ANEXĂ din 15 aprilie 2022privind Procedura de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT și Schema de ajutor de stat asociate Programului
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 bis din 27 aprilie 2022  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 999/628/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 27 aprilie 2022.
   +  Secţiunea 1
  PROCEDURA DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI GARANT CONSTRUCT și
  Schema de ajutor de stat asociată Programului Garant Construct
   +  Capitolul I Dispoziții generale și definiții  +  Articolul 1(1) Obiectivul principal al programului GARANT CONSTRUCT constă în susținerea finanțărilor destinate implementării proiectelor privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu implementate de IMM-uri din sectorul construcțiilor și unități administrativ- teritoriale, prin acordarea de garanții guvernamentale în mod transparent și nediscriminatoriu, de maximum 90% din valoarea finanțărilor accesate de acești beneficiari.(2) Programul GARANT CONSTRUCT are două componente:a) Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor;b) Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ-teritoriale, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor.  +  Articolul 2 Criteriile de eligibilitate pentru instituțiile de credit care acordă finanțări garantate în cadrul Programului sunt următoarele:a) se încadrează în categoria instituțiilor de credit, inclusiv unitățile teritoriale ale acestora;b) au acoperire teritorială la nivel național și/sau județean;c) acordă finanțări în lei destinate beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale Programului;d) acordă finanțările pe baza analizei încadrării beneficiarului în condițiile Programului, precum și a capacității de rambursare a potențialilor beneficiari, efectuată în conformitate cu propriile norme de creditare în vigoare;e) prevăd în mod expres în contractele de finanțare costurile cu dobânda fixă/variabilă, și, separat, costurile cu comisioanele aferente finanțărilor garantate, incluse în marjă;f) nu percep comision de rambursare anticipată și nu includ în contractele de finanțare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestora;g) acordă finanțările pentru o durată maximă de 72 de luni în cazul creditelor de investiții, inclusiv perioada de grație, respectiv 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, cu posibilitatea prelungirii acestora pe o perioadă de maximum 36 de luni și eșalonării la rambursare cel puțin în ultimele 12 luni de prelungire, în rate lunare, trimestriale sau semestriale.  +  Articolul 3Modalitatea de înscriere a instituțiilor de credit în program În termen de 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, instituțiile de credit transmit FNGCIMM/FRC, cererile de înscriere în program, precum și solicitările de alocare de plafoane de garantare în funcție de nivelul estimat al finanțărilor pe care le vor acorda în anul 2022 în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT, precum și nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanțărilor în cadrul programului, cu încadrarea în limitele prevăzute la art. 12 lit. a).  +  Articolul 4Definițiia) beneficiarul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor este operatorul economic care respectă prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 24/2022, îndeplinește condițiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-upuri, precum și arhitecții așa cum sunt reglementați în Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv birourile individuale de arhitectură.b) beneficiarul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ- teritoriale este municipiul, orașul, comuna, care are proiecte ce presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor;c) comision de risc - suma datorată Ministerului Finanțelor de beneficiarul garanției, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat a creditelor de investiții/creditelor/liniilor de credite, acordate în cadrul programului. Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat. După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, beneficiarii care contractează credite în cadrul programului datorează Ministerului Finanțelor comision de risc. Nivelul comisionului de risc se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor, cu respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020;d) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul programului, instituția de credit și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., sau Fondul Român de Contragarantare S.A., denumit în continuare F.R.C, în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanțelor, reprezentat de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C, se obligă să garanteze creditul acordat de către instituția de credit și beneficiarul programului își asumă obligația să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanției de către instituția de credit, în situația producerii riscului de credit;e) credit - creditul de investiții și/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituția de credit le pune la dispoziția beneficiarului programului cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;f) finanțare garantată de stat - creditul, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare sau alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului încheiat cu instituția de credit, pentru care F.N.G.C.I.M.M./F.R.C, în baza mandatului acordat de către Ministerul Finanțelor, acordă o garanție în numele și contul statului în baza convenției încheiate cu instituția de credit;g) soldul finanțării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;h) garant - statul prin Ministerul Finanțelor, reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M./F.R.C, pentru garanțiile acordate în numele și contul statului;i) garanție de stat - angajament expres, necondiționat și irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C, în numele și în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituția de credit, ca urmare a producerii riscului de credit, în condițiile împărțirii proporționale a riscului între stat și instituțiile de credit; dobânzile, comisioanele și orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanției de stat. Garanțiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, seria L11, din 17 ianuarie 2015;j) garanții colaterale - garanțiile reale și personale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți în favoarea instituției de credit finanțatoare și a statului român, prin M.F., proporțional cu procentul de garantare, altele decât garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituțiile de credit pentru diminuarea expunerii față de debitor. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanțiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobânzi, comisioane și cheltuieli ocazionate de recuperarea creanței, vor diminua, proporțional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin M.F., și sumele suportate de instituția de credit finanțatoare;k) instituție de credit entitate definită în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;l) comisionul de administrare - sumă cuvenită F.N.G.C.I.M.M./F.R.C, pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărei nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program. După încetarea schemei de ajutor de stat, comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M./F.R.C, de către beneficiarul programului;m) procentul de garantare - partea din credit care este acoperită de garanția de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală;n) perioada de valabilitate a garanției - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanției și data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în baza garanției acordate de stat prin mandatul încredințat F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.;o) riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitor a obligațiilor contractuale sau a eșecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;p) declararea exigibilității finanțării garantate - trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate în conformitate cu normele interne ale instituției de credit ca urmare a producerii riscului de credit și desființarea beneficiului rambursării creditului conform graficului de rambursare convenit cu instituția de credit, după caz;q) valoarea de executare a garanției - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituției de credit de către Ministerul Finanțelor;r) grant - finanțarea, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 euro pe întreprindere, de care beneficiază întreprinderile mici și mijlocii, respectiv UAT-urile. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program, din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de 24 luni de la data acordării creditului (data primei utilizări a creditului), sub rezerva prelungirii Cadrului temporar, fără a se depăși data de 30 iunie 2023 (inclusiv), precum și valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Programului. Grantul include și o componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10%, exclusiv pentru creditele de investiții, aplicată la valoarea finanțării garantate, numai pentru beneficiarii încadrați în categoria IMM, ce se va acorda din bugetul de stat prin bugetul MF în termen de 1 an de la data solicitării transmise de FNGCIMM/FRC, pe baza deciziei de plată emise de administratorii schemei;s) convenție privind implementarea Programului - document-cadru, prevăzut în Anexa nr. 3, încheiat între MF și FNGCIMM/FRC, care cuprinde, în principal, termenii și condițiile mandatului acordat FNGCIMM/FRC și clauze privind drepturile și obligațiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea și executarea garanțiilor acordate în cadrul Programului;t) convenție de garantare și plată a granturilor - document semnat între FNGCIMM/FRC, în calitate de mandatari ai MF, și finanțator, prin care se stabilesc termenii și condițiile aplicabile garanțiilor de stat prevăzut în Anexa nr. 4;u) perioada de valabilitate a garanției - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanției și data încetării răspunderii FNGCIMM/FRC, în baza garanției acordate de stat prin mandatul încredințat FNGCIMM/FRC;v) acordul de finanțare - actul juridic, încheiat între FNGCIMM/FRC, în calitate de administratori ai schemei, instituția de credit și beneficiarul ajutorului de stat încadrat în categoria IMM, prin care se acordă granturi în baza Schemei de ajutor de stat asociată Programului GARANT CONSTRUCT prevăzută în Secțiunea a -2-a;w) investiție de scară mică în sensul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ-teritoriale - investiția realizată în spațiul urban sau rural, corelată cu strategiile de dezvoltare regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții, cu o valoare totală a proiectului de investiții de maximum 30.000.000 lei, din care suma de maximum 15.000.000 lei poate fi finanțată în cadrul schemei de ajutor de stat.  +  Capitolul II Durata programului și alocarea plafoanelor de garantare  +  Articolul 5 Perioada de derulare a Programului este determinată de alocarea de către Ministerul Finanțelor (MF) a plafonului de garanții de stat.  +  Articolul 6(1) Ministerul Finanțelor alocă plafonul anual de garantare în favoarea FNGCIMM/FRC. În vederea acordării de garanții, FNGCIMM/FRC formulează propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare instituțiilor de credit participante în Program, în baza solicitărilor formulate de acestea, pe care le transmite MF în vederea aprobării. În cazul în care valoarea totală a garanțiilor care urmează să fie acordate de instituțiile de credit depășește valoarea plafonului total anual aprobat, FNGCIMM/FRC este autorizat, cu acordul prealabil al MF, să efectueze alocări pro-rata în cadrul acestuia.(2) Pentru anii următori, după aprobarea plafonului anual, acesta se alocă de către FNGCIMM/FRC, la solicitarea instituțiilor de credit participante în Program, cu acordul prealabil al MF, în funcție de ponderea garanțiilor acordate de fiecare instituție de credit în totalul garanțiilor acordate în cadrul Programului în anul precedent sau de la începutul anului în curs în cazul alocării de plafoane suplimentare și/sau a rezervei nealocate din plafonul total anual.(3) În cazul instituțiilor de credit înscrise în Program, care nu au beneficiat de alocări de plafoane de garantare în anul precedent sau care au beneficiat de plafoane de garantare, dar nu au acordat garanții în anul precedent, FNGCIMM formulează propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare alocat în anul curent, în baza solicitărilor formulate de acestea, pe care le transmite Ministerului Finanțelor în vederea aprobării.(4) Plafoanele alocate instituțiilor de credit participante în program se utilizează pentru acordarea garanțiilor pentru toate categoriile de facilități de credit prevăzute la art. 10.(5) FNGCIMM/FRC este autorizat să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către instituțiile de credit a plafonului alocat și să efectueze realocări între instituțiile de credit în funcție de gradul de utilizare a plafoanelor alocate și de ritmul de acordare al garanțiilor, cu acordul prealabil al MF.(6) Plafonul alocat pentru derularea Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor poate fi suplimentat, la propunerea FNGCIMM/FRC, cu acordul MF, în funcție de necesarul de garantare din plafonul alocat FNGCIMM/FRC pentru Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ-teritoriale, în limita plafonului total alocat pentru acordarea de garanții în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT și cu condiția verificării de către FNGCIMM/FRC a încadrării în bugetul anual/total al schemei de ajutor de stat.  +  Capitolul III Eligibilitatea beneficiarilor și a sectoarelor/domeniilor de activitate  +  Articolul 7Criterii de eligibilitate ale beneficiarului în cadrul programului(1) Beneficiarul în cadrul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor este operatorul economic care respectă prevederile OUG nr. 24/2022, îndeplinește condițiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-up-uri, precum și arhitecții așa cum sunt reglementați în Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv birourile individuale de arhitectură.(2) Beneficiarul în cadrul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ- teritoriale este municipiul, orașul, comuna, care are proiecte ce presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor.(3) Beneficiarul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor este eligibil în cadrul programului dacă îndeplinește cumulativ următoarele criterii:a) nu este în dificultate financiară în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul de funcționare al Uniunii Europene.b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor și/sau instituția de credit parteneră.c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C..d) nu se află în interdicție de a emite cecuri și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P.e) împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile.f) prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru sunt incluse în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat;g) este eligibil conform reglementărilor interne ale instituției de credit;h) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul programului sau din surse proprii înainte de data solicitării de garantare În cazul creditelor de investiții beneficiarii acestor facilități nu trebuie să înregistreze obligații fiscale restante și alte obligați bugetare administrate de organul fiscal central.(4) Beneficiarul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ-teritoriale (municipii, orașe, comune) din sectorul construcțiilor, este eligibil în cadrul programului dacă îndeplinește cumulativ următoarele criterii:– existența aprobării finanțării, respectiv a Hotărârii Consiliului local privind aprobarea contractării creditului;– nu înregistrează credite restante la instituțiile de credit la data solicitării de acordare a garanției de stat;– nu se află în situație de criză financiară sau în insolvență la data solicitării de acordare a garanției de stat;– prezintă Hotărârea Consiliului Local privind contractarea împrumutului cu garanția FNGCIMM/FRC;– să prezinte Certificatul de atestare fiscală valabil la data acordării garanției de către FNGCIMM/FRC. În cazul în care UAT înregistrează datorii se va prezenta dovada achitării acestora.  +  Articolul 8Cheltuieli eligibile în cadrul programului Sunt eligibile în cadrul programului următoarele categorii de cheltuieli:1. achiziția de echipamente și utilaje de construcții, logistică industrială, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții necesare proiectelor de construcții și anume:a) dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări) - cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora:b) cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1 "Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)", subgrupa 2.2 "Aparate și instalații de măsurare, control și reglare", clasa 2.3.6 "Utilaje și instalații de transportat și ridicat", sau grupa 3 "Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale" enumerate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare;c) cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;2. construcția, achiziția, amenajarea de hale pentru uz propriu, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții:a) construcții și instalații - cheltuieli aferente activităților de construire/extindere a spațiilor de producție/prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție: clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor, precum instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicații și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivuluib) cheltuielile pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații care se execută pe amplasamentul delimitat, din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilitățic) Cheltuieli de amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială - se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spații verzi.3. achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a beneficiarilor care derulează contracte în sectorul construcții;a. active necorporale - cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare; cheltuieli cu realizarea instrumentelor de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului;b. obținere avize, acorduri, autorizații - se includ cheltuielile pentru obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism, obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc., obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă, întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară; obținerea acordului de mediu; obținerea avizului P.S.I.; comisioane, cote și taxe, cuprinzând cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize și autorizația de construire/desființare; achiziționarea semnăturii electronice; alte avize, acorduri și autorizații;c. proiectare și inginerie, respectiv cheltuielile pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție (documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentații urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.). Pentru lucrările de creștere a performanței energetice a clădirilor ca urmare a modernizărilor/reabilitărilor se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic;d. consultanță - cheltuielile efectuate, după caz, pentru plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare/a planului de afaceri, plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției investiției sau administrarea contractului de execuție (managementul de proiect), plata serviciilor de consultanță la elaborarea, organizarea și derularea procedurilor de achiziții;e. asistență tehnică - cheltuielile efectuate, după caz, pentru asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului), plata diriginților de șantier, desemnați de autoritatea contractantă, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații;f. cheltuielile cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, în limita a 5.000 lei, fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile. Sumele au fost verificate și sunt necesare pentru realizarea proiectului și sunt prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului; Cheltuielile sunt efectuate în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor și un raport optim cost/beneficiu - rezonabilitatea prețurilor aferente unor contracte de achiziții publice, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare; Cheltuielile sunt efectuate și plătite de beneficiar sau partenerii săi, sunt plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate și sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului/partenerului, având la bază documente justificative, identificabile și verificabile, dovedite prin documente originale;4. achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiența consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare:a. achiziționarea echipamentelor și instalarea panourilor solare fotovoltaice (panouri fotovoltaice, invertoare, acumulatori, regulatoare încărcare, sisteme prindere);b. cheltuieli cu proiectarea privind asigurarea suportului tehnic (aviz tehic de racordare din ATR existent în ATR prosumator)- maxim 10% din cheltuielile eligible;c. cheltuieli cu întreținerea și service-ul sistemelor fotovoltaice;d. consultanță și management de proiect - max. 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului;e. modul de comunicație; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat și care permit colectarea și transmiterea datelor relevante de la distanță, în format electronic;f. investiții în producția/achiziția biodigestoare și stații de biogaz;g. investiții în producția/achiziția de stații de reciclare;h. investiții în producția de componente/sisteme integrate de panouri fotovoltaice.5. finanțarea capitalului de lucru pentru achiziția de materiale de construcții, combustibil, energie;6. plata salariilor pentru IMM-urile care derulează contracte în sectorul construcții.  +  Articolul 9Sectoarele/domeniile de activitate eligibile pentru activitățile finanțate în cadrul programului Pot fi garantate în cadrul Programului creditele pentru realizarea de investiții și/sau creditele/liniile de credit, acordate pentru finanțarea activității beneficiarilor eligibili a căror activitate principală și finanțată se desfășoară în sectoarele/domeniile prevăzute în Anexa nr. 1.  +  Capitolul IV Finanțarea și garantarea  +  Articolul 10(1) În baza prezentei proceduri de implementare se acordă garanții de maximum 90% din valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții, în limita uneia dintre următoarele condiții valabile pentru ambele finanțări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:(2) Pentru beneficiarii în cadrul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor.– dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate; sau– 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau– o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni;(3) Pentru beneficiarii în cadrul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ teritoriale (municipii, orașe, comune) din sectorul construcțiilor, stabilirea valorii finanțării se va face de către finanțator în funcție de normele interne de creditare și valoarea proiectului finanțat, cu încadrarea în limitele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 11 În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor eligibili, instituțiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 24 luni pentru rambursarea principalului.  +  Articolul 12 Costul total al creditelor și garanției acordate în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT, denumit în continuare programul, se compune din:a) rata dobânzii - rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marja fixa de 1,9 % pe an. Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către instituția de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum și taxele aferente operațiunilor conexe activității de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor etc.);b) comisionul de risc - comisionul de risc datorat MF de către beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM/FRC, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției și tipul beneficiarului, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul. Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției. După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungește creditul contractat inițial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM/FRC, și se virează de către beneficiarii Programului la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor, prin unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia. Pentru garanțiile acordate de FNGCIMM/FRC, în numele și în contul statului român, aferente creditelor garantate acordate în anul 2022 în cadrul Programului, se aprobă comisionul de risc la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4- 6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanției de stat. Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea: Comision de risc = (valoarea^1/soldul^2 garanției la 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv^3)/12^1 În anul acordării garanției comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanției.^2 Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanției pentru anul anterior.^3 Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat. Prin ordin al ministrului finanțelor procentul comisionului de risc va fi stabilit diferențiat în funcție de durata garanției de stat cu respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de Covid- 19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020.c) comisionul de administrare cuvenit FNGCIMM/FRC, pentru perioada de derulare a schemei de ajutor de stat se suportă din bugetul de stat, prin bugetul MF - Acțiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate Programului GARANT CONSTRUCT prevăzută în Secțiunea nr. 2. Comisionul de administrare se calculează de către FNGCIMM/FRC, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției estimat la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Pentru anul 2022, nivelul comisionului de administrare este de 0,25% p.a., calculat la valoarea/soldul garanției acordate. Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, prin plata diferenței de către beneficiar sau FNGCIMM/FRC. În cazul renunțării la garanție, comisionul de administrare se restituie Ministerului Finanțelor, dacă creditul nu a fost utilizat. După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungește creditul contractat inițial, comisionul de administrare se datorează FNGCIMM/FRC, de către beneficiarul Programului și este virat de instituția de credit pe toată perioada de valabilitate a garanției, după caz, până la data înregistrării la FNGCIMM/FRC a cererii de plată. Acesta este calculat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Nivelul comisionului de administrare se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor. Formula de calcul al comisionului de administrare este următoarea: Comision de administrare = (valoarea^1/soldul^2 garanției la 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv^3)/12^1 În anul acordării garanției, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanției.^2 Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanției pentru anul anterior.^3 Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.  +  Articolul 13Durata maximă a finanțărilor și condițiile de prelungire ale acestora Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiții și de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite pe o perioada de maximum 36 de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate eșalonat în baza unui grafic de rambursare.  +  Articolul 14Garantarea finanțărilor(1) Creditele de investiții acordate în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT sunt garantate cu ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit constituită numai pentru bunuri imobile/mobile asigurabile, proporțional cu procentul de garantare.(2) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru/, garanția de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor prezente și viitoare deschise de beneficiarii programului la instituția de creditare, proporțional cu procentul de garantare.(3) În cazul creditelor de investiții pentru digitalizarea activității beneficiarilor spre exemplu achiziție soft, consultanță etc.) se instituie ipoteci legale asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, care să acopere în proporție de 100% valoarea finanțării, proporțional cu procentul de garantare.(4) Stabilirea gradului de acoperire a creditului cu garanții se efectuează de către instituția de credit în conformitate cu reglementările sale interne.(5) În solicitările de acordare a garanțiilor de stat transmise de instituțiile de credit către FNGCIMM/FRC, în cadrul Programului, sunt cuprinse și informații privind structura tuturor garanțiilor accesorii finanțării, valoarea de piață și valoarea admisă în garanție a acestora și gradul de acoperire a creditului cu garanții.  +  Articolul 15(1) În cazul în care instituția de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanțiilor constituite, altele decât garanția de stat prin eliberarea/înlocuirea garanțiilor accesorii finanțării garantate, va trebui să solicite și să obțină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M. sau F.R.C., în condițiile stabilite prin prezentul Ordin.(2) Mandatul prevăzut la art. 27 alin. (1) se consideră acordat și în privința modificărilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 16 Modificările privind structura acționariatului/asociaților, schimbarea sediului social al beneficiarului, diminuarea valorii garanției ca urmare a neutilizării integrale a finanțării aprobate a liniilor de credit, precum și după expirarea perioadei de realizare a investiției în cazul creditelor de investiții, inclusiv în cazul rambursărilor parțiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanției, se notifică F.N.G.C.I.M.M. de către instituția de credit pe adresa de email dagpgc@fngcimm.ro, respectiv FRC pe adresa de email contragarantare@frc.ro.  +  Articolul 17 Data la care încetează răspunderea statului în baza garanției acordate prin intermediul FNGCIMM/FRC, în numele și în contul său, este:a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;b) data la care se stinge integral obligația de rambursare a creditului garantat ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;c) data la care MF plătește valoarea de executare a garanției;d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanției în cazul nerespectării de către instituția de credit a obligațiilor referitoare la plata garanției;e) data înregistrării la FNGCIMM/FRC, a comunicării instituției de credit cu privire la renunțarea la garanție.  +  Articolul 18Caracteristicile garanției de stat și dispozițiile aplicabile acestora(1) Garanția emisă de FNGCIMM/FRC, în numele și în contul statului are următoarele caracteristici principale:a) este irevocabilă - furnizorul protecției nu își poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanția sau de a crește costul efectiv al garanției, cu excepția cazului în care cumpărătorul protecției nu plătește la scadență costul protecției;b) este necondiționată - contractul prin care este furnizată protecția nu conține nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecției nu deține controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligația de a plăti în termen de 90 de zile calendaristice de la data primirii de către FNGCIMM/FRC, a cererii de plată în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plata scadentă/plățile scadente;c) este directă și expresă - protecția furnizată de garanție este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire este clar definit și nu poate fi pus la îndoială;d) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituției de credit, depusă în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în contractul de garantare și convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu instituția de credit;e) acoperă maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit, în cazul creditelor pentru realizarea de investiții, al creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, acordate IMM - urilor, respectiv UAT-urilor, în limita sumei maxime de 5.000.000 de lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru respectiv 10.000.000 de lei pentru creditele de investiții;f) valoarea garanției se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporțional cu procentul de garantare;h) garanția are durată determinată și se acordă pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic și oneros;(2) Garanțiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, seria L11, din 17 ianuarie 2015.  +  Capitolul V Raportarea și plata ajutorului de stat  +  Articolul 19(1) Plata sumelor cuvenite beneficiarilor cu titlu de grant în cadrul Programului se realizează conform Mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat asociată Programului GARANT CONSTRUCT prevăzut în Anexa nr. 2.(2) Instituția de credit va asuma și va transmite lunar FNGCIMM/FRC, până pe data de 15 a lunii curente, pentru luna anterioară, raportarea privind valoarea de plată a grantului - componenta de dobândă, respectiv până la data de 7 decembrie a anului de utilizare din credit pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea creditului utilizat pentru creditele de investiții, acordate beneficiarilor în cadrul programului GARANT CONSTRUCT. Formatul raportărilor, modalitatea de asumare a acestora, precum și modul de transmitere către FNGCIMM/FRC, sunt agreate și detaliate în convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu instituțiile de credit, respectiv în convenția privind implementarea Programului.  +  Articolul 20 Plata ajutorului de stat sub formă de grant reprezentând valoarea cumulată a comisionului de risc, a comisionului de administrare și a dobânzilor se efectuează până la data de 30 iunie 2023 inclusiv, în limita creditelor aferente Programului GARANT CONSTRUCT aprobate în bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale la subdiviziunea de clasificație bugetară "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat", conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., conform prevederilor Schemei de ajutor de stat asociată Programului GARANT CONSTRUCT prevăzută în secțiunea a 2-a, emisă și transmisă lunar de administratorii schemei. Formatul deciziei de plată pentru componentele comision de administrare și dobândă este prevăzut în anexa nr. 2a. Pentru creditele de investiții, plata componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% din valoarea creditului utilizat se realizează în termen de 1 an de la data solicitării transmise de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., pe baza deciziei de plată emise de administratorii schemei. Formatul deciziei de plată pentru componenta nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 2b. Detaliile privind modalitatea și termenele de solicitare a plății grantului de către beneficiari și instituțiile de credit se stabilesc în convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu finanțatorii.  +  Articolul 21 Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor se realizează de către MF, în calitate de ordonator principal de credite exclusiv în baza Deciziei de plată emise de către administratorii schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă realitatea și modul de determinare a cuantumului obligației de plată.  +  Articolul 22 Plata pentru componentele comision de administrare și dobândă se efectuează în lei, în termen de 10 zile lucrătoare, respectiv în termen de 1 an pentru componenta nerambursabilă de maximum 10% din valoarea creditului utilizat, după caz. Termenele curg de la data înregistrării online a deciziei de plată emise de către administratorii schemei, la Registratura generală a MF, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro.  +  Capitolul VI Sursa de plată a grantului și a valorii de executare a garanției  +  Articolul 23(1) Ministerul Finanțelor subvenționează valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare și dobânzile aferente creditelor//liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții în procent de 100% precum și componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate numai pentru creditele de investiții, din bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale, de la titlul 55 "Alte transferuri" alineatul 55.01.46 "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat", în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program, prevăzută în secțiunea a 2-a, în limita sumelor aprobate în buget cu aceasta destinație.(2) Sumele rezultate din plata garanțiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., prin program, în numele și contul statului, se plătesc instituției de credit de către Ministerul Finanțelor de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M. sau F.R.C. și se recuperează de la beneficiarul programului în condițiile prevăzute în prezentul ordin.(3) Pentru toate categoriile de credite garantate în cadrul programului, pierderile trebuie suportate proporțional cu procentul de garantare și în același mod de către instituția de credit și statul român, prin Ministerul Finanțelor.  +  Capitolul VII Implementarea programului  +  Articolul 24Înregistrarea beneficiarilor în program(1) Înregistrarea beneficiarilor în program se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:a) solicitantul de finanțare garantată, potențial beneficiar al granturilor acordate în cadrul schemei de ajutor de stat, trebuie să se înregistreze în aplicația online disponibilă pe site-ul www.imminvest.ro la secțiunea garant construct;b) înscrierea online se desfășoară în sesiune continuă, până la epuizarea plafonului și a bugetului alocat programului;c) fiecare potențial beneficiar aplicant trebuie să bifeze opțiunea pentru Programul GARANT CONSTRUCT și să selecteze Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-uri/UAT-uri, după caz.c.1) În cazul bifării Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-uri trebuie să completeze online datele de identificare, să atașeze declarația IMM în format .pdf, completată și semnată de reprezentantul legal al întreprinderii pe formatul prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, copie după cartea de identitate și copie după certificatul unic de înregistrare.c.2) În cazul bifării Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții pentru UAT-uri trebuie să completeze online datele de identificare, să atașeze o copie după codul unic de înregistrare și o copie după actele de identitate (BI/CI) ale reprezentanților legali.d) aplicația software va genera automat solicitantului numărul de înregistrare, precum și un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării. După efectuarea verificării datelor și elementelor înregistrate de potențialul beneficiar aplicant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului(2) FNGCIMM/FRC, pune în format electronic la dispoziția instituției de credit selectate de potențialul beneficiar aplicant datele și documentele înregistrate de acesta, precum și acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant.(3) Instituția de credit analizează cererea beneficiarului și adoptă intern decizia de acordare a creditului de investiții/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, conform solicitării beneficiarului, cu stabilirea valorii creditului în conformitate cu normele interne de creditare, până la valoarea maximă prevăzută la art. 10.  +  Articolul 25(1) Acordarea și derularea garanțiilor de stat se realizează pe baza unor convenții de garantare și plată a granturilor încheiate între FNGCIMM/FRC, și instituțiile de credit participante în Program. Modelul convenției de garantare și plată a granturilor este prevăzut în Anexa nr. 4.(2) Creditele prevăzute la art. 10 se acordă în funcție de criteriile specifice prevăzute în normele și procedurile interne de creditare ale instituțiilor de credit, cu încadrarea în normele de garantare ale FNGCIMM/FRC, condițiile de acordare a garanțiilor de stat și cu respectarea regulilor de gestionare a plafoanelor anuale.(3) Instituția de credit transmite FNGCIMM/FRC, direct sau prin unitățile sale teritoriale, solicitarea privind acordarea garanției de stat, după aprobarea creditului de către structurile sale competente, prin intermediul aplicației web https://plafon.garantare.ro pentru FNGCIMM, respectiv https:// pentru FRC.(4) Solicitarea de garantare se transmite de către instituția de credit împreună cu următoarele documente:4.1. Pentru beneficiarii în cadrul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor:a) Declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria I.M.M., pe formularele aprobate prin Anexele nr. 1 și 2, după caz, la Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, completată și semnată olograf sau electronic de beneficiarul finanțării înainte de data solicitării de garantare;b) Declarația pe propria răspundere a beneficiarului finanțării garantate, prevăzută în Anexa nr. 5 la Convenția de garantare și plată a granturilor, emisă și semnată olograf sau electronic înainte de data solicitării de garantare;c) Rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, cu datele disponibile la data emiterii, din care să rezulte ca nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Băncii Naționale a României a Centralei Riscurilor de Credit, cu modificările și completările ulterioare;d) Certificatul de atestare fiscală al beneficiarului finanțării din care să rezulte situația fiscală a acestuia, precum copii de pe documentele care atestă achitarea datoriilor restante evidențiate, dacă este cazul, în cazul solicitării creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru;e) Declarația unică privind veniturile realizate în România, depusă la organele fiscale competente pentru anul 2019/2020 (după caz, ultima declarație depusa la data solicitării garanției). În cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente veniturile sunt verificate de finanțator în baza declarațiilor date de beneficiar;f) Rezultatul consultării Centralei Incidentelor de Plăți din care să rezulte că nu se află în interdicție de a emite cecuri și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P, în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR nr. 1/2012 privind organizarea și funcționarea la BNR a Centralei Incidentelor de Plăți, cu modificările și completările ulterioare.4.2. Pentru beneficiarii în cadrul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru UAT-uri:– hotărârea beneficiarului privind aprobarea valorii de investiție a proiectului, după caz (în copie);– hotărârea de aprobare a beneficiarului privind solicitarea garanției de stat (în copie);– certificat de înregistrare fiscală emis de DGFP, după caz;– certificat de atestare fiscală din care să rezulte situația fiscală a beneficiarului. În cazul în care înregistrează obligații fiscale restante se va prezenta dovada achitării acestora;– copie de pe actele de identitate (BI/CI) ale reprezentanților legali;– copie de pe hotărârea instanței judecătorești de numire a reprezentanților legali;– hotărârea beneficiarului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli (în copie);– rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, cu datele disponibile la data emiterii, din care să rezulte că nu figurează cu credite restante, la data solicitării garanției de stat.(5) Pentru beneficiarii în cadrul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor, FNGCIMM/FRC analizează solicitarea de garantare pe baza informațiilor furnizate de instituția de credit conform prevederilor alin. (3) și a următoarelor informații și documente obținute de FNGCIMM/FRC:a) rezultatul consultării Oficiului Național al Registrului Comerțului materializat în extrasul certificatului constatator obținut de la RECOM Online;b) rezultatul consultării Buletinului Procedurilor de Insolvență, la data aprobării garanției, în vederea verificării dacă împotriva beneficiarului nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile;c) datele financiare aferente ultimilor 2 ani fiscali încheiați, începând cu anul 2019, respectiv 3 ani dacă solicitarea de garantare este transmisă după termenul legal de depunere al situațiilor financiare pentru anul 2021, obținute de la un furnizor de date financiare integrate cu care FNGCIMM/FRC, a încheiat un contract de furnizare de servicii financiare sau de pe site-ul oficial al MF, în vederea verificării îndeplinirii criteriului privind dificultatea financiară în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul de funcționare al Uniunii Europene;(6) Pentru beneficiarii în cadrul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții de scara mica pentru UAT-uri, FNGCIMM/FRC, după caz, analizează solicitarea de garantare pe baza informațiilor furnizate de instituția de credit conform prevederilor alin. (3) și a următoarelor informații și documente obținute de FNGCIMM/FRC, după caz:– site-ul MF - Registrul situațiilor de criză financiară a unităților administrativ-teritoriale, respectiv– Registrul situațiilor de insolvență a unităților administrativ-teritoriale pentru a se verifica faptul că UAT-ul nu este în situație de criza financiara sau în insolvență la data solicitării de acordare a garanțiilor de stat.(7) Înainte de semnarea sau emiterea de documente din care rezultă angajamentul privind plata de sume către beneficiari aferente grantului, FNGCIMM SA- IFN/FRC solicită Ministerului Finanțelor - Direcția generală de ajutor de stat informații privind suma disponibilă a fi utilizata din creditele aprobate în bugetul MF - AG pentru acordarea grantului în cadrul schemei de ajutor de stat aferentă programului GARANT CONSTRUCT și semnează acorduri/contracte de finanțare și emite decizii de plată doar în limita sumei astfel comunicate. După verificarea documentelor și datelor prevăzute la alin. (3) - (4) FNGCIMM/ FRC, comunică instituției de credit decizia sa în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte și complete a documentelor.(8) În cazul întreprinderilor mici și mijlocii/UAT-uri, beneficiare de credite garantate în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT și care doresc să acceseze noi credite/garanții până la limita de 5.000.000 de lei pentru capital de lucru, acestea se vor adresa instituțiilor de credit pentru acordarea de noi credite, urmând că instituțiile de credit să transmită la FNGCIMM/FRC noi solicitări de garantare cu procent de maximum 90%. Orice majorare/suplimentare a garanției se consideră o nouă acordare. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 15.000.000 de lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru este de 5.000.000 de lei, iar pentru creditele de investiții este de 10.000.000 de lei.(9) FNGCIMM/FRC, transmite instituției de credit contractul de garantare și acordul de finanțare semnate olograf sau electronic, după caz, în cel puțin 4 exemplare originale, în funcție de numărul semnatarilor, în vederea semnării. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.(10) În termen de 30 zile lucrătoare de la primirea acestora, instituția de credit și beneficiarul semnează contractul de garantare și acordul de finanțare. După semnare, instituția de credit remite FNGCIMM/FRC, prin curier sau prin poștă cu confirmare de primire, două exemplare originale ale contractului de garantare și ale acordului de finanțare. În cazul în care beneficiarul și instituția de credit dispun de semnătură electronică, contractul de garantare se transmite către FNGCIMM/FRC, sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.(11) Tragerile din finanțarea garantată în cadrul Programului vor fi autorizate de către instituțiile de credit la dispoziția beneficiarului după înscrierea ipotecilor legale mobiliare/imobiliare și a ipotecilor convenționale, dacă este cazul, în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidență și publicitate asimilate.(12) Tragerile din creditul pentru realizarea de investiții/creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru se pot efectua integral sau parțial, în conformitate cu reglementările interne ale instituțiilor de credit, numai pentru finanțarea obiectivului de investiții și/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului.(13) Rambursarea sau, după caz, reîntregirea liniei de credit se poate realiza pe parcursul perioadei de derulare a contractului de credit. În cazul în care a fost aprobată prelungirea liniei de credit, cel puțin în ultimul an de valabilitate se aplică graficul de rambursare în rate lunare/trimestriale/semestriale, fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din linia de credit și cu diminuarea corespunzătoare a facilității de credit.(14) Creditele de investiții/creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, garantate în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutoare de stat/fonduri europene.(15) Contractul de garantare cuprinde, fără a se limita la acestea, identitatea părților, obiectul și durata contractului, perioada de gratie, individualizarea și descrierea ipotecilor legale, termenii și condițiile de acordare și plată a garanției, valoarea maximă a garanției acordate în monedă națională, modalitatea de calcul și termenul de plată al comisionului de administrare și modalitatea de calcul al comisionului de risc, cazurile și modalitatea de recuperare a creanțelor rezultate din plata garanțiilor, precum și celelalte drepturi și obligații ale părților.(16) Atunci când bunul asupra căruia se va constitui ipoteca legală face parte din patrimoniul de afectațiune al beneficiarilor organizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și potrivit Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv birourile individuale de arhitectură. Contractul de garantare va cuprinde și clauze privind acordul persoanei/persoanelor fizice proprietare a/ale bunului cu privire la instituirea ipotecii legale.(17) Acordul de finanțare cuprinde, fără a se limita la acestea, identitatea părților, tipul de credit acordat beneficiarului, obiectul și durata contractului, termenii și condițiile de acordare a acestuia, modalitatea de plată a sumelor cuvenite beneficiarului sub formă de grant, raportarea ajutorului de stat sub formă de grant, modalitatea de revocare a acordului de finanțare, cazurile și modalitatea de recuperare a creanțelor rezultate din nerespectarea condițiilor de acordare a ajutorului de stat, precum și celelalte drepturi și obligații ale părților.(18) Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M.M./F.R.C acordă garanția de stat constituie titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.  +  Articolul 26Prelungirea garanției cu menținerea/diminuarea valorii acesteia(1) Solicitarea de garantare aferenta prelungirii garanției se formulează în temeiul convenției de garantare și plata a granturilor încheiate cu instituția de credit și este transmisa la FNGCIMM în aplicația WEB PLAFON, respectiv la F.R.C. în aplicația proprie, cu maxim 30 de zile lucrătoare, dar nu mai puțin de 10 zile lucrătoare înainte de scadenta finala a finanțării pentru care se solicita prelungirea. Pentru orice solicitare de prelungire a garanției trimisă de finanțator, se aplica plafoanele maxime ale ajutorului de stat în vigoare la data aprobării solicitării de prelungire a garanției. Neîncadrarea solicitantului în categoria IMM conduce la respingerea solicitării de prelungire a garanției.(2) Majorarea valorii garanției sau a procentului de acordare se consideră o noua garanție.(3) În situația în care beneficiarii creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru se confruntă cu dificultăți financiare temporare și instituțiile de credit au aprobat restructurări cu încadrarea în perioada de creditare aprobată inițial, garanția acordată de F.N.G.C.I.M.M./FRC, își menține valabilitatea. Dacă în urma restructurării creditului se prelungește perioada de creditare cu încadrarea în termenele maximale din prezentul act normativ, instituția de credit transmite solicitarea de prelungire a garanției în termen de 30 de zile lucrătoare de la data aprobării restructurării creditului/liniilor de credit, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare înainte de scadența finală a finanțării pentru care se solicită prelungirea.  +  Articolul 27(1) În cazul garanțiilor de stat acordate în cadrul programului, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C mandatează instituțiile de credit finanțatoare să încheie contractele de garanție pentru garanțiile colaterale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți, atât în favoarea acestora, cât și a statului român, prin Ministerul Finanțelor, în calitate de cocreditori, precum și să efectueze formalitățile legale de publicitate ale garanțiilor colaterale. Sunt exceptate biletul la ordin, fideiusiunea, precum și orice alte garanții colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalități.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin contractul de garantare se acordă reprezentanților legali ai instituției de credit un mandat special, în vederea efectuării formalităților de înscriere, modificare a înscrierii, reînnoire și radiere atât a garanțiilor colaterale, cât și a ipotecilor imobiliare și/sau mobiliare, prevăzute la art. 14 alin. (1), (2) și (3), constituite de beneficiari și/sau de terți garanți, după caz, în favoarea instituției de credit și statului român, în cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz.(3) Pentru formalitățile de modificare/radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare, instituția de credit trebuie să obțină acordul expres al FNGCIMM/FRC. Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a instituției de credit, vor avea rangul I la data depunerii cererii de plată a garanției de către finanțator la FNGCIMM/FRC, și până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanției. În cazul în care prin Program se finanțează o investiție imobiliară, iar terenul pe care se construiește activul finanțat prin creditul garantat în cadrul Programului se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului și construcției viitoare, finanțate prin Program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizația de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligațiilor beneficiarului față de finanțator și statul român, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcției finalizate. Garanțiile reale prevăzute la art. 14 alin. (3) vor avea rangul I inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanției de către finanțator la FNGCIMM/FRC, și până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanției.(4) În cazul în care instituția de credit nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicată de FNGCIMM/FRC, în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum și celelalte garanții colaterale vor fi consolidate automat și fără altă formalitate în favoarea instituției de credit, cu păstrarea rangului de la data înscrierii inițiale, pentru valoarea integrală a obligațiilor financiare datorate conform documentației de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituției de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenționale instituite în favoarea statului român, în baza documentației care atestă respingerea cererii de plată a garanției. În solicitarea instituției de credit trebuie menționat în mod expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicate de FNGCIMM/FRC.(5) În cazul în care instituția de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicate de FNGCIMM/FRC, la momentul comunicării de către instanța de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum și celelalte garanții colaterale vor fi consolidate automat și fără altă formalitate în favoarea instituției de credit, cu păstrarea rangului de la data înscrierii inițiale, pentru valoarea integrală a obligațiilor financiare datorate conform documentației de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituției de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenționale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanției.(6) Se acordă FNGCIMM/FRC, un mandat special, în vederea emiterii acordului privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare, cât și a ipotecilor convenționale constituite de beneficiarul finanțării în vederea garantării creditului. Mandatul special se acordă prin contractul de garantare atât pentru ipotecile individualizate, cât și pentru ipotecile convenționale în care statul român are calitatea de cocreditor.(7) Se acordă FNGCIMM/FRC, un mandat special, în vederea emiterii acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, numai după ce instituția de credit a analizat și a emis acordul său pentru aceeași solicitare și doar în condițiile în care aceasta se asigură că prin operațiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanța.(8) Se acordă FNGCIMM/FRC, un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la lucrările de intervenție și/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convențională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinației părților comune, superficii privind utilitățile publice, precum și orice alte modificări care, deși nu necesită obținerea unei autorizații de construire, se înscriu în cartea funciară.(9) Beneficiarii Programului au obligația de a efectua orice lucrare de intervenție și/sau extindere în condițiile legii și de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară sub condiția extinderii ipotecii asupra ameliorațiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor.(10) Se acordă FNGCIMM/FRC, un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, cu condiția utilizării integrale a sumelor obținute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Program și în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100% pentru creditele de investiții. În cazurile în care sumele obținute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferența va fi pusă la dispoziția beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanțator.  +  Articolul 28(1) Instituția de credit are obligația de a solicita beneficiarului finanțării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanțării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de piață a bunului adus în garanție. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligației de asigurare a bunului, finanțatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuiala proprie și să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanțator în baza unei convenții încheiate între beneficiar și finanțator.(2) Dreptul la despăgubirile rezultate din polițele de asigurare încheiate este cesionat/ipotecat în favoarea instituției de credit și statului român, prin MF, proporțional cu procentul de garantare. În situația în care ipoteca imobiliară ce se constituie în vederea garantării creditului aprobat în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT este o garanție colaterală, respectiv ipoteca convențională și nu este de prim rang, dreptul la despăgubirile rezultate din polița de asigurare sunt cesionate în favoarea instituției de credit și a statului român, prin MF, proporțional cu procentul de garantare, calculat la valoarea acceptată în garanție comunicată de instituția de credit prin solicitarea de garantare.(3) În cazul daunelor parțiale produse bunurilor imobile admise în garanția creditului, pentru despăgubirile a căror valoare este de până la 20% din suma asigurată, fără a depăși echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, societatea de asigurare efectuează plata direct către proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul programului și/sau terțul garant, după caz.(4) În cazul daunelor parțiale produse bunurilor imobile admise în garanția creditului, pentru despăgubirile a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, dar care se încadrează între 20% și până la 50% din suma asigurată, plata despăgubirilor se efectuează de societatea de asigurări către proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul programului și/sau terțul garant, după caz, cu acordul instituției de credit și al statului, reprezentat de către MF, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(5) În cazul daunelor parțiale produse bunurilor mobile admise în garanția creditului, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare direct furnizorului de servicii care a efectuat reparația bunului mobil sau proprietarului bunului mobil, respectiv beneficiarul programului și/sau terțul garant, după caz, în cazul în care acesta a efectuat plata reparației.(6) În cazul daunelor totale produse bunurilor imobile și/sau mobile admise în garanția creditului, după ce MF a plătit instituției de credit suma rezultată din executarea garanției, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare către instituția de credit și stat, reprezentat prin MF, cu înștiințarea prealabilă a acestora, proporțional cu procentul de garantare aplicat la soldul finanțării garantate restante, până la concurența creanțelor rezultate din trecerea la restanță a întregii finanțări garantate și plata garanției de către MF.(7) Suma încasată de MF, prin unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale, în temeiul prevederilor alin. (6), se face venit la bugetul de stat.(8) În cazul în care valoarea despăgubirilor cuvenite pentru producerea daunelor totale asupra bunurilor imobile și/sau mobile admise în garanția creditului, înainte de depunerea de către instituția de credit la FNGCIMM/FRC, a cererii de plată, acoperă integral soldul finanțării garantate, la solicitarea instituțiilor de credit, MF își exprimă acordul privind încasarea integrală a valorii despăgubirilor de către instituția de credit, cu condiția ca instituția de credit să nu solicite executarea garanției și să utilizeze valoarea despăgubirii pentru rambursarea integrală a soldului finanțării garantate în cadrul Programului. Dacă cererea de plată a fost depusă la FNGCIMM/FRC, și se află în curs de soluționare, acordul MF privind încasarea despăgubirilor de către instituția de credit este emis sub condiția retragerii cererii de plată a garanției. În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la acest alineat, acordul MF se consideră retras.(9) În cazul în care valoarea despăgubirilor pe care instituția de credit le poate încasa în conformitate cu prevederile alin. (8) nu acoperă integral soldul finanțării garantate în cadrul Programului, la solicitarea instituției de credit, MF își exprimă acordul privind încasarea despăgubirilor de către instituția de credit, cu condiția utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parțială a finanțării garantate în cadrul Programului. Dacă cererea de plată a fost depusă la FNGCIMM/FRC, și se află în curs de soluționare, acordul MF privind încasarea despăgubirilor de către instituția de credit este emis sub condiția actualizării cererii de plată cu valoarea rezultată ca urmare a utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parțială a finanțării garantate restante în cadrul Programului. Instituția de credit poate depune cererea de plată, pentru diferența rămasă restantă după încasarea despăgubirii, proporțional cu procentul de garantare. În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la acest alineat, acordul MF se consideră retras.(10) În situația valorificării bunului mobil admis în garanția creditului ca urmare a producerii unei daune totale, în termen de maximum 15 zile de la data încasării oricăror sume din valorificarea bunului mobil, beneficiarul/terțul garant/asigurătorul, după caz, virează sumele încasate către instituția de credit și stat, reprezentat prin MF, proporțional cu procentul de garantare, în condițiile alin. (6), sau după caz, către instituțiile de credit în condițiile alin. (8) sau alin. (9), până la concurența soldului finanțării garantate, respectiv a creanței/creanțelor rezultate din trecerea la restanță a întregului sold al finanțării garantate și plata garanției de către MF.(11) În termen de 5 zile de la efectuarea oricărei plăți în legătură cu drepturile izvorâte din polița de asigurare a bunului imobil/mobil admis în garanția creditului, precum și în cazul încasării sumei menționate la alin. (10), instituția de credit are obligația înștiințării FNGCIMM/FRC, și MF cu privire la natura și valoarea sumelor virate, precum și cu privire la data efectuării plății în contul MF deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale.(12) Dacă MF a efectuat plata sumei rezultate din executarea garanției și înscrisul se află în curs de întocmire la FNGCIMM/FRC, acesta diminuează creanța rezultată prin plată și informează Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la valoarea sumelor virate potrivit alin. (11) și data încasării acestora. Dacă înscrisul a fost întocmit de FNGCIMM/FRC, și transmis Agenției Naționale de Administrare Fiscală, MF informează Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la sumele virate potrivit alin. (11) și data încasării acestora.  +  Capitolul VIII Plata garanțiilor, recuperarea creanțelor și dispoziții finale  +  Articolul 29(1) Cererea de plată se depune de către instituția de credit, ulterior trecerii integrale la restanță a finanțării garantate nerambursate și după executarea garanției ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul, respectiv după înregistrarea de către beneficiar a cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului, împreună cu următoarele documente:a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;b) cererile de executare silită a beneficiarului și a tuturor terților garanți înregistrate la executorul judecătoresc și/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvență a beneficiarului/declarația de creanță, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanța competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod pașnic, a bunului afectat garanției, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepție ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;c) prima/primele poliță/polițe de asigurare, precum și cea/cele mai recentă/recente poliță/polițe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv polița PAD, dacă este cazul, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terții garanți pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, cesionate în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a instituției de credit, proporțional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;d) extrasele de carte funciară și/sau extrasele din registrele de evidență și publicitate asimilate și/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanțiile accesorii finanțării garantate, din care să rezulte intabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de MF și instituției de credit, după caz, proporțional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligațiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic;e) extrasul contului curent la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanțare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;f) extrasul contului de credit curent și restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanțării garantate nerambursate și data trecerii la restanță a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;g) notificarea transmisă de instituția de credit către beneficiarul finanțării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate, însoțită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanță a soldului finanțării garantate;h) originalul declarației pe propria răspundere a instituției de credit referitoare la respectarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 cu modificările și completările ulterioare;i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligațiilor fiscale/bugetare restante așa cum sunt prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. h), din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.(2) În cazul în care garanția a fost prelungită în condițiile prevăzute la art. 26 cererea de plată trebuie însoțită, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), și de graficul de rambursare a finanțării pentru care s-a efectuat prelungirea, după caz, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul.(3) În situația în care finanțarea garantată pentru care se solicită plata garanției este garantată cu depozit colateral, cererea de plată se transmite Fondului după regularizarea finanțării garantate restante cu valoarea depozitului colateral executat, iar suma solicitată la plată va fi determinată astfel: (finanțarea restantă - valoare depozit colateral) * procent de garantare.(4) Documentația care trebuie să însoțească cererea de plată se depune la sediul social al FNGCIMM/FRC, într-un singur exemplar, îndosariat, paginat și opisat.(5) FNGCIMM/FRC, poate solicita instituției de credit, dacă este cazul, completarea documentației, în termen de 50 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, iar aceasta este obligată să le depună în termen de 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitării de completare de către FNGCIMM/FRC. Documentele solicitate în completare se depun de către instituția de credit la sediul FNGCIMM/FRC, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 30 alin. (1), se vor atașa de FNGCIMM/FRC, la documentația depusă odată cu cererea de plată și vor fi luate în considerare la soluționarea acesteia.  +  Articolul 30(1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, FNGCIMM/FRC, aprobă sau respinge cererea de plată.(2) FNGCIMM/FRC, aprobă cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 29 și a respectării de către instituția de credit a obligațiilor prevăzute la art. 2 lit. e) și f), art. 15 alin. (1) și art. 28 alin. (1) și (2) din Secțiunea 1 a Anexei la prezentul Ordin.(3) Dacă până la data înregistrării cererii de plată instituția de credit nu și-a îndeplinit obligația de a transmite contractele de garantare, în original, obligația FNGCIMM/FRC, de a soluționa cererea de plată în termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare, fără ca suspendarea să opereze și în privința termenului prevăzut la alin (7).(4) FNGCIMM/FRC, respinge cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii incomplete a documentelor care însoțesc cererea de plată prevăzute la art. 29 și/sau a nerespectării de către instituția de credit a obligațiilor prevăzute la art. 2 lit. e) și f), art. 15 alin. (1) și art. 28 alin. (1) și (2) din Secțiunea 1 a Anexei la prezentul Ordin.(5) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției se comunică instituției de credit și MF cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original.(6) FNGCIMM/FRC, restituie cererea de plată și documentele care o însoțesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului.(7) Plata garanției se face de către MF într-un cont unic al instituției de credit indicat în cererea de plată a garanției, pe baza deciziei FNGCIMM/FRC, de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăși 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la FNGCIMM/FRC, a cererii de plată.(8) Sumele garantate de către FNGCIMM/FRC, în numele și contul statului se plătesc instituției de credit de către MF de la bugetul de stat, prin bugetul MF - Acțiuni generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50, și se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală de la debitorul beneficiar al finanțării garantate, în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.  +  Articolul 31(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plății valorii de executare a garanției, MF transmite FNGCIMM/FRC, dovada efectuării plății.(2) După primirea dovezii efectuării plății potrivit alin. (1), FNGCIMM/FRC, întocmește un înscris care reprezintă titlu de creanță bugetară în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Codul de procedură fiscală prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia. Titlul de creanță se comunică debitorului - beneficiar al finanțării garantate, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății prevăzute la alin. (1). FNGCIMM/FRC, transmite titlul de creanță spre știință și instituției de credit, scanat, la o adresă de e-mail comunicată prin cererea de plată.(3) În cazul în care comunicarea titlului de creanță potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afișarea, concomitent, la sediul FNGCIMM/FRC, și pe pagina de internet a acestuia, a unui anunț în care se menționează că a fost emis titlul de creanță bugetară pe numele debitorului.(4) Anunțul prevăzut la alin. (3) se menține afișat cel puțin 60 de zile de la data publicării acestuia și conține următoarele elemente:a) denumirea debitorului;b) adresa sediului social, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală a debitorului;c) numărul și data emiterii titlului de creanță bugetară.(5) În cazul în care titlul de creanță bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului.(6) Termenul de plată voluntară a obligației rezultate din executarea scrisorii de garanție este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanță bugetară.(7) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (6), titlul de creanță bugetară devine titlu executoriu.(8) Titlul executoriu prevăzut la alin. (7) se înaintează de către FNGCIMM/FRC, organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanței bugetare rezultate din executarea garanției de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanței bugetare, în condițiile Codului de procedură fiscală, împreună cu următoarele documente:a) dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul-beneficiar al finanțării garantate (confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a FNGCIMM/FRC, din care rezultă efectuarea procedurii de afișare);b) contractul de garantare însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în original, semnat olograf sau semnat cu semnături electronice. În cazul în care contractul de garantare este semnat electronic, acesta se va transmite de către FNGCIMM/FRC, sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță;c) extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Național de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul.(9) Dobânzile și penalitățile de întârziere aferente sumelor rezultate din plata către instituțiile de credit a valorii de executare a garanțiilor de stat acordate de FNGCIMM/FRC, se calculează, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din executarea garanției de stat și până la data stingerii inclusiv și sunt recuperate de către acestea.(10) Instituția de credit poate retrage cererea de plată în condițiile prevăzute în reglementările sale interne și cu respectarea condițiilor Programului.(11) FNGCIMM/FRC, revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M/FRC a cererii de plată transmise de către instituția de credit, și restituie acesteia documentația aferentă cererii de plată împreună cu comunicarea privind menținerea valabilității garanției cu respectarea condițiilor Programului.(12) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, instituția de credit transmite FNGCIMM/FRC, letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia FNGCIMM/FRC, va modifica valoarea de executare a garanției printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată.(13) Addendumul se comunică instituției de credit și MF în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către FNGCIMM/FRC, pe fax sau prin poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plății de către MF și fără a depăși termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanției la FNGCIMM/FRC.  +  Articolul 32(1) În cazul beneficiarilor Programului care intră în procedura insolvenței, anterior efectuării de MF a plății valorii de executare a garanției de stat către instituția de credit, MF poate mandata direcțiile generale regionale ale finanțelor publice sau, după caz, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanțării garantate ca o creanță sub condiție, pe baza documentației aferente acordării garanției transmisă de FNGCIMM/FRC, într-un termen rezonabil, anterior termenului limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului, după caz.(2) În situația finalizării executării silite imobiliare de către Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanției plătite finanțatorului de către Ministerul Finanțelor și a tuturor accesoriilor aferente, precum și în situația recuperării integrale a creanței bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanției de către beneficiar, Ministerul Finanțelor emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(3) Instituțiile de credit vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală însoțite de acordul Ministerului Finanțelor.  +  Capitolul IX Recuperarea creanțelor  +  Articolul 33(1) Creanțele rezultate din plata garanțiilor de stat acordate și plătite instituției de credit în cadrul programului sunt asimilate creanțelor bugetare a căror colectare și recuperare se efectuează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.(2) Pentru sumele rezultate din plata garanțiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C prin program, în numele și contul statului, se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform dispozițiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, calculate de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din plata garanției de stat și până la data stingerii inclusiv și sunt recuperate de către acestea.(3) În cazul creditelor de investiții, în vederea recuperării sumelor rezultate din plata garanțiilor, valorificarea activelor finanțate prin credit care fac obiectul contractului de garantare în cadrul procedurii de executare silită prevăzute la alin. (1) se efectuează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(4) Prin derogare de la prevederile art. 258 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, sumele provenite din valorificarea potrivit alin. (3) a activelor finanțate din creditul de investiții garantat în cadrul programului, pentru care a fost instituită ipoteca legală proporțional cu procentul de garantare, se eliberează și se distribuie proporțional cu riscul asumat de fiecare dintre părți, între statul român, prin Ministerul Finanțelor, și instituția de credit după deducerea cheltuielilor de orice fel, făcute de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu urmărirea și conservarea bunurilor al căror preț se distribuie.(5) Organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală sunt obligate să înștiințeze din oficiu instituția de credit în favoarea căreia au fost înscrise ipotecile legale, pentru a participa la distribuirea prețului.(6) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită se va consemna de îndată de către executorul fiscal din cadrul organului fiscal competent al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, într-un proces-verbal, care se va semna de toți creditorii îndreptățiți.(7) Instituția de credit va introduce în contractele de credit și în contractele de garanție accesorii încheiate cu beneficiarii în vederea constituirii garanțiilor colaterale prevăzute la art. 4 lit. j), precum și a celor constituite pentru garantarea creditelor de investiții, altele decât obiectul finanțat prin credit și garanția de stat, clauze din care să rezulte calitatea de cocreditor garantat a statului român, prin Ministerul Finanțelor.(8) Sumele rezultate atât din executarea inițiată de către instituția de credit a garanțiilor colaterale constituite de beneficiar în favoarea instituției de credit și a statului român, cât și din încasările amiabile, din care se deduc dobânzile și comisioanele aferente creditului, precum și cheltuielile ocazionate de recuperarea creanței, vor diminua, proporțional cu procentele de garantare, creanța rezultată din valoarea de executare a garanției plătite instituției de credit de statul român.(9) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea oricărei sume potrivit alin. (8), instituția de credit va distribui și va vira suma cuvenită statului român care se face venit la bugetul de stat, însoțită de o comunicare în care vor fi menționate următoarele elemente: numele și datele de identificare ale debitorului, numărul contractului de garantare, suma recuperată și data încasării acesteia de către instituția de credit, valoarea deducerilor efectuate, suma virată fiecărui creditor și indicarea garanției executate.(10) În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea tuturor procedurilor de valorificare a garanțiilor accesorii finanțării garantate, instituția de credit va transmite o informare către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în care vor fi prezentate rezultatele obținute după finalizarea procedurilor. Comunicarea va fi însoțită de documentele din care rezultă încheierea procedurilor de valorificare a garanțiilor și sumele recuperate, precum și documentele justificative din care rezultă valoarea creanțelor instituției de credit și a cheltuielilor de executare, la data finalizării fiecărei proceduri de valorificare a garanțiilor.(11) După finalizarea tuturor procedurilor de valorificare, în cazul constatării unor diferențe între sumele virate potrivit alin. (9) și datele din documentele justificative potrivit alin. (10), părțile vor proceda la regularizare.(12) Pentru întârzieri la plata sumei cuvenite statului român conform prevederilor alin. (9), instituția de credit datorează dobânzi și penalități de întârziere la nivelul celor prevăzute pentru creanțele fiscale care se calculează de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor și se individualizează într-un înscris care constituie titlu executoriu. Înscrisul împreună cu dovada comunicării acestuia către instituția de credit se transmite spre recuperare către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, urmând ca recuperarea acestor sume să se realizeze conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. Sumele astfel recuperate se fac venit la bugetul de stat.(13) Dacă creanțele rezultate din plata garanțiilor acordate pentru creditele de investiții în cadrul programului nu au fost acoperite integral, fie ca urmare a distribuirii prevăzute la alin. (6) și (9), fie în cazul în care activele finanțate prin credit nu au putut fi valorificate potrivit legii, atunci, în scopul recuperării integrale a creanței, organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală aplică prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(14) Pentru recuperarea valorii de executare a garanțiilor plătite instituției de credit pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru acordate în cadrul programului, suplimentar față de sumele recuperate prevăzute la alin. (8), organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală sunt abilitate să aplice prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la recuperarea integrală a creanțelor datorate în temeiul contractului de garantare.(15) În cazul debitorilor care intră în procedura insolvenței după comunicarea de către F.N.G.C.I.M.M. sau F.R.C organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală a documentelor prevăzute la art. 31 alin. (8), înscrierea la masa credală pentru creanța rezultată din plata valorii de executare a garanției de stat se realizează de către acestea.(16) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare, precum și cele recuperate ca urmare a punerii în executare a ipotecilor legale aferente creditelor de investiții de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, proporțional cu procentul de garantare, în limita creanței rezultate din valoarea de executare a garanției de stat se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 34Dispoziții finale(1) Până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, instituțiile de credit participante în cadrul Programului transmit FNGCIMM/FRC, o declarație pe propria răspundere semnată și asumată de reprezentanții legali ai acestora, care să conțină angajamentul de respectare a încadrării costului creditului garantat de stat în variabilă.  +  Articolul 35Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.Anexa nr. 1 la procedura de implementare - Domenii/sectoare de activitate eligibile pentru beneficiarii încadrați în categoria IMM-urilor precum și pentru UAT-uri;Anexa nr. 2 la procedura de implementare - Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite; beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat asociată Programului GARANT CONSTRUCT;Anexa nr. 3 la procedura de implementare - Convenția privind implementarea "Programului GARANT CONSTRUCT";Anexa nr. 4 la procedura de implementare - Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Programul GARANT CONSTRUCT.
   +  Secţiunea a-2a
  SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT ASOCIATĂ PROGRAMULUI GARANT CONSTRUCT
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă implementarea proiectelor privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu implementate de IMM-uri din sectorul construcțiilor și unități administrativ-teritoriale, prin asigurarea accesului acestora la lichidități și la fonduri necesare în vederea finanțării investițiilor în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT, denumit în continuare programul, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, pentru proiectele prevăzute la art. 6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, denumită în continuare O.U.G nr. 24/2022.(2) Programul GARANT CONSTRUCT are două componente:a) Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor;b) Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ-teritoriale, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor.(3) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme sunt compatibile cu piața comună în conformitate cu Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020, și se vor acorda după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.(4) Ajutoarele de stat prevăzute de schemă de ajutor de stat se acordă numai după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.  +  Capitolul II Forma ajutorului  +  Articolul 2 În baza prezentei scheme, se pot acorda două tipuri de măsuri de ajutor de stat:II.1.1. Ajutor de stat sub forma de garanții pentru împrumuturi, constând în acordarea de garanții în numele și în contul statului în procent de maximum 90% pentru creditele acordate de către instituțiile de credit în favoarea beneficiarilor eligibili pentru realizarea investițiilor și/sau pentru susținerea activității curente, în concordanță cu obiectivele schemei, în domeniile/sectoarele eligibile la finanțare prevăzute în Anexa nr. 1.II.1.2. Pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru, valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții în limita uneia dintre următoarele condiții valabile pentru ambele finanțări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:II.1.2.a. Pentru beneficiarii în cadrul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor.– dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate; sau– 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau– o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM- urilor.II.1.2.b. Pentru beneficiarii în cadrul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ teritoriale (municipii, orașe, comune) din sectorul construcțiilor, stabilirea valorii finanțării se va face de către finanțator în funcție de normele interne de creditare și valoarea proiectului finanțat, cu încadrarea în limitele prevăzute la II.1.2.11.1.3. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat acordate în cadrul Programului, nu poate depăși 15.000.000 lei pentru toți beneficiarii programului, respectiv în limita unuia dintre criteriile de determinare prevăzute la pct. II.1.2.11.1.4. Durata garanției este de maxim 6 ani, inclusiv prelungirile acordate.11.1.5. În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor eligibili instituțiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 24 luni pentru rambursarea principalului.11.1.6. Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiții, și de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. În cazul liniilor de credit/creditelor pentru capital de lucru se poate efectua prelungirea cu maximum 36 de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate, conform graficului de rambursare prevăzut în contractual de credit, în una sau mai multe rate intermediare, lunare, trimestriale sau semestriale.II.2. Ajutor de stat sub forma de grantII.2.1. Pentru garanțiile acordate în cadrul programului se percep comisioane de risc, cu respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020.II.2.2. Beneficiarul care a contractat credite de investiții/credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, garantate în cadrul programului, are dreptul la un grant în limita cumulului rezultat dintre următoarele valori, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 euro per întreprindere/UAT:a) comisionul de risc aferent garanției acordate, pe toată perioada de valabilitate a garanției;b) comisionul de administrare aferent garanției acordate, pe toată perioada de valabilitate a garanției;c) dobânda/aferentă creditelor/liniilor de credite, pe o perioadă de 24 de luni de la data acordării creditului/liniei de credit;d) o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea creditului garantat în cadrul programului, acordată exclusiv beneficiarilor încadrați în categoria IMM în cazul creditelor de investiții.II.2.3. Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim este cursul Băncii Naționale a României valabil la data emiterii acordului de finanțare.II.2.4. Furnizorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Finanțelor, iar Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii/Fondului Român de Contragarantare, denumite în continuare F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., îi/le sunt delegate atribuțiile de administrare a schemei.  +  Capitolul III Domeniul de aplicare  +  Articolul 3(1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei IMM-urile care activează în sectoarele/domeniile de activitate eligibile prevăzute în Anexa nr. 1, care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 7, alin. (3) din procedura de implementare prevăzută în Secțiunea 1, cât și următoarele criterii de eligibilitate:a) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;b) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;c) nu se aflau în dificultate, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019.(2) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei UAT - urile care activează în sectoarele/domeniile de activitate eligible prevăzute în Anexa nr. 1, care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 7, alin. (4) din procedura de implementare prevăzută în Secțiunea 1, cât și următoarele criterii de eligibilitate:a) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;b) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;c) împotriva beneficiarului nu a fost deschisa procedura insolvenței în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 35/2016.  +  Capitolul IV Durata, bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari  +  Articolul 4(1) Perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada în care se selectează beneficiarii și se emit garanții/acorduri de finanțare în legătură cu măsurile prevăzute la art. 2, este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin și 30 iunie 2022, iar perioada în care se poate efectua plata grantului este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin și 30 iunie 2023, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii în condițiile respectării prevederilor legislației din domeniul ajutorului de stat în vigoare.(2) Ajutorul de stat sub forma grantului se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale și se virează lunar în contul F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., pe baza situațiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise de instituțiile de credit pe propria răspundere.(3) Ajutorul de stat sub forma componentei nerambursabile se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale și se virează în termen de 1 an de la data solicitării transmise de FNGCIMM/FRC, în contul acestora., pe baza situațiilor centralizatoare privind documentele justificative pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru și pe baza situațiilor centralizatoare privind situația lucrărilor executate pentru creditele de investiții transmise de instituțiile de credit pe propria răspundere.(4) Bugetul schemei de ajutor de stat este de 495.572.822 lei, echivalentul în lei a aproximativ 99,11 milioane euro, pentru măsurile de finanțare prevăzute la capitolul II.2.(5) Pentru anul 2022, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT este de 2.500.000.000 lei, din care 1.250.000.000 lei pentru Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcții din care se alocă suma de 625.000.000 lei F.N.G.C.I.M.M., respectiv 625.000.000 lei F.R.C.,și 1.250.000.000 pentru Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unități administrativ- teritoriale, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor, din care se alocă suma de 625.000.000 lei F.N.G.C.I.M.M., respectiv 625.000.000 lei F.R.C.(6) Plafonul alocat pentru derularea Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM- urile din sectorul construcțiilor poate fi suplimentat, la propunerea FNGCIMM/FRC, cu acordul MF, în funcție de necesarul de garantare din plafonul alocat FNGCIMM pentru Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ-teritoriale, în limita plafonului total alocat pentru acordarea de garanții în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT și cu condiția verificării de către FNGCIMM/FRC a încadrării în bugetul anual/total al schemei de ajutor de stat.(7) Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de 4.165 de beneficiari.  +  Capitolul V Beneficiari și criterii de eligibilitate. Procedura de implementare a măsurilor în cadrul schemei de ajutor de stat  +  Articolul 5(1) Pot beneficia de credite cu garanții de stat, de facilitățile sub formă de grant privind dobânda pe o perioadă de 24 de luni de la data acordării creditului, de facilitățile sub formă de grant privind comisionul de risc și de administrare subvenționate integral, pe toată durata de valabilitate a garanției IMM-urile care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, și care au ca obiect de activitate finanțat, corespunzător sediului principal și/sau secundar, în sectoarele/domeniile de activitate eligibile prevăzute în Anexa nr. 1, precum și UAT-urile care își desfășoară activitatea pe teritoriul României și solicită finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor pentru susținerea proiectelor de investiții de scară mică.(2) Suplimentar, beneficiarii care solicită finanțări garantate în cadrul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcții, beneficiază și de o componenta nerambursabilă de maximum 10% din valoarea creditului garantat în cadrul programului, exclusiv pentru creditele de investiții acordate. Beneficiarii eligibili, criteriile de eligibilitate, categoriile de cheltuieli eligibile și procedura de acordare a garanțiilor de stat, a grantului și plata ajutoarelor de stat sunt prevăzute în procedura de implementare din Secțiunea 1.  +  Capitolul VI Monitorizarea schemei și raportări  +  Articolul 6(1) Pentru măsurile instituite în baza prezentei scheme, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., respectă obligațiile de monitorizare și raportare prevăzute de Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și de legislația națională și europeană relevantă, pe toată durata de derulare a schemei.(2) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., are obligația să publice pe site-ul propriu textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum și forma și conținutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia.(3) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., are obligația de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu și trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.(4) Beneficiarii ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 15 ani și sunt obligați să le pună la dispoziția autorității de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenței ori de câte ori le sunt solicitate.(5) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în calitate de administrator al prezentei scheme de ajutor de stat, cu atribuții delegate de Ministerul Finanțelor, în calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.(6) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat, au obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanțare, a plăților efectuate și a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat.  +  Capitolul VII Controlul beneficiarilor schemei și recuperarea ajutorului de stat  +  Articolul 7(1) Monitorizarea și controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se fac în mod transparent, nediscriminatoriu, prin publicarea lunară a înscrierilor și beneficiarilor schemei de ajutor de stat, pe site, de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., cu respectarea reglementărilor aplicabile instituțiilor de credit.(2) Beneficiarul și instituțiile de credit care au acordat creditele/liniile de credit garantate, trebuie să accepte și să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul prezentei scheme.(3) În situația în care F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat și/sau pe cele ale Acordului de finanțare, solicită acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014.  +  Capitolul VIII Regula de cumul  +  Articolul 8(1) Ajutoarele acordate în temeiul secțiunii 3.2 din Comunicarea Comisiei C (2020) 1.863/19.03.2020 Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (denumită în continuare Comunicare) nu pot fi cumulate cu ajutoarele acordate pentru același credit în temeiul secțiunii 3.3 din Comunicare și viceversa.(2) Ajutorul de stat acordat în baza schemei poate fi cumulat cu alte măsuri de ajutor de stat aprobate de Comisie, conform altor subcapitole ale Comunicării, cu condiția respectării prevederilor din aceste subcapitole.(3) Un beneficiar poate accesa, în paralel, mai multe măsuri de ajutor de stat (credite sau garanții), adoptate în baza prevederilor subcapitolelor 3.2 și 3.3. din Comunicare cu condiția ca valoarea maximă a creditelor acordate/garantate să nu depășească limitele menționate la pct. 25 d) din Comunicare.(4) Ajutorul de stat acordat în baza schemei poate fi cumulat cu ajutorul acordat în baza Regulamentelor de minimis sau a Regulamentelor privind exceptările în bloc, cu condiția ca prevederile și regulile de cumul din aceste regulamente să fie respectate.(5) Ajutorul de stat acordat în baza schemei poate fi cumulat cu alte forme de finanțare comunitare, cu condiția respectării intensităților maxime admise prevăzute în reglementările aplicabile relevante.
   +  Anexa nr. 1la procedura de implementare - Domenii/sectoare de activitate eligibileA. Pentru beneficiarii încadrați în categoria IMM -urilor
  4110Dezvoltare (promovare) imobiliară
  4120Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  4211Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
  4212Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
  4213Construcția de poduri și tuneluri
  4221Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
  4222Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  4291Construcții hidrotehnice
  4299Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.
  4311Lucrări de demolare a construcțiilor
  4312Lucrări de pregătire a terenului
  4313Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  4321Lucrări de instalații electrice
  4322Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  4329Alte lucrări de instalații pentru construcții
  4331Lucrări de ipsoserie
  4332Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  4333Lucrări de pardosire și placare a pereților
  4334Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  4339Alte lucrări de finisare
  4391Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  4399Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  7111Activități de arhitectură
  7112Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  7120Activități de testări și analize tehnice
  B. Pentru beneficiarii UAT
  8411Servicii de administrație publică generală
   +  Anexa nr. 2la procedura de implementare
  Mecanismul financiar de transfer al
  sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul
  Schemei de ajutor de stat asociată Programului GARANT CONSTRUCT
  Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2021 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, IMM-urile/UAT-urile, care contractează credite de investiții și/sau credite/linii de credit pentru capital de lucru în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferente garanției acordate, pe toată perioada de valabilitate a garanției și a dobânzilor pe perioada de 24 de luni aferente creditelor, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 de euro per întreprindere. Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 2.300.000 euro este cursul Băncii Naționale a României valabil la data emiterii acordului de finanțare. Suplimentar, beneficiarii creditelor de investiții în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT care se încadrează în categoria IMM beneficiază și de o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, cu condiția încadrării în plafonul 2.300.000 de euro pentru fiecare întreprindere. Comisionul de risc reprezintă suma datorată Ministerului Finanțelor (MF) de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii- S.A. - IFN (F.N.G.C.I.M.M.)/Fondul Român de Contragarantare S.A. -F.R.C.), pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției și de tipul beneficiarului, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pentru toată durata de valabilitate a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul. După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungește creditul contractat inițial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. și se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia. Comisionul de administrare este datorat F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. de către beneficiarul Programului. Comisionul de administrare este calculat de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. și este virat de instituția de credit. Pe durata derulării Schemei de ajutor de stat asociată Programului, obligația de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul de stat sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat. Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, prin plata diferenței de către beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungește creditul contractat inițial comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. de către beneficiarul Programului și este virat de instituția de credit pe toată perioada de valabilitate a garanției și, după caz, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. a cererii de plată și este calculat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Nivelul comisionului de administrare se stabilește anual în cadrul schemei. Dobânzile aferente creditelor de investiții și creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru sunt datorate finanțatorului de către beneficiarul Programului. Pe durata de derulare a Schemei de ajutor de stat asociată programului, pentru perioada de maximum 24 de luni de la data acordării creditului, valoarea dobânzii este acordată beneficiarului Programului de către Ministerul Finanțelor sub formă de grant. După încetarea perioadei de 24 de luni de la data acordării creditului (data primei utilizări), precum și după încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, IMM-urile/UAT-rile achită finanțatorului dobânda datorată. Pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea creditului utilizat, acordate beneficiarilor IMM și UAT, în cazul creditelor de investiții, finanțatorul va transmite F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., până la data de 7 decembrie a anului de utilizare a creditului, pentru fiecare beneficiar, pe formatul anexei nr. 4, situația componentei nerambursabile de maximum 10% calculate la valoarea creditului utilizat și justificat de documente de plată. Verificarea utilizării creditului pentru care s-a calculat componenta nerambursabilă de maximum 10%, se face ulterior conform pct. 8.2 alin. (2) din Convenția de garantare și plata a granturilor. După verificarea componentei transmisa prin anexa nr. 4 din Convenția de garantare și plata a granturilor., F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. va transmite la MF, până la data de 15 decembrie a anului de utilizare a creditului, Decizia de plată pentru componenta nerambursabilă pe formatul anexei nr. 2b. Plata componentei nerambursabile se realizează în termen de 1 an de la data solicitării transmise de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.. Schema mecanismului de transfer al fondurilor pentru plata granturilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru Programul GARANT CONSTRUCT:
  Nr. crt.ActivitateDocumente- suportResponsabilTermen
  1Înainte de semnarea sau emiterea de documente din care rezultă angajamentul privind plata de sume către beneficiari aferente grantului, FNGCIMM SA- IFN solicită Ministerului Finanțelor- Direcția generală de ajutor de stat informații privind suma disponibilă a fi utilizată din creditele aprobate în bugetul MF- AG pentru acordarea grantului în cadrul schemei de ajutor de stat aferentă programului GARANT CONSTRUCT și semnează acorduri/contracte de finanțare și emite decizii de plată doar în limita sumei astfel comunicate.F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. comunică lunar către MF sumele totale ce trebuie alocate din grant în vederea acoperirii costului total al finanțării însoțite de detalierea pe cele 3 componente: dobânzi, comisioane de administrare și comisioane de riscDecizia de plată referitoare la sumele de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. pentru plata ajutorului de stat aferent dobânzilor și comisioanelor de administrare în cadrul programului GARANT CONSTRUCT conform prevederilor Schemei de ajutor de stat asociate Programului- Anexa nr. 2aSituația privind calcului comisionului de risc acoperit din grant în cadrul programului GARANT CONSTRUCTF.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în calitate de administrator al schemeiLunar, pe toată perioada de derulare a schemei de ajutor de stat, până pe data de 23 a lunii curente pentru luna anterioară.
  2.MF virează lunar în contul de tranzit al F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. deschis la ............... (cont curent deschis la o instituție de credit) dobânda și comisionul de administrareVirament bancarMF, în calitate de furnizor de ajutor de statÎn termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării on-line a deciziilor de plată referitoare la sumele de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., la Registratura generală a Ministerului Finanțelor, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro
  3.F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. virează fiecărui finanțator sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de furnizorul de ajutor de stat. Virament bancarF.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în calitate de administrator al schemei.În termen de maximul 5 zile de la primirea sumelor de la pct. 2 în contul F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.
  4.F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. comunică anual către M.F. sumele totale ce trebuie alocate din grant în vederea acoperirii costului componentei nerambursabile de maximum 10% calculată la valoarea creditului utilizat în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT.Decizia de plată referitoare la sumele de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. pentru plata ajutorului de stat aferent componentei nerambursabile de maximum 10% calculată la valoarea creditului utilizat în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT Anexa nr. 2b.F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în calitate de administrator al schemeiAnual, pe toată perioada de derulare
  5.MF virează în termen de 1 an în contul de tranzit al F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., deschis la .................. (cont curent deschis la o instituție de credit) componenta nerambursabilă de maximul 10% calculată la valoarea creditului utilizatVirament bancarMF, în calitate de furnizor de ajutor de statÎn termen de 1 ani de la data înregistrării on-line a Deciziei de plata referitoare la sumele de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. la Registratura generală a Ministerului Finanțelor, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro
  6.F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. virează fiecărui finanțator sumele aferente componentei nerambursabile de maximum 10% calculată la valoarea creditului utilizat din grantul acordat de furnizorul de ajutor de stat.Virament bancarF.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în calitate de administrator al schemei.În termen de maximum 5 zile de la primirea sumelor de la pct. 5 în contul F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.
   +  Anexa nr. 2ala procedura de implementare
  Mecanismul financiar de transfer al
  sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul
  Schemei de ajutor de stat asociată Programului GARANT CONSTRUCT

  DECIZIE DE PLATĂ
  a sumelor de virat în contul FNGCIMM/FRC conform prevederilor
  Schemei de ajutor de stat asociată Programului GARANT CONSTRUCT
  Către: Ministerul Finanțelor Direcția Generala Ajutor de Stat În temeiul art. ..... din Schema de ajutor de stat asociată Programului GARANT CONSTRUCT, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. ..........., vă solicităm plata ajutorului de stat, în sumă ......... lei, stabilit de FNGCIMM/FRC, în calitate de administrator al schemei, pentru luna ........., reprezentând comisionul de administrare și componenta de dobândă conform următorului centralizator. Centralizatorul sumelor de virat în contul FNGCIMM/FRC:
  Nr. crt.Instituția de creditValoare totală grant (lei), din care:Componentă de dobândăComponentă comision de administrare(lei)
  Va rugăm să virați suma de ....... lei în contul nostru curent nr. ............ deschis la ........ Director General,
   +  Anexa nr. 2bla procedura de implementare
  Mecanismul financiar de transfer al
  sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul
  Schemei de ajutor de stat asociată Programului GARANT CONSTRUCT
  DECIZIE DE PLATĂ
  a sumelor de virat în contul FNGCIMM/FRC conform prevederilor
  Schemei de ajutor de stat asociată Programului GARANT CONSTRUCT.
  Către: Ministerul Finanțelor Direcția generală ajutor de stat În temeiul art. ..... din Schema de ajutor de stat asociată Programul GARANT CONSTRUCT, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. ........ ........., vă solicităm plata ajutorului de stat în cadrul programului GARANT CONSTRUCT, în sumă de ....... lei stabilit de FNGCIMM/FRC, în calitate de administrator al schemei pentru luna .......... reprezentând valoarea componentei grant nerambursabil, conform următorului centralizator. Centralizatorul sumelor de virat în contul FNGCIMM/FRC
  Nr. crt.Instituția de creditValoare totală grant (lei), din care:Componentă grant nerambursabil(lei)
  Față de cele de mai sus, vă rugăm să virați în termen de maxim 1 an suma de ........ lei, în contul nostru curent nr. ............. deschis la ............, conform prevederilor alin. ......... Schema de ajutor de stat asociată Programului GARANT CONSTRUCT, potrivit cărora ajutorul de stat sub forma componentei nerambursabile pentru Programul GARANT CONSTRUCT se virează în termen de 1 an în contul FNGCIMM/FRC. Director General,
   +  Anexa nr. 3la procedura de implementare
  CONVENȚIE
  privind implementarea "Programului GARANT CONSTRUCT"
  Încheiată în temeiul art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, între: Ministerul Finanțelor, autoritate a administrației publice centrale, cu sediul în municipiul București, str. Libertății nr. 16, sectorul 5, reprezentat de ......................., în calitate de ................., denumit în continuare M.F., și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în municipiul București, str., sectorul, înmatriculat în registrul comerțului sub nr. cod unic de înregistrare înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 și în Registrul special alIFN sub nr. RS-PJR-41-10030, reprezentat de ...................., în calitate de ....................., și de ..............., în calitate de .............., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M. sau Fondul Român de Contragarantare, cu sediul social în municipiul București, str. ........., sectorul ......, înmatriculat în registrul comerțului sub nr. ......., cod unic de înregistrare ..........., înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. ........ și în Registrul special al IFN sub nr. ........, reprezentat de ................, în calitate de ..........., și de ..........., în calitate de ..............., denumit în continuare F.R.C..În scopul derulării "Programului GARANT CONSTRUCT", respectiv Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM- urile din sectorul construcțiilor și Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ-teritoriale, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor, părțile convin încheierea prezentei convenții de implementare, în condițiile prevăzute în continuare.  +  Capitolul I Obiectul convenției  +  Articolul 1 Prezenta convenție reglementează termenii și condițiile mandatului acordat F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. de către MF, precum și drepturile și obligațiile părților privind acordarea, monitorizarea, raportarea, executarea garanțiilor și acordarea granturilor prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. ................  +  Articolul 2(1) Programul este un program multianual de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii din domeniul construcțiilor, precum și a unităților administrativ-teritoriale care desfășoară proiecte de investiții de scară mică în domeniul construcțiilor, care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate de către instituțiile de credit întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul construcțiilor, precum și unităților administrativ-teritoriale, denumite beneficiari.(2) Programul constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în Program pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat prin MF, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 10.000.000 lei pentru creditele de investiții, respectiv 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, în limita uneia dintre următoarele condiții valabile pentru ambele finanțări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:(3) Pentru beneficiarii în cadrul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM- urile din sectorul construcțiilor.– dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate; sau– 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau– o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni;(4) Pentru beneficiarii în cadrul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții de scara mică pentru unitățile administrativ-teritoriale (municipii, orașe, comune) din sectorul construcțiilor, stabilirea valorii finanțării se va face de către finanțator în funcție de normele interne de creditare și valoarea proiectului finanțat, cu încadrarea în limitele prevăzute la alin. (2).(5) Durata maximă a finanțării este de 72 de luni în cazul creditelor de investiții, și de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru capital de lucru pot fi prelungite pe o perioadă de maximum 36 de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate eșalonat în baza unui grafic de rambursare;(6) În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor eligibili instituțiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 24 luni pentru rambursarea principalului;(7) Pentru creditele prevăzute la art. 2 alin. (2) MF plătește granturile reprezentând dobânzile pe perioada de 24 de luni aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și creditelor pentru investiții, comisionul de administrare și comisionul de risc în procent de 100%, pe întreaga perioada de valabilitate a garanției acordate, precum și componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Programului de garantare GARANT CONSTRUCT, respectiv în cadrul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM - urile din sectorul construcțiilor/Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ-teritoriale, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor, din bugetul Ministerul Finanțelor - Acțiuni generale, în cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui program. Componenta nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate se acordă exclusiv în cazul creditelor de investiții, beneficiarilor care aplică în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT, respectiv în cadrul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM - urile din sectorul construcțiilor, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor, cu condiția încadrării în plafoanele maximale stabilite prin schema de ajutor de stat asociată Programului GARANT CONSTRUCT;(8) Schema de ajutor de stat prevăzută în Secțiunea a 2 - a din anexa la Ordin, este implementată de către M.F., prin F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în conformitate cu atribuțiile ce îi revin prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu legislația în materie de ajutor de stat. M.F. are calitatea de furnizor de ajutor de stat, iar calitatea de administrator al acestei scheme de ajutor de stat este delegată F.N.G.C.I.M.M./F.R.C prin efectul legii.  +  Articolul 3(1) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 11 alin. (1) din OUG nr. 24/2022, prin prezenta convenție F.N.G.C.I.M.M./F.R.C este mandatat să garanteze în numele și în contul statului creditele acordate de către instituțiile de credit beneficiarilor definiți conform art. 4 lit. a) și b) din Secțiunea 1 " Procedura de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT", eligibili în cadrul Programului conform art. 7 din Secțiunea 1 "Procedura de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT" din anexa la Ordin, și se încadrează în normele și procedurile interne ale instituțiilor de credit participante în Program.(2) Valoarea garanției de stat acoperă maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit în cazul creditelor pentru realizarea de investiții și al creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru/, acordate întreprinderilor care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, respectiv UAT -urilor care își desfășoară activitatea pe teritoriul României și solicită finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor pentru susținerea proiectelor de investiții de scara mica, în limita sumei maxime de 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții;  +  Articolul 4(1) Costul total al creditelor acordate în cadrul Programului, se compune din:a) rata dobânzii - rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marja fixa de 1,9% pe an. Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către instituția de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum și taxele aferente operațiunilor conexe activității de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor etc.);b) Comisionul de risc reprezintă suma datorată M.F. de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției și de tipul beneficiarului, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioada de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul. După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungește creditul contractat inițial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M./ F.R.C și se virează de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia. Pentru garanțiile acordate de FNGCIMM/FRC, în numele și în contul statului român, aferente creditelor garantate acordate în anul 2022 în cadrul Programului, se aprobă comisionul de risc la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanției de stat. Formula de calcul a comisionului de risc este următoarea: Comision de risc = (valoarea*1)/soldul*2) garanției la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12 *1) în anul acordării garanției comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul a comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanției; *2) pentru anii următori de acordare a garanției comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanției pentru anul anterior; *3) inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.c) Comisionul de administrare cuvenit FNGCIMM/FRC, pentru perioada de derulare a schemei de ajutor de stat se suportă din bugetul de stat, prin bugetul MF - Acțiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program și prevăzută în Secțiunea nr. 2 din anexa la ordin. Comisionul de administrare se calculează de către FNGCIMM/FRC, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției estimat la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Pentru anul 2022, nivelul comisionului de administrare este de 0,25% p.a., calculat la valoarea/soldul garanției.Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, prin plata diferenței de către beneficiar sau FNGCIMM/FRC, după caz. În cazul renunțării la garanție, comisionul de administrare se restituie Ministerului Finanțelor, dacă creditul nu a fost utilizat. După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungește creditul contractat inițial, comisionul de administrare se datorează FNGCIMM/FRC, de către beneficiarul Programului și este virat de instituția de credit pe toată perioada de valabilitate a garanției, până la data înregistrării la FNGCIMM/FRC a cererii de plată. Acesta este calculat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Nivelul comisionului de administrare se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor. Formula de calcul a comisionului de administrare este următoarea: Comision de administrare = (valoarea*1)/soldul*2) garanției la data de 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12. *1) În anul acordării garanției, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanției. *2) Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanției pentru anul anterior. *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat."(2) Subvențiile se plătesc sub formă de granturi acordate beneficiarilor creditelor garantate în cadrul Programului prin intermediul unui mecanism de plată reglementat prin convențiile de garantare și plată a granturilor încheiate de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. cu instituțiile de credit. Sumele necesare pentru plata granturilor sunt aprobate anual. Plata granturilor se realizează în condițiile respectării prevederilor legislației din domeniul ajutorului de stat în vigoare. Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat asociate programului din bugetul MF - Acțiuni generale către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. este prevăzut în Anexa nr. 2.(3) Sumele rezultate din plata valorii de executare a garanțiilor de stat acordate de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. în numele și în contul statului pentru creditele obținute de beneficiarii eligibili în cadrul Programului/Subprogramelor, se plătesc instituției de credit de către M.F. de la bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acțiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. și se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală de la beneficiarii programului, în condițiile legii.(4) Perioada de derulare a Programului/Subprogramelor este determinată de alocarea de către M.F. a plafonului de garanții de stat.  +  Capitolul II Conținutul mandatului  +  Articolul 5 M.F., în calitate de reprezentant al statului, are următoarele obligații:a) să propună Guvernului plafonul garanțiilor care pot fi emise conform Programului/Subprogramelor;b) să stabilească anual, prin ordin al ministrului finanțelor, nivelul comisionului de risc cuvenit M.F. cu respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020 și al comisionului de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. datorat de beneficiarul Programului;c) să transmită acordul prealabil privind propunerea de alocare inițială către instituțiile de credit a plafonului disponibil în cadrul Programului/Subprogramelor, în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) din Secțiunea 1 "Procedura de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT" din anexa la Ordin;d) să transmită acordul prealabil privind propunerile de alocări ulterioare ale plafonului în cadrul Programului în temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) din Secțiunea 1 "Procedura de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT" din anexa la Ordin;e) în baza deciziei de aprobare a cererii de plată a garanției și a Addendumului, dacă este cazul, transmise de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. conform prevederilor cap. IV, să efectueze plata valorii de executare a garanției din bugetul de stat în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăși 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. a cererii de plată. Sumele necesare pentru plata valorii de executare a garanției de stat, se plătesc instituției de credit de către M.F. de la bugetul de stat prin bugetul M.F. - Acțiuni generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50;f) să transmită F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. dovada efectuării plății valorii de executare a garanției de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății;g) să transmită F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. eventuale clarificări necesare pentru executarea operațiunilor ce decurg din mandatul primit;h) să informeze F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. despre orice modificare survenită asupra modului de raportare, cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data la care F.N.G.C.I.M.M./ F.R.C. este obligat să transmită raportarea prevăzută la art. 9 alin. (1).  +  Articolul 6 F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în calitate de mandatar, are următoarele obligații:a) să publice pe pagina oficială web a F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. lista cu instituțiile de credit participante în vederea acordării creditelor prevăzute la art. 2 alin. (2) din prezenta Convenție de implementare, pentru beneficiarii eligibili, în condițiile Programului;b) să propună M.F. alocările din cadrul plafonului de garantare disponibil în cadrul Programului/Subprogramelor în vederea obținerii acordului prealabil al M.F.;c) să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către instituțiile de credit a plafonului alocat și să efectueze realocări între instituțiile de credit în funcție de gradul de utilizare a plafoanelor alocate și de ritmul de acordare al garanțiilor, cu acordul prealabil al M.F.;d) să încheie convenții de garantare și de plată a granturilor cu instituțiile de credit participante în Program/Subprograme, conform modelului standard aprobat;e) să predea M.F. o copie certificată a convenției de garantare și de plată a granturilor încheiate cu instituțiile de credit;f) să verifice îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, pe baza documentelor și informațiilor furnizate de instituția de credit, în baza analizei efectuate în conformitate cu reglementările proprii;g) să analizeze solicitările de garantare formulate de instituțiile de credit referitoare la modificarea clauzelor contractuale, după aprobarea creditelor pentru realizarea de investiții și creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru de către structurile competente ale acestora, pe baza informațiilor furnizate de acestea și în funcție de tipul modificării și a analizei situației economico-financiare a solicitantului, efectuată în conformitate cu reglementările proprii și convențiile de garantare și plată a granturilor încheiate cu instituțiile de credit;h) să notifice instituției de credit aprobarea/respingerea solicitării de acordare a garanției și să îi comunice, după caz, valoarea comisionului de administrare și a comisionului de risc;i) să semneze și să transmită instituției de credit exemplarele originale ale contractului de garantare și ale acordului de finanțare, în funcție de numărul semnatarilor;j) să transmită MF o copie după adresa ANAF prin care se confirmă înregistrarea în evidența fiscală a sumei plătite de Ministerul Finanțelor;k) să organizeze evidența contractelor de garantare valabile;l) să verifice îndeplinirea de către instituția de credit a obligației privind plata de către beneficiar a comisioanelor asumate prin contractul de garantare, la termenele și în condițiile prevăzute de acesta, după încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat;m) să monitorizeze garanțiile acordate în cadrul Programului, prin urmărirea lunară a stadiului derulării soldului garanției, pe baza situațiilor furnizate de către instituția de credit, conform prevederilor convenției de garantare și plată a granturilor;n) să transmită M.F. cel mai târziu până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea, prin intermediul poștei electronice, situația garanțiilor emise/aprobate, rezultate din centralizarea datelor colectate conform lit. l) utilizând formularele din anexele nr. 2a, 2b, 2c, 2d la prezenta convenție;o) să aprobe cererea de plată a garanției numai în condițiile expres prevăzute la Cap. VIII din Secțiunea 1 "Procedura de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT" din anexa la Ordin, în convențiile de garantare și plată a granturilor încheiate cu instituțiile de credit și în contractele de garantare încheiate cu instituțiile de credit și cu beneficiarii;p) să comunice deciziile de aprobare/respingere a cererilor de plată instituției de credit și M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poșta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită și documentul în original;q) să comunice M.F. Addendum-ul la decizia de aprobare a cererilor de plată sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției, în ziua aprobării acestuia, pe fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită și documentul în original;r) să revoce decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării la FNGCIMM SA-IFN/FRC a cererii de plata transmisa de instituția de credit și să comunice decizia de revocare instituției de credit și M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poșta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită și documentul în original;s) să restituie instituției de credit cererea de plată și documentele care o însoțesc, în cazul în care acestea au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puțin 60 de zile de restanță la plata principalului sau la solicitarea instituției de credit;t) să întocmească înscrisul prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia și să îl comunice debitorului beneficiar al finanțării garantate, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății din partea M.F. și instituției de credit prin poștă electronică;u) să publice pe pagina oficială web a F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. anunțurile în care se menționează că au fost emise titluri de creanță bugetară pe numele debitorilor;v) să înainteze organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanțelor bugetare rezultate din plata garanțiilor acordate în cadrul Programului, următoarele documente: înscrisul prevăzut la lit. t), împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul beneficiar al finanțării garantate, însoțite de contractul de garantare și actele adiționale încheiate la acesta, după caz, în original, și de extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Național de Publicitate Mobiliară;w) să țină o evidență a garanțiilor acordate în cadrul Programului, distinctă de evidența garanțiilor acordate în nume propriu sau în cadrul altor programe;x) să emită acordul pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, în condițiile prevăzute în Convenția de garantare și plată a granturilor, numai după ce instituția de credit a analizat și a emis acordul său pentru aceeași solicitare și doar în condițiile în care aceasta se asigură că prin operațiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanța;y) să emită acordul cu privire la lucrările de intervenție și/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipoteca convențională, precum și orice alte modificări care, deși nu necesită obținerea unei autorizații de construire, se înscriu în cartea funciară, în condițiile prevăzute în Convenția de garantare și plată a granturilor;z) să emită acordul cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, cu condiția utilizării integrale a sumelor obținute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Program, și în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100% pentru creditele de investiții. În cazurile în care sumele obținute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferența va fi pusă la dispoziția beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanțator;".aa) să emită acordul de modificare/radiere din cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare prevăzute la art. 14 din Secțiunea 1 "Procedura de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT", precum și a ipotecilor convenționale constituite de beneficiarul finanțării în vederea garantării creditului;ab) să îndeplinească orice alte atribuții care îi revin în calitate de mandatar, necesare bunei desfășurări a Programului, solicitate de M.F.;ac) să efectueze calculul/regularizarea comisionului de risc și să verifice dovada virării comisionului de risc, respectiv copia ordinului de plată/a extrasului de cont sau copia chitanței, după caz, care atestă achitarea de către beneficiarii programului a comisionului de risc în contul de venituri bugetare distinct deschis la unitățile Trezoreriei Statului în cadrul organelor fiscale la care acesta este luat în evidență fiscală, după perioada de derulare a schemei de ajutor de stat asociate Programului/Subprogramelor.ad) să informeze MF, într-un termen rezonabil, anterior termenului limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului, cu privire la intrarea în procedura de insolvență/faliment a beneficiarilor Programului pentru înscrierea la masa credală a valorii finanțării garantate.  +  Articolul 7 M.F., în calitate de furnizor al schemei de ajutor de stat, are următoarele obligații:a) să vireze lunar, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, în lei, componentele de grant reprezentând subvenția de dobândă și comisioane, aprobate de administratorul schemei, în contul deschis de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. și înscris în Decizia prevăzută în Anexa 2a a anexei la ordin;b) să vireze sumele aferente plății pentru componenta nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, în termen de 1 an, în lei, în contul deschis de F.N.G.C.I.M.M. /F.R.C. și înscris în Decizia prevăzută în Anexa 2b a anexei la Ordin. Termenele prevăzute la lit. a) și b) curg de la data înregistrării online a deciziei de plată emise de către administratorii schemei, la Registratura generală a M.F., pe adresa registratura@mfinante. gov.ro;c) să transmită F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. și instituției de credit eventuale clarificări necesare pentru executarea operațiunilor ce decurg din mandatul primit;d) să informeze F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. despre orice modificare survenită asupra modului de raportare, cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data la care F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. este obligat să transmită raportarea prevăzută la art. 9 alin. (1).  +  Articolul 8 F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat conform atribuțiilor delegate, are următoarele obligații:a) să publice pe site-ul său textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum și forma și conținutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia;b) să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei;c) să cuantifice pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate, în vederea verificării respectării criteriilor din reglementările europene în domeniu și să păstreze documentația timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;d) să transmită Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;e) să încarce în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a schemei de ajutor de stat, a acordurilor de finanțare, a plăților efectuate și a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;f) să monitorizeze întreprinderile beneficiare în cadrul schemei de ajutor de stat, cu respectarea reglementărilor aplicabile instituțiilor de credit finanțatoare, iar beneficiarul și instituțiile de credit care au acordat creditele de investiții și/sau creditele/liniile de credit pentru capital de lucru trebuie să accepte și să faciliteze controlul F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei;g) să vireze până la finalul lunii în curs, fiecărei instituții de credit valoarea cumulată a granturilor reprezentând dobânda lunară;h) să vireze fiecărei instituții de credit, în termenul stipulat în Convenția de garantare și plată a granturilor, suma aferentă plății componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, dacă este cazul;i) să transmită lunar către M.F. notificările de plată aferente comisionului de administrare și comisionului de risc pentru garanțiile acordate în luna anterioară sau în baza notificării de plată anuale pentru garanțiile în sold la 31 decembrie a anului anterior, în perioada în care aceste comisioane sunt suportate de la bugetul de stat;j) în situația în care F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat și/sau cele ale Acordului de finanțare, să solicite acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și reglementării interne de recuperare aprobate de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 1.589/2015 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;k) să efectueze calculul/regularizarea comisionului de risc pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul programului conform prevederilor art. 12 lit. b) din Secțiunea 1 "Procedura de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT" din anexa la Ordin, și să raporteze valoarea acestuia cumulat pe fiecare instituție de credit;l) să regularizeze comisionul de administrare pentru întreaga perioadă de derulare a creditului conform prevederilor art. 12 lit. c) din Secțiunea 1 "Procedura de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT" din anexa la Ordin.  +  Capitolul III Raportări  +  Articolul 9(1) Pe parcursul derulării prezentei convenții, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. va transmite M.F. următoarele raportări:a) situația utilizării plafoanelor de garantare de către instituțiile de credit, prevăzută în anexa nr. 2a;b) situația garanțiilor acordate și a comisionului de risc, prevăzută în anexa nr. 2b;c) situația scadențarului estimativ al rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate prevăzută în anexa nr. 2c;d) situația rambursărilor de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate, prevăzută în anexa nr. 2d.(2) Anexele nr. 2a - 2d, semnate de către reprezentantul F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., se transmit lunar în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedent;(3) În cazul în care pentru monitorizarea și raportarea datoriei publice, anexele de raportare către M.F. trebuie completate cu informații suplimentare, actualizarea formatului de raportare se face cu acordul direcției de specialitate din cadrul M.F.(4) La solicitarea M.F., F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. va transmite informații referitoare la:a) estimările privind încasările din comisionul de risc datorat de beneficiarii Programului atât pentru anul în curs, cât și proiecțiile pentru următorii 3 ani;b) estimările privind executările de garanții reprezentând valoarea plăților pe care M.F. urmează să le efectueze în contul instituțiilor de credit atât pentru anul în curs, cât și proiecțiile pentru următorii 3 ani.  +  Articolul 10(1) Agenția Națională de Administrare Fiscală raportează direcțiilor de specialitate din cadrul M.F. situația stingerii creanțelor bugetare datorate de beneficiarii Programului/Subprogramelor.(2) Transmiterea raportării prevăzute la alin. (1) se efectuează trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare încheierii trimestrului.  +  Capitolul IV Plata garanției  +  Articolul 11(1) Cererea de plată se aprobă/se respinge de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. conform prevederilor Cap. VIII din Secțiunea 1 "Procedura de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT" din anexa la Ordin, în convențiile de garantare și plată a granturilor încheiate cu instituțiile de credit și în contractele de garantare încheiate cu instituțiile de credit și cu beneficiarii;(2) La solicitarea instituției de credit de retragere a cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției, dacă solicitarea este transmisă până în a 8S-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată la F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.  +  Articolul 12(1) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. transmite M.F. decizia/addendumul de aprobare/respingere a cererii de plată pentru fiecare garanție, cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poșta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original, vizat cu mențiunea "bun de plată" în cazul aprobării cererii de plată.(2) Decizia de aprobare a cererii de plată reprezintă documentul justificativ pe baza căruia M.F. efectuează plata valorii de executare a garanției către Finanțator în termen de maximum S zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. de aprobare a cererii de plată, fără însă a se depăși 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. a cererii de plată.(3) Plata valorii de executare a garanției se face de către M.F. de la bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acțiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod SS, alineatul "Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50, într-un cont unic al instituției de credit.(4) Dacă ulterior transmiterii cererii de plată de către finanțator către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. se diminuează valoarea finanțării garantate restante, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. va modifica, în baza solicitării instituției de credit, decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției printr-un addendum pe care îl va transmite M.F., în ziua aprobării, prin fax sau prin poșta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original cu respectarea termenului de 2 zile lucrătoare necesare pentru efectuarea plații de către MF fără însă a se depăși 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. a cererii de plată.  +  Articolul 13(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea plății valorii de executare a garanției, M.F. transmite F.N.G.C.I.M.M. /F.R.C. dovada efectuării plății, din care să rezulte suma plătită și data efectuării plății.(2) Utilizând formularul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta convenție, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. întocmește un înscris, care reprezintă titlu de creanță bugetară, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia.(3) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății din partea MF, F.N.G.C.I.M.M. /F.R.C. comunică înscrisul prevăzut la alin. (2) debitorului beneficiar al finanțării garantate, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În cazul în care comunicarea titlului de creanță nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) din Secțiunea 1 "Procedura de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT" din anexa la Ordin.(4) Înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul-beneficiar al finanțării garantate, însoțit de contractul de garantare împreună cu actele adiționale încheiate la acesta, după caz, în original, semnat olograf sau semnat cu semnături electronice, extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, în copie certificată/e de instituția de credit pentru conformitate cu originalul, se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea recuperării, în condițiile legii.(5) Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M./F.R.C. acordă garanția de stat constituie titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.(6) Recuperarea creanțelor bugetare rezultate din plata garanțiilor acordate în cadrul Programului/Subprogramelor se face de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală conform dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(7) Pentru sumele rezultate din executarea garanțiilor, plătite de M.F., debitorul-beneficiar al finanțării garantate datorează dobânzi și penalități de întârziere, calculate de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din plata garanției de stat și până la data stingerii, inclusiv, și sunt recuperate de către acestea.(8) Garanțiile legale prevăzute la art. 14 alin. (1) și (3) din Secțiunea 1 "Procedura de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT" din anexa la Ordin, se execută de către Agenția Națională de Administrare Fiscală conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(9) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare, precum și cele recuperate ca urmare a punerii în executare a garanțiilor reglementate la art. 14 alin. (1) și (3) din Secțiunea 1 "Procedura de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT" din anexa la Ordin de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, proporțional cu procentul de garantare se fac venit la bugetul de stat și se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.(10) În situația finalizării executării silite imobiliare de către Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanției plătite Finanțatorului de către M.F. și a tuturor accesoriilor aferente, precum și în situația recuperării integrale a creanței bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanției de către beneficiar, M.F. emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(11) În cazul beneficiarilor Programului care intră în procedura insolvenței, anterior efectuării de M.F. a plății valorii de executare a garanției de stat către instituția de credit, M.F. poate mandata direcțiile generale regionale ale finanțelor publice sau, după caz, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanțării garantate ca o creanță sub condiție, pe baza documentației aferente acordării garanției transmisă de FNGCIMM.  +  Capitolul V Confidențialitate  +  Articolul 14(1) Părțile sunt obligate să păstreze confidențialitatea asupra tuturor faptelor, datelor și informațiilor referitoare la activitatea desfășurată, precum și asupra oricărui fapt, oricărei date sau informații, aflate la dispoziția lor, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relațiile personale sau de afaceri ale beneficiarilor finanțărilor garantate ori informații referitoare la contractele încheiate cu clienții sau serviciile prestate pentru aceștia, cu asigurarea liberului acces la informațiile de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.(2) În înțelesul prezentului articol, se consideră client orice persoană juridică ce beneficiază sau a beneficiat de serviciile directe sau indirecte ale părților în contextul derulării Programului/Subprogramelor.  +  Articolul 15 Persoanele care participă, sub orice formă, la administrarea, conducerea ori activitatea părților au obligația să păstreze confidențialitatea asupra oricărui fapt, a oricăror date sau informații despre care au luat cunoștință în cursul exercitării atribuțiilor lor în cadrul derulării Programului/Subprogramelor și al executării prezentei convenții și nu au dreptul de a le utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect. Această obligație subzistă și după încetarea activității în cadrul entităților semnatare ale prezentei convenții.  +  Articolul 16 Obligația de păstrare a confidențialității, impusă de prevederile art. 14 și 15, nu poate fi opusă unei autorități care, potrivit legii, are dreptul de a solicita accesul la astfel de informații.  +  Capitolul VI Răspundere contractuală. Jurisdicție  +  Articolul 17(1) Părțile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor ce le revin potrivit prezentei convenții și legislației corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepția cazurilor în care nerespectarea se datorează forței majore, faptei celeilalte părți ori îndeplinirii unei activități impuse de lege.(2) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. este direct răspunzător de acoperirea oricărui prejudiciu ce ar putea deriva din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligații din conținutul mandatului acordat de M.F.  +  Articolul 18 Orice neînțelegeri decurgând din interpretarea sau din aplicarea prevederilor prezentei convenții vor fi soluționate de părți pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părțile convin ca neînțelegerile să fie soluționate de instanțele judecătorești competente.  +  Capitolul VII Alte clauze  +  Articolul 19 Comunicările referitoare la prezenta convenție se vor face la adresele și către persoanele menționate în continuare: M.F. - Direcția generală de trezorerie și datorie publică– director general telefon/fax:– director general adjunct - back office telefon: ..............; fax: ................ MF - Direcția generală ajutor de stat– director general telefon: ..............; fax: ................ F.N.G.C.I.M.M. - Departamentul risc și strategii– director coordonator telefon: ..............; fax: ................ F.R.C. - Departamentul ....– director coordonator telefon: ..............; fax: ................  +  Articolul 20 Orice modificare sau revizuire a prezentei convenții se va face în scris, cu acordul părților și cu respectarea legislației în vigoare.  +  Articolul 21Anexele nr. 1, 2a - 2d fac parte integrantă din prezenta Convenție.  +  Articolul 22(1) Prezenta Convenție se completează cu prevederile din legislația în vigoare aplicabilă.(2) Modificările și completările legislației aplicabile Programului/Subprogramelor, intervenite după data intrării în vigoare a prezentei convenții, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 23(1) Prezenta convenție intră în vigoare la data semnării, rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a garanțiilor acordate în cadrul Programului și își încetează valabilitatea odată cu încetarea valabilității contractelor de garantare încheiate de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., dar nu mai devreme de îndeplinirea tuturor drepturilor și obligațiilor asumate de părți prin convenție.(2) Prezenta convenție a fost semnată de M.F. la data de ............ și de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. la data de .............., în 3 exemplare, fiecare având valoare de original și constituind împreună un singur act juridic, dintre care două exemplare pentru M.F. și unul pentru F.N.G.C.I.M.M/F.R.C.  +  Anexa nr. 1la Convenția privind implementarea Programului GARANT CONSTRUCT FONDUL ................... Str. ............. nr. ....., localitatea ............... Persoana de contact ............, telefon ...............
  Înscris nr. ......... din data de ..........
  Către: ......................*), *) Se vor completa elementele de identificare ale debitorului și adresa acestuia. Spre știință: ...............**) **) Organul fiscal competent al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Întrucât la termenul din data de ............... beneficiarul .................., cu sediul social în localitatea .............., str. ........... nr. ...., bloc ...., scară ...., etaj ...., apartament ...., sectorul/județul ................, telefon ............, fax ............., e-mail ................, înregistrat la registrul comerțului cu numărul ................., cod unic de înregistrare ................., nu a achitat creditul acordat în cadrul Programului de garantare GARANT CONSTRUCT, respectiv în cadrul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor, respectiv în cadrul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ-teritoriale, care presupun finanțarea unor activitățidin sectorul construcțiilor, de instituția de credit ..................***), cu sediul în localitatea ............, str. ............ nr. ....., bloc ...., etaj ...., sectorul/județul ..............., și a fost executată garanția acordată prin Contractul de garantare nr. .......... din data de ..............., s-a întocmit, în temeiul art. 11, alin. (9) din OUG nr. 24/2022 și al art. 31 alin. (2) din Secțiunea 1 "Procedura de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT" din anexa la Ordin, prezentul înscris, prin care s-au individualizat următoarele sume de plată: ***) Se completează denumirea instituției de credit finanțatoare care a acordat creditul garantat în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT și/sau Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM - urile din sectorul construcțiilor, respectiv în cadrul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ-teritoriale, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor.
  Natura obligației bugetareScadența obligației bugetare ****)Nr. contractului de garantare a creditului de investiții/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru garantate în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din domeniul construcțiilor/Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pt. unitățile administrativ-teritorialeCuantumul sumei datorate- lei -
  ****) Se completează data plății garanției de către Ministerul Finanțelor. Sumele menționate mai sus se achită în contul ...................... . Pe documentul de plată se indică în mod obligatoriu și numărul contractului de garantare a creditului. Dacă în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului titlu de creanță nu achitați sau nu faceți dovada stingerii obligațiilor înscrise în acesta, în temeiul dispozițiilor art. 31 alin. (7) din Secțiunea 1 "Procedura de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT" din anexa la Ordin, prezentul înscris devine titlu executoriu, în baza căruia organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor proceda la recuperarea creanțelor bugetare, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Pentru suma rezultată din executarea garanției de stat, datorați obligații fiscale accesorii conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, care se calculează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei scadenței acestora până la data stingerii inclusiv, și se recuperează de către acestea în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Pentru orice nelămuriri sau obiecții în legătură cu acest înscris se poate contacta persoana al cărei nume figurează mai sus, la sediul nostru sau la numărul de telefon menționat.
  Data emiterii ...............
  Director,
  Numele și prenumele ...............
  Semnătura ..............
  L.S.
   +  Anexa nr. 2ala Convenția privind implementarea Programului GARANT CONSTRUCT
  SITUAȚIA
  utilizării plafonului de garantare la data de ..........
  Nr. crt.Denumirea instituției de creditNumăr contracte în derularePlafon alocatValoarea garanțiilor emisePlafon neutilizat
  123456
  Banca 1
  Banca 2
  ........
  TOTAL

  Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M. /F.R.C.,
  Mod de completare– Prin acest formular se raportează utilizarea plafonului de garantare în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT și/sau Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor, respectiv în cadrul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ-teritoriale, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor.– Se completează cu informațiile privind numărul și valoarea garanțiilor emise, cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare.– Informațiile se raportează agregat la nivel de instituție de credit.
   +  Anexa nr. 2bla Convenția privind implementarea Programului GARANT CONSTRUCT
  SITUAȚIA
  garanțiilor emise de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.
  și a comisionului de risc aferent la data de ........
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - în luna de raportare; B - cumulat de la începutul anului.
  RON
  Nr. crt.Denumirea instituției de creditValoare garantată emisăValoarea garanțiilor repuseAlte intrăriTotal intrăriValoare comision de risc aferent garanțiilor emise pe perioada schemei de ajutor de statValoare comision de risc aferent garanțiilor emise după încetarea schemei de ajutor de stat
  ABABABABABAB
  123456789 = 3+ 5+ 710 = 4+ 6+ 811121314
  Banca 1
  Banca 2
  .............
  TOTAL

  Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M/F.R.C.,
  Mod de completare– Acest formular se completează în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT și/sau Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor, respectiv în cadrul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ-teritoriale, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor, cu valoarea garanțiilor emise în luna de raportare, inclusiv garanțiile emise la care s-a renunțat până la sfârșitul lunii de raportare, dar și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, precum și alte intrări reprezentând diferențele aferente contractelor de garantare provenite din raportarea instituțiilor de credit, atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare.– Valoarea comisionului de risc aferent garanțiilor emise atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare– Informațiile se raportează agregat la nivel de instituție de credit.
   +  Anexa nr. 2cla Convenția privind implementarea Programului GARANT CONSTRUCT
  SCADENȚARUL ESTIMATIV
  al rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor
  garantate de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. la data de ..........
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - Rambursări de rate de capital în al 4-lea an al contractului de credit; B - Rambursări de rate de capital în al 5-lea an al contractului de credit; C - Rambursări de rate de capital în al 6-lea an al contractului de credit.
  RON
  Nr. crt.Denumirea instituției de creditRambursări de rate de capital în primul an al contractului de creditRambursări de rate de capital în al 2-lea an al contractului de creditRambursări de rate de capital în al 3-lei an al contractului de creditABC
  12345678
  Banca 1
  Banca 2
  .............
  TOTAL

  Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M. /F.R.C.,
  Mod de completare– Pentru garanțiile aflate în portofoliu în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de rate de capital ce urmează a fi efectuate, agregate pe instituții de credit, pe toată durata contractului de credit garantat.
   +  Anexa nr. 2dla Convenția privind implementarea Programului GARANT CONSTRUCT
  RAMBURSĂRILE
  de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor
  garantate de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. la data de ..........
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - în luna de raportare; B - cumulat de la începutul anului.
  RON
  Nr. crt.Denumirea instituției de creditRambursări de rate de capital efectuateRenunțări/diminuări la contracte de garantareValoarea garanțiilor refuzate la platăValoarea garanțiilor plătite de MFTotal ieșiri
  ABABABABAB
  1234567891011= 3+ 5+ 7+ 912= 4+ 6+ 8+ 10
  Banca 1
  Banca 2
  .............
  TOTAL

  Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M. /F.R.C.,
  Mod de completare– Prin acest formular se raportează în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT și/sau Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM - urile din sectorul construcțiilor, respectiv în cadrul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ-teritoriale, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor rambursările de capital efectuate de beneficiari, renunțările la contractele de garantare, diminuările aferente valorii contractelor de garantare, valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluționate cu refuz la plată conform deciziilor de respingere emise de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., precum și valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluționate prin plată, reprezentând sumele plătite efectiv de Ministerul Finanțelor în lei, atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare.– Informațiile se raportează agregat la nivel de instituție de credit.
   +  Anexa nr. 4 la procedura de implementare
  CONVENȚIE
  de garantare și de plată a granturilor pentru Programul GARANT CONSTRUCT
  Încheiată între următoarele părți: Finanțatorul .........., cu sediul social în .........., str. .........., nr. .........., telefon/fax .........., cod unic de înregistrare .........., înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. .......... și în Registrul Bancar sub nr. .........., reprezentat de .......... în calitate de .......... și de în calitate de .........., denumit în continuare instituție de credit/finanțator și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în București, str. Ștefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, reprezentat de .........., în calitate de Director general, și de .........., în calitate de Director general adjunct, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M. sau Fondul Român de Contragarantare, cu sediul social în municipiul București, str .........., sectorul ..., înmatriculat în registrul comerțului sub nr , cod unic de înregistrare , înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. .......... și în Registrul special al IFN sub nr. .........., reprezentat de .........., în calitate de .........., și de .........., în calitate de .........., denumit în continuare F.R.C.. În scopul derulării Programului GARANT CONSTRUCT, denumit în continuare Programul, părțile convin încheierea prezentei convenții de garantare și plată a granturilor în condițiile prevăzute în continuare.  +  Capitolul 1 DEFINIȚII  +  Articolul 1.1. Termenii folosiți în prezenta convenție de garantare și plată a granturilor au următoarele semnificații:a) beneficiarul Programului - beneficiarii celor Subprograme prevăzuți la lit. a1) și a2) :a1) beneficiarul în cadrul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor este operatorul economic care respectă prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domeniile prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, îndeplinește condițiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, care activează în sectorul construcțiilor, inclusiv start-up- urile, precum și arhitecții așa cum sunt reglementați în Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv birourile individuale de arhitectură.a2) beneficiarul în cadrul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ- teritoriale este municipiul, orașul, comuna care are proiecte ce presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor.b) instituție de credit/finanțator - entitate definită în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;c) credit - creditul de investiții și/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituția de credit le pune la dispoziția beneficiarului programului cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;d) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul Programului, instituția de credit și F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanțelor denumit în continuare M.F., reprezentat de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., se obligă să garanteze creditul acordat de către instituția de credit, iar beneficiarul Programului își asumă obligația de a rambursa statului sumele datorate ca urmare a executării garanției de către instituția de credit, în situația producerii riscului de credit, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8;e) garant - statul prin M.F. reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. pentru garanțiile acordate în numele și contul statului;f) procent de garantare - partea din credit care este acoperită de garanția de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală;g) riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarul Programului a obligațiilor contractuale sau a eșecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;h) valoarea de executare a garanției - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituției de credit de către M.F. în cazul producerii riscului de credit;i) comision de risc - comisionul datorat Ministerului Finanțelor de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul. Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției.j) comision de administrare - suma cuvenită F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărui nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acțiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program. Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul. Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției.k) finanțare garantată de stat - creditul, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare sau alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contactului încheiat cu instituția de credit, pentru care F.N.G.C.I.M.M./ F.R.C., în baza mandatului acordat de către M.F., acordă o garanție în numele și contul statului în baza convenției de garantare și plată a granturilor încheiate cu instituția de credit;l) garanție de stat - angajament expres, necondiționat și irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în numele și în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituția de credit, ca urmare a producerii riscului de credit, în condițiile împărțirii proporționale a riscului între stat și instituțiile de credit. Dobânzile, comisioanele și orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanției de stat;m) garanții colaterale - garanțiile reale și personale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți în favoarea instituției de credit finanțatoare și a statului român, prin M.F., proporțional cu procentul de garantare, altele decât garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituțiile de credit pentru diminuarea expunerii față de debitor. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanțiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respective dobânzi, comisioane și cheltuieli ocazionate de recuperarea creanței, vor diminua, proporțional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin M.F., și sumele suportate de instituția de credit finanțatoare;n) soldul finanțării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;o) declararea exigibilității finanțării garantate - trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate în conformitate cu normele interne ale instituției de credit ca urmare a producerii riscului de credit și desființarea beneficiului rambursării creditului conform graficului de rambursare convenit cu instituția de credit, după caz;p) perioada de valabilitate a garanției - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanției și data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. în baza garanției acordate de stat prin mandatul încredințat F.N.G.C.I.M.M./F.R.C..q) acordul de finanțare - actul juridic, încheiat între F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. în calitate de administrator al schemei, instituția de credit și beneficiarul ajutorului de stat, prin care se acordă granturi în baza Schemei de ajutor de stat asociată Programului GARANT CONSTRUCT, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7a pentru Subprogramul GARANT CONSTRUCT pentru IMM-uri și în anexa nr 7b pentru Subprogramul GARANT CONSTRUCT pentru UAT-uri.;r) codul RUE GARANT CONSTRUCT - codul unic atribuit unui beneficiar al Programului în registrul unic electronic gestionat în cadrul portalului www.imminvest.ro la secțiunea garantconstruct, generat automat în momentul în care beneficiarul transmite cererea online de înregistrare în Programul GARANT CONSTRUCT.s) grant - finanțarea, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare și a dobânzilor aferente creditelor de investiții/creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 euro per beneficiar. Grantul include de asemenea și componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, care se acordă numai beneficiarilor încadrați în categoria IMM pentru creditele de investiții. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.t) data acordării creditului - data primei trageri a creditului, respectiv parțială sau integrală;u) investiție de scară mică în sensul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ-teritoriale - investiția realizată în spațiul urban sau rural, corelată cu strategiile de dezvoltare regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții, cu o valoare totală a proiectului de investiții de maximum 30.000.000 lei, din care suma de maximum 15.000.000 lei poate fi finanțată în cadrul schemei de ajutor de stat.  +  Articolul 1.2. Obiectivul Programului: acordarea de garanții guvernamentale IMM-urilor din sectorul construcțiilor și unități administrativ-teritoriale, pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor, preponderent pentru firmele implicate în proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu. În cadrul programului GARANT CONSTRUCT se aprobă următoarele două Subprograme:A) Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor; șiB) Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ- teritoriale, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor  +  Articolul 1.3.Procentul de garantare și valoarea maximă a garanției acordate(1) FNGCIMM/FRC acordă garanții în numele și contul statului român pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat.(2) Pentru creditele/liniile de credit, valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții în limita uneia dintre următoarele condiții valabile pentru ambele finanțări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:a) Pentru beneficiarii în cadrul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM- urile din sectorul construcțiilor:– dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate; sau– 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau– o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM - urilor.b) Pentru beneficiarii în cadrul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ- teritoriale (municipii, orașe, comune -) din sectorul construcțiilor stabilirea valorii finanțării se va face de către finanțator în funcție de normele interne de creditare și valoarea proiectului finanțat, cu încadrarea în valoarea maximală prevăzută la alineatul (2).(3) Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat, prevăzute la alin. (2), care pot fi acordate unui beneficiar este de 15.000.000 lei.  +  Articolul 1.4. Costul total al creditelor acordate în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT se compune din: rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de 1,9% pe an. Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către instituția de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum și taxele aferente operațiunilor conexe activității de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor etc.).  +  Articolul 1.5. Pentru toate categoriile de credite nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de credit nu poate conține clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către instituția de credit.  +  Articolul 1.6. Finanțatorul este obligat să mențină condițiile prevăzute la art. 1.4. și art. 1.5. pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanțare încheiate în condițiile Programului  +  Capitolul 2 OBIECTUL CONVENȚIEI DE GARANTARE ȘI DE PLATĂ A GRANTURILOR  +  Articolul 2.1. Obiectul prezentei convenții de garantare și de plată a granturilor îl constituie stabilirea mecanismului de lucru între F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. și Finanțator în scopul implementării Programului GARANT CONSTRUCT, pentru garantarea în numele și contul statului de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în mod expres, irevocabil și necondiționat, a obligațiilor de rambursare a creditelor acordate de Finanțator beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la cap. 3 din prezenta convenție, în limita unui plafon de garantare alocat anual finanțatorului și pentru plata grantului.  +  Articolul 2.2. În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program, din ajutorul de stat sub formă de grant se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de 24 luni de la data acordării creditului, valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat și componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, acordată beneficiarilor care se încadrează categoria IMM pentru creditele de investiții. În cadrul schemei de ajutor de stat, plata grantului nu trebuie să depășească data de 30 iunie 2023 (inclusiv).  +  Articolul 2.3. F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. este autorizat să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către instituțiile de credit a plafonului alocat și să efectueze realocări între finanțatori în funcție de gradul de utilizare a plafoanelor alocate, cu acordul prealabil al M.F.  +  Articolul 2.4.(1) Durata maximă a finanțării în cazul creditelor pentru realizarea de investiții este de 72 de luni, cuprinzând inclusiv perioada de grație care poate fi de maximum 24 luni de la începutul perioadei de creditare, fără posibilitate de prelungire.(2) Durata maximă a finanțării în cazul liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pe o perioadă maximă de 36 luni începând de la data scadenței finanțării prevăzută în contractul de credit inițial, urmând ca, cel puțin în ultimele 12 luni de prelungire rambursarea creditului să se facă în rate lunare/trimestriale/semestriale pe baza unui grafic de rambursare.  +  Articolul 2.5 În cadrul programului, beneficiază de finanțare și de facilitățile prevăzute de program și unitățile administrativ-teritoriale, respectiv credit garantat și grant. Grantul acordat beneficiarului este compus din:– comision de risc acordat pe toată perioada de valabilitate a garanției;– comision de administrare acordat pe toată perioada de valabilitate a garanției;– dobândă acordată pe o perioadă de 24 de luni de la data acordării creditului;– componenta nerambursabila în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate. Componenta de dobândă se solicită pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat. În cazul în care perioada de 24 luni pentru plata dobânzii nu este inclusă în totalitate în perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, suma rămasă neplătită până la nivelul dobânzii menționate în contractul de garantare/acordul de finanțare se solicită în ultima lună de valabilitate a schemei.  +  Capitolul 3 CRITERII DE ELIGIBILITATE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE BENEFICIARII PROGRAMULUI PENTRU A BENEFICIA DE AJUTOR DE STAT  +  Articolul 3.1. Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei de ajutor de stat asociate Programului:  +  Articolul 3.1.1. IMM-urile din sectorul construcțiilor și care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării garanției, următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt IMM-uri definite în conformitate cu prevederile art. 1.1. lit. a) care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor;b) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;c) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;d) nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile pe piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul de funcționare al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare și nu se afla în dificultate nici la data solicitării garanției. O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă se află în cel puțin una dintre situațiile următoare:d.1) în cazul unei societăți pe acțiuni sau a unei societăți cu răspundere limitată sau al unei societăți în comandită pe acțiuni, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;d.2) în cazul unei societăți în nume colectiv sau al unei societăți în comandită simplă, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;d.3) beneficiarul finanțării se află în una dintre următoarele situații: procedură de insolvență, procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat și îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor, conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării;d.4) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare (condiție verificată în baza declarației pe propria răspundere a beneficiarului finanțării). În cazul IMM care sunt înființate cu mai puțin de 3 ani față de data la care se evaluează dificultatea financiara iei, acestea nu vor fi considerate a se afla în dificultate, cu excepția situației în care se afla în una dintre următoarele situații: procedură de insolvență, procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat și îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor (conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării).e) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu MF și/sau instituția de credit parteneră;f) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;g) nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării finanțării și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P.h) împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile;i) prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru pot fi incluse în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat;j) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituției de credit;k) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul Programului sau din surse proprii înainte de data solicitării de garantare. În cazul creditelor de investiții acordate în cadrul Programului solicitantul nu trebuie să înregistreze obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, la data solicitării garanției.  +  Articolul 3.1.2. UAT-urile din sectorul construcțiilor și care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării garanției, următoarele criterii de eligibilitate:a) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;b) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;c) împotriva beneficiarului nu a fost deschisa procedura insolvenței în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ- teritoriale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 35/2016;d) îndeplinește cumulativ următoarele criterii:– are aprobata finanțarea și are Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea contractării creditului;– nu înregistrează credite restante la instituțiile de credit;– nu se afla în situație de criza financiara sau insolvență la data solicitării de acordare;– prezintă Hotărârea Consiliului Local privind contractarea împrumutului cu garanția FNGCIMM/FRC;– prezintă Certificatul de atestare fiscală valabil la data acordării garanției FNGCIMM/FRC. În cazul în care UAT înregistrează datorii, dar acestea au fost achitate până la data solicitării garanției, se va prezenta dovada achitării acestora.  +  Articolul 3.2.(1) Sumele din linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiții, acordate cu respectarea condițiilor Programului pot fi utilizate numai pentru finanțarea capitalului de lucru/investițiilor.(2) Creditele de investiții/creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru/, garantate în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutoare de stat/fonduri europene.(3) Tragerile din finanțarea garantată în cadrul Programului vor fi autorizate de către instituțiile de credit la dispoziția beneficiarului după înscrierea ipotecilor prevăzute la art. 27 alin. (2) din Procedura de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT și a ipotecilor convenționale, dacă este cazul în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidență și publicitate asimilate, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Procedura de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT.(4) Instituțiile de credit vor autoriza trageri din finanțarea garantată în cadrul Programului doar pentru cheltuielile eligibile în cadrul Programului, prevăzute la art. 8 din Procedura de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT.(5) Componenta nerambursabilă aferentă creditelor de investiții în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate se utilizează, astfel:a) dacă la data primirii componentei nerambursabile beneficiarul nu a rambursat finanțarea, suma va fi utilizată strict pentru rambursarea soldului existent;b) dacă la data primirii componentei nerambursabile, beneficiarul a rambursat integral finanțarea și nu figurează cu sold, suma va fi pusă la dispoziția beneficiarului în contul său curent.(6) În cazul în care componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate nu este folosită pentru rambursare credit, instituțiile de credit vor autoriza folosirea acesteia numai pentru codul CAEN pentru finanțare menționat în contractul de garantare și în Acordul de finanțare și pentru cheltuielile detaliate la art. 8 din Procedura de implementare a Programului Garant Construct.  +  Articolul 3.3.(1) Garanțiile accesorii finanțărilor garantate în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT ce trebuiesc constituite sunt:– În cazul creditelor de investiții, ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, constituită numai pentru bunuri imobile/mobile asigurabile proporțional cu procentul de garantare În cazul creditelor de investiții pentru digitalizarea activității beneficiarilor (achiziție soft, consultanță se vor constitui ipoteci legale asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, care să acopere în proporție de 100% valoarea finanțării, proporțional cu procentul de garantare.– În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru, garanția de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor prezente și viitoare deschise de beneficiarii programului la instituția de creditare, proporțional cu procentul de garantare.(2) Ipotecile legale prevăzute la alin. (1) se înscriu în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidentă și publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Operațiunile de înscriere, reînnoire, modificare și radiere se efectuează de către instituția de credit.(3) Finanțatorul are obligația de a solicita beneficiarului finanțării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanțării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de piață a bunului adus în garanție. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligației de asigurare a bunului, finanțatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuială proprie și să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanțator în baza unei convenții încheiate între beneficiar și finanțator.(4) Dreptul la despăgubirile rezultate din polițele de asigurare încheiate este cesionat/ipotecat în favoarea instituției de credit și statului român, prin MF, proporțional cu procentul de garantare. În situația în care ipoteca imobiliară și/sau mobiliară ce se constituie în vederea garantării creditului aprobat în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT este o garanție colaterală, respectiv ipoteca convențională, și nu este de prim rang, dreptul la despăgubirile rezultate din polița de asigurare sunt cesionate în favoarea instituției de credit și a statului român, prin MF, proporțional cu procentul de garantare, calculat la valoarea acceptată în garanție comunicată de instituția de credit prin solicitarea de garantare.  +  Articolul 3.4.Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. acordă garanția de stat constituie titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.  +  Capitolul 4 COSTUL GARANȚIEI  +  Articolul 4.1.(1) Comisionul de risc reprezintă suma datorată Ministerului Finanțelor de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, cu un procent diferențiat în funcție de durata garanției, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul.(2) Formula de calcul a comisionului de risc este următoarea: Comision de risc = (valoarea*1) / soldul*2) garanției la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3)) / 12 *1) în anul acordării garanției comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul a comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanției. *2) pentru anii următori de acordare a garanției comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanției pentru anul anterior *3) inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat; Prin ordin al ministrului finanțelor procentul comisionului de risc va fi stabilit diferențiat în funcție de durata garanției de stat. Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției. După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungește creditul contractat inițial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. și se virează de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia. Prin ordin al ministrului finanțelor procentul comisionului de risc va fi stabilit diferențiat în funcție de durata garanției de stat.  +  Articolul 4.2.(1) Comisionul de administrare reprezintă suma cuvenită F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărui nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor și se suportă din bugetul de stat prin bugetul M.F. - Acțiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program. Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul.(2) Formula de calcul a comisionului de administrare pentru garanțiile aferente tuturor categoriilor de credite acordate în cadrul Programului este următoarea: Comision de administrare = (valoarea*1) / soldul*2) garanției la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3)) / 12 *1) în anul acordării garanției comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul a comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanției. *2) pentru anii următori de acordare a garanției comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanției pentru anul anterior *3) inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat;(3) În cazul renunțării la garanție, comisionul de administrare se restituie Ministerului Finanțelor, dacă creditul nu a fost utilizat.(4) Obligația de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției.(5) După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungește creditul contractat inițial, comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. de către beneficiarul programului și este virat de instituția de credit, pe toată perioada de valabilitate a garanției și, după caz, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. a cererii de plată și este calculat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției.  +  Capitolul 5 CARACTERISTICILE GARANȚIEI  +  Articolul 5.1.(1) Garanția emisă de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. în numele și în contul statului are următoarele caracteristici principale:a) este irevocabilă - furnizorul protecției nu își poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanția sau de a crește costul efectiv al garanției, cu excepția cazului în care cumpărătorul protecției nu plătește la scadență costul protecției;b) este necondiționată - contractul prin care este furnizată protecția nu conține nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecției nu deține controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligația de a plăti în termen de 90 de zile calendaristice de la data primirii de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. a cererii de plată în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plata scadență/plățile scadente;c) este directă și expresă - protecția furnizată de garanție este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire este clar definit și nu poate fi pus la îndoială;d) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituției de credit, depusă în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în contractul de garantare și convenția încheiată cu instituția de credit;e) acoperă maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit;f) valoarea garanției se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporțional cu procentul de garantare;g) garanția are durată determinată și se acordă pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic și oneros.(2) Garanțiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Regulamentului BNR nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului BNR nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 11, din 17 ianuarie 2015.  +  Capitolul 6 IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI  +  Articolul 6.1.(1) Pentru asigurarea accesului la informațiile prevăzute în schema de ajutor de stat asociată Programului GARANT CONSTRUCT, înregistrarea beneficiarilor în program se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:a) solicitantul de finanțare garantată trebuie să se înregistreze în aplicația online disponibilă pe site-ul www.imminvest.ro la secțiunea garantconstruct.ro;b) data la care este activă aplicația privind înregistrarea online se comunică pe site-ul F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. cu 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis;c) înscrierea online se desfășoară în sesiune continuă, până la epuizarea plafonului și bugetului alocat programului;d) fiecare potențial beneficiar aplicant trebuie să bifeze opțiunea pentru Programul GARANT CONSTRUCT și selecteze Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-uri/UAT- uri. În cazul bifării Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM -uri trebuie să completeze online datele de identificare, să atașeze declarația IMM în format .pdf, completată și semnată de reprezentantul legal al întreprinderii pe formatul prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, copie după cartea de identitate și copie după codul unic de înregistrare. În cazul bifării Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții pentru UAT-uri trebuie să completeze online datele de identificare, să atașeze o copie după codul unic de înregistrare și o copie după actele de identitate (BI/CI) ale reprezentanților legali.e) aplicația software va genera automat solicitantului un număr de înregistrare (număr RUE GARANT CONSTRUCT) precum și mesajul de confirmare a efectuării înregistrării. După efectuarea verificării datelor și elementelor înregistrate de potențialul beneficiar aplicant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului.(2) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. pune în format electronic (online) la dispoziția instituției de credit selectate de potențialul beneficiar aplicant, datele și documentele înregistrate de acesta, precum și acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant.(3) Instituția de credit analizează cererea beneficiarului și adoptă intern decizia de acordare a creditului de investiții/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, conform solicitării beneficiarului.(4) Fiecare instituție de credit din cadrul programului GARANT CONSTRUCT va avea o secțiune proprie în portalul www.imminvest.ro la secțiunea garantconstruct și va putea accesa exclusiv informațiile beneficiarilor care l-au ales ca potențial finanțator. În acest sens, partenerii vor comunica F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. lista operatorilor desemnați pentru a se asigura mijloacele de acces necesare.  +  Capitolul 7 ANALIZA ȘI ACORDAREA GARANȚIILOR  +  Articolul 7.1. Acordarea garanției se face prin parcurgerea următoarelor etape:(1) În cazul IMM-urilor, după aprobarea facilității de către structurile sale competente, Finanțatorul, direct sau prin unitățile sale teritoriale, transmite F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. Solicitarea de garantare (a cărui model este prevăzută în anexa nr. 1a la prezenta convenție), utilizând aplicația web https://plafon.garantare.ro. Solicitarea de garantare), va fi însoțită de următoarele documente:a) Declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria I.M.M., pe formularele aprobate prin Anexele nr. 1 și 2, după caz, la Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, completată și semnată olograf sau electronic de beneficiarul finanțării înainte de data solicitării de garantare;b) Declarația pe propria răspundere a beneficiarului finanțării garantate, prevăzută în Anexa nr. 5 la Convenția de garantare și plată a granturilor, emisă și semnată olograf sau electronic înainte de data solicitării de garantare;c) Rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, cu datele disponibile la data emiterii, din care să rezulte ca nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C, în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la BNR a Centralei Riscurilor de Credit, cu modificările și completările ulterioare;d) Certificatul de atestare fiscală al beneficiarului finanțării din care să rezulte situația fiscală a acestuia, copii de pe documentele care atesta achitarea datoriilor restante evidențiate, dacă este cazul, în cazul solicitării creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, a cărui valabilitate să cuprindă și data acordării garanției;e) Declarația unică privind veniturile realizate în România, depusă la organele fiscale competente pentru anul 2019/2020 (după caz, ultima declarație depusa la data solicitării garanției). În cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente veniturile sunt verificate de finanțator în baza declarațiilor date de beneficiar.f) Rezultatul consultării Centralei Incidentelor de Plăți din care să rezulte ca nu se află în interdicție de a emite cecuri și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P, în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR nr. 1/2012 privind organizarea și funcționarea la BNR a Centralei Incidentelor de Plăți, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazul UAT-urilor, după aprobarea facilității de către structurile sale competente, Finanțatorul va transmite, în format letric, pe adresa F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., Solicitarea de garantare prevăzută în anexa nr. 1b, însoțită de următoarele documente:– Hotărârea beneficiarului privind aprobarea valorii de investiție a proiectului, după caz (în copie);– Hotărârea de aprobare a beneficiarului privind solicitarea scrisorii de garanție din partea fondului de garantare (în copie);– Certificat de înregistrare fiscală emis de DGFP, după caz;– Certificat de atestare fiscală din care să rezulte situația fiscală a beneficiarului. În cazul în care înregistrează obligații fiscale restante, se va prezenta dovada achitării acestora– Copie de pe actele de identitate (BI/CI) ale reprezentanților legali;– Copie de pe hotărârea instanței judecătorești de numire a reprezentanților legali;– Hotărârea beneficiarului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli (în copie);– Rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, cu datele disponibile la data emiterii, din care să rezulte că nu figurează cu credite restante, la data solicitării garanției de stat.  +  Articolul 7.2.(1) În cazul IMM-urilor, F.N.G.C.I.M.M./ F.R.C. analizează solicitarea de garantare pe baza informațiilor furnizate de instituția de credit conform prevederilor art. 7.1. alin. (1) și a următoarelor informații și documente obținute de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.:a) rezultatul consultării Oficiului Național al Registrului Comerțului materializat în extrasul certificatului constatator obținut de la RECOM Online, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3.1.1. lit.d);b) rezultatul consultării Buletinului Procedurilor de Insolvență în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3.1.1. lit. h);c) datele financiare aferente ultimilor doi ani fiscali încheiați, începând cu anul 2019, respectiv 3 ani dacă solicitarea de garantare este transmisa după termenul legal de depunere a situațiilor financiare după anul 2021, obținute de la un furnizor de date financiare integrate cu care F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare sau de pe site-ul oficial al MF, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3.1.1. lit. d);d) raportul obținut de la un furnizor de date financiare integrate cu care F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare sau de pe site-ul oficial al MF, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3.1.1. lit. g)e) rezultatul consultării bazei de date a MF - certificatul de atestare fiscală de către instituția de credit. În cazul în care valabilitatea documentului transmis de instituția de credit a expirat până la data aprobării garanției, finanțatorul va pune la dispoziție un nou document valabil. În situația în care solicitantul înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, acesta se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordată în cadrul programului său din surse proprii înainte de data solicitării de garantare. În cazul creditelor de investiții, solicitantul nu trebuie să înregistreze obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. Informațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) pot fi înlocuite de rapoarte obținute de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. de la un furnizor de date financiare integrate cu care F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare. Îndeplinirea de către beneficiar a condițiilor prevăzute la art. 3.1.1. lit. d) se analizează prin raportare la ultimele situații financiare anuale încheiate și depuse, la data solicitării garanției, după caz.(2) În cazul UAT-urilor, FNGCIMM/FRC, analizează solicitarea de garantare pe baza informațiilor furnizate de instituția de credit conform prevederilor art. 7.1. alin. (2) și a următoarelor informații și documente obținute de FNGCIMM/FRC:– site-ul MF- Registrul situațiilor de criză financiară a unităților administrativ-teritoriale, respectiv - Registrul situațiilor de insolvență a unităților administrativ-teritoriale pentru a se verifica faptul ca UAT-ul nu este în situație de criza financiara sau în insolvență la data solicitării de acordare a Scrisorilor de garantare;  +  Articolul 7.3.(1) După verificarea documentelor precum și a gradului de acoperire cu garanții, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. comunică finanțatorului decizia sa în termen de 7 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte și complete a documentelor, utilizând modelul Înștiințării de aprobare a garanției prevăzut în Anexa nr. 2a la prezenta Convenție.(2) Solicitantului trebuie să i se aducă la cunoștință decizia de acordare a creditului pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru ca ajutor de stat sub formă de garanții pentru împrumuturi sau sub formă de grant, în termen de 14 zile calendaristice de la depunerea solicitării de acordare a facilităților de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii.  +  Articolul 7.4. În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la transmiterea Înștiințării de aprobare, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. transmite instituției de credit Acordul de finanțare și Contractul de garantare, semnat olograf sau electronic, după caz, în cel puțin 4 exemplare originale, în funcție de numărul semnatarilor, în vederea semnării. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fișier pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.  +  Articolul 7.5.(1) În temeiul mandatului special acordat de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. conform art. 27. alin. (2) din Procedura de implementare, instituția de credit, prin reprezentanții săi, efectuează formalitățile de înscriere a ipotecilor imobiliare și/sau mobiliare, constituite de beneficiari și/sau de terți garanți în favoarea instituției de credit și statului român, în/din cartea funciară a imobilelor, în/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz.(2) Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, constituite de beneficiari în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a instituției de credit, vor avea rangul I inclusiv la data depunerii cererii de plata a garanției de către Finanțator la F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.și până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanției.(3) În cazul în care prin program se finanțează o investiție imobiliară, iar terenul pe care se construiește activul finanțat prin creditul garantat în cadrul programului se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului și construcției viitoare, finanțate prin program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizația de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligațiilor beneficiarului față de instituția de credit și statul român, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcției finalizate.(4) În cazul în care instituția de credit nu contesta pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicată de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum și celelalte garanții colaterale vor fi consolidate automat și fără altă formalitate în favoarea instituției de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii inițiale, pentru valoarea integrală a obligațiilor financiare datorate conform documentației de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituției de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenționale instituite în favoarea statului român, în baza documentației care atestă respingerea cererii de plată a garanției. În solicitarea instituției de credit trebuie menționat în mod expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicată de FNGCIMM/FRC.(5) În cazul în care instituția de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicată de FNGCIMM/FRC, după caz, la momentul comunicării de către instanța de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum și celelalte garanții colaterale vor fi consolidate automat și fără altă formalitate în favoarea instituției de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii inițiale, pentru valoarea integrală a obligațiilor financiare datorate conform documentației de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituției de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenționale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanției.  +  Articolul 7.6.(1) În termen de 30 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la art. 7.4, instituția de credit remite F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. două exemplare originale ale contractului de garantare și ale acordului de finanțare semnate de bancă și beneficiar. În cazul în care beneficiarul și instituția de credit dispun de semnătură electronică, contractul de garantare se transmite către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.(2) După semnarea acordului de finanțare și a contractului de garantare și după constituirea și efectuarea formalităților de publicitate a ipotecilor, instituția de credit poate pune la dispoziția beneficiarului creditul garantat în condițiile programului, cu respectarea condițiilor prevăzute în reglementările sale interne. În cazul nesemnării de către beneficiar a acordului de finanțare și contractului de garantare, finanțatorul transmite F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. toate exemplarele primite, însoțite de adresa de renunțare la garanție, formulată conform Anexei nr. 9.(3) Instituția de credit autorizează tragerile din plafon aferente primei utilizări a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit, cu respectarea destinațiilor prevăzute la art. 8 din Procedura de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT. În cazul în care beneficiarul nu folosește componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate pentru rambursare credit, instituțiile de credit vor autoriza folosirea acesteia numai pentru codul CAEN pentru finanțare menționat în contractul de garantare și în acordul de finanțare pentru cheltuielile detaliate la art. 8 din Procedura de implementare.  +  Articolul 7.7.(1) În situația în care instituția de credit solicită F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. prelungirea duratei garanției, cu menținerea sau diminuarea valorii acesteia, aferentă liniilor de credit pentru capital de lucru, aceasta va transmite F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.. Solicitarea de prelungire a garanției prevăzută în anexa nr. 1a după caz, împreună cu următoarele documente:a) declarația beneficiarului pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM, al cărei model este prevăzut în anexele nr. 1 și 2, după caz, la Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, doar în cazul IMM-urilor. Aceste documente vor fi completate și semnate olograf sau electronic de beneficiarul finanțării înainte de data solicitării garanției de către instituția de credit; Se transmite doar în cazul IMM-urilor.b) un grafic de rambursare lunară/trimestrială/semestriala a finanțării aferent cel puțin în ultimele 12 luni de valabilitate a finanțării prelungite, fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din linia de credit și cu diminuarea corespunzătoare a facilității de credit, în cazul prelungirii liniilor de credit pentru capital de lucru;c) în situația în care prelungirea se acordă în cadrul schemei de ajutor de stat se va transmite și declarația pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 5, după caz.(2) În această situație se va verifica exclusiv încadrarea beneficiarului în categoria IMM, în cazul întreprinderilor tip IMM și, după caz, respectarea valorii maxime a ajutorului de stat pe perioada de derulare a schemei de ajutor de stat.(3) În toate cazurile, solicitarea de prelungire a garanției se transmite F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. de către instituția de credit, după aprobarea prelungirii finanțării de către structurile sale competente. Solicitarea se formulează în temeiul prezentei convenții și este transmisă la F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. cu maxim 30 de zile lucrătoare, dar nu mai puțin de 10 zile lucrătoare înainte de scadența finală a finanțării pentru care se solicită prelungirea.(4) Acordarea prelungirii cu menținerea valorii garanției nu afectează plafonul aferent anului în care se acordă prelungirea.(5) După verificarea documentelor prevăzute la art. 7.7 alin. (1) Fondul comunică finanțatorului decizia sa utilizând modelul "Înștiințare de aprobare a prelungirii garanției", prevăzut în Anexa nr. 2b.(6) În situația în care beneficiarii creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru se confruntă cu dificultăți financiare temporare și instituțiile de credit au aprobat restructurări cu încadrarea în perioada de creditare aprobată inițial, garanția acordată de FNGCIMM/FRC își menține valabilitatea. Dacă în urma restructurării creditului se prelungește perioada de creditare cu încadrarea în termenele maximale prevăzute la 2.4., instituția de credit transmite solicitarea de prelungire a garanției în termen de 30 de zile lucrătoare de la data aprobării restructurării creditului/liniilor de credit, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare înainte de scadența finală a finanțării pentru care se solicită prelungirea.  +  Articolul 7.8. Pentru orice solicitare de prelungire a garanției trimisă de finanțator, se aplica plafoanele maxime ale ajutorului de stat în vigoare la data aprobării solicitării de prelungire a garanției. Neîncadrarea solicitantului în categoria IMM conduce la respingerea solicitării de prelungire a garanției.  +  Articolul 7.9.(1) Pe parcursul derulării creditului, la solicitarea beneficiarului, finanțatorul poate majora valoarea creditului garantat până la valorile maxime prevăzute la art. 1.3. și cu încadrarea în durata maximă a finanțării conform prevederilor art. 2.4. din prezenta convenție.(2) Solicitările de majorare a valorii garanției /majorare a procentului de garantare, sunt asimilate solicitărilor de acordare de garanții noi și se analizează pe baza documentelor și informațiilor prevăzute la art. 7.1 - art. 7.6, transmise F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. de către instituția de credit cu încadrarea în plafonul anual alocat din Program pentru respectivul Finanțator. Decizia de respingere a solicitării de majorare nu afectează garanția acordată inițial.(3) În cazul prelungirii garanției, după expirarea perioadei de implementare a schemei de ajutor de stat asociată Programului, comisionul de risc și comisionul de administrare datorate de beneficiarul Programului aferent acestor operațiuni sunt calculate și plătite în conformitate cu prevederile prezentei convenții.  +  Articolul 7.10.(1) În cazul în care instituția de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanțiilor constituite și solicită eliberarea/înlocuirea garanțiilor accesorii finanțării garantate, în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100% pentru creditele de investiții, aceasta are obligația de a solicita acordul expres al F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. și de a obține confirmarea prealabilă a acestuia pentru operațiune sub sancțiunea respingerii cererii de plată a garanției. Solicitarea transmisă Fondului va fi însoțită de hotărârea instituției de credit de aprobare a modificării contractului de credit, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz, precum și de informații privind valoarea admisă în garanție pentru garanțiile colaterale propuse în schimbul celor pentru care se solicită eliberarea.(2) Solicitarea transmisă F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. va fi însoțită de hotărârea instituției de credit de aprobare a modificării contractului de credit, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz, precum și de informații privind valoarea admisă în garanție pentru garanțiile colaterale propuse în schimbul celor pentru care se solicită eliberarea.(3) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. analizează documentele transmise de instituția de credit potrivit reglementărilor proprii și prezentei convenții și comunică instituției de credit decizia sa în termen de 15 zile lucrătoare de la data transmiterii complete și corecte a documentelor.(4) Instituția de credit are obligația de a notifica F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., prin adresă letric/electronic, precum și prin raportările lunare, modificarea condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:(i) situații care nu necesită act adițional la contractul de garantare:a) diminuarea valorii garanției, ca urmare a neutilizării integrale a finanțării aprobate a creditelor (linii de credit cu grafic, credite de investiții), precum și ca urmare a expirării perioadei de utilizare a finanțărilor aprobate, dar și ca urmare a expirării perioadei de realizare a investiției în cazul creditelor de investiții inclusiv, în cazul rambursărilor parțiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanției. În cazul finanțărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic nu este necesară notificarea F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. - prin raportare conform anexelor lunare. În cazul creditelor de investiții diminuarea valorii garanției va fi posibilă în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100%;b) fuziuni/divizări în care este implicat beneficiarul finanțării, schimbarea acționariatului, modificările privind sediul social, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanțator, ca urmare a declarației beneficiarului;(ii) situații în care F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. va întocmi act adițional la contractul de garantare:a) modificarea procentului de garantare ca urmare a diminuării finanțării, cu încadrarea în prevederile art. 2.4.;b) suplimentarea/modificarea garanțiilor inițiale cu încadrarea în prevederile art. 2.4.(5) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. confirmă notificarea în termen de 15 zile de la data primiri. În toate cazurile, notificarea se transmite F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. de către instituția de credit după aprobarea modificării condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare de către structurile sale competente și înainte de implementarea acestei hotărâri, cu respectarea condițiilor programului.(6) Modificările privind structura acționariatului/asociaților și schimbarea sediului social al beneficiarului se notifică F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. de către instituția de credit.  +  Articolul 7.11. Garanția de stat intră în vigoare la data semnării de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. a contractului de garantare și este valabilă până la data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. în numele și contul statului.  +  Articolul 7.12.(1) Prin contractul de garantare se acordă reprezentanților legali ai instituției de credit un mandat special, în vederea efectuării formalităților de înscriere, modificare, reînnoire și radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare, constituite de beneficiari și/sau de terți garanți în favoarea instituției de credit și statului român, în/din Cartea funciară a imobilelor și/sau în/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidentă și publicitate asimilate, după caz. Mandatul special pentru emiterea acordului privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare, cât și a ipotecilor convenționale constituite de beneficiarul finanțării în vederea garantării creditului. se acordă prin contractul de garantare atât pentru ipotecile individualizate, cât și pentru ipotecile convenționale în care statul român are calitatea de cocreditor.(2) În cazul rambursării integrale, la termen sau anticipat, a finanțării garantate sau în cazul neutilizării finanțării garantate, la solicitarea finanțatorului, care va fi transmisă în termen de 10 zile de la data închiderii finanțării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, cu precizarea explicită a motivului pentru care se solicită radierea, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în baza mandatului special acordat potrivit prevederilor alin. (1), emite acordul privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare constituite de beneficiari și/sau de terți garanți în favoarea instituției de credit și statului român, cât și a ipotecilor convenționale constituite de beneficiarul finanțării în vederea garantării creditului utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 11.(3) Solicitarea de radiere va fi însoțită de următoarele documente în copie:a) extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului, anticipată sau la termen, și suma rambursată;b) contractul de garantare și actele adiționale ulterioare;c) extrasele de carte funciară și/sau extrasele din registrele de evidență și publicitate asimilate și/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, după caz, din care rezultă intabularea/înscrierea ipotecilor legale și convenționale imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de MF, proporțional cu procentul de garantare. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.(4) Se acordă F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. un mandat special, în vederea emiterii acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, numai după ce instituția de credit a analizat și a emis acordul său pentru aceeași solicitare și doar în condițiile în care aceasta se asigură că prin operațiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanța.(5) Se acordă F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la lucrările de intervenție și/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convențională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinației părților comune, superficii privind utilitățile publice, precum și orice alte modificări care, deși nu necesită obținerea unei autorizații de construire, se înscriu în cartea funciară. Beneficiarii Programului GARANT CONSTRUCT au obligația de a efectua orice lucrare de intervenție și/sau extindere în condițiile legii și de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară și sub condiția extinderii ipotecii asupra ameliorațiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor.(6) Se acordă FNGCIMM/FRC, un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, cu condiția utilizării integrale a sumelor obținute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Program, după caz și în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100% pentru creditele de investiții. În cazurile în care sumele obținute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferența va fi pusă la dispoziția beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanțator.  +  Capitolul 8 MONITORIZAREA FINANȚĂRILOR GARANTATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI  +  Articolul 8.1.(1) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. monitorizează garanțiile de stat acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acțiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanției și încetarea valabilității acesteia, constând în urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat pe baza situațiilor furnizate de către instituția de credit, conform prevederilor contractului de garantare.(2) Finanțatorul monitorizează creditele acordate cu garanția de stat cu diligența pe care o practică în cazul creditelor pe care le acordă fără această protecție.(3) Lunar, până pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, fiecare instituție de credit va transmite către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în format electronic, la adresa ftpps://92,114,86,160/, informații referitoare la creditele garantate în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT în baza prezentei convenții, componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de MF, respectiv până la data de 7 decembrie a anului de utilizare din credit pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea creditului utilizat. La data solicitării componentei de 10%, banca se asigura ca beneficiarul are contract de garantare și acord de finanțare în vigoare. Pentru solicitare se utilizează formatul prezentat în anexa nr. 4. Componenta de dobândă se solicită pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat. În cazul în care perioada de 24 luni pentru plata dobânzii nu este inclusă în totalitate în perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, suma rămasă neplătită până la nivelul dobânzii menționate în contractul de garantare/acordul de finanțare se solicită în ultima lună de valabilitate a schemei. Modalitatea de completare a anexei, descrierea indicatorilor și a corelațiilor dintre aceștia sunt prezentate în Dicționarul de termeni utilizați în completarea anexei 4, care face parte integrantă din aceasta. De asemenea, instituția de credit are obligația de a notifica F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., prin adresa de înștiințare și prin anexele de raportare lunare la convențiile încheiate cu instituțiile de creditare, transmise prin intermediul postei clasice sau electronice, modificarea condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:a) diminuarea valorii garanției, ca urmare a neutilizării integrale a finanțării aprobate a liniilor de credit, precum și după expirarea perioadei de realizare a investiției în cazul creditelor de investiții, inclusiv în cazul rambursărilor parțiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanției. În cazul finanțărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic nu este necesară notificarea F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., prin raportare conform anexelor lunare;b) fuziuni/divizări în care este implicat beneficiarul finanțării, schimbarea acționariatului, modificările privind sediul social, prin notificare letrică/electronică, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanțator, ca urmare a declarației beneficiarului.(4) În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la virarea de către M.F. a contravalorii grantului conform prevederilor Schemei de ajutor de stat asociată Programului, F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., în calitate de administrator al schemei virează fiecărui finanțator sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de proprietarul schemei, în conformitate cu mecanismul financiar de transfer prevăzut în anexa nr. 2 din anexa la Ordin.(5) Pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Programului, finanțatorul va transmite Fondului anual, până la data de 7 decembrie, pentru fiecare beneficiar, pe formatul anexei nr. 4, situația componentei nerambursabile de 10% calculată la valoarea creditului utilizat și justificat de documente de plată. Verificarea utilizării creditului pentru care s-a calculat componenta nerambursabilă de 10% se face ulterior conform art. 8.2. alin. (2) din prezenta convenție. După verificarea anexei nr. 4, Fondul va transmite la MF, până la data de 15 decembrie. Decizia de plată pentru componenta nerambursabilă. Plata componentei nerambursabile se realizează în termen de 1 an de la data înregistrării on-line a Deciziei de plată transmisă de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. la Registratura generală a MF, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro.  +  Articolul 8.2.(1) FNGCIMM/F.R.C.va verifica utilizarea creditului de investiții/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, conform destinațiilor prevăzute la art. 3.2. alin. (4) din Convenție, respectiv art. 8 din Procedura de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT.(2) În vederea monitorizării utilizării creditului de investiții/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. stabilește un eșantion format din beneficiari și luna pentru care se face monitorizarea. La fiecare 3 luni, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. comunică instituțiilor de credit, până la data de 20 a lunii următoare, eșantionul pentru care trebuie transmise informațiile necesare verificării. Instituțiile de credit vor transmite, până la data de 30 a aceleiași luni, documente justificative/facturi privind utilizările din creditul de investiții/creditul/linia de credit pentru capital de lucru și extrase de cont în care să fie evidențiate utilizările din creditul de investiții/creditul/linia de credit pentru capital de lucru acordat în baza prevederilor OUG nr. 24/2022. Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit și pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiția ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. În acest caz, instituția de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziție de beneficiar, în care la secțiunea sedii/activități autorizate să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile.(3) Monitorizarea și controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul schemei de ajutor de stat se vor face de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., cu respectarea reglementărilor aplicabile instituțiilor de credit.(4) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. va colecta timp de 3 ani începând cu anul următor acordării grantului de la un furnizor de date financiare integrate cu care F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare/baza de date MF cel puțin următoarele informații: cifra de afaceri, active totale, profit/pierdere brută, număr mediu anual de personal, număr efectiv de personal la finalul anului; aceste informații vor fi aferente datei de 31 decembrie a fiecărui an, pentru fiecare beneficiar cu garanții în vigoare la finele anului respectiv și care a depus situațiile financiare.(5) Beneficiarul și instituțiile de credit care au acordat creditele/liniile de credit prevăzute la art. 1.3. alin (2) din prezenta Convenție trebuie să accepte și să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.(6) Finanțatorul va înștiința în scris beneficiarul în cazul în care constată apariția unei situații de neîndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de către beneficiar prin contractul de credit bancar care a dus la trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate acordată prin contractul de credit și va transmite o copie F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.. Aceasta va fi transmisă nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile din momentul în care finanțatorul a trecut finanțarea garantată nerambursată integral la restanță.(7) Pe perioada de valabilitate a prezentei convenții, finanțatorul este singurul care are dreptul să declare situația de neîndeplinire a obligațiilor contractuale derivate din contractele de credit încheiate cu beneficiarii.(8) Dacă beneficiarul este declarat în situația de neîndeplinire a obligațiilor contractuale prevăzute în contractul de credit bancar sau dacă în urma controalelor efectuate sau la sesizarea organelor de control abilitate se constată că beneficiarii au făcut declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține credit și grantul aferent acestuia, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. va declanșa procedura de recuperare totală sau parțială a ajutorului de stat acordat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(9) Data la care încetează răspunderea F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. în numele și în contul statului este:a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;b) data la care se stinge integral obligația de rambursare a creditului garantat ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;c) data la care M.F. plătește valoarea de executare a garanției;d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanției în cazul nerespectării de către instituția de credit a obligațiilor referitoare la plata garanției;e) data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. a comunicării instituției de credit cu privire la renunțarea la garanție.(10) Finanțatorul are obligația de a notifica FNGCIMM/FRC de îndată ce a luat la cunoștință, despre situațiile privind declanșarea procedurilor de insolvență, lichidare judiciara sau faliment a beneficiarului. Notificarea va fi transmisa prin intermediul postei electronice, la adresele de email dagpgc@fngcimm.ro și contragarantare@frc.ro.  +  Capitolul 9 PLATA GARANȚIEI  +  Articolul 9.1(1) Cererea de plată, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta Convenție, se depune de către instituția de credit ulterior trecerii integrale la restanță a finanțării garantate nerambursate și după executarea garanției ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul, respectiv după înregistrarea a cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului, împreună cu următoarele documente:a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;b) cererile de executare silită a beneficiarului și a tuturor terților garanți înregistrate la executorul judecătoresc și/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvență a beneficiarului/declarația de creanță, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanța competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod pașnic, a bunului afectat garanției, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepție ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;c) prima/primele poliță/polițe de asigurare, precum și cea/cele mai recentă/recente poliță/polițe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv polița PAD, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terții garanți pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F. și a instituției de credit, proporțional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;d) extrasele de carte funciară și/sau extrasele din registrele de evidentă și publicitate asimilate și/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanțiile accesorii finanțării garantate, din care să rezulte întabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F. și instituției de credit, după caz, proporțional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligațiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.e) extrasul contului curent la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanțare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;f) extrasul contului de credit curent și restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanțării garantate nerambursate și data trecerii la restanță a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;g) notificarea transmisă de instituția de credit către beneficiarul finanțării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate, însoțită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanță a soldului finanțării garantate;h) originalul declarației pe propria răspundere a instituției de credit referitoare la respectarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 (Anexa nr. 6);i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligațiilor fiscale restante , așa cum sunt definite la Art. 3.1.1 lit k), din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.(2) În cazul în care garanția a fost prelungită în conformitate cu prevederile prezentei Convenții, cererea de plată trebuie însoțită, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), și de graficul de rambursare lunară/trimestrială a finanțării pentru care s-a efectuat prelungirea, după caz, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul.(3) În situația în care, finanțarea garantată pentru care se solicită plata garanției este garantată cu depozit colateral, cererea de plată se transmite F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. după regularizarea finanțării garantate restante cu valoarea depozitului colateral executat. Suma solicitată la plată va fi determinată astfel: (finanțarea restantă - valoare depozit colateral) x procent de garantare.(4) Documentația care trebuie să însoțească cererea de plată se depune la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. /F.R.C. într-un singur exemplar, îndosariat, paginat și opisat.(5) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. poate solicita instituției de credit, dacă este cazul, completarea documentației, în termen de 50 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată. Finanțatorul este obligat să le depună în termen de 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitării de completare de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. cu cel puțin 15 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 9.2 alin. (1). Documentele se vor adăuga la documentația depusă odată cu cererea de plată și vor fi luate în considerare la soluționarea acesteia.  +  Articolul 9.2.(1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. aprobă sau respinge cererea de plată.(2) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. aprobă cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 9.1 alin (1), și a respectării de către instituția de credit a obligațiilor prevăzute la art. 1.6, art. 3.3 alin (3) și (4) și art. 7.10. alin (1).(3) Dacă până la data înregistrării cererii de plată, instituția de credit nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la art. 7.6 alin.(1), obligația F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. de a soluționa cererea de plată în termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare, fără ca suspendarea să opereze și în privința depășirii termenului de 90 de zile calendaristice prevăzut la alin. (7).(4) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. respinge cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii incomplete a documentelor care însoțesc cererea de plată prevăzute la art. 9.1. alin (1) și/sau nerespectării de către instituția de credit a obligațiilor prevăzute la art. 1.6, art. 3.3 alin (3) și alin (4) și art. 7.10. alin (1).(5) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției se comunică instituției de credit și M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original.(6) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. restituie cererea de plată și documentele care o însoțesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului.(7) Plata valorii de executare a garanției de stat se face de către M.F. într-un cont unic al instituției de credit indicat în cererea de plată a garanției, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăși 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. a cererii de plată.(8) Sumele garantate de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. în numele și contul statului, se plătesc instituției de credit de către M.F. de la bugetul de stat prin bugetul M.F. - Acțiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50 și se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală de la debitorul beneficiar al finanțării garantate, în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Pentru sumele plătite de M.F. se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, calculate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F. începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din plata garanției de stat și până la data stingerii inclusiv, și sunt recuperate de către acestea.  +  Articolul 9.3.(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plății valorii de executare a garanției, M.F. transmite F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. dovada efectuării plății.(2) După primirea dovezii efectuării plății, F.N.G.C.I.M.M./ F.R.C. întocmește un înscris care reprezintă titlu de creanță bugetară, prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia, care se comunică debitorului - beneficiar al finanțării garantate, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății prevăzute la alin. (1). F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. transmite titlul de creanță spre știință și instituției de credit, scanat, la o adresa de e-mail comunicată prin cererea de plată.(3) Înscrisul prevăzut la alin. (2) se înaintează de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanței bugetare rezultate din executarea garanției de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în condițiile legii, împreună cu următoarele documente:a) dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul - beneficiar al finanțării garantate, în copie certificată pentru conformitatea cu originalul, respective confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. , din care rezultă efectuarea procedurii de afișare;b) contractul de garantare însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în original, semnat olograf sau electronic. În cazul în care contractul de garantare este semnat electronic, acesta se va transmite de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță;c) extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Național de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul.(4) Instituția de credit poate retrage cererea de plată în condițiile prevăzute în reglementările sale interne și cu respectarea condițiilor Programului.(5) F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către instituția de credit și restituie acesteia documentația aferentă cererii de plată împreună cu comunicarea privind menținerea valabilității garanției cu respectarea condițiilor Programului.(6) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, instituția de credit transmite F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. va modifica valoarea de executare a garanției printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției. Adendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată.(7) Addendumul se comunică instituției de credit și M.F. în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., pe fax sau prin poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plății de către M.F. și fără a depăși termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanției la F.N.G.C.I.M.M./F.R.C..  +  Articolul 9.4.(1) În situația finalizării executării silite imobiliare de către A.N.A.F. pentru recuperarea valorii de executare a garanției plătite Finanțatorului de către M.F. și a tuturor accesoriilor aferente, precum și în situația recuperării integrale a creanței bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanției de către beneficiar, M.F. emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale A.N.A.F.(2) Instituțiile de credit vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipoteca legală de rang I în favoarea statului român, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale A.N.A.F. însoțite de acordul M.F.  +  Capitolul 10 ALTE DISPOZIȚII  +  Articolul 10.1. Părțile recunosc că se află sub incidența prevederilor legislației bancare referitoare la confidențialitatea și secretul bancar.  +  Articolul 10.2. Forța majoră așa cum este aceasta definită în doctrina juridică și jurisprudență apără de răspundere partea care o invocă, sub condiția anunțării celeilalte părți în termen de 10 zile lucrătoare de la apariție și a probării acestui eveniment cu documente justificative eliberate de Camera de Comerț și Industrie a României. Încetarea forței majore va fi anunțată tot în termen de 10 zile lucrătoare. Neîndeplinirea formalităților de anunțare a forței majore atrage decăderea părții în cauză din dreptul de a o invoca și de a beneficia de prevederile prezentului articol.  +  Articolul 10.3. Părțile garantează că persoanele care semnează prezenta convenție de garantare și plată a granturilor sunt împuternicite în mod legal pentru aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare la data semnării convenției de garantare și plată a granturilor, actelor constitutive, normelor și regulamentelor interne.  +  Articolul 10.4. Ori de câte ori în prezenta Convenție sau în anexele la aceasta se face referire la documente certificate, părțile înțeleg faptul că acele documente poartă înscrisă expresia "conform cu originalul", însoțită de numele, prenumele, funcția și semnătura funcționarului bancar care face certificarea.  +  Articolul 10.5. Prezenta convenție se încheie pe toată durata de valabilitate a garanțiilor acordate în cadrul Programului.  +  Articolul 10.6. Prevederile prezentei convenții pot fi modificate prin acte adiționale semnate de ambele părți, cu excepția modificărilor și completărilor aduse OUG 24/2022, care se aplică în mod automat, aplicarea acestora nefiind condiționată de încheierea de acte adiționale. Prevederile prezentei convenții de garantare și plată a granturilor se completează cu dispozițiile corespunzătoare din legislația în vigoare;  +  Articolul 10.7. Prezenta convenție poate înceta la solicitarea uneia dintre părți. Denunțarea convenției se face prin notificare scrisă, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care se solicită încetarea valabilității acesteia.  +  Articolul 10.8. Pentru cazul prevăzut la art. 10.7, convenția de garantare și plată a granturilor încetează numai pentru viitor, iar răspunderea părților curge până la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de acestea în baza prezentei convenții de garantare și plată a granturilor.  +  Articolul 10.9. Prezenta convenție de garantare și plată a granturilor include următoarele anexe:Anexa nr. 1a Solicitarea de garantare/prelungire a garanției - pentru IMM-uriAnexa nr. 1b Solicitarea de garantarea garanției - pentru UAT-uriAnexa nr. 2a Înștiințarea de aprobare a garanțieiAnexa nr. 2b Înștiințarea de aprobare a prelungirii garanțieiAnexa nr. 3 Cererea de platăAnexa nr. 4 Situația finanțărilor garantate de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. în numele și contul statului și a dobânzilor lunare aferente creditelor garantate în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT pentru finanțatorul ........., în luna .......Anexa nr. 5 Declarație pe propria răspundere a beneficiaruluiAnexa nr. 6 Declarație pe propria răspundere a finanțatoruluiAnexa nr. 7a Acord de finanțare pentru beneficiarii de tip IMMAnexa nr. 7b Acord de finanțare pentru beneficiarii de tip UATAnexa nr. 8 - Contract de garantareAnexa nr. 9 Solicitare de renunțare la garanția acordată în cadrul ProgramuluiAnexa nr. 10 Solicitare de radiere a ipotecii legale imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului românAnexa nr. 11 Acord privind radierea ipotecii legale imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT  +  Articolul 10.10. Prezenta convenție de garantare și plată a granturilor a fost încheiată în 3 exemplare originale, două exemplare pentru F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., dintre care unul va fi comunicat M.F., și unul pentru Finanțator și s-a semnat de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. în data de și de către Finanțator în data de ........ și intră în vigoare la data de ..........  +  Anexa nr. 1a la Convenția de garantare și plată a granturilor
  SOLICITARE
  de garantare/prelungire a garanției în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT
  Nr. ....... din data
  emisă în baza Convenției de garantare și plată a granturilor ........../..........
  Finanțatorul .........., prin Centrala/Sucursala/Agenția .........., cu sediul în localitatea .........., str. .......... nr .........., bl ..., sc ..., et ..., ap ..., județul/sectorul .........., telefon .........., fax .........., e-mail .........., înregistrat la registrul comerțului cu nr .......... și în Registrul bancar cu nr .......... , cod unic de înregistrare .........., telefon .........., fax .........., e-mail .........., reprezentat prin dl/dna .........., în calitate de .........., și dl/dna .........., în calitate de .........., având contul bancar nr .......... deschis la .........., solicită o garanție pentru Contractul de credit nr*1) .......... din data .......... încheiat între finanțator, în calitate de creditor, *1) Se va completa în aplicația web numărul deciziei de aprobare pentru acordarea creditelor/liniilor de credit/investiții, în cazul solicitărilor pentru garanții noi, iar în cazul prelungirilor se completează atât numărul contractului de credit inițial, cât și numărul deciziei de aprobare pentru prelungirea creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru. și beneficiarul .........., cu sediul social în localitatea .........., str .......... nr. .........., bl ..., sc ...., et ..., ap ..., sectorul/județul .........., telefon .........., fax .........., e-mail .........., înregistrat la registrul comerțului cu nr .........., cod unic de înregistrare .........., CAEN activitate principală .........., reprezentat de .........., CNP/CUI .........., în calitate de .........., cont bancar nr ..........deschis la .........., având următorul acționariat .......... Informații despre beneficiar:1. Obiectul principal de activitate .......... Cod CAEN .......... Cod CAEN activitate finanțată ..........2. Valoarea finanțării aprobate: .......... lei3. Destinația finanțării: ..........4. Data rambursării finale .......... (zz/ll/aa). Durata finanțării ..........(luni)5. Data expirării garanției ..........(zz/ll/aa). Durata garanției .......... (luni)6. Garanții accesorii finanțării garantate, altele decât garanția Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în numele și în contul statului.
  Nr. Crt.Descrierea garanțiilor(inclusiv rangul ipotecii)Valoarea de piață-lei-Valoarea acceptată în garanție
  Total garanții
  În cazul creditelor de investiții valoarea garanțiilor (inclusiv garanția de stat) trebuie să acopere cel puțin 100% din valoarea finanțării garantate.
  7. Data aprobării finanțării de către finanțator: .......... (zz/ll/aa)8. Garanția solicitată F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., în numele și în contul statului: Procentul de garantare a finanțării este de % din finanțarea aprobată, exclusiv dobânzi, comisioane și speze bancare aferente creditului garantat; procentul de garantare se aplică la valoarea finanțării garantate. Valoarea garanției este de .......... lei.9. Beneficiarul, în conformitate cu Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, completată pe propria răspundere sau în conformitate cu Declarația pe propria răspundere este: [ ] întreprindere mijlocie; [ ] întreprindere mică; [ ] microîntreprindere;10. Beneficiarul nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.11. Beneficiarul nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării finanțării și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P12. Datorii restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal ale beneficiarului * Înregistrează datorii Da [ ] Nu [ ] Dacă Da, această valoare este de .......... lei. * Datoriile vor fi achitate: din credit/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru [ ].13. În vederea stabilirii valorii maxime a grantului pentru emiterea de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. a Acordului de finanțare, se vor completa și următoarele informații:– valoarea maximă estimată a dobânzii pe 24 luni de la data acordării creditului, aferentă valorii creditului aprobat .......... lei;– valoarea maximă estimată a soldului creditului la data de 31 decembrie, pentru fiecare an de derulare a creditului/liniei de credit/creditului de investiție (până la scadența finală):
  Nr. Crt.Dată soldSold finanțare estimat
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  – valoarea estimată a componenței nerambursabile în valoare de maximum 10%, .......... lei, aplicată la valoarea finanțării garantate.
  14. Beneficiarul nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor și/sau instituția de credit parteneră: DA[ ] NU[ ]
  Finanțatorul declară că a analizat și a aprobat documentația de finanțare conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudență impuse de cerințele activității și a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.1.1 din prezenta Convenție și a stabilit valoarea finanțării cu încadrarea în una din limitele determinate conform prevederilor art. 1.3. alin. (2) din Convenție.
  Finanțator,
  Persoane autorizate
   +  Anexa nr. 1b la Convenția de garantare și plată a granturilor
  SOLICITARE
  de garantare a garanției în cadrul Subprogramului GARANT CONSTRUCT
  UAT-uri
  Nr ..... din data .........
  emisă în baza Convenției de garantare și plată a granturilor ....../......
  Finanțatorul ........., prin Centrala/Sucursala/Agenția ........., cu sediul în localitatea ........., str ......... nr. ......... , bl .... , sc ..., et ...., ap ...., județul/sectorul ........., telefon ........., fax ........., e-mail ........., înregistrat la registrul comerțului cu nr ......... și în Registrul bancar cu nr ........., cod unic de înregistrare ........., telefon ........., fax ........., e-mail ........., reprezentat prin dl/dna ........., în calitate de ........., și dl/dna ........., în calitate de ........., având contul bancar nr ......... deschis la ........., solicită o garanție pentru Contractul de credit nr*1) ......... din data ......... încheiat între finanțator, în calitate de ......... creditor, *1) Se va completa în aplicația web numărul deciziei de aprobare pentru acordarea creditelor/liniilor de credit/investiții, în cazul solicitărilor pentru garanții noi, și beneficiarul ........., cu sediul social în localitatea ........., str ......... nr. ........., bl ..., sc ..., et ..., ap ..., sectorul/județul ........., telefon ........., fax ........., e-mail ........., înregistrat la registrul comerțului cu nr ........., cod unic de înregistrare ........., CAEN activitate principală ........., reprezentat de ........., CNP/CUI ........., în calitate de ........., cont bancar nr ......... deschis la ........., având următorul acționariat ......... Informații despre beneficiar: .........1. Obiectul principal de activitate Cod CAEN ......... Cod CAEN activitate finanțată .........2. Valoarea finanțării aprobate: lei3. Destinația finanțării: .........4. Data rambursării finale ......... (zz/ll/aa). Durata finanțării ......... (luni)5. Data expirării garanției ......... (zz/ll/aa). Durata garanției ......... (luni)6. Garanții accesorii finanțării garantate, altele decât garanția Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. , în numele și în contul statului:
  Nr. Crt.Descrierea garanțiilor(inclusiv rangul ipotecii)Valoarea de piață-lei-Valoarea acceptată în garanție
  Total garanții
  În cazul creditelor de investiții valoarea garanțiilor (inclusiv garanția de stat) trebuie să acopere cel puțin 100% din valoarea finanțării garantate.
  7. Data aprobării finanțării de către finanțator: ......... (zz/ll/aa)8. Garanția solicitată F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. , în numele și în contul statului: Procentul de garantare a finanțării este de ......... % din finanțarea aprobată, exclusiv dobânzi, comisioane și speze bancare aferente creditului garantat; procentul de garantare se aplică la valoarea finanțării garantate.9. Valoarea garanției este de ......... lei.10. Beneficiarul figurează cu credite restante la băncile comerciale Da[ ] Nu [ ]11. Datorii restante * Înregistrează datorii Da [ ] Nu [ ] Dacă Da, această valoare este de ......... lei. * Datoriile vor fi achitate: până la data solicitării garanției12. În vederea stabilirii valorii maxime a grantului pentru emiterea de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. a Acordului de finanțare, se vor completa și următoarele informații:– valoarea maximă estimată a dobânzii pe 24 luni de la data acordării creditului, aferentă valorii creditului aprobat ......... lei;– valoarea maximă estimată a soldului creditului la data de 31 decembrie, pentru fiecare an de derulare a creditului/liniei de credit/creditului de investiție (până la scadența finală):
  Nr. Crt.Dată soldSold finanțare estimat
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  – valoarea estimată a componenței nerambursabile în valoare de maximum 10%, ......... lei, aplicată la valoarea finanțării garantate.
  Finanțatorul declară că a analizat și a aprobat documentația de finanțare conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudență impuse de cerințele activității și a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.1.2. din prezenta Convenție și a stabilit valoarea finanțării cu încadrarea în una din limitele determinate conform prevederilor art. 1.3. alin. (2) din Convenție.
  Finanțator,
  Persoane autorizate
   +  Anexa nr. 2a la Convenția de garantare și plată a granturilor Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.)/Fondul Român de Contragarantare (F.R.C.) Nr .........
  Înștiințare de aprobare a garanției
  Către ......... În atenția ......... Referitor la Solicitarea de garantare nr ........./......... transmisă de instituția dumneavoastră prin care solicitați garantarea unei finanțări în valoare de ......... lei în favoarea ........., cu sediul social în localitatea ........., str ......... nr ........., bloc ........., scara ....., etaj ....., apartament ....., sectorul/județul ........., telefon ........., fax ........., e-mail ........., înregistrat la registrul comerțului sub nr. ........., cod unic de înregistrare ........., CAEN activitate principală ........., vă informăm că aceasta a fost aprobată de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. în data de ......... în următoarele condiții:a) în conformitate cu prevederile Convenției nr ........./......... și ale O.U.G. nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domeniile prioritare pentru economia românească, acordă Finanțatorului o garanție expresă, irevocabilă și necondiționată, directă și plătibilă la prima cerere scrisă a instituției de credit finanțatoare, în numele și în contul statului/în limita sumei maxime de .........lei, reprezentând .........% din valoarea creditului/liniei de credit/investiții aprobate, exclusiv dobânzi, comisioane și speze aferente creditului garantatb) pentru garanția acordată, finanțatorul are obligația de a plăti F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. un comision de administrare de .........lei*1), iar beneficiarul Programului de a plăti M.F. un comision de risc de ......... lei*1) *1) Pe perioada derulării schemei de ajutor de stat beneficiarul finanțării nu datorează comision de administrare și comision de risc Suma aferentă comisionului de administrare se va vira de către finanțator în contul curent al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN nr. ........./......... F.R.C. în contul nr. ......... Suma aferentă comisionului de risc se va achita de beneficiarul Programului în contul .........c) garanția intră în vigoare la data semnării de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.a contractului de garantare și este valabilă până la data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. în numele și contul statului Vă mulțumim pentru colaborare. Cu stimă,
   +  Anexa nr. 2b la Convenția de garantare și plată a granturilor Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi Mici și Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.)/Fondul Român de Contragarantare (F.R.C.) Nr. .........
  Înștiințare de aprobare a prelungirii garanției
  Către ......... În atenția ......... Referitor la Solicitarea de garantare nr ........./......... transmisă de instituția dumneavoastră prin care solicitați prelungirea garanției unei finanțări în valoare de .........lei în favoarea ........., cu sediul social în localitatea ........., str ......... nr. ......... , bloc ..., scara ..., etaj ..., apartament ........., sectorul/județul ........., telefon ........., fax ........., e-mail ........., înregistrat la registrul comerțului sub nr ........., cod unic de înregistrare ......... CAEN activitate principală ........., vă informăm că aceasta a fost aprobată de F.N.G.I.M.M./F.R.C. în data de ......... în următoarele condiții:a) în conformitate cu prevederile Convenției nr ........./......... și în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domeniile prioritare pentru economia românească, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. acordă finanțatorului o garanție expresă, irevocabilă și necondiționată, directă și plătibilă la prima cerere scrisă a instituției de credit finanțatoare, în numele și în contul statului, în limita sumei maxime de ......... lei, reprezentând ......... % din valoarea liniei de credit aprobate, exclusiv dobânzi, comisioane și spezele bancare aferente creditului garantat;b) pentru garanția acordată, finanțatorul are obligația de a plăti F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. un comision de administrare ......... de lei*1) și comision de risc de ......... lei*1). Suma aferentă comisionului de administrare se va vira de către finanțator în contul curent al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN nr. ........./......... F.R.C. în contul nr. .......... Suma aferentă comisionului de risc se va achita de beneficiarul Programului în contul .........c) garanția intră în vigoare începând cu data scadenței finanțării prevăzute în contractul de credit inițial, respectiv ......... După primirea dovezii de plată a comisionului de administrare și a comisionului de risc, în termen de maximum zile lucrătoare, vă vom transmite exemplarele originale ale actului adițional la contractul de garantare*1). *1) Pe perioada derulării schemei de ajutor de stat beneficiarul finanțării nu datorează comision de administrare și de risc. Vă mulțumim pentru colaborare. Cu stimă,
   +  Anexa nr. 3 la Convenția de garantare și plată a granturilor
  CEREREA DE PLATĂ
  nr ......... din data de ......... privind Contractul de garantare nr ........./(data) .........
  1. Finanțatorul ........., prin (Centrala/Sucursala/Agenția) ......... cu sediul în localitatea ........., str ........., nr ..., bl ..., sc ..., ap ..., et. ..., județul/sectorul ........., înregistrat în registrul comerțului sub nr ........., cod unic de înregistrare ........., înregistrat în Registrul bancar sub numărul ........., reprezentat de ........., în calitate de și de ........., în calitate de ........., vă comunicăm că la data de .........2. Beneficiarul: ........., înregistrat în registrul comerțului sub nr ........., J......./........./........., CUI ........., cu sediul social în localitatea ........., strada ......... nr ..., bloc ..., scara ...., etaj ..., apartament ..., județul/sectorul ........., telefon ........., fax ........., e-mail ........., a rambursat din linia de credit garantată (principal) în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT (Programul), suma de ......... lei.3. Finanțare restantă: ......... lei.4. Finanțatorul solicită plata a .........% din soldul finanțării restante, exclusiv dobânzi, comisioane și orice alte costuri generate de participarea la Program.5. Valoarea plății solicitate: ......... lei. Plata se va e efectua în contul unic al Finanțatorului deschis la ........ cod IBAN: .........6. Anexăm prezentei cereri următoarele documente:a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;b) cererile de executare silită a beneficiarului și a tuturor terților garanți înregistrate la executorul judecătoresc și/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvență a beneficiarului/declarația de creanță, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanța competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod pașnic, a bunului afectat garanției, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepție ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;c) prima/primele poliță/polițe de asigurare, precum și cea/cele mai recentă/recente poliță/polițe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv polița PAD, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terții garanți pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F. și a instituției de credit, proporțional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;d) extrasele de carte funciară și/sau extrasele din registrele de evidență și publicitate asimilate și/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanțiile accesorii finanțării garantate, din care să rezulte întabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F. și instituției de credit, după caz, proporțional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligațiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.e) extrasul contului curent la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanțare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;f) extrasul contului de credit curent și restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanțării garantate nerambursate și data trecerii la restanță a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;g) notificarea transmisă de instituția de credit către beneficiarul finanțării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate, însoțită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanță a soldului finanțării garantate;h) originalul declarației pe propria răspundere a instituției de credit referitoare la respectarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022;i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligațiilor fiscale restante din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.(2) În cazul în care garanția a fost prelungită în condițiile prevăzute în capitolul 9, cererea de plată trebuie însoțită, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), și de graficul de rambursare lunară/trimestrială /semestriala a finanțării pentru care s-a efectuat prelungirea, după caz, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul.Finanțatorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2022, Procedura de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT și și-a asumat îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 2 lit. e) și f), art. 15 alin. (1), art. 28 alin. (1) și (2) și din Procedura de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT. Adresa de e-mail la care F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. transmite înscrisul comunicat beneficiarului este .........
  Data .........
  Finanțator .........
  Persoane autorizate
   +  Anexa nr. 4 la Convenția de garantare și plată a granturilor
  Situația Finanțărilor garantate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi Mici și Mijlocii în numele și contul statului și a dobânzilor lunare pentru Finanțatorul ... luna ...
  BancaUnitatea teritorială a bănciiBeneficiar garanțieCUITipintreprindere:Micro/Mica/Mijlocie/UATNumarcontractdecreditData de emitere a contractului de creditTipcredit(investitii,liniedecredit)CreditacordatScadența credit de garantare NumărcontractdegarantareData emiterii contractului de garantareGaranțiemaximă℅ Garantare Acordat în luna de raportareRepunere în vigoare în luna de raportareValoare garanție acordată în luna de raportare / Valoare sold garanție repus în vigoare în luna de raportareValoare garanție diminuată în luna de raportareValoareangajamentanulat(garanțieanulata)CreditutilizatSoldcreditcurentSoldcreditrestantSoldangajament(creditneutilizat.disponibil)Soldangajamentneutilizat(garantieneutilizata)înlunaderaportareTotalrambursarideratedecapital în anTotalRambursări de rate de capitalSoldgaranțielunacurentaSoldgarantielunaprecedentaCredit garantat închis în luna de raportare (DA/NU)Tip ieșire luna de raportare:Renunțare; Rambursare rata (finanțareGarantată în derulare);Rambursareintegralăanticipată;Rambursareintegralăla termenValoare de ieșire în luna de raportare a garanțieiVerificare valori raportate (sold precedent + intrări luna curenta ieșiri luna curenta = sold curent)Inițiereproceduradeinsolvență(DA/NU)GrantdobandăsolicitatdebancăGrantnerambursabil10℅Grantutilizatpentrurambursarecredit/cheltuieliObservatii
  Nr.crt.Contract ID
  123456789101112131+151617181920212223242526272829 = 15-19 -20 - 283031323334= 30 +18 -33 = 293536373839
  Dicționar de termeni utilizați în completarea Anexei nr. 4
  NumărcoloanăDenumire coloane Anexa nr. 4Observații mod completareClarificări completare 4
  1Nr. crt.Se va completa cu numărul curent
  2Contract IDSe va completa cu numărul "Contract ID-ulu" atribuit de către Fond
  3BancaSe va completa cu numele Băncii
  4Unitatea teritorială a bănciiSe va completa cu Unitatea Teritorială a Băncii
  5Beneficiar garanțieSe va completa cu numele IMM-ului
  6CUISe va completa cu CUI-ul IMM-ului
  7Tip întreprindere: Micro/Mică/Mijlocie/UATSe va competa cu tipul întreprinderii în funcție de dimensiunea acesteia: Micro/Mică/Mijlocie/UAT
  8Număr contract de creditSe va completa cu numărul contractului de credit
  9Data de emitere a contractului de creditSe va completa cu data acordării contractului de credit
  10Tip credit (investiții, linie de credit)Se va completa cu tipul de credit (investiții/linie de credit). Pentru liniile de credit nu se vor completa valorile rambursărilor de rate/soldul garanției. Soldul garanției pentru liniile de credit = valoarea garanției emise de către Fond
  11Credit acordatSe va completa cu valoarea creditului acordat
  12Scadența credit garantatSe va completa cu data de sfârșit a creditului acordat
  13Număr contract de garantareSe va completa cu numărul contractului de garantare emis de către Fond
  14Data emiterii contractului de garantareSe va completa cu data acordarii contractului de garantare emis de către Fond
  15Valoare garanție acordatăSe va completa cu valoarea garanției emise de către Fond din contractul de garantareSe va completa cu valoarea Gmax acordate conform solicitării din WEB (nu se va diminua cu sumele neutilizate).
  16% GarantareSe va completa cu valoarea procentului de garantare a creditului acordat
  17Acordat în luna de raportare/ Repunere în vigoare în luna de raportareSe va completa cu: "Acordat în luna de raportare" pentru toate contractele de garantare emise de către Fond în luna de raportare (garantațiile noi; garanțiile majorate; garanțiile prelungite cu majorarea valorii garanției; garanțiile prelungite cu menținerea valorii garanției; garanțiile prelungite cu diminuarea valorii garanției; garanțiile ale căror procent de garantare s-a majorat). Se va completa cu: "Repunere în vigoare în luna de raportare" pentru garanțiile repuse în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare.
  18Valoare garanție acordată în luna de raportare / Valoare sold garanție repus în vigoare în luna de raportareSe va completa cu: valoarea garanției "Acordate în luna de raportare" sau valoarea soldului garanției repus în vigoare în luna de raportare ("Repunere în vigoare în luna de raportare"), conform descriere de la punctul nr.17Se va completa cu valoarea Gmax acordata din luna de acordare a garanției chiar daca finanțarea nu a fost implementata. Nu se va completa valoarea garanției maxime pentru prelungiri și nici nu se va menționa "Acordat în luna de raportare" pentru acest tip de contract garantare. Pentru Prelungiri, vă rugăm să notași în coloana de Observații mențiunea "Prelungire".
  19Valoare garanție diminuată în luna de raportareSe va completa cu valoarea garanției diminuate conform Adresa informare transmise de către Finanțator cu privire la diminuarea garanției
  20Valoare angajament anulat (garanție anulata)Se va completa cu valoarea garanției anulate/neutilizate pe care Beneficiarul nu o mai poate trage/utiliza, conform Adresa de informare transmisă de către FinanțatorSe va completa cu istoricul diminuărilor cumulate de la acordarea garanției, sau cu valoarea garanției renunțate în luna de raportare.
  21Credit utilizatSe va completa cu soldul creditului utilizat
  22Sold credit curentSe va completa cu soldul creditului curent1) Completati col 22, 23 și 24 pentru toate contractele.2)Trebuie să se verifice corelația: (Col 22+col23+col24)*℅ garantare =sold garanție luna curentă (col 29)
  23Sold credit restantSe va completa cu soldul creditului restant
  24Sold angajament (credit neutilizat, disponibil)Se va completa cu soldul creditului neutilizat (disponibil)
  25Sold angajament neutilizat (garanție neutilizată)Se va completa cu valoarea garanției neutilizată ce mai poate fi utilizată
  26în luna de raportareSe va completa cu valoarea rambursării de rate din garanție în luna de raportare (pentru creditele cu grafic de rambursare)
  27Total rambursări de rate de capital în anSe va completa cu valoarea rambursării de rate din garanție în an, în luna de raportare (pentru creditele cu grafic de rambursare)
  28Total rambursări de rate de capitalSe va completa cu valoarea totala a rambursărilor de rate din garanție în luna de raportare (pentru creditele cu grafic de rambursare)
  29Sold garanție luna curentaSe va completa și se va verifica: Soldul garanției (29) = Valoare garanție acordata (15) - Valoarea garanției diminuata în luna de raportare (19) - Valoare angajament anulat (garanție anulata) (20) - Total rambursări rate de capital (28)Pentru ca soldul curent sa fie corect trebuie sa se verifice ambele formule de mai jos: Col. 15-19-20-28-29=0 și Col. 30-26- 19-29=0.
  30Sold garanție luna precedentăSe va completa cu soldul raportat de către Banca din luna precedentăSe va verifica cu soldul curent raportat în luna anterioara. Ex: Sold Precedent luna raportare Noiembrie este egal cu Sold Curent luna raportare Octombrie.
  31Credit garantat închis în luna de raportare (DA/NU)Se va completa cu DA/NU în funcție de statusul creditului
  32Tip ieșire luna de raportare: Renunțare; Rambursare rata (finanțare garantată în derulare); Rambursare integrală anticipată; Rambursare integrala la termen; Plata garanție; Refuz plată; Înlocuire garanțieSe va completa tipul de ieșire în luna pentru finanțările garantate, astfel: pentru finanțările garantate pentru care s-a renunțat în luna de raportare cu: "Renunțare"; pentru rambursări de rate în luna de raportare aferente finantarilor garantate în derulare cu: "Rambursare rata": pentru finanțările garantate rambursate integral anticipat în luna de raportare cu: "Rambursare integrală anticipată"; pentru finanțările garantate rambursate integral la termen în luna de raportare cu: "Rambursare integrala la termen"; pentru finanțările garantate pentru care Ministerul de Finanțe a efectuat plata garanției în luna de raportare cu: "Plata garanție"; pentru finanțările garantate pentru care Fondul a emis decizia de refuz de plata în luna de raportare cu: "Refuz plata garanție"; închiderea garanției prin înlocuire, se va completa cu: "înlocuire garanție" pentru: Majorare garanție/Prelungire cu majorare garanție/Prelungire cu menținerea valorii garanției acesteia/ Prelungire cu diminuarea valorii garanției acesteia/ Majorare a procentului de garantare.
  33Valoare de ieșire în luna de raportare a garanțieiSe va completa cu valoarea de ieșire în luna de raportare a garanției, astfel: cu valoarea soldului precedent raportat pentru finanțările garantate pentru care sa solicitat renunțarea în luna de raportare; cu valoarea rambursării de rata în luna pentru: finanțările în derulare/finanțările rambursate integral la termen/finanțările rambursate integral anticipat; cu valoarea plații garanției efectuate de către Ministerul de Finanțe în luna de raportare; cu valoarea soldului din decizia de refuz plata garanție emisa de către Fond în luna de raportarePentru renunțări și rambursări integrale (anticipate, la termen) se va completa soldul din luna precedentă.
  34Verificare valori raportate (sold precedent + intrări luna curenta - ieșiri luna curenta = sold curent)Se va completa și se va verifica: sold garanție luna precedentă (30) + intrări luna curenta (18) - ieșiri în luna de raportare a garanției (33) = Sold garanție luna curenta (29)
  35Inițiere procedura de insolvență (DA/NU)Se va completa cu DA/NU în funcție de inițierea procedurii de insolvență
  36Grant dobanda solicitat de bancaSe va completa valoarea dobânzii aferente lunii de raportare
  37Grant nerambursabil 1096Se va completa cu grant nerambursabil 10% care se va calcula la valoarea creditului utilizat. *Se va completa numai în luna decembrie.
  38Grant utilizat pentru rambursare credit/cheltuieliSe va completa conf 3.2. alin. (4) din Convenția de garantare și plata. *Se va completa numai în luna decembrie.
  39ObservațiiSe va completa cu observațiile semnificativeCredit neimplementat prelungire
   +  Anexa nr. 5 la Convenția de garantare și plată a granturilor
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A BENEFICIARULUI,
  în cazul IMM-urilor
  Subsemnatul/Subsemnata ........., identificat/identificată cu actul de identitate seria nr. ........., eliberat de la data de ........., cu domiciliul în localitatea ........., str. ......... nr ..., bl ..., sc ..., ap ..., sectorul/județul ........., în calitate de reprezentant legal al ........., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta declarație sunt corecte și complete. Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.A. Pentru a putea beneficia de grant în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:a) [ ] nu a beneficiat de ajutor de stat aferent Cadrului temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19; [ ] a beneficiat de următoarele ajutoare de stat aferente Cadrului temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19;
  Nr. Crt.Anul acordării ajutorului de statForma ajutorului de statFurnizorul ajutorului de statActul normativ în baza căruia a beneficiat de finanțareCuantumul ajutorului acordat (moneda)
  Total
  b) nu au fost emise împotriva ei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;c) nu a solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile.d) nu îndeplinesc criteriile pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor.
  B. Pentru a beneficia de finanțare garantată de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - I.F.N./Fondul Român de Contragarantare SA, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:– nu se afla în dificultate la data de 31 decembrie 2019 în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul de funcționare al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare și nu se afla în dificultate nici la data solicitării garanției. O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă se află în cel puțin una dintre situațiile următoare: În cazul unei întreprinderi care se încadrează în categoria IMM:d.1) în cazul unei societăți pe acțiuni sau al unei societăți cu răspundere limitată sau al unei societăți în comandită pe acțiuni, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;d.2) în cazul unei societăți în nume colectiv sau al unei societăți în comandită simplă, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;d.3) beneficiarul finanțării se află în una dintre următoarele situații: procedura de insolvență, procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat și îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor;d.4) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare. În cazul IMM care sunt înființate cu mai puțin de trei ani față de data la care se evaluează dificultatea financiara acestea nu vor fi considerate a se afla în dificultate, cu excepția situației în care se află în una dintre următoarele situații: procedură de insolvență, procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat și îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supusă unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor.– nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor și/sau instituția de credit parteneră;– nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;– nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării finanțării și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P.;– nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul programului sau din surse proprii înainte de data solicitării de garantare. În cazul creditelor de investiții beneficiarii acestor facilități nu trebuie să înregistreze obligații fiscale restante și alte obligați bugetare administrate de organul fiscal central;– nu va utiliza sumele din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiții, acordate cu respectarea condițiilor programului pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutoare de stat/fonduri europene;C. Declar pe propria răspundere ca societatea pe care o reprezint legal: [ ] beneficiază de credite garantate de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. în cadrul Subprogramului GARANT CONSTRUCT în valoare finanțare .......... valoare garanție .......... valoare .......... ajutor de stat .......... [ ] nu beneficiază de credite garantate de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. în cadrul Subprogramului GARANT CONSTRUCT; [ ] nu a solicitat garanție de la F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. pentru aceasta finanțare, pentru care solicita garanția de la FNGCIMM/F.R.C.. Numele .......... Semnătura*) .......... *) Toate cererile/declarațiile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeași persoană autorizată să reprezinte legal societatea. Data semnării ..........
   +  Anexa nr. 6 la Convenția de garantare și plată a granturilor
  Declarație pe propria răspundere a Finanțatorului
  Denumirea Finanțatorului ........., Sediul social ........., Telefon .........; Fax .........; E-mail ........., Nr. de înmatriculare la registrul comerțului ........., Codul unic de înregistrare ........, reprezentat prin dl/d-na ........ în calitate de ........ Prin prezenta declarăm pe propria răspundere că sumele acordate beneficiarului din creditul* 1) ........, garantate prin Contractul de garantare nr ......../........ au fost utilizate numai pentru finanțarea*2) ........, respectând: *1) Se completează tipul creditului, după caz: de investiții/credit/linie de credit pentru finanțarea capitalului de lucru *2) Se completează cu tipul finanțării: investiție sau capital de lucrua) prevederile art. 6. alin (3) din OUG nr. 24/2022 Date privind ........ beneficiar al Programului GARANT CONSTRUCT, conform O.U.G. nr. 24/2022: Denumirea ........, Sediul social ........; cod poștal ........., Telefon ......... Fax ........; E-mail ........ Nr. de înmatriculare la Oficiul registrului comerțului ........, Codul unic de înregistrare ........ Obiectul principal de activitate ........ Cod CAEN ........ Obiectul secundar de activitate*3) ........ *3) Se completează dacă finanțarea garantată se solicită pentru unul dintre obiectele secundare de activitate. Cod CAEN ........ Numele ........ Funcția ........ Semnătura autorizată ........ Data semnării ........
   +  Anexa nr. 7a la Convenția de garantare și plată a granturilor
  ACORD DE FINANȚARE pentru beneficiarii Programului GARANT CONSTRUCT
  IMM-uri
  Nr ....... din ..........
  În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, se încheie prezentul acord de finanțare între: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în București, str. Ștefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în registrul comerțului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, cont bancar .........., telefon .........., fax .........., e-mail .........., reprezentat de .........., în calitate de .........., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., în calitate de administrator al Schemei de ajutor de stat asociată Programului, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. .......... sau Fondul Român de Contragarantare, cu sediul social în municipiul București, str. .........., sectorul ..., înmatriculat în registrul comerțului sub nr. ......., cod unic de înregistrare ........, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr .......... și în Registrul special al IFN sub nr .........., reprezentat de .........., în calitate de .........., și de .........., în calitate de .........., denumit în continuare F.R.C. și Instituția de credit .........., cu sediul social în .........., str. ......