ORDIN nr. 903 din 20 aprilie 2022pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea aplicațiilor SUMAL 2.0, obligațiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate și costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoțire pentru situațiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 118/2021
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției politici și strategii în silvicultură nr. DPSS 162.554/DI din 21.01.2022, luând în considerare prevederile art. 5 alin. (10) din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul IMetodologia privind organizarea și funcționarea aplicațiilor SUMAL 2.0, obligațiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate și costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoțire pentru situațiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 118/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 29 ianuarie 2021, se modifică și se completează, după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (2)-(5) se abrogă.2. La articolul 3 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) ofițerii, agenții și subofițerii special abilitați din cadrul Poliției Române, Jandarmeriei Române și Poliției de Frontieră, organele de cercetare penală ale poliției judiciare specializate pe domeniul silvic, precum și procurorii din cadrul parchetelor;3. La articolul 3 alineatul (1), litera m) se abrogă.4. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Universitățile, facultățile și liceele și celelalte unități de învățământ în domeniul silvicultură, operatorii de programe de formare profesională în domeniul silviculturii, precum și organizațiile profesionale din domeniul silvic pot solicita acces în SUMAL 2.0; accesul va fi asigurat pe un alt mediu decât cel de producție, în funcție de soluțiile tehnice existente.5. La articolul 3, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:(10) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. j) și l) administratorul de date din cadrul gărzii forestiere în raza de competență are obligația de a introduce în sistem datele persoanelor juridice - operatori economici, precum și datele persoanelor fizice angajate în cadrul acestora care au calitate de administrator și să creeze pentru acestea conturi de utilizatori cu drepturi de acces la aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic, fiindu-le atribuit rolul de «ADMIN6. La articolul 3, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu următorul cuprins:(12^1) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1^1), personalul din cadrul Serviciului SUMAL are obligația de a introduce în sistem datele persoanelor juridice abilitate care pot solicita acces în SUMAL 2.0 pe un alt mediu decât cel de producție.7. La articolul 3 alineatul (13), partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:(13) Pentru respectarea prevederilor alin. (8)-(12), persoanele juridice abilitate să utilizeze SUMAL 2.0 au obligația de a transmite în format scris sau electronic către garda forestieră în raza de competență teritorial, după caz, următoarele:a) solicitarea scrisă care cuprinde informații referitoare la obiectul/obiectele de activitate, după caz;8. La articolul 3, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:(14) Pentru respectarea prevederilor alin. (3)-(7) și (12^1), persoanele juridice abilitate să utilizeze SUMAL 2.0 au obligația de a transmite în format scris sau electronic către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură următoarele:a) solicitarea scrisă, care cuprinde informații referitoare la obiectul/obiectele de activitate, după caz. Solicitarea cuprinde numele, prenumele și semnătura persoanei care reprezintă oficial persoana juridică;b) lista persoanelor împuternicite să utilizeze SUMAL 2.0 din cadrul persoanei juridice, care cuprinde datele de identificare, numărul de telefon și adresa de poștă electronică individuală.9. La articolul 4 alineatul (2), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) înregistrarea proceselor-verbale de constatare a contravențiilor silvice, proceselor-verbale de confiscare fizică/valorică a materialelor lemnoase, modul de soluționare a proceselor-verbale, generarea de rapoarte referitoare la contravențiile silvice înregistrate în sistem, acțiuni efectuate prin intermediul aplicației SUMAL 2.0 Contravenții - SNEICS.10. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Utilizatorii prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. g)-l) sunt denumiți în continuare «profesioniști11. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Administratorul operatorului economic este obligat să introducă în sistem informații corecte și complete referitoare la datele de identificare ale angajaților, inclusiv cele referitoare la domiciliu/reședință, drepturile de acces la aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic și la aplicația mobile - android SUMAL 2.0 Avize, urmărind în permanență actualizarea acestora.12. La articolul 16 alineatul (1), literele g) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:g) generarea carnetelor de inventariere și a fișelor de evidență a înălțimilor măsurate și editarea înregistrărilor, folosind aplicația SUMAL 2.0 Marcare;..................................i) verificarea, aprobarea, autorizarea, predarea, reprimirea și casarea APV; predarea si reprimirea parchetelor care îndeplinesc condițiile stabilite la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot face și de către pădurarul titular de canton;13. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Este obligatorie constituirea actelor de punere în valoare în termen de maximum 30 de zile de la aprobarea inventarelor arborilor aleși pentru exploatare. Este obligatorie modificarea stării actelor de punere în valoare până în stadiul «Aprobat», în termen de maximum 90 de zile de la data constituirii acestora.14. La articolul 19 alineatul (1), literele b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) editarea inventarelor rezultate în urma efectuării punerii în valoare;...................................d) operarea formularelor de reprimire finale cu evidențierea stocurilor.15. La articolul 20, alineatele (2), (5), (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) După înștiințarea instituțiilor prevăzute la alin. (1), titularul autorizației de exploatare va colecta în platforma primară tot lemnul care a făcut obiectul inventarierii....................................(5) Materialele lemnoase inventariate și pentru care a fost întocmit procesul-verbal de inventariere prevăzut la alin. (3) vor fi preluate în gestiune de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice și predate, după caz, titularului autorizației de exploatare, numai cu acceptul acestuia și cu actualizarea condițiilor contractuale.(6) Procesul-verbal de inventariere a volumului de lemn care depășește volumul actului de punere în valoare se va aviza de către inspectorul-șef al gărzii forestiere competente teritorial, se adaugă la actul de punere în valoare și reprezintă documentul prin care se face dovada provenienței legale a materialelor lemnoase, al căror volum depășește volumul din APV.(7) Procesul-verbal de inventariere prevăzut la alin. (6) se înscrie în SUMAL 2.0 în momentul înregistrării operațiunii de depășire a volumului din APV de către garda forestieră competentă teritorial, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data avizării.16. La articolul 21 alineatul (5), teza a doua se modifică și va avea următorul cuprins:După această dată, masa lemnoasă nu mai poate fi exploatată și transportată, cu excepția situațiilor care cuprind cazurile de forță majoră, cazurile de urgență, în situația producerii de calamități naturale.17. La articolul 23, alineatul (1), literele b), d), e) și j) ale alineatului (2) și alineatul (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Utilizarea aplicației SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic este obligatorie în depozitele/punctele de lucru/depozitele temporare, centrele de sortare și prelucrare a materialelor lemnoase, centrele care comercializează materiale lemnoase, instalațiile de transformare lemn rotund, în piețele, târgurile, oboarele și bursele de mărfuri în care se comercializează materiale lemnoase, precum și pentru operatorii economici care utilizează o cantitate mai mare de 20/an mc sau echivalentul a 20/an mc în cazul rumegușului și tocăturii, cu excepția consumului propriu.…………..........................................……………………………b) înregistrarea datelor referitoare la spațiile de depozitare a materialelor lemnoase, cu determinarea obligatorie a coordonatelor geografice ale acestora si cu asigurarea unei conexiuni permanente la internet;...................................d) operarea proceselor-verbale de sortare a materialelor lemnoase depozitate prin înregistrarea cantităților și sortimentelor supuse sortării și a cantităților și sortimentelor rezultate, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună sau în termen de maximum 24 de ore de la data și ora solicitării agentului constatator împuternicit să realizeze controlul;e) operarea proceselor-verbale de debitare a materialelor lemnoase prin înregistrarea cantităților și sortimentelor supuse debitării și a cantităților și sortimentelor rezultate, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună sau în termen de maximum 24 de ore de la data și ora solicitării agentului constatator împuternicit să realizeze controlul;…………..........................................……………………………j) înregistrarea volumelor materialelor lemnoase supuse consumului intern, pierderilor și celor aferente produselor finite care se face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării operațiunii sau în termen de maximum 24 de ore de la data și ora solicitării agentului constatator împuternicit să realizeze controlul;...................................(3) Depozitul temporar reprezintă locul unde profesionistul realizează depozitarea temporară a materialelor lemnoase, iar durata de funcționarea a acestuia se stabilește în funcție de volumul de masă lemnoasă și nu va fi mai mare de 90 de zile, cu posibilitatea prelungirii în baza aprobării gărzii forestiere competente teritorial. Profesioniștii au obligația de a împrejmui spațiul destinat depozitării temporare, de a prezenta documentele care fac dovada deținerii în folosință a terenului împrejmuit pe durata depozitării materialelor lemnoase, de a asigura conexiune la internet și de a utiliza aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic; împrejmuirea spațiului destinat depozitării temporare se realizează cu țăruși și panglică.“18. La articolul 23, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Depozitele și depozitele temporare se pot amplasa și în terenuri forestiere având categoria de folosință «pădure» numai în condițiile stabilite de art. 47 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În cazul depozitelor temporare, termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit succesiv pe o perioadă de maximum 12 luni. Depozitele temporare amplasate în zona portuară pot fi autorizate pentru o perioadă de maximum 12 luni, cu posibilitatea de prelungire.19. La articolul 25, alineatele (3)-(7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Utilizatorii din categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. i)-l) au următoarele obligații:a) să instaleze aplicația mobilă-android SUMAL 2.0 Avize pe terminalul electronic utilizat și să realizeze cu succes autentificarea online a acesteia prin completarea corectă a combinației nume de utilizator - parolă de acces;b) să realizeze autentificarea în aplicația mobile-android SUMAL 2.0 Avize și să efectueze cu succes operația de sincronizare cu serverul sistemului SUMAL 2.0, obligatoriu în zonă având conexiune la internet și în maximum 24 de ore de la data emiterii ultimului aviz de însoțire în zonă offline;c) să opereze pe terminalul electronic pe care rulează aplicația mobilă-android SUMAL 2.0 Avize informațiile standardizate aferente fiecărui tip de aviz de însoțire a materialelor lemnoase. (4) Informațiile standardizate care se înregistrează obligatoriu în aplicația mobilă-android SUMAL 2.0 Avize sunt următoarele:a) în cazul transportului rutier al materialelor lemnoase de la locul recoltării/depozit/depozit temporar, după realizarea cu succes a sincronizării aplicației mobile-android SUMAL 2.0 Avize cu serverul SUMAL 2.0, emitentul completează obligatoriu câmpurile generate de aplicație - elementele privind identificarea emitentului, numărul unic al APV/indicativul depozitului, tipul mijlocului de transport, datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului și punctul de descărcare a materialelor lemnoase, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, și metoda de cubaj folosită pentru cubarea materialelor lemnoase, precum și distanța de parcurs până la destinație, cu respectarea prevederilor art. 16 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, denumite în continuare Norme privind circulația materialelor lemnoase; b) în cazul transportului rutier al materialelor lemnoase transbordate, situație în care avizul de însoțire inițial al materialelor lemnoase reprezintă documentul prin care se face dovada provenienței legale, în baza solicitării transportatorului/ proprietarului/deținătorului materialelor lemnoase, după caz, precum și în perioada de valabilitate a avizului inițial, după realizarea cu succes a sincronizării aplicației mobile-android SUMAL 2.0 Avize cu serverul SUMAL 2.0, emitentul avizului inițial/ocolul silvic cu sediul social cel mai apropiat, după caz, va emite un nou aviz de însoțire a materialelor lemnoase, iar în câmpurile generate de aplicație utilizatorul va completa obligatoriu elementele privind identificarea emitentului, numărul avizului de însoțire inițial, tipul mijlocului de transport, datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului și punctul de descărcare a materialelor lemnoase, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, și metoda de cubaj folosită pentru cubarea materialelor lemnoase transbordate, precum și distanța de parcurs până la destinație. Pentru emiterea unui nou aviz de însoțire și continuarea transportului materialelor lemnoase transbordate dintr-o zonă fără accesibilitate GSM, situație în care avizul de însoțire inițial nu a trecut în starea online, transportatorul profesionist/emitentul avizului, după caz, are obligația să obțină starea online a acestuia, cu respectarea prevederilor art. 16 din Normele privind circulația materialelor lemnoase; c) în cazul transportului materialelor lemnoase care fac obiectul achiziției de la proprietari de păduri persoane fizice, situație în care avizul de însoțire emis de ocolul silvic, în baza avizului de însoțire inițial sau a borderoului, în cazul achiziției de la mai multe persoane fizice, care se întocmește în baza avizelor de însoțire inițiale a materialelor lemnoase, reprezintă documentul prin care se face dovada provenienței legale, ocolul silvic emitent al autorizației de exploatare/ocolul silvic nominalizat, după caz, va emite avizul de însoțire a materialelor lemnoase, iar în câmpurile generate de aplicație utilizatorul va completa obligatoriu elementele privind identificarea emitentului, numărul și data întocmirii borderoului de achiziție, tipul mijlocului de transport, datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului și punctul de descărcare a materialelor lemnoase, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, și metoda de cubaj folosită pentru cubarea materialelor lemnoase transbordate, precum și distanța de parcurs până la destinație, cu respectarea prevederilor art. 16 din Normele privind circulația materialelor lemnoase; d) transportul materialelor lemnoase reținute în vederea stabilirii provenienței/confiscate se face în condițiile stabilite prin art. 8 alin. (6) lit. e) și art. 12 alin. (4) din Normele privind circulația materialelor lemnoase;e) în cazul transportului materialelor lemnoase provenite din statele membre UE, situație în care documentele intracomunitare/factura/scrisoarea de trăsură - CMR/CIM/CONOSAMENT reprezintă documentul prin care se face dovada provenienței, până la depozitul de destinație, operatorul economic destinatar al materialelor lemnoase va înregistra intrarea în aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic. În situația în care transportul materialelor lemnoase provenite din statele membre UE se realizează cu vaporul, la punctul vamal în care se realizează acostarea, transportatorul trebuie să facă dovada, prin intermediul formularului T2L, că materialele lemnoase au statut unional. Transportul acestor materiale lemnoase descărcate din vapor se realizează până la depozitul de destinație al operatorului economic proprietar al materialelor lemnoase, amplasat pe teritoriul național, în baza CMR/CIM, după caz, încheiat pentru fiecare mijloc de transport între operatorul economic care realizează transportul și operatorul economic proprietar al masei lemnoase. Pentru aceste materiale lemnoase documentul de proveniență este CMR/CIM, după caz, emis pentru fiecare mijloc de transport, de la locul de încărcare până la depozitul de destinație. În această situație, descărcarea din vapor și încărcarea în mijlocul/ mijloacele de transport se fac fără înființarea unui depozit/ depozit temporar. Documentele intracomunitare/factura/ scrisoarea de trăsură - CMR/CIM/CONOSAMENT - se traduc în limba română la solicitarea entităților cu atribuții de control în domeniul silvic, în termen de 24 de ore de la solicitare;f) în cazul transportului rutier către statele membre UE al materialelor lemnoase provenite de pe teritoriul național, realizat de un transportator persoană juridică din alt stat membru UE decât România, operatorul economic proprietar al materialelor lemnoase, după realizarea cu succes a sincronizării aplicației SUMAL 2.0 Avize cu serverul SUMAL 2.0, completează obligatoriu câmpurile generate de aplicație. Durata transportului care se înscrie în aplicație este durata necesară părăsirii teritoriului național, fără a depăși 48 de ore. Transportatorul primește avizul de însoțire imprimat pe suport hârtie, care însoțește în mod obligatoriu mijlocul de transport până la părăsirea teritoriului național; g) în cazul transportului rutier al materialelor lemnoase importate din statele non-UE, dovada provenienței se face astfel: (i) avizele de însoțire emise de operatorul economic beneficiar al materialelor lemnoase, având ca sursă DVI sau, după caz, licența FLEGT, cu condiția ca emiterea și tipărirea să se facă de la locul acordării liberului de vamă. Operatorul economic proprietar al materialelor lemnoase, după realizarea cu succes a sincronizării aplicației SUMAL 2.0 Avize cu serverul SUMAL 2.0, completează obligatoriu în câmpurile generate de aplicație: elementele privind identificarea emitentului, tipul și datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului și punctul de descărcare a materialelor lemnoase, volumul, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, precum și distanța de parcurs până la destinație, cu respectarea prevederilor art. 16 din Normele privind circulația materialelor lemnoase;(ii) înregistrarea în aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic, în baza DVI sau, după caz, a licenței FLEGT, în situația care formalitățile vamale se realizează la depozitul de destinație.h) în cazul transportului materialelor lemnoase al căror volum depășește volumul din avizul de însoțire, cu luarea în calcul a toleranțelor admise, constatat la destinație și notificat la structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, potrivit art. 19^1 din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, situație în care procesul-verbal de predare-primire rezultat în urma inventarierii încheiat între deținătorul materialelor lemnoase și ocolul silvic care primește materialele lemnoase reprezintă documentul prin care se face dovada provenienței, ocolul silvic de stat, după realizarea cu succes a sincronizării aplicației mobile-android SUMAL 2.0 Avize cu serverul sistemului SUMAL 2.0, va emite avizul de însoțire pentru transportul materialelor lemnoase, iar în câmpurile generate de aplicație utilizatorul va completa obligatoriu elementele privind identificarea emitentului, numărul și data întocmirii procesului-verbal, tipul mijlocului de transport, datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului și punctul de descărcare a materialelor lemnoase, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, și metoda de cubaj folosită pentru cubarea materialelor lemnoase transbordate, precum și distanța de parcurs până la destinație, cu respectarea prevederilor art. 16 din Normele privind circulația materialelor lemnoase; i) în cazul transportului materialelor lemnoase al căror volum depășește volumul din APV, cu luarea în calcul a toleranțelor admise de metoda dendrometrică de calcul al APV, situație în care procesul-verbal de inventariere a volumului de lemn care depășește volumul actului de punere în valoare, încheiat între titularul autorizației de exploatare și ocolul silvic care preia în gestiune materialele lemnoase, reprezintă documentul prin care se face dovada provenienței, prin adăugarea volumului aferent procesului-verbal la volumul APV, profesionistul care îndeplinește condiția de emitent, după realizarea cu succes a sincronizării aplicației mobile-android SUMAL 2.0 Avize cu serverul sistemului SUMAL 2.0, va emite avizul de însoțire pentru transportul materialelor lemnoase, iar în câmpurile generate de aplicație utilizatorul va completa obligatoriu numărul și data întocmirii procesului-verbal, tipul mijlocului de transport, datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului și punctul de descărcare a materialelor lemnoase, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, și metoda de cubaj folosită pentru cubarea materialelor lemnoase, precum și distanța de parcurs până la destinație. Adăugarea volumului din procesul-verbal de inventariere a volumului de lemn care depășește volumul actului de punere în valoare se realizează de către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură prin intermediul aplicației SUMAL 2.0 Agent, prin intermediul operațiunii de corecție;j) pentru lemnul provenit din plantații horticole și pomicole, din arbori întregi sau părți de arbori din vegetația forestieră aferentă spațiilor verzi din intravilanul localităților sau din vegetația lemnoasă forestieră care nu se încadrează în categoria vegetației forestiere din afara fondului forestier național, procesul-verbal de inventariere a materialelor lemnoase, încheiat la locul depozitării între deținătorul materialelor lemnoase și ocolul silvic în a cărui rază teritorială acestea se află depozitate, reprezintă documentul prin care se face dovada provenienței, ocolul silvic va emite avizul de însoțire pentru transportul materialelor lemnoase, iar în câmpurile generate de aplicație utilizatorul va completa obligatoriu numărul și data întocmirii procesului-verbal, tipul mijlocului de transport, datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului și punctul de descărcare a materialelor lemnoase, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, și metoda de cubaj folosită pentru cubarea materialelor lemnoase, precum și distanța de parcurs până la destinație, cu respectarea prevederilor art. 16 din Normele privind circulația materialelor lemnoase;k) pentru materialele lemnoase aflate sub sechestru, instituit în condițiile legii, procesul-verbal de inventariere a materialelor lemnoase, încheiat la locul instituirii sechestrului între reprezentantul persoanei care a impus sechestrul și ocolul silvic în a cărui rază teritorială se află materialele lemnoase supuse sechestrului, reprezintă documentul prin care se face dovada provenienței, ocolul silvic va emite avizul de însoțire pentru transportul materialelor lemnoase, iar în câmpurile generate de aplicație utilizatorul va completa obligatoriu numărul și data întocmirii procesului-verbal, tipul mijlocului de transport, datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului și punctul de descărcare a materialelor lemnoase, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, și metoda de cubaj folosită pentru cubarea materialelor lemnoase, precum și distanța de parcurs până la destinație, cu respectarea prevederilor art. 16 din Normele privind circulația materialelor lemnoase; l) pentru materialele lemnoase utilizate la construcții pentru care se face dovada deținerii acestora cu aviz de însoțire sau pentru cele aflate în proprietatea persoanelor fizice care nu dețin avize de însoțire, avizul de însoțire pentru materialele lemnoase utilizate la construcții pentru care se face dovada deținerii acestora, respectiv procesul-verbal de inventariere a materialelor lemnoase pentru cele aflate în proprietatea persoanelor fizice care nu dețin avize de însoțire, încheiat între deținătorul materialelor lemnoase și ocolul silvic în a cărui rază teritorială se află depozitate materialele lemnoase, reprezintă documentul de proveniență, care trebuie să cuprindă informațiile standardizate solicitate de SUMAL 2.0 la emiterea avizului de însoțire; ocolul silvic va emite avizul de însoțire pentru transportul materialelor lemnoase, completează obligatoriu câmpurile generate de aplicație - elementele privind identificarea emitentului, numărul unic al APV/indicativul depozitului, tipul mijlocului de transport, datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului și punctul de descărcare a materialelor lemnoase, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, și metoda de cubaj folosită pentru cubarea materialelor lemnoase, precum și distanța de parcurs până la destinație, cu respectarea prevederilor art. 16 din Normele privind circulația materialelor lemnoase.(5) În cazul transportului naval, după realizarea cu succes a sincronizării aplicației mobile-android SUMAL 2.0 Avize cu serverul sistemului SUMAL 2.0, emitentul înscrie în avizul/avizele de însoțire elementele de identificare ale emitentului, punctul de încărcare, documentul de proveniență, datele de identificare ale mijlocului de transport naval, specificația materialelor lemnoase încărcate, destinatarul, punctul de descărcare și data până la care este valabil avizul de însoțire. O copie a avizului de însoțire, generat din SUMAL 2.0, însoțește obligatoriu transportul până la destinație, cu respectarea prevederilor art. 16 din Normele privind circulația materialelor lemnoase. (6) În cazul transportului feroviar, după realizarea cu succes a sincronizării aplicației mobile-android SUMAL 2.0 Avize cu serverul sistemului SUMAL 2.0, emitentul înscrie în avizul de însoțire elementele sale de identificare, punctul de încărcare, documentul de proveniență, datele de identificare ale vagonului, specificația materialelor lemnoase încărcate, destinatarul, punctul de descărcare și data până la care este valabil avizul de însoțire. O copie a avizului de însoțire, generat din SUMAL 2.0, însoțește obligatoriu transportul până la destinație, cu respectarea prevederilor art. 16 din Normele privind circulația materialelor lemnoase. (7) În cazul instalațiilor de transport tehnologic, după realizarea cu succes a sincronizării aplicației mobile-android SUMAL 2.0 Avize cu serverul SUMAL 2.0, emitentul completează în avizul de însoțire câmpurile generate de aplicație, până la finalul zilei, și îl transmite în SUMAL 2.0. Destinatarul are obligația să accepte avizul până la finalul zilei în care acesta a fost emis. În situația benzilor tehnologice, avizul de însoțire se emite a doua zi până la ora 12.00 pentru volumul transportat în ziua anterioară, iar beneficiarul are obligația recepționării volumului aferent avizului de însoțire până la finalul zilei în care a fost emis.20. La articolul 25 alineatul (11), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) persoanele fizice care dobândesc calitatea de transportator profesionist se înregistrează în SUMAL 2.0 astfel: la rubrica «Tip companie» se selectează «Transportator», la rubrica «Cod fiscal» se completează CNP-ul persoanei fizice, la rubrica «Nume companie» se vor înscrie numele și prenumele persoanei fizice, iar la rubrica «Adresa» se va completa adresa din actul de identitate. Rubricile «Nr. registru comerț» și «Adresă ONRC» se completează cu «-». 21. La articolul 25, după alineatul (11) se introduc două noi alineate, alineatele (12) și (13), cu următorul cuprins:(12) În vederea dobândirii calității de transportator profesionist, unitățile administrativ-teritoriale depun la garda forestieră competentă teritorial următoarele:a) cerere prin care solicită dobândirea calității de transportator profesionist;b) certificatul de înregistrare fiscală;c) adresă de e-mail pentru corespondență.(13) Unitățile administrativ-teritoriale care dobândesc calitatea de transportator profesionist se înregistrează în SUMAL 2.0 astfel: la rubrica «Tip companie» se selectează «Transportator», la rubrica «Cod fiscal» se completează CIF-ul, iar la rubrica «Nume companie» se va înscrie denumirea din certificatul de înregistrare fiscală. Rubricile «Nr. registru comerț» și «Adresă ONRC» se completează cu «-22. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26Aplicația mobilă-android SUMAL 2.0 Avize va calcula și va genera automat volumul în metri cubi cu cel puțin două zecimale pentru fiecare specie și sortiment înregistrate, în funcție de cerințele impuse la art. 15 din Normele privind circulația materialelor lemnoase.23. La articolul 27, alineatul (1) și literele c)-e) ale alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) După introducerea informațiilor standardizate prevăzute la art. 25 alin. (4)-(7) în aplicația mobilă-android SUMAL 2.0 Avize și generarea avizului de însoțire prin apăsarea butonului «Finalizează aviz», în cazul în care profesionistul constată înregistrare eronată în aviz a anumitor informații, acestea pot fi anulate până la predarea avizului sau preluarea acestuia pentru transport, dar nu mai mult de 15 minute de la creare....................................c) în situația efectuării transportului unei cantități de materiale lemnoase de către o persoană fizică sau juridică din altă locație decât locul de recoltare, care nu îndeplinește condiția de transportator profesionist, avizul de însoțire poate fi imprimat pe suport hârtie sau în format electronic și va însoți în mod obligatoriu mijlocul de transport până la destinație; d) în situația efectuării transportului unei cantități de materiale lemnoase de către o persoană fizică sau juridică de la locul de recoltare, care nu îndeplinește condiția de transportator profesionist, iar avizul de însoțire nu a fost publicat în SUMAL 2.0 cu stare «Înregistrat», emitentul are obligația, în termen de maximum 24 de ore de la data și ora plecării transportului, să transmită informațiile generate pe terminalul electronic pentru fiecare aviz emis către SUMAL 2.0;e) în situația în care emitentul este și transportator al materialelor lemnoase, după înregistrarea informațiilor și finalizarea avizului, va accesa lista cu avizele emise pe terminalul electronic în secțiunea «Avize proprii», va selecta avizul generat, iar prin apăsarea butonului «Transportă» avizul este pregătit pentru transport. Prin accesarea secțiunii «Transport» se va adăuga avizul la transport, se vor efectua cele patru fotografii, iar în momentul în care transportul este pregătit pentru plecare se va apăsa butonul «Start transport». În situația în care, la destinație, materialele lemnoase transportate sunt acceptate, iar beneficiarul acestora nu este utilizator al sistemului SUMAL 2.0, transportatorul are obligația de a închide avizul prin apăsarea butonului «Acceptă», iar dacă beneficiarul este utilizator al sistemului SUMAL 2.0, transportatorul va preda avizul de însoțire în format electronic prin intermediul aplicației SUMAL 2.0 Avize pe terminalul electronic al destinatarului.24. La articolul 27 alineatul (3), partea introductivă și literele b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Transportatorul profesionist are următoarele obligații:...................................b) să realizeze patru fotografii ale mijlocului de transport încărcat - față, spate, lateral și kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport după preluare, la locul de emitere a avizului. Realizarea fotografiilor este obligatorie pentru fiecare aviz încărcat pe mijlocul de transport. Fotografia realizată din spate trebuie să cuprindă întreaga încărcătură, iar în situația în care acest lucru nu este posibil, fotografia care trebuia făcută din lateral se va face de sus. În situația în care transportul se realizează cu atelaje, naval sau feroviar, nu există obligația realizării fotografiilor;...................................d) să oprească mijlocul de transport și să anunțe ocolul silvic/postul de poliție cu sediul cel mai apropiat, care va consemna solicitarea în registrul de intrări-ieșiri, în situația în care dispozitivul mobil care însoțește mijlocul de transport rutier devine nefuncțional. Transportul poate continua numai după preluarea unui nou aviz de însoțire emis de emitentul avizului de însoțire inițial/ocolul silvic cu sediul social cel mai apropiat, în cadrul termenului de valabilitate al avizului de însoțire inițial; dacă nefuncționalitatea dispozitivului mobil este constatată în zonă fără accesibilitate GNSS, iar avizul de însoțire nu a fost publicat în SUMAL 2.0, continuarea transportului se poate face numai după preluarea unui nou aviz de însoțire emis de ocolul silvic cu sediul social cel mai apropiat.25. La articolul 27 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) să finalizeze transportul apăsând unul din butoanele «Refuz», în situația în care destinatarul nu acceptă primirea materialelor lemnoase la destinație, sau «Acceptare», în situația în care acestea sunt predate la destinație.26. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) Acordarea/Retragerea drepturilor de acces la SUMAL 2.0 se face potrivit competențelor prevăzute de prezenta metodologie.(2) Retragerea drepturilor de acces la SUMAL 2.0 se face în următoarele situații:a) desființarea persoanei juridice;b) în baza unui înscris cu privire la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de retragere a accesului;c) în baza rezoluției parchetelor judiciare;d) la încetarea raporturilor de muncă ale utilizatorului SUMAL 2.0; e) la solicitarea administratorului persoanei juridice pentru angajații acesteia.27. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39Dovada provenienței unui transport utilizând avizul letric în condițiile Normelor privind circulația materialelor lemnoase este realizată dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) este emis în condițiile Normelor privind circulația materialelor lemnoase;b) este înseriat și ștampilat de ocolul silvic/operatorul economic la care este angajat emitentul avizului de însoțire;c) se află în perioada de valabilitate.28. Anexa la metodologie se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  București, 20 aprilie 2022.Nr. 903.  +  ANEXĂ(Anexa la metodologie)
  Alegerea metodei dendrometrice în funcție de lucrarea silviculturală
  Nr. crt.Lucrarea silviculturalăCodMetoda dendrometrică
  TĂIERI DE REGENERARE
  1T. succesive (însămânțare)S1Metoda ecuației de regresie a volumelor
  2T. succesive (dezvoltare)S2
  3T. succesive (însămânțare, dezvoltare)S3
  4T. succesive margine masivS4
  5T. succesive (definitivă) împăduririS5
  6T. succesive (însămânțare, definitivă) împăduririS6
  7T. succesive (dezvoltare, definitivă) împăduririS7
  8T. succesive, împăduriri sub masivS8
  9T. succesive (definitivă)S9
  10T. progresive (însămânțare) P1Metoda ecuației de regresie a volumelor
  11T. progresive (punere în lumină)P2
  12T. progresive (însămânțare, punere în lumină)P3
  13T. progresive margine de masivP4
  14T. progresive (racordare), împăduririP5
  15T. progresive însămânțare (punere în lumină, racordare), împăduririP6
  16T. progresive (punere în lumină, racordare), împăduririP7
  17T. progresive, împăduriri sub masivP8
  18T. progresive (racordare)P9
  19T. rase, împăduririR1Metoda ecuației de regresie a volumelor, metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative și metoda ecuației de regresie a volumelor relative - în arborete pure și echiene, metoda ecuației de regresie a volumelor și metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative - în arborete echiene amestecate, metoda ecuației de regresie a volumelor și metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative - în arborete relativ echiene pure, metoda ecuației de regresie a volumelor și metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative - în arborete relativ echiene amestecate
  20T. rase benzi alăturateR2
  21T. rase benzi alterneR3
  22T. rase benzi alterne, împăduririR5
  23T. rase (neurmate de împăduriri)R9
  24T. grădinăriteGDMetoda ecuației de regresie a volumelor
  25T. grădinărite, împăduririG5
  26T. cvasigrădinărite (jardinatorii)JDMetoda ecuației de regresie a volumelor
  27T. cvasigrădinărite (jardinatorii), împăduririJ5
  28T. transformare grădinăritTGMetoda ecuației de regresie a volumelor
  29T. transformare grădinărit, împăduririT5
  30T. conservareTCMetoda ecuației de regresie a volumelor
  31Crâng - tăiere de jos CJMetoda ecuației de regresie a volumelor, metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative și metoda ecuației de regresie a volumelor relative - în arborete pure și echiene, metoda ecuației de regresie a volumelor și metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative - în arborete echiene amestecate, metoda ecuației de regresie a volumelor și metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative - în arborete relativ echiene pure, metoda ecuației de regresie a volumelor și metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative - în arborete relativ echiene amestecate
  32Crâng - tăiere căzănire CZ
  33T. crâng, împăduriri Z5
  34T. crâng grădinăritCG
  35Crâng - tăiere scaun CSMetoda cu suprafețe de probă prevăzută la art. 2 din anexa nr. 11 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării și valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării
  TĂIERI DE ÎNGRIJIRE ȘI CONDUCERE
  36Curățiri47Metoda cu suprafețe de probă prevăzută în anexa nr. 11 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.323/2015, metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative și metoda ecuației de regresie a volumelor relative
  37Rărituri48Metoda ecuației de regresie a volumelor, metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative și metoda ecuației de regresie a volumelor relative
  TĂIERI DE IGIENĂ
  38T. igienă46Până la 25 de arbori inclusiv - se determină volumul prin măsurarea diametrului și înălțimii fiecărui arbore.Peste 25 de arbori - metoda ecuației de regresie a volumelor, metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative și metoda ecuației de regresie a volumelor relative
  39T. igienă (T. succesive dec. II)S0
  40T. igienă (T. progresive dec. II)P0
  41T. igienă (T. rase, benzi alăturate sau alterne în dec. II)R0
  42T. igienă (T. cvasigrădinărite dec. II)J0
  43T. igienă (T. crâng dec. II)Z0
  TĂIERI PRODUSE ACCIDENTALE
  44Tăieri produse accidentale IAC IPână la 25 de arbori inclusiv - se determină volumul prin măsurarea diametrului și înălțimii fiecărui arborePe suprafețe dispersate: metoda ecuației de regresie a volumelor, metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative și metoda ecuației de regresie a volumelor relative.Pe suprafețe compacte: metoda ecuației de regresie a volumelor, metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative și metoda ecuației de regresie a volumelor relative și metoda prevăzută în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.323/2015
  45Tăieri produse accidentale IIAC 2Pe suprafețe dispersate, până la 25 de arbori inclusiv - se determină volumul prin măsurarea diametrului și înălțimii fiecărui arbore.Peste 25 de arbori - metoda ecuației de regresie a volumelor, metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative și metoda ecuației de regresie a volumelor relative.Pentru suprafețe compacte - metoda cu suprafețe de probă prevăzută în anexa nr. 11 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.323/2015, în arboretele tinere afectate de factori biotici sau abiotici care nu îndeplinesc condițiile dimensionale medii ale arboretului pentru aplicarea mărcii și metoda prevăzută în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.323/2015
  ALTE TĂIERI
  46Tăieri de extragere a produselor extraordinareEXMetoda ecuației de regresie a volumelor, metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative și metoda ecuației de regresie a volumelor relative - în arborete pure și echiene, metoda ecuației de regresie a volumelor și metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative - în arborete echiene amestecate, metoda ecuației de regresie a volumelor și metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative - în arborete relativ echiene pure, metoda ecuației de regresie a volumelor și metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative - în arborete relativ echiene amestecate
  47Tăieri în fondul forestier pentru care legea nu obligă la elaborarea de amenajamente silvice (suprafața de maximum 10 ha)T10Până la 25 de arbori inclusiv - se determină volumul prin măsurarea diametrului și înălțimii fiecărui arborePeste 25 de arbori - metoda ecuației de regresie a volumelor, metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative și metoda ecuației de regresie a volumelor relative
  48Tăieri în vegetația din afara fondului forestier naționalTAFPână la 25 de arbori inclusiv - se determină volumul prin măsurarea diametrului și înălțimii fiecărui arborePeste 25 de arbori - metoda ecuației de regresie a volumelor, metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative și metoda ecuației de regresie a volumelor relative
  NOTĂ:La metoda ecuației de regresie a volumelor, în situația în care numărul de arbori dintr-o specie este sub 25, se vor măsura toate înălțimile acestor arbori. Aplicația informatică SUMAL 2.0 va calcula automat volumul prin metoda ecuației de regresie a volumelor, acolo unde numărul de arbori pentru o specie este de peste 25, și prin metoda tabelelor de cubaj, acolo unde numărul de arbori este sub 25, și va cumula automat volumele determinate prin cele două metode. Calculul prejudiciilor se face utilizând metoda tabelelor de cubaj.
  ----