HOTĂRÂRE nr. 537 din 21 aprilie 2022privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 26 aprilie 2022  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabilește autoritățile competente cu verificarea documentației pentru obținerea protecției indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și a etichetării și utilizării logoului național sau european, cadrul instituțional și măsurile pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008, denumit în continuare Regulament.(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică băuturilor spirtoase prevăzute în anexa nr. I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în anexa nr. I la Regulament.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) certificarea băuturilor spirtoase - procedura prin care o comisie de verificare a respectării caietului de sarcini a băuturii spirtoase sau un organism delegat în sensul art. 3, primul paragraf, punctul 5 din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) certifică faptul că produsul este în conformitate cu caietul de sarcini;b) grup - orice asociere, indiferent de forma sa juridică, alcătuită, în principal, din producători sau prelucrători ai băuturilor spirtoase respective sau o persoană fizică sau juridică, dacă îndeplinește ambele condiții prevăzute la art. 24 alin. (3) din Regulament;c) logo național - simbolul național care figurează pe etichetele băuturilor spirtoase care se comercializează sub o denumire înregistrată în Registrul național al băuturilor spirtoase aflate în proces de înregistrare ca indicații geografice;d) organism de certificare a băuturilor spirtoase - organism de control - persoană juridică - acreditat de Asociația de Acreditare din România sau de alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de recunoaștere multilaterală a acreditării europene EA-MLA și recunoscut de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;e) procedura de declarare a opoziției - procedura prin care, în termen de 60 de zile, orice persoană fizică sau juridică legitim interesată, stabilită pe teritoriul național, își poate declara opoziția față de cererea de înregistrare;f) proces-verbal de conformitate - document emis ca urmare a verificării informațiilor din caietul de sarcini prevăzut la art. 22 din Regulament.  +  Articolul 3(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă cu atribuții în verificarea documentației de înregistrare prevăzută la art. 23 din Regulament, în vederea înregistrării și obținerii protecției indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, potrivit art. 24 alin. (5) din Regulament.(2) Procedura de verificare a documentației de înregistrare a unei indicații geografice și dobândire a protecției băuturilor spirtoase, procedura de declarare a opoziției la nivel național și procedura de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicației geografice a băuturilor spirtoase, în vederea dobândirii protecției la nivelul Uniunii Europene, precum și regulile specifice privind modelul și utilizarea logoului național se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă cu efectuarea controalelor privind băuturile spirtoase potrivit prevederilor art. 43 alin. (1) din Regulament.(4) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă cu atribuții în verificarea și monitorizarea activității și recunoașterea organismelor de certificare a băuturilor spirtoase.(5) Regulamentul privind recunoașterea organismelor de certificare a băuturilor spirtoase și supravegherea activității acestor organisme se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(6) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este organismul de legătură responsabil cu asigurarea respectării Regulamentului, potrivit prevederilor art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/724 al Comisiei din 3 martie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește comunicările pe care trebuie să le efectueze statele membre către Comisie cu privire la organismele desemnate să supravegheze procesele de învechire a băuturilor spirtoase și la autoritățile competente responsabile cu asigurarea respectării regulamentului respectiv.(7) În situația în care nu sunt recunoscute organisme de certificare a băuturilor spirtoase de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, corectitudinea datelor cuprinse în caietul de sarcini pentru înregistrarea și obținerea protecției indicației geografice a băuturilor spirtoase se verifică de către o comisie de verificare a băuturilor spirtoase care sunt înregistrate sau care aplică pentru a fi recunoscute ca indicații geografice (IG), aprobată prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Această comisie eliberează procesul-verbal de conformitate cu specificațiile din caietul de sarcini prevăzut la art. 22 din Regulament.  +  Articolul 4Ministerul Finanțelor este autoritatea competentă cu supravegherea producerii și comercializării băuturilor spirtoase sub control fiscal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului delegat (UE) 2021/723 al Comisiei din 26 februarie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește instituirea unui registru public în care sunt enumerate organismele desemnate de fiecare stat membru să supravegheze procesele de învechire a băuturilor spirtoase și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/724 al Comisiei.  +  Articolul 5(1) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor este autoritatea responsabilă cu supravegherea utilizării denumirilor pe piață și a simbolului european, potrivit prevederilor art. 16 și 39 din Regulament.(2) Regulile specifice privind modelul și utilizarea logoului național pentru băuturile care au fost înregistrate în Registrul național al băuturilor spirtoase aflate în proces de înregistrare ca indicații geografice, care dobândesc protecție, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6(1) Corectitudinea datelor cuprinse în caietul de sarcini se verifică și se certifică de către organismele de certificare a băuturilor spirtoase potrivit prevederilor art. 38 alin. (2) lit. b) din Regulament.(2) În condițiile art. 38 alin. (2) lit. b) din Regulament, costurile aferente verificării și certificării de către organismele de certificare a băuturilor spirtoase a corectitudinii datelor cuprinse în caietul de sarcini prevăzut la art. 22 din Regulament, precum și cele aferente controlului respectării caietului de sarcini sunt suportate de operatorii care fac obiectul controlului în cauză.  +  Articolul 7Prezenta hotărâre se aplică tuturor raporturilor juridice aflate în derulare în temeiul vechii reglementări, precum și efectelor viitoare ale raporturilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acesteia, dacă aceste raporturi juridice subzistă după intrarea sa în vigoare.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 112/2019 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.576/89 al Consiliului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 4 martie 2019, se abrogă.  +  Articolul 9Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Daniela Anda Grigore Gîtman,
  secretar de stat
  București, 21 aprilie 2022.Nr. 537.----