REGULAMENT din 15 aprilie 2022privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat și de minimis
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENȚEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 2 mai 2022  Notă
  Pus în aplicare prin ORDINUL nr. 441 din 15 aprilie 2022, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 422 din 2 mai 2022.
  În temeiul prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 25-32^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul Concurenței adoptă prezentul regulament.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentul regulament are ca scop stabilirea procedurilor cu privire la monitorizarea ajutoarelor de stat și de minimis acordate în România.  +  Articolul 2Activitatea de monitorizare presupune colectarea, procesarea, verificarea datelor și a informațiilor trimise de furnizori sau de beneficiari, după caz, propunerea de măsuri pentru respectarea legalității, transmiterea Comisiei Europene a rapoartelor privind ajutoarele de stat sau de minimis acordate în România. Activitatea de monitorizare are ca obiectiv îndeplinirea obligațiilor în domeniul ajutorului de stat asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene.  +  Articolul 3(1) Potrivit prevederilor art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 77/2014, monitorizarea ajutoarelor de stat sau de minimis acordate se realizează, pentru fiecare măsură în parte, de către furnizorul/ administratorul măsurii, după caz.(2) Potrivit prevederilor art. 26 din OUG nr. 77/2014, Consiliul Concurenței monitorizează la nivel național ajutoarele de stat și de minimis în baza raportărilor, informațiilor și datelor transmise de furnizori.(3) În cadrul procesului de monitorizare, Consiliul Concurenței:a) primește informații, date și documente de la furnizorii de ajutor de stat și de minimis privind acordarea și plata de ajutoare de stat și de minimis și, pe baza acestora, întocmește inventarul ajutoarelor de stat și de minimis și rapoartele necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de stat membru al Uniunii Europene;b) poate solicita date și informații de la furnizor atunci când din informațiile deținute rezultă că nu au fost respectate condițiile de acordare a ajutoarelor de stat sau de minimis;c) poate realiza acțiuni de control la întreprinderea beneficiară a măsurii de sprijin, împreună cu reprezentanții furnizorului, cu respectarea legislației în vigoare;d) poate solicita furnizorului să întreprindă măsurile ce se impun pentru a fi asigurată respectarea legislației în domeniul ajutoarelor de stat;e) informează Guvernul privind aspectele constatate, măsurile dispuse și motivația furnizorului referitoare la neimplementarea măsurilor de remediere;f) emite decizii de stopare sau recuperare a ajutoarelor de minimis, în condițiile în care furnizorul nu a implementat măsura dispusă în acest sens de către Consiliul Concurenței;g) elaborează rapoartele și raportările necesare îndeplinirii obligațiilor României de stat membru al Uniunii Europene și orice alte rapoarte și studii în domeniul ajutorului de stat/de minimis, pe baza inventarului ajutoarelor de stat, a Registrului ajutoarelor de stat REGAS, a datelor și informațiilor transmise de furnizori/administratori, respectiv a răspunsurilor primite la cererile de informații ale Consiliului Concurenței către furnizori/ administratori și beneficiari;h) transmite Comisiei Europene, prin intermediul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, rapoartele, răspunsurile, explicațiile, documentele și orice alte informații solicitate de aceasta în cadrul procedurilor europene din domeniul ajutorului de stat;i) organizează și acordă asistență din partea României în cazurile prevăzute la art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 1.589/2015 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  +  Capitolul II Decizii de recuperare emise de către furnizori  +  Articolul 4(1) În cadrul procesului de monitorizare, furnizorul sau administratorul, după caz, emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis acordate, în cazul în care condițiile de acordare a ajutorului nu au fost respectate, precum și în cazul în care a fost acordat un ajutor ilegal fără îndeplinirea condițiilor de compatibilitate prevăzute în legislația europeană aplicabilă. Aceste decizii au caracter de titlu executoriu.(2) Deciziile de stopare sau de recuperare se comunică beneficiarilor în vederea rambursării voluntare.(3) În cazul în care furnizorii/administratorii nu au organe proprii de executare, deciziile prevăzute la alin. (1) se transmit, împreună cu confirmarea de primire a acestora de către beneficiari, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data adoptării, în vederea recuperării ajutoarelor de stat sau de minimis, inclusiv a dobânzilor aferente, organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(4) În cazul deciziilor pentru care este aplicabilă procedura prevăzută la alin. (3), furnizorii/administratorii calculează valoarea dobânzii pentru perioada cuprinsă între data plății ajutorului de stat sau de minimis inclusiv și data emiterii deciziei de recuperare inclusiv, iar organele fiscale competente vor calcula valoarea dobânzii pentru perioada cuprinsă între data emiterii deciziei de recuperare și data recuperării sau a rambursării integrale a sumelor datorate de către beneficiar.  +  Articolul 5(1) Beneficiarul care face obiectul deciziilor prevăzute la art. 4 alin. (1) are obligația de a rambursa suma reprezentând echivalentul ajutorului de stat sau de minimis a cărui recuperare a fost dispusă de furnizor/administrator, cu excepția situației în care punerea în aplicare a deciziei a fost suspendată.(2) Ajutorul de stat sau de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale.(3) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.589/2015.  +  Articolul 6(1) Furnizorii au obligația transmiterii Consiliului Concurenței a unei informări, în termen de 5 zile lucrătoare de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești pronunțate de instanțele naționale privind măsurile de recuperare a ajutoarelor de stat/de minimis.(2) Furnizorii au obligația transmiterii Consiliului Concurenței, spre informare, în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare, a deciziilor proprii prin care se dispune recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis.(3) Beneficiarul nu mai poate primi niciun alt ajutor de stat până la îndeplinirea obligației prevăzute la art. 5 alin. (1), cu excepția situațiilor prevăzute expres de legislația europeană.  +  Capitolul III Controlul ajutoarelor de stat realizat de către Consiliul Concurenței  +  Articolul 7(1) Consiliul Concurenței poate solicita date și informații de la furnizor atunci când din informațiile deținute rezultă că nu au fost respectate condițiile de acordare a ajutoarelor de stat sau de minimis sau au fost identificate măsuri care pot reprezenta ajutoare de stat sau de minimis ce au fost instituite fără respectarea procedurilor prevăzute de OUG nr. 77/2014.(2) În urma analizei datelor și informațiilor transmise de furnizor, Consiliul Concurenței poate solicita acestuia, printr-un raport, să întreprindă măsurile ce se impun pentru a fi asigurată respectarea legislației în domeniul ajutoarelor de stat și de minimis. Furnizorul poate formula, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea raportului, obiecții care vor fi transmise Consiliului Concurenței spre analiză și opinie.(3) În situația în care datele și informațiile transmise de furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenței poate dispune o acțiune de control la întreprinderea beneficiară a măsurii de sprijin, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Echipa de control a Consiliului Concurenței va fi însoțită de reprezentanții furnizorului.  +  Articolul 8(1) Controlul la fața locului se realizează în baza unui ordin al președintelui Consiliului Concurenței. (2) În vederea emiterii ordinului prevăzut la alin. (1), direcția/direcțiile cu atribuții în domeniul ajutorului de stat din cadrul Consiliului Concurenței elaborează o notă de informare privind situația identificată, care determină necesitatea derulării unei acțiuni de control la întreprinderea beneficiară, care este supusă aprobării Plenului Consiliului Concurenței.(3) Ordinul prevăzut la alin. (1) va cuprinde în mod obligatoriu următoarele informații:a) baza legală pentru emiterea ordinului;b) beneficiarul/beneficiarii ajutorului de stat sau de minimis vizați de control;c) locația/locațiile unde se va desfășura controlul;d) perioada și intervalul orar în care se va desfășura controlul;e) componența echipei de control a Consiliului Concurenței; f) instituția care are calitatea de furnizor de ajutor de stat în cazul măsurilor ce fac obiectul controlului;g) măsura de ajutor de stat sau de minimis vizată de control;h) tipurile de informații pentru care se vor întreprinde demersuri pentru a fi obținute în cadrul controlului, inclusiv tipul de suport al informațiilor, letric sau electronic;i) posibilitatea de a solicita beneficiarului prezentarea unor informații prin intermediul unor declarații scrise ale reprezentanților acestuia.(4) Consiliul Concurenței va înștiința furnizorul asupra inițiativei sale de a realiza controlul la fața locului, indicând obiectivul acestuia, perioada și locația controlului, baza legală aplicabilă, inclusiv obligația sa de a însoți echipa de control a Consiliului Concurenței, fiindu-i transmisă și o copie a ordinului de control. Furnizorul are obligația de a asigura buna desfășurare a controlului la fața locului, inclusiv prin înștiințarea prealabilă a beneficiarului asupra controlului respectiv.(5) Dacă furnizorul pune la dispoziție sau declară că va furniza într-un termen rezonabil informații relevante privind obiectul controlului sau refuză participarea la control sau propune altă perioadă, locație, alt beneficiar, se va relua procedura prevăzută la alin. (2)-(4), o singură dată, înainte de desfășurarea controlului. (6) Orice acțiune, inacțiune sau măsură întreprinsă de furnizor, care ar determina reluarea procedurii prevăzute la alin. (2)-(4) mai mult de o singură dată, potrivit alin. (5), echivalează cu nerespectarea obligației legale a furnizorului prevăzute de art. 26 alin. (3) din OUG nr. 77/2014.  +  Articolul 9(1) Controlul se va realiza în limitele stabilite de ordinul președintelui Consiliului Concurenței și cu evidențierea controlului în registrul unic de control, potrivit prevederilor Legii nr. 252/2003 privind registrul unic de control.(2) Cu ocazia controlului se vor face demersuri pentru prelevarea tuturor informațiilor stabilite prin ordinul președintelui Consiliului Concurenței.(3) La finalul controlului se va întocmi un proces-verbal care să cuprindă documentele și/sau declarațiile puse la dispoziție de către beneficiar și prelevate de către echipa de control a Consiliului Concurenței. În procesul-verbal pot fi inserate și alte constatări realizate de către echipa de control a Consiliului Concurenței la fața locului.(4) Procesul-verbal va fi semnat de către echipa de control a Consiliului Concurenței, de către reprezentanții furnizorului și de către reprezentanții întreprinderii controlate. Câte un exemplar al procesului-verbal va fi înmânat reprezentanților fiecărei entități semnatare. (5) Procesul-verbal va fi înregistrat în Registrul unic al beneficiarului, precum și în Registrul de intrări al Consiliului Concurenței.(6) Concluziile acțiunii de control, luând în considerare informațiile existente la nivelul Consiliului Concurenței, precum și cele obținute cu ocazia controlului la fața locului, se consemnează de către Consiliul Concurenței într-un raport prin care se va stabili că nu se confirmă dubiile privind nerespectarea condițiilor de acordare a ajutoarelor de stat sau de minimis sau că se confirmă dubiile, caz în care se va consemna solicitarea adresată furnizorului de a întreprinde măsurile ce se impun pentru a fi asigurată respectarea legislației în domeniul ajutoarelor de stat.(7) Furnizorul poate formula, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea raportului, obiecții, care vor fi transmise Consiliului Concurenței spre analiză și opinie.  +  Articolul 10(1) Raportul prevăzut la art. 7 alin. (2) și art. 9 alin. (6), aprobat de către Plenul Consiliului Concurenței, va conține în mod obligatoriu următoarele informații:a) baza legală pentru elaborarea raportului;b) actul normativ/administrativ prin care se implementează măsura de sprijin supusă analizei/controlului;c) furnizorul măsurii de sprijin supuse analizei/controlului;d) beneficiarul/beneficiarii măsurii de sprijin supuse analizei/controlului;e) descrierea măsurii de sprijin supuse analizei/controlului, respectiv obiectiv, instrument, durată, acoperire geografică, acoperirea sectorială etc.;f) caracterul de ajutor de stat al măsurii de sprijin supuse analizei/controlului și modul de stabilire a acestuia, respectiv entitatea care a stabilit caracterul de ajutor de stat sau de minimis al măsurii, procedura juridică prin care s-a stabilit acest caracter etc.;g) dubiile Consiliului Concurenței privind nerespectarea condițiilor de acordare a ajutoarelor de stat sau de minimis sau privind instituirea măsurii fără respectarea procedurilor prevăzute de OUG nr. 77/2014;h) demersurile întreprinse privind măsura în cauză, realizate anterior elaborării raportului;i) concluziile analizei datelor existente la nivelul Consiliului Concurenței și a celor culese cu ocazia controlului la fața locului, dacă este cazul;j) eventuale măsuri ce este necesar a fi întreprinse de furnizor pentru a fi asigurată respectarea legislației în domeniul ajutoarelor de stat și termenul-limită pentru implementarea acestora.(2) În cazul în care raportul aprobat de către Plenul Consiliului Concurenței conține măsuri ce este necesar a fi întreprinse de furnizor, pentru a fi asigurată respectarea legislației în domeniul ajutoarelor de stat, Consiliul Concurenței va înainta respectivul raport furnizorului, cu solicitarea de a implementa măsurile în cauză, în termenul indicat.(3) Eventualele obiecții ale furnizorului față de raport, transmise în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii acestuia, vor fi analizate de către Plenul Consiliului Concurenței, pe baza unui proiect de opinie, înaintat spre aprobare de către direcția/direcțiile cu atribuții în domeniul ajutorului de stat din cadrul Consiliului Concurenței.(4) Opinia aprobată de către Plenul Consiliului Concurenței, conform alin. (3), ce conține punctul de vedere al Consiliului Concurenței referitor la obiecțiile furnizorului și la necesitatea menținerii măsurilor inițiale ce trebuie întreprinse de către furnizor sau la necesitatea amendării/modificării respectivelor măsuri, va fi înaintată către furnizor.(5) În cazul în care opinia aprobată de către Plenul Consiliului Concurenței stabilește necesitatea menținerii măsurilor inițiale ce trebuie întreprinse de către furnizor, Consiliul Concurenței va înainta respectiva opinie către furnizor și va solicita ca autoritatea de concurență să fie informată, în ceea ce privește stadiul implementării măsurilor dispuse de Consiliul Concurenței, în termen de 30 de zile lucrătoare de la momentul transmiterii opiniei Consiliului Concurenței cu privire la obiecțiile furnizorului față de raport.(6) În cazul în care opinia aprobată de către Plenul Consiliului Concurenței stabilește necesitatea amendării/modificării măsurilor ce trebuie întreprinse de către furnizor, Consiliul Concurenței va înainta respectiva opinie către furnizor, va informa asupra amendării măsurilor ce trebuie implementate și va solicita ca autoritatea de concurență să fie informată, în ceea ce privește stadiul implementării măsurilor dispuse de Consiliul Concurenței, în termen de 30 de zile lucrătoare de la momentul transmiterii opiniei Consiliului Concurenței cu privire la obiecțiile furnizorului față de raport.  +  Articolul 11(1) În cazul în care furnizorul măsurilor de ajutor de stat sau de minimis acordate de autoritățile publice centrale sau de entități aflate în subordinea acestora nu implementează măsurile prevăzute la art. 7 alin. (2) sau la art. 9 alin. (6) și nu își respectă obligația de a informa Consiliul Concurenței în termen de 30 de zile lucrătoare de la momentul transmiterii opiniei, potrivit prevederilor art. 10 alin. (5) și (6), cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse de Consiliul Concurenței sau nu transmite Consiliului Concurenței, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării, o motivare a neimplementării măsurilor, Consiliul Concurenței transmite Guvernului României o informare, în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea respectivelor termene, cu privire la acest aspecte și cu privire la motivația transmisă de furnizor.(2) Informarea prevăzută la alin. (1), aprobată de Plenul Consiliului Concurenței, va cuprinde în mod obligatoriu informații privitoare la următoarele aspecte:a) baza legală pentru inițierea demersului Consiliului Concurenței;b) descrierea contextului în care s-a realizat analiza;c) concluziile analizei datelor existente la nivelul Consiliului Concurenței și a celor culese cu ocazia controlului la fața locului, dacă este cazul;d) măsurile ce este necesar a fi întreprinse de furnizor pentru a fi asigurată respectarea legislației în domeniul ajutoarelor de stat;e) termenul-limită acordat furnizorului pentru implementarea măsurilor dispuse de către Consiliul Concurenței;f) motivația transmisă de furnizor pentru neimplementarea măsurilor, după caz.  +  Capitolul IV Decizii de recuperare emise de către Consiliul Concurenței  +  Articolul 12(1) În aplicarea dispozițiilor art. 11 alin. (1), în condițiile în care furnizorul nu a implementat măsurile prevăzute la art. 7 alin. (2), respectiv la art. 10 alin. (1) sau (6), Consiliul Concurenței poate emite decizii de stopare sau de recuperare a ajutoarelor de minimis. (2) Deciziile emise de Consiliul Concurenței reprezintă titlu executoriu.(3) Deciziile de stopare se comunică furnizorilor în vederea sistării acordării ajutorului de minimis.(4) Deciziile de recuperare se comunică beneficiarilor în vederea rambursării voluntare.(5) Consiliul Concurenței poate emite și o decizie unică privind stoparea și recuperarea unui ajutor de minimis.  +  Articolul 13(1) Deciziile de recuperare prevăzute la art. 12 alin. (1) se transmit, împreună cu confirmarea de primire a acestora de către beneficiari, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data adoptării, în vederea recuperării ajutoarelor de minimis, organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, iar sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat.(2) În cazul deciziilor prevăzute la art. 12 alin. (1), Consiliul Concurenței calculează valoarea dobânzii pentru perioada cuprinsă între data plății ajutorului de minimis inclusiv și data emiterii deciziei de recuperare inclusiv, iar organele fiscale prevăzute la alin. (1) vor calcula valoarea dobânzii pentru perioada cuprinsă între data emiterii deciziei de recuperare și data recuperării sau a rambursării integrale.  +  Articolul 14Deciziile Consiliului Concurenței prevăzute la art. 12 alin. (1) pot fi atacate la Curtea de Apel București, conform art. 19 alin. (7) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 15(1) Beneficiarul care face obiectul deciziilor prevăzute la art. 12 alin. (4) are obligația de a rambursa suma reprezentând echivalentul ajutorului de minimis a cărui recuperare a fost dispusă de Consiliul Concurenței, cu excepția situației în care punerea în aplicare a deciziei a fost suspendată potrivit cu reglementările naționale în materie.(2) Ajutorul de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale.(3) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.589/2015.  +  Articolul 16Beneficiarul nu mai poate primi niciun alt ajutor de stat sau de minimis până la îndeplinirea obligației prevăzute la art. 15 alin. (1), cu excepția situațiilor prevăzute expres de legislația europeană.  +  Capitolul V Decizii de recuperare emise de către Comisia Europeană  +  Articolul 17(1) Consiliul Concurenței îndeplinește rolul de autoritate națională de contact între Comisia Europeană și furnizorii de ajutor de stat în procedura de adoptare a deciziilor de suspendare sau recuperare provizorie a ajutoarelor de stat, potrivit dispozițiilor art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 1.589/2015.(2) Consiliul Concurenței transmite furnizorului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire, o copie a deciziei Comisiei Europene prin care s-a dispus suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat.(3) Furnizorii de ajutor de stat/Administratorii au obligația de a lua măsurile legale necesare pentru aplicarea deciziei Comisiei Europene.(4) Beneficiarul unui ajutor de stat sau de minimis este obligat să ramburseze suma reprezentând echivalentul ajutorului de stat sau de minimis a cărui recuperare a fost dispusă de Comisia Europeană, cu excepția situației în care punerea în aplicare a deciziei Comisiei Europene a fost suspendată, potrivit reglementărilor Uniunii Europene.  +  Articolul 18(1) Ajutorul de stat sau de minimis, care trebuie rambursat sau recuperat, include și dobânda aferentă, datorată de la data plății acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale.(2) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.589/2015.(3) Furnizorul sau administratorul, după caz, al ajutorului de stat sau de minimis calculează valoarea dobânzii prevăzute la alin. (1).(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul în care furnizorul nu are organe proprii de executare sau există mai mulți furnizori, deciziile prevăzute la art. 17 alin. (2) se transmit, împreună cu confirmarea de primire a acestora de către beneficiari, de îndată, în vederea recuperării ajutoarelor de stat/ de minimis, inclusiv a dobânzilor aferente, organelor fiscale competente, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Furnizorul/Administratorii calculează și informează organele fiscale competente cu privire la valoarea dobânzii pentru perioada cuprinsă între data plății ajutorului de stat sau de minimis inclusiv și data emiterii deciziei de recuperare inclusiv, iar organele fiscale competente vor calcula valoarea dobânzii pentru perioada cuprinsă între data emiterii deciziei de recuperare și data recuperării sau a rambursării integrale.(5) Beneficiarul nu mai poate primi niciun alt ajutor de stat sau de minimis până la îndeplinirea obligației prevăzute la art. 17 alin. (4), cu excepția situațiilor prevăzute expres de legislația europeană.  +  Articolul 19În situația în care Comisia Europeană a decis suspendarea ajutorului de stat potrivit dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.589/2015, furnizorul de ajutor de stat/administratorul suspendă acordarea acestuia de la data primirii deciziei Comisiei Europene prin intermediul Consiliului Concurenței. Actul prin care furnizorul de ajutor de stat dispune suspendarea ajutorului de stat are ca efect încetarea imediată a acordării acestuia, până la stabilirea compatibilității măsurii de sprijin financiar cu normele Uniunii Europene.  +  Articolul 20Furnizorii de ajutor de stat sau de minimis, după caz, transmit lunar Consiliului Concurenței date, informații și documente cu privire la stadiul recuperării, al recuperării provizorii sau al suspendării ajutoarelor de stat.  +  Capitolul VI Obligațiile furnizorului/administratorului și beneficiarului de ajutor de stat/de minimis  +  Articolul 21(1) Furnizorul sau, după caz, administratorul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligația informării Consiliului Concurenței cu privire la intrarea în vigoare a măsurilor de sprijin, precum și cu privire la orice modificare adusă măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la momentul la care acest eveniment a avut loc.(2) Furnizorul/Administratorul, după caz, al unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligația păstrării unei evidențe a informațiilor despre ajutoarele acordate pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică. Această evidență trebuie să conțină informațiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt, dar fără a se limita la: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.(3) Furnizorii/Administratorii de ajutor de stat sau de minimis sunt obligați să pună la dispoziția Consiliului Concurenței, în formatul solicitat de acesta, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat sau de minimis la nivel național, inclusiv pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și de minimis și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.  +  Articolul 22(1) Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligația păstrării unei evidențe a informațiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică. Această evidență trebuie să conțină informațiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.(2) Beneficiarul are obligația de a răspunde, în termenul stabilit de Consiliul Concurenței, la orice solicitare de informații privind ajutoarele de stat sau de minimis primite și de a pune la dispoziția Consiliului Concurenței documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a ajutorului primit. Termenul stabilit de Consiliul Concurenței nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare.(3) În aplicarea dispozițiilor art. 7 alin. (3), beneficiarul are obligația, la cererea Consiliului Concurenței și/sau a furnizorului, să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.(4) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (3), beneficiarul va acorda reprezentanților Consiliului Concurenței și ai furnizorului dreptul de acces neîngrădit la locurile și spațiile unde se implementează proiectul pentru care a fost acordat ajutorul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, va pune la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, și va furniza orice alte date și informații cu relevanță pentru controlul efectuat. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea lor.  +  Capitolul VII Inventarul ajutoarelor de stat și de minimis  +  Articolul 23(1) Potrivit prevederilor OUG nr. 77/2014, Consiliul Concurenței întocmește și actualizează inventarul ajutoarelor de stat și de minimis acordate în România, în baza raportărilor, informațiilor și datelor transmise de furnizori/administratori.(2) Inventarul ajutoarelor de stat și de minimis se actualizează anual, cu modificările și completările aduse schemelor de ajutor de stat/de minimis, ajutoarelor individuale ad-hoc existente, în vigoare la momentul actualizării, precum și cu informații referitoare la noile scheme de ajutor de stat și noile ajutoare de stat individuale autorizate de către Comisia Europeană, precum și la cele exceptate de la obligația notificării, inclusiv cu privire la măsurile prin care s-au acordat ajutoare de minimis.  +  Articolul 24(1) Până la data de 31 martie 2024, furnizorii de ajutor de stat și/sau de minimis au obligația de a raporta Consiliului Concurenței datele și informațiile din fișa prevăzută în anexa la prezentul regulament. După această dată, pentru realizarea inventarului anual al ajutoarelor de stat și a raportării anuale către Comisia Europeană în vederea realizării scoreboard-ului european se vor folosi exclusiv datele și informațiile încărcate de către toți furnizorii de ajutor de stat și/sau de minimis în Registrul electronic al ajutoarelor de stat RegAS, obligație de raportare stabilită potrivit prevederilor Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, responsabilitatea încărcării corecte și complete a informațiilor revenind furnizorilor de ajutor de stat/de minimis, administratorilor și subadministratorilor respectivelor măsuri.(2) Furnizorii transmit anual Consiliului Concurenței, în vederea actualizării inventarului ajutoarelor de stat și de minimis, datele și informațiile prevăzute în anexa la prezentul regulament, pentru anul de raportare, precum și date pentru 2 ani anteriori anului de raportare, până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.(3) Datele și informațiile cuprinse în anexa la prezentul regulament, necesare inventarierii ajutoarelor de stat și de minimis acordate de către autoritățile administrației publice locale, se raportează, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (2), structurii teritoriale a autorității de concurență, care asigură consultanță de specialitate în vederea completării acestora.(4) Ajutoarele de stat acordate pentru agricultură și piscicultură se raportează de către autoritățile implicate, pentru a fi cuprinse în inventarul ajutoarelor de stat acordate în România.(5) Raportările se transmit pe suport hârtie și în format electronic. Transmiterea în format electronic se realizează la adresa de e-mail raportareajutordestat@consiliulconcurentei.ro, în forma editabilă disponibilă pe pagina web a Consiliului Concurenței (https://www.ajutordestat.ro - formular de raportare a ajutoarelor de stat). (6) Răspunderea pentru veridicitatea și corectitudinea datelor și informațiilor raportate, precum și pentru respectarea termenelor de raportare stabilite prin prezentul regulament revine furnizorului de ajutor de stat/de minimis.(7) Consiliul Concurenței poate solicita informații suplimentare în cazul în care constată că datele sunt incomplete sau există neconcordanțe cu cele primite pentru perioadele de raportare anterioare.(8) În cazul în care furnizorii nu au date definitive privind valoarea ajutorului de stat/de minimis, aceștia vor transmite valori estimative.  +  Articolul 25Erorile constatate de furnizori și corecțiile legale, anulările, recalculările, recuperările și rambursările se raportează la termenul prevăzut la art. 24 alin. (2).  +  Capitolul VIII Întocmirea rapoartelor și transmiterea altor date și informații  +  Articolul 26În vederea îndeplinirii obligațiilor de stat membru al Uniunii Europene, Consiliul Concurenței elaborează și transmite Comisiei Europene raportarea anuală a ajutoarelor de stat acordate în România.  +  Articolul 27Raportarea prevăzută la art. 26 este transmisă Comisiei Europene, prin intermediul aplicației electronice specifice, până la data de 30 iunie a fiecărui an, pentru anul anterior, denumit an de raportare, potrivit prevederilor europene în vigoare.  +  Articolul 28Ca urmare a activității de monitorizare a ajutoarelor de stat/de minimis, Consiliul Concurenței poate elabora orice alte rapoarte în vederea îndeplinirii de către România a obligațiilor ce îi revin în calitate de stat membru al Uniunii Europene, pe baza datelor și informațiilor primite.  +  Capitolul IX Dispoziții finale  +  Articolul 29Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 30Prezentul regulament este pus în aplicare prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  ANEXĂla regulamentFurnizorul de ajutor de stat/de minimis: ..............................Adresa ............................Localitatea ...............................Județul .........................Codul de identificare fiscală .............................Persoană de contact ……......................Telefon ..................................Fax ....................….E-mail ............................
  F I Ș A
  privind ajutoarele de stat acordate în anul ........
  NOTĂ:Se completează câte o fișă pentru fiecare schemă de ajutor de stat/de minimis, ajutor de stat/de minimis individual acordat în cadrul unei scheme sau ajutor de stat/de minimis individual acordat în afara unei scheme (ad-hoc), menționându-se durata schemei potrivit deciziei de autorizare sau conform actului normativ prin care a fost instituită schema.Se cuprind toate ajutoarele acordate în România, inclusiv ajutoarele acordate în sectoarele agricultură și piscicultură.Furnizorii sau autoritățile responsabile, după caz, completează, pentru perioada de raportare, fișa privind alocările acordate, precum și corecțiile constatate pentru ultimii doi ani consecutivi.În cazul în care printr-un act normativ se aprobă mai multe scheme de ajutor de stat/de minimis, se completează câte o fișă pentru fiecare schemă. În cazul în care prin actul normativ care aprobă schema de ajutor de stat/de minimis sunt prevăzute ajutoare de stat/de minimis având modalități (instrumente) de acordare diferite, se completează câte o fișă pentru fiecare dintre aceste modalități.1. Titlul: .................................(Titlul schemei de ajutor de stat/de minimis cuprinde și o descriere sintetică a acesteia. În cazul ajutorului de stat/de minimis individual, titlul cuprinde denumirea beneficiarului acestuia.)2. Tipul ajutorului de stat: ............................ (Se menționează dacă este vorba de o schemă de ajutor de stat, ajutor de stat individual acordat în cadrul unei scheme sau ajutor de stat individual acordat în afara unei scheme - ajutor ad-hoc.)3. Baza legală națională: ..........................(Baza legală cuprinde atât actul normativ sau administrativ prin care a fost acordat ajutorul de stat/de minimis, cât și actele care conțin dispoziții de punere în aplicare a acestuia. Se menționează și actele prin care acesta a fost reînnoit, prelungit sau modificat, precum și actele normative prin care s-au efectuat alocări specifice în cadrul unei scheme de ajutor de stat/de minimis, după caz.)4. Baza legală europeană: ................................(Se menționează prevederea legală europeană în baza căreia a fost instituită măsura de ajutor de stat/de minimis - Regulament al Uniunii Europene, Comunicare a Uniunii Europene, articol din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene etc. În cazul Regulamentului de exceptare pe categorii, se menționează și articolul în baza căruia s-a instituit măsura.)5. Categoria ajutorului: ................................(Se menționează, după caz, dacă este un ajutor autorizat în urma notificării, exceptat de la notificare, de minimis sau pentru SIEG.)6. Numărul ajutorului: .........................(Se precizează numărul acordat de Comisia Europeană în cazul ajutoarelor de stat pentru care a fost emisă o decizie a Comisiei Europene sau pentru care a fost transmisă o informare privind ajutoare de stat exceptate de la notificare. Se menționează și eventuale alte numere aferente unor decizii/informări emise anterior, referitoare la ajutorul respectiv. Exemplu: SA.1234)7. Perioada de valabilitate a măsurii: .........................(Se indică intervalul calendaristic în care pot fi acordate ajutoarele de stat/de minimis - limitele perioadei în care se pot semna acte de finanțare.)8. Perioada în care se pot efectua plăți în baza măsurii: ........................(Se indică intervalul calendaristic în care se pot plăti ajutoarele de stat/de minimis.)9.1. Cofinanțarea măsurii din fonduri europene: .............%9.2. Cofinanțarea măsurii din fonduri naționale: .............%(Se menționează în cazul în care măsura de ajutor cuprinde și cofinanțare din fonduri europene. Se menționează procentul general de cofinanțare din fonduri europene în totalul bugetului măsurii de ajutor.)10. Fond european utilizat: ...............(Se menționează fondul european/fondurile europene din care se realizează cofinanțarea măsurii.)11. Obiectivul acordării ajutorului de stat: ............(Se menționează obiectivul avut în vedere la momentul inițierii măsurii și care este identificat în baza legală europeană aplicabilă.)12. Regiunea: ............................(Regiunile în care pot fi acordate ajutoarele în baza măsurii.)13. Modalitatea (instrumentul) de acordare a ajutorului de stat: ..............[Se menționează modalitatea (instrumentul) de acordare a ajutorului de stat. Exemplu: granturi, subvenții, reduceri/exceptări/amânări/eșalonări la plata taxelor, impozitelor și contribuțiilor, aporturi de capital, credite în condiții preferențiale, garanții, tranzacții publice la prețuri mai mici/mai mari decât prețul pieței etc.]14. Descrierea instrumentului de acordare a ajutorului de stat: ........(Se descrie instrumentul de acordare a ajutorului folosit. Se precizează forma în care ajutorul este pus la dispoziția beneficiarului. De exemplu, în cazul creditelor acordate în condiții preferențiale se furnizează inclusiv detalii privind modul de garantare a creditului.În cazul facilităților fiscale se precizează dacă acestea reprezintă deducere fiscală, reducere a bazei de impozitare, reducere a ratei de impozitare, amânare a plății impozitului etc.În cazul garanțiilor se furnizează și date privind creditul sau alte tranzacții financiare acoperite de garanție, garanția cerută și prima de plată.)15. Condiții de acordare: .................(Se menționează principalele condiții - criterii, limite etc. - de acordare. În cazul schemelor de ajutor de stat/de minimis se menționează condițiile pentru acordarea de alocări specifice operatorilor economici beneficiari de ajutor de stat/de minimis, așa cum sunt prevăzute în baza legală a schemei sau în decizia Comisiei Europene.)16. Beneficiarii și cuantumul ajutorului de stat/de minimis:
  Nr. crt.Beneficiarii de ajutor de stat/de minimisValoarea ajutorului de stat/de minimis - mii lei, din care:Valoare credit/ garanție acordat(ă)
  DenumireaCUILocalitateaJudețulSectorul de activitate (cod CAEN)Tip întreprindere (IMM/întreprindere mare)Acționariat (românesc/străin/mixt)În anul de raportare În anulÎn anul
  (t)(t-1)(t-2)
  surse de statfonduri europenesurse de statfonduri europenesurse de statfonduri europene
  012345678.18.29.19.210.110.211
  1
  2
  TOTAL:
  [În coloanele 1-5 se specifică toți beneficiarii de ajutor de stat/de minimis și datele acestora de contact. Pentru fiecare beneficiar se specifică și sectorul de activitate (prin codul CAEN - 4 cifre) în care operează. În cazul în care ajutorul de stat/de minimis se acordă pentru o altă activitate decât cea de bază, se specifică activitatea pentru care a fost acordat ajutorul.– În coloana 6 se precizează tipul de întreprindere beneficiară (IMM sau întreprindere mare), conform definiției din anexa nr. 2 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare.– În coloana 7 se precizează tipul acționariatului întreprinderii beneficiare (acționari/asociați români, străini sau mixt).– În coloana 8 se scriu sumele primite (plătite), sub formă de ajutor de stat/de minimis, în anul respectiv, fără a se cumula cu anii anteriori. În coloana 8.1 se menționează sumele primite din surse de stat (buget național, local etc.), iar în coloana 8.2 se menționează sumele primite din fonduri europene.– În coloanele 9 și 10 se scriu sumele primite, sub formă de ajutor de stat/de minimis, acordate în anii anteriori, cu eventualele corecții, defalcate în funcție de sursă, respectiv: surse de stat și/sau fonduri europene.– În coloana 11 se menționează valoarea totală a creditului sau a garanției, în cazul în care măsura de ajutor de stat/de minimis este acordată prin intermediul unor asemenea instrumente.]17. Date privind modul de determinare a cuantumului ajutorului de stat/de minimis:[Se menționează informațiile utilizate la determinarea valorii ajutorului de stat/de minimis, cum ar fi: valorile de referință (de piață), dobânda de referință în cazul creditelor acordate în condiții preferențiale, prima de garantare de referință în cazul garanțiilor, regimul accesoriilor/garanțiilor în cazul scutirilor/reducerilor/amânărilor de impozite, taxe și contribuții etc., precum și, atunci când este cazul, formulele de calcul. Sumele se menționează pentru fiecare dintre instrumentele prin care a fost acordat ajutorul.]18. Observații:[Se prezintă comentarii privind derularea acordării ajutorului de stat/de minimis (scheme de ajutor sau ajutoare individuale acordate în tranșe) și se menționează dacă sunt respectate deciziile de autorizare emise de Comisia Europeană, după caz. Se menționează orice alte observații referitoare la ajutoarele acordate.]
  ----