ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 28 aprilie 2022pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați și pentru modificarea art. 3 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 3 mai 2022  Având în vedere necesitatea realizării demersurilor adecvate pentru transpunerea Directivei (UE) 2019/1.158 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE,luând în considerare prevederile Directivei (UE) 2019/1.158, care stipulează că statele membre au obligația de a asigura, la nivel național, intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma cu actul normativ european, până la data de 2 august 2022,întrucât este imperios necesară corelarea prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în privința subordonării Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, pentru corecta evidențiere a relațiilor de subordonare ale Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați față de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse,luând în considerare necesitatea întăririi capacității administrative a structurii de conducere a agenției ținând cont de complexitatea activității,ținând cont de faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență poate avea un impact negativ asupra domeniului relațiilor internaționale, al gestionării drepturilor copiilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 5 iunie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după litera l) se introduc două noi litere, literele m) și n), cu următorul cuprins:m) prin «concediu de îngrijitor» se înțelege un concediu pentru lucrători în vederea oferirii de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie ca lucrătorul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin semnificativ ca urmare a unei probleme medicale grave, astfel cum este definită de fiecare stat membru;n) prin sintagma «formule flexibile de lucru» se înțelege posibilitatea lucrătorilor de a-și adapta programul de lucru, inclusiv prin utilizarea formulelor de muncă la distanță, a programelor de muncă flexibile sau a unor programe de muncă cu timp redus de lucru.2. La articolul 10, alineatele (3) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Orice tratament mai puțin favorabil aplicat unei femei sau unui bărbat, pe motiv că a solicitat sau a efectuat concediul pentru creșterea copiilor, concediul paternal, concediul de îngrijitor ori că și-a exercitat dreptul de a solicita formule flexibile de lucru, constituie discriminare în sensul prezentei legi.....................................................................................(8) La încetarea concediului de maternitate, a concediului pentru creșterea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități, a concediului paternal sau a concediului de îngrijitor, salariata/salariatul are dreptul de a se întoarce la ultimul loc de muncă ori la un loc de muncă echivalent, având condiții de muncă echivalente, și, de asemenea, de a beneficia de orice îmbunătățire a condițiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenței.3. La articolul 10 alineatul (6), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) și e), cu următorul cuprins:d) salariata/salariatul se află în concediul de îngrijitor;e) salariata/salariatul și-a exercitat dreptul de a solicita formule flexibile de lucru.4. La articolul 23, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Se înființează Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, denumită în continuare ANES, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, care promovează principiul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate politicile și programele naționale.......................................................................................(3) Atribuțiile ANES se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse.5. La articolul 23^1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23^1(1) ANES este condusă de un secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse, ajutat de un subsecretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse.6. La articolul 23^3, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 23^3(1) ANES elaborează și propune proiectul de buget propriu, pe care îl înaintează Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, spre aprobare, în condițiile legii........................................................................................(3) În exercitarea atribuțiilor sale, secretarul de stat al ANES emite ordine și instrucțiuni.7. Articolul 23^4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23^4(1) Organizarea și funcționarea ANES se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al ANES, aprobat prin ordin al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse.(2) Numărul maxim de posturi și structura organizatorică a ANES se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse.8. La articolul 40, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) art. 10 alin. (1) și (2), art. 11, art. 12, art. 20 alin. (3) din Directiva 2019/1.158/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 188 din 12.07.2019.  +  Articolul IILa articolul 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1127 din 25 noiembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la prevederile art. 8 alin. (3), salarizarea personalului din cadrul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, iar salarizarea personalului structurilor subordonate Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse se stabilește la nivelul funcțiilor din structurile subordonate Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Domnica-Doina Pârcălabu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 28 aprilie 2022.Nr. 57.----