ORDIN nr. 3.685 din 4 mai 2022pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022  În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) și ale art. 10 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul-cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.156/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 12 mai 2020, se modifică după cum urmează:– La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), pe același/ aceeași act de studii, supliment, respectiv foaie matricolă, după caz, datele înscrise în limba română pot fi înscrise, în condițiile legii, și în una sau mai multe limbi de circulație internațională. Totodată, la cerere, adeverința privind școlarizarea/absolvirea fără examen de finalizare a studiilor, situația școlară și adeverința care atestă calitatea de student se pot elibera și în una sau mai multe limbi de circulație internațională.  +  Articolul IILa articolul 1 alineatul (3) din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.551/2011 privind documentele școlare și universitare oficiale care se întocmesc numai în limba română, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 20 decembrie 2011, literele g) și k) se abrogă.  +  Articolul IIIDirecția generală învățământ universitar, Direcția generală relații internaționale și afaceri europene, instituțiile de învățământ superior de stat și particulare și Academia Română duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 4 mai 2022.Nr. 3.685.------