SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 26 aprilie 2022"Sprijin acordat pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice"
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 26 aprilie 2022  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 649 din 26 aprilie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 398 din 26 aprilie 2022.
   +  Capitolul I Dispoziții generale(1) Prezentul act stabilește cadrul legal necesar implementării Schemei de ajutor de stat „Sprijin acordat pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice“ în perioada 2022-2026, denumită în continuare schemă.(2) Prezenta schemă, bazată pe procedura de ofertare concurențială, are ca scop stimularea investițiilor privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice aferente investiției I1.3 din PNRR - C10 Fondul Local - Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice.(3) Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul acestei scheme de ajutor se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute la art. 36a „Investițiile în infrastructura de reîncărcare sau accesibilă publicului pentru vehicule rutiere cu emisii zero sau cu emisii scăzute“ din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 651/2014, și a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 77/2014.(4) Ajutoarele pentru infrastructura de reîncărcare pentru furnizarea de energie în scopuri de transport vehicule rutiere cu emisii zero sau cu emisii scăzute sunt compatibile cu piața internă în sensul art. 107 alin. (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din tratat, sub rezerva îndeplinirii condițiilor stabilite în Regulamentul (UE) nr. 651/2014.(5) Ajutoarele de stat se acordă numai în condițiile și potrivit criteriilor prevăzute în prezenta schemă, în limita bugetului disponibil.(6) Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României, indiferent de regiunea de dezvoltare.(7) Autoritatea responsabilă de implementarea și administrarea prezentei scheme este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru componenta 10 - Fondul Local.  +  Capitolul II Baza legalăPrezenta schemă este elaborată în conformitate cu:a) Planul național de redresare și reziliență, aprobat prin Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;b) Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi;c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;d) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare;e) Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi;f) Hotărârea Guvernului nr. 87/2018 pentru aprobarea Strategiei privind Cadrul național de politică pentru dezvoltarea pieței în ceea ce privește combustibilii alternativi în sectorul transporturilor și pentru instalarea infrastructurii relevante în România și înființarea Consiliului interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pieței pentru combustibili alternativi;g) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;h) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare;i) Legea nr. 35/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale;j) Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României.  +  Capitolul III Termeni și definițiiÎn sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:a) furnizor de ajutor de stat - entitatea deținută de stat sau care administrează resurse ale statului, care acordă solicitanților facilități de natura ajutorului de stat. În cazul de față, furnizorul și administratorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminstrației, denumit în continuare MDLPA;b) beneficiar al ajutorului de stat - solicitantul a cărui cerere de finanțare a fost aprobată și care a încheiat un contract de finanțare cu furnizorul de ajutor de stat;c) cerere de finanțare nerambursabilă - formular completat și depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obținerii finanțării (model G în cadrul Ghidului solicitantului componenta 10 - Fondul Local);d) solicitant - unitatea administrativ-teritorială, cu excepția județelor, definită conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și constituită potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, care intenționează să dezvolte infrastructură de alimentare a autovehiculelor cu energie electrică și depune cerere de finanțare în cadrul unei sesiuni de depunere;e) criterii de eligibilitate - cerințe, norme sau principii care trebuie îndeplinite cumulativ de solicitant pentru obținerea finanțării, potrivit prezentei scheme;f) solicitant eligibil - solicitantul care îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru obținerea finanțării;g) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii și lucrări pe o piață;h) sesiune de depunere - perioadă de timp determinată, etapă a sesiunii de finanțare, pe parcursul căreia se poate depune documentația în cadrul platformei electronice a furnizorului de ajutor de stat;i) sesiune de finanțare - perioadă de timp determinată și organizată etapizat de către furnizorul de ajutor de stat;j) proiect - cuprinde totalul activităților pentru îndeplinirea obiectivului privind dezvoltarea unei infrastructuri de reîncărcare, prin atribuirea stațiilor de reîncărcare solicitantului după anumite criterii;k) punct de reîncărcare - o interfață care este capabilă să încarce, pe rând, câte un vehicul electric;l) stație de reîncărcare - punct sau ansamblu de puncte de reîncărcare, alimentate de același punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, precum și infrastructura aferentă, care să permită încărcarea vehiculelor electrice reîncărcabile;m) infrastructură de reîncărcare - o instalație fixă sau mobilă care furnizează vehiculelor energie electrică pentru transport;n) punct de reîncărcare accesibil publicului - punct de reîncărcare care furnizează energie electrică și care oferă utilizatorilor un acces nediscriminatoriu; accesul nediscriminatoriu poate include diverse forme de autentificare, utilizare și plată;o) punct de reîncărcare cu putere normală - punct de reîncărcare care permite un transfer de energie electrică către un vehicul electric, la o putere mai mică sau egală cu 22 kW, excluzând dispozitivele cu o putere mai mică sau egală cu 3,7 kW care sunt instalate în gospodării private sau al căror scop principal nu este reîncărcarea vehiculelor electrice și care nu sunt accesibile publicului;p) punct de reîncărcare cu putere înaltă - punct de reîncărcare care permite un transfer de energie electrică către un vehicul electric, la o putere mai mare de 22 kW;q) vehicul electric - autovehicul dotat cu un grup propulsor care cuprinde cel puțin un dispozitiv electric nonperiferic drept convertor de energie cu un sistem electric reîncărcabil de stocare a energiei, care poate fi reîncărcat extern;r) întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică^1, indiferent de statutul juridic, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ;^1 Astfel cum este interpretat conceptul de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene.s) întreprindere aflată în dificultate - o întreprindere care îndeplinește următoarele condiții:– atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;– atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;– atunci când, în ultimii doi ani:1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5;2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculate pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.Prin derogare, prezenta schemă se aplică și întreprinderilor care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi aflate în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2021;t) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile se susțin prin documente justificative clare, specifice și contemporane cu faptele;u) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratat, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;v) prelucrarea produselor agricole - presupune orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;w) comercializarea produselor agricole - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;x) procedura de ofertare concurențială - implică îndeplinirea următoarelor condiții:– este un proces de ofertare deschis, transparent și nediscriminatoriu, bazat pe criterii clare și obiective, definite exante, în conformitate cu obiectivul măsurii și publicate cu suficient de mult timp înainte de termenul-limită de depunere a cererilor, pentru a permite o concurență efectivă;– asigură participarea unui număr suficient de UAT-uri pentru a asigura o concurență efectivă;– ajutorul se acordă pe baza ofertei prezentate de solicitant. Valoarea solicitată a ajutorului de stat, calculată prin raportare la capacitatea fiecărei unități de reîncărcare, va avea o pondere de minimum 75% din criteriile de selecție. Aceste criterii de selecție se vor referi și la alte aspecte privind obiectivul măsurii (de mediu, geografice, tehnologice și de amplasament, legate de potențialul turistic);– bugetul sau volumul aferent procedurii de ofertare reprezintă o constrângere obligatorie, ceea ce creează o situație în care nu toți solicitanții pot primi ajutoare.  +  Capitolul IV Domeniul de aplicare(1) În baza prezentei scheme nu se acordă ajutor de stat pentru activitățile realizate de întreprinderile care își desfășoară activitatea în următoarele sectoare și/sau care vizează următoarele activități:a) sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;b) domeniul producției primare de produse agricole;c) sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:– atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;– atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari;d) activitățile legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv în legătură directă cu cantitățile exportate, pentru înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;e) ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.(2) În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele excluse menționate la lit. a), b) sau c) din alin. (1), cât și în sectoarele care intră în domeniul de aplicare al regulamentului prevăzut la alin. (1) lit. a), prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste ultime sectoare sau activități, cu condiția ca furnizorul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele acordate în conformitate cu prezenta schemă.  +  Capitolul V Obiectivul schemei(1) Obiectivul principal al schemei este de a sprijini dezvoltarea în România a unei infrastructuri de reîncărcare accesibile publicului pentru vehiculele electrice cu baterie (denumite în continuare vehicule electrice), pentru a stimula pătrunderea pe piață a acestora și a reduce impactul transporturilor asupra mediului, prin acordarea de ajutoare de stat în baza unei proceduri de ofertare concurențiale.(2) Instalarea unei infrastructuri accesibile publicului pentru reîncărcarea vehiculelor electrice nu este fezabilă în România în regim exclusiv comercial, din cauza numărului limitat de vehicule electrice alimentate de baterii aflate în prezent pe piața națională, respectiv aproximativ 13.300 de vehicule electrice, ceea ce reprezintă 0,14% din numărul total de vehicule din aceeași categorie înregistrate în România la sfârșitul anului 2021 (9.661.483 de vehicule). Sunt îndeplinite astfel condițiile pentru a beneficia de derogarea prevăzută la art. 36a alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, în ceea ce privește demonstrarea necesității acordării ajutorului pentru finanțarea infrastructurilor de reîncărcare. În sensul prezentului alineat, autoturismele și vehiculele utilitare ușoare sunt considerate ca făcând parte din aceeași categorie de vehicule. În acest context, până când numărul vehiculelor electrice va atinge o masă critică, este necesară intervenția statului pentru a crea o rețea națională fiabilă de stații de reîncărcare accesibile publicului pentru vehicule electrice.(3) Amplasarea stațiilor de reîncărcare se va face în locuri accesibile publicului, în zonele stabilite de planul urbanistic general al localității drept zone pentru locuințe/zone mixte/zone servicii/zone comerciale/zone transporturi (cât mai aproape de locuitori - pentru limitarea nevoilor de deplasare).(4) Potrivit art. 4 al Directivei 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, statele membre trebuie să asigure, prin intermediul cadrelor lor naționale de politică, că un număr corespunzător de puncte de reîncărcare accesibile publicului este instalat până la 31 decembrie 2020, pentru a garanta că vehiculele electrice pot circula cel puțin în aglomerările urbane/suburbane și în alte zone dens populate și, dacă este cazul, în cadrul unor rețele stabilite de statele membre. Numărul acestor puncte de reîncărcare se stabilește prin luarea în considerare, printre altele, a numărului de vehicule electrice estimat a se înregistra până la sfârșitul anului 2020, prevăzut în cadrele lor naționale de politică, precum și a bunelor practici și a recomandărilor emise de Comisie.(5) Distribuția punctelor de reîncărcare va fi realizată astfel încât să se asigure autonomia mijloacelor de transport pe bază de combustibili alternativi. Municipiile reședință de județ (inclusiv fiecare sector din municipiul București) vor asigura instalarea și montarea unui număr de minim 45, respectiv 44 de stații de reîncărcare/UAT, precum se poate observa din tabelul de la alin. (6). Astfel, se asigură posibilitatea tranzitării teritoriului național, distanțele dintre municipiile reședință de județ fiind mai mici față de autonomia specifică a autovehiculelor cu combustie electrică.(6) Distribuția în teritoriu/număr de stații de încărcare se realizează conform Ghidului solicitantului astfel:
  Categoria de beneficiarNumărul minim de stații de încărcare care trebuie incluse în cererea de finanțare/UAT (sau subdiviziune UAT)
  Sectoarele municipiului București44
  Municipii reședință de județ45
  Alte municipii10
  Orașe6
  Comune (se aplică doar pentru comunele din zona adiacentă municipiilor, comunelor care sunt stațiuni turistice și comunelor care sunt străbătute de drumuri naționale) Comunele care nu se încadrează în categoriile indicate pot solicita orice număr de stații de încărcare a vehiculelor electrice.2
  (7) Se estimează că investiția nu va avea un impact semnificativ previzibil asupra obiectivului de mediu privind atenuarea schimbărilor climatice, luând în considerare atât efectele directe de pe parcursul implementării, cât și efectele primare indirecte de pe parcursul duratei de viață a investiției.(8) Proiectele se încadrează la domeniul de intervenție 077 - Infrastructuri pentru combustibili alternativi, cu un coeficient al schimbărilor climatice de 100%.(9) Având în vedere faptul că măsura sprijină cu un coeficient de 100% obiectivul privind atenuarea schimbărilor climatice, se consideră îndeplinit principiul „Do No Significant Harm“ (DNSH) pentru acest obiectiv de mediu, investiția sprijinind trecerea la o economie neutră din punct de vedere climatic.
   +  Capitolul VI Beneficiari(1) Beneficiarii prezentei scheme sunt unitățile administrativ-teritoriale, definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, respectiv:– municipii reședință de județ, municipiul București, inclusiv subdiviziunile municipiului București (sectoarele municipiului București);– alte municipii;– orașe;– comune.(2) La momentul depunerii cererii de finanțare și pe perioada de evaluare, selecție și contractare, beneficiarii schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, potrivit alin. (1) al prezentului capitol;b) nu sunt în incapacitate de plată/în stare de insolvență, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 35/2016;c) nu sunt încadrați în categoria „întreprinderi în dificultate“, așa cum este această noțiune definită în cadrul cap. III - Termeni și definiții;d) și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat și bugetului local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;e) nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței, a unui alt furnizor de ajutor de stat sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă.(3) Condiționări suplimentare vor putea fi prevăzute în ghidul solicitantului, sens în care acestea nu vor fi intrinsec legate de limitările impuse prin legislația privitoare la ajutorul de stat, ci le vor completa pe acestea.(4) Din perspectiva bugetului alocat, numărul beneficiarilor de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme bazate pe procedura de ofertare concurențială este de 2.000 de unități administrativ-teritoriale, dintr-un total de 3.228 de unități administrativ-teritoriale existente și subdiviziunile municipiului București de pe teritoriul României.  +  Capitolul VII Condiții de acordare și intensitatea ajutorului de stat(1) Intensitatea ajutorului de stat acordat în cadrul prezentei scheme este de maximum 100% din costurile eligibile.(2) Prezenta schemă bazată pe procedură de ofertare concurențială se aplică numai ajutoarelor acordate pentru implementarea infrastructurilor de reîncărcare care furnizează vehiculelor energie electrică în scopuri de transport.(3) Ajutoarele prevăzute la prezentul capitol se acordă în cadrul unei proceduri de ofertare concurențiale, astfel cum este definită la cap. III alin. (1) lit. w).(4) Costurile eligibile sunt reprezentate de achiziția și montajul stațiilor de reîncărcare a acumulatorilor pentru autovehiculele electrice, cu respectarea prevederilor din cap. VIII - Cheltuieli eligibile.(5) Este eligibil proiectul care îndeplinește următoarele condiții:– alinierea obligatorie a investițiilor la planul de mobilitate urbană durabilă/planul integrat de dezvoltare durabilă/planul urbanistic general aprobat sau în curs de elaborare;– asigurarea acoperirii cu servicii de mobilitate în zona funcțională și periurbană;– asigurarea prioritizării și promovării transportului public în traficul local prin planificarea benzilor preferențiale și a benzilor de autobuz pe arterele cele mai frecventate/aglomerate;– stațiile cu putere înaltă în curent alternativ vor fi echipate cel puțin cu prize sau conectori de tip 2, conform descrierii din standardul EN62196-2;– stațiile cu putere înaltă în curent continuu vor fi echipate cel puțin cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din standardul EN62196-3;– stațiile de reîncărcare propuse vor asigura accesul permanent și nediscriminatoriu publicului (24 de ore/zi, 7 zile/săptămână);– prin implementarea proiectelor se va asigura un minim de locuri de parcare cel puțin egal cu numărul punctelor de reîncărcare solicitate, destinate exclusiv încărcării autovehiculelor electrice;– aceste infrastructuri vor fi puse la dispoziția utilizatorilor interesați în mod deschis; transparent și nediscriminatoriu;– beneficiarul este obligat să asigure funcționarea infrastructurii cel puțin 5 ani de la finalizarea investiției, chiar dacă operațiunile sunt transferate unui terț;– respectarea specificațiilor tehnice ale proiectului-tip, care va fi pus de către MDLPA la dispoziția beneficiarilor la adresa https://investitii.mdlpa.ro, înainte de perioada de contractare;– solicitantul va respecta obligațiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm“ (DNSH) („A nu prejudicia în mod semnificativ“), astfel cum este prevăzut la art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, pe toată perioada de implementare a proiectului solicitantul va include măsuri sau instrumente prin care să se asigure de respectarea principiului „Do No Significant Harm“ (DNSH) la nivelul proiectelor.(6) Lucrările eligibile ce vor fi finanțate prin prezenta schemă se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite în ghidurile solicitantului aferente C10 - Fondul Local, Investiția 1.3, după cum urmează:– sunt eligibile punctele de reîncărcare lentă a autovehiculelor electrice cu o capacitate minimă de 22 kW și punctele de reîncărcare rapidă a vehiculelor electrice cu o capacitate minimă de 50 kW;– asigurarea terenului necesar amplasării punctelor de încărcare a vehiculelor electrice - ce este amplasat în domeniul public al UAT;– asigurarea funcționării stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice;– respectarea prevederilor proiectului-tip.(7) Orice concesiune sau alt tip de contract prin care un terț este însărcinat să exploateze infrastructura de reîncărcare care beneficiază de sprijin se atribuie în condiții concurențiale, transparente și nediscriminatorii, ținându-se seama în mod corespunzător de normele aplicabile în materie de achiziții publice.  +  Capitolul VIII Cheltuieli eligibile(1) Ajutorul de stat se acordă numai pentru construirea și instalarea unei infrastructuri de reîncărcare accesibile publicului și care oferă utilizatorilor acces nediscriminatoriu, inclusiv în ceea ce privește tarifele, autentificarea și metodele de plată, precum și alți termeni și alte condiții de utilizare.(2) Costurile eligibile sunt costurile aferente construirii și instalării infrastructurii de reîncărcare. Acestea pot include costurile infrastructurii de reîncărcare în sine, instalarea componentelor electrice, precum și echipamentele tehnice, lucrările de geniu civil, adaptările terestre sau rutiere conexe, costurile de instalare și costurile suportate pentru obținerea autorizațiilor aferente.(3) Nu sunt eligibile următoarele tipuri de costuri:– costurile de instalare sau de modernizare a transformatoarelor de putere, care sunt necesare pentru conectarea infrastructurii de reîncărcare la rețea sau la o unitate locală de producție sau stocare a energiei electrice;– costurile unităților locale de producție sau stocare care generează sau stochează energie electrică.  +  Capitolul IX Durata schemei(1) Prezenta schema de ajutor se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31.12.2026.(2) Plata ajutorului se efectuează până la data de 31.12.2026, în limita bugetului alocat.(3) Având în vedere că prevederile în vigoare ale Regulamentului (UE) nr. 651/2014 sunt valabile până la data de 31 decembrie 2023, MDLPA, în calitatea sa de inițiator și furnizor al schemei de ajutor de stat, se obligă să alinieze dispozițiile prezentei scheme conform reglementărilor europene relevante în vigoare după data de 31 decembrie 2023 și să solicite în prealabil avizul Consiliului Concurenței asupra respectivelor modificări. Toate ajutoarele de stat acordate, începând cu data de 1 ianuarie 2024, în baza prezentei scheme, vor respecta condițiile stabilite de reglementările europene privind ajutorul de stat aplicabile la acel moment.  +  Capitolul X Cuantumul finanțării(1) Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată pentru un proiect este de minimum 50.000 euro/beneficiar și de maximum 2 milioane euro/beneficiar, echivalent în lei la cursul de schimb stabilit prin InforEuro, valabil la data acordării ajutorului. Valoarea ajutorului va fi exprimată sub formă financiară ca sumă brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligații fiscale.(2) Ajutorul de stat se consideră acordat la data semnării contractului de finanțare.(3) Ajutorul acordat unui beneficiar nu trebuie să depășească 40% din bugetul total al schemei.  +  Capitolul XI Bugetul schemei(1) Bugetul alocat prezentei scheme este 214,5 milioane euro (1.055.919.150 lei, luând în considerare cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4,9227 lei).(2) Alocarea bugetului pe ani și pe surse de finanțare este următoarea:
  AnulTotal (euro)Contribuție naționalăContribuție UE
  2022107.250.000 euro24.750.000 euro82.500.000 euro
  2023107.250.000 euro24.750.000 euro82.500.000 euro
  Total214.500.000 euro49.500.000 euro165.000.000 euro
  (3) Sumele rămase necheltuite într-un an vor fi reportate în anii următori în perioada de valabilitate a schemei.
   +  Capitolul XII Efectul stimulativ(1) Prezenta schemă se aplică numai ajutoarelor care au un efect stimulativ.(2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) solicitantul adresează furnizorului o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor. Cererea de ajutor conține cel puțin următoarele informații: denumirea UAT-ului, descrierea proiectului, inclusiv data începerii și a încheierii acestuia, locul de desfășurare a proiectului, lista costurilor proiectului, tipul de ajutor (grant) și valoarea finanțării publice necesare pentru proiect;b) autoritatea responsabilă de administrarea schemei a transmis solicitantului adresa de declarare a eligibilității proiectului înainte de demararea lucrărilor la proiectul sau la activitatea respectivă.(3) Dacă lucrările încep anterior îndeplinirii condițiilor stabilite în alin. (2), întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru ajutor.  +  Capitolul XIII Modalitatea de derulare a schemei(1) Furnizorul ajutorului de stat lansează procedura de ofertare concurențială pentru selecția proiectelor ce vor beneficia de finanțare.(2) Perioada de depunere a propunerilor de proiecte pentru construirea și instalarea stațiilor de reîncărcare pentru autovehiculele electrice în cadrul procedurii de ofertare concurențială va fi anunțată pe www.mdlpa.ro/investiții/PNRR.(3) Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme, solicitanții vor încărca în platforma informatică dedicată PNRR cererea de finanțare nerambursabilă, anexele acesteia și alte documente solicitate prin ghidul specific.(4) Furnizorul de ajutor de stat, în baza condițiilor de eligibilitate și de selecție în cadrul procedurii de ofertare concurențială, stabilește pe bază de punctaj proiectele ce urmează a fi finanțate și semnează contracte de finanțare cu beneficiarii de ajutor de stat, după parcurgerea celor două etape ale procesului de evaluare, respectiv:a) verificarea conformității administrative și a eligibilității documentației: comisia de selecție constituită la nivelul furnizorului de ajutor de stat va verifica conformitatea administrativă a ofertei. După finalizarea procesului de verificare administrativă și a eligibilității tuturor documentațiilor depuse pentru finanțarea proiectelor în cadrul procedurii concurențiale, furnizorul va publica lista cu UAT-urile acceptate, respectiv cele respinse;b) evaluarea tehnico-economică a proiectelor.(5) Evaluarea tehnico-economică a proiectelor va fi realizată de comisia de selecție constituită la nivelul furnizorului de ajutor de stat în conformitate cu criteriile stabilite în Grila de evaluare tehnico-economică, care va fi pusă la dispoziția beneficiarilor la adresa www.mdlpa.ro/investiții/PNRR.(6) În cadrul Grilei de evaluare tehnico-economică, valoarea solicitată a ajutorului de stat, calculată prin raportare la capacitatea fiecărei unități de reîncărcare, va avea o pondere de minimum 75% din criteriile de selecție. Suplimentar, criteriile de selecție țin cont de următoarele condiții:1. criterii geografice - solicitantul trebuie să se încadreze în tipul de beneficiar eligibil (rangul UAT-ului) în baza numărului de utilizatori preconizat a folosi aceste infrastructuri;2. criterii privind protecția mediului înconjurător - în sensul în care sunt selectate UAT-urile în funcție de gradul de poluare;3. criterii privind potențialul turistic și valoarea culturală, în sensul prioritizării proiectelor în localitățile cu potențial turistic;4. criterii tehnologice și de amplasament - sunt prioritizate proiectele care prezintă un plan de acțiune prin care sunt stabilite locurile de amplasare și capacitatea punctelor de reîncărcare:– se asigură un minim de locuri de parcare cel puțin egal cu numărul punctelor de reîncărcare aferente stațiilor solicitate, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice;– asigură accesul permanent și nediscriminatoriu al publicului la stațiile de reîncărcare instalate prin proiect;– asigurarea ca 25% din numărul de puncte de reîncărcare a vehiculelor electrice să aibă o capacitate minimă de 50 kW.(7) Ajustările ex-post ale rezultatului procesului de evaluare (cum ar fi negocierile ulterioare privind rezultatele licitației sau raționalizarea) sunt evitate, pentru a nu submina eficiența rezultatului procesului.(8) În urma evaluării tehnico-economice se calculează punctajul total pentru fiecare ofertă prin însumarea punctajelor obținute pentru fiecare criteriu. Fiecare ofertă va primi un punctaj între 0 și 100 de puncte.(9) Ofertele vor fi ordonate în funcție de punctajele finale obținute și înscrise pe lista pentru finanțare începând de la cele cu punctajul cel mai mare până la acoperirea bugetului alocat. După finalizarea procesului de verificare tehnico-economică a tuturor documentațiilor depuse în cadrul procedurii concurențiale, furnizorul va publica lista cu beneficiarii selectați pentru finanțare, respectiv cu solicitanții respinși.(10) Furnizorul acordă ajutorul de stat după semnarea contractelor de finanțare cu beneficiarii selectați în urma parcurgerii celor două etape ale procesului de evaluare menționate la alin. (4) în cadrul procedurii de ofertare concurențială.  +  Capitolul XIV Regula de cumulPentru același beneficiar și aceleași cheltuieli eligibile, ajutorul acordat prin prezenta schemă nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat, inclusiv de minimis.  +  Capitolul XV Reguli privind transparența, monitorizarea și raportarea(1) Textul schemei, precum și textul actului normativ pentru aprobarea schemei se publică integral pe pagina oficială de internet a MDLPA, la adresa www.mdlpa.ro.(2) Furnizorul schemei va informa în scris beneficiarii cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme și caracterul acestuia, cu menționarea reglementărilor aplicabile și a plafoanelor maxime permise.(3) În cadrul evaluării, selecției și contractării proiectelor depuse, evitarea dublei finanțări, respectiv a conflictului de interese în procesul de evaluare se va realiza prin solicitarea beneficiarilor de completare și asumare a declarațiilor de angajament.(4) Raportarea și monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.(5) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației are obligația de a monitoriza permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăși intensitatea maximă stabilită în prezenta schemă, și de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condițiilor din prezentul act sau din legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul acordării ajutorului de stat.(6) În vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de stat la nivel european și național, MDLPA va păstra evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentului act pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor individual. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat.(7) MDLPA, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei investiții, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și de minimis și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene. Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulările, recalculările, recuperările și rambursările se raportează Consiliului Concurenței până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.(8) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilității potențialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, MDLPA, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de stat, are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.(9) Contractele, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanțare, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații.(10) Informațiile prevăzute în anexa III la Regulamentul (UE) 651/2014 privind fiecare ajutor individual care depășește echivalentul în lei a 500.000 euro vor fi publicate pe pagina națională www.ajutordestat.ro.(11) Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția MDLPA, în formatul și în termenul solicitate de către acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea respectării procedurilor de raportare și monitorizare a ajutoarelor ce îi revin ca responsabilitate.(12) Beneficiarul trebuie să păstreze, pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ajutorului în cadrul prezentei măsuri de sprijin, toate documentele referitoare la ajutoarele primite pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse de legislația comunitară în acest domeniu.(13) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor.(14) În conformitate cu art. 17 din OUG nr. 77/2014, furnizorul va informa Consiliul Concurenței în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei scheme.(15) În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din OUG nr. 77/2014, furnizorul va informa Consiliul Concurenței cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme, precum și a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.  +  Capitolul XVI Recuperarea ajutoarelor acordate(1) Recuperarea ajutoarelor acordate se realizează de către MDLPA, conform prevederilor OUG nr. 77/2014 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) Recuperarea ajutorului de stat se realizează de către furnizorul schemei de ajutor, conform prevederilor OUG nr. 77/2014. Pentru aceasta, furnizorul schemei de ajutor de stat va elabora metodologia de recuperare a ajutorului.(3) Ajutorul care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24.09.2015.(4) Implementarea schemei de ajutor de stat se face cu respectarea Recomandării (UE) 2020/1.039 a Comisiei din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării unui sprijin financiar din partea statului pentru întreprinderile din Uniune de absența legăturilor cu jurisdicțiile necooperante.----