ORDIN nr. 1.166/217/2022pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.166 din 15 aprilie 2022
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 217 din 14 aprilie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 15 aprilie 2022  Având în vedere:– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;– art. III din Legea nr. 24/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;– art. II din Legea nr. 73/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;– Referatul de aprobare nr. AR 6.545 din 15.04.2022 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.151 din 14.04.2022 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul INormele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 12 ianuarie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.2. La articolul 7, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice;3. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Asigurații beneficiază de concedii și indemnizații, în baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementărilor în vigoare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) îndeplinesc stagiul minim de asigurare prevăzut la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;b) prezintă adeverința de la plătitorul de indemnizații, din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 de luni, cu excepția urgențelor medico-chirurgicale, a unor tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevăzute la art. 18 alin. (5), a carantinei, a bolilor infectocontagioase din grupa A, în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, stabilite prin hotărâre a Guvernului, potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani, precum și în situația eliberării certificatelor de concediu medical acordate în continuare, pentru același episod de boală, de către medicul curant care are obligația întocmirii planului de urmărire a evoluției bolii.4. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) În vederea gestionării numărului de zile de concediu medical, adeverința prevăzută la alin. (1) lit. b) se eliberează și în cazul concediilor medicale pentru maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav, precum și în cazul riscului maternal.(1^2) Asigurații beneficiază de concedii și indemnizații pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani, în baza certificatului medical eliberat de medicul specialist, conform reglementărilor în vigoare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) îndeplinesc stagiul minim de asigurare prevăzut la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;b) prezintă adeverința eliberată de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență pacientul oncologic, din care să reiasă numărul de zile de concediu pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice care s-au acordat în ultimele 12 luni, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență însoțitorul.5. La articolul 9 alineatul (4), după litera h) se introduc două noi litere, literele i) și j), cu următorul cuprins:i) pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice;j) pentru supravegherea și îngrijirea copilului pentru care sa dispus măsura carantinei sau a izolării.6. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 27^1Concediul și indemnizația pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, în situația în care pacientul este însoțit la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, se acordă în conformitate cu prevederile art. 30^2 alin. (2)-(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.7. La articolul 34, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:(1^1) Casele de asigurări de sănătate care au în evidență pacienții cu afecțiuni oncologice au obligația de a gestiona numărul de zile de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice.(1^2) În vederea gestionării numărului de zile de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, adeverința prevăzută la art. 8 alin. (1^2) lit. b) se solicită și se transmite pacientului sau aparținătorului, inclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7^2 .(1^3) În vederea gestionării numărului de zile de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, beneficiarul concediului are obligația de a transmite de îndată o copie a certificatului de concediu medical la casa de asigurări care are în evidență pacientul cu afecțiuni oncologice, inclusiv prin mijloace de transmitere la distanță.8. La articolul 45, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Asigurații pentru care nu se dispune măsura carantinei sau a izolării au dreptul la concediu și indemnizație pentru supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării în condițiile Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările și completările ulterioare.9. La articolul 46, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În situațiile în care, pentru copilul în vârstă de până la 18 ani s-a dispus măsura carantinei sau a izolării în condițiile Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările și completările ulterioare, durata concediului medical pentru supravegherea și îngrijirea acestuia va fi stabilită de medicul curant sau, după caz, de medicul de familie, care a monitorizat copilul, în funcție de evoluția bolii și durata monitorizării.10. După articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 47^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 47^1Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, în cazul copilului pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării în condițiile Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este de 100% din baza de calcul stabilită conform art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.11. La capitolul II, după secțiunea a 5-a se introduce o nouă secțiune, secțiunea 5^1, cu următorul cuprins:  +  Secţiunea 5^1 Concediul și indemnizația pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice  +  Articolul 48^1(1) Certificatul de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani se eliberează persoanei asigurate care, cu acordul pacientului oncologic, îl însoțește pe acesta la intervenții chirurgicale și tratamente, de către medicul specialist al pacientului oncologic.(2) Pacientul cu afecțiuni oncologice își poate exprima acordul prevăzut la alin. (1) numai pentru o singură persoană la fiecare intervenție chirurgicală, respectiv tratament. Acordul pacientului se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 15 pus la dispoziție de medicul specialist și se arhivează la fișa pacientului cu afecțiuni oncologice.(3) Medicul specialist din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani cu durată de cel mult 45 de zile calendaristice în interval de un an pentru un pacient. Intervalul de referință pentru urmărirea numărului de zile de concediu medical este de 12 luni calendaristice de la prima zi de concediu medical.(4) Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.12. Articolul 56 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 56(1) Durata concediilor pentru tuberculoză, unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevăzute la art. 18 alin. (5), neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcină și lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, pentru reducerea timpului de muncă, pentru carantină, boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, precum și pentru risc maternal nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecțiuni.(2) Pentru concediile medicale prevăzute la alin. (1), plătitorii de indemnizații sau, după caz, casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență pacientul cu afecțiuni oncologice au obligația să elibereze adeverințe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical aferent fiecărei afecțiuni în parte, în condițiile art. 8 alin. (1) lit. b) și alin. (1^2) lit. b).13. Articolul 79 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 79Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezentele norme14. După anexa nr. 7^1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7^2, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.15. Anexele nr. 9 și 10 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 2 și 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.16. După anexa nr. 14^1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 15, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
   +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 7^2 la norme)Casa de Asigurări de Sănătate.............................................................Nr. de înregistrare .......... data ...............
  ADEVERINȚĂ
  Prin prezenta se certifică faptul că pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice ....................................., CNP ..........................., au fost acordate, în ultimele 12 luni, (numele și prenumele)până la data de ..............., un număr de ..... zile de concediu medical aferente codului de indemnizație 17, după cum urmează:
  Numărul de zile concediu medical în ultimele 12 luniSeria și numărul certificatului de concediu medical, pentru codul de diagnostic ........, valabil până la .............
  Prezenta adeverință are o perioadă de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice declar că datele din adeverință sunt corecte și complete, conform evidenței existente la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate .................. la data eliberării prezentei adeverințe.
  Director general,
  ...........................................
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 9 la norme)Casa Națională de Asigurări de SănătateCasa de Asigurări de Sănătate .........Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| din |_|_|_|_|_|_|_|_|
  CERERE-TIP
  privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate
  1. Date privind solicitantulNumele Prenumele|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|B.I./C.I. seria |_|_|_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Eliberat de |_|_|_|_| la data |_|_|_|_|_|_| Z Z L L A ACNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Adresa:Localitate Str.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Nr. Bl. Sc. Ap. Sectorul|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_________________________________________2. Calitatea solicitantului[] Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare[] Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare[] Persoanele preluate în plată, prevăzute la art. 23 alin. (2) și art. 32 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare[] Soția/Soțul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fără a fi înregistrată/înregistrat în registrul comerțului și autorizată/autorizat să funcționeze ea însăși/el însuși ca titular al întreprinderii individuale/persoană fizică autorizată sau fără a fi salariată/salariat, participă în mod obișnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, îndeplinind fie aceleași sarcini, fie sarcini complementare, dacă titularul este asigurat în baza contractului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare3.
  Contract de asigurare pentru concedii și indemnizații
  nr. |_|_|_|_|_| din |_|_|_|_|_|_|_|_|
  _________________________________________
  3. Plata solicitatăACTE NECESARE:
  A. Indemnizația pentru:- Certificat de concediu medical
  1) Incapacitate temporară de muncă 
  [ ] Boală obișnuităSeria |_|_|_|_|
  [ ] Urgență medico-chirurgicalăNr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  [ ] Boală infectocontagioasă din grup AData acordării |_|_|_|_|_|_|_|_|
  [ ] Boală infectocontagioasă pentru care s-a instituit măsura izolării 
  [ ] Boală cardiovasculară 
  [ ] Tuberculoză 
  [ ] Neoplazie 
  [ ] SIDA 
  2) Prevenire îmbolnăvire: 
  [ ] Reducerea timpului de muncă cu o pătrime din durata normală- Certificat de concediu medical cu avizul medicului expert
  [ ] Carantină- Certificat eliberat de D.S.P.
  3) [ ] Maternitate 
  4) [ ] Îngrijire copil bolnav până la împlinirea vârstei de 7 ani sau pentru îngrijirea copilului cu handicap pentru afecțiuni intercurente până la împlinirea vârstei de 18 ani/copilului cu afecțiuni grave în vârstă de până la 18 ani- Certificat de naștere copil (copie)- Certificat persoană cu handicap (copie)- Declarație pe propria răspundere care atestă că celălalt părinte sau susținător legal nu execută concomitent dreptul
  4.1) [ ] supraveghere și îngrijire copil pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării- Certificat de naștere copil (copie)- Declarație pe propria răspundere care atestă că celălalt părinte sau susținător legal nu execută concomitent dreptul- Certificat eliberat de D.S.P, după caz
  5) [ ] Risc maternal- Certificat de concediu medical cu avizul medicului de medicina muncii
  6) [ ] Îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice- Certificat de concediu medical
  B. Indemnizația cuvenită pentru luna în curs și neachitată asiguratului decedat- Certificat de deces
  Seria |_|_|_|_|
   Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|
   - Actul de stare civilă care atestă calitatea de soț/copil/părinte sau, în lipsa acestuia, actul de stare civilă al persoanei care dovedește că l-a îngrijit pe asigurat până la data decesului
  Data |_|_|_|_|_|_|_|_|Semnătura asiguratului ...............
  4. Date privind persoana asigurată (Se completează de către plătitorul de drepturi.)A. Stagiul de asigurare realizat în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medicalde la |_|_|_|_|_|_|_|_| la |_|_|_|_|_|_|_|_|B. Veniturile asigurate care constituie baza de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate în ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medicalMedia veniturilor lunare|_|_|_|_|_|_| lei |_|_|_|_|_|_| leiC. Numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, în ultimele 12/24 de luni (cu excepția concediului medical pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, maternitate, îngrijire copil bolnav, risc maternal, carantină și boală infectocontagioasă pentru care s-a instituit măsura izolării, pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice și pentru supravegherea și îngrijirea copilului pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării)|_|_|_| zile
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 10 la norme)
  CERERE
  depusă pentru situațiile de la art. 64 alin. (10) din normele aprobate
  prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017
  Perioada de raportareLuna .......... an .......Unitatea........................................................Str. ...................................... nr. .....,bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/județul .................Codul fiscal ...............................Contul .......................................Trezoreria/Banca ........................Nr. ......../................Către Casa de Asigurări de Sănătate ...........................Unitatea ........................................................., codul fiscal ....................., cu sediul în localitatea ........................................, str. ......................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ..........................., cont ............................... deschis la Trezoreria/Banca ........................, vă rugăm a ne vira suma plătită asiguraților salariați care se recuperează din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cuantum de ................. lei, din care:– J1 ........................... lei, reprezentând indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii, din care:– J1.1 ........................ lei, reprezentând indemnizații aferente certificatelor de concediu medical acordate pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării;– J2 ........................... lei, reprezentând indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, din care:– J2.2 ......................... lei, reprezentând indemnizații aferente certificatelor de concediu medical acordate pentru carantină;– J2.3 ......................... lei, reprezentând indemnizații aferente certificatelor de concediu medical acordate pentru reducerea timpului de muncă sau tratament balnear;– J3 ........................... lei, reprezentând indemnizații pentru maternitate;– J4 ........................... lei, reprezentând indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav, din care:– J4.1 ........................... lei, reprezentând indemnizații pentru supravegherea și îngrijirea copilului pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării;– J5 ........................... lei, reprezentând indemnizații de risc maternal;– J6 ........................ lei, reprezentând indemnizații pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice.La prezenta cerere depunem un număr de ........... certificate de concediu medical aferente lunii/perioadei pentru care se solicită restituirea sumelor.Ne asumăm răspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus și pentru corectitudinea determinării drepturilor de indemnizații sociale de sănătate.Anexă: Centralizator*) privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor ...................
  Director
  (Administrator),
  .............................
  Director economic,
  ...............................
  *) În cazul cererilor depuse potrivit art. 64 alin. (10) normele aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, centralizatorul va cuprinde numai certificatele de concediu medical care fac obiectul cererii.
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 15 la norme)Unitatea sanitară ................................. localitatea ......................................, județul/sectorul ..................................
  ACORDUL
  pacientului cu afecțiuni oncologice
  Subsemnatul/a, .........................................................., CNP ................................, domiciliat(ă) în str. ..................................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ....., ap. ......, sectorul ......, localitatea ................................, județul .........................., telefon ..................., diagnosticat cu ...............................................,menționez că persoana care mă însoțește la tratamentul/intervenția chirurgicală ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ este:– numele și prenumele ......................................................................., CNP ......................................., domiciliat(ă) în str. ................................................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ....., ap. ......, sectorul ......, localitatea ................................, județul .........................., telefon ......................În vederea gestionării numărului de zile de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, persoana care mă însoțește va transmite o copie a certificatului de concediu medical la casa de asigurări de sănătate la care subsemnatul sunt luat în evidență, inclusiv prin mijloace de transmitere la distanță.Data .............................
  Semnătura pacientului cu afecțiuni oncologice
  .............................
  Semnătura persoanei care însoțește pacientul cu afecțiuni oncologice
  .............................
  ----