ORDIN nr. 1.213/226/2022privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.822/1.105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.213 din 20 aprilie 2022
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 226 din 18 aprilie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 21 aprilie 2022  Având în vedere Referatul de aprobare nr. AR 6.849 din 20.04.2022 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.175 din 18.04.2022 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:– Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.822/1.105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 998 din 28 octombrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Titlul ordinului se modifică și va avea următorul cuprins:ORDINpentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale, precum și a prevederilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, astfel cum a fost modificată și completată prin art. XVII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative2. În anexa nr. 1, la articolul 5, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) fișa de monitorizare a persoanei izolate, al cărei model este aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, în format electronic, completată prin aplicația informatică «Corona- forms»;3. În anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Casele de asigurări de sănătate validează serviciile de monitorizare a stării de sănătate a pacienților pentru persoanele înscrise pe listele medicilor de familie, pe baza datelor din fișele de monitorizare transmise automat din aplicația informatică «Corona-forms» în Sistemul Unic Integrat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, iar decontarea acestora se face în limita fondurilor alocate cu această destinație la nivelul caselor de asigurări de sănătate.4. În anexa nr. 1, la articolul 8, litera g) se abrogă.5. În anexa nr. 2, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii medicale acordate de medicii de familie, cuprinse în activitatea de monitorizare a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale, și Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.822/1.105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale, precum și a prevederilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, astfel cum a fost modificată și completată prin art. XVII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative.6. În anexa nr. 2, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 31 decembrie 2022.(2) Durata prezentului contract se poate prelungi pe toată durata de aplicabilitate a prevederilor art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2020, cu modificările ulterioare, precum și a prevederilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, astfel cum a fost modificată și completată prin art. XVII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2022, prin încheierea unui act adițional semnat de ambele părți.7. În anexa nr. 2, la articolul 5 alineatul (1), litera g) se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  ----