HOTĂRÂRE nr. 511 din 14 aprilie 2022pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 18 aprilie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 6 mai 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru Programul național apicol pentru perioada 2020-2022 este de 169.621 mii lei, din care suma de 84.810,5 mii lei reprezintă contribuția Uniunii Europene la programele apicole naționale, potrivit prevederilor Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/974 a Comisiei din 9 iunie 2021 de aprobare a programelor naționale modificate de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, și va fi distribuită astfel:a) pentru anul 2020: 50.210 mii lei;b) pentru anul 2021: 59.215 mii lei;c) pentru anul 2022: 60.196 mii lei.2. La anexa nr. 1, capitolul VI „Modul de finanțare“, paragraful al treilea se modifică și va avea următorul cuprins:Contribuția Uniunii Europene la Programul de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole este aprobată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/974 a Comisiei din 12 iunie 2019 de aprobare a programelor naționale de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole, prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, faptul generator al cursului de schimb este stabilit la art. 34 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, iar cursul euro este stabilit, potrivit prevederilor art. 34, respectiv 40 din același regulament, la valoarea de 4,7830 lei pentru plățile aferente anului 2020, la valoarea de 4,8683 lei pentru plățile aferente anului 2021 și la valoarea de 4,9490 lei pentru plățile aferente anului 2022.3. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul II.B „Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei“, alineatul (2), punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. medicamentele pentru tratarea varoozei se achiziționează obligatoriu pentru întreg efectivul de albine deținut de apicultor, indiferent de măsura accesată în cadrul Programului;4. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul II.B „Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei“, alineatul (4), litera i) se abrogă.5. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul III.C „Raționalizarea transhumanței/stupăritului pastoral“, alineatul (3), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) copia de pe filele din carnetul de stupină actualizat, din care să reiasă tratamentele realizate și mișcarea efectivelor de albine.6. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul III. C, punctul C.3 „Achiziționarea de unelte apicole și echipamente de protecție“, alineatul (1), după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:3. echipament apicol de protecție înseamnă bluze/jachete apicole, pantaloni sau combinezoane apicole, mască apicolă si mănuși apicole.7. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul III.C, punctul C.4 „Achiziționarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorcă apicolă/pavilion apicol și mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral“, alineatul (3), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) „copia cărții tehnice/manualului de utilizare/instrucțiunilor de montare, utilizare și întreținere a mijloacelor fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral;“.8. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul IV.D „Măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din Uniune“, punctul D.2 „Achiziționarea de produse proteice solide pentru familii de albine de către stupinele de elită și multiplicare“, alineatul (2), după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:4^1. produsele proteice solide achiziționate și decontate prin Program sunt acele produse proteice solide care se administrează ca atare, fără posibilitatea de a fi reconstituite;9. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul IV.D „Măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din Uniune“, punctul D.2 „Achiziționarea de produse proteice solide pentru familii de albine de către stupinele de elită și multiplicare“, alineatul (4), litera i) se abrogă.10. La anexa nr. 1, anexele nr. 1 și 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.11. La anexa nr. 2, articolul 1, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În vederea centralizării și încadrării în plafonul alocat pentru acțiunea prevăzută la cap. IX subcap. III. C pct. C.4 și subcap. IV. D pct. D.3 din anexa nr. 1, solicitantul depune la centrul județean APIA sau online la adresa de e-mail a centrului județean APIA, respectiv al municipiului București, până la data de 30 aprilie, cererea de intenție, prin care își asumă achiziția ulterioară a mijlocului de transport apicol fără autopropulsie - remorcă apicolă/pavilion apicol și/sau a mijloacelor fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor, a incubatorului de creștere a mătcilor, a incubatorului de transport botci și a kitului de inseminare...............................................................(4) În vederea centralizării și încadrării în plafonul alocat pentru măsurile menționate la cap. IX subcap. I.A din anexa nr. 1, solicitantul depune la centrul județean APIA sau la adresa de e-mail a centrului județean, respectiv a municipiului București, până la data de 30 aprilie, cererea de intenție, prin care estimează cheltuielile pentru măsurile de la pct. A.1, A.2 și A.3 și/sau prin care își asumă achiziția ulterioară pentru măsurile de la pct. A.4 și A.5.12. La anexa nr. 2, articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Pentru evitarea creării condițiilor artificiale, pentru măsura menționată la cap. IX subcap. I.A din anexa nr. 1, membrii formei asociative nu pot fi furnizori de servicii de consultanță, promovare și/sau perfecționare în Programul național apicol pentru perioada 2020-2022.13. La anexa nr. 2, articolul 2^2 se abrogă.14. La anexa nr. 2, articolul 8, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) În cazul în care din plafonul alocat pentru una dintre acțiuni rămâne o sumă neutilizată, suma disponibilă va fi redistribuită către acțiunile A, B, C, D sau E, după caz.15. La anexa nr. 2, articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Refuzul controlului la fața locului la data comunicată, precum și lipsa produselor pentru care au solicitat sprijin în cererea de plată atrag excluderea de la plată.16. La anexa nr. 2, anexa „Plafoane alocate pentru fiecare măsură din Program“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat
  București, 14 aprilie 2022.Nr. 511.  +  Anexa nr. 1*)(Anexa nr. 1 la program)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  CERERE DE INTENȚIE
  pentru formele asociative apicole
  Programul național apicol 2022
   +  Anexa nr. 2*)(Anexa nr. 3 la program)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  CERERE DE INTENȚIE PENTRU APICULTORI
  Programul național apicol 2022
   +  Anexa nr. 3(Anexa la normele de aplicare)
  PLAFOANE
  alocate pentru fiecare măsură din Program
  PNA 2020-2022Buget euro (50% FEGA + 50% Buget național) alocat conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/974
  Măsura202020212022
  A. Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori, din care: 1.791.375,771.774.901,651.763.685,69
  A.1. Consultanță în apicultură501.585,21498.094,93496.036,60
  A.2. Promovarea apiculturii și a produselor apicole179.137,58182.400,96186.013,73
  A.3. Organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură107.482,55112.246,74117.119,75
  A.4. Achiziția de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii501.585,21491.079,51482.257,81
  A.5. Achiziția de către formele asociative de echipament pentru ambalarea mierii501.585,21491.079,51482.257,81
  B. Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei2.436.271,042.455.397,532.445.736,02
  C. Raționalizarea transhumanței, din care:2.543.753,593.324.787,423.343.563,78
  C.1. Achiziționarea de cutii noi în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral788.205,34785.727,21792.280,68
  C.2. Achiziționarea de accesorii apicole644.895,28631.387,94620.045,75
  C.3. Achiziționarea de unelte apicole și echipamente de protecție394.102,67406.894,45406.474,44
  C.4. Achiziționarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorci/pavilioane apicole și mijloace de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral716.550,311.500.777,821.524.762,91
  D. Măsuri pentru repopulare: achiziționarea de mătci (regine) și/sau familii de albine pentru apicultură3.081.166,323.941.708,363.921.334,79
  D.1. Măsuri pentru repopulare: achiziționarea de mătci (regine) și/sau familii de albine pentru apicultură3.051.708,363.031.334,79
  D.2. Achiziționarea de produse proteice solide pentru familii de albine de către stupinele de elită și multiplicare300.000300.000
  D.3. Achiziționarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare590.000590.000
  E. Îmbunătățirea calității produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piață: Decontarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii644.895,28666.465,04688.939,72
  TOTAL EURO10.497.462,0012.163.260,0012.163.260,00
  TOTAL LEI50.209.360,7559.214.398,6660.195.973,74
  ----