ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 46 din 14 aprilie 2022privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 aprilie 2022  În vederea asigurării respectării obligației statului român de a adopta măsurile necesare aplicării Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 79 I din 21 martie 2019 (Regulamentul),având în vedere necesitatea adoptării de urgență la nivel național a dispozițiilor legale prin care să se creeze cadrul normativ, mecanismele administrative și instrumentele adecvate în scopul implementării eficiente a Regulamentului,având în vedere necesitatea corelării și armonizării legislației naționale cu legislația Uniunii Europene în domeniul examinării investițiilor străine directe, în vederea asigurării funcționalității mecanismului de examinare,având în vedere necesitatea luării, de urgență, a măsurile necesare, în conformitate cu dreptul Uniunii, pentru a preveni eludarea mecanismelor de examinare și a deciziilor de examinare a investițiilor străine directe,întrucât adoptarea, la nivel național, a unui act normativ privind reglementarea regimului juridic al examinării investițiilor străine directe, precum și desemnarea punctului național de contact trebuiau realizate de către statul român până la data de 11 octombrie 2020, dată de la care se aplică Regulamentul,având în vedere faptul că investițiile străine directe contribuie la creșterea economică a Uniunii, consolidând competitivitatea acesteia, creând locuri de muncă și economii de scară, atrăgând capitaluri, tehnologii, inovare și expertiză și deschizând noi piețe pentru exporturile Uniunii și susțin realizarea obiectivelor stabilite în Planul de investiții pentru Europa și contribuie la alte proiecte și programe ale Uniunii,întrucât cadrul de examinare a investițiilor străine directe și de cooperare trebuie să ofere mijloacele necesare pentru a aborda riscurile la adresa securității sau a ordinii publice într-un mod cuprinzător, precum și pentru a se adapta la circumstanțele în schimbare, menținând totodată flexibilitatea necesară pentru ca statele membre să examineze investițiile străine directe din motive privind securitatea sau ordinea publică, ținând cont de situațiile lor individuale și de particularitățile lor naționale,în considerarea faptului că lipsa unei intervenții legislative imediate privind stabilirea unor norme naționale referitoare la procedura de examinare a investițiilor străine directe și la cooperarea cu statele membre și Comisia Europeană are ca efecte crearea unei stări de incertitudine juridică și imposibilitatea îndeplinirii de către statul român a obligațiilor care decurg din aplicarea Regulamentului,urgența adoptării acestui act normativ constă în necesitatea de a crea cadrul legal național care să permită aplicarea Regulamentului (UE) 2019/452, în caz contrar, România riscând imposibilitatea implementării normelor europene privind investițiile străine directe din cauza unei bariere legislative.În acest sens, importanța obiectului reglementat adaugă la necesitatea aplicării, întrucât vizează un subiect ce ține și de domeniul apărării și securității naționale și care are drept consecință directă un impact major asupra evoluției economiei naționale.Totodată, neaplicarea Regulamentului are aptitudinea de a descalifica România ca un posibil partener în cadrul investițiilor străine directe, fapt care aduce un detriment major economiei naționale, în condițiile stării de urgență create de pandemia cu virusul SARS-CoV-2.De asemenea, luând în considerare impactul semnificativ pe care actualul context internațional de securitate îl are asupra mediului economic, precum și angajamentele internaționale asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, elemente de natură să justifice încadrarea în ipoteza unei situații extraordinare, a cărei reglementare nu poate fi amânată și care reclamă adoptarea de urgență a unor măsuri corespunzătoare pentru prevenirea și/sau stoparea unor consecințe negative, prin prezentul proiect de act normativ se urmărește asigurarea existenței unui cadru normativ caracterizat de previzibilitate, certitudine și securitate juridică, prin reglementarea concretă a mecanismului de examinare a investițiilor străine directe în România, cu scopul de a asigura protecția intereselor publice majore precum securitatea națională, buna funcționare a mecanismelor pieței și, în general, a economiei, precum și asigurarea garanțiilor de protecție a ordinii publice.Întrucât absența unui cadru legal adecvat poate avea consecințe negative constând în riscul declanșării de către Comisia Europeană a unei eventuale proceduri privind neîndeplinirea obligațiilor pe care România le are în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene,ținând cont de faptul că nepromovarea proiectului de act normativ poate avea consecințe negative asupra beneficiului public, care poate fi afectat de incertitudinea juridică cu privire la investițiile străine directe,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Obiectul și domeniul de aplicare(1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul legal și instituțional necesar aplicării Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, denumit în continuare Regulamentul, în scopul protejării intereselor esențiale de securitate și ordine publică.(2) Prezenta ordonanță de urgență nu aduce atingere acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.(3) Prevederile prezentei ordonanțe nu se aplică investițiilor de portofoliu, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investițiilor directe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/1998, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2DefinițiiÎn sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) investitor străin:1. persoană fizică, care nu este cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, care a realizat sau intenționează să realizeze o investiție străină directă în România;2. persoană juridică, al cărei sediu social nu se află într-un stat membru al Uniunii Europene, care a realizat sau intenționează să realizeze o investiție străină directă în România;3. persoană juridică, al cărei sediu social se află într-un stat membru al Uniunii Europene, care a realizat sau intenționează să realizeze o investiție străină directă în România, în care este exercitat în mod direct sau indirect controlul de către: o persoană fizică ce nu este cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, o persoană juridică al cărei sediu social nu se află într-un stat membru al Uniunii Europene sau o altă entitate juridică, fără personalitate juridică, organizată în temeiul legilor unui stat care nu este membru al Uniunii Europene;4. administrator fiduciar al unei entități fără personalitate juridică ce a realizat sau intenționează să realizeze o investiție străină directă în România sau o persoană aflată într-o poziție similară, dacă aceasta nu este cetățean al Uniunii Europene, în cazul unei persoane fizice, sau dacă aceasta nu are sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene, în cazul unei persoane juridice, sau dacă această entitate a fost constituită în temeiul legilor unui stat care nu este stat membru al Uniunii Europene;b) investiție străină directă - investiție de orice natură efectuată de un investitor străin cu scopul de a stabili sau de a menține legături durabile și directe între investitorul străin și întreprinderea vizată sau o unitate organizatorică separată a unei întreprinderi, cărora le sunt puse la dispoziție aceste fonduri sau urmează să le fie puse la dispoziție pentru desfășurarea unei activități economice în România, și care îi permit investitorului străin să exercite un control asupra administrării întreprinderii.O investiție străină directă se efectuează, de asemenea, când există o schimbare în structura de proprietate a unui investitor străin persoană juridică, dacă această schimbare în ceea ce privește persoana juridică face posibilă exercitarea unui control, în mod direct sau indirect, de către o:1. persoană fizică ce nu este cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene;2. persoană juridică al cărei sediu social nu se află într-un stat membru al Uniunii Europene sau3. altă entitate juridică, fără personalitate juridică, organizată în temeiul legilor unui stat care nu este membru al Uniunii Europene;c) investiție nouă - investiție inițială în active corporale și necorporale aflate în același perimetru, legate de demararea activității unei întreprinderi noi, extinderea capacității unei întreprinderi existente, diversificarea producției unei întreprinderi prin produse care nu au fost fabricate anterior sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei întreprinderi existente. Înființarea unei noi întreprinderi reprezintă crearea unui nou amplasament pentru desfășurarea activității pentru care se solicită finanțarea, independent din punct de vedere tehnologic de alte unități existente. Extinderea capacității unei întreprinderi existente reprezintă mărirea capacității de producție în amplasamentul existent datorată existenței unei cereri neonorate. Diversificarea producției unei întreprinderi existente reprezintă obținerea de produse sau servicii care nu erau realizate anterior în unitatea respectivă;d) control - definit potrivit prevederilor art. 9 alin. (5) și (6) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;e) întreprindere - definită potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;f) Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe, denumită, în continuare, CEISD sau Comisia - organ colegial fără personalitate juridică, aflat în subordinea Guvernului României, care are ca atribuții examinarea investițiilor străine directe conform prevederilor Regulamentului și ale prezentei ordonanțe de urgență și emiterea avizelor de examinare;g) cerere de autorizare a investiției străine directe - cererea depusă de către persoanele prevăzute la lit. a) la CEISD, având ca obiect autorizarea unei investiții străine directe potrivit prevederilor art. 3 și 9.  +  Articolul 3Investiții străine directe supuse autorizării(1) Sunt supuse examinării și avizării CEISD investițiile străine directe definite la art. 2 lit. b) și investițiile noi definite la art. 2 lit. c) care:a) au ca obiect domeniile de activitate prevăzute la art. 2 din Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 73/2012 referitoare la aplicarea art. 6 alin. (9) din Legea Concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la criteriile prevăzute la art. 4 din Regulament; șib) a căror valoare depășește pragul de 2.000.000 de euro, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil pentru ultima zi a exercițiului financiar din anul anterior realizării operațiunii.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b), pot fi supuse examinării și avizării CEISD, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, și investițiile străine directe care nu depășesc pragul de 2.000.000 euro, dacă, prin natura sau efectele sale potențiale, raportat la criteriile prevăzute la art. 4 din Regulament, pot avea impact asupra securității sau ordinii publice sau prezintă riscuri la adresa acestora.(3) În cazul în care o investiție străină directă realizată de către un investitor străin are ca rezultat modificarea controlului efectiv al unei/unor întreprinderi, în sensul prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cuprinzând și operațiunile care conduc la crearea de societăți în comun, astfel cum sunt prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar obiectul de activitate se circumscrie domeniilor stabilite la art. 2 din Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 73/2012, investitorul străin va depune cerere de autorizare în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, indiferent dacă reprezintă sau nu o concentrare economică în sensul Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) În cazul în care o investiție străină directă constituie, în același timp, și o concentrare economică care intră sub incidența Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, investitorul străin va depune atât o cerere de autorizare în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, cât și o notificare a unei concentrări economice în sensul Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În acest caz, procedura prevăzută de Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, va fi finalizată în funcție de decizia cu privire la soluționarea cererii de autorizare emise în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 4Persoanele obligate să depună cereri de autorizare a investițiilor străine directe(1) Investitorii străini definiți potrivit prevederilor art. 2 lit. a) care doresc să realizeze o investiție străină directă definită la art. 2 lit. b) și o investiție nouă definită la art. 2 lit. c), supuse examinării și avizării potrivit prevederilor art. 3 alin. (1), au obligația de a depune cerere de autorizare în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), și investitorii străini care doresc să realizeze o investiție străină directă în temeiul altor reglementări și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) au obligația de a depune cerere de autorizare în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, dispozițiile art. 17 aplicându-se în mod corespunzător.(3) În cazul investițiilor străine directe care se realizează prin fuziunea a două sau mai multor întreprinderi, cererile de autorizare se depun de către fiecare dintre părțile implicate. În celelalte cazuri, cererea de autorizare se depune de către persoana, întreprinderea sau întreprinderile care dobândește/ dobândesc controlul asupra uneia ori mai multor întreprinderi ori asupra unor părți ale acesteia/acestora, respectiv cel care realizează/creează o investiție nouă.(4) Răspunderea pentru caracterul exact și complet al informațiilor furnizate revine părții care depune cererea.  +  Articolul 5Punerea în aplicare a unei investiții străine directe(1) Este interzisă realizarea unei investiții străine directe înainte de autorizarea acesteia; aceasta se sancționează potrivit dispozițiilor art. 12 alin. (1) lit. b).(2) CEISD se poate sesiza din oficiu cu privire la punerea în aplicare a unei investiții străine directe care ar putea face obiectul prezentei ordonanțe de urgență și cu privire la care nu a fost depusă cerere de autorizare, declanșând procedura de examinare prevăzută la art. 9.(3) În cazul în care o autoritate a statului român constată, în mod justificat, că se impune inițierea procedurilor de examinare a investiției străine, sesizează CEISD, care, dacă apreciază întemeiată solicitarea, inițiază procedurile de examinare în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) și (3), CEISD poate solicita părților implicate parcurgerea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, putând propune oricare din soluțiile prevăzute la art. 9 alin. (2).(5) În vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, CEISD poate să ia în considerare informațiile întemeiate și relevante primite de la operatori economici, reprezentanți ai societății civile sau partenerii sociali, precum sindicatele, în legătură cu o investiție străină directă de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică.  +  Articolul 6Depunerea cererilor de autorizare a investițiilor străine directe(1) Investitorul străin prevăzut la art. 2 lit. a), care dorește să realizeze o investiție străină directă în România, în condițiile art. 2 lit. b), și o investiție nouă definită la art. 2 lit. c), depune la Secretariatul Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe CEISD, asigurat de către o structură specializată din cadrul Consiliului Concurenței, o cerere de autorizare a investiției străine directe, denumită în continuare cerere de autorizare.(2) Cererea de autorizare va cuprinde cel puțin informațiile prevăzute la art. 9 alin. (2) din Regulament.(3) Cererile de autorizare se depun în limbile română și engleză, pe hârtie și în format electronic. Documentele anexate cererii vor fi prezentate în original și/sau în copii, copiile fiind certificate, pentru conformitate, de către părțile care depun cererea sau de către împuterniciții acestora, autorizați să le reprezinte.(4) În situația în care apreciază că este necesar pentru soluționarea cererii de autorizare, CEISD, prin intermediul Secretariatului, va solicita investitorului străin completarea cererii de autorizare cu informații suplimentare referitoare la clarificarea obiectului cererii depuse. În acest caz, termenul de soluționare a cererii curge de la data declarării complete a cererii de autorizare.  +  Articolul 7Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe CEISD(1) În scopul aplicării prevederilor Regulamentului și ale prezentei ordonanțe de urgență se constituie, prin decizie a prim-ministrului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe, organ colegial fără personalitate juridică, aflat în subordinea Guvernului României, care va fi formată din următorii membri:a) un reprezentant al prim-ministrului din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, care va avea și calitatea de președinte al Comisei;b) președintele Consiliului Concurenței sau un membru al Plenului Consiliului Concurenței;c) un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului;d) un reprezentant al Ministerului Economiei;e) un reprezentant al Ministerului Antreprenoriatului și Turismului;f) un reprezentant al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;g) un reprezentant al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării;h) un reprezentant al Ministerului Finanțelor;i) un reprezentant al Ministerului Apărării Naționale;j) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne;k) un reprezentat al Ministerului Sănătății;l) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe.(2) Nominalizarea membrilor titulari ai CEISD, precum și a câte unui supleant, care va participa la ședințele CEISD în lipsa membrului titular, se face de către conducătorul fiecărei instituții prevăzute la alin. (1). Nominalizările se transmit prim-ministrului și, în copie, Secretariatului CEISD în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în vederea emiterii deciziei prevăzute la alin. (1).(3) Membrii titulari și supleanți ai CEISD vor fi numiți pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia. Nivelul de reprezentare în cazul membrilor titulari va fi de cel puțin secretar de stat, iar al membrilor supleanți de cel puțin director.(4) Mandatul de membru al CEISD încetează prin expirarea duratei mandatului, demisie, deces, revocare, încetarea sau suspendarea raporturilor de serviciu, imposibilitate definitivă de exercitare, respectiv nu își poate îndeplini atribuțiile mai mult de 60 de zile consecutive.(5) Înlocuirea membrilor CEISD se face prin decizie a primului-ministru în baza unei noi nominalizări efectuate potrivit prevederilor alin. (2).(6) În cadrul CEISD, reprezentanți ai Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe au calitatea de invitați permanenți.(7) La solicitarea CEISD, Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe transmit avize, în conformitate cu atribuțiile specifice, care se comunică CEISD, în termen de cel mult 20 de zile de la solicitare.(8) În cadrul CEISD va funcționa un grup de lucru format din experți ai instituțiilor prevăzute la alin. (1), care se va reuni lunar sau ori de câte ori e necesar. Aceștia vor fi numiți prin actul administrativ al conducătorului instituțiilor pe care le reprezintă, care se comunică Secretariatului CEISD, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Activitatea experților va consta în elaborarea de analize, studii de specialitate, recomandări sau opinii neobligatorii pentru membrii CEISD, care pot fi avute în vedere la analiza cererilor de autorizare.(9) CEISD se întrunește valabil în prezența majorității membrilor în funcție. Ședințele CEISD se convoacă de către președintele acesteia, prin grija Secretariatului CEISD. În cadrul ședințelor CEISD avizele privind autorizarea investițiilor străine directe se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți.(10) În vederea îndeplinirii atribuțiilor care decurg din aplicarea Regulamentului și a prezentei ordonanțe de urgență se înființează, în limita fondurilor bugetare aprobate, în cadrul Consiliului Concurenței o structură specializată care va asigura secretariatul și funcționarea CEISD.  +  Articolul 8Mecanismul de cooperare în ceea ce privește investițiile străine directeCEISD, prin intermediul secretariatului acesteia, asigură respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 6 și 7 din Regulament referitoare la mecanismul de cooperare cu statele membre ale Uniunii Europene și cu Comisia Europeană în ceea ce privește investițiile străine directe.  +  Articolul 9Examinarea și soluționarea cererilor de autorizare a investițiilor străine directe(1) În vederea soluționării cererilor de autorizare a investiției străine directe, CEISD se va raporta la criteriile prevăzute la art. 4 din Regulament.(2) În urma analizei efectuate potrivit criteriilor prevăzute la art. 4 din Regulament, CEISD va emite un aviz cu privire la cererile de autorizare a investiției străine directe, declarate complete, hotărând, după caz:a) autorizarea investiției străine directe în România în situația în care consideră că aceasta nu afectează securitatea sau ordinea publică a României și nu este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniunea Europeană;b) autorizarea condiționată a investiției străine directe în România în situația în care consideră că aceasta poate fi realizată în urma unor măsuri/angajamente comportamentale sau structurale ale investitorului străin; în această situație, investiția străină se poate efectua sau poate continua să existe exclusiv în limitele și conform prevederilor și condițiilor specificate în decizia de autorizare condiționată;c) respingerea cererii de autorizare a investiției străine directe în situația în care consideră că aceasta afectează securitatea sau ordinea publică a României sau este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniunea Europeană.(3) CEISD va emite avizul prevăzut la alin. (2) și în situația în care procedura de autorizare a investiției străine se realizează ex post, potrivit prevederilor art. 2 lit. b) teza a II-a.(4) Avizul CEISD prevăzut la alin. (2) va fi conform în situația reglementată la lit. a) și consultativ în situațiile reglementate la lit. b) și c).(5) Avizul CEISD prin care se propune soluția menționată la alin. (2) lit. a) va fi transmis Consiliului Concurenței care, în termen de 30 de zile, prin decizie, va dispune autorizarea investiției străine directe potrivit avizului primit.(6) Dacă prin avizul transmis de CEISD se propune una dintre soluțiile prevăzute la alin. (2) lit. b) și c), acesta este transmis Guvernului în vederea emiterii unei hotărâri prin care să autorizeze condiționat sau să respingă cererea de autorizare a investiției străine directe. În cazul în care soluția propusă este cea de la alin. (2) lit. b), CEISD va transmite și angajamentele propuse în vederea autorizării condiționate a investiției străine directe. Condițiile, criteriile, termenele și procedura pentru acceptarea și evaluarea angajamentelor propuse vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.(7) În cazul în care investiția străină directă care urmează a fi realizată în România este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniunea Europeană, la emiterea avizului, CEISD va avea în vedere avizul Comisiei Europene, transmis potrivit prevederilor art. 8 din Regulament.(8) În funcție de specificul investiției străine directe examinate și dacă apreciază necesar, CEISD poate solicita puncte de vedere din partea altor autorități sau instituții publice.(9) Punctele de vedere prevăzute la alin. (8) au caracter consultativ și se comunică CEISD în termen de cel mult 20 de zile de la solicitare.(10) În situația în care, luând în considerare specificul și complexitatea cererii de autorizare analizate sau impactul acesteia asupra securității și ordinii publice, precum și asupra proiectelor și programelor de interes pentru Uniunea Europeană, CEISD decide că este necesară consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, denumit în continuare CSAT, CEISD declanșează o cercetare detaliată a cererii de autorizare, informând de îndată solicitantul.(11) Declanșarea procedurii privind cercetarea amănunțită a cererii de autorizare de către Consiliul Concurenței potrivit prevederilor alin. (10) poate avea loc și la solicitarea CSAT, atunci când acesta deține date sau informații cu privire la posibila aplicare a prezentei ordonanțe de urgență în cazul unei cereri de autorizare aflate pe rolul CEISD.(12) În cadrul procedurii prevăzute la alin. (10), CEISD va solicita CSAT emiterea unui aviz care va fi comunicat în cel mult 90 de zile de la solicitare. Avizul CSAT este conform pentru soluțiile pe care Consiliul Concurenței sau Guvernul României le pot pronunța potrivit prevederilor alin. (5) și (6).(13) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu aduc atingere rolului și atribuțiilor conferite CSAT, prevăzute de Constituția României, republicată, și de Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare.(14) Emiterea avizului de către CEISD se realizează în termen de cel mult 60 de zile de la data la care notificarea este declarată completă, conținând toate informațiile și documentele solicitate persoanei care a depus cererea de autorizare, precum și, după caz, avizele prevăzute la alin. (5)-(7) și (10).(15) În cazul în care există date sau indicii că o investiție străină directă a fost autorizată în temeiul furnizării de informații inexacte sau incomplete din partea investitorului străin, CEISD reinițiază procedurile de examinare a acesteia, putând propune oricare dintre soluțiile prevăzute la alin. (2).(16) Deciziile Consiliului Concurenței privind cererile de autorizare a investițiilor străine se comunică investitorului, prin grija Secretariatului CEISD, în termen de cel mult 45 de zile de la adoptare.(17) Deciziile Consiliului Concurenței vor putea fi atacate potrivit prevederilor art. 19 alin. (7) din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(18) Deciziile Consiliului Concurenței prin care se aplică amenzi constituie titluri executorii, fără vreo altă formalitate, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora.(19) Instanța poate dispune, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate. În cazul amenzilor, suspendarea se va dispune doar cu condiția plății unei cauțiuni stabilite conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la creanțele bugetare.(20) Drepturile și obligațiile care decurg din decizia de autorizare, din hotărârea de autorizare condiționată sau hotărârea de interzicere, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, nu se transferă succesorului legal al titularului deciziei sau hotărârii către care s-a emis decizia sau hotărârea de către Consiliul Concurenței sau Guvernul României.  +  Articolul 10Măsuri privind transparentizarea investițiilor străine directe în domeniul mass-media(1) Înainte de realizarea investiției străine care are ca obiect o întreprindere care fie deține o licență audiovizuală la nivel național, regional sau local, fie realizează o publicație periodică având un tiraj mediu de cel puțin 5.000 de exemplare tipărite/zi în ultimul an calendaristic, fie deține un portal web cu minimum 10.000 de accesări/lună, CEISD solicită investitorului străin transparentizarea informațiilor cu privire la investiția străină, înainte de declanșarea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(2) CEISD supune consultării publice, pentru o perioadă de 30 de zile, informațiile cu privire la întreprinderea din domeniul mass-media. În cazul în care CEISD nu constată niciun motiv pentru inițierea procedurilor de examinare a investiției străine, se consideră că efectuarea investiției străine nu pune în pericol securitatea sau ordinea publică a României.(3) Constatările preliminare ale CEISD, anterioare examinării investiției străine, nu reprezintă un act administrativ și nu pot face obiectul controlului de legalitate în cadrul contenciosului administrativ, decât odată cu atacarea actului administrativ prin care se soluționează cererea de autorizare a investiției străine directe.  +  Articolul 11Confidențialitatea informațiilor(1) Pe perioada procedurilor de analiză a cererilor de autorizare, documentele care conțin informații clasificate sau informații confidențiale se utilizează separat de celelalte documente din dosar, cu respectarea regimului de protecție impus de legislația în domeniu, pentru aceste categorii de date.(2) În cazul în care anumite informații care stau la baza emiterii deciziei de autorizare, hotărârii de autorizare condiționată și hotărârii de interzicere sunt informații clasificate sau informații confidențiale, potrivit Regulamentului, temeiul deciziei sau hotărârii include informațiile pe care s-a bazat decizia numai prin referință la nivelul de clasificare sau detaliile privind confidențialitatea acestor informații.(3) Persoanele care iau cunoștință de informații clasificate/confidențiale sau de fapte care constituie secrete comerciale, bancare sau alte secrete similare protejate de lege în perioada în care desfășoară activități prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, inclusiv după părăsirea, în orice mod, a activității desfășurate, au obligația de a nu le divulga/de a păstra confidențialitatea cu privire la aceste informații.(4) CEISD are obligația de a utiliza informațiile obținute numai în scopul realizării examinării investiției, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(5) Avizele și informațiile transmise de autoritățile de stat, precum și documentele care conțin informații clasificate sau informații confidențiale în temeiul Regulamentului nu sunt destinate publicității și nu fac obiectul legilor care reglementează libertatea de acces la informații.(6) În cadrul procedurilor judiciare desfășurate în baza unei acțiuni înaintate împotriva unei decizii sau hotărâri a Guvernului emise în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, accesul la informațiile clasificate se realizează numai în acord cu dispozițiile legale în vigoare, dacă acest lucru nu pune în pericol securitatea statului, suveranitatea sa, integritatea teritorială, fundamentele democratice, viețile sau sănătatea persoanelor sau a activităților autorităților din domeniul securității, apărării și ordinii publice.(7) Probele se administrează cu respectarea obligației de a păstra secretul informațiilor clasificate sau confidențiale. Declarațiile de martor cu privire la aceste situații se pot realiza numai dacă persoana care are obligația păstrării confidențialității este scutită de această obligație de către autoritatea competentă.  +  Articolul 12Sancțiuni(1) Constituie contravenție, dacă fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează, prin derogare de la dispozițiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă ce nu poate depăși 10% din cifra de afaceri totală mondială din anul financiar anterior sancționării, următoarele fapte ale investitorului străin:a) furnizarea cu intenție într-o cerere de autorizare a investiției străine directe de informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare;b) punerea în aplicare a unei investiții străine directe fără ca aceasta să fie autorizată în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, săvârșită cu intenție sau din neglijență;c) punerea în aplicare a investiției străine directe cu nerespectarea sau încălcarea angajamentelor asumate prin hotărârea de autorizare condiționată prevăzută la art. 9 alin. (2) lit. b), săvârșită cu intenție sau din neglijență.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care, în anul financiar anterior sancționării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cifra de afaceri aferentă anului financiar în care întreprinderea a înregistrat cifră de afaceri, an imediat anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii. În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere.(3) În cazul întreprinderilor nou-înființate ca urmare a unei investiții străine directe, care nu au înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancționării, acestea vor fi sancționate cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei și 50.000.000 lei.(4) Dreptul Consiliului Concurenței de a aplica sancțiuni contravenționale pentru încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se prescrie după cum urmează:a) în termen de 3 ani, în cazul săvârșirii contravenției prevăzute la alin. (1) lit. a);b) în termen de 5 ani, în cazul săvârșirii uneia dintre contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c).(5) Prescripția dreptului Consiliului Concurenței de a aplica sancțiuni începe să curgă de la data săvârșirii încălcării. În cazul încălcărilor care au caracter de continuitate sau de repetabilitate, prescripția începe să curgă de la data încetării ultimului act sau fapt anticoncurențial în cauză.(6) Solicitarea de informații în scris transmisă de către Consiliul Concurenței în scopul investigării unei încălcări a prezentei ordonanțe de urgență întrerupe cursul termenelor de prescripție prevăzute la alin. (4). Întreruperea termenului de prescripție produce efecte de la data comunicării solicitării de către Consiliul Concurenței, făcută către cel puțin un operator economic care a participat la săvârșirea încălcării legii. Întreruperea termenului de prescripție își produce efectele față de toți operatorii economici sau toate asociațiile de operatori economici care au participat la săvârșirea încălcării legii.(7) În cazul întreruperii termenului de prescripție, un nou termen, cu o durată similară, începe să curgă de la data la care Consiliul Concurenței a transmis solicitarea menționată la alin. (6). Termenul de prescripție va expira cel mai târziu în ziua în care se împlinește perioada egală cu dublul termenului de prescripție, aplicabil pentru săvârșirea încălcării în cauză, în situația în care Consiliul Concurenței nu a impus niciuna dintre sancțiunile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(8) Termenul de prescripție pentru aplicarea sancțiunilor se suspendă pe durata în care decizia Consiliului Concurenței se află pe rolul instanțelor de judecată.(9) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se constată și se sancționează de către Consiliul Concurenței prin decizie, care poate fi atacată la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la comunicare. Sentința va fi pronunțată fără drept de apel, împotriva ei putând fi declarat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la comunicare.(10) Deciziile adoptate de către Consiliul Concurenței în temeiul alin. (9) și art. 9 alin. (17) se publică pe pagina de internet a instituției, ținându-se seama de interesele legitime ale părților implicate, astfel încât secretele comerciale să nu fie divulgate, iar datele confidențiale să fie respectate.  +  Articolul 13Cooperare internaționalăÎn aplicarea art. 13 din Regulament, statul român poate coopera cu autoritățile responsabile din țările terțe cu privire la chestiuni referitoare la examinarea investițiilor străine directe din motive de securitate și de ordine publică.  +  Articolul 14Punctul național de contactÎn vederea aplicării regulamentului și a prezentei ordonanțe de urgență se desemnează Consiliul Concurenței, prin structura specializată care asigură Secretariatul CEISD, ca punct național de contact în relația cu Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene.  +  Articolul 15Prelucrarea datelor cu caracter personal(1) Orice prelucrare a datelor cu caracter personal, în temeiul Regulamentului sau al prezentei ordonanțe de urgență, se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și cu Regulamentul (UE) 2018/1.725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1.247/2002/CE și numai în măsura în care este necesară pentru examinarea investițiilor străine directe de către statele membre și pentru asigurarea eficacității cooperării prevăzute de Regulament.(2) Datele cu caracter personal legate de punerea în aplicare a Regulamentului sau a prezentei ordonanțe de urgență se păstrează numai pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate.  +  Articolul 16Norme de aplicare(1) Organizarea și funcționarea CEISD vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea Consiliului Concurenței și a Ministerului Economiei.(2) Regulamentul de organizare și funcționare al Secretariatului CEISD va fi aprobat prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței.  +  Articolul 17Dispoziții tranzitorii(1) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și investițiilor străine în curs pentru care s-a anunțat intenția de a se încheia un acord sau, în cazul ofertei publice, părțile și-au anunțat intenția de a face o astfel de ofertă. În vederea demonstrării intenției de a încheia un acord, părțile trebuie să prezinte un antecontract sau orice altă înțelegere preliminară care să demonstreze fără dubii intenția de realizare a investiției străine.(2) Dispozițiile în materie contravențională prevăzute la art. 12 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență și se completează cu cadrul general în materie, respectiv Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 18Legea concurenței nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 19 alineatul (4), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) autorizarea investițiilor străine directe potrivit Regulamentului (UE) 452/2019 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune;2. La articolul 25 alineatul (1), după litera ț) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins:u) asigură aplicarea și respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 452/2019 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 79 I din 21 martie 2019, precum și a oricăror reglementări subsecvente.3. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 31^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 31^1(1) Membrii Plenului Consiliului Concurenței, precum și personalul Consiliului Concurenței care iau cunoștință de informații clasificate, confidențiale sau de fapte/acțiuni care constituie secrete comerciale, bancare sau alte secrete sau informații sensibile protejate de lege sau reglementările interne ale Consiliului Concurenței, în perioada în care desfășoară activități legate de aplicarea prezentei legi, au obligația de a nu divulga și de a păstra confidențialitatea cu privire la aceste informații.(2) Obligația păstrării confidențialității informațiilor, prevăzută la alin. (1), subzistă indiferent dacă persoana mai deține sau nu calitatea de membru al Plenului Consiliului Concurenței sau aceea de angajat al Consiliului Concurenței.(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) și (2) atrage sancționarea administrativă, civilă sau penală, după caz, în condițiile legii.4. La articolul 47, alineatele (9)-(12) se modifică și vor avea următorul cuprins:(9) În situațiile în care o operațiune de preluare a controlului asupra unor întreprinderi sau a unor active prezintă riscuri pentru siguranța națională, Guvernul, potrivit avizului Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe, va emite o hotărâre prin care aceasta să fie interzisă, cu respectarea competenței Comisiei Europene în acest domeniu.(10) Consiliul Concurenței va informa Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe în legătură cu operațiunile de concentrare economică ce sunt notificate acestuia, susceptibile să fie analizate din punctul de vedere al siguranței naționale. Avizul Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe se va emite în termen de 30 de zile de la informarea transmisă de Consiliul Concurenței.(11) În situația în care Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe comunică Consiliului Concurenței că o operațiune de concentrare economică notificată este susceptibilă să prezinte riscuri pentru siguranța națională, termenele prevăzute la alin. (1)-(4) se suspendă de la data acestei comunicări.(12) Autoritățile și instituțiile publice cu competențe în domeniul siguranței naționale pot solicita Consiliului Concurenței orice informații și documente necesare pentru aplicarea prevederilor alin. (9). Dispozițiile art. 34 alin. (1), art. 53, respectiv ale art. 54 se aplică în mod corespunzător.5. La articolul 47, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu următorul cuprins:(13) În cazul în care se va emite o hotărâre de interzicere a operațiunii examinate potrivit prevederilor alin. (9), procedura în fața Consiliul Concurenței încetează.6. După articolul 71 se introduce un nou articol, articolul 71^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 71^1Protecția președintelui Consiliului Concurenței se asigură de către Serviciul de Protecție și Pază, în condițiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Președintele Consiliului Concurenței,
  Bogdan Marius Chirițoiu
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Mircea Abrudean
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat
  Ministrul apărării naționale,
  Vasile Dîncu
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Florin-Sergiu Dobrescu,
  secretar de stat
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 14 aprilie 2022.Nr. 46.----