HOTĂRÂRE nr. 530 din 21 aprilie 2022privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 21 aprilie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 30 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat cu impact major în economie, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiții în sectoarele care se regăsesc în anexa nr. 1.2. La articolul 10, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins: (1^1) Intensitatea brută a ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere în cadrul schemei, în perioada 2021-2023, în raport cu cheltuielile eligibile, se stabilește prin hărțile regionale aprobate de Comisia Europeană pentru această perioadă și este prevăzută în anexa nr. 3.3. La articolul 17 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) realizează o investiție inițială în România, în unul dintre sectoarele prevăzute în anexa nr. 1;4. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se suspendă la data expirării perioadei sesiunii în care se pot înregistra cereri de acord pentru finanțare.5. La articolul 19, alineatul (3) se abrogă. 6. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.7. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 8. La anexa nr. 2 articolul 1, litera f) se abrogă. 9. La anexa nr. 2 articolul 2, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează în sesiuni de 30 de zile lucrătoare. Perioada de înregistrare a cererilor se comunică de către Ministerul Finanțelor pe website-ul său, conform art. 19 alin. (1) din hotărâre, cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de data deschiderii sesiunilor.(3) Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara sesiunilor se restituie întreprinderilor.10. La anexa nr. 2 articolul 3, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins: (3) Ministerul Finanțelor calculează, conform prevederilor anexei nr. 5 la procedură, un punctaj pentru întreprinderile care transmit cereri de acord pentru finanțare în cadrul sesiunii de înregistrare și întocmește Lista întreprinderilor solicitante ordonate descrescător pe baza punctajului obținut, menționându-se și ajutorul de stat solicitat în cuprinsul fiecărei cereri de acord pentru finanțare.(4) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de depunere a cererilor de acord pentru finanțare, Ministerul Finanțelor publică pe website-ul său lista prevăzută la alin. (3).(5) Începând cu data publicării pe website a listei menționate la alin. (3), cererile de acord pentru finanțare care se încadrează în bugetul alocat sesiunii se analizează în ordinea punctajului obținut.11. La anexa nr. 2 articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Ministerul Finanțelor verifică, pentru cererile de acord pentru finanțare prevăzute la art. 3 alin. (5), conformitatea documentelor transmise, prevăzute la art. 3 alin. (1), conform prevederilor anexei nr. 2 la procedură, și analizează viabilitatea investiției și eficiența economică a întreprinderii conform prevederilor anexei nr. 3 la procedură.12. La anexa nr. 2 articolul 4 alineatul (2) litera c), după punctul (iv) se introduce un nou punct, punctul (v), cu următorul cuprins: (v) informațiile care au stat la baza calculării punctajului conform art. 3 alin. (3) nu se confirmă în urma verificării realizate conform art. 4 alin. (1).13. La anexa nr. 2 articolul 4, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins: (2^1) În situația în care există buget disponibil ca urmare a emiterii unor scrisori de respingere, analiza continuă, în ordinea punctajului obținut, cu cererile de acord pentru finanțare care nu s-au încadrat inițial în bugetul alocat sesiunii.(2^2) În cazul în care bugetul alocat sesiunii este epuizat, analiza cererilor de acord pentru finanțare continuă, în ordinea punctajului obținut, în limita bugetului total alocat schemei, până la epuizarea acestuia.(2^3) În situația în care există buget disponibil ca urmare a emiterii unor scrisori de respingere, analiza continuă, în ordinea punctajului obținut, cu cererile de acord pentru finanțare care nu s-au încadrat inițial în bugetul total alocat schemei.14. La anexa nr. 2 articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) În urma procesului de evaluare a cererilor de acord pentru finanțare prevăzute la alin. (2^2) și (2^3), Ministerul Finanțelor emite, după caz:a) proiect de acord pentru finanțare, dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre, în limita bugetului total alocat schemei conform art. 4 alin. (2) din hotărâre;b) solicitare de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare, în cazul în care:(i) există neconcordanțe în informațiile furnizate;(ii) documentele nu respectă condițiile de conformitate prevăzute în anexa nr. 2 la procedură;(iii) se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluționării cererii;c) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanțare, în cazul în care:(i) cererea de acord pentru finanțare nu este însoțită de documentele prevăzute la art. 3;(ii) nu sunt îndeplinite în mod cumulativ toate condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre;(iii) întreprinderea nu respectă termenul de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare;(iv) informațiile care au stat la baza calculării punctajului conform art. 3 alin. (3) nu se confirmă în urma verificării realizate conform art. 4 alin. (1).15. La anexa nr. 2 articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins: (4) Proiectele de acord pentru finanțare se aprobă în ordinea în care au fost emise, după suplimentarea bugetului anual alocat schemei în anul în curs sau în limita bugetului alocat în anul următor, în conformitate cu legile bugetare anuale, fără a se depăși bugetul total alocat schemei prevăzut la art. 4 alin. (2) din hotărâre.(5) Cererile de acord pentru finanțare care nu se încadrează în bugetul total al schemei prevăzut la art. 4 alin. (2) din hotărâre se restituie întreprinderilor.16. La anexa nr. 2 articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Ministerul Finanțelor verifică și evaluează, conform art. 4, cererile de acord pentru finanțare însoțite de documentele justificative prevăzute la art. 3 alin. (1), în termen de 60 de zile lucrătoare de la data intrării în analiză a fiecărei cereri de acord pentru finanțare.17. La anexa nr. 2 articolul 12, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins: (1^1) Ministerul Finanțelor verifică și analizează cererea de plată a ajutorului de stat însoțită de documentele justificative prezentate în Ghidul de plată în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la Ministerul Finanțelor.18. La anexa nr. 2, articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură.19. La anexa nr. 2, după anexa nr. 3 la procedură se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5 la procedură, având cuprinsul anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 20. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul II(1) Cererile de acord pentru finanțare aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor soluționa potrivit dispozițiilor în vigoare la data depunerii acestora.(2) Acordurile pentru finanțare emise anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân supuse legislației în vigoare la data emiterii acestora.(3) Prevederile art. I pct. 17 se aplică și cererilor de plată a ajutorului de stat, aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 30 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 21 aprilie 2022.Nr. 530.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 807/2014)
  LISTA
  sectoarelor de activitate pentru care se acordă ajutoare de stat
  Nr. crt.Cod CAENDenumire cod CAEN
  SECȚIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
  11011Prelucrarea și conservarea cărnii
  21012Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
  31013Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
  41020Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
  51031Prelucrarea și conservarea cartofilor
  61032Fabricarea sucurilor de fructe și legume
  71039Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
  81041Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
  91042Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
  101051Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
  111052Fabricarea înghețatei
  121061Fabricarea produselor de morărit
  131062Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
  141071Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  151072Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
  161073Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cușcușului și a altor produse făinoase similare
  171081Fabricarea zahărului
  181082Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
  191083Prelucrarea ceaiului și cafelei
  201084Fabricarea condimentelor și ingredientelor
  211085Fabricarea de mâncăruri preparate
  221086Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
  231089Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
  241091Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
  251102Fabricarea vinurilor din struguri
  261107Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
  27132Producția de țesături
  281395Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
  291712Fabricarea hârtiei și cartonului
  301721Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
  311729Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
  322015Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
  332016Fabricarea materialelor plastice în forme primare
  342017Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
  352020Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
  36211Fabricarea produselor farmaceutice de bază
  37212Fabricarea preparatelor farmaceutice
  38221Fabricarea articolelor din cauciuc
  39222Fabricarea articolelor din material plastic
  40231Fabricarea sticlei și a articolelor din sticlă
  41236Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos
  42237Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
  43239Fabricarea produselor abrazive ṣi a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
  44251Fabricarea de construcții metalice
  45252Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice; producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
  46253Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
  47255Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
  48261Fabricarea componentelor electronice
  49262Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
  50263Fabricarea echipamentelor de comunicații
  51264Fabricarea produselor electronice de larg consum
  52265Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control și navigație; producția de ceasuri
  53266Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
  54267Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
  55268Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
  56271Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor și transformatoarelor electrice și a aparatelor de distribuție și control al electricității
  57272Fabricarea de acumulatori și baterii
  58273Fabricarea de fire și cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea
  59274Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
  60275Fabricarea de echipamente casnice
  61279Fabricarea altor echipamente electrice
  62281Fabricarea de mașini și utilaje de utilizare generală
  63282Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală
  64283Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
  65284Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului și a mașinilor-unelte
  66289Fabricarea altor mașini și utilaje cu destinație specifică
  67291Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
  68292Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
  69293Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
  70302Fabricarea materialului rulant
  71303Fabricarea de aeronave și nave spațiale
  72309Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.
  73310Fabricarea de mobilă
  74325Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
  SECȚIUNEA E - DISTRIBUȚIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEȘEURILOR, ACTIVITĂȚI DE DECONTAMINARE
  75382Tratarea și eliminarea deșeurilor
  SECȚIUNEA F - CONSTRUCȚII
  7642Lucrări de geniu civil
  SECȚIUNEA I - HOTELURI ȘI RESTAURANTE
  77551Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  SECȚIUNEA J - INFORMAȚII ȘI COMUNICAȚII
  78591Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  79620Activități de servicii în tehnologia informației
  80631Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  81639Alte activități de servicii informaționale
  SECȚIUNEA M - ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
  827112Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  83712Activități de testări și analize tehnice
  84721Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
  85741Activități de design specializat
  SECȚIUNEA Q - SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  86861Activități de asistență spitalicească
  87862Activități de asistență medicală ambulatorie și stomatologică
  88869Alte activități referitoare la sănătatea umană
  89871Activități ale centrelor de îngrijire medicală
  90872Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
  91873Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
  92879Alte activități de asistență socială, cu cazare, n.c.a.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 5 la procedură)
  CRITERII
  pe baza cărora se calculează punctajul întreprinderilor solicitante
  Criterii de evaluareMod de determinarePunctaj
  Valoarea investiției(Valoarea investiției în lei/4.500.000 lei) x 10Rezultatul obținut se transformă în număr de puncte.
  Investiția inițială- schimbarea fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente20 puncte
  - extinderea capacității unei unități existente
  - diversificarea activității unei unități existente
  - înființarea unei noi unități de o întreprindere nou-înființată10 puncte
  - înființarea unei noi unități de o întreprindere în activitate
  Locația realizării investiției- județ cu intensitate 60%40 puncte
  - județ cu intensitate 50%30 puncte
  - județ cu intensitate 45%10 puncte
  - județ cu intensitate 40%5 puncte
  Rentabilitatea cifrei de afaceri în ultimul exercițiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în activitateRca = (profit net/cifra de afaceri) x 100Rca > 1% 5 puncte
  Valoarea capitalului social subscris și vărsat, în cazul întreprinderilor nou-înființateCapital social > 500.000 lei 5 puncte
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 807/2014)
  Intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat regionale acordate întreprinderilor mari
  RegiuneaJudețe componenteIntensitate maximă %Nivel maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere - euro -
  Nord-VestBihor40%30.000.000
  Bistrița-Năsăud50%37.500.000
  Cluj40%30.000.000
  Maramureș50%37.500.000
  Satu Mare50%37.500.000
  Sălaj50%37.500.000
  CentruAlba50%37.500.000
  Brașov40%30.000.000
  Covasna40%30.000.000
  Harghita40%30.000.000
  Mureș40%30.000.000
  Sibiu40%30.000.000
  Nord-EstBacău 60%45.000.000
  Botoșani60%45.000.000
  Iași50%37.500.000
  Neamț60%45.000.000
  Suceava60%45.000.000
  Vaslui60%45.000.000
  Sud-EstBrăila60%45.000.000
  Buzău60%45.000.000
  Constanța50%37.500.000
  Galați60%45.000.000
  Vrancea60%45.000.000
  Tulcea60%45.000.000
  Sud-MunteniaArgeș50%37.500.000
  Călărași60%45.000.000
  Dâmbovița50%37.500.000
  Giurgiu50%37.500.000
  Ialomița60%45.000.000
  Prahova60%45.000.000
  Teleorman60%45.000.000
  Sud-Vest OlteniaDolj60%45.000.000
  Gorj60%45.000.000
  Mehedinți60%45.000.000
  Olt60%45.000.000
  Vâlcea60%45.000.000
  VestArad30%22.500.000
  Caraș-Severin40%30.000.000
  Hunedoara40%30.000.000
  Timiș30%22.500.000
  Zonele „c“ care nu sunt predefinite
  București-IlfovIlfov parțial: Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra și Berceni35%26.250.000
  Ilfov parțial: Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești și Pantelimon45%33.750.000
  ----