REGULAMENT nr. 8 din 19 aprilie 2022privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 26 aprilie 2022  Având în vedere prevederile art. 29 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) și ale cap. III din Regulamentul-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 318/2022,în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,Banca Națională a României emite următorul regulament:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament stabilește modul de organizare de către Banca Națională a României (BNR), în calitate de agent pe contul statului și de administrator de piață, a licitațiilor și a subscripțiilor publice aferente operațiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor (MF) pe piața internă a titlurilor de stat.(2) În sensul prezentului regulament, operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piața titlurilor de stat administrată de BNR cuprind operațiunile de plasare a titlurilor de stat emise de MF pe piața internă și operațiunile de administrare a pasivelor guvernamentale, care cuprind operațiunile de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat și de preschimbare a titlurilor de stat.  +  Secţiunea a 2-a Definiții  +  Articolul 2(1) În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. titlurile de stat reprezintă instrumente financiare care atestă datoria publică, așa cum sunt definite în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare;2. codul ISIN (International Securities Identification Number) reprezintă codul alfanumeric din 12 caractere, unde primele două caractere corespund codului țării unde a fost alocat codul ISIN (RO pentru România), următoarele 9 caractere reprezintă codul de bază, iar ultimul caracter reprezintă cifra de control;3. operațiunea de plasare a titlurilor de stat reprezintă emiterea de către MF a titlurilor de stat în formă dematerializată, în monedă națională sau în valută, astfel cum este prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) din Regulamentul-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 318/2022 (denumit în continuare Regulamentul-cadru);4. operațiunea de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat reprezintă tranzacția de răscumpărare de către MF, totală sau parțială, înainte de scadență, a unei serii de titluri de stat în lei aflate în circulație în perioada ultimului cupon, utilizând fie resursele financiare existente în disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului, fie sumele atrase în acest scop prin emisiuni de titluri de stat;5. operațiunea de preschimbare a titlurilor de stat reprezintă tranzacția de retragere de către MF, totală sau parțială, înainte de scadență (etapa de răscumpărare a operațiunii), a unei/unor serii de titluri de stat în lei aflate în circulație în perioada ultimului cupon și de înlocuire a acesteia/acestora cu titluri de stat provenind dintr-o emisiune nouă sau din redeschiderea uneia existente (etapa de emisiune a operațiunii);6. titlul de stat nou-emis reprezintă un titlu de stat lansat pentru prima dată în circulație de către MF pe piața primară a titlurilor de stat;7. titlul de stat redeschis reprezintă un titlu de stat ce face obiectul operațiunii de redeschidere, respectiv operațiunea prin care MF decide atragerea de sume suplimentare de la investitori rezidenți și/sau nerezidenți, prin intermediul unei emisiuni de titluri de stat cu dobândă aflate deja în portofoliul acestuia;8. participanții la operațiunile de plasare și de răscumpărare anticipată sau preschimbare de titluri de stat sunt entitățile care au dobândit calitatea de dealer primar, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) din Regulamentul-cadru și care îndeplinesc condițiile de acces;9. oferta competitivă de participare la licitațiile și subscripțiile publice de titluri de stat - oferta prin care participantul indică, pe lângă valoarea pe care dorește să o adjudece, și prețul sau rata dobânzii/discontului, după caz;10. oferta necompetitivă de participare la licitațiile și subscripțiile publice de titluri de stat - oferta prin care participantul indică numai valoarea pe care dorește să o adjudece;11. piața internă - piața titlurilor de stat din România;12. erori de formă - erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror corectare/completare este susținută în mod neechivoc de sensul și de conținutul altor informații existente inițial în același document și/sau în alte documente prezentate de participant sau a căror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport cu ceilalți participanți la licitație/subscripție publică;13. sintagmele „volumul indicativ“ de la pct. 4.1.a), b).1^3 subpct. 9 lit. c) și „volumul indicativ pentru titlurile de stat ce vor fi preschimbate“ de la pct. 4.1.a), b).1^3 subpct. 11 lit. c) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare (denumite în continuare Normele metodologice din 2007), se referă la valoarea nominală a operațiunilor de răscumpărare anticipată, respectiv de preschimbare, a titlurilor de stat;14. termenul-limită reprezintă termenul maxim specificat în anunțurile prealabile/prospectele de emisiune ale MF pentru începerea licitației/subscripției publice;15. Sistemul SaFIR reprezintă Sistemul de depozitare și decontare a instrumentelor financiare, operat de BNR;16. Sistemul ReGIS reprezintă Sistemul RTGS (sistem cu decontare pe bază brută în timp real) național pentru plăți în lei, operat de BNR;17. Sistemul Target2-România („Target2“) reprezintă componenta națională a sistemului transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real a plăților în euro, operată de BNR;18. Sistemul GSPM reprezintă Sistemul de transmitere electronică a ofertelor de participare la operațiunile de plasare a titlurilor de stat și de administrare a pasivelor guvernamentale și a rezultatelor adjudecărilor licitațiilor de titluri de stat, administrat de BNR;19. participant la Sistemul SaFIR, la Sistemul ReGIS, la Sistemul Target2 sau la Sistemul GSPM reprezintă entitatea care a încheiat un contract cu BNR pentru participarea la respectivul sistem;20. activitățile conexe operațiunilor aferente pieței primare a titlurilor de stat administrate de BNR și operațiunilor de administrare a pasivelor guvernamentale reprezintă activitățile efectuate de BNR care se desfășoară în legătură cu operațiunile aferente pieței primare a titlurilor de stat administrate de BNR, precum și cu licitațiile de răscumpărare anticipată și de preschimbare a titlurilor de stat și sunt prevăzute în anexa la prezentul regulament;21. Comitetul de evaluare - organism interinstituțional cu rol în analiza activității entităților solicitante care și-au exprimat interesul de a deveni dealeri primari, precum și a activității dealerilor primari pe piața internă a titlurilor de stat administrată de BNR, în acord cu prevederile art. 12 din Regulamentul-cadru;22. Comisia de licitație/subscripție publică - comisie alcătuită din reprezentanți desemnați din cadrul BNR și MF, astfel: președinte și secretar numiți de BNR și cel puțin 2 membri, dintre care unul este numit de MF.(2) În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile: valoarea nominală a titlului de stat, data scadenței, prețul brut și prețul net au înțelesul prevăzut în Normele metodologice din 2007.  +  Secţiunea a 3-a Condiții de acces  +  Articolul 3(1) Condițiile de acces la operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piața administrată de BNR sunt următoarele:1. deținerea calității de dealer primar și dreptul de exercitare a acesteia, conform prevederilor Regulamentului-cadru;2. deținerea autorizației de funcționare, în baza căreia să poată desfășura următoarele activități:a) tranzacționarea în nume și cont propriu și/sau în numele și pe contul clienților cu titluri de valoare și alte instrumente financiare transferabile, de natura titlurilor de stat;b) participarea la emisiunea de instrumente financiare transferabile, de natura titlurilor de stat, prin subscrierea și plasamentul acestora ori prin plasament și prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;c) custodie și administrare de instrumente financiare, de natura titlurilor de stat;3. să fie participant la Sistemul SaFIR sau să aibă acces prin intermediul unui agent de operare/decontare, după caz;4. să fie participant la Sistemul ReGIS în cazul operațiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale cu decontare în lei sau să aibă acces prin intermediul unui agent de operare/decontare, după caz, și/sau să fie participant la Sistemul Target2 în cazul operațiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale cu decontare în euro sau să aibă acces prin intermediul unui agent de operare/decontare, după caz;5. să fie participant la Sistemul GSPM;6. existența unei structuri organizatorice distincte, a unor spații specifice necesare derulării operațiunilor cu titluri de stat, precum și a dotărilor tehnice necesare pentru desfășurarea de activități de tranzacționare și custodie;7. elaborarea de norme proprii care stabilesc procedurile de lucru aplicabile în relație cu clienții, modalitatea de menținere a evidenței deținerilor clienților, precum și procedurile privind controlul intern al activității cu titluri de stat;8. să prezinte BNR - Direcția operațiuni de piață, lista specimenelor de semnături ale persoanelor desemnate să angajeze participantul în operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale.(2) Persoanele juridice, rezidente sau nerezidente, altele decât cele care au calitatea de dealer primar, precum și persoanele fizice, rezidente și nerezidente, pot să participe la operațiunile de plasare și de răscumpărare anticipată sau preschimbare de titluri de stat numai prin intermediul unui participant.(3) BNR poate solicita dealerilor primari prezentarea oricăror informații și/sau documente suplimentare în vederea acordării accesului sau în legătură cu activitatea derulată pe piața titlurilor de stat administrată de BNR.(4) În conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul-cadru, în cazul în care un dealer primar nu mai îndeplinește condițiile de acces prevăzute la alin. (1) acesta nu va mai putea participa la operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piața administrată de BNR, începând cu data comunicării de către BNR - Direcția operațiuni de piață a neîndeplinirii acestora, cu excepția operațiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piața administrată de BNR în curs de derulare, care se vor finaliza conform prevederilor aplicabile din prezentul regulament.  +  Secţiunea a 4-a Criterii specifice privind acordarea calității de dealer primar  +  Articolul 4În vederea dobândirii calității de dealer primar, entitățile solicitante, denumite în continuare candidați, trebuie să îndeplinească următoarele criterii specifice:a) să se încadreze în una dintre categoriile de instituții prevăzute la art. 18 din Regulamentul-cadru;b) să tranzacționeze în nume propriu pe piața internă a titlurilor de stat o perioadă minimă de 6 luni calendaristice consecutive, perioadă supusă analizei, în care vor îndeplini cumulativ obligațiile prevăzute la art. 5;c) ulterior perioadei prevăzute la lit. b) să transmită la BNR - Direcția operațiuni de piață, care îndeplinește rolul de secretariat al Comitetului de evaluare, o cerere însoțită de documentația din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de acces prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8.  +  Articolul 5(1) Raportat la perioada supusă analizei, un candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții obligatorii:a) să adjudece, în nume propriu, pe piața primară, prin intermediul unui dealer primar deja existent, un volum de titluri de stat exprimat ca valoare ponderată de minimum 2% din totalul valorii ponderate adjudecate de către MF, aferente emisiunilor de titluri de stat denominate în monedă națională și/sau în monedă străină din perioada supusă analizei, inclusiv rezultatele participării la operațiunile de preschimbare a titlurilor de stat din perspectiva emiterii de titluri noi/redeschise denominate în monedă națională pe piața internă din perioada analizată, acestea din urmă fiind ajustate cu un coeficient de ponderare de 1,5, suplimentar celor menționate la art. 47 alin. (1);b) valoarea de decontare ponderată a tranzacțiilor de vânzare și cumpărare cu titluri de stat emise pe piața locală, derulate în nume propriu pe piața secundară, să reprezinte minimum 3% din totalul ponderat al tranzacțiilor cu titluri de stat derulate pe piața secundară a titlurilor de stat în perioada supusă analizei.(2) În scopul efectuării calculelor pentru obținerea valorilor ponderate prezentate la alin. (1), coeficienții de ponderare, precum și cursul de schimb folosit în cazul emisiunilor de titluri de stat denominate în monedă străină se stabilesc potrivit prevederilor art. 47.  +  Articolul 6(1) În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) din Regulamentul-cadru, calitatea de dealer primar se acordă de către MF în baza analizării documentației depuse de către candidat și a îndeplinirii criteriilor specifice prevăzute la art. 4.(2) Analiza cererii depuse de către candidat va fi comunicată MF de către Comitetul de evaluare în maximum 25 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia și a documentației necesare. Decizia privind aprobarea cererii se notifică solicitantului de către MF în termen de 15 zile calendaristice de la primirea analizei.(3) Exercitarea calității de dealer primar se va realiza începând cu prima zi lucrătoare a lunii calendaristice ulterioare datei primirii notificării ce conține decizia MF privind aprobarea cererii și acordarea calității de dealer primar.(4) Calitatea de dealer primar se exercită în condițiile prevăzute în secțiunea a 3-a a prezentului capitol.(5) Comitetul de evaluare analizează cererile privind acordarea calității de dealer primar cu consultarea autorității de supraveghere competente din țară și/sau străinătate, după caz.(6) Lista dealerilor primari se publică și se menține actualizată de MF și BNR în paginile de internet proprii.  +  Secţiunea a 5-a Organizarea și desfășurarea licitațiilor și subscripțiilor publice  +  Articolul 7(1) În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Regulamentul-cadru, operațiunile de plasare pe piața primară administrată de BNR a titlurilor de stat emise de MF pe piața internă în formă dematerializată, în monedă națională și/sau în monedă străină, se realizează prin licitație, subscripție publică, precum și prin orice altă metodă stabilită și agreată de emitent împreună cu BNR.(2) În cazul operațiunilor de plasare prin licitație pentru obligațiunile de stat de tip benchmark, MF poate oferi suplimentar titluri de stat cu aceleași caracteristici, în prima zi lucrătoare care urmează licitației de referință, prin organizarea unei sesiuni suplimentare de oferte necompetitive destinate exclusiv dealerilor primari, în condițiile stabilite prin prezentul regulament.(3) În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Regulamentul-cadru, operațiunile de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat și operațiunile de preschimbare a titlurilor de stat, efectuate de către MF pe piața titlurilor de stat administrată de BNR, se realizează prin licitație organizată de către BNR.  +  Articolul 8(1) Data și locul desfășurării licitațiilor și subscripțiilor publice, precum și elementele de identificare și caracteristicile titlurilor de stat ce fac obiectul operațiunilor sunt stabilite de MF prin anunțuri prealabile/prospecte de emisiune și sunt comunicate participanților de către BNR.(2) În funcție de necesitățile de finanțare și condițiile de piață, MF poate opera modificări ale elementelor publicate în anunțurile prealabile/prospectele de emisiune. Modificările trebuie transmise către BNR până în ziua lucrătoare precedentă efectuării licitației/subscripției publice.(3) MF stabilește prin anunțuri prealabile/prospecte de emisiune:a) categoriile de investitori care pot depune oferte de participare necompetitive;b) limita maximă privind ponderea ofertelor de participare necompetitive în valoarea totală a emisiunii;c) limitele minime și/sau maxime pentru valoarea unei oferte de participare necompetitive.  +  Articolul 9Organizarea licitațiilor, inclusiv a sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive, precum și a subscripțiilor publice se realizează de către Comisia de licitație/subscripție publică.  +  Articolul 10Președintele și reprezentantul MF verifică modul de adjudecare, semnează procesul-verbal și comunicatul oficial al licitației/subscripției publice.  +  Articolul 11Secretarul Comisiei de licitație/subscripție publică, împreună cu membrii acesteia, derulează toate operațiunile specifice legate de deschiderea, desfășurarea și stabilirea rezultatului licitației sau al subscripției publice, întocmește procesul-verbal și comunicatul oficial. Procesul-verbal se semnează de toți membrii Comisiei, iar comunicatul oficial se semnează de președintele Comisiei și de reprezentantul MF, membru al Comisiei.  +  Articolul 12(1) Pentru participarea la licitații/subscripții publice, dealerii primari prezintă oferte de participare în nume și cont propriu și/sau în numele și în contul clienților lor în ziua desfășurării licitației/subscripției publice, până la termenul-limită specificat în prospectele sau anunțurile de lansare a operațiunilor.(2) Ofertele de participare transmise nu pot fi retrase, acestea constituind angajamente ferme din partea participanților și a clienților acestora.  +  Articolul 13(1) Comisia de licitație/subscripție publică începe ședința de licitație/subscripție publică la termenul-limită specificat în anunțurile prealabile/prospectele de emisiune ale operațiunilor.(2) Ofertele de participare care nu îndeplinesc condițiile stabilite prin prezentul regulament sunt respinse.(3) Președintele comisiei de licitație/subscripție publică poate decide, de comun acord cu dealerul primar, rectificarea pe loc a erorilor de formă și validarea ofertei. Acordul dealerului primar poate fi comunicat telefonic, cu condiția confirmării, în scris, în cursul ședinței de licitație/subscripție publică.(4) În urma încheierii ședinței, Comisia de licitație/subscripție publică notifică dealerii primari care au prezentat oferte de participare la respectiva operațiune cu privire la rezultatele înregistrate, astfel:a) dealerilor primari cărora li s-au adjudecat ofertele li se notifică titlurile de stat și sumele adjudecate, defalcate în nume și cont propriu, și/sau în numele și contul clienților;b) dealerilor primari cărora nu li s-au adjudecat ofertele li se notifică tranșele neadjudecate sau motivele de refuz ale ofertelor de către MF.  +  Capitolul II Operațiunea de plasare a titlurilor de stat  +  Secţiunea 1 Licitația  +  Articolul 14(1) Oferta de cumpărare prin licitație cuprinde obligatoriu următoarele elemente:a) elementele de identificare ale dealerului primar și semnăturile autorizate;b) elementele de identificare ale emisiunii pentru care este prezentată oferta (data licitației, data emisiunii, data scadenței și alte elemente caracteristice emisiunilor, conform anunțurilor prealabile/prospectelor de emisiune MF);c) valoarea totală a ofertei, precum și defalcarea acesteia pe tranșe ale ratei dobânzii/ratei discontului/prețului licitat, după caz;d) defalcarea tranșelor licitate în sume solicitate pe cont propriu și sume solicitate pe contul clienților, cu evidențierea numărului contului/conturilor de evidență a titlurilor de stat, după caz.(2) Ofertele sunt transmise doar prin modalitățile considerate acceptabile de către administratorul de piață (sistem electronic, SWIFT etc.), procedura de transmitere aplicabilă fiind detaliată în reglementările specifice fiecărui sistem.  +  Articolul 15(1) Secretarul comisiei de licitație/subscripție publică, împreună cu membrii acesteia, elaborează centralizatorul ofertelor de cumpărare și, în baza grilei de cotare, verifică nivelul la care cererea cumulată crescător din punctul de vedere al ratei dobânzii/discontului sau cumulată descrescător din punctul de vedere al prețului satisface oferta anunțată de MF.(2) Totodată, reprezentantul MF stabilește valoarea emisiunii oferite care și-a găsit contrapartida în cerere și prețul sau rata dobânzii/discontului maxime, minime și medii la care se adjudecă ofertele de cumpărare.(3) În situația în care întreaga emisiune a fost vândută, iar la nivelul marginal (nivelul prețului minim, respectiv al ratei dobânzii/discontului maxime acceptate) sunt mai multe oferte de cumpărare ce nu pot fi satisfăcute integral, iar MF nu majorează valoarea emisiunii până la concurența executării integrale a nivelului marginal, se aplică principiul proporționalității, fiecare ofertă primind valoarea rezultată. Toate valorile sunt rotunjite până la cea mai apropiată valoare divizibilă cu valoarea nominală a unui titlu de stat.  +  Articolul 16(1) Determinarea prețului se va realiza prin metoda prețului multiplu sau metoda prețului uniform.(2) Metoda prețului multiplu presupune alocarea titlurilor de stat pentru ofertele adjudecate la prețul sau rata dobânzii/discontului oferit până la adjudecarea emisiunii. În baza ofertelor de cumpărare, adjudecate la prețuri sau rate ale dobânzii/discontului diferite, se calculează un preț mediu sau o rată medie a dobânzii/discontului de adjudecare.(3) Metoda prețului uniform presupune alocarea titlurilor de stat pentru ofertele adjudecate la cel mai scăzut preț sau rata dobânzii/discontului cea mai ridicată care a fost acceptat/acceptată pentru adjudecarea emisiunii.  +  Articolul 17Ofertele de cumpărare prin licitație pot fi oferte de cumpărare competitive (concurențiale) și oferte de cumpărare necompetitive (neconcurențiale).  +  Articolul 18(1) Oferta de cumpărare competitivă este oferta prin care participantul indică, pe lângă valoarea pe care dorește să o adjudece, și prețul sau rata dobânzii/discontului.(2) Ofertele de cumpărare competitive trebuie să indice o valoare care să fie multiplu al valorii nominale a unui titlu de stat.(3) Dealerii primari, precum și fiecare client al acestora pot participa cu câte o ofertă competitivă defalcată pe tranșe cu niveluri diferite ale ratei dobânzii/discontului/prețului. Numărul tranșelor poate fi limitat sau nelimitat, acest element fiind stabilit de MF prin prospectul de emisiune. Dealerii primari cumulează ofertele pe niveluri ale ratei dobânzii/discontului/prețului și transmit la BNR - Direcția operațiuni de piață un singur formular de ofertă competitivă.  +  Articolul 19(1) Oferta de cumpărare necompetitivă este oferta prin care participantul indică numai valoarea pe care dorește să o adjudece.(2) Ofertele de cumpărare necompetitive sunt executate cu prioritate, astfel:a) la prețul mediu ponderat sau la rata medie ponderată a dobânzii/discontului ofertelor de cumpărare competitive acceptate, pentru licitațiile adjudecate pe baza metodei prețului multiplu;b) la prețul final sau la rata dobânzii/discontului finale, pentru licitațiile adjudecate pe baza metodei prețului uniform.(3) În cazul în care ofertele necompetitive depășesc valoarea maximă admisă din totalul emisiunii, alocarea va fi efectuată aplicându-se principiul proporționalității.  +  Secţiunea a 2-a Sesiunea suplimentară de oferte necompetitive  +  Articolul 20(1) MF poate oferi suplimentar, numai pentru emisiuni de tip benchmark, în ziua lucrătoare imediat următoare derulării licitației de referință, titluri de stat cu aceleași caracteristici, prin intermediul unei sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, destinate exclusiv dealerilor primari, prin aplicarea mecanismului de alocare descris la art. 21.(2) Sesiunile suplimentare de oferte necompetitive, inclusiv cantitatea oferită spre cumpărare, vor fi anunțate de către MF prin anunțurile prealabile/prospectele de emisiune.(3) Ofertele de cumpărare sunt plasate de către dealerii primari exclusiv în nume și în cont propriu și vor fi de tip necompetitiv, iar prețul de subscriere este reprezentat de prețul mediu de adjudecare stabilit în cadrul licitației de referință.  +  Articolul 21(1) Toți dealerii primari care au participat la licitația de referință, indiferent dacă au adjudecat sau nu titluri de stat și intenționează să subscrie titluri de stat, transmit oferta de cumpărare la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive, conform prevederilor art. 23, indicând volumul maxim de titluri de stat pe care doresc să îl subscrie, volum ce nu poate depăși valoarea totală anunțată de MF pentru respectiva sesiune suplimentară de oferte necompetitive.(2) Adjudecarea titlurilor de stat oferite la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive se va efectua după următorul algoritm, calculele fiind efectuate prin rotunjire la un titlu de stat, dacă este cazul:a) prima etapă este adresată exclusiv dealerilor primari situați pe primele 5 poziții ale clasamentului rezultat în urma evaluării performanței activității, stabilit conform prevederilor art. 49 alin. (2), și care au adjudecat titluri de stat în nume și în cont propriu în valoare de minimum 2% din valoarea anunțată a licitației de referință, alocarea realizându-se prin aplicarea procentului aferent poziției deținute în clasament asupra valorii titlurilor de stat anunțate la respectiva sesiune suplimentară de oferte necompetitive, în limita ofertelor de cumpărare transmise de cei 5 dealeri primari, astfel:
  Poziție deținută în clasamentProcent din valoarea titlurilor de stat oferite de MF (%)
  135
  225
  318
  412
  510
  b) după parcurgerea primei etape descrise la lit. a), volumul de titluri de stat rămas nealocat se va redistribui în a doua etapă tuturor dealerilor primari care au adjudecat titluri de stat în nume și în cont propriu în valoare de minimum 2% din valoarea anunțată a licitației de referință, indiferent de poziția lor în clasament. Redistribuirea volumului de titluri de stat rămas nealocat se va efectua proporțional cu suma adjudecată la licitația de referință și în limita cererii individuale;c) dacă după efectuarea procedurii de redistribuire descrise la lit. b) mai rămân titluri de stat nealocate, acestea se vor redistribui dealerilor primari specificați la lit. b), în limita cererilor individuale, redistribuirea efectuându-se în această etapă proporțional cu cererea nesatisfăcută a respectivilor dealeri primari;d) în cazul în care și după efectuarea procedurii de redistribuire descrise la lit. c) mai rămân titluri de stat nealocate, acestea vor fi redistribuite în ultima etapă dealerilor primari care au adjudecat titluri de stat în nume și în cont propriu în valoare de mai puțin de 2% din valoarea anunțată a licitației de referință, precum și celor care nu au adjudecat deloc titluri de stat la licitația de referință, care și-au manifestat intenția de a subscrie la sesiunea suplimentară prin transmiterea unei oferte de cumpărare, titlurile de stat fiind redistribuite acestora în mod egal și în limita cererii individuale.
  (3) Pentru dealerii primari prevăzuți la art. 46 alin. (3) adjudecarea titlurilor de stat se efectuează conform prevederilor alin. (2) lit. b), c) și d), fără a participa la alocarea titlurilor de la etapa prevăzută la alin. (2) lit. a).(4) Valoarea de decontare aferentă titlurilor de stat adjudecate la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive se determină după cum urmează:V_d = N * (P_m + D_a),unde:V_d = valoarea de decontare aferentă sesiunii suplimentare;N = numărul de titluri de stat adjudecate;P_m = prețul mediu de adjudecare la licitația de referință;D_a = dobânda acumulată per titlu, conform prospectului de emisiune.
   +  Articolul 22Dealerii primari transmit ofertele de cumpărare necompetitive în ziua desfășurării sesiunii suplimentare de oferte necompetitive, până la termenul-limită specificat în anunțurile prealabile/prospectele de emisiune.  +  Articolul 23(1) Oferta de cumpărare necompetitivă cuprinde obligatoriu următoarele elemente:a) emisiunea pentru care este prezentată oferta;b) data transmiterii ofertei;c) data sesiunii suplimentare de oferte necompetitive;d) valoarea totală a ofertei, care nu poate depăși valoarea anunțată de emitent pentru sesiunea suplimentară respectivă și prețul mediu rezultat la licitația de referință pentru seria respectivă;e) elementele de identificare ale dealerului primar și semnăturile autorizate;f) numărul contului de evidență a titlurilor de stat.(2) Ofertele pot fi transmise doar prin modalitățile considerate acceptabile de către administratorul de piață (sistem electronic, SWIFT etc.), procedura de transmitere aferentă acestor sesiuni fiind detaliată în reglementări specifice.  +  Articolul 24Ofertele de cumpărare necompetitive transmise nu pot fi retrase, acestea constituind angajamente ferme ale dealerilor primari.  +  Articolul 25(1) Sesiunea suplimentară de oferte necompetitive începe la termenul-limită specificat în anunțurile prealabile/prospectele de emisiune.(2) Ofertele de cumpărare care nu îndeplinesc condițiile stabilite prin prezentul regulament sunt respinse.(3) Președintele comisiei de licitație poate decide, de comun acord cu dealerul primar, rectificarea pe loc a erorilor de formă și validarea ofertei. Acordul dealerului primar poate fi comunicat telefonic, cu condiția confirmării în scris în cursul sesiunii suplimentare de oferte necompetitive.  +  Articolul 26(1) Secretarul comisiei, împreună cu membrii comisiei, elaborează centralizatorul ofertelor de cumpărare.(2) Volumul adjudecat în cadrul sesiunii suplimentare de oferte necompetitive este reprezentat de valoarea anunțată de MF care și-a găsit contrapartida în ofertele dealerilor primari transmise la sesiunea respectivă.
   +  Secţiunea a 3-a Subscripția publică  +  Articolul 27Dealerii primari trebuie să transmită oferte de cumpărare în contul lor și în cel al clienților lor până la termenul-limită al ultimei zile din perioada de desfășurare a subscripției publice specificate în anunțurile prealabile/prospectele de emisiune.  +  Articolul 28(1) Oferta de cumpărare prin subscripție publică cuprinde obligatoriu următoarele elemente:a) emisiunea pentru care este prezentată oferta;b) data transmiterii ofertei;c) valoarea totală subscrisă;d) defalcarea sumei totale subscrise în suma solicitată în cont propriu și suma solicitată în contul clienților;e) elemente de identificare ale dealerului primar și semnăturile autorizate;f) numărul contului de evidență al titlurilor de stat.(2) Ofertele sunt transmise doar prin modalitățile considerate acceptabile de către administratorul de piață (sistem electronic, SWIFT etc.), procedura de transmitere urmând a fi prezentată în reglementările specifice fiecărui sistem.  +  Articolul 29Ofertele de cumpărare trebuie să indice o valoare care să fie multiplu al valorii nominale a unui titlu de stat.  +  Articolul 30(1) Secretarul comisiei, împreună cu membrii comisiei, elaborează centralizatorul ofertelor de cumpărare.(2) Volumul adjudecat în cadrul subscripției publice este reprezentat de valoarea anunțată de MF care și-a găsit contrapartida în ofertele transmise la sesiunea respectivă.(3) În situația în care ofertele transmise depășesc valoarea anunțată, acestea vor fi acceptate proporțional sau, cu acordul MF, emisiunea poate fi majorată.
   +  Capitolul III Operațiunile de administrare a pasivelor guvernamentale  +  Secţiunea 1 Operațiunile de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat  +  Articolul 31(1) Oferta de participare la licitația de răscumpărare anticipată cuprinde obligatoriu următoarele elemente:a) elementele de identificare ale participantului și semnăturile autorizate;b) elementele de identificare ale operațiunii de răscumpărare anticipată și elementele de identificare ale fiecărei serii de titluri de stat pentru care este prezentată oferta de participare (data licitației, data decontării, cod ISIN, data scadenței titlurilor de stat, rata cuponului etc.);c) valoarea totală a ofertei de participare, precum și defalcarea acesteia pe tranșe ale prețului licitat, în funcție de tipul ofertelor acceptate de către MF, în conformitate cu pct. 4.1.a), b).1^3 și subpct. 9 lit. h) dinNormele metodologice din 2007;d) defalcarea tranșelor licitate în sume solicitate pe cont propriu și sume solicitate pe contul clienților, cu evidențierea numărului contului/conturilor de evidență al/ale titlurilor de stat.(2) Ofertele sunt transmise doar prin modalitățile considerate acceptabile de către administratorul de piață (sistem electronic, SWIFT etc.), procedura de transmitere aplicabilă fiind detaliată în reglementările specifice fiecărui sistem.  +  Articolul 32(1) În funcție de tipul ofertelor acceptate de către MF la licitația pentru operațiunile de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat, participanții transmit ofertă de participare la licitație, competitivă sau necompetitivă;(2) Participanții specifică în ofertele competitive, transmise în nume și cont propriu și/sau în numele și în contul clienților lor, prețul net, exprimat procentual cu patru zecimale, la care sunt dispuși să vândă MF titlurile de stat cuprinse în ofertă, iar în ofertele necompetitive transmise în numele și contul categoriilor de clienți acceptate de MF se specifică numai valoarea nominală a titlurilor de stat.(3) În cazul formularului de ofertă competitivă de participare la licitația de răscumpărare anticipată, participanții, precum și fiecare client al acestora pot participa cu câte o ofertă competitivă defalcată pe tranșe cu niveluri diferite ale prețului net. Numărul tranșelor poate fi limitat sau nelimitat, acest element fiind stabilit de MF prin anunțuri prealabile sau prospecte de emisiune. Participanții cumulează aceste oferte (pe niveluri ale prețului net) și transmit la BNR - Direcția operațiuni de piață un singur formular de ofertă competitivă.  +  Articolul 33(1) Determinarea prețului de adjudecare se realizează prin metoda prețului multiplu, metodă specificată în anunțurile prealabile/prospectele de emisiune ale MF și care presupune răscumpărarea titlurilor de stat pentru ofertele adjudecate la prețul/prețurile specificat/e de fiecare ofertă câștigătoare. În baza ofertelor adjudecate la prețuri diferite se calculează un preț mediu de adjudecare, ponderat cu volumul titlurilor de stat acceptate de către MF.(2) Ofertele necompetitive de participare la licitația pentru operațiunile de răscumpărare anticipată sunt executate cu prioritate, la prețul mediu ponderat al ofertelor competitive acceptate. În cazul în care ofertele necompetitive depășesc valoarea maximă admisă anunțată prin anunțurile prealabile/prospectele de emisiune ale MF, alocarea se va efectua prin aplicarea principiului proporționalității, valorile fiind rotunjite până la cea mai apropiată valoare divizibilă cu valoarea nominală a unui titlu de stat.  +  Articolul 34(1) Secretarul Comisiei de licitație, împreună cu membrii comisiei, elaborează centralizatorul ofertelor de participare la licitație și, în baza prețurilor ofertate, elaborează centralizatorul rezultatelor licitației cu evidențierea nivelului la care oferta cumulată crescător din punct de vedere al prețului net satisface valoarea acceptată de către MF.(2) Reprezentantul MF stabilește volumul seriilor de titluri de stat adjudecate la licitație corespunzător ofertelor de titluri de stat transmise, precum și prețul maxim, minim și mediu aferent.(3) În situația în care întreaga valoare anunțată în anunțurile prealabile/prospectele de emisiune ale MF a fost adjudecată în cadrul operațiunilor de răscumpărare anticipată și la nivelul marginal (nivelul prețului maxim acceptat) sunt înregistrate mai multe oferte ce nu pot fi satisfăcute integral, iar MF nu majorează valoarea acceptată până la concurența executării integrale a nivelului marginal, se aplică principiul proporționalității, fiecare ofertă primind valoarea rezultată. Valorile sunt rotunjite până la cea mai apropiată valoare divizibilă cu valoarea nominală a unui titlu de stat răscumpărat anticipat.  +  Secţiunea a 2-a Operațiunile de preschimbare a titlurilor de stat  +  Articolul 35(1) Oferta de participare la licitația de preschimbare cuprinde obligatoriu următoarele elemente:a) elementele de identificare ale participantului și semnăturile autorizate;b) elementele de identificare ale operațiunii de preschimbare și elementele de identificare ale fiecărei serii de titluri de stat (data licitației, data decontării, cod ISIN, data scadenței titlurilor de stat, rata cuponului etc.), atât pentru titlurile nouemise/redeschise, cât și pentru titlurile supuse preschimbării, în conformitate cu pct. 4.1.a), b).1^3 subpct. 11 lit. d) dinNormele metodologice din 2007;c) valoarea totală a ofertei de participare, precum și defalcarea acesteia pe tranșe ale prețului licitat, în funcție de tipul ofertelor acceptate de către MF, în conformitate cu pct. 4.1.a), b).1^3 subpct. 11 lit. g) dinNormele metodologice din 2007;d) defalcarea tranșelor licitate în sume solicitate pe cont propriu și sume solicitate pe contul clienților, cu evidențierea numărului contului/conturilor de evidență al/ale titlurilor de stat.(2) Ofertele sunt transmise doar prin modalitățile considerate acceptabile de către administratorul de piață (sistem electronic, SWIFT etc.), procedura de transmitere aplicabilă fiind detaliată în reglementările specifice fiecărui sistem.  +  Articolul 36(1) Participanții transmit oferte de participare la licitație în funcție de tipul ofertelor acceptate de către MF la licitația pentru operațiunile de preschimbare a titlurilor de stat, competitive sau necompetitive.(2) În ofertele competitive de preschimbare transmise în nume și cont propriu și/sau în numele și contul clienților, participanții specifică pentru etapa de răscumpărare a operațiunii numărul titlurilor de stat oferite spre preschimbare și valorile aferente prețului specificat la pct. 4.1.a), b).1^3 subpct. 11 lit. h) dinNormele metodologice din 2007, defalcate în funcție de seriile de titluri de stat care fac obiectul preschimbării, iar pentru etapa de emisiune a operațiunii de preschimbare specifică numărul titlurilor de stat, tranșele de preț net, exprimat procentual cu patru zecimale, precum și valorile aferente la care sunt dispuși să cumpere de la MF titlurile de stat nouemise/redeschise.(3) În cazul formularului de ofertă competitivă de participare la licitația de preschimbare, participanții, precum și fiecare client al acestora au dreptul să participe cu câte o ofertă competitivă defalcată pe tranșe cu niveluri diferite ale prețului net al titlurilor de stat nou-emise/redeschise. Numărul tranșelor poate fi limitat sau nelimitat, acest element fiind stabilit de MF prin prospecte sau anunțuri prealabile. Participanții cumulează aceste oferte (pe niveluri ale prețului net) și transmit la BNR - Direcția operațiuni de piață un singur formular de ofertă competitivă.  +  Articolul 37Costul brut total aferent titlurilor nouemise/ redeschise solicitate de către fiecare participant sau client al acestuia la licitația de preschimbare trebuie să fie mai mare sau egal cu costul brut total al titlurilor de stat oferite spre preschimbare de respectivul participant sau client, diferența în lei urmând a fi plătită către MF la data decontării operațiunii. Diferența în lei dintre costul brut total al titlurilor nouemise/redeschise solicitate și costul brut total al titlurilor oferite spre preschimbare nu trebuie să depășească costul brut individual al unui titlu de stat nou-emis/redeschis, calculat la prețul cel mai mare specificat în oferta respectivului participant sau client.  +  Articolul 38(1) Determinarea prețului de adjudecare se realizează prin metoda prețului multiplu, metodă specificată în anunțurile prealabile/prospectele de emisiune ale MF și care presupune alocarea titlurilor de stat nou-emise/redeschise pentru ofertele adjudecate la prețul/prețurile specificat/e de fiecare ofertă câștigătoare. În baza ofertelor de preschimbare adjudecate la prețuri diferite se calculează un preț mediu de adjudecare, ponderat cu volumul acceptat al titlurilor de stat nouemise/redeschise.(2) Ofertele necompetitive de participare la licitația de preschimbare sunt executate cu prioritate, alocarea de titluri nou-emise/redeschise fiind efectuată la prețul mediu ponderat al ofertelor competitive pentru titlurile nou-emise/redeschise, rezultat în procesul licitației respective. În cazul în care ofertele necompetitive depășesc valoarea maximă admisă anunțată prin anunțurile prealabile/prospectele de emisiune ale MF, acceptarea acestora este efectuată prin aplicarea principiului proporționalității, valorile fiind rotunjite până la cea mai apropiată valoare divizibilă cu valoarea nominală a unui titlu de stat.  +  Articolul 39(1) Secretarul Comisiei de licitație, împreună cu membrii comisiei, elaborează centralizatorul ofertelor de participare la licitația de preschimbare de titluri de stat și în baza prețurilor ofertate elaborează centralizatorul rezultatelor licitației cu evidențierea nivelului la care oferta cumulată descrescător din punctul de vedere al prețului net oferit pentru titlurile nouemise/redeschise satisface valoarea acceptată de MF la licitația de preschimbare a titlurilor de stat.(2) Reprezentantul MF stabilește volumul seriilor de titluri de stat nou-emise/redeschise și volumul titlurilor de stat supuse răscumpărării, adjudecate la licitație, corespunzător ofertelor de titluri de stat transmise, precum și prețul maxim, minim și mediu aferent.(3) În situația în care întreaga valoare anunțată în anunțurile prealabile/prospectele de emisiune ale MF a fost adjudecată/preschimbată și la nivelul marginal (nivelul ultimului preț acceptat de MF) sunt mai multe oferte de preschimbare ce nu pot fi satisfăcute integral, iar MF nu majorează valoarea până la concurența executării integrale a nivelului marginal, se aplică principiul proporționalității, fiecare ofertă primind valoarea rezultată. Valorile sunt rotunjite până la cea mai apropiată valoare divizibilă cu valoarea nominală a unui titlu de stat nou-emis/redeschis.  +  Capitolul IV Decontarea operațiunilor cu titluri de stat pe piața internă  +  Articolul 40Rezultatele operațiunilor de plasare, de răscumpărare anticipată și de preschimbare a titlurilor de stat, efectuate de MF pe piața titlurilor de stat administrată de BNR, vor fi evidențiate la nivelul BNR în scopul înregistrării și decontării acestora.  +  Articolul 41Decontarea operațiunilor cu titluri de stat pe piața internă, precum și plata obligațiilor financiare aferente ale emitentului se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului SaFIR, ale Sistemului ReGIS, ale Sistemului Target2, precum și cu celelalte reglementări în domeniu ale BNR.  +  Articolul 42(1) În situația nedecontării sumelor aferente rezultatelor operațiunilor de plasare, la data de emisiune specificată în documentele de lansare a respectivei emisiuni, se va aplica o dobândă penalizatoare participantului cu cont de decontare în Sistemul ReGIS sau în Sistemul Target2, pentru fiecare zi de întârziere, sumele astfel calculate fiind încasate de către MF. Dobânda penalizatoare se aplică și în cazul instrumentelor denominate în altă monedă decât moneda națională pentru participanții din respectivele sisteme de decontare.(2) Nivelul dobânzii penalizatoare, exprimat procentual, este stabilit pornind de la caracteristicile instrumentului și metoda de plasare a emisiunii și reprezintă nivelul ratei dobânzii de adjudecare/subscriere aferente fiecărei tranșe adjudecate, la care se adaugă 50 de puncte de bază; nivelul astfel rezultat se aplică la sumele nedecontate specificate la alineatul precedent.  +  Articolul 43În situația nefurnizării titlurilor de stat adjudecate la licitația aferentă operațiunii de răscumpărare anticipată până la data decontării specificată în anunțurile prealabile/prospectele de emisiune ale MF, se aplică o dobândă penalizatoare participantului cu cont de decontare în Sistemul ReGIS sau în Sistemul Target2, pentru fiecare zi de întârziere, calculată prin aplicarea nivelului ratei randamentului de adjudecare aferente fiecărei tranșe adjudecate și nedecontate, la care se adaugă 50 de puncte de bază la costul brut aferent fiecărei tranșe adjudecate și nedecontate, sumele astfel calculate fiind încasate de către MF.  +  Articolul 44(1) În situația nefurnizării titlurilor de stat adjudecate la licitația aferentă operațiunii de preschimbare sau a nedecontării diferenței de plată, stabilite potrivit art. 37 teza a doua, până la data decontării specificate în anunțurile prealabile/prospectele de emisiune ale MF, se aplică o dobândă penalizatoare participantului cu cont de decontare în Sistemul ReGIS sau în Sistemul Target2, pentru fiecare zi de întârziere, calculată după cum urmează:a) în situația nefurnizării titlurilor de stat se aplică nivelul ratei randamentului aferent prețului net fix, exprimat cu 4 zecimale, care va sta la baza răscumpărării titlurilor supuse preschimbării, specificat la pct. 4.1.a), b).1^3 subpct. 11 lit. h) dinNormele metodologice din 2007, la care se adaugă 50 de puncte de bază, la costul brut aferent titlurilor de stat supuse răscumpărării, care au fost acceptate de către MF și nedecontate;b) în situația nedecontării diferenței de plată stabilite potrivit art. 37 teza a doua se va aplica nivelul ratei randamentului mediu de adjudecare aferent etapei de emisiune a licitației de preschimbare la care se adaugă 50 de puncte de bază, la diferența de plată precizată.(2) Sumele calculate conform alin. (1) vor fi încasate de către MF.  +  Articolul 45(1) Sumele finale, determinate potrivit prevederilor art. 42-44, sunt calculate și comunicate zilnic de către BNR - Direcția operațiuni de piață atât participantului cu cont de decontare în Sistemul ReGIS, cât și sistemelor de decontare (Sistemul SaFIR, Sistemul ReGIS, Sistemul Target2 etc.).(2) Sumele încasate în lei se vor vira în contul curent general al Trezoreriei Statului, deschis în ReGIS; sumele încasate în valută se vor vira în contul de valută corespunzător, deschis de MF la BNR.  +  Capitolul V Monitorizarea și evaluarea activității dealerilor primari  +  Secţiunea 1 Perioada de monitorizare și de evaluare, coeficienții de ponderare  +  Articolul 46(1) Perioada de monitorizare și de evaluare a activității dealerilor primari avută în vedere în aplicarea prevederilor art. 34 și 35 din Regulamentul-cadru este reprezentată de ultimele 12 luni calendaristice, precedente lunii în care se efectuează calculele ce stau la baza monitorizării și evaluării.(2) Pentru dealerii primari care la momentul monitorizării nu au o perioadă de 12 luni calendaristice vechime, perioada de monitorizare este reprezentată de perioada formată din luni calendaristice scurse de la data exercitării calității de dealer primar precedente lunii efectuării monitorizării.(3) Pentru dealerii primari care la momentul evaluării nu au o perioadă de 12 luni calendaristice vechime, perioada de evaluare este reprezentată de perioada formată din luni calendaristice scurse de la data exercitării calității de dealer primar, precedente lunii efectuării evaluării. Punctajul total obținut de respectivul dealer primar nu este luat în considerare la stabilirea clasamentului prevăzut la art. 49 alin. (2).  +  Articolul 47(1) Coeficienții de ponderare se stabilesc după cum urmează:
  Maturitate (ani)0-1> 1-3> 3-5> 5-7> 7-10> 10
  Coeficient1357911
  (2) Maturitatea titlurilor de stat se ia în calcul astfel:a) pentru operațiunile de plasare aferente pieței primare a titlurilor de stat și pentru etapa de emisiune a operațiunilor de preschimbare a titlurilor de stat, maturitatea aferentă titlurilor de stat nou-emise/redeschise o reprezintă maturitatea reziduală a respectivei serii de titluri de stat;b) pentru operațiunile aferente pieței secundare, inclusiv operațiunile de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat, se ia în calcul maturitatea reziduală a seriei de titluri de stat.(3) BNR poate opera modificări asupra coeficienților de ponderare în funcție de evoluția condițiilor de piață sau pe măsura introducerii unor noi categorii de instrumente de finanțare, aceste modificări urmând a fi făcute publice prin circulară a BNR.(4) Modificările coeficienților de ponderare vor fi anunțate cu cel puțin 6 luni înainte de implementarea acestora.(5) Pentru emisiunile denominate în monedă străină, calculele se vor efectua la cursul de schimb al monedei naționale contra monedei în care este denominată emisiunea de titluri de stat, curs de schimb publicat de BNR în ziua lucrătoare precedentă datei decontării emisiunii respective, în cazul emisiunilor pe piața primară, sau datei decontării tranzacției, în cazul operațiunilor pe piața secundară.
   +  Secţiunea a 2-a Metodologiile de calcul aferente monitorizării activității dealerilor primari în scopul menținerii calității de dealer primar  +  Articolul 48(1) În vederea efectuării calculelor necesare verificării îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 31 din Regulamentul-cadru, se utilizează următoarele metodologii de calcul:a) Pentru verificarea îndeplinirii obligației menționate la art. 31 lit. a) din Regulamentul-cadru, pentru fiecare dealer primar se determină valoarea raportului VA_DP/TVA_MF, unde:VA_DP - valoarea adjudecată în nume propriu și/sau în numele clienților de către dealerul primar, aferentă emisiunilor de titluri de stat, denominate în moneda națională și/sau în valută, plasate în perioada de monitorizare pe piața internă a titlurilor de stat administrată de BNR;TVA_MF - totalul valorii adjudecate de MF, aferentă emisiunilor de titluri de stat, denominate în moneda națională și/sau în valută, plasate în perioada de monitorizare pe piața internă a titlurilor de stat administrată de BNR.a1) Pentru a calcula VA_DP se adună următoarele elemente:(i) suma valorilor adjudecate în nume propriu și/sau în numele clienților de către dealerul primar în cadrul operațiunilor de plasare de titluri de stat, denominate în moneda națională și/sau în valută, emise de MF, organizate în perioada de monitorizare pe piața internă a titlurilor de stat administrată de BNR,și(ii) suma valorilor adjudecate în nume propriu și/sau în numele clienților de către dealerul primar, în cadrul etapei de emisiune a operațiunilor de preschimbare de titluri de stat, denominate în monedă națională, organizate în perioada de monitorizare pe piața internă a titlurilor de stat administrată de BNR.a2) Pentru a calcula TVA_MF se adună următoarele elemente:(i) suma valorilor adjudecate de MF în cadrul operațiunilor de plasare de titluri de stat, denominate în moneda națională și/sau în valută, organizate în perioada de monitorizare pe piața internă a titlurilor de stat administrată de BNR,și(ii) suma valorilor adjudecate de MF în cadrul etapei de emisiune a operațiunilor de preschimbare a titlurilor de stat, denominate în monedă națională pe piața internă, organizate în perioada de monitorizare pe piața internă a titlurilor de stat administrată de BNR.a3) Pentru calculul valorilor menționate la lit. a1) pct. (ii) și lit. a2) pct. (ii) nu se vor lua în considerare rezultatele participării la etapa de răscumpărare a operațiunilor de preschimbare a titlurilor de stat.b) Pentru verificarea îndeplinirii obligației menționate la art. 31 lit. b) din Regulamentul-cadru, pentru fiecare dealer primar se determină valoarea raportului VAP_DP/TVAP_MF, unde:VAP_DP - valoarea adjudecată în nume propriu de către dealerul primar și ponderată, aferentă emisiunilor de titluri de stat, denominate în moneda națională și/sau în valută, plasate în perioada de monitorizare pe piața internă a titlurilor de stat administrată de BNR;TVAP_MF - totalul valorii adjudecate de MF și ponderată, aferentă emisiunilor de titluri de stat, denominate în moneda națională și/sau în valută, plasate în perioada de monitorizare pe piața internă a titlurilor de stat administrată de BNR.b1) Pentru a calcula VAP_DP se adună următoarele elemente:(i) suma valorilor adjudecate în nume propriu de către dealerul primar în cadrul operațiunilor de plasare de titluri de stat și ponderate, denominate în moneda națională și/sau în valută, emise de MF, organizate în perioada de monitorizare pe piața internă a titlurilor de stat administrată de BNR,și(ii) suma valorilor adjudecate în nume propriu de către dealerul primar în cadrul etapei de emisiune a operațiunilor de preschimbare de titluri de stat și ponderate, denominate în monedă națională, organizate în perioada de monitorizare pe piața internă a titlurilor de stat administrată de BNR.b2) Pentru a calcula valoarea specificată la lit. b1) pct. (i), se aplică coeficientul de ponderare prevăzut la art. 47 alin. (1) asupra valorii adjudecate de dealerul primar în cadrul respectivei operațiuni de plasare, pentru fiecare operațiune de plasare de titluri de stat, denominate în moneda națională și/sau în valută.b3) Pentru a calcula valoarea specificată la lit. b1) pct. (ii), se aplică coeficientul de ponderare prevăzut la art. 47 alin. (1) și suplimentar un coeficient de ponderare de 1,5 asupra valorii adjudecate de dealerul primar în cadrul respectivei etape de emisiune a operațiunii de preschimbare, pentru fiecare operațiune de preschimbare de titluri de stat.b4) Pentru a calcula TVAP_MF se adună următoarele elemente:(i) suma valorilor adjudecate de MF în cadrul operațiunilor de plasare de titluri de stat și ponderate, denominate în moneda națională și/sau în valută, organizate în perioada de monitorizare pe piața internă a titlurilor de stat administrată de BNR,și(ii) suma valorilor adjudecate de MF în cadrul etapei de emisiune a operațiunilor de preschimbare a titlurilor de stat și ponderate, denominate în monedă națională pe piața internă, organizate în perioada de monitorizare pe piața internă a titlurilor de stat administrată de BNR.b5) Pentru a calcula valoarea specificată la lit. b4) pct. (i) se aplică coeficientul de ponderare prevăzut la art. 47 alin. (1) asupra valorii adjudecate de MF în cadrul respectivei operațiuni de plasare, pentru fiecare operațiune de plasare de titluri de stat.b6) Pentru a calcula valoarea specificată la lit. b4) pct. (ii), se aplică coeficientul de ponderare prevăzut la art. 47 alin. (1) și suplimentar un coeficient de ponderare de 1,5 asupra valorii adjudecate de către MF în cadrul etapei de emisiune a respectivei operațiuni de preschimbare de titluri de stat, pentru fiecare operațiune de preschimbare.b7) Pentru a calcula valorile menționate la lit. b1) pct. (ii) și lit. b4 pct. (ii) nu se iau în considerare rezultatele participării la etapa de răscumpărare a operațiunilor de preschimbare a titlurilor de stat.c) Pentru verificarea îndeplinirii obligației menționate la art. 31 lit. c) din Regulamentul-cadru, pentru fiecare dealer primar se determină valoarea raportului VDP_PS/TVDP_PS, unde:VDP_PS - valoarea de decontare ponderată a tranzacțiilor de vânzare și de cumpărare cu titluri de stat emise pe piața internă în monedă națională sau în valută, decontate prin sistemul SAFIR și derulate de dealerul primar în nume propriu în perioada de monitorizare pe piața secundară a titlurilor de stat administrată de BNR. Exclusiv pentru scopul evaluării îndeplinirii obligației prevăzute la art. 31 lit. c) din Regulamentul-cadru, în VDP_PS se va include și valoarea de decontare ponderată a tranzacțiilor, decontate prin sistemul SAFIR și derulate de dealerul primar în nume propriu, în cadrul operațiunilor de răscumpărare anticipată organizate în perioada de monitorizare pe piața internă a titlurilor de stat administrată de BNR;TVDP_PS - totalul valorilor de decontare ponderate a tranzacțiilor de vânzare și de cumpărare cu titluri de stat emise pe piața internă în monedă națională sau în valută, decontate prin sistemul SAFIR și derulate în perioada de monitorizare pe piața secundară a titlurilor de stat administrată de BNR. Exclusiv pentru scopul evaluării îndeplinirii obligației prevăzute la art. 31 lit. c) din Regulamentul-cadru, în TVDP_PS se va include și valoarea de decontare ponderată a tranzacțiilor decontate prin sistemul SAFIR și derulate în cadrul operațiunilor de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat organizate în perioada de monitorizare pe piața internă a titlurilor de stat administrată de BNR.c1) Pentru a calcula VDP_PS se adună următoarele elemente:(i) suma valorilor de decontare ponderate a fiecărei tranzacții de vânzare și a fiecărei tranzacții de cumpărare cu titluri de stat decontate prin sistemul SAFIR, emise pe piața internă în monedă națională sau în valută, derulate de dealerul primar în nume propriu în perioada de monitorizare pe piața secundară a titlurilor de stat administrată de BNR,și(ii) suma valorilor de decontare ponderate a tranzacțiilor decontate prin sistemul SAFIR și derulate de dealerul primar în nume propriu, în cadrul operațiunilor de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat organizate în perioada de monitorizare pe piața internă a titlurilor de stat administrată de BNR.c2) Pentru a calcula valorile specificate la lit. c1) se aplică coeficientul de ponderare prevăzut la art. 47 alin. (1) asupra valorii de decontare aferentă fiecărei tranzacții.c3) Pentru a calcula TVDP_PS se adună următoarele elemente:(i) suma valorilor de decontare ponderate a tranzacțiilor de vânzare și cumpărare cu titluri de stat emise pe piața internă în monedă națională sau în valută, decontate prin sistemul SAFIR și derulate în perioada de monitorizare pe piața secundară a titlurilor de stat administrată de BNR,și(ii) suma valorilor de decontare ponderate a tranzacțiilor decontate prin sistemul SAFIR și derulate în cadrul operațiunilor de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat organizate în perioada de monitorizare pe piața internă a titlurilor de stat administrată de BNR.c4) În cadrul valorilor de decontare ponderate menționate la lit. c3) pct. (i), fiecare tranzacție de vânzare și de cumpărare se ia în calcul o singură dată.c5) Pentru a calcula valoarea specificată la lit. c3) pct. (i) și (ii), se aplică coeficientul de ponderare prevăzut la art. 47 alin. (1) asupra valorii de decontare aferente fiecărei tranzacții.d) Pentru verificarea îndeplinirii obligației menționate la art. 31 lit. d) din Regulamentul-cadru, punctajul aferent activității de formator de piață, rezultat în urma monitorizării efectuate de către MF, conform metodologiei de calcul prevăzute la art. 29 din Regulamentul-cadru, se comunică Comitetului de evaluare.(2) Rezultatul monitorizării efectuate conform alin. (1) este notificat fiecărui dealer primar lunar de către Comitetul de evaluare.  +  Secţiunea a 3-a Criteriile de evaluare a performanței activității dealerilor primari  +  Articolul 49(1) Evaluarea performanței activității dealerilor primari de către Comitetul de evaluare are la bază următoarele criterii cantitative și calitative:a) criterii cantitative aferente activității din piața primară - detaliate în subsecțiunea a 2-a - maximum 40 de puncte;b) criterii cantitative aferente activității din piața secundară - detaliate în subsecțiunea a 3-a - maximum 45 de puncte;c) criterii calitative, detaliate în subsecțiunea a 4-a - maximum 15 puncte.(2) Rezultatul final obținut de fiecare dealer primar se determină prin însumarea punctajelor obținute la fiecare dintre cele trei criterii prevăzute la alin. (1), iar clasamentul se stabilește prin ierarhizare în ordine descrescătoare a punctajului total obținut. Numărul maxim de puncte ce poate fi realizat de un dealer primar este 100.(3) Punctajul aferent activității de formator de piață, așa cum acesta este stabilit de către MF potrivit cap. III secțiunea a 5-a din Regulamentul-cadru, referitor la evaluarea activității dealerilor primari, se comunică Comitetului de evaluare pentru efectuarea evaluării prevăzute la alin. (1).(4) Rezultatul evaluării se notifică fiecărui dealer primar lunar de către Comitetul de evaluare.(5) Clasamentul stabilit conform alin. (1) se publică pe paginile de internet ale BNR și MF și produce efecte începând cu prima zi lucrătoare a lunii următoare transmiterii notificării privind rezultatul evaluării specificat la alin. (4).  +  Articolul 50(1) Activitatea pe piața primară se evaluează prin prisma indicatorilor menționați la alin. (2) și a punctajelor aferente, precum și prin aplicarea metodologiilor de calcul aferente fiecărui indicator, descrise în prezenta subsecțiune, ce au la bază elemente cantitative.(2) Performanța activității desfășurate de dealerii primari pe piața primară se evaluează pe baza următorilor indicatori și a punctajelor aferente:a) ponderea în valoarea totală adjudecată a titlurilor de stat emise pe termen mediu și lung - 20 de puncte;b) ponderea în valoarea totală adjudecată a certificatelor de trezorerie cu discont - 10 puncte;c) rata de acceptare medie a ofertelor competitive - 5 puncte;d) ritmicitatea adjudecării într-un procent de minimum 2% pentru emisiunile de titluri de stat - 5 puncte.(3) Metodologia de calcul al indicatorului de la alin. (2) lit. a) și a alocării punctajului aferent sunt descrise în cele ce urmează:1. Ponderea în valoarea totală adjudecată a titlurilor de stat emise pe termen mediu și lung se calculează ca raport între valoarea ponderată a titlurilor de stat pe termen mediu și lung adjudecate în nume propriu de dealerul primar și totalul valorii ponderate adjudecate de către MF, aferentă emisiunilor de titluri de stat pe termen mediu și lung, emise pe piața internă și denominate în monedă națională și/sau străină.2. În scopul efectuării calculelor pentru obținerea valorii ponderate a titlurilor de stat pe termen mediu și lung adjudecate în nume propriu de dealerul primar se adună următoarele elemente cantitative:(i) suma valorilor ponderate a titlurilor de stat pe termen mediu și lung adjudecate în nume propriu de către dealerul primar în cadrul operațiunilor de plasare de titluri de stat (denominate în monedă națională și/sau străină), emise de MF, organizate în perioada de evaluare pe piața internă a titlurilor de stat administrată de BNR,și(ii) suma valorilor ponderate a titlurilor de stat pe termen mediu și lung adjudecate în nume propriu de către dealerul primar, în cadrul etapei de emisiune a operațiunilor de preschimbare a titlurilor de stat, denominate în monedă națională, organizate în perioada de evaluare pe piața internă a titlurilor de stat administrată de BNR. Pentru obținerea acestei valori nu se iau în considerare rezultatele participării la etapa de răscumpărare a operațiunilor de preschimbare a titlurilor de stat.2.1. Cu privire la pct. 2 subpct. (i), pentru a calcula valoarea ponderată a titlurilor de stat pe termen mediu și lung adjudecate în nume propriu de către dealerul primar în cadrul fiecărei operațiuni de plasare de titluri de stat, denominate în moneda națională și/sau în valută, se aplică coeficientul de ponderare prevăzut la art. 47 alin. (1) asupra valorii adjudecate de dealerul primar în nume propriu în cadrul fiecărei operațiuni de plasare.2.2. Cu privire la pct. 2 subpct. (ii), pentru a calcula valoarea ponderată a titlurilor de stat pe termen mediu și lung adjudecată în nume propriu de către dealerul primar în cadrul etapei de emisiune a fiecărei operațiuni de preschimbare de titluri de stat, denominate în moneda națională, se aplică coeficientul de ponderare prevăzut la art. 47 alin. (1) și suplimentar un coeficient de ponderare de 1,5 asupra valorii adjudecate de dealerul primar în nume propriu în cadrul respectivei etape de emisiune a operațiunii de preschimbare.3. În scopul efectuării calculelor pentru obținerea totalului valorii ponderate adjudecate de către MF aferentă emisiunilor de titluri de stat pe termen mediu și lung emise pe piața internă și denominate în monedă națională și/sau străină se adună următoarele elemente cantitative:(i) suma valorilor ponderate a titlurilor de stat pe termen mediu și lung adjudecate de către MF în cadrul operațiunilor de plasare de titluri de stat, denominate în monedă națională și/sau străină, organizate în perioada de evaluare pe piața internă a titlurilor de stat administrată de BNR,și(ii) suma valorilor ponderate a titlurilor de stat pe termen mediu și lung adjudecate de către MF în cadrul etapei de emisiune a operațiunilor de preschimbare a titlurilor de stat, denominate în monedă națională, organizate în perioada de evaluare pe piața internă a titlurilor de stat administrată de BNR.3.1. Cu privire la pct. 3 subpct. (i), pentru a calcula valoarea ponderată a titlurilor de stat pe termen mediu și lung adjudecată de către MF în cadrul fiecărei operațiuni de plasare de titluri de stat se aplică coeficientul de ponderare prevăzut la art. 47 alin. (1) asupra valorii adjudecate de MF în cadrul fiecărei operațiuni de plasare.3.2. Cu privire la pct. 3 subpct. (ii), pentru a calcula valoarea ponderată a titlurilor de stat pe termen mediu și lung adjudecată de către MF în cadrul etapei de emisiune a fiecărei operațiuni de preschimbare de titluri de stat se aplică coeficientul de ponderare prevăzut la art. 47 alin. (1) și suplimentar un coeficient de ponderare de 1,5 asupra valorii adjudecate de MF în cadrul respectivei etape de emisiune a operațiunii de preschimbare. Pentru obținerea acestei valori nu se iau în considerare rezultatele participării la etapa de răscumpărare a operațiunilor de preschimbare a titlurilor de stat.4. În alocarea punctajului obținut de fiecare dealer primar, aferent acestui indicator, se iau în considerare următoarele:(i) în cazul în care niciun dealer primar nu obține un procentaj mai mare sau egal cu 10%, primul clasat primește 20 de puncte, iar toți ceilalți dealeri primesc între 0 și 20 de puncte raportat la performanța celui mai bine clasat dealer primar;(ii) în cazul în care unul sau mai mulți dealeri primari obțin un procentaj mai mare sau egal cu 10%, toți cei care depășesc nivelul de 10% vor primi 20 de puncte; ceilalți dealeri primari vor primi între 0 și 20 de puncte raportat la valoarea ce corespunde cu 10% din totalul valorii ponderate adjudecate;(iii) dealerii primari care obțin un procentaj mai mic decât valoarea minimă impusă, potrivit art. 31 lit. b) din Regulamentul-cadru, nu vor primi niciun punct;(4) Metodologia de calcul a indicatorului de la alin. (2) lit. b) și a alocării punctajului obținut de fiecare dealer primar sunt descrise în cele ce urmează:1. Ponderea în valoarea totală adjudecată a certificatelor de trezorerie cu discont se calculează ca raport între valoarea ponderată cu coeficientul de ponderare prevăzut la art. 47 alin. (1) a certificatelor de trezorerie cu discont adjudecate în nume propriu de dealerul primar și totalul valorii ponderate cu coeficientul de ponderare prevăzut la art. 47 alin. (1) adjudecate de MF, aferentă certificatelor de trezorerie cu discont emise pe piața internă și denominate în monedă națională și/sau străină.2. În alocarea punctajului obținut de fiecare dealer primar, aferent acestui indicator, se iau în considerare următoarele:(i) în cazul în care niciun dealer primar nu obține un procentaj mai mare sau egal cu 10%, primul clasat primește 10 puncte, iar toți ceilalți dealeri primesc între 0 și 10 puncte raportat la performanța celui mai bine clasat dealer primar;(ii) în cazul în care unul sau mai mulți dealeri primari obțin un procentaj mai mare sau egal cu 10%, toți cei care depășesc nivelul de 10% vor primi 10 puncte; ceilalți dealeri primari vor primi între 0 și 10 puncte raportat la valoarea ce corespunde cu 10% din totalul valorii adjudecate;(iii) dealerii primari care obțin un procentaj mai mic decât valoarea minimă impusă, prevăzută la art. 31 lit. b) din Regulamentul-cadru, nu vor primi niciun punct;(5) Metodologia de calcul al indicatorului de la alin. (2) lit. c) și a alocării punctajului obținut de fiecare dealer primar se realizează astfel:1. Rata de acceptare medie a ofertelor competitive se calculează ca medie aritmetică, la nivelul perioadei de evaluare, a ratelor de acceptare a ofertelor competitive înregistrate de dealerul primar în nume propriu la fiecare dintre licitațiile de titluri de stat adjudecate de MF în perioada de evaluare organizate pentru:(i) operațiunile de plasare a titlurilor de stat,și(ii) operațiunile de preschimbare a titlurilor de stat noi/redeschise denominate în monedă națională pe piața internă, etapa de emisiune a operațiunii de preschimbare de titluri de stat.2. Rata de acceptare a ofertelor competitive înregistrată de dealerul primar în nume propriu la fiecare dintre licitațiile de titluri de stat organizate în perioada evaluată reprezintă raportul dintre valoarea adjudecată în nume propriu de dealerul primar la respectiva licitație aferentă ofertei de cumpărare competitive și valoarea subscrisă în nume propriu de dealerul primar la respectiva licitație, aferentă ofertei de cumpărare competitive.3. În alocarea punctajului obținut de fiecare dealer primar, aferent indicatorului rata de acceptare medie a ofertelor competitive, se iau în considerare următoarele:(i) neparticiparea unui dealer primar la oricare din emisiunile adjudecate de MF în perioada de evaluare va fi luată în calculul ratei de acceptare medie a ofertelor competitive cu valoarea zero;(ii) dealerul primar care înregistrează cea mai mare rată de acceptare a ofertelor competitive plasate va primi 5 puncte; ceilalți dealeri primari vor primi între 0 și 5 puncte raportat la performanța celui mai bine clasat dealer primar.(6) Metodologia de calcul al indicatorului de la alin. (2) lit. d) și a alocării punctajului obținut de fiecare dealer primar se realizează astfel:1. În scopul efectuării calculelor sunt luate în considerare următoarele categorii de emisiuni de titluri de stat:(i) toate emisiunile de titluri de stat plasate de MF pe piața internă în perioada de evaluare în cadrul operațiunilor de plasare a titlurilor de stat, denominate în monedă națională și/sau străină, în care dealerul primar a adjudecat în nume propriu minimum 2% din valoarea totală adjudecată de către MF aferentă respectivei emisiuni de titluri de stat,și(ii) toate emisiunile de titluri de stat plasate de MF pe piața internă în perioada de evaluare în cadrul etapei de emisiune a operațiunilor de preschimbare a titlurilor de stat noi/redeschise denominate în monedă națională, în care dealerul primar a adjudecat în nume propriu minimum 2% din valoarea totală adjudecată de către MF aferentă respectivei etape de emisiune a operațiunii de preschimbare.2. În alocarea punctajului obținut de fiecare dealer primar, aferent acestui indicator, se iau în considerare următoarele:(i) punctajul maxim este obținut de fiecare dealer primar care a adjudecat în nume propriu minimum 2% din valoarea totală adjudecată de către MF la toate licitațiile/subscripțiile publice de titluri de stat adjudecate în perioada de evaluare;(ii) în cazul în care dealerul primar nu a adjudecat în nume propriu minimum 2% din valoarea totală adjudecată de către MF la toate licitațiile/subscripțiile publice de titluri de stat adjudecate în perioada de evaluare, dealerul primar este evaluat în mod relativ, raportând numărul de licitații/subscripțiile publice în care a întrunit criteriul de mai sus la numărul total de emisiuni de titluri de stat adjudecate în perioada de evaluare.  +  Articolul 51(1) Evaluarea performanței activității desfășurate de dealerii primari pe piața secundară se realizează în funcție de tranzacțiile cu titluri de stat derulate de aceștia, decontate prin Sistemul SaFIR, conform următorilor indicatori:a) ponderea totală a valorilor de decontare a tranzacțiilor cu titluri de stat derulate pe piața internă - 15 puncte:(i) se calculează ca raport între valoarea de decontare ponderată a tranzacțiilor de vânzare și cumpărare cu titluri de stat emise pe piața internă, denominate în monedă națională și/sau străină, efectuate în nume propriu pe piața secundară a titlurilor de stat, și totalul valorii de decontare ponderate a tranzacțiilor de vânzare și cumpărare cu titluri de stat emise pe piața internă, denominate în monedă națională și/sau străină, derulate pe piața secundară în perioada de evaluare;(ii) coeficienții de ponderare utilizați pentru calculul valorilor specificate la pct. (i) sunt cei prevăzuți la art. 47 alin. (1);(iii) calculul se efectuează separat pentru fiecare categorie de titluri de stat, prin raportare la volumul total de tranzacționare aferent categoriei respective, după cum urmează:
  CategoriePunctaj
  Titluri emise pe termen lung (> 5 ani)9
  Titluri emise pe termen mediu (1-5 ani)4
  Certificate de trezorerie < 1 an2
  (iv) la efectuarea calculelor, categoriile de titluri de stat se structurează și se iau în considerare în funcție de maturitatea rezultată efectiv din diferența între data scadenței și data emisiunii inițiale a respectivelor titluri de stat care au făcut obiectul tranzacțiilor. Astfel, baza de date a tranzacțiilor cu titluri de stat derulate pe piața secundară, care sunt luate în considerare pentru acest indicator, se divide în cele 3 categorii specificate aferente maturității rezultate a titlurilor de stat, urmată de ponderarea cu coeficienții specificați la art. 47 alin. (1) a valorii fiecărei tranzacții din aceste categorii, după maturitatea reziduală a titlurilor de stat care au stat la baza efectuării tranzacțiilor. Dealerul primar care a efectuat tranzacții cu valoarea ponderată cea mai mare în totalul uneia dintre cele 3 categorii va primi punctajul maxim aferent categoriei;(v) tranzacțiile de tip repo, reverse repo, sell/buy-back, respectiv buy/sell-back sunt excluse atât din calculul valorii de decontare ponderate a tranzacțiilor efectuate de dealerul primar în nume propriu pe piața secundară a titlurilor de stat, cât și din calculul totalului valorii de decontare ponderate a tranzacțiilor de vânzare și cumpărare cu titluri de stat emise pe piața internă, derulate pe piața secundară în perioada de evaluare;(vi) toate tranzacțiile de sens contrar derulate pe aceeași emisiune de titluri de stat și cu același client, pentru care diferența de preț brut este de maximum 10 puncte de bază, sunt excluse din calculul valorii de decontare ponderate a tranzacțiilor efectuate de dealerul primar în nume propriu pe piața secundară a titlurilor de stat, dar sunt incluse în calculul totalului valorii de decontare ponderate a tranzacțiilor de vânzare și cumpărare cu titluri de stat emise pe piața internă, derulate pe piața secundară în perioada de evaluare;(vii) în scopul determinării indicatorului pentru o anumită perioadă, data de referință luată în calcul va fi cea a decontării tranzacției;(viii) tranzacțiile realizate cu contrapartide, altele decât dealerii primari, vor avea atașat suplimentar un coeficient de multiplicare de două ori mai mare decât cel aferent tranzacțiilor derulate cu dealerii primari;(ix) dealerul primar cu cel mai mare procentaj în cadrul unei categorii de titluri de stat primește punctajul maxim aferent categoriei respective; toți ceilalți dealeri primari sunt punctați raportat la procentajul celui mai performant dealer, pentru fiecare categorie în parte;(x) dealerii primari care au un procentaj mai mic de 2% în cadrul unei categorii nu vor primi niciun punct la categoria respectivă;
  b) numărul mediu zilnic al seriilor de titluri de stat tranzacționate - 5 puncte:(i) reprezintă numărul mediu zilnic, calculat ca medie aritmetică, al numărului de serii de titluri de stat emise pe termen mediu și lung pe piața internă, denominate în monedă națională și/sau străină, tranzacționat în nume propriu de dealerul primar;(ii) sunt luate în considerare doar acele serii de titluri a căror valoare tranzacționată în nume propriu reprezintă minimum 2% din volumul total tranzacționat pe seria respectivă în cadrul zilei;(iii) tranzacțiile de tip repo, reverse repo, sell/buy-back, respectiv buy/sell-back sunt excluse atât din calculul valorii de decontare a tranzacțiilor efectuate de dealerul primar în nume propriu pe piața secundară a titlurilor de stat, cât și din calculul volumului total tranzacționat pe seria respectivă în cadrul zilei, în perioada de evaluare;(iv) toate tranzacțiile de sens contrar derulate pe aceeași emisiune de titluri de stat și cu același client, pentru care diferența de preț brut este de maximum 10 puncte de bază, sunt excluse din calculul valorii de decontare a tranzacțiilor efectuate de dealerul primar în nume propriu pe piața secundară a titlurilor de stat, dar sunt incluse în calculul volumului total tranzacționat pe seria respectivă în cadrul zilei, în perioada de evaluare;(v) dealerul primar cu cea mai bună performanță primește 5 puncte; toți ceilalți dealeri primari primesc între 0 și 5 puncte, raportat la performanța celui mai bine clasat dealer primar;c) ponderea tranzacțiilor reversibile realizate - 5 puncte:(i) se calculează ca raport între valoarea tranzacțiilor de tip repo, reverse repo, sell/buy-back, buy/sell-back realizate de dealerul primar în nume propriu și valoarea totală a tranzacțiilor de acest tip derulate în perioada de evaluare;(ii) sunt excluse din calcul tranzacțiile realizate în relația cu BNR, precum și operațiunile reversibile efectuate în cadrul aceleiași zile;(iii) în scopul determinării acestui indicator pentru o anumită perioadă, data de referință luată în calcul va fi cea a decontării primului pas al tranzacției;(iv) dealerul primar cu cea mai bună performanță primește 5 puncte; toți ceilalți dealeri primari primesc între 0 și 5 puncte, raportat la performanța celui mai bine clasat dealer primar;d) angajamentele ca formator de piață (market maker) - 15 puncte:(i) MF evaluează performanțele dealerilor primari în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor de a furniza cotații ferme pentru titlurile de stat pe platforma electronică de cotare și tranzacționare agreată de MF, în conformitate cu prevederile art. 27 din Regulamentul-cadru;(ii) punctajul astfel calculat va fi comunicat Comitetului de evaluare de către MF în vederea includerii acestuia în evaluarea activității desfășurate de către dealerii primari pe piața secundară;e) adjudecarea în cadrul operațiunilor de răscumpărare anticipată - 5 puncte:(i) dealerul primar cu cea mai mare valoare adjudecată în cadrul operațiunilor de răscumpărare anticipată în cadrul perioadei de evaluare primește 5 puncte; toți ceilalți dealeri primari primesc între 0 și 5 puncte, raportat la cea mai mare valoare adjudecată individuală;(ii) în cazul în care în perioada de evaluare MF nu organizează operațiuni de răscumpărare anticipată, fiecărui dealer primar i se acordă punctajul maxim aferent acestui indicator (5 puncte);
  (2) Indicatorii prevăzuți la alin. (1) lit. a)-c) nu includ rezultatele obținute la operațiunile de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat și nici cele adjudecate la etapa de răscumpărare a operațiunii de preschimbare a titlurilor de stat.
   +  Articolul 52(1) Evaluarea calitativă a activității derulate de dealerii primari se realizează individual pentru fiecare în parte și are la bază următoarele criterii:a) integritatea și derularea în siguranță a activității pe piața primară și secundară - 3 puncte:(i) pentru derularea în siguranță a operațiunilor pe piața primară și secundară sunt luate în calcul numărul și tipul incidentelor de decontare înregistrate pe piața titlurilor de stat (tranzacțiile eșuate), precum și depășirea orei-limită stabilite conform reglementărilor în vigoare pentru transmiterea ofertelor de participare la licitațiile/subscripțiilor publice - 1 punct;(ii) conformarea cu standardele de integritate și etică profesională promovate de Asociația „A.C.I. România - Asociația Piețelor Financiare“ prin Codul de conduită (ACI Model Code) - 1 punct;(iii) performanța operațională a activității desfășurate la licitațiile și subscripțiile publice organizate de BNR - 1 punct;b) activitatea de marketing și distribuție a titlurilor de stat - 4 puncte:(i) emiterea de rapoarte de analiză și cercetare pentru clienți privind piața titlurilor de stat, finanțele publice și situația macroeconomică - 2 puncte;(ii) eforturile depuse pentru lărgirea și diversificarea bazei de clienți ce investesc în titluri de stat românești prin participarea la acțiuni de promovare a titlurilor de stat împreună cu MF privind promovarea titlurilor de stat (seminare, conferințe, roadshow-uri etc.) - 2 puncte;c) activitatea de custodie și încurajare a participării clienților la operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piața titlurilor de stat administrată de BNR - 8 puncte:(i) transmiterea de oferte competitive de participare în numele clienților la licitațiile/subscripțiile publice de titluri de stat pe piața titlurilor de stat administrată de BNR. În funcție de ponderea sumelor adjudecate pentru clienți în totalul adjudecat de MF, aferent perioadei de analiză, primul dealer primar clasat primește punctajul maxim, iar ceilalți dealeri primari primesc între 0 și punctajul maxim, raportat la performanța celui mai bine clasat dealer primar - 4 puncte;(ii) numărul de conturi pentru clienți, nou-deschise și utilizate în perioada evaluată. Dealerul primar cu cele mai multe conturi deschise și utilizate în condițiile menționate primește punctajul maxim, iar ceilalți dealeri primesc între 0 și punctajul maxim, raportat la performanța celui mai bine clasat dealer primar - 4 puncte.(2) Criteriile calitative prevăzute la alin. (1) se aplică inclusiv în vederea evaluării activității derulate de către dealerii primari în cadrul operațiunilor de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat și a celor de preschimbare a titlurilor de stat.
   +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 53Suspendarea calității de dealer primar de către MF, conform prevederilor Regulamentului-cadru, conduce la suspendarea dreptului de a participa la operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața administrată de BNR.  +  Articolul 54BNR este exonerată de obligația de a verifica dacă ofertanții la licitațiile pentru operațiunile de administrare a pasivelor guvernamentale sunt deținătorii legali ai titlurilor de stat care fac obiectul operațiunii de răscumpărare anticipată și al etapei de răscumpărare anticipată a operațiunii de preschimbare a titlurilor de stat.  +  Articolul 55BNR este exonerată de obligația de a verifica existența mandatului acordat de către clienți dealerilor primari, în calitate de participanți la operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piața administrată de BNR, în ceea ce privește ofertele clienților transmise prin intermediul dealerilor primari la operațiunile menționate.  +  Articolul 56Comisioanele încasate de către BNR pentru activități conexe operațiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale sunt prevăzute în anexa - Comisioanele încasate de Banca Națională a României pentru activități conexe operațiunilor aferente pieței primare a titlurilor de stat și operațiunilor de administrare a pasivelor guvernamentale efectuate pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, care face parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 57În calitate de administrator de piață mandatat de către MF, BNR încurajează înființarea de asociații profesionale, în scopul ridicării standardelor profesionale, stabilirii și impunerii unor reguli de conduită și etică profesională în desfășurarea operațiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piața administrată de BNR.  +  Articolul 58(1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 mai 2022, dată de la care se abrogă Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 10 octombrie 2016 („Regulamentul BNR nr. 7/2016“), Normele Băncii Naționale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1059 din 29 decembrie 2016, cu modificările ulterioare („Normele BNR nr. 1/2016“), precum și Norma Băncii Naționale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitațiilor și subscripțiilor de titluri de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 13 iulie 2010.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), următoarele prevederi referitoare la monitorizarea și evaluarea dealerilor primari se abrogă ulterior împlinirii perioadei de 12 luni calendaristice consecutive de la data intrării în vigoare a prezentului regulament:a) art. 8 din Regulamentul BNR nr. 7/2016;b) capitolul IV „Monitorizarea activității dealerilor primari“ din Regulamentul BNR nr. 7/2016;c) capitolul III „Monitorizarea și evaluarea activității dealerilor primari“ din Normele BNR nr. 1/2016;d) până la împlinirea termenului prevăzut în prezentul alineat, trimiterile din cadrul art. 5 la art. 47 referitoare la „coeficient de ponderare“ și „curs de schimb“ se consideră trimiteri la art. 8 din Regulamentul BNR nr. 7/2016;e) până la împlinirea termenului prevăzut în prezentul alineat, trimiterea din cadrul art. 21 alin. (2) lit. a) referitoare la clasamentul stabilit conform prevederilor art. 49 alin. (2) se consideră trimitere la art. 40 alin. (1) lit. b) din Regulamentul BNR nr. 7/2016;f) până la împlinirea termenului prevăzut în prezentul alineat, dealerii primari cu o vechime mai mică de 12 luni calendaristice sunt monitorizați și evaluați pentru perioada începând cu data exercitării calității de dealer primar precedente lunii efectuării monitorizării și evaluării. Respectivul dealer primar nu este inclus în clasamentul stabilit conform prevederilor art. 40 alin. (1) lit. b) din Regulamentul BNR nr. 7/2016, dar acesta participă la adjudecarea titlurilor de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive după încheierea primei etape, conform prevederilor art. 21 alin. (2) lit. b), c) și d).(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), prevederile cap. V „Monitorizarea și evaluarea activității dealerilor primari“ se aplică ulterior perioadei de 12 luni calendaristice consecutive de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.  +  Articolul 59Orice referire sau trimitere din actele normative în vigoare la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României se interpretează ca referire la acest regulament.  +  Articolul 60BNR va emite norme în aplicarea prezentului regulament, ce vor avea aceeași dată de intrare în vigoare cu prezentul regulament.
  p. Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
  Florin Georgescu
  București, 19 aprilie 2022.Nr. 8.  +  ANEXĂ
  COMISIOANELE
  încasate de Banca Națională a României pentru activitățile conexe operațiunilor aferente pieței primare
  a titlurilor de stat și operațiunilor de administrare a pasivelor guvernamentale efectuate pe piața titlurilor de stat
  administrată de Banca Națională a României
  DenumireaNivelul comisionului - lei -
  Comision de analiză a documentației depuse de instituțiile solicitante în vederea obținerii calității de dealer primar, inclusiv în cazul fuziunii sau divizării în care este implicat cel puțin un dealer primar100
  Fișa specimenelor de semnături22
  Comision privind înregistrarea conturilor de evidență a titlurilor de stat aferente clienților dealerilor primari 10
  ----