METODOLOGIE din 27 ianuarie 2021privind organizarea și funcționarea aplicațiilor SUMAL 2.0, obligațiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate și costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoțire pentru situațiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 29 ianuarie 2021  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 118 din 27 ianuarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 97 din 29 ianuarie 2021.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) SUMAL 2.0 este un sistem informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase realizat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și pus la dispoziția profesioniștilor prevăzuți la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 497/2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, cu modificările ulterioare.(2) Abrogat. (la 12-05-2022, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) (3) Abrogat. (la 12-05-2022, Alineatul (3) din Articolul 1 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) (4) Abrogat. (la 12-05-2022, Alineatul (4) din Articolul 1 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) (5) Abrogat. (la 12-05-2022, Alineatul (5) din Articolul 1 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 )  +  Articolul 2Principalele obiective ale SUMAL 2.0 sunt:a) controlul provenienței materialelor lemnoase și asigurarea trasabilității acestora;b) creșterea eficienței controlului ca parte a politicilor publice de reducere a infracționalității în domeniul forestier;c) obținerea de informații statistice la nivel național privind volumul de lemn exploatat și al materialelor lemnoase rezultate;d) practica unitară în evidența gestionară a materialelor lemnoase prin punerea la dispoziția profesioniștilor a unei aplicații informatice gratuite.  +  Articolul 3(1) Categoriile de utilizatori SUMAL 2.0 sunt următoarele:a) personalul din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură responsabil cu funcționarea și administrarea sistemului SUMAL 2.0 - Serviciul SUMAL;b) personalul din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură responsabil cu gestionarea informațiilor înregistrate în sistemul SUMAL 2.0 de către unitățile specializate atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor;c) personalul cu atribuții de control în domeniul silvic din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;d) personalul cu atribuții de control în domeniul silvic din cadrul structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, denumite în continuare gărzi forestiere;e) ofițerii, agenții și subofițerii special abilitați din cadrul Poliției Române, Jandarmeriei Române și Poliției de Frontieră, organele de cercetare penală ale poliției judiciare specializate pe domeniul silvic, precum și procurorii din cadrul parchetelor; (la 12-05-2022, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) f) angajați ai structurilor de stat cu atribuții în domeniul securității naționale, în baza unei solicitări;g) angajați ai unităților specializate atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor;h) personalul silvic din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și al unităților teritoriale - direcțiile silvice, aflate în structura acestora, precum și din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea“;i) personalul silvic angajat în cadrul ocoalelor silvice de stat și de regim și în cadrul bazelor experimentale;j) angajați ai operatorilor economici care depozitează, prelucrează, sortează, comercializează și expediază materiale lemnoase, cu excepția consumului propriu;k) angajați ai operatorilor economici specializați în transportul de materiale lemnoase, care dobândesc calitatea de transportatori profesioniști; persoane fizice care dobândesc calitatea de transportatori profesioniști;l) angajați ai administrației piețelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri și altele asemenea autorizate, numai pentru materialele lemnoase comercializate în incinta acestora și pentru cele rămase necomercializate în incintă și care urmează a fi transportate spre o altă destinație;m) abrogată; (la 12-05-2022, Litera m) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) n) angajați ai autorităților vamale unde se efectuează vămuirea materialelor lemnoase, special abilitați de către Direcția Generală a Vămilor.(1^1) Universitățile, facultățile și liceele și celelalte unități de învățământ în domeniul silvicultură, operatorii de programe de formare profesională în domeniul silviculturii, precum și organizațiile profesionale din domeniul silvic pot solicita acces în SUMAL 2.0; accesul va fi asigurat pe un alt mediu decât cel de producție, în funcție de soluțiile tehnice existente. (la 12-05-2022, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) (2) Utilizatorii prevăzuți la alin. (1) lit. a) administrează SUMAL 2.0 cu drepturi depline.(3) Pentru categoriile de utilizatorii prevăzuți la alin. (1) lit. b), personalul din cadrul Serviciului SUMAL are obligația de a introduce în sistem datele persoanelor care vor accesa sistemul SUMAL 2.0, fiindu-le atribuit rolul „ADMIN-AMENAJARE“.(4) Pentru categoriile de utilizatori prevăzuți la alin. (1) lit. c), personalul din cadrul Serviciului SUMAL are obligația de a introduce în sistem datele persoanelor care vor utiliza aplicația SUMAL 2.0 Control, fiindu-le atribuit rolul de „CONTROL-SILVIC“.(5) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. d), personalul din cadrul Serviciului SUMAL are obligația de a introduce în sistem gărzile forestiere și de a crea pentru fiecare inspector-șef cont de utilizator cu drept de acces la sistemul SUMAL 2.0, fiindu-i atribuit rolul de „ADMIN“.(6) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. e), personalul din cadrul Serviciului SUMAL are obligația de a introduce în sistem instituțiile denumite „Inspectoratul General al Poliției Române cu structurile teritoriale ale acestuia“, „Inspectoratul General al Jandarmeriei Române cu structurile teritoriale ale acestuia“, „Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române cu structurile teritoriale ale acestuia“, precum și obligația de a introduce în sistem datele persoanelor cu atribuții de control în domeniul silvic, angajate în cadrul entităților și de a crea conturile de utilizator ale acestora cu drept de acces diferențiat la sistemul SUMAL 2.0, fiindu-le atribuit rolul de „CONTROL“.(7) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. g), personalul prevăzut la alin. (1) lit. b) are obligația de a introduce în sistem persoanele juridice atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor și de a crea pentru persoanele fizice angajate în cadrul unităților conturile de utilizatori cu drepturi de acces diferențiat la aplicația SUMAL 2.0 Amenajare, cărora li se vor atribui, după caz, rolurile de „ADMIN-FIRMĂ“ și/sau „ȘEFPROIECT“.(8) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. h), personalul din cadrul Serviciului SUMAL are obligația de a introduce în sistem datele persoanelor juridice, precum și datele persoanelor nominalizate să utilizeze aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic și de a crea conturi de utilizatori cu drepturi de acces diferențiat la SUMAL 2.0, fiindu-le atribuit rolul de „UTILIZATOR“.(9) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. i), administratorul de date din cadrul gărzii forestiere are obligația de a introduce în sistem datele aferente ocoalelor silvice și bazelor experimentale ce au sediul în raza de competență, precum și datele persoanelor fizice conducători ai acestor structuri silvice și de a crea conturi de utilizatori pentru acestea cu drepturi de acces diferențiat la SUMAL 2.0, fiindu-le atribuit rolul de „ȘEF-OCOL“.(10) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. j) și l) administratorul de date din cadrul gărzii forestiere în raza de competență are obligația de a introduce în sistem datele persoanelor juridice - operatori economici, precum și datele persoanelor fizice angajate în cadrul acestora care au calitate de administrator și să creeze pentru acestea conturi de utilizatori cu drepturi de acces la aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic, fiindu-le atribuit rolul de «ADMIN (la 12-05-2022, Alineatul (10) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) (11) Pentru categoriile de utilizatori, persoane juridice, prevăzute la alin. (1) lit. k), administratorul de date din cadrul gărzii forestiere în raza de competență are obligația de a introduce în sistem datele de identificare ale persoanelor juridice - operatori economici, precum și datele persoanelor fizice angajate în cadrul acestora care au calitate de administrator și de a crea pentru acestea conturi de utilizatori cu drepturi de acces la aplicația SUMAL 2.0 Agent-Registrul electronic, fiindu-le atribuit rolul de „ADMIN-TRANSPORTATOR“. Persoanelor fizice angajate în cadrul persoanei juridice, administratorul le atribuie rolul de „UTILIZATOR TRANSPORTATOR“. Pentru categoriile de utilizatori, persoane fizice, prevăzute la alin. (1) lit. k), administratorul de date din cadrul gărzii forestiere în raza de competență are obligația de a introduce în sistem datele de identificare ale persoanei fizice și numărul mijlocului de transport aflat în proprietatea lor și de a crea pentru acestea conturi de utilizatori cu drepturi de acces la aplicația SUMAL 2.0 Agent-Registrul electronic, fiindu-le atribuit rolul de „UTILIZATOR TRANSPORTATOR“.(12) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. n), personalul din cadrul Serviciului SUMAL are obligația de a introduce în sistem datele persoanelor juridice abilitate, precum și datele persoanelor fizice angajate în cadrul instituțiilor care vor utiliza aplicația SUMAL 2.0 Control și de a crea conturi de utilizatori cu drept de acces la aplicație, fiindu-le atribuit rolul de „CONTROL“.(12^1) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1^1), personalul din cadrul Serviciului SUMAL are obligația de a introduce în sistem datele persoanelor juridice abilitate care pot solicita acces în SUMAL 2.0 pe un alt mediu decât cel de producție. (la 12-05-2022, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) (13) Pentru respectarea prevederilor alin. (8)-(12), persoanele juridice abilitate să utilizeze SUMAL 2.0 au obligația de a transmite în format scris sau electronic către garda forestieră în raza de competență teritorial, după caz, următoarele: (la 12-05-2022, Partea introductivă a alineatului (13) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) a) solicitarea scrisă care cuprinde informații referitoare la obiectul/obiectele de activitate, după caz; (la 12-05-2022, Litera a) din alineatul (13) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) b) copia documentului de înființare a persoanei juridice, conformă cu originalul;c) atestatul de exploatare, în cazul profesioniștilor care au ca obiect de activitate exploatarea forestieră și au calitatea de emitenți ai avizelor de însoțire pentru materialele lemnoase, completat la zi;d) copii ale certificatului constatator emis de oficiul registrului comerțului în care sunt înscrise sediul/sediile social/sediul filialei/sucursalei/punctelor de lucru, precum și obiectul/obiectele de activitate sau ale autorizației de funcționare a depozitului/ atelierului de debitat; certificatul constatator să fie actualizat la zi și valabil la data transmiterii;e) numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail a instituției/companiei;f) fotocopie a cărții de identitate a conducătorului persoanei juridice/administratorului operatorului economic, după caz; în cazul în care administratorul operatorului economic nu are cetățenie română și nu este rezident, se va transmite copia după împuternicirea notarială pentru persoana de cetățenie română;g) adresa de e-mail validă a conducătorului persoanei juridice/administratorului operatorului economic/reprezentantului legal al administratorului, în vederea transmiterii numelui de utilizator și a parolei de către SUMAL 2.0.(14) Pentru respectarea prevederilor alin. (3)-(7) și (12^1), persoanele juridice abilitate să utilizeze SUMAL 2.0 au obligația de a transmite în format scris sau electronic către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură următoarele:a) solicitarea scrisă, care cuprinde informații referitoare la obiectul/obiectele de activitate, după caz. Solicitarea cuprinde numele, prenumele și semnătura persoanei care reprezintă oficial persoana juridică;b) lista persoanelor împuternicite să utilizeze SUMAL 2.0 din cadrul persoanei juridice, care cuprinde datele de identificare, numărul de telefon și adresa de poștă electronică individuală. (la 12-05-2022, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 )  +  Articolul 4(1) SUMAL 2.0 cuprinde 3 componente: platformă web-client, aplicații de tip mobile și unitate centrală hardware și software.(2) Platforma web-client SUMAL 2.0 este utilizată pentru:a) înregistrarea utilizatorilor/grupurilor de utilizatori, acordarea drepturilor de acces diferențiat și a rolurilor pentru utilizatori/grupurile de utilizatori, precum și pentru modificarea datelor introduse eronat în SUMAL 2.0 - acțiuni efectuate prin intermediul aplicației SUMAL 2.0 Superadmin;b) înregistrarea informațiilor din amenajamentele silvice și evidența acestora, precum și crearea bazei de date specifice - acțiuni efectuate prin intermediul aplicației SUMAL 2.0 Amenajare;c) înregistrarea utilizatorilor/grupurilor de utilizatori, acordarea drepturilor de acces diferențiat și a rolurilor pentru utilizatori/grupurile de utilizatori, precum și pentru modificarea datelor introduse eronat în SUMAL 2.0 - acțiuni realizate prin aplicația SUMAL 2.0 Gardă Forestieră;d) emiterea delegațiilor de marcare, aprobarea/respingerea sau desemnarea spre verificare a inventarelor de marcare, generarea carnetelor de inventariere și a fișelor de evidență a înălțimilor măsurate - informații înregistrare în aplicația mobilă - android SUMAL 2.0 Marcare, înregistrarea proprietarilor, crearea fișelor de proprietate, înregistrarea dispozitivelor speciale de marcat cu amprentă circulară, înregistrarea și generarea actelor de punere în valoare, emiterea, generarea, suspendarea, prelungirea și retragerea autorizațiilor de exploatare, aprobarea/respingerea și generarea proceselor-verbale de predare a parchetelor, precum și aprobarea/ respingerea proceselor-verbale de reprimire a parchetelor - acțiuni efectuate prin intermediul aplicației SUMAL 2.0 Ocol silvic;e) înregistrarea intrărilor activităților specifice depozitelor sau instalațiilor de prelucrat și ieșirilor, pentru materialele lemnoase intrate în depozite/depozite temporare, înregistrarea proceselor-verbale pentru operațiunile efectuate în depozite/depozite temporare, înregistrarea proceselor-verbale de inventariere a volumului care depășește volumul din actele de punere în valoare (APV) pentru a efectua operațiunea de corecție a volumului, vizualizarea și generarea avizelor emise pentru însoțirea materialelor lemnoase, înregistrarea mijloacelor de transport și vizualizarea traseului parcurs de mijlocul de transport de la locul de încărcare al materialelor lemnoase până la locul de descărcare - acțiuni efectuate prin intermediul aplicației SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic;f) furnizarea pentru populație a informațiilor și datelor din SUMAL 2.0 care au caracter public referitoare la exploatările forestiere și transporturile de materiale lemnoase, informațiile din avizul de însoțire al materialelor lemnoase - acțiuni efectuate prin intermediul aplicației SUMAL 2.0 Inspectorul Pădurii;g) înregistrarea proceselor-verbale de constatare a contravențiilor silvice, proceselor-verbale de confiscare fizică/valorică a materialelor lemnoase, modul de soluționare a proceselor-verbale, generarea de rapoarte referitoare la contravențiile silvice înregistrate în sistem, acțiuni efectuate prin intermediul aplicației SUMAL 2.0 Contravenții - SNEICS. (la 12-05-2022, Litera g) din Alineatul (2) , Articolul 4 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) (3) Aplicațiile mobile - android utilizate sunt:a) aplicația SUMAL 2.0 Marcare, componentă a aplicației SUMAL 2.0 Ocol, este utilizată pentru culegerea datelor din teren cu ocazia efectuării lucrărilor de evaluare a volumului de lemn destinat comercializării, pentru verificarea inventarelor rezultate în urma punerilor în valoare, pentru predare în teren a parchetelor de exploatare, precum și pentru reprimirea acestora;b) aplicația SUMAL 2.0 Avize va fi utilizată pentru înregistrarea și confirmarea provenienței materialelor lemnoase transportate, înregistrarea traseului parcurs de mijlocul de transport de la locul începerii transportului materialelor lemnoase până la locul de descărcare prin intermediul GPS, înregistrarea fotografiilor mijlocului de transport încărcat cu materiale lemnoase, a kilometrajului indicat la bordul mijlocului de transport auto la momentul preluării avizului, precum și operarea și generarea avizelor de însoțire a materialelor lemnoase;c) aplicația SUMAL 2.0 Control este utilizată pentru urmărirea și controlul în timp real ale provenienței și ale modului de asigurare a trasabilității materialelor lemnoase.(4) Unitatea centrală - hardware și software - de centralizare, prelucrare și analiză a informațiilor și control, denumită SUMAL 2.0, se află în custodia Serviciului de Telecomunicații Speciale.  +  Articolul 5(1) Aplicațiile SUMAL 2.0 sunt puse la dispoziție de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură în mod gratuit utilizatorilor prevăzuți la art. 3 alin. (1).(2) Utilizatorii prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. g)-l) sunt denumiți în continuare «profesioniști (la 12-05-2022, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) (3) Generarea și transmiterea contului de utilizator - nume utilizator și parolă - pentru accesul utilizatorilor la SUMAL 2.0 se fac în mod automat de către sistem pe adresa de e-mail validă a fiecărui utilizator înregistrată la crearea contului.(4) Aplicațiile mobile vor fi descărcate de pe platformele de distribuție a aplicațiilor care sunt operate de proprietarul sistemului de operare mobil - Google play sau APP Store(iOS).  +  Capitolul II Modul de utilizare a SUMAL 2.0  +  Articolul 6(1) Accesul la aplicația SUMAL 2.0 Amenajare se face în baza contului de utilizator, cu nume de utilizator și parolă.(2) După intrarea în vigoare a prezentei metodologii, în baza credențialelor de acces, șeful de proiect al unității specializate atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor are obligația de a utiliza aplicația SUMAL 2.0 Amenajare, pentru a transmite către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură informațiile referitoare la elaborarea amenajamentelor silvice.(3) Amenajamentele silvice elaborate și aprobate anterior intrării în vigoare a prezentei metodologii se vor înregistra în baza de date a sistemului SUMAL 2.0 de către personalul prevăzut la art. 3 alin. (1), în baza informațiilor transmise de către ocolul silvic.  +  Articolul 7(1) Accesul la aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic se face în baza contului de utilizator cu drepturi diferențiate pentru:a) șeful ocolului silvic;b) responsabilul cu fondul forestier;c) responsabilul cu paza fondului forestier;d) responsabilul cu producția;e) responsabilul cultură și refacere;f) șeful de district.(2) După primirea pe adresa de e-mail a credențialelor de acces și autentificare cu succes la SUMAL 2.0, șeful de ocol/șeful bazei experimentale, în secțiunea „Angajați“, va înregistra și va crea utilizatorii din cadrul ocolului silvic/bazei experimentale cu drept de acces la Aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic și la aplicațiile mobile-android SUMAL 2.0 - Marcare și SUMAL 2.0 - Control, cu rol diferențiat în funcție de atribuțiile prevăzute în fișa postului.(3) La inițierea SUMAL 2.0, utilizatorii din cadrul ocoalelor silvice/bazelor experimentale autorizate introduc obligatoriu în aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic, în funcție de competență, următoarele informații:a) datele persoanelor fizice/juridice, proprietari ai suprafețelor de fond forestier național pe care îl administrează sau pentru care asigură serviciile silvice pe bază de contract;b) fișele de proprietate pentru suprafețele de fond forestier național pe care îl administrează sau pentru care asigură servicii silvice pe bază de contract;c) indicativele și amprentele dispozitivelor speciale de marcat deținute;d) actele de punere în valoare aflate în stadiul „AUTORIZAT“ sau „REPRIMIT CU STOC“ până la data de 30 ianuarie 2021 inclusiv, generate în aplicația SUMAL; informațiile vor fi înregistrate în secțiunea „APV istoric“, stocul constatat la data respectivă va fi menționat în baza unui proces-verbal întocmit între ocolul silvic emitent al autorizației de exploatare, titularul autorizației de exploatare și cumpărătorul masei lemnoase, după caz.(4) Ocoalele silvice/Bazele experimentale care utilizează aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic au obligația permanentă de a actualiza informațiile prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 8(1) Accesul la aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic și aplicația de mobile android SUMAL 2.0 - Avize se face în baza contului de utilizator.(2) După primirea pe adresa de e-mail a credențialelor de acces și autentificare cu succes la aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic, administratorul operatorului economic introduce obligatoriu în sistem următoarele informații:a) datele persoanelor fizice angajate în cadrul companiei, desemnate prin act administrativ, utilizatori cu drepturi de acces la aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic și la aplicația mobile-android SUMAL 2.0 Avize, cu rol diferențiat în funcție de atribuțiile prevăzute în fișa postului; numele de utilizator și parola vor fi generate automat de sistem pe adresa de e-mail validă înregistrată, pentru fiecare utilizator în parte;b) datele referitoare la amplasamentul depozitelor - punctelor de lucru/depozitelor temporare;c) datele referitoare la stocul materialelor lemnoase aflate în gestiunea depozitului la data intrării în vigoare a prezentei metodologii preluate din SUMAL, acesta fiind declarat ca stoc inițial; profesionistul are obligația de a transmite în format electronic către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a sistemului SUMAL 2.0, situația stocurilor materialelor lemnoase din depozit, preluate din SUMAL la data de 30.01.2021;d) numărul/numerele de înmatriculare și tipul mijlocului/ mijloacelor de transport din dotarea companiei, utilizat/utilizate la transportul materialelor lemnoase.(3) Administratorul operatorului economic este obligat să introducă în sistem informații corecte și complete referitoare la datele de identificare ale angajaților, inclusiv cele referitoare la domiciliu/reședință, drepturile de acces la aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic și la aplicația mobile - android SUMAL 2.0 Avize, urmărind în permanență actualizarea acestora. (la 12-05-2022, Articolul 8 din Capitolul II a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 )  +  Articolul 9(1) Accesul persoanelor angajate în cadrul gărzilor forestiere la SUMAL 2.0 se face în baza contului de utilizator, cu drepturi și roluri diferențiate, după caz.(2) La inițierea SUMAL 2.0, după intrarea în vigoare a prezentei metodologii, inspectorul-șef va desemna prin act administrativ și va înregistra în aplicația SUMAL 2.0 Gardă Forestieră persoana/persoanele care va/vor fi responsabilă/ responsabile cu înregistrarea și administrarea datelor în SUMAL 2.0 pentru raza de competență teritorial, fiindu-i/le atribuit rolul de „ADMINISTRATOR-DATE“.(3) Administratorul de date va introduce în sistem la secțiunea „Angajați“ persoanele din cadrul gărzii forestiere desemnate prin act administrativ de către inspectorul-șef cu acces diferențiat la aplicația SUMAL 2.0 Gardă Forestieră, aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic și aplicația SUMAL Agent - Registrul electronic, fiindu-le atribuit rolul de „UTILIZATOR“, iar pentru personalul cu atribuții de control în domeniul silvic se va atribui în sistem rolul de „CONTROL-SILVIC“ pentru acces la aplicația mobilă SUMAL 2.0 - Control.  +  Articolul 10Accesul persoanelor cu atribuții de control din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură la aplicația SUMAL 2.0 - Control, nominalizate prin actul administrativ al conducătorului ierarhic, se face în baza contului de utilizator generat de sistem.  +  Articolul 11Personalul silvic cu atribuții de control din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și al gărzilor forestiere are posibilitatea verificării actelor de punere în valoare, a delegațiilor de marcare, a inventarelor de marcare, a autorizațiilor de exploatare, a proceselor-verbale de reprimire, a informațiilor din avizul de însoțire al materialelor lemnoase, a traseului parcurs de mijlocul de transport încărcat cu materiale lemnoase, a fotografiilor realizate pentru mijlocul de transport cu care au fost transportate materiale lemnoase, a intrărilor, recepțiilor, activităților specifice depozitelor sau instalațiilor de prelucrat și ieșirilor materialelor lemnoase din depozite/depozite temporare, precum și a tuturor rapoartelor generate prin interogarea SUMAL 2.0.  +  Articolul 12Ofițerii, agenții și subofițerii din cadrul Poliției Române, Jandarmeriei Române și Poliției de Frontieră special abilitați au posibilitatea verificării informațiilor din avizul de însoțire al materialelor lemnoase, a traseului parcurs de mijlocul de transport încărcat cu materiale lemnoase, a fotografiilor realizate pentru mijlocul de transport cu care au fost transportate materiale lemnoase, a intrărilor, recepțiilor, activităților specifice depozitelor sau instalațiilor de prelucrat și ieșirilor materialelor lemnoase din depozite/depozite temporare, potrivit Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea 1 Utilizarea aplicației SUMAL 2.0 Amenajare  +  Articolul 13Aplicația SUMAL 2.0 Amenajare se accesează online în baza contului de utilizator și cu drepturi diferențiate conform atribuțiilor specifice.  +  Articolul 14Aplicația SUMAL 2.0 Amenajare se utilizează în mod obligatoriu pentru:a) introducerea proceselor-verbale ale conferințelor I și a II-a pentru amenajarea pădurilor, a procesului-verbal de recepție, a avizului comisiei tehnice pentru silvicultură și a ordinului de aprobare, pentru suprafețele de fond forestier pentru care legea obligă la elaborarea amenajamentelor silvice;b) introducerea bazei de date finale pentru suprafețele de fond forestier pentru care se vor elabora amenajamente silvice și a hărților aferente, în format GIS;c) introducerea bazei de date finale pentru suprafețele de fond forestier pentru care au fost elaborate amenajamente silvice anterior intrării în vigoare a prezentelor norme.  +  Secţiunea a 2-a Utilizarea aplicației SUMAL 2.0 Ocol silvic  +  Articolul 15Aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic se accesează online, în baza contului de utilizator cu drepturi diferențiate, de către: șeful ocolului silvic, responsabilul cu fondul forestier, responsabilul cu paza fondului forestier și responsabilul cu producția, responsabilul cultură și refacere și șeful de district.  +  Articolul 16(1) Aplicația SUMAL 2.0 - Ocol silvic se utilizează în mod obligatoriu pentru:a) înregistrarea datelor persoanelor fizice angajate în cadrul ocolului silvic/bazei experimentale și desemnate prin act administrativ de către șeful de ocol/șeful bazei experimentale cu drepturi de acces la aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic și la aplicația mobilă SUMAL 2.0 Marcare, cu rol diferențiat în funcție de atribuțiile prevăzute în fișa postului;b) înregistrarea datelor persoanelor fizice/juridice, proprietari ai suprafețelor de fond forestier național pe care îl administrează sau pentru care asigură serviciile silvice pe bază de contract;c) crearea fișelor de proprietate pentru suprafețele de fond forestier național, administrate sau pentru care se asigură serviciile silvice pe bază de contract;d) înregistrarea datelor referitoare la terenurile din afara fondului forestier național, acoperite cu vegetație forestieră, pentru care sunt încheiate contracte de servicii silvice;e) declararea dispozitivelor speciale de marcat din dotarea ocolului silvic/bazei experimentale;f) emiterea delegațiilor de marcare;g) generarea carnetelor de inventariere și a fișelor de evidență a înălțimilor măsurate și editarea înregistrărilor, folosind aplicația SUMAL 2.0 Marcare; (la 12-05-2022, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 16 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) h) calculul și generarea APV, utilizând metodele dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării, aprobate prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării și valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării și prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie;i) verificarea, aprobarea, autorizarea, predarea, reprimirea și casarea APV; predarea si reprimirea parchetelor care îndeplinesc condițiile stabilite la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot face și de către pădurarul titular de canton; (la 12-05-2022, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 16 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) j) emiterea/prelungirea/suspendarea/modificarea și retragerea autorizațiilor de exploatare;k) generarea autorizației de exploatare;l) înregistrarea perioadei de începere/încetare a forței majore, a calamității naturale sau a situației de urgență constatate cu documente;m) desemnarea persoanelor pentru verificarea inventarelor de marcare;n) aprobarea și generarea proceselor-verbale de predare a parchetelor;o) aprobarea și generarea proceselor-verbale de reprimire a parchetelor de exploatare cu evidențierea stocurilor, după caz.(2) Actele de punere în valoare calculate în SUMAL si neautorizate la data intrării în vigoare a prezentei metodologii se vor transfera în aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic prin preluare manuală, ulterior aprobării acestora în sistemul SUMAL.(3) Este obligatorie constituirea actelor de punere în valoare în termen de maximum 30 de zile de la aprobarea inventarelor arborilor aleși pentru exploatare. Este obligatorie modificarea stării actelor de punere în valoare până în stadiul «Aprobat», în termen de maximum 90 de zile de la data constituirii acestora. (la 12-05-2022, Articolul 16 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 )  +  Articolul 17Pentru fiecare delegație de marcare, APV, autorizație de exploatare și proces-verbal de reprimire, aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic generează un număr unic de înregistrare la nivel național.  +  Articolul 18Actele emise și aprobate în aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic vor fi tipărite, semnate în original și atașate la dosarul APV, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 19(1) Aplicația mobilă-android SUMAL 2.0 Marcare, componentă a aplicației SUMAL 2.0 Ocol silvic, se va accesa în baza contului de utilizator, cu drepturi diferențiate conform atribuțiilor specifice, și este obligatorie pentru:a) culegerea datelor din teren cu ocazia efectuării lucrărilor de evaluare a volumului de lemn destinat comercializării;b) editarea inventarelor rezultate în urma efectuării punerii în valoare; (la 12-05-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 19 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) c) înregistrarea poziției geografice pentru platformele primare aferente partizilor autorizate cu ocazia predării parchetelor de exploatare;d) operarea formularelor de reprimire finale cu evidențierea stocurilor. (la 12-05-2022, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 19 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) (2) Aplicația se va descărca din magazinul Google-Play și se va instala pe terminalul electronic al utilizatorului, care, în vederea utilizării corecte, va dispune obligatoriu de conexiune la date mobile, de receptor GPS integrat și sistem de operare Android - minimum versiunea 8 sau oricare dintre versiunile următoare.  +  Articolul 20(1) În momentul depășirii volumului prevăzut în APV, aplicația mobilă SUMAL 2.0 - Avize nu mai generează aviz de însoțire al materialelor lemnoase, emitentul avizelor de însoțire având obligația de a înștiința ocolul silvic emitent al autorizației de exploatare și garda forestieră competentă teritorial.(2) După înștiințarea instituțiilor prevăzute la alin. (1), titularul autorizației de exploatare va colecta în platforma primară tot lemnul care a făcut obiectul inventarierii. (la 12-05-2022, Alineatul (2) din Articolul 20 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) (3) Reprezentantul ocolului silvic împreună cu delegatul titularului autorizației de exploatare și în prezența unui reprezentant al gărzii forestiere, în calitate de asistent, vor proceda la inventarierea materialelor lemnoase al căror volum depășește volumul din APV, cu luarea în calcul a toleranțelor admise de metoda dendrometrică utilizată la calcularea APVului, iar la final se va întocmi un proces-verbal de inventariere, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, cu modificările ulterioare.(4) După finalizarea procesului prevăzut la alin. (3), reprezentantul gărzii forestiere în prezența delegatului titularului autorizației de exploatare și în prezența reprezentantului ocolului silvic emitent al autorizației de exploatare va efectua controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, iar dacă în urma controlului pe suprafața parchetului vor fi identificați arbori marcați rămași pe picior, agentul constatator va dispune ocolului silvic operațiunea de demarcare a acestora; o copie a procesului-verbal de demarcare, aprobat de șeful de ocol, va fi transmisă prin poșta electronică către garda forestieră.(5) Materialele lemnoase inventariate și pentru care a fost întocmit procesul-verbal de inventariere prevăzut la alin. (3) vor fi preluate în gestiune de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice și predate, după caz, titularului autorizației de exploatare, numai cu acceptul acestuia și cu actualizarea condițiilor contractuale. (la 12-05-2022, Alineatul (5) din Articolul 20 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) (6) Procesul-verbal de inventariere a volumului de lemn care depășește volumul actului de punere în valoare se va aviza de către inspectorul-șef al gărzii forestiere competente teritorial, se adaugă la actul de punere în valoare și reprezintă documentul prin care se face dovada provenienței legale a materialelor lemnoase, al căror volum depășește volumul din APV. (la 12-05-2022, Alineatul (6) din Articolul 20 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) (7) Procesul-verbal de inventariere prevăzut la alin. (6) se înscrie în SUMAL 2.0 în momentul înregistrării operațiunii de depășire a volumului din APV de către garda forestieră competentă teritorial, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data avizării. (la 12-05-2022, Alineatul (7) din Articolul 20 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 )  +  Articolul 21(1) După reprimirea parchetului de exploatare, realizată de către emitentul autorizației de exploatare, până cel târziu la data expirării termenului prevăzut în autorizație și cu respectarea prevederilor din Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, în vigoare, APV-ul atestă proveniența legală pentru materialele lemnoase înregistrate ca stoc în platforma primară la data reprimirii și se pot emite avize de însoțire pentru transportul acestora pentru o perioadă de până la 120 de zile.(2) În caz de forță majoră, situație de urgență, precum și în situația producerii de calamități naturale constatate cu documente - procese-verbale de începere/încetare a factorului limitativ, care nu permit transportul materialelor lemnoase aflate în platforma primară după data reprimirii, valabilitatea de 120 de zile a APV-ului ca document care atestă proveniența se prelungește cu perioada echivalentă acțiunii factorului limitativ.(3) După expirarea perioadei prevăzute la alin. (1) și/sau alin. (2), după caz, termen în care materialele lemnoase se vor transporta obligatoriu într-o gestiune temporară sau într-un depozit final, APV-ul nu mai reprezintă document de proveniență legală pentru aceste materiale lemnoase.(4) Pentru actele de punere în valoare prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. d), data reprimirii va fi de maximum 120 de zile de la data înscrierii și activării în SUMAL 2.0 sau, în situația în care perioada până la data reprimirii din autorizația de exploatare este mai mare de 120 de zile, în SUMAL 2.0 se înscrie această dată. În caz de forță majoră, situație de urgență, precum și în situația producerii de calamități naturale constatate cu documente, procese-verbale de începere/încetare a factorului limitativ, care nu permit transportul materialelor lemnoase aflate în platforma primară după data reprimirii, termenul de reprimire se va prelungi de către garda forestieră în baza documentelor justificative, cu perioada echivalentă acțiunii factorului limitativ.(5) Pentru actele de punere în valoare prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. d) sunt obligatorii exploatarea și transportul masei lemnoase până la data de 31 decembrie 2021. După această dată, masa lemnoasă nu mai poate fi exploatată și transportată, cu excepția situațiilor care cuprind cazurile de forță majoră, cazurile de urgență, în situația producerii de calamități naturale. (la 12-05-2022, Teza a doua din alineatul (5) al Articolului 21 a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 )  +  Secţiunea a 3-a Utilizarea SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic și a aplicației mobile-android SUMAL 2.0 Avize  +  Articolul 22Aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic se accesează online de către profesioniști, în baza contului de utilizator cu drepturi diferențiate conform atribuțiilor specifice.  +  Articolul 23(1) Utilizarea aplicației SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic este obligatorie în depozitele/punctele de lucru/depozitele temporare, centrele de sortare și prelucrare a materialelor lemnoase, centrele care comercializează materiale lemnoase, instalațiile de transformare lemn rotund, în piețele, târgurile, oboarele și bursele de mărfuri în care se comercializează materiale lemnoase, precum și pentru operatorii economici care utilizează o cantitate mai mare de 20/an mc sau echivalentul a 20/an mc în cazul rumegușului și tocăturii, cu excepția consumului propriu. (la 12-05-2022, Alineatul (1) din Articolul 23 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) (2) Aplicația Agent - Registrul electronic se utilizează în mod obligatoriu pentru:a) înregistrarea datelor persoanelor fizice angajate în cadrul profesionistului, desemnate prin act administrativ cu drepturi de acces la aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic și aplicația mobilă SUMAL 2.0 - Avize, cu rol diferențiat în funcție de atribuțiile prevăzute în fișa postului;b) înregistrarea datelor referitoare la spațiile de depozitare a materialelor lemnoase, cu determinarea obligatorie a coordonatelor geografice ale acestora si cu asigurarea unei conexiuni permanente la internet; (la 12-05-2022, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 23 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) c) înregistrarea numărului/numerelor de înmatriculare și tipului mijlocului/mijloacelor de transport din dotarea companiei, utilizat/utilizate la transportul materialelor lemnoase;d) operarea proceselor-verbale de sortare a materialelor lemnoase depozitate prin înregistrarea cantităților și sortimentelor supuse sortării și a cantităților și sortimentelor rezultate, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună sau în termen de maximum 24 de ore de la data și ora solicitării agentului constatator împuternicit să realizeze controlul; (la 12-05-2022, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 23 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) e) operarea proceselor-verbale de debitare a materialelor lemnoase prin înregistrarea cantităților și sortimentelor supuse debitării și a cantităților și sortimentelor rezultate, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună sau în termen de maximum 24 de ore de la data și ora solicitării agentului constatator împuternicit să realizeze controlul; (la 12-05-2022, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 23 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) f) înregistrarea volumelor materialelor lemnoase supuse procesului de tocare;g) înregistrarea volumelor materialelor lemnoase supuse procesului de mangalizare;h) înregistrarea volumelor materialelor lemnoase supuse procesului de procesare;j) înregistrarea volumelor materialelor lemnoase supuse consumului intern, pierderilor și celor aferente produselor finite care se face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării operațiunii sau în termen de maximum 24 de ore de la data și ora solicitării agentului constatator împuternicit să realizeze controlul; (la 12-05-2022, Litera j) din Alineatul (2) , Articolul 23 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) i) înregistrarea volumelor materialelor lemnoase supuse comercializării cu amănuntul;k) înregistrarea ieșirilor de materiale lemnoase din depozite;l) înregistrarea proceselor-verbale de sortare, debitare, procesare, tocare, mangalizare și comercializare cu amănuntul, la sfârșitul fiecărei luni sau în termen de maximum 24 de ore de la data și ora solicitării agentului constatator cu atribuții de control.(2) După înregistrarea și declararea în aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic de către profesioniști a depozitelor (punctelor de lucru)/depozitelor temporare de materiale lemnoase și asigurarea conexiunii la internet a acestora se va notifica garda forestieră cu privire la activarea în sistem a respectivelor spații de depozitare; în cazul în care adresa depozitelor/depozitelor temporare diferă de adresa sediului social a operatorului economic, pentru activarea în sistem, profesionistul va notifica garda forestieră competentă teritorial pe raza căreia își desfășoară activitatea. Notificarea va fi însoțită în mod obligatoriu și de documentele prevăzute la art. 3 alin. (13) lit. d).(3) Depozitul temporar reprezintă locul unde profesionistul realizează depozitarea temporară a materialelor lemnoase, iar durata de funcționarea a acestuia se stabilește în funcție de volumul de masă lemnoasă și nu va fi mai mare de 90 de zile, cu posibilitatea prelungirii în baza aprobării gărzii forestiere competente teritorial. Profesioniștii au obligația de a împrejmui spațiul destinat depozitării temporare, de a prezenta documentele care fac dovada deținerii în folosință a terenului împrejmuit pe durata depozitării materialelor lemnoase, de a asigura conexiune la internet și de a utiliza aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic; împrejmuirea spațiului destinat depozitării temporare se realizează cu țăruși și panglică. (la 12-05-2022, Alineatul (3) din Articolul 23 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) (4) Depozitele și depozitele temporare se pot amplasa și în terenuri forestiere având categoria de folosință «pădure» numai în condițiile stabilite de art. 47 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În cazul depozitelor temporare, termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit succesiv pe o perioadă de maximum 12 luni. Depozitele temporare amplasate în zona portuară pot fi autorizate pentru o perioadă de maximum 12 luni, cu posibilitatea de prelungire. (la 12-05-2022, Articolul 23 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 )  +  Articolul 24În cazul activităților în care se achiziționează materiale lemnoase și se prelucrează integral ca materie primă - produs finit -, fără a se face expediție de materiale lemnoase, profesioniștii vor opera în aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic doar cantitățile și sortimentele de materiale lemnoase supuse procesării, precum și cantitățile și sortimentele de materiale lemnoase supuse consumului propriu; pentru materialele lemnoase rezultate în urma procesării destinate consumului propriu se va întocmi bon de consum.  +  Articolul 25(1) Aplicația mobilă-android SUMAL 2.0 Avize se accesează de către angajații profesioniștilor în baza contului de utilizator, nume de utilizator și parolă, generat de sistem pe adresa de e-mail validă a fiecărui utilizator și cu drepturi diferențiate conform atribuțiilor specifice și este obligatorie pentru:a) înregistrarea și confirmarea provenienței materialelor de lemn transportate;b) înregistrarea datelor de identificare ale mijlocului de transport;c) înregistrarea datelor de identificare ale emitentului avizului de însoțire al materialelor transportate;d) înregistrarea datelor de identificare ale persoanei care transportă materialele lemnoase;e) înregistrarea datelor de identificare ale destinatarului materialelor lemnoase, precum și a adresei acestuia;f) înregistrarea prin intermediul GPS a traseului parcurs de mijlocul de transport de la locul începerii transportului materialelor lemnoase până la locul de descărcare;g) înregistrarea cu GPS a locului de încărcare a materialelor lemnoase;h) generarea avizului de însoțire pentru materialele lemnoase supuse transportării;i) predarea/preluarea avizului de însoțire generat pentru materialele lemnoase supuse transportării;j) confirmarea descărcării materialelor lemnoase, după caz;k) realizarea fotografiilor mijlocului de transport conform prevederilor din art. 10 alin. (3) și art. 13 alin. (3) din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, cu modificările ulterioare.(2) Aplicația se va descărca din magazinul Google-Play și se va instala pe terminalul electronic al utilizatorului, care va dispune obligatoriu de conexiune la date mobile, de receptor GPS integrat și sistem de operare Android - minimum versiunea 8 sau oricare dintre versiunile următoare.(3) Utilizatorii din categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. i)-l) au următoarele obligații:a) să instaleze aplicația mobilă-android SUMAL 2.0 Avize pe terminalul electronic utilizat și să realizeze cu succes autentificarea online a acesteia prin completarea corectă a combinației nume de utilizator - parolă de acces;b) să realizeze autentificarea în aplicația mobile-android SUMAL 2.0 Avize și să efectueze cu succes operația de sincronizare cu serverul sistemului SUMAL 2.0, obligatoriu în zonă având conexiune la internet și în maximum 24 de ore de la data emiterii ultimului aviz de însoțire în zonă offline;c) să opereze pe terminalul electronic pe care rulează aplicația mobilă-android SUMAL 2.0 Avize informațiile standardizate aferente fiecărui tip de aviz de însoțire a materialelor lemnoase. (la 12-05-2022, Alineatul (3) din Articolul 25 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) (4) Informațiile standardizate care se înregistrează obligatoriu în aplicația mobilă-android SUMAL 2.0 Avize sunt următoarele:a) în cazul transportului rutier al materialelor lemnoase de la locul recoltării/depozit/depozit temporar, după realizarea cu succes a sincronizării aplicației mobile-android SUMAL 2.0 Avize cu serverul SUMAL 2.0, emitentul completează obligatoriu câmpurile generate de aplicație - elementele privind identificarea emitentului, numărul unic al APV/indicativul depozitului, tipul mijlocului de transport, datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului și punctul de descărcare a materialelor lemnoase, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, și metoda de cubaj folosită pentru cubarea materialelor lemnoase, precum și distanța de parcurs până la destinație, cu respectarea prevederilor art. 16 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, denumite în continuare Norme privind circulația materialelor lemnoase; b) în cazul transportului rutier al materialelor lemnoase transbordate, situație în care avizul de însoțire inițial al materialelor lemnoase reprezintă documentul prin care se face dovada provenienței legale, în baza solicitării transportatorului/ proprietarului/deținătorului materialelor lemnoase, după caz, precum și în perioada de valabilitate a avizului inițial, după realizarea cu succes a sincronizării aplicației mobile-android SUMAL 2.0 Avize cu serverul SUMAL 2.0, emitentul avizului inițial/ocolul silvic cu sediul social cel mai apropiat, după caz, va emite un nou aviz de însoțire a materialelor lemnoase, iar în câmpurile generate de aplicație utilizatorul va completa obligatoriu elementele privind identificarea emitentului, numărul avizului de însoțire inițial, tipul mijlocului de transport, datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului și punctul de descărcare a materialelor lemnoase, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, și metoda de cubaj folosită pentru cubarea materialelor lemnoase transbordate, precum și distanța de parcurs până la destinație. Pentru emiterea unui nou aviz de însoțire și continuarea transportului materialelor lemnoase transbordate dintr-o zonă fără accesibilitate GSM, situație în care avizul de însoțire inițial nu a trecut în starea online, transportatorul profesionist/emitentul avizului, după caz, are obligația să obțină starea online a acestuia, cu respectarea prevederilor art. 16 din Normele privind circulația materialelor lemnoase; c) în cazul transportului materialelor lemnoase care fac obiectul achiziției de la proprietari de păduri persoane fizice, situație în care avizul de însoțire emis de ocolul silvic, în baza avizului de însoțire inițial sau a borderoului, în cazul achiziției de la mai multe persoane fizice, care se întocmește în baza avizelor de însoțire inițiale a materialelor lemnoase, reprezintă documentul prin care se face dovada provenienței legale, ocolul silvic emitent al autorizației de exploatare/ocolul silvic nominalizat, după caz, va emite avizul de însoțire a materialelor lemnoase, iar în câmpurile generate de aplicație utilizatorul va completa obligatoriu elementele privind identificarea emitentului, numărul și data întocmirii borderoului de achiziție, tipul mijlocului de transport, datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului și punctul de descărcare a materialelor lemnoase, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, și metoda de cubaj folosită pentru cubarea materialelor lemnoase transbordate, precum și distanța de parcurs până la destinație, cu respectarea prevederilor art. 16 din Normele privind circulația materialelor lemnoase; d) transportul materialelor lemnoase reținute în vederea stabilirii provenienței/confiscate se face în condițiile stabilite prin art. 8 alin. (6) lit. e) și art. 12 alin. (4) din Normele privind circulația materialelor lemnoase;e) în cazul transportului materialelor lemnoase provenite din statele membre UE, situație în care documentele intracomunitare/factura/scrisoarea de trăsură - CMR/CIM/CONOSAMENT reprezintă documentul prin care se face dovada provenienței, până la depozitul de destinație, operatorul economic destinatar al materialelor lemnoase va înregistra intrarea în aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic. În situația în care transportul materialelor lemnoase provenite din statele membre UE se realizează cu vaporul, la punctul vamal în care se realizează acostarea, transportatorul trebuie să facă dovada, prin intermediul formularului T2L, că materialele lemnoase au statut unional. Transportul acestor materiale lemnoase descărcate din vapor se realizează până la depozitul de destinație al operatorului economic proprietar al materialelor lemnoase, amplasat pe teritoriul național, în baza CMR/CIM, după caz, încheiat pentru fiecare mijloc de transport între operatorul economic care realizează transportul și operatorul economic proprietar al masei lemnoase. Pentru aceste materiale lemnoase documentul de proveniență este CMR/CIM, după caz, emis pentru fiecare mijloc de transport, de la locul de încărcare până la depozitul de destinație. În această situație, descărcarea din vapor și încărcarea în mijlocul/ mijloacele de transport se fac fără înființarea unui depozit/ depozit temporar. Documentele intracomunitare/factura/ scrisoarea de trăsură - CMR/CIM/CONOSAMENT - se traduc în limba română la solicitarea entităților cu atribuții de control în domeniul silvic, în termen de 24 de ore de la solicitare;f) în cazul transportului rutier către statele membre UE al materialelor lemnoase provenite de pe teritoriul național, realizat de un transportator persoană juridică din alt stat membru UE decât România, operatorul economic proprietar al materialelor lemnoase, după realizarea cu succes a sincronizării aplicației SUMAL 2.0 Avize cu serverul SUMAL 2.0, completează obligatoriu câmpurile generate de aplicație. Durata transportului care se înscrie în aplicație este durata necesară părăsirii teritoriului național, fără a depăși 48 de ore. Transportatorul primește avizul de însoțire imprimat pe suport hârtie, care însoțește în mod obligatoriu mijlocul de transport până la părăsirea teritoriului național; g) în cazul transportului rutier al materialelor lemnoase importate din statele non-UE, dovada provenienței se face astfel: (i) avizele de însoțire emise de operatorul economic beneficiar al materialelor lemnoase, având ca sursă DVI sau, după caz, licența FLEGT, cu condiția ca emiterea și tipărirea să se facă de la locul acordării liberului de vamă. Operatorul economic proprietar al materialelor lemnoase, după realizarea cu succes a sincronizării aplicației SUMAL 2.0 Avize cu serverul SUMAL 2.0, completează obligatoriu în câmpurile generate de aplicație: elementele privind identificarea emitentului, tipul și datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului și punctul de descărcare a materialelor lemnoase, volumul, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, precum și distanța de parcurs până la destinație, cu respectarea prevederilor art. 16 din Normele privind circulația materialelor lemnoase;(ii) înregistrarea în aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic, în baza DVI sau, după caz, a licenței FLEGT, în situația care formalitățile vamale se realizează la depozitul de destinație.h) în cazul transportului materialelor lemnoase al căror volum depășește volumul din avizul de însoțire, cu luarea în calcul a toleranțelor admise, constatat la destinație și notificat la structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, potrivit art. 19^1 din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, situație în care procesul-verbal de predare-primire rezultat în urma inventarierii încheiat între deținătorul materialelor lemnoase și ocolul silvic care primește materialele lemnoase reprezintă documentul prin care se face dovada provenienței, ocolul silvic de stat, după realizarea cu succes a sincronizării aplicației mobile-android SUMAL 2.0 Avize cu serverul sistemului SUMAL 2.0, va emite avizul de însoțire pentru transportul materialelor lemnoase, iar în câmpurile generate de aplicație utilizatorul va completa obligatoriu elementele privind identificarea emitentului, numărul și data întocmirii procesului-verbal, tipul mijlocului de transport, datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului și punctul de descărcare a materialelor lemnoase, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, și metoda de cubaj folosită pentru cubarea materialelor lemnoase transbordate, precum și distanța de parcurs până la destinație, cu respectarea prevederilor art. 16 din Normele privind circulația materialelor lemnoase; i) în cazul transportului materialelor lemnoase al căror volum depășește volumul din APV, cu luarea în calcul a toleranțelor admise de metoda dendrometrică de calcul al APV, situație în care procesul-verbal de inventariere a volumului de lemn care depășește volumul actului de punere în valoare, încheiat între titularul autorizației de exploatare și ocolul silvic care preia în gestiune materialele lemnoase, reprezintă documentul prin care se face dovada provenienței, prin adăugarea volumului aferent procesului-verbal la volumul APV, profesionistul care îndeplinește condiția de emitent, după realizarea cu succes a sincronizării aplicației mobile-android SUMAL 2.0 Avize cu serverul sistemului SUMAL 2.0, va emite avizul de însoțire pentru transportul materialelor lemnoase, iar în câmpurile generate de aplicație utilizatorul va completa obligatoriu numărul și data întocmirii procesului-verbal, tipul mijlocului de transport, datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului și punctul de descărcare a materialelor lemnoase, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, și metoda de cubaj folosită pentru cubarea materialelor lemnoase, precum și distanța de parcurs până la destinație. Adăugarea volumului din procesul-verbal de inventariere a volumului de lemn care depășește volumul actului de punere în valoare se realizează de către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură prin intermediul aplicației SUMAL 2.0 Agent, prin intermediul operațiunii de corecție;j) pentru lemnul provenit din plantații horticole și pomicole, din arbori întregi sau părți de arbori din vegetația forestieră aferentă spațiilor verzi din intravilanul localităților sau din vegetația lemnoasă forestieră care nu se încadrează în categoria vegetației forestiere din afara fondului forestier național, procesul-verbal de inventariere a materialelor lemnoase, încheiat la locul depozitării între deținătorul materialelor lemnoase și ocolul silvic în a cărui rază teritorială acestea se află depozitate, reprezintă documentul prin care se face dovada provenienței, ocolul silvic va emite avizul de însoțire pentru transportul materialelor lemnoase, iar în câmpurile generate de aplicație utilizatorul va completa obligatoriu numărul și data întocmirii procesului-verbal, tipul mijlocului de transport, datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului și punctul de descărcare a materialelor lemnoase, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, și metoda de cubaj folosită pentru cubarea materialelor lemnoase, precum și distanța de parcurs până la destinație, cu respectarea prevederilor art. 16 din Normele privind circulația materialelor lemnoase;k) pentru materialele lemnoase aflate sub sechestru, instituit în condițiile legii, procesul-verbal de inventariere a materialelor lemnoase, încheiat la locul instituirii sechestrului între reprezentantul persoanei care a impus sechestrul și ocolul silvic în a cărui rază teritorială se află materialele lemnoase supuse sechestrului, reprezintă documentul prin care se face dovada provenienței, ocolul silvic va emite avizul de însoțire pentru transportul materialelor lemnoase, iar în câmpurile generate de aplicație utilizatorul va completa obligatoriu numărul și data întocmirii procesului-verbal, tipul mijlocului de transport, datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului și punctul de descărcare a materialelor lemnoase, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, și metoda de cubaj folosită pentru cubarea materialelor lemnoase, precum și distanța de parcurs până la destinație, cu respectarea prevederilor art. 16 din Normele privind circulația materialelor lemnoase; l) pentru materialele lemnoase utilizate la construcții pentru care se face dovada deținerii acestora cu aviz de însoțire sau pentru cele aflate în proprietatea persoanelor fizice care nu dețin avize de însoțire, avizul de însoțire pentru materialele lemnoase utilizate la construcții pentru care se face dovada deținerii acestora, respectiv procesul-verbal de inventariere a materialelor lemnoase pentru cele aflate în proprietatea persoanelor fizice care nu dețin avize de însoțire, încheiat între deținătorul materialelor lemnoase și ocolul silvic în a cărui rază teritorială se află depozitate materialele lemnoase, reprezintă documentul de proveniență, care trebuie să cuprindă informațiile standardizate solicitate de SUMAL 2.0 la emiterea avizului de însoțire; ocolul silvic va emite avizul de însoțire pentru transportul materialelor lemnoase, completează obligatoriu câmpurile generate de aplicație - elementele privind identificarea emitentului, numărul unic al APV/indicativul depozitului, tipul mijlocului de transport, datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului și punctul de descărcare a materialelor lemnoase, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, și metoda de cubaj folosită pentru cubarea materialelor lemnoase, precum și distanța de parcurs până la destinație, cu respectarea prevederilor art. 16 din Normele privind circulația materialelor lemnoase. (la 12-05-2022, Alineatul (4) din Articolul 25 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) (5) În cazul transportului naval, după realizarea cu succes a sincronizării aplicației mobile-android SUMAL 2.0 Avize cu serverul sistemului SUMAL 2.0, emitentul înscrie în avizul/avizele de însoțire elementele de identificare ale emitentului, punctul de încărcare, documentul de proveniență, datele de identificare ale mijlocului de transport naval, specificația materialelor lemnoase încărcate, destinatarul, punctul de descărcare și data până la care este valabil avizul de însoțire. O copie a avizului de însoțire, generat din SUMAL 2.0, însoțește obligatoriu transportul până la destinație, cu respectarea prevederilor art. 16 din Normele privind circulația materialelor lemnoase. (la 12-05-2022, Alineatul (5) din Articolul 25 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) (6) În cazul transportului feroviar, după realizarea cu succes a sincronizării aplicației mobile-android SUMAL 2.0 Avize cu serverul sistemului SUMAL 2.0, emitentul înscrie în avizul de însoțire elementele sale de identificare, punctul de încărcare, documentul de proveniență, datele de identificare ale vagonului, specificația materialelor lemnoase încărcate, destinatarul, punctul de descărcare și data până la care este valabil avizul de însoțire. O copie a avizului de însoțire, generat din SUMAL 2.0, însoțește obligatoriu transportul până la destinație, cu respectarea prevederilor art. 16 din Normele privind circulația materialelor lemnoase. (la 12-05-2022, Alineatul (6) din Articolul 25 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) (7) În cazul instalațiilor de transport tehnologic, după realizarea cu succes a sincronizării aplicației mobile-android SUMAL 2.0 Avize cu serverul SUMAL 2.0, emitentul completează în avizul de însoțire câmpurile generate de aplicație, până la finalul zilei, și îl transmite în SUMAL 2.0. Destinatarul are obligația să accepte avizul până la finalul zilei în care acesta a fost emis. În situația benzilor tehnologice, avizul de însoțire se emite a doua zi până la ora 12.00 pentru volumul transportat în ziua anterioară, iar beneficiarul are obligația recepționării volumului aferent avizului de însoțire până la finalul zilei în care a fost emis. (la 12-05-2022, Alineatul (7) din Articolul 25 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) (8) Transporturile de materiale lemnoase prevăzute la alin. (5)-(7) nu sunt însoțite de dispozitivele electronice de pe care a fost emis avizul de însoțire.(9) În situația în care transportul rutier având ca punct de plecare și de destinație locații de pe teritoriul național se realizează de un transportator persoană juridică din alt stat membru UE decât România, persoana juridică poate transporta materiale lemnoase numai dacă dobândește calitatea de transportator profesionist.(10) În vederea dobândirii calității de transportator profesionist persoanele juridice depun la garda forestieră competentă teritorial următoarele:a) cerere prin care solicită dobândirea calității de transportator profesionist;b) certificatul constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului în care să fie înscris ca obiect de activitate codul CAEN - 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;c) adresă de e-mail pentru corespondență. (11) În vederea dobândirii calității de transportator profesionist persoanele fizice depun la garda forestieră competentă teritorial următoarele:a) cerere prin care solicită dobândirea calității de transportator profesionist;b) copie de pe cartea de identitate;c) documente prin care certifică faptul că mijlocul de transport este în proprietatea acestuia; d) adresă de e-mail pentru corespondență. e) persoanele fizice care dobândesc calitatea de transportator profesionist se înregistrează în SUMAL 2.0 astfel: la rubrica «Tip companie» se selectează «Transportator», la rubrica «Cod fiscal» se completează CNP-ul persoanei fizice, la rubrica «Nume companie» se vor înscrie numele și prenumele persoanei fizice, iar la rubrica «Adresa» se va completa adresa din actul de identitate. Rubricile «Nr. registru comerț» și «Adresă ONRC» se completează cu «-». (la 12-05-2022, Alineatul (11) din Articolul 25 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) (12) În vederea dobândirii calității de transportator profesionist, unitățile administrativ-teritoriale depun la garda forestieră competentă teritorial următoarele:a) cerere prin care solicită dobândirea calității de transportator profesionist;b) certificatul de înregistrare fiscală;c) adresă de e-mail pentru corespondență. (la 12-05-2022, Articolul 25 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) (13) Unitățile administrativ-teritoriale care dobândesc calitatea de transportator profesionist se înregistrează în SUMAL 2.0 astfel: la rubrica «Tip companie» se selectează «Transportator», la rubrica «Cod fiscal» se completează CIF-ul, iar la rubrica «Nume companie» se va înscrie denumirea din certificatul de înregistrare fiscală. Rubricile «Nr. registru comerț» și «Adresă ONRC» se completează cu «- (la 12-05-2022, Articolul 25 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 )  +  Articolul 26Aplicația mobilă-android SUMAL 2.0 Avize va calcula și va genera automat volumul în metri cubi cu cel puțin două zecimale pentru fiecare specie și sortiment înregistrate, în funcție de cerințele impuse la art. 15 din Normele privind circulația materialelor lemnoase. (la 12-05-2022, Articolul 26 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 )  +  Articolul 27(1) După introducerea informațiilor standardizate prevăzute la art. 25 alin. (4)-(7) în aplicația mobilă-android SUMAL 2.0 Avize și generarea avizului de însoțire prin apăsarea butonului «Finalizează aviz», în cazul în care profesionistul constată înregistrare eronată în aviz a anumitor informații, acestea pot fi anulate până la predarea avizului sau preluarea acestuia pentru transport, dar nu mai mult de 15 minute de la creare. (la 12-05-2022, Alineatul (1) din Articolul 27 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) (2) La momentul începerii transportului materialelor lemnoase, emitentul avizului de însoțire are următoarele obligații:a) în situația efectuării transportului rutier de către un transportator profesionist, după generarea avizului de însoțire, în aplicația mobilă SUMAL 2.0 Avize va accesa lista cu avizele emise, de unde va alege avizul emis pe care îl va trimite în format electronic prin intermediul conexiunii „Bluetooth“ pe terminalul electronic al transportatorului profesionist pe care rulează aplicația mobilă SUMAL 2.0 Avize prin apăsarea butonului „Predă aviz“;b) în situația efectuării transportului rutier de către o persoană fizică sau juridică de la locul de recoltare, care nu îndeplinește condiția de transportator profesionist, după completarea informațiilor standardizate în aplicația mobilă SUMAL 2.0 Avize și generarea avizului de însoțire, va completa informațiile generate pe avizul de însoțire în format letric conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, cu modificările ulterioare, aviz care va însoți obligatoriu mijlocul de transport până la destinație, după caz;c) în situația efectuării transportului unei cantități de materiale lemnoase de către o persoană fizică sau juridică din altă locație decât locul de recoltare, care nu îndeplinește condiția de transportator profesionist, avizul de însoțire poate fi imprimat pe suport hârtie sau în format electronic și va însoți în mod obligatoriu mijlocul de transport până la destinație; (la 12-05-2022, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 27 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) d) în situația efectuării transportului unei cantități de materiale lemnoase de către o persoană fizică sau juridică de la locul de recoltare, care nu îndeplinește condiția de transportator profesionist, iar avizul de însoțire nu a fost publicat în SUMAL 2.0 cu stare «Înregistrat», emitentul are obligația, în termen de maximum 24 de ore de la data și ora plecării transportului, să transmită informațiile generate pe terminalul electronic pentru fiecare aviz emis către SUMAL 2.0; (la 12-05-2022, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 27 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) e) în situația în care emitentul este și transportator al materialelor lemnoase, după înregistrarea informațiilor și finalizarea avizului, va accesa lista cu avizele emise pe terminalul electronic în secțiunea «Avize proprii», va selecta avizul generat, iar prin apăsarea butonului «Transportă» avizul este pregătit pentru transport. Prin accesarea secțiunii «Transport» se va adăuga avizul la transport, se vor efectua cele patru fotografii, iar în momentul în care transportul este pregătit pentru plecare se va apăsa butonul «Start transport». În situația în care, la destinație, materialele lemnoase transportate sunt acceptate, iar beneficiarul acestora nu este utilizator al sistemului SUMAL 2.0, transportatorul are obligația de a închide avizul prin apăsarea butonului «Acceptă», iar dacă beneficiarul este utilizator al sistemului SUMAL 2.0, transportatorul va preda avizul de însoțire în format electronic prin intermediul aplicației SUMAL 2.0 Avize pe terminalul electronic al destinatarului. (la 12-05-2022, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 27 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) (3) Transportatorul profesionist are următoarele obligații: (la 12-05-2022, Partea introductivă a alineatului (3) din Articolul 27 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) a) să utilizeze aplicația mobilă SUMAL 2.0 Avize pentru primirea de la emitent a avizului de însoțire în format electronic prin intermediul conexiunii „Bluetooth“ pe dispozitivul mobil aflat în dotarea acestuia prin apăsarea butonului „Preluare aviz pentru transport“;b) să realizeze patru fotografii ale mijlocului de transport încărcat - față, spate, lateral și kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport după preluare, la locul de emitere a avizului. Realizarea fotografiilor este obligatorie pentru fiecare aviz încărcat pe mijlocul de transport. Fotografia realizată din spate trebuie să cuprindă întreaga încărcătură, iar în situația în care acest lucru nu este posibil, fotografia care trebuia făcută din lateral se va face de sus. În situația în care transportul se realizează cu atelaje, naval sau feroviar, nu există obligația realizării fotografiilor; (la 12-05-2022, Litera b) din Alineatul (3), Articolul 27 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) c) să mențină deschisă aplicația mobilă SUMAL 2.0 Avize pe dispozitivul mobil pe care a fost preluat avizul de însoțire în format electronic de la emitent, de la locul începerii transportului materialelor lemnoase și până la locul de descărcare a acestora, și să mențină obligatoriu conexiunea de date mobile activă și la receptorul GPS pornit pe toată perioada transportului; în timpul transportului materialelor lemnoase dispozitivul mobil însoțește în mod obligatoriu mijlocul de transport și se interzice închiderea sau dezinstalarea aplicației mobile SUMAL 2.0 Avize; d) să oprească mijlocul de transport și să anunțe ocolul silvic/postul de poliție cu sediul cel mai apropiat, care va consemna solicitarea în registrul de intrări-ieșiri, în situația în care dispozitivul mobil care însoțește mijlocul de transport rutier devine nefuncțional. Transportul poate continua numai după preluarea unui nou aviz de însoțire emis de emitentul avizului de însoțire inițial/ocolul silvic cu sediul social cel mai apropiat, în cadrul termenului de valabilitate al avizului de însoțire inițial; dacă nefuncționalitatea dispozitivului mobil este constatată în zonă fără accesibilitate GNSS, iar avizul de însoțire nu a fost publicat în SUMAL 2.0, continuarea transportului se poate face numai după preluarea unui nou aviz de însoțire emis de ocolul silvic cu sediul social cel mai apropiat. (la 12-05-2022, Litera d) din Alineatul (3) , Articolul 27 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) e) la finalizarea transportului, să transmită avizul de însoțire în format electronic prin intermediul conexiunii „Bluetooth“ apăsând butonul „Predă aviz“, pe dispozitivul mobil aflat în dotarea profesionistului utilizator al sistemului SUMAL 2.0 Agent - Registru electronic, destinatar final al materialelor lemnoase; f) să închidă transportul, în situația în care destinatarul materialelor lemnoase nu este utilizator al SUMAL 2.0.g) să finalizeze transportul apăsând unul din butoanele «Refuz», în situația în care destinatarul nu acceptă primirea materialelor lemnoase la destinație, sau «Acceptare», în situația în care acestea sunt predate la destinație. (la 12-05-2022, Alineatul (3) din Articolul 27 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) (4) La momentul finalizării transportului, în cazul în care destinatarul materialelor lemnoase este utilizator al aplicației SUMAL 2.0 Agent - Registru electronic, gestionarul depozitului are următoarele obligații:a) să utilizeze aplicația mobilă SUMAL 2.0 Avize pentru primirea de la transportatorul profesionist a avizului de însoțire în format electronic prin intermediul conexiunii „Bluetooth“, pe dispozitivul mobil aflat în dotarea acestuia, prin apăsarea butonului „Preluare aviz de la transport“;b) să verifice informațiile standardizate din avizul de însoțire și să accepte sau să refuze materialele lemnoase aferente avizului de însoțire; acceptarea avizului de însoțire de la transportator se va realiza cu încadrarea în toleranțele de volum prevăzute la art. 15 alin. (6) din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, cu modificările ulterioare, și presupune notă de intrare-recepție și intrarea volumului materialelor lemnoase în evidența depozitului. În situația în care refuză materialele lemnoase și nu acceptă primirea avizului de la transportator, emitentul avizului de însoțire va notifica structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial și va solicita ocolului silvic cu sediul social cel mai apropiat emiterea contracost a unui aviz de însoțire.  +  Articolul 28(1) Datele rezultate lunar în urma efectuării operațiunilor prevăzute la art. 23 alin. (1) se cuprind în rapoarte pentru care SUMAL 2.0 va permite generarea acestora.(2) Modificările prevăzute la alin. (1) se fac numai de către administratorul SUMAL 2.0 din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, la notificarea prealabilă a gărzii forestiere și după aplicarea măsurilor legale.(3) Rapoartele precizate la alin. (1) pentru luna anterioară se tipăresc, se semnează în original și se transmit la contabilitatea operatorului economic.  +  Secţiunea a 4-a Utilizarea aplicației SUMAL 2.0 Control  +  Articolul 29(1) Aplicația mobilă SUMAL 2.0 Control se accesează de către categoriile de utilizatori prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c)-e) și lit. h)-i) cu atribuții de control în domeniul silvic, precum și de către categoriile de utilizatori prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) și n) în baza contului de utilizator și este utilizată potrivit competențelor stabilite prin Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, pentru:a) verificarea APV;b) verificarea informațiilor din avizele de însoțire ale materialelor lemnoase;c) verificarea transporturilor de materiale lemnoase/produse din lemn;d) verificarea datelor de interes public referitoare la proveniența materialelor lemnoase/produselor din lemn recoltate/ transportate;e) verificarea intrărilor, recepțiilor, activităților specifice depozitelor sau instalațiilor de prelucrat, precum și a ieșirilor materialelor lemnoase din depozitele/depozitele temporare;f) verificarea introducerii datelor din declarația vamală de import, DVI, referitoare la specie, volum și destinatarul materialelor lemnoase/produselor din lemn provenite din import;g) verificarea datelor din documentele intracomunitare referitoare la specie, volum și destinatarul materialelor lemnoase/produselor din lemn provenite din spațiul intracomunitar;h) verificarea datelor din declarația vamală de export, referitoare la specie, volum și destinatarul și țara de destinație a materialelor lemnoase/produselor din lemn provenite din import.(2) Aplicația se va descărca din magazinul Google-Play și se va instala pe terminalul electronic al utilizatorului, care va dispune obligatoriu de conexiune la date mobile, de receptor GPS integrat și sistem de operare Android - minimum versiunea 8 sau oricare dintre versiunile următoare.  +  Secţiunea a 5-a Utilizarea aplicației SUMAL 2.0 Superadmin  +  Articolul 30Aplicația SUMAL 2.0 Superadmin se accesează online în baza contului de utilizator generat de sistem, de către personalul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a), și este obligatorie pentru:a) înregistrarea persoanelor juridice abilitate să utilizeze sistemul SUMAL 2.0;b) înregistrarea persoanelor fizice cu drept de acces la aplicațiile sistemului SUMAL 2.0;c) crearea conturilor de utilizatori, acordarea drepturilor de acces diferențiat și a rolurilor pentru utilizatorii sistemului SUMAL 2.0;d) modificarea datelor introduse eronat de către utilizatori în aplicațiile sistemului SUMAL 2.0;e) administrarea nomenclatoarelor utilizate în aplicația Agent, modulul Ocol și modulul Gardă Forestieră;f) verificarea acțiunilor efectuate de utilizatorii sistemului SUMAL 2.0.  +  Capitolul III Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 31(1) Acordarea/Retragerea drepturilor de acces la SUMAL 2.0 se face potrivit competențelor prevăzute de prezenta metodologie.(2) Retragerea drepturilor de acces la SUMAL 2.0 se face în următoarele situații:a) desființarea persoanei juridice;b) în baza unui înscris cu privire la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de retragere a accesului;c) în baza rezoluției parchetelor judiciare;d) la încetarea raporturilor de muncă ale utilizatorului SUMAL 2.0; e) la solicitarea administratorului persoanei juridice pentru angajații acesteia. (la 12-05-2022, Articolul 31 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 )  +  Articolul 32(1) Stabilirea volumului materialelor lemnoase se realizează conform prevederilor art. 15 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, cu modificările ulterioare. (2) Profesioniștii care achiziționează/depozitează/ transbordează/prelucrează/comercializează materiale lemnoase sau efectuează operațiuni vamale de export al materialelor lemnoase au obligația să verifice validitatea codului unic generat de sistemul SUMAL 2.0 și să urmeze procedurile legale, după caz.  +  Articolul 33(1) Pentru actele de punere în valoare autorizate în SUMAL, nereprimite, și care se vor înregistra în SUMAL 2.0 la secțiunea „APV ISTORIC“, în situația în care emitentul avizelor de însoțire înscris în autorizația generată de SUMAL este cumpărătorul masei lemnoase, acesta își păstrează calitatea de emitent de avize până la transportul volumului de masă lemnoasă aferent actului de punere în valoare. În situația în care emitentul nu deține certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră, ocolul silvic emitent al autorizației de exploatare solicită structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură activarea în SUMAL 2.0 a cumpărătorului masei lemnoase ca partener exploatare.(2) După transportul volumului de masă lemnoasă aferent actului de punere în valoare, ocolul silvic emitent al autorizației de exploatare are obligația de a notifica structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, care ia măsura retragerii dreptului de emitere de avize al profesionistului.  +  Articolul 34Centralizarea, prelucrarea și analiza datelor furnizate de către profesioniștii care recoltează/depozitează/ achiziționează/custodiază/transbordează după acordarea liberului de vamă în cazul importului de materiale lemnoase se fac pe unitatea centrală găzduită de Serviciul de Telecomunicații Speciale.  +  Articolul 35În scop statistic, sistemul SUMAL 2.0 generează, în principal, următoarele rapoarte:a) statistica suprafețelor de fond forestier pentru care sunt întocmite amenajamente silvice;b) statistica volumului de lemn pus în valoare/autorizat pe proprietar, administrație silvică, tip de lucrări și pe unități amenajistice;c) statistica materialelor lemnoase transportate din partizile în exploatare, pe specii și sortimente;d) statistica modului de utilizare industrială a materialelor lemnoase;e) statistica importului și exportului de materiale lemnoase.  +  Articolul 36În vederea asigurării informațiilor necesare controlului provenienței și asigurării trasabilității materialelor lemnoase, sistemul SUMAL 2.0 generează, în principal, următoarele rapoarte:a) calculul rezultatului exploatării;b) exploatarea partizilor în perioada autorizată;c) identificarea documentelor de transport utilizate ilegal;d) compararea cantităților expediate cu avize de însoțire cu cele efectiv recepționate;e) corectitudinea situațiilor gestionare raportate de profesioniști.  +  Articolul 37SUMAL 2.0 permite interconectarea cu alte programe terțe utilizate de profesioniști în vederea schimbului automat de date.  +  Articolul 38Serviciul SUMAL și direcția de specialitate cu atribuții de control din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură elaborează și asigură procedurile interne pentru: transferul fișelor de proprietate, modificarea datelor introduse de către utilizatori în mod eronat în aplicațiile SUMAL 2.0, întoarcerea la stadiul datelor culese din teren la generarea APV, remedieri ale funcționării SUMAL 2.0 și altele asemenea; structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură are obligația să asigure o evidență cu istoricul acestor solicitări, să monitorizeze îndeplinirea schimbărilor avizate și să raporteze la direcția de specialitate cu atribuții de control din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură despre rezultatul verificărilor efectuate și despre măsurile luate în cazul constatării de solicitări nejustificate.  +  Articolul 39Dovada provenienței unui transport utilizând avizul letric în condițiile Normelor privind circulația materialelor lemnoase este realizată dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) este emis în condițiile Normelor privind circulația materialelor lemnoase;b) este înseriat și ștampilat de ocolul silvic/operatorul economic la care este angajat emitentul avizului de însoțire;c) se află în perioada de valabilitate. (la 12-05-2022, Articolul 39 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 )  +  Articolul 40Transportul/Expedierea/Primirea/Depozitarea/ Deținerea de materiale lemnoase finite ambalate, la care volumul/ambalaj este sub 0,1 mc, se realizează fără utilizarea SUMAL 2.0.  +  Articolul 41Persoanele fizice și juridice care utilizează materialele lemnoase pentru consumul propriu la locul de destinație înscris în avizul de însoțire, inclusiv cele care utilizează materialele lemnoase pentru consumul propriu în domeniul construcțiilor, nu au obligația utilizării SUMAL 2.0. În situația în care volumul materialelor lemnoase depășește volumul necesar consumului propriu, volumul suplimentar poate fi transportat în baza unui aviz de însoțire emis de ocolul silvic pe raza căruia se găsesc materialele lemnoase.  +  Articolul 42În perioada în care șeful ocolului silvic lipsește motivat, atribuțiile privind accesul și drepturile de utilizare ale SUMAL 2.0 sunt preluate de o persoană din cadrul ocolului silvic, nominalizată prin act administrativ emis de acesta.  +  Articolul 43(1) Persoanele fizice îndreptățite prevăzute de Legea nr. 144/2000 privind acordarea de facilități persoanelor care au domiciliul în localitățile rurale aflate în zonele montane, republicată, și de Legea nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni, republicată, pot transporta masa lemnoasă de la locul de recoltare în baza unui aviz de însoțire emis de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru suprafața de fond forestier de pe care s-a recoltat masa lemnoasă.(2) Materialele lemnoase cu grad mic de prelucrare prevăzute de Legea nr. 144/2000, republicată, și de Legea nr. 33/1996, republicată - scândură, grinzi, bârne, araci de vie -, vor fi transportate la domiciliul sau la o altă adresă specificat(ă) de proprietarul materialului lemnos cu un aviz de însoțire emis de profesionistul care a asigurat prelucrarea materialului lemnos. Ulterior, aceste materiale lemnoase pot fi transportate, la solicitarea scrisă a proprietarului materialelor lemnoase, cu precizarea destinației, în vederea valorificării în târguri, piețe, oboare, precum și în alte locuri destinate activităților comerciale, în baza unui aviz de însoțire emis în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 497/2020, cu modificările ulterioare, de către ocolul silvic cu sediul social cel mai apropiat, în baza avizului de însoțire a materialelor lemnoase obținut de proprietar de la profesionistul care a asigurat prelucrarea lor, după verificarea veridicității provenienței materialului lemnos.(3) Produsele de lemn cu grad superior de prelucrare prevăzute de Legea nr. 144/2000, republicată, și de Legea nr. 33/1996, republicată - donițe, ciubere, cozi de unelte, butoaie, șindrilă, furci din lemn și altele asemenea -, vor fi însoțite de actul de proveniență al materialelor lemnoase din care au fost confecționate, pe care vor fi înscrise data plecării, semnătura și ștampila șefului de ocol silvic cu sediul social cel mai apropiat și de autorizația de meseriaș.(4) Materialele lemnoase aflate în proprietatea persoanelor fizice, instituțiilor publice și instituțiilor de cult, care fac dovada deținerii acestora cu aviz de însoțire, pot fi transportate de la locul de depozitare la locul în care se realizează prelucrarea sau la o altă destinație, la solicitarea scrisă a acestora, cu precizarea destinației, în baza unui aviz de însoțire emis de către ocolul silvic cu sediul social cel mai apropiat, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 479/2020, cu modificările și completările ulterioare.(5) Pentru transportul materialelor lemnoase prevăzute la alin. (2) și (4) se va emite și genera aviz de însoțire în aplicația SUMAL 2.0 Avize, iar tipul de transport va fi încadrat la categoria „Alte situații“.  +  Articolul 44(1) Datele cu caracter personal prelucrate în sistemul SUMAL 2.0 se realizează cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, precum și a altor prevederi legale naționale incidente în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.(2) În condițiile prevăzute la alin. (1), Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de operator de date cu caracter personal, împuternicește Serviciul de Telecomunicații Speciale să efectueze operațiuni privind prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul sistemului prevăzut la art. 1, în scopul administrării din punct de vedere tehnic a SUMAL 2.0.(3) Datele cu caracter personal prelucrate de SUMAL 2.0 nu sunt supuse publicității și nu pot fi utilizate în alte scopuri decât pentru cele pentru care au fost colectate.  +  Articolul 45Sistemul informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase - SUMAL va fi funcțional până la data de 31 decembrie 2021 pentru vizualizarea și descărcarea informațiilor înregistrate în acesta.  +  Articolul 46Alegerea metodei dendrometrice în funcție de lucrarea silviculturală se realizează potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Articolul 47(1) Costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoțire pentru situațiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, cu modificările ulterioare, se suportă de către operatorul economic proprietar al materialelor lemnoase.(2) Costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoțire se determină prin cumularea valorilor de la lit. a) și b), astfel:a) contravaloarea a 7,5 l combustibil/100 km, fără TVA, pentru distanța dus-întors de la sediul ocolului silvic la locul transbordării/imobilizării mijlocului de transport; b) cost emitere/aviz: 30 lei.  +  ANEXĂla metodologie
  Alegerea metodei dendrometrice în funcție de lucrarea silviculturală
  Nr. crt.Lucrarea silviculturalăCodMetoda dendrometrică
  TĂIERI DE REGENERARE
  1T. succesive (însămânțare)S1Metoda ecuației de regresie a volumelor
  2T. succesive (dezvoltare)S2
  3T. succesive (însămânțare, dezvoltare)S3
  4T. succesive margine masivS4
  5T. succesive (definitivă) împăduririS5
  6T. succesive (însămânțare, definitivă) împăduririS6
  7T. succesive (dezvoltare, definitivă) împăduririS7
  8T. succesive, împăduriri sub masivS8
  9T. succesive (definitivă)S9
  10T. progresive (însămânțare) P1Metoda ecuației de regresie a volumelor
  11T. progresive (punere în lumină)P2
  12T. progresive (însămânțare, punere în lumină)P3
  13T. progresive margine de masivP4
  14T. progresive (racordare), împăduririP5
  15T. progresive însămânțare (punere în lumină, racordare), împăduririP6
  16T. progresive (punere în lumină, racordare), împăduririP7
  17T. progresive, împăduriri sub masivP8
  18T. progresive (racordare)P9
  19T. rase, împăduririR1Metoda ecuației de regresie a volumelor, metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative și metoda ecuației de regresie a volumelor relative - în arborete pure și echiene, metoda ecuației de regresie a volumelor și metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative - în arborete echiene amestecate, metoda ecuației de regresie a volumelor și metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative - în arborete relativ echiene pure, metoda ecuației de regresie a volumelor și metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative - în arborete relativ echiene amestecate
  20T. rase benzi alăturateR2
  21T. rase benzi alterneR3
  22T. rase benzi alterne, împăduririR5
  23T. rase (neurmate de împăduriri)R9
  24T. grădinăriteGDMetoda ecuației de regresie a volumelor
  25T. grădinărite, împăduririG5
  26T. cvasigrădinărite (jardinatorii)JDMetoda ecuației de regresie a volumelor
  27T. cvasigrădinărite (jardinatorii), împăduririJ5
  28T. transformare grădinăritTGMetoda ecuației de regresie a volumelor
  29T. transformare grădinărit, împăduririT5
  30T. conservareTCMetoda ecuației de regresie a volumelor
  31Crâng - tăiere de jos CJMetoda ecuației de regresie a volumelor, metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative și metoda ecuației de regresie a volumelor relative - în arborete pure și echiene, metoda ecuației de regresie a volumelor și metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative - în arborete echiene amestecate, metoda ecuației de regresie a volumelor și metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative - în arborete relativ echiene pure, metoda ecuației de regresie a volumelor și metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative - în arborete relativ echiene amestecate
  32Crâng - tăiere căzănire CZ
  33T. crâng, împăduriri Z5
  34T. crâng grădinăritCG
  35Crâng - tăiere scaun CSMetoda cu suprafețe de probă prevăzută la art. 2 din anexa nr. 11 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării și valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării
  TĂIERI DE ÎNGRIJIRE ȘI CONDUCERE
  36Curățiri47Metoda cu suprafețe de probă prevăzută în anexa nr. 11 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.323/2015, metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative și metoda ecuației de regresie a volumelor relative
  37Rărituri48Metoda ecuației de regresie a volumelor, metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative și metoda ecuației de regresie a volumelor relative
  TĂIERI DE IGIENĂ
  38T. igienă46Până la 25 de arbori inclusiv - se determină volumul prin măsurarea diametrului și înălțimii fiecărui arbore.Peste 25 de arbori - metoda ecuației de regresie a volumelor, metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative și metoda ecuației de regresie a volumelor relative
  39T. igienă (T. succesive dec. II)S0
  40T. igienă (T. progresive dec. II)P0
  41T. igienă (T. rase, benzi alăturate sau alterne în dec. II)R0
  42T. igienă (T. cvasigrădinărite dec. II)J0
  43T. igienă (T. crâng dec. II)Z0
  TĂIERI PRODUSE ACCIDENTALE
  44Tăieri produse accidentale IAC IPână la 25 de arbori inclusiv - se determină volumul prin măsurarea diametrului și înălțimii fiecărui arborePe suprafețe dispersate: metoda ecuației de regresie a volumelor, metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative și metoda ecuației de regresie a volumelor relative.Pe suprafețe compacte: metoda ecuației de regresie a volumelor, metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative și metoda ecuației de regresie a volumelor relative și metoda prevăzută în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.323/2015
  45Tăieri produse accidentale IIAC 2Pe suprafețe dispersate, până la 25 de arbori inclusiv - se determină volumul prin măsurarea diametrului și înălțimii fiecărui arbore.Peste 25 de arbori - metoda ecuației de regresie a volumelor, metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative și metoda ecuației de regresie a volumelor relative.Pentru suprafețe compacte - metoda cu suprafețe de probă prevăzută în anexa nr. 11 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.323/2015, în arboretele tinere afectate de factori biotici sau abiotici care nu îndeplinesc condițiile dimensionale medii ale arboretului pentru aplicarea mărcii și metoda prevăzută în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.323/2015
  ALTE TĂIERI
  46Tăieri de extragere a produselor extraordinareEXMetoda ecuației de regresie a volumelor, metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative și metoda ecuației de regresie a volumelor relative - în arborete pure și echiene, metoda ecuației de regresie a volumelor și metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative - în arborete echiene amestecate, metoda ecuației de regresie a volumelor și metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative - în arborete relativ echiene pure, metoda ecuației de regresie a volumelor și metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative - în arborete relativ echiene amestecate
  47Tăieri în fondul forestier pentru care legea nu obligă la elaborarea de amenajamente silvice (suprafața de maximum 10 ha)T10Până la 25 de arbori inclusiv - se determină volumul prin măsurarea diametrului și înălțimii fiecărui arborePeste 25 de arbori - metoda ecuației de regresie a volumelor, metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative și metoda ecuației de regresie a volumelor relative
  48Tăieri în vegetația din afara fondului forestier naționalTAFPână la 25 de arbori inclusiv - se determină volumul prin măsurarea diametrului și înălțimii fiecărui arborePeste 25 de arbori - metoda ecuației de regresie a volumelor, metoda ecuației de regresie a înălțimilor relative și metoda ecuației de regresie a volumelor relative
  NOTĂ:La metoda ecuației de regresie a volumelor, în situația în care numărul de arbori dintr-o specie este sub 25, se vor măsura toate înălțimile acestor arbori. Aplicația informatică SUMAL 2.0 va calcula automat volumul prin metoda ecuației de regresie a volumelor, acolo unde numărul de arbori pentru o specie este de peste 25, și prin metoda tabelelor de cubaj, acolo unde numărul de arbori este sub 25, și va cumula automat volumele determinate prin cele două metode. Calculul prejudiciilor se face utilizând metoda tabelelor de cubaj. (la 12-05-2022, ANEXA a fost modificată de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 903 din 20 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 )
  -----