METODOLOGIE din 28 aprilie 2022de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 4 mai 2022    Notă
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 566 din 28 aprilie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 4 mai 2022.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Serviciile de educație timpurie antepreșcolară sunt servicii integrate de educație, îngrijire și supraveghere oferite copiilor antepreșcolari, pe timpul zilei, în următoarele tipuri de unități/instituții, denumite în continuare unități de educație timpurie antepreșcolară, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și de prezenta metodologie:a) creșe arondate unei unități de învățământ preșcolar cu personalitate juridică, cu program prelungit;b) creșe arondate unei unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică care are în componență nivel preșcolar, inclusiv creșele confesionale care solicită arondarea prin decizie a inspectoratelor școlare județene/al municipiului București;c) creșe nearondate unei unități de învățământ, pentru care autoritățile administrației publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare și care devin unități de învățământ cu personalitate juridică și sunt coordonate metodologic de inspectoratul școlar județean/al municipiului București;d) centre de zi cu grupe de antepreșcolari; acestea nu au statutul de unități de învățământ.(2) Creșa este un serviciu public sau privat care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de educație, îngrijire și supraveghere a copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani.(3) Unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică în care se organizează grupe de educație timpurie antepreșcolară sau cele care au arondată o creșă fac parte din sistemul de învățământ preuniversitar, reglementat de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(4) Centrul de zi face parte din categoria serviciilor sociale fără cazare oferite de furnizorii de servicii sociale acreditați, publici și privați, care are misiunea de a asigura menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților copilului și ale părinților săi pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, prin asigurarea, pe timpul zilei, atât a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională etc. pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.(5) Centrele de zi în care sunt înscriși copii antepreșcolari fac parte din sistemul național de servicii sociale reglementat de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, prin furnizarea de servicii de îngrijire si supraveghere. Acestea pot asigura, conform prevederilor din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și servicii de educație pentru copiii antepreșcolari, beneficiind, în baza unui parteneriat, de consilierea inspectoratelor școlare.  +  Articolul 2(1) Finalitățile educației timpurii au în vedere o abordare holistică, vizând cele cinci domenii ale dezvoltării copilului:a) dezvoltarea fizică, sănătate și igienă personală;b) dezvoltarea socioemoțională;c) dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii;d) dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii;e) capacități și atitudini în învățare.(2) Finalitățile educației timpurii vizează o serie de aspecte care se constituie în premise ale competențelor-cheie formate, dezvoltate și diversificate pe traseul școlarizării ulterioare:a) dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a personalității copilului, în funcție de ritmul propriu și de nevoile sale, sprijinind formarea autonomă și creativă a acestuia;b) dezvoltarea capacității de a interacționa cu alți copii, cu adulții și cu mediul pentru a dobândi cunoștințe, deprinderi, atitudini și conduite noi;c) încurajarea explorărilor, exercițiilor, încercărilor și experimentărilor, ca experiențe autonome de învățare;d) descoperirea de către fiecare copil a propriei identități, a autonomiei și dezvoltarea unei imagini de sine pozitive;e) sprijinirea copilului în achiziționarea de cunoștințe, capacități, deprinderi și atitudini necesare la intrarea în ciclul școlar următor și pe tot parcursul vieții.  +  Articolul 3Antepreșcolarii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional acreditate beneficiază de costul standard per antepreșcolar stabilit anual, conform prevederilor art. 9 alin. (2) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Organizarea și funcționarea unităților de educație timpurie antepreșcolară  +  Secţiunea 1 Înființarea și acreditarea unităților de educație timpurie antepreșcolară  +  Articolul 4(1) Unitățile de educație timpurie antepreșcolară pot fi înființate și organizate în sistem public și privat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) În localitățile în care există cerere pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale, în unitatea de educație timpurie antepreșcolară pot funcționa secții în limba minorității respective.(3) Unitățile de educație timpurie antepreșcolară publice și private, prevăzute la art. 1 alin. (3) și la art. 6 alin. (1) și (6), se supun, după caz, procesului de autorizare, respectiv acreditare de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), în baza Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a furnizorilor de educație timpurie și a standardelor de referință și indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar, elaborate de către Ministerul Educației și Ministerul Sănătății.  +  Articolul 5Unitățile de educație timpurie antepreșcolară private se organizează cu respectarea legislației în vigoare și a acelorași criterii, standarde și indicatori de performanță ca și unitățile de învățământ publice. Acestea dispun de autonomie organizatorică și economico-financiară, în conformitate cu reglementările legale referitoare la organizarea și funcționarea sistemului de învățământ particular și confesional.  +  Articolul 6(1) Creșele deja înființate pentru care nu se solicită arondarea la o unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu grupe de nivel preșcolar, devin unități de învățământ cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1^1), (1^3) și (4^1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Aceste unități de învățământ vor avea denumirea conform prevederilor din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, și pot funcționa fără încadrarea în limitele privind efectivele de copii/elevi stabilite la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru creșele prevăzute la alin. (1), autoritățile administrației publice locale au calitatea de ordonator principal de credite și asigură posturile necesare funcționării acestora.(3) Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare, asigură finanțarea cheltuielilor de personal pentru creșele prevăzute la alin. (1), în limita costului standard per antepreșcolar, proporțional cu numărul de antepreșcolari. Inspectoratele școlare efectuează lunar deschideri de credite bugetare către creșele cu personalitate juridică, pe baza solicitărilor fundamentate ale acestora, în limita sumelor calculate în baza costului standard per antepreșcolar.(4) Responsabilitatea fundamentării și utilizării sumelor alocate conform alin. (3) revine ordonatorului de credite al creșei cu personalitate juridică.(5) Autoritățile administrației publice locale pot contribui, din bugetele proprii, la finanțarea creșelor prevăzute la alin. (1).(6) Centrele de zi care au cel puțin o grupă de copii antepreșcolari, dar nu mai mult de jumătate dintre beneficiari de vârstă antepreșcolară funcționează în continuare cu denumirea de centru de zi. Dacă numărul antepreșcolarilor depășește jumătate din numărul total al beneficiarilor centrului de zi, autoritățile administrației publice locale fac demersuri pentru înființarea unei creșe.(7) Autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratului școlar, includ în rețeaua școlară unitățile de învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar acreditate, respectiv autorizate să funcționeze provizoriu.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea unităților de educație timpurie antepreșcolară. Structura anului școlar  +  Articolul 7(1) Activitatea unităților publice și private de educație timpurie antepreșcolară se organizează în baza prevederilor prezentei metodologii și a regulamentului propriu de organizare și funcționare.(2) Regulamentul propriu de organizare și funcționare stabilește normele cu caracter de obligativitate pentru întregul personal didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic din unitatea respectivă, pentru părinții/reprezentanții legali ai copiilor, precum și norme pe domenii de activitate, particularizând aspectele specifice educației antepreșcolare.(3) În cazul unităților de educație timpurie antepreșcolară prevăzute la art. 1 alin. (3) și la art. 6 alin. (1), regulamentul propriu de organizare și funcționare este aprobat de consiliul de administrație al acestora, iar pentru centrele de zi prevăzute la art. 6 alin. (6), acesta este aprobat de către autoritatea administrației publice locale în subordinea căreia funcționează.(4) În cazul unităților private de educație timpurie, regulamentul propriu de organizare și funcționare este aprobat de consiliul de administrație al furnizorului privat de educație timpurie.(5) Personalul își desfășoară activitatea în conformitate cu Proiectul de dezvoltare instituțională (PDI) al unității de educație timpurie antepreșcolară, stabilit și aprobat de către consiliul de administrație.(6) Proiectul de dezvoltare instituțională (PDI) al unității de educație timpurie antepreșcolară cuprinde misiunea, scopul, obiectivele și activitățile specifice.  +  Articolul 8(1) Activitatea de educație antepreșcolară se organizează pe grupe de vârstă și tipuri de program, în conformitate cu prevederile legale generale referitoare la organizarea sistemului de învățământ preuniversitar.(2) Programul de funcționare al unităților de educație timpurie antepreșcolară urmărește acoperirea nevoilor copiilor și a părinților acestora și poate fi flexibil.(3) Tipurile de program din unitățile de educație timpurie antepreșcolară sunt:a) program normal, 5 ore pe zi;b) program prelungit, 10 ore pe zi.(4) La nivelul aceleiași unități de educație timpurie antepreșcolară pot funcționa și grupe cu program normal și grupe cu program prelungit.(5) În unitățile de educație timpurie antepreșcolară se recomandă următoarea modalitate de organizare a efectivelor de copii:a) grupa mică - copii de la 0 la 12 luni;b) grupa mijlocie - copii de la 13 la 24 de luni;c) grupa mare - copii de la 25 la 36 de luni.(6) În cazul în care numărul total al copiilor este sub minimul prevăzut la art. 10, pentru fiecare grupă de vârstă sau în cazul fraților de vârste diferite se pot constitui și grupe eterogene.  +  Articolul 9(1) Tipurile de servicii pe care le oferă unitățile de educație timpurie antepreșcolară sunt:a) servicii de educație timpurie, realizate în baza unui curriculum național, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoțională și socială a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a unor dificultăți de adaptabilitate la mediul educațional, de învățare sau pe remedierea eventualelor deficiențe în dezvoltare. În cazul unităților prevăzute la art. 1 alin. (3) și la art. 6 alin. (1), acestea sunt incluse în pachetul de bază;b) servicii de îngrijire, protecție și nutriție a copiilor;c) servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului;d) servicii complementare pentru copil și familie, respectiv servicii de informare și consiliere, de educație parentală, servicii de terapie logopedică, servicii de asistență psihopedagogică oferite de centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională sau servicii tip centru de joacă, ludotecă etc.(2) Serviciile de educație timpurie pentru unitățile de educație timpurie prevăzute la art. 6 alin. (1) sunt coordonate metodologic de către inspectoratul școlar județean/al municipiului București (ISJ/ISMB), prin desemnarea unei unități de învățământ preșcolar care va coordona și monitoriza planificarea, organizarea și desfășurarea activităților cu copiii, în acord cu prevederile curriculumului specific, în baza unui plan operațional anual aprobat de ISJ/ISMB.(3) Serviciile de educație timpurie pentru unitățile de educație timpurie prevăzute la art. 6 alin. (6) pot fi asigurate în baza unui parteneriat încheiat cu inspectoratul școlar județean/al municipiului București care oferă consilierea centrelor de zi.(4) Serviciile prevăzute la alin. (1) se oferă în baza unui contract educațional încheiat între părinte/reprezentantul legal al copilului și conducerea unității, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților.(5) Modelul-cadru al contractului educațional menționat la art. 11 alin. (2) lit. e) se aprobă prin ordin al ministrului educației.  +  Articolul 10Conform grupelor de vârstă, numărul copiilor la grupa de antepreșcolari din unitățile prevăzute la art. 1 alin. (3) și la art. 6 alin. (1) este:a) în medie 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9, la grupa mică;b) în medie 12 copii, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 15, la grupa mijlocie;c) în medie 12 copii, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 20, la grupa mare.  +  Articolul 11(1) La nivelul unității de educație timpurie antepreșcolară există următoarele documente de evidență:a) registru de evidență/prezență a copiilor;b) registru de evidență a meniurilor pe grupe de vârstă a copiilor, pentru programul prelungit;c) registru de evidență a stării de sănătate a copiilor;d) dosar personal pentru fiecare copil.(2) Dosarul personal al copilului cuprinde cel puțin următoarele documente:a) documentele prevăzute la art. 16 alin. (1) și (2);b) evaluările realizate de echipa multidisciplinară din centrul județean de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională;c) planul de servicii, în situația copilului expus riscului de separare de familie;d) copie a dispoziției primarului privind susținerea din bugetul local al unității administrativ-teritoriale a contribuției ce revine părinților/reprezentanților legali, acolo unde este cazul;e) contractul educațional încheiat între părintele/ reprezentantul legal al copilului și conducerea unității.  +  Articolul 12(1) Structura anului școlar pentru unitățile de educație timpurie antepreșcolară prevăzute la art. 1 alin. (3) și art. 6 alin. (1) este aceeași cu cea stabilită pentru învățământul preșcolar.(2) În situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale, cursurile școlare față în față pot fi suspendate pe o perioadă determinată, potrivit reglementărilor în vigoare.(3) Suspendarea cursurilor nu trebuie să împiedice realizarea planului de învățământ, a prevederilor programei școlare specifice și pregătirea corespunzătoare a copiilor.  +  Articolul 13(1) Planul de școlarizare pentru unitățile publice de educație timpurie antepreșcolară prevăzute la art. 1 alin. (3) și la art. 6 alin. (1) se stabilește anual de către inspectoratele școlare județene/al municipiului București și se înaintează Ministerului Educației în vederea aprobării cifrelor de școlarizare pentru unitățile de învățământ preuniversitar.(2) Planul de școlarizare pentru unitățile de educație timpurie antepreșcolară private se stabilește de către persoana fizică sau juridică inițiatoare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, și se avizează de către inspectoratul școlar.(3) Planul de școlarizare prevăzut la alin. (1) și (2) este adus la cunoștința părinților/reprezentanților legali prin afișare la avizier sau prin postare pe site-ul unității respective.  +  Articolul 14(1) Unitățile de educație timpurie antepreșcolară cu program prelungit funcționează pe tot parcursul anului, inclusiv în timpul vacanțelor școlare, perioadă în care se organizează activități educaționale recreative.(2) Unitățile de educație timpurie antepreșcolară, indiferent de tipul de program al acestora, își pot suspenda temporar activitatea, cu acordul inspectoratului școlar și cu informarea părinților, cel mult 30 de zile pe an, pentru curățenie, reparații sau dezinsecție.(3) În perioada vacanțelor școlare se poate restrânge activitatea unității de educație timpurie antepreșcolară, în funcție de situația cererilor primite din partea părinților, cu respectarea planificării concediilor de odihnă ale cadrelor didactice.  +  Secţiunea a 3-a Înscrierea, transferul, scoaterea din evidență a copiilor în/din unitățile de educație timpurie antepreșcolară  +  Articolul 15(1) Înscrierea copiilor în unitățile de educație timpurie antepreșcolară prevăzute la art. 1 alin. (3) și la art. 6 alin. (1) se face conform precizărilor și calendarului specific transmise anual de Ministerul Educației, precum și criteriilor specifice stabilite de consiliul de administrație sau, după caz, de autoritatea administrației publice locale. În situații deosebite, copiii antepreșcolari pot fi înscriși în unitățile de educație timpurie antepreșcolară în timpul anului școlar, cu respectarea prevederilor în vigoare.(2) Condițiile și criteriile generale pentru înscrierea copiilor în unitățile de educație timpurie antepreșcolară sunt stabilite anual de către Ministerul Educației.(3) La înscrierea copiilor în unitățile publice de educație timpurie antepreșcolară nu se percep taxe de înscriere.(4) Este interzis refuzul înscrierii copiilor în unitățile de educație timpurie antepreșcolară pe criterii discriminatorii bazate pe: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, dizabilitate ori apartenența la o categorie defavorizată.  +  Articolul 16(1) Actele necesare înscrierii copiilor în unitățile de educație timpurie antepreșcolară prevăzute la art. 1 alin. (3) și la art. 6 alin. (1) și (6) sunt:a) copie de pe certificatul de naștere al copilului;b) copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentanților legali și, după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;c) adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/ reprezentanții legali, pentru tipul de program prelungit;d) adeverință de la medicul de familie în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic;e) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.(2) Pentru copiii înscriși în unitățile de educație timpurie antepreșcolară prevăzute la art. 1 alin. (3) și la art. 6 alin. (1) se adaugă și cererea de înscriere.(3) Cererea de înscriere se depune conform calendarului prevăzut la art. 15 alin. (1).(4) În cazul absenței copilului din unitatea antepreșcolară pentru o perioadă mai mare de 3 zile se va prezenta avizul epidemiologic eliberat de către medicul de familie al copilului cu maximum 48 de ore anterioare întoarcerii în colectivitate/creșă.(5) Datele personale extrase din actele cuprinse în dosarul de înscriere se consemnează în Registrul de evidență a copiilor.(6) Registrul prevăzut la alin. (5) cuprinde: numele și prenumele copilului, data nașterii, domiciliul, data intrării copilului în unitate și o rubrică de observații, unde se vor scrie data transferului copilului și unitatea unde a fost transferat sau data retragerii copilului din evidențele unității și motivul acesteia.(7) Prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere/transfer/scoatere din evidență a/al copiilor se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și cu dispozițiile naționale în domeniul protecției datelor.  +  Articolul 17După înscriere, părintele/reprezentantul legal, în urma discuției cu personalul didactic, poate beneficia de un program special de acompaniere a copilului în timpul programului unității, pentru o perioadă de maximum 10 zile lucrătoare.  +  Articolul 18Transferul copilului de la o unitate de învățământ preuniversitar care oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară la alta se face la cererea părinților sau a reprezentantului legal, cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al consiliului de administrație al unității de învățământ de la care se transferă, în limita locurilor aprobate prin planul de școlarizare.  +  Articolul 19Scoaterea copilului din evidența unității care oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară se face în următoarele situații:a) în cazul unor afecțiuni cronice, la recomandarea medicului;b) în cazul în care copilul absentează 4 săptămâni consecutiv fără motivare;c) la cererea părintelui sau a reprezentantului legal al copilului.  +  Secţiunea a 4-a Asigurarea mediului educațional adecvat în unitățile de educație timpurie antepreșcolară  +  Articolul 20Unitățile de educație timpurie antepreșcolară menționate la art. 1 alin. (3) și cele de la art. 6 alin. (1) și (6) respectă prevederile legale în vigoare referitoare la spațiul aferent sălilor de grupă, la terenurile destinate jocurilor și activităților în aer liber, la mobilierul și instalațiile necesare asigurării condițiilor de funcționare, la condițiile igienico-sanitare, în conformitate cu Normele de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.456/2020, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 21(1) În unitățile de educație timpurie antepreșcolară, mediul fizic trebuie să stimuleze dezvoltarea și învățarea activă a copiilor, să creeze ocazii de explorare și descoperire și să vină în întâmpinarea nevoilor individuale ale acestora.(2) Spațiul trebuie organizat în așa fel încât să asigure sănătatea și protecția copiilor.  +  Articolul 22(1) Spațiul din unitățile de educație timpurie antepreșcolară va fi amenajat primitor și atractiv și va fi organizat astfel încât să existe: săli de grupă și spații în aer liber, încăperi pentru primire (vestiare), spații pentru servirea mesei, spații de somn și, eventual, cameră/centru de resurse pentru părinți.(2) Spațiul pentru întâlniri cu părinții sau cu persoane din afara unității va fi amenajat în așa fel încât să încurajeze și să promoveze comunicarea și valorile familiei și ale comunității, precum și pentru a stimula implicarea acestora în programul stabilit.(3) Spațiul pentru desfășurarea activităților în aer liber va asigura dezvoltarea, învățarea activă a copilului și promovarea stării de sănătate, fără risc de accidente.  +  Articolul 23(1) Încăperea pentru primirea copiilor din unitățile de educație timpurie antepreșcolară, respectiv vestiarul, va fi iluminată și ventilată natural, dimensionată astfel încât să se evite aglomerația la orele de primire/plecare și va fi dotată cu mobilier funcțional, adaptat vârstei copiilor și ușor de igienizat.(2) Încăperea va avea acces direct la un grup sanitar (dotat/echipat cu cel puțin o chiuvetă) și va conține cuiere la înălțimea copiilor, dulapuri pentru păstrarea îmbrăcăminții copiilor, bănci de dimensiuni adecvate.  +  Articolul 24(1) Spațiul sălii de grupă din unitățile de educație timpurie antepreșcolară menționate la art. 1 alin. (3) și la art. 6 alin. (1) și (6) va fi împărțit în cel puțin două zone: zona pentru joc liber, unde se pot desfășura activități mai zgomotoase, și zona pentru activitate/învățare, unde se vor desfășura activitățile care necesită liniște și concentrare.(2) În sala de grupă, în zona pentru activitate/învățare trebuie să existe cel puțin două centre de interes, dotate cu materiale și jucării specifice activităților pe care copiii le vor desfășura. Acestea pot fi înființate și amenajate în funcție de nevoile și interesele copiilor și de conținutul educativ parcurs cu aceștia la un moment dat, așa cum prevede Curriculumul pentru educația timpurie, aprobat prin ordin al ministrului educației. Tot în această zonă trebuie să existe și un spațiu liniștit și confortabil pentru odihnă.  +  Articolul 25Microclimatul unităților de educație timpurie antepreșcolară va fi realizat în conformitate cu Normele de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.456/2020, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 26Mobilierul utilizat în unitățile de educație timpurie antepreșcolară trebuie să fie adecvat vârstei, să ofere copilului o ambianță familială, sigură, confortabilă, să contribuie la crearea unui climat educațional favorabil și să permită modularea după necesitățile grupei.  +  Articolul 27Jucăriile, materialele și echipamentele utilizate în unitățile de educație timpurie vor fi adecvate vârstei și nivelului de dezvoltare ale copiilor, vor asigura stimularea lor și le vor oferi ocazia să își exprime opțiunile și să își dezvolte creativitatea.  +  Capitolul III Conținutul educativ al activității de educație timpurie antepreșcolară  +  Articolul 28(1) Educația timpurie antepreșcolară se realizează pe baza Curriculumului pentru educația timpurie, aprobat prin ordin al ministrului educației.(2) Domeniile de dezvoltare ale copilului vizate de curriculumul specific vârstei antepreșcolare sunt: dezvoltarea fizică, sănătatea, igiena personală, dezvoltarea socioemoțională, dezvoltarea cognitivă, dezvoltarea limbajului și a comunicării, dezvoltarea capacităților și atitudinilor în învățare. Identificarea de către cadrul didactic a potențialului copilului, dar și a dificultăților de adaptabilitate la mediul educațional, a dificultăților de învățare sau de depistare a eventualelor deficiențe/dizabilități este esențială pentru realizarea unei educații adaptate particularităților bio-psiho-individuale, cu scopul asigurării accesului facil atât la servicii de recuperare, compensare, reabilitare, cât și la cea mai adecvată formă de integrare școlară.(3) Educația în perioada copilăriei timpurii are în vedere dezvoltarea generală a copilului, care urmează să îi asigure acestuia un start bun în viață.  +  Articolul 29În unitățile în care se oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară, strategiile personalizate aplicate în demersul didactic valorizează copilul și sprijină învățarea diferențiată și individualizată, potrivit ritmului și nevoilor proprii, în vederea unei dezvoltări optime.  +  Articolul 30(1) În activitatea educațională care se derulează în unitățile în care se oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară se respectă dreptul copilului la joc ca formă de activitate, metodă, procedeu și mijloc de realizare a demersurilor educaționale la vârste timpurii, precum și ca metodă de stimulare a capacității și creativității copilului, ca un drept al acestuia și ca o deschidere spre libertatea de a alege, potrivit nevoilor proprii.(2) Categoriile/Tipurile de activități de învățare prezente în planul de învățământ pentru nivelul antepreșcolar sunt:a) activități tematice;b) rutine și tranziții;c) jocuri și activități liber alese.(3) Numărul de ore pentru activități zilnice, precum și numărul de activități dintr-o săptămână desfășurate cu copiii antepreșcolari variază în funcție de tipul de program ales de părinți (program normal - 5 ore sau program prelungit - 10 ore) și în funcție de intervalul de vârstă al copiilor. Acesta este prevăzut în planul de învățământ, care se regăsește în Curriculumul pentru educația timpurie, aprobat prin ordin al ministrului educației.(4) Durata activităților poate varia, în funcție de particularitățile copiilor și, implicit, de interesul manifestat de grupul de copii/copil pentru acestea, de conținutul activităților, precum și în funcție de maniera de desfășurare. Este necesar ca cel puțin pentru copiii cu vârste sub 2 ani, indiferent de durata recomandată în planul de învățământ pentru desfășurarea unei activități, cadrul didactic să aștepte reacția fiecărui copil și, în funcție de această reacție, să decidă asupra duratei și modului de desfășurare a activității.(5) Conform prevederilor în vigoare, activitățile desfășurate cu copiii antepreșcolari vor fi alternate cu pauze. Pauzele pot fi alocate jocului liber, jocurilor de mișcare, exercițiilor fizice, unei tranziții, unei rutine.  +  Articolul 31Activitățile educaționale destinate copiilor antepreșcolari se desfășoară pe baza unei planificări care vizează proiectarea tuturor activităților în care sunt implicați copiii, respectând programul zilnic stabilit de Curriculumul pentru educația timpurie și metodologia specifică de aplicare a acestuia, aprobate prin ordin al ministrului educației.  +  Articolul 32(1) Scopul evaluării progresului copiilor antepreșcolari în unitățile care oferă servicii de educație timpurie este acela de a orienta și de a optimiza dezvoltarea și învățarea copilului sub 3 ani.(2) Evaluarea progresului copiilor antepreșcolari se face pe baza standardelor naționale specifice din Reperele fundamentale în învățarea și dezvoltarea copilului de la naștere la 7 ani, aprobate prin ordin al ministrului educației. Evaluarea progresului se face utilizându-se Fișa de apreciere a progresului individual al copilului înainte de intrarea în învățământul preșcolar, care se regăsește în Curriculumul pentru educația timpurie, elaborat și aprobat de Ministerul Educației.(3) Centrul județean de resurse și asistență educațională, denumit în continuare CJRAE, și, respectiv, Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, denumit în continuare CMBRAE, constituie echipe multidisciplinare de intervenție timpurie, menite să realizeze evaluarea copiilor, monitorizarea, depistarea și asistența precoce corespunzătoare a celor cu cerințe educaționale speciale sau cu risc în dezvoltarea competențelor personale. În componența echipelor multidisciplinare de intervenție timpurie vor fi cuprinse și cadrele didactice din unitățile care oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară.(4) Echipa multidisciplinară de intervenție timpurie va evalua anual toți copiii din unitatea în care se oferă servicii de educație antepreșcolară, pentru a depista eventualele dificultăți/deficiențe în dezvoltarea competențelor personale ale acestora.  +  Capitolul IV Resursa umană angajată în unitățile de educație timpurie antepreșcolară  +  Articolul 33(1) Structura orientativă a personalului din unitățile de învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar este formată din:a) personal de conducere: director, în cazul unităților prevăzute la art. 1 alin. (3) și la art. 6 alin. (1); în cazul celor prevăzute la art. 1 alin. (3), acesta este directorul unității de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică;b) personal didactic de predare: educator-puericultor;c) personal didactic auxiliar: administrator financiar, administrator de patrimoniu, infirmieră și, după caz, secretar;d) personal nedidactic: asistent medical și, după caz, medic, bucătar, ajutor de bucătar (în cazul unităților cu program prelungit), îngrijitoare.(2) Structura personalului din unitățile de educație timpurie antepreșcolară este stabilită în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru fiecare tip de serviciu în parte, cu obligativitatea respectării prevederilor prezentei metodologii.  +  Articolul 34În situația funcționării unităților de educație timpurie antepreșcolară cu program prelungit, menționate la art. 1 alin. (3) și la art. 6 alin. (1), personalul didactic de predare se normează pe ture, conform prevederilor în vigoare.  +  Articolul 35(1) Asigurarea personalului didactic de predare din unitățile publice de educație timpurie antepreșcolară se realizează, cu respectarea standardelor de calitate și a legislației în vigoare, de către inspectoratul școlar în colaborare cu:a) unitatea de învățământ preuniversitar, cu personalitate juridică, care are arondată o creșă;b) autoritățile administrației publice locale, în cazul creșelor nearondate unei unități de învățământ, pentru care autoritățile administrației publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare, și în cazul centrelor de zi.(2) Asigurarea personalului didactic de predare din unitățile private de educație timpurie antepreșcolară autorizate sau, după caz, acreditate se realizează, cu respectarea standardelor de calitate și a legislației în vigoare, de către fondator/persoana juridică fondatoare.(3) Asigurarea personalului didactic auxiliar și nedidactic din unitățile publice și private în care se oferă servicii de educație antepreșcolară este în responsabilitatea angajatorului.(4) În cazul în care unitatea de educație timpurie antepreșcolară funcționează într-o comunitate dezavantajată, segregată teritorial sau deservește o astfel de comunitate, va fi încurajată angajarea personalului nedidactic din rândul persoanelor cu domiciliul/rezidența în acea zonă și, implicit, a persoanelor aparținând unui grup dezavantajat.  +  Articolul 36(1) Personalul nedidactic și didactic auxiliar al unității de educație antepreșcolară trebuie să parcurgă un modul specific de formare profesională privind educația timpurie, cu o durată de cel puțin 30 de ore, o dată la 5 ani.(2) Modulul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele teme:a) principiile educației timpurii;b) abordarea globală a copilului și munca în echipă;c) educarea și susținerea familiilor pentru dezvoltarea competențelor parentale.(3) Formarea profesională prevăzută la alin. (1) se realizează de liceele pedagogice, prin casele corpului didactic.  +  Articolul 37(1) Conducerea unităților de învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar prevăzute la art. 1 alin. (3) și la art. 6 alin. (1) se asigură de către director și de către consiliul de administrație.(2) Consiliul de administrație (CA) al unității de învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar prevăzute la art. 6 alin. (1) este format din 7 membri, în următoarea componență:– 2 cadre didactice, dintre care unul este directorul;– primarul/reprezentantul primarului;– 1 reprezentant al consiliului local;– 2 reprezentanți ai părinților și 1 reprezentant al grădiniței desemnate a avea rol de coordonare metodologică.(3) Directorul este președintele CA.(4) În componența CA al unităților de educație timpurie antepreșcolară prevăzute la art. 1 alin. (3), unul dintre reprezentanții părinților va reprezenta părinții copiilor înscriși la nivelul antepreșcolar.(5) Coordonarea activității de educație timpurie antrepreșcolară desfășurate în unitățile prevăzute la art. 6 alin. (6) se asigură de către director/șef/coordonator de centru de zi.  +  Articolul 38(1) Directorul sau, după caz, coordonatorul/șeful de centru de zi asigură coordonarea tuturor activităților din cadrul unității de educație timpurie antepreșcolară prevăzute la art. 1 alin. (3) și la art. 6 alin. (1) și (6).(2) Serviciile educaționale pentru unitățile de învățământ de educație timpurie prevăzute la art. 6 alin. (1) se asigură pe baza coordonării realizate de grădinița desemnată de către inspectoratul școlar județean/al municipiului București (ISJ/ISMB), în baza unei proceduri comune, elaborată în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale.(3) Directorul sau, după caz, coordonatorul/șeful de centru al unităților de educație timpurie antepreșcolară menționate la art. 1 alin. (3) și la art. 6 alin. (1) și (6) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin actele normative în vigoare sau prin hotărâre a autorităților ori persoanelor juridice care au înființat sau finanțează unitatea.(4) Directorul sau, după caz, coordonatorul/șeful de centru al unităților de educație timpurie antepreșcolară menționate la art. 1 alin. (3) și la art. 6 alin. (1) și (6) reprezintă unitatea în relația cu inspectoratul școlar, cu autoritatea administrației publice locale, cu părinții/reprezentanții legali ai copiilor și cu alți factori interesați în educația copiilor antepreșcolari și îndeplinește atribuțiile prevăzute în legislația în vigoare.  +  Articolul 39(1) În cazul unităților de învățământ de educație timpurie antepreșcolară din sistemul public și privat prevăzute la art. 1 alin. (3), precum și al celor prevăzute la art. 6 alin. (1), funcția de director se ocupă conform prevederilor legale în vigoare.(2) Pentru unitățile de educație timpurie antepreșcolară menționate la art. 6 alin. (1), numirea în funcția de director se face prin decizie a inspectorului școlar general emisă cu avizul conform al primarului.  +  Articolul 40Consiliul profesoral se subordonează consiliului de administrație și colaborează cu acesta, sprijinindu-l în luarea și aplicarea deciziilor referitoare la educația antepreșcolară în unitățile de educație timpurie antepreșcolară.  +  Articolul 41(1) Educatorul-puericultor din unitățile de educație timpurie antepreșcolară are, în principal, următoarele atribuții:a) realizează, conform Curriculumului pentru educația timpurie, aprobat prin ordin al ministrului educației, activități de îngrijire și de stimulare psihomotorie a copiilor în vederea creșterii gradului de independență, activități care vizează dezvoltarea comportamentului socioafectiv, activități care vizează formarea și perfecționarea comportamentului verbal și activități care urmăresc creșterea receptivității generale la stimuli în vederea dezvoltării cognitive, a dezvoltării capacităților și a atitudinilor în învățare;b) înregistrează progresele realizate de copil în caietul de observații și în Fișa de apreciere a progresului copilului înainte de intrarea în învățământul preșcolar;c) colaborează activ cu părinții/reprezentanții legali ai copiilor care frecventează programul unității de educație timpurie și derulează programe de informare și formare a acestora, în vederea dezvoltării competențelor parentale.(2) Activitatea educatorului-puericultor din unitățile prevăzute la art. 6 alin. (1) și (6) este coordonată metodologic de consiliul profesoral din cadrul unității de învățământ preșcolar desemnate de către inspectoratul școlar județean/al municipiului București.  +  Articolul 42Educatorul-puericultor are obligația de a comunica în scris părinților/reprezentanților legali ai copiilor, prin orice mijloace de comunicare, semestrial sau ori de câte ori este necesar, cel puțin următoarele informații, cu avizul directorului/ coordonatorului/șefului de centru de zi:a) progresele realizate de copii pe cele 5 domenii de dezvoltare;b) starea emoțională și afectivă a copiilor;c) dificultăți/deficiențe identificate;d) orice alte elemente care necesită luarea unor măsuri sau a căror cunoaștere de către părinți/reprezentanți legali este necesară pentru dezvoltarea armonioasă, optimă a copiilor.  +  Articolul 43(1) În cadrul unităților de învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar se organizează și funcționează un cabinet medical deservit de un asistent medical și, după caz, de un medic care, în exercitarea profesiei și a atribuțiilor de serviciu, colaborează cu conducerea creșei, cu personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic al unității, precum și cu alți specialiști (psiholog, asistent social, în baza unor parteneriate) și cu părinții antepreșcolarilor.(2) Medicul din unitățile de învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar are următoarele atribuții:a) semnalează, în scris, directorului unității de educație timpurie antepreșcolară nevoile de amenajare și dotare a cabinetului medical, întocmind referate de necesitate;b) controlează respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învățământ, de cazare și alimentație din unitatea de educație timpurie antepreșcolară și informează conducerea dacă se constată deficiențe;c) instruiește întregul personal al unității de educație timpurie antepreșcolară privind aplicarea și respectarea normelor de igienă și sănătate publică, în conformitate cu normele în vigoare;d) urmărește modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ;e) verifică periodic starea de igienă a blocului alimentar, igiena echipamentului, precum și starea de sănătate a personalului blocului alimentar;f) verifică meniurile care vor fi pregătite în săptămâna următoare în unitatea de educație timpurie antepreșcolară, propune modificări în cazul meniurilor neconforme și vizează meniurile care respectă legislația în vigoare, pe grupe de vârstă;g) supraveghează efectuarea anchetelor alimentare periodice și le vizează în vederea respectării unei alimentații sănătoase, făcând recomandările necesare de remediere a meniurilor în funcție de rezultatele anchetelor alimentare;h) depistează și declară bolile infectocontagioase, conform reglementărilor în vigoare, izolează suspecții și informează conducerea unității de educație timpurie antepreșcolară și DSP județean/al municipiului București în vederea instituirii măsurilor antiepidemice;i) examinează, în cadrul examenului medical de bilanț al stării de sănătate, anual, toți antepreșcolarii din unitatea de educație timpurie antepreșcolară, pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică și neuropsihică, precum și pentru depistarea precoce a unor eventuale afecțiuni;j) acordă, la nevoie, primul ajutor prespitalicesc antepreșcolarilor din unitatea de educație timpurie antepreșcolară, în limitele competențelor profesionale și dotărilor;k) examinează, tratează și supraveghează medical antepreșcolarii cu afecțiuni acute din unitatea de educație timpurie antepreșcolară, până la preluarea lor de către familie/ reprezentantul legal/serviciul de ambulanță;l) inițiază, coordonează și efectuează, în colaborare cu directorul unității de educație timpurie antepreșcolară, activități de educație pentru sănătate.(3) Asistentul medical din unitățile de învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar are, în principal, următoarele atribuții:a) efectuează zilnic triajul epidemiologic al copiilor, examinând tegumentele, mucoasele și scalpul, și consemnează triajul într-un registru special destinat; colaborează permanent cu medicul în realizarea triajului;b) depistează și izolează orice suspiciune/boală infectocontagioasă, informând medicul despre aceasta;c) întocmește zilnic în grădinițe evidența copiilor absenți din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie condiționată de prezentarea avizului epidemiologic eliberat de medicul de familie/medicul curant, pentru absențe ce depășesc 3 zile consecutive;d) supraveghează modul în care se respectă normele de igienă individuală a antepreșcolarilor din unitatea de educație timpurie antepreșcolară în timpul programului și la servirea mesei;e) controlează zilnic respectarea normelor de igienă din unitatea de educație timpurie antepreșcolară (săli de grupă, bucătărie și anexe, bloc alimentar, sală/săli de mese, dormitoare, spălătorie-călcătorie, grupuri sanitare, curte etc.), consemnând în caietul/fișa special destinat(ă) toate constatările făcute; deficiențele constatate sunt aduse în mod operativ la cunoștința medicului și, după caz, a directorului unității de educație timpurie antepreșcolară;f) instruiește personalul administrativ și de îngrijire din spațiile de învățământ, cazare și de alimentație cu privire la sarcinile ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spațiile respective;g) participă la întocmirea meniurilor săptămânale și la efectuarea periodică a anchetelor alimentare privind alimentația antepreșcolarilor;h) controlează și consemnează igiena individuală a personalului blocului alimentar/cantinei și starea de sănătate a acestuia;i) asistă la scoaterea alimentelor din magazie și controlează calitățile organoleptice ale acestora, semnând foaia de alimentație privind calitatea alimentelor;j) urmărește aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgență, materiale sanitare și instrumentar medical, sub supravegherea medicului;k) supraveghează starea de sănătate și de igienă individuală a copiilor, iar în situații de urgență anunță, după caz, medicul angajat sau desemnat, serviciul de ambulanță, conducerea unității de educație timpurie antepreșcolară, precum și familia/reprezentantul legal al copilului, conform protocolului pentru situații de urgență;l) efectuează tratamente curente antepreșcolarilor, strict la indicația medicului, cu acordul părintelui/reprezentantului legal. Supraveghează antepreșcolarii izolați în izolator și efectuează strict tratamentul de urgență indicat acestora de către medic, până la preluarea de către familie/serviciul de ambulanță;m) participă alături de medicul colectivității la examinarea medicală de bilanț a stării de sănătate a antepreșcolarilor, efectuând somatometria și fiziometria, cu consemnarea rezultatelor în fișele medicale ale acestora;n) monitorizează antepreșcolarii cu afecțiuni cronice, sub supravegherea medicului;o) întocmește fișele medicale ale antepreșcolarilor pe baza documentelor prezentate de părinții/reprezentanții legali ai acestora la înscriere;p) completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare și anuale privind activitatea cabinetului medical școlar;q) efectuează, sub îndrumarea medicului colectivității, activități de promovare a sănătății cu copiii, părinții și cu personalul din unitatea de educație timpurie antepreșcolară.(4) În cazul în care la nivelul cabinetului medical al unității de învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar nu există medic angajat, activitatea asistentului medical este coordonată metodologic de un medic desemnat de unitatea administrativ-teritorială în care funcționează unitatea. Medicul desemnat de unitatea administrativ-teritorială în care funcționează unitatea va avea aceleași atribuții ca și medicul din unitățile de învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar menționate la alin. (2).(5) Dotarea minimă cu medicamente și materiale sanitare a cabinetului medical dintr-o unitate de învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.(6) În cazul unităților de învățământ preuniversitar de stat cu nivel antepreșcolar, direcțiile de sănătate publică încheie contracte cu autoritățile publice locale pentru asigurarea cheltuielilor necesare pentru achiziționarea medicamentelor și materialelor sanitare a cabinetelor prevăzute la alin. (5).  +  Articolul 44(1) Unitățile în care se oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară colaborează cu serviciul public de asistență socială din cadrul autorității administrației publice locale în situația în care au înscriși copii cu risc de separare de familie și contribuie la depistarea precoce a acestor situații.(2) În implementarea prevederilor alin. (1), unitățile de educație timpurie antepreșcolară pot angaja/contracta asistent social ca personal didactic auxiliar sau pot încheia protocoale de colaborare cu serviciul public de asistență socială în acest scop.(3) Consilierii școlari sau, după caz, mediatorii școlari din echipele comunitare integrate care funcționează în cadrul programelor naționale sau comunitare pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale informează și consiliază părinții/reprezentanții legali ai copilului cu privire la importanța și posibilitatea accesării serviciilor de educație timpurie antepreșcolară.(4) Pentru asigurarea îngrijirilor medicale în caz de urgență, unitățile în care se oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară solicită servicii de urgență teritoriale.(5) În vederea evaluării potențialului copilului și stimulării dezvoltării optime a acestuia, unitatea în care se oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară colaborează cu psihologi, mentori, metodiști ai inspectoratului școlar județean/al municipiului București, precum și cu alți specialiști, în baza unor protocoale de colaborare.  +  Capitolul V Relația cu părinții și comunitatea  +  Articolul 45(1) Valorile și misiunea unității de educație timpurie antepreșcolară, programul de funcționare, informațiile cu privire la categoriile de personal și atribuțiile acestora, drepturile și obligațiile părinților/reprezentanților legali vor fi aduse la cunoștința acestora de către conducerea unității, în momentul depunerii dosarului de înscriere, precum și la încheierea contractului educațional.(2) Părinților/Reprezentanților legali li se vor pune la dispoziție numele și numerele de telefon ale persoanelor responsabile din unitatea respectivă, precum și regulamentul propriu de organizare și funcționare al acesteia.  +  Articolul 46(1) Părinții/Reprezentanții legali ai copilului au dreptul la:a) consiliere și sprijin din partea personalului unității de educație timpurie antepreșcolară pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă în ceea ce privește educația copilului, dezvoltarea psihologică a acestuia, precum și pentru probleme de ordin medical și/sau social;b) primirea oricăror informații necesare dezvoltării armonioase a copilului, pe care personalul le poate furniza, în funcție de evoluția copilului.(2) Părinții/Reprezentanții legali ai copilului au următoarele obligații:a) să comunice reprezentanților unității în care se oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară orice informații cu privire la starea de sănătate a copilului, precum și informații necesare dezvoltării armonioase, optime a copilului;b) să respecte regulamentul propriu de organizare și funcționare al unității de educație timpurie antepreșcolară;c) să achite, după caz, contribuția lunară de hrană pentru copilul/copiii înscris/înscriși în unitatea în care se oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară, potrivit prevederilor prezentei metodologii.  +  Articolul 47(1) Unitățile de învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar sunt obligate să dezvolte, în cadrul strategiilor proprii de creare a unor comunități de învățare, o rețea de suport profesional, putând apela ori de câte ori au nevoie la servicii specializate, cum ar fi: serviciile de consiliere psihologică și socială, serviciile specializate de educație, de sănătate, protecție etc.(2) Următoarele instituții publice sau private pot face parte din rețeaua de suport profesional a unităților de învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar:a) inspectoratul școlar județean/al municipiului București;b) centrul județean de resurse și asistență educațională/ Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională;c) casa corpului didactic;d) direcția generală de asistență socială și protecția copilului;e) direcția de sănătate publică;f) agenția județeană de plăți și inspecție socială;g) inspectoratul județean de poliție/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București;h) inspectoratul pentru situații de urgență județean/al municipiului București;i) serviciul public de asistență socială;j) autorități ale administrației publice locale;k) instituții de cult;l) organisme private acreditate să desfășoare activități în domeniul protecției copilului;m) alte instituții publice sau private acreditate de Ministerul Educației, de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.  +  Articolul 48(1) În vederea formării unor rețele de sprijin comunitar pentru unitățile de învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar, parte a comunităților de învățare create, conducerea și personalul pot reflecta la orientarea intervenției acestor rețele către:a) îndrumarea și consilierea părinților;b) derularea unor cursuri de educație parentală sau altor cursuri solicitate de părinții/reprezentanții legali ai copiilor;c) elaborarea unor materiale-suport (broșuri, cărți, studii, postere, pliante etc.) pentru informarea părinților/reprezentanților legali și a altor membri ai comunității asupra dezvoltării copilului și a cerințelor educaționale ale acestuia;d) consilierea părinților/reprezentantului legal în vederea identificării de soluții la problemele identificate în cazul copiilor cu cerințe educaționale speciale.(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) pot fi oferite de către unitățile de educație timpurie antepreșcolară, independent, în cazul în care au centre de resurse pentru părinți, centre de resurse pentru educație și dezvoltare, centre de resurse și perfecționare, centre de documentare și informare ori în parteneriat cu instituțiile menționate la art. 47 alin. (2) cu respectarea prevederilor legale.(3) Orice persoană care lucrează în unitățile de învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar, precum și părinții/ reprezentanții legali pot identifica potențiali parteneri comunitari, instituții publice/private sau persoane care să contribuie la creșterea calității îngrijirii copiilor în cadrul unității de educație antepreșcolară și, eventual, să devină persoane de sprijin pentru perioadele de criză ale unora dintre familii.  +  Articolul 49(1) Unitățile de învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar vor încuraja, după caz, și participarea voluntarilor la activitățile desfășurate în unitate, ținându-se cont de corespondența dintre competențele personalului și activitățile prestate.(2) Voluntarii care doresc să participe la activitățile din unitățile de învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar vor solicita acest lucru, în scris, directorului, urmând ca în contractul de voluntariat încheiat conform prevederilor legale în vigoare să se precizeze rolul, programul, limitele de competență stabilite și agreate de comun acord.(3) Voluntarii beneficiază de o formare de minimum 8 ore, care intră în responsabilitatea conducerii unității de educație timpurie antepreșcolară, înainte de a-și începe activitatea, și prezintă:a) documente de identitate;b) un certificat medical din care să rezulte că aceștia sunt apți din punct de vedere medical pentru a desfășura activități cu copiii și că nu se află în evidență cu boli transmisibile;c) dovada că nu au fost condamnați penal definitiv pentru infracțiuni contra persoanei săvârșite cu intenție în împrejurări legate de exercitarea profesiei, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării.  +  Capitolul VI Monitorizarea activității din unitățile de educație timpurie antepreșcolară  +  Articolul 50(1) Controlul respectării reglementărilor din standardele naționale de evaluare a progresului copiilor antepreșcolari se realizează prin inspecție școlară realizată de Ministerul Educației și de inspectoratele școlare județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Independent de inspecția școlară, se pot derula misiuni de control ale reprezentanților instituțiilor/departamentelor care au atribuții de control la nivel central și/sau județean/local.  +  Articolul 51Inspectoratul Școlar Județean/al municipiului București îndeplinește următoarele atribuții specifice privind activitatea unităților de învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar:a) asigură încadrarea cu personal didactic de predare pe baza metodologiei specifice elaborate și aprobate de Ministerul Educației;b) formarea continuă a personalului didactic;c) realizează îndrumarea metodologică a educatorilor-puericultori cu privire la organizarea și desfășurarea activităților de educație antepreșcolară;d) asigură servicii specializate pentru copiii cu cerințe educaționale speciale;e) monitorizează activitatea desfășurată de personalul didactic din unitățile de educație timpurie antepreșcolară;f) monitorizează aplicarea standardelor specifice din domeniul educației pentru nivelul antepreșcolar;g) monitorizează, prin inspecție școlară, aplicarea curriculumului național specific și a Reperelor fundamentale în învățarea și dezvoltarea copilului de la naștere la 7 ani, elaborate și aprobate prin ordin al ministrului educației, pentru segmentul de vârstă antepreșcolar.  +  Articolul 52(1) Direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București îndeplinește următoarele atribuții specifice în ceea ce privește monitorizarea activității din unitățile de educație timpurie antepreșcolară:a) efectuează investigațiile medicale și epidemiologice, identifică și coordonează măsurile necesare pentru limitarea focarelor de boală transmisibilă în colectivitățile de copii antepreșcolari;b) supraveghează acordarea asistenței medicale profilactice în colectivitățile de copii antepreșcolari și participă la monitorizarea medicală a dezvoltării fizice, psihomotorii și a stării de sănătate a acestora;c) îndrumă personalul medico-sanitar din cadrul cabinetului medical privind măsurile necesare pentru supravegherea stării de sănătate a colectivităților de copii antepreșcolari.(2) Nerespectarea prevederilor art. 20, 23, art. 43 alin. (1) din prezenta metodologie, precum și a Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.456/2020, cu modificările ulterioare, se constată și se sancționează contravențional, conform legislației în vigoare, de către personalul împuternicit de ministrul sănătății din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și de către cel din cadrul Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății.  +  Articolul 53Serviciul public de asistență socială de la nivelul municipiului, orașului, comunei sau, după caz, sectorului municipiului București îndeplinește următoarele atribuții specifice, în ceea ce privește monitorizarea activității din unitățile de educație timpurie antepreșcolară:a) fundamentează și propune spre aprobare primarului scutirea de la plata contribuției sau, după caz, diminuarea procentului contribuției de hrană pentru părinții/reprezentanții legali care au în îngrijire copii aflați în risc de separare;b) încheie parteneriate cu unitățile de educație timpurie antepreșcolară care solicită acest lucru și acordă sprijin în evaluarea cazurilor referite de către unitățile de educație timpurie antepreșcolară sau, după caz, consiliere parentală;c) realizează planul de servicii pentru copiii expuși riscului de separare de părinții lor identificați în unitățile de educație timpurie antepreșcolară;d) colaborează cu Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională.  +  Capitolul VII Finanțarea unităților de educație timpurie antepreșcolară  +  Articolul 54(1) Finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) și c), care oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară se realizează din următoarele surse:a) bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, pentru cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, conform prevederilor art. 104 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale, conform prevederilor art. 104 alin. (2) lit. b) și d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;c) venituri proprii ale bugetelor locale;d) donații și sponsorizări;e) alte surse legal constituite, inclusiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.(2) Finanțarea centrelor de zi prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) se face din următoarele surse:a) venituri proprii ale bugetelor locale;b) donații și sponsorizări;c) alte surse legal constituite, inclusiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.(3) Pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar private și confesionale acreditate care oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară se alocă de la bugetul de stat sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată.  +  Articolul 55(1) Părinții/Reprezentanții legali ai căror copii beneficiază de servicii în cadrul unităților de învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar publice sunt obligați la plata unei contribuții lunare de întreținere/contribuție de hrană, stabilită prin decizia consiliului de administrație al unității de învățământ, după consultarea părinților.(2) Sunt scutiți, integral sau parțial, de la plata contribuției lunare de hrană, sarcina fiind preluată de bugetul local, părinții/reprezentanții legali care au în îngrijire copii ce sunt expuși riscului de separare de familie și au aprobate planuri de servicii.(3) Contribuția poate fi achitată și prin tichete de creșă, tichete sociale și/sau cupoane sociale, potrivit legii.  +  Articolul 56(1) Contribuția lunară de întreținere/contribuția de hrană pentru copiii înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar se stabilește în funcție de numărul efectiv de zile de prezență a copilului la programul zilnic.(2) Numărul de zile în care copiii au frecventat unitatea în care se oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară este monitorizat prin registrul de prezență, completat de asistenta medicală în colaborare cu educatorul-puericultor.(3) Contribuția lunară a părinților/reprezentanților legali la suportarea cheltuielilor pentru copiii înscriși în unitatea învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar se realizează cu plata în avans pentru o lună calendaristică.(4) Contribuția lunară a părinților/reprezentanților legali ai copiilor care au frecventat programul unității de învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar pe o perioadă de până la 3 zile lucrătoare este reportată pentru luna următoare.  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii  +  Articolul 57În situația în care copilul antepreșcolar înscris în unitățile de educație timpurie antepreșcolară împlinește vârsta de 3 ani în timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul unității până la finalizarea anului școlar.  +  Articolul 58Personalul care ocupă funcția de educator-puericultor în anul școlar 2021-2022, în unitățile de învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar, beneficiază de prevederile art. 248 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 59(1) În vederea asigurării personalului didactic de predare necesar în unitățile de învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar, pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției didactice de educator-puericultor se acceptă și absolvenți ai liceului pedagogic sau ai unei școli echivalente, cu specializarea educatoare, care au urmat sau vor urma, până la 1 septembrie 2025, cursuri de educație timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți, absolvenți cu diplomă de licență, specializarea pedagogia învățământului preșcolar și primar care au urmat sau vor urma, până la 1 septembrie 2025, cursuri de educație timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți, precum și absolvenți ai programelor de masterat didactic cu specializarea educație timpurie.(2) Educatorii-puericultori din structura unităților de învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar pot ocupa, până la data de 1 septembrie 2025, funcția de educator-puericultor, cu condiția îndeplinirii cerințelor specifice din Metodologia de recunoaștere și atestare a competențelor profesionale pentru ocuparea funcției de educator-puericultor, elaborată de Ministerul Educației.(3) Personalul care a ocupat funcția de director/coordonator de creșă până la momentul arondării creșei la o unitate de învățământ cu personalitate juridică poate opta, conform calificării, pentru una dintre funcțiile prevăzute la art. 33.  +  Articolul 60Prin excepție de la prevederile art. 10, în anul școlar 2021-2022 grupele de copii antepreșcolari din creșe funcționează cu efectivele de copii deja constituite.  +  Capitolul IX Dispoziții finale  +  Articolul 61Prevederile prezentei metodologii sunt aplicabile tuturor unităților de educație timpurie antepreșcolară, publice, private sau confesionale, precum și celor înființate ca urmare a aplicării Legii nr. 17/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale.  +  Articolul 62Autoritățile administrației publice locale, în colaborare cu inspectoratele școlare județene/al municipiului București, cu participarea părinților, a operatorilor economici, a societăților umanitare, a organizațiilor neguvernamentale și a altor persoane fizice sau juridice, asigură condițiile necesare organizării și funcționării unităților de educație timpurie antepreșcolară, inclusiv hrana, odihna, transportul, protecția vieții și sănătății antepreșcolarilor, cu respectarea legislației în vigoare și a drepturilor copilului.----