ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 54 din 21 aprilie 2022pentru completarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 21 aprilie 2022  Având în vedere faptul că oprirea pentru 2 ani pentru lucrări de reabilitare în anul 2027 a unității 1 a CNE Cernavodă cu o putere instalată de 700 MWh va aduce un deficit semnificativ de energie pe piața internă, care va conduce la necesitatea înlocuirii producției de energie de la unitatea 1 de la CNE Cernavodă din alte surse de energie pentru echilibrarea cererii și ofertei,având în vedere faptul că investițiile în energie contribuie la atingerea obiectivelor strategice privind siguranța energetică, cu atât mai mult în noul context geopolitic se impune reconsiderarea principiilor privind siguranța energetică.Luând în considerare contextul geopolitic actual, cu impact asupra imprevizibilității asigurării producției, transportului și distribuției energiei electrice,întrucât prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2019 privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea unităților generatoare și de verificare a conformității unităților generatoare cu cerințele tehnice privind racordarea unităților generatoare la rețelele electrice de interes public sunt impuse obligații referitoare la implementarea, în cel mai scurt timp, a conceptului de „Blackstart“ în vederea restabilirii/repornirii Sistemului electroenergetic național, denumit în continuare SEN, deoarece există proiecte de investiții aflate în faze avansate de execuție și care au ținut cont de cerințele conceptului de „Blackstart“, iar nefinalizarea acestora poate genera premise pentru imposibilitatea restabilirii parametrilor tehnici de funcționare a SEN, având în vedere că sistemele de transport al energiei electrice din Ucraina și Republica Moldova sunt conectate la Sistemul european continental de transport al energiei electrice ENTSO-E, a crescut importanța realizării funcției de restaurare a SEN, în contextul generat de conflictul armat din Ucraina.Ținând cont că pentru realizarea de investiții în obiective energetice de complexitate mare se utilizează conceptul de contractare tip „la cheie/turn key project“, iar filozofia de operare, interconexiunea sistemelor tehnice, sistemul de conducere al proceselor tehnologice sunt concepute încă din faza de inițiere a proiectului, dezvoltate pe parcursul implementării acestuia, în concordanță cu echipamentele principale ale obiectivului, prin documentația de proiectare și finalizate prin teste, probe și verificări, înainte de punerea în funcțiune a obiectivului, acestea fiind protejate de drepturi de proprietate intelectuală și calificate ca secrete comerciale ale executanților,având în vedere contextul geopolitic și creșterea fără precedent a prețurilor energiei, se impune adoptarea unor măsuri urgente pentru deblocarea și finalizarea în cel mai scurt timp posibil a unor proiecte de investiții în curs, blocate din motive tehnice, economice sau juridice și care ar putea contribui la garantarea aprovizionării cu energie electrică inclusiv pe termen scurt.Deoarece, în contextul geopolitic actual, în situația opririi în funcționare a SEN, o investiție energetică nouă, având implementată funcția de „Blackstart“, ar putea reporni fără tensiune din sistem într-un timp foarte scurt și ar putea asigura alimentarea cu energie electrică a zonei, pentru restaurarea SEN,întrucât în contextul actual este necesară adoptarea unor măsuri urgente pentru flexibilizarea sistemului achizițiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecința cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiții majore cu impact asupra infrastructurii în domeniul energetic, cu impact social și economic la nivel național sau local,ținând cont de faptul că prezenta ordonanță de urgență privește un interes public general, deoarece implementarea măsurilor propuse creează premisele finalizării într-un termen mai scurt a proiectelor de infrastructură energetică, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 117 se introduce un nou articol, articolul 117^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 117^1Prin excepție de la prevederile art. 117, entitatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare pentru atribuirea contractelor sectoriale, având ca obiect execuția restului rămas de executat pentru realizarea și dezvoltarea capacităților de producere energie electrică în situația în care acesta reprezintă mai puțin de 40% din stadiul fizic aferent obiectivului de investiții.2. La articolul 180, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) În cazul atribuirii unor contracte potrivit dispozițiilor art. 117^1, entitatea contractantă poate decide să nu excludă din cadrul procedurii de atribuire operatorii economici prevăzuți la alin. (1) lit. g).
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul energiei,
  George-Sergiu Niculescu,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 21 aprilie 2022.Nr. 54.-----