ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 49 din 14 aprilie 2022pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 15 aprilie 2022  Având în vedere că, începând cu anul 2019, Academia Română asigură participarea României la proiectele dedicate păstrării identității lingvistice și culturale, studiului limbilor europene și promovării identității lingvistice și a diversității culturale în Uniunea Europeană, precum și faptul că în anul 2019 Academia Română a obținut statutul de membru cu drepturi depline în cadrul Federației Europene a Institutelor Naționale pentru Limbă, denumită în continuare EFNIL, organizație internațională având ca membri instituțiile de profil care contribuie la dezvoltarea și favorizarea schimbului de informații din domeniu, urmărind colectarea și publicarea studiilor și informațiilor privitoare la utilizarea limbilor și la politicile lingvistice din Uniunea Europeană,luând în considerare necesitatea achitării de către Academia Română a cotizațiilor aferente obținerii statutului de membru cu drepturi depline în cadrul EFNIL în cel mai scurt timp,ținând seama de faptul că neplata contribuțiilor financiare duce la pierderea dreptului de participare a Academiei Române la lucrările din cadrul EFNIL, inclusiv la pierderea calității de membru al EFNIL,având în vedere că neadoptarea prezentului act normativ, care asigură cadrul legal și adecvat în vederea înlăturării blocajelor procedurale legate de plata contribuției ce revine membrilor EFNIL, conduce la neplata contribuțiilor financiare și, respectiv, la excluderea din formatele de lucru la care România participă în prezent prin Academia Română,luând în considerare că neplata contribuției financiare ar genera lipsa accesului direct la cooperarea științifică privind politicile lingvistice europene, predarea limbilor străine și cercetarea lingvistică,avându-se în vedere că, în cazul neadoptării imediate a prezentei reglementări, se periclitează capacitatea de asumare a obligațiilor financiare și, de asemenea, participarea României la EFNIL,având în vedere cerințele funcționării în condiții optime a structurilor din aparatul de lucru al Guvernului,luând în considerare necesitatea obiectivă a îndeplinirii atribuțiilor legale ale acestor structuri,reținându-se faptul că Departamentul pentru dezvoltare, promovare și monitorizare proiecte de investiții în infrastructură, structură fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, nu a funcționat până în prezent, astfel încât se impune cu celeritate desființarea acestei structuri,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, punctul III „Organizații internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor conducerii Academiei Române sau a altor instituții centrale“, după numărul curent 28^1 se introduce un nou număr curent, numărul curent 28^2, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea organizațieiSediulAnul înființăriiAnul afilierii RomânieiInstituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivăExplicații
  „28^2.Federația Europeană a Institutelor Naționale pentru Limbă (EFNIL)Luxemburg20032019Academia RomânăHotărârea Academiei Române nr. 5I/12.09.2019“
  2. La anexa nr. 2.2 „Cotizații la alte organisme internaționale“ subcapitolul „Academia Română“, după numărul curent 24 se introduce un nou număr curent, numărul curent 25, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Organismul internaționalValutăSume propuse la plată (cotizații curente plus restante)
  „25.Federația Europeană a Institutelor Naționale pentru Limbă (EFNIL)euro7.500 Sumele reprezentând contribuțiile anuale se actualizează în conformitate cu prevederile relevante privind contribuțiile statelor membre, cuprinse în Statutul Federației Europene a Institutelor Naționale pentru Limbă“
   +  Articolul II(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Departamentul pentru dezvoltare, promovare și monitorizare proiecte de investiții în infrastructură, structură fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, care funcționează în subordinea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se desființează.(2) Posturile structurii care se desființează potrivit alin. (1) se preiau de către Secretariatul General al Guvernului.  +  Articolul IIILa articolul 7 alineatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1127 din 25 noiembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, litera k) se abrogă.  +  Articolul IVLa data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Hotărârea Guvernului nr. 474/2019 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru dezvoltare, promovare și monitorizare proiecte de investiții în infrastructură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 9 iulie 2019, se abrogă.  +  Articolul VOrdonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  p. Președintele Academiei Române,
  Răzvan Theodorescu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 14 aprilie 2022.Nr. 49.----