ORDIN nr. 3.609 din 20 aprilie 2022pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.797/2017 privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 29 aprilie 2022  Având în vedere:– prevederile art. 68 alin. (1) și ale art. 94 alin. (2) lit. s) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 3 și 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 753/DGIP din 6.04.2022, referitor la proiectul de ordin al ministrului educației pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.797/2017 privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.797/2017 privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 22 septembrie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1(1) La nivelul inspectoratului școlar se organizează, prin decizie a inspectorului școlar general, Comisia județeană/a municipiului București de organizare și evaluare a testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională, alcătuită din: președinte, secretar și 2-8 membri. Președintele comisiei este inspectorul școlar de limbi moderne, secretarul comisiei este un cadru didactic metodist cu specialitatea limbă modernă, care va fi studiată în regim intensiv, iar membrii comisiei sunt profesorii cu specialitatea limbă modernă, care va fi studiată în regim intensiv.(2) Nu pot fi desemnați membri ai comisiei profesorii care au rude sau elevi printre candidați, fiecare membru al comisiei semnând o declarație scrisă în acest sens, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la regulament.(3) Atribuțiile Comisiei județene/a municipiului București de organizare și evaluare a testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională sunt:a) elaborează procedura de organizare și desfășurare a testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a Va cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională;b) stabilește graficul de organizare și desfășurare a testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională;c) elaborează subiectele și baremele de evaluare și de notare pentru testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională, în baza structurii prevăzute în anexa nr. 2;d) monitorizează organizarea și desfășurarea testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională în unitățile de învățământ care organizează testul de competențe lingvistice.2. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu predare în regim intensiv al unei limbi moderne de circulație internațională se realizează conform unei proceduri specifice fiecărei limbi moderne studiate în regim intensiv, emisă de către inspectoratul școlar județean/al municipiului București.3. La articolul 9, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Testul se organizează la nivelul unității de învățământ, până la finalul celui de-al doilea semestru al anului școlar sau după încheierea acestuia, pentru elevii clasei a IV-a, conform graficului stabilit de către Comisia județeană/a municipiului București de organizare și evaluare a testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională. În cazul în care testul se organizează până la finalul celui de-al doilea semestru al anului școlar, lista rezultatelor obținute de absolvenții clasei a IV-a se afișează după încheierea semestrului al II-lea.4. La articolul 9, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Președintele comisiei prevăzute la alin. (1) nominalizează, din rândul membrilor comisiei, alți profesori evaluatori în etapa de soluționare a contestațiilor.(6) În cazul în care președintele comisiei prevăzute la alin. (1) nu poate aplica prevederile alin. (5), acesta solicită sprijinul Comisiei județene/a municipiului București de organizare și evaluare a testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională pentru desemnarea, în comisie, a unor cadre didactice de specialitate din alte unități de învățământ preuniversitar.  +  Articolul II(1) Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice altă dispoziție contrară privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar se abrogă.  +  Articolul IIIDirecția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, inspectoratele școlare, precum și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 20 aprilie 2022.Nr. 3.609.----