HOTĂRÎRE nr. 233 din 7 mai 1992privind clasificarea pe categorii de încadrare a unităţilor de cazare şi de alimentaţie publică
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 25 mai 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Pentru protecţia consumatorilor şi a beneficiarilor de servicii, unităţile de cazare şi de alimentaţie publică, indiferent de forma de proprietate, de organizare şi autorizare, se clasifica pe categorii de încadrare.  +  Articolul 2Unităţile de cazare şi de alimentaţie publică se clasifica pe categorii de încadrare în raport cu obiectul activităţii autorizate a agentului economic şi starea bazei materiale.Clasificarea unităţilor de cazare şi de alimentaţie publică se face de către Ministerul Comerţului şi Turismului - Departamentul Reglementării Comerţului şi Turismului, Direcţia generală pentru privatizare, precum şi de centrele teritoriale de expansiune a comerţului şi turismului, conform normelor emise de Ministerul Comerţului şi Turismului în 30 de zile de la data aprobării prezentei hotărîri.  +  Articolul 3Clasificarea pe categorii de încadrare a unităţilor de cazare şi de alimentaţie publică se solicita de către agentul economic care desfăşoară activitatea respectiva, la darea în folosinţă a fiecărei unităţi.Pentru unităţile de cazare şi de alimentaţie publică aflate în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, agentul economic este obligat să solicite, în termen de 30 de zile, clasificarea pe categorii de încadrare.În cazul în care s-au modificat criteriile care au stat la baza acordării categoriei, agentul economic este obligat să solicite, în termen de 30 de zile un nou act de clasificare a unităţii.În situaţia în care unităţile nu îndeplinesc criteriile de încadrare în categoria minima de calitate, se va sesiza organul competent pentru retragerea autorizaţiei de funcţionare.Actul de atestare a categoriei de încadrare a unităţii se eliberează în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii din partea agentului economic.  +  Articolul 4Actul de atestare a categoriei de încadrare a unităţii se afişează la loc vizibil, pentru a fi cunoscut de public.Însemnele de clasificare se înscriu în mod obligatoriu pe firmele şi emblemele expuse în interiorul şi exteriorul unităţii.  +  Articolul 5Constituie contravenţie săvîrşirea următoarelor fapte, dacă nu sînt comise în astfel de condiţii încît, potrivit Legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) desfăşurarea activităţii de cazare sau de alimentaţie publică în unităţi care nu sînt clasificate pe categorii de încadrare; b) nerespectarea criteriilor care au stat la baza atestării pe categorii de încadrare a unităţilor; c) nesolicitarea eliberării unui nou act de atestare a categoriei de încadrare, în cazul prevăzut de art. 3 alin. 3 din prezenta hotărîre; d) neafisarea la loc vizibil a actului de atestare a categoriei de încadrare, precum şi neînscrierea sau neafisarea însemnelor de clasificare prevăzute la art. 4.  +  Articolul 6Contravenţiile prevăzute la art. 5 se sancţionează cu amendă, după cum urmează: a) faptele prevăzute la lit. a), b) şi c), cu amendă de la 8000 lei la 10000 lei; b) fapta prevăzută la lit. d), cu amendă de la 3000 lei la 8000 lei.  +  Articolul 7Contravenţiilor prevăzute la art. 5 le sînt aplicabile prevederile Legii privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 8Contravenţiile se constata de către organele Gărzii Financiare, de Corpul de control comercial de la prefecturi şi primării, de ofiţerii şi subofiterii de poliţie, precum şi de împuterniciţii Ministerului Comerţului şi Turismului cu atribuţii speciale în acest domeniu.  +  Articolul 9Pe data prezentei hotărîri se abroga orice alte dispoziţii contrare. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:--------------------Ministrul comerţului şi turismului,Constantin Fota-----------------