HOTĂRÂRE nr. 499 din 14 aprilie 2022pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 15 aprilie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2022, se modifică după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al ministerului este de 275 de posturi finanțate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora.2. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Ministrul economiei este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat, precum și de secretarul general și de 2 secretari generali adjuncți, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.3. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Ilie Stanciu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 14 aprilie 2022.Nr. 499.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2021)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI ECONOMIEI
  -----