ORDIN nr. 6.551 din 13 decembrie 2011privind documentele școlare și universitare oficiale care se întocmesc numai în limba română
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 20 decembrie 2011    În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) și (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) În sistemul național de învățământ, documentele școlare și universitare oficiale nominalizate prin prezentul ordin se întocmesc numai în limba română.(2) În sistemul național de învățământ preuniversitar se emit, începând cu anul școlar 2011-2012, următoarele documente școlare oficiale, întocmite numai în limba română:a) registrul matricol;b) catalogul clasei;c) cataloagele pentru examenele de finalizare a studiilor;d) cataloagele pentru examenele de corigențe, diferențe și pentru încheierea situației școlare;e) portofoliul personal pentru educație permanentă;f) foaia matricolă;g) adeverința de studii/adeverința de absolvire;h) registrul unic de evidență a formularelor actelor de studii;i) carnetul de elev.(3) În sistemul național de învățământ superior se emit, începând cu anul școlar 2011-2012, următoarele documente universitare oficiale, întocmite numai în limba română:a) registrul matricol;b) cataloagele pentru examene, restanțe și diferențe;c) planul de învățământ;d) fișa specializării;e) fișa disciplinei;f) programa analitică;g) abrogată; (la 12-05-2022, Litera g) din Alineatul (3) , Articolul 1 a fost abrogată de Articolul II din ORDINUL nr. 3.685 din 4 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) h) portofoliul personal pentru educație permanentă;i) registrul unic de evidență a formularelor actelor de studii;j) carnetul de student;k) abrogată; (la 12-05-2022, Litera k) din Alineatul (3) , Articolul 1 a fost abrogată de Articolul II din ORDINUL nr. 3.685 din 4 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022 ) l) adeverința privind finalizarea studiilor;m) legitimațiile de transport ale studenților.  +  Articolul 2Unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior acreditate și autorizate provizoriu să funcționeze pot efectua și emite, la cerere, contra cost, traduceri oficiale ale documentelor și ale altor înscrisuri școlare și universitare proprii nominalizate prin prezentul ordin, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară și Direcția generală învățământ superior din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inspectoratele școlare, instituțiile de învățământ superior și unitățile de învățământ preuniversitar.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
    Daniel Petru Funeriu
    București, 13 decembrie 2011.Nr. 6.551.----