HOTĂRÂRE nr. 50 din 2 mai 2022pentru modificarea și completarea Regulamentului Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 4 mai 2022    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 18 mai 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 44, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: (6) Ședințele Comitetului liderilor grupurilor parlamentare se înregistrează de către Senat prin mijloace electronice și se stenografiază.2. La articolul 67, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) Lucrările comisiei, prin decizia acesteia, pot fi transmise în direct sau înregistrate de către mass-media acreditată la Senat.3. La articolul 135, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 135(1) Dezbaterile din ședințele Senatului se înregistrează pe bandă magnetică sau în format digital, se difuzează prin mijloace electronice și se stenografiază.4. La articolul 135, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) Ședințele Senatului pot fi transmise în direct sau înregistrate de către mass-media acreditată la Senat.5. După articolul 136 se introduce un nou articol, articolul 136^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 136^1Procedura prevăzută la art. 136 alin. (1) se poate aplica și în alte situații, pentru o perioadă limitată, stabilită prin hotărârea Biroului permanent al Senatului și adoptată cu acordul prealabil al Comitetului liderilor grupurilor parlamentare.6. La articolul 207, după litera e) se introduccinci noi litere, literele e^1)-e^5), cu următorul cuprins: e^1) tulburarea ordinii parlamentare prin utilizarea oricăror forme de agresivitate directă de natură fizică sau verbală la adresa unui alt parlamentar sau a oricărei alte persoane prezente la activitățile parlamentare;e^2) utilizarea cardului de vot electronic de către orice altă persoană în scopul folosirii acestuia în cadrul sistemului de vot electronic;e^3) transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Senatului, Biroului permanent, Comitetului liderilor grupurilor parlamentare sau ale comisiilor, prin alte mijloace decât cele prevăzute în Regulamentul Senatului. Prin excepție, senatorii pot transmite sau înregistra ședința Senatului și ședințele comisiilor numai în perimetrul din sala de ședințe alocat grupului parlamentar ai căror membri sunt sau, în cazul parlamentarilor neafiliați, în perimetrul alocat acestora;e^4) desfășurarea unui material vizual cu caracter ofensator, inclusiv banner, în sala de ședințe în plen sau în sălile comisiilor Senatului;e^5) difuzarea unor materiale audio înregistrate cu caracter ofensator și utilizarea de mijloace de amplificare audio care, prin volumul sunetului sau prin conținutul lor, pot perturba desfășurarea ședințelor în plen sau în sălile comisiilor Senatului;7. La articolul 208, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins: d^1) evacuarea imediată din sală a persoanei sau a persoanelor care săvârșesc faptele prevăzute la art. 207 lit. e^1)-e^5). Evacuarea este obligatorie și se dispune de către președintele de ședință din oficiu sau la solicitarea unui senator, cu acordul majorității ponderate a liderilor grupurilor parlamentare;8. La articolul 208, după litera e) se introduc trei noi litere, literele f)-h), cu următorul cuprins: f) reținerea unui procent de până la 50%, pentru o perioadă de până la 6 luni, din indemnizația lunară brută a senatorului, în cazul abaterilor disciplinare repetate prevăzute la art. 207 lit. e)-e^3); g) limitarea luării de cuvânt în cadrul ședințelor Senatului la maximum 10 secunde/intervenție pentru o perioadă de până la 3 luni începând cu ziua aplicării sancțiunii disciplinare pentru săvârșirea repetată a abaterii disciplinare de tulburare a ordinii parlamentare, așa cum aceasta este descrisă la art. 207 lit. e^1);h) retragerea și punerea la dispoziția secretarului general al Senatului pentru o perioadă de până la 6 luni a tuturor angajaților și a logisticii auto repartizate grupului parlamentar care, prin acțiunile sale, pune în pericol buna funcționare și siguranța autorității publice, a demnitarilor sau angajaților acesteia în incinta Senatului, începând cu data constatării afectării bunei funcționări a activității Senatului, aplicată prin decizie a Biroului permanent, conform procedurii prevăzute de art. 212 alin. (1), la sesizarea președintelui de ședință, a unui grup parlamentar ori a unui senator.9. La articolul 209, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 209(1) Abaterile și sancțiunile prevăzute la art. 207, respectiv la art. 208 lit. a)-d^1) se constată și se aplică de către președintele de ședință sau, după caz, de președintele comisiei senatoriale.10. La articolul 211, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 211(1) Pentru menținerea ordinii în ședințele comisiilor, președinții acestora au aceleași drepturi ca și președintele Senatului și pot aplica măsurile prevăzute la art. 208 lit. a)-d^1).11. La articolul 212, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 212(1) Abaterile care implică aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 208 lit. e)-h) se constată de către Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, la sesizarea președintelui de ședință, a unui grup parlamentar ori a unui senator. Sesizarea se adresează președintelui Senatului în termen de cel mult 30 de zile de la data săvârșirii faptei.12. Articolul 213 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 213Senatorul sancționat disciplinar pe baza prevederilor art. 208 lit. e)-h) nu poate reprezenta Senatul în relațiile interne și externe ale acestuia, pe o perioadă de până la 3 luni de la data rămânerii definitive a sancțiunii.  +  Articolul IIRegulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 18 mai 2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 2 mai 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE SENATULUI
    FLORIN-VASILE CÎȚU
    București, 2 mai 2022.Nr. 50.-----