ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 decembrie 2002  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum și instituțiile și autoritățile publice definite de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de modul de finanțare și subordonare, care încasează impozite, taxe, contribuții, amenzi, dobânzi, penalități de întârziere, penalități, tarife, alte obligații de plată și sume pentru serviciile prestate sau intermediate, au obligația să accepte încasări și prin intermediul cardurilor de debit, de credit sau preplătite, atât prin intermediul unui terminal POS, cât și prin aplicații care facilitează acceptarea plăților electronice. (la 09-05-2022, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 128 din 5 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 06 mai 2022 ) Notă
  Conform alineatului (2) al articolului II din LEGEA nr. 128 din 5 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 6 mai 2022, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică și autoritățile publice definite de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de modul de finanțare și subordonare, care încasează impozite, taxe, contribuții, amenzi, dobânzi, penalități, penalități de întârziere, tarife, alte obligații de plată și sume pentru serviciile prestate sau intermediate, au obligația de a implementa sistemul electronic modern de plată la distanță, prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările și completările ulterioare.
  (1^1) Instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională pot încasa prin intermediul mijloacelor moderne de plată sumele prevăzute la art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-04-2022, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 30 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 01 aprilie 2022 ) (2) Abrogat. (la 27-07-2018, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost abrogat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 191 din 19 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 iulie 2018 ) (3) Persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata, așa cum acestea sunt definite de Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele care desfășoară activități de prestări de servicii, care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 50.000 euro în echivalent lei, au obligația să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, inclusiv aplicații ce facilitează acceptarea plăților electronice. Prin activitatea de prestări de servicii, în sensul prezentului alineat, se înțelege operațiunea definită la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. (la 09-05-2022, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 128 din 5 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 06 mai 2022 ) Notă
  Începând cu data de 01-01-2023, potrivit art. VII din ORDONANȚA nr. 16 din 15 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 15 iulie 2022, la articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (3) Persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata, așa cum acestea sunt definite de Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele care desfășoară activități de prestări de servicii, care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 euro în echivalent lei, au obligația să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, inclusiv aplicații ce facilitează acceptarea plăților electronice. Prin activitatea de prestări de servicii, în sensul prezentului alineat, se înțelege operațiunea definită la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  (3^1) Obligația de acceptare de către persoanele juridice prevăzute la alin. (3) a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, se naște începând cu trimestrul următor celui în care încasările din cursul anului respectiv au depășit pragul de 50.000 euro. Cursul de schimb valutar pentru determinarea echivalentului în lei este cel comunicat de BNR în ultima zi a anului precedent. (la 09-05-2022, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 128 din 5 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 06 mai 2022 ) Notă
  Începând cu data de 01-01-2023, potrivit art. VII din ORDONANȚA nr. 16 din 15 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 15 iulie 2022, la articolul 1, alineatul (3^1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (3^1) Obligația de acceptare de către persoanele juridice prevăzute la alin. (3) a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, se naște începând cu trimestrul următor celui în care încasările din cursul anului respectiv au depășit pragul de 10.000 euro. Cursul de schimb valutar pentru determinarea echivalentului în lei este cel comunicat de Banca Națională a României în ultima zi a anului precedent.
  (3^2) În cazul în care, timp de 2 ani consecutivi, pragul menționat la alin. (3) nu a fost depășit, entitățile desemnate la alin. (3) nu mai au obligația de acceptare a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare. (la 09-05-2022, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 128 din 5 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 06 mai 2022 ) (4) Instituțiile emitente și acceptante de carduri întreprind toate măsurile necesare, de implementare a sistemului de acordare de avansuri în numerar la terminalele de plată, odată cu achiziția de bunuri și/sau servicii, pentru utilizatorii de carduri. (la 01-01-2017, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 209 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016 ) (5) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) și (3) pot oferi serviciul de avans în numerar la terminalele de plată în baza contractelor încheiate cu instituțiile acceptante și pot acorda avansuri în numerar, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acestea afișează la loc vizibil semnul privind acordarea acestui serviciu, precum și informații privind costurile serviciului. (la 27-07-2018, Alineatul (5) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 191 din 19 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 iulie 2018 ) (6) Avansul prevăzut la alin. (5) se evidențiază distinct pe chitanța emisă de terminalul de plată și nu poate depăși suma de 200 lei. Tranzacțiile privind avansul în numerar se asimilează retragerilor de numerar de la bancomate, iar comisioanele aferente tranzacțiilor se stabilesc conform contractelor în vigoare între părți. Comercianții pot percepe de la titularul cardului un comision care nu poate depăși 1% din valoarea avansului acordat. (la 27-07-2018, Alineatul (6) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 191 din 19 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 iulie 2018 ) (7) În cazul în care suma existentă în casă, la dispoziția comercianților acceptanți de carduri, prevăzuți la alin. (5), nu acoperă suma solicitată de clientul utilizator de card, acesta va primi suma disponibilă. (la 01-01-2017, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 209 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016 ) (8) Operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum și instituțiile și autoritățile publice definite de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de modul de finanțare și subordonare, care încasează impozite, taxe, contribuții, amenzi, dobânzi, penalități, penalități de întârziere, tarife sau alte obligații de plată și sume pentru serviciile prestate sau intermediate, au obligația să accepte încasarea sumelor printr-un sistem electronic de plată la distanță/online. (la 09-05-2022, Articolul 1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 128 din 5 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 06 mai 2022 ) (9) Sunt exceptate de la obligația menționată la alin. (1) și (3) entitățile care au punctele de încasare amplasate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice. (la 09-05-2022, Articolul 1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 128 din 5 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 06 mai 2022 ) (10) Entitățile menționate la alin. (9) au obligația de a se conforma cerințelor menționate la alin. (1) și (3) în termen de 12 luni de la data la care zona în care sunt amplasate este deservită de rețele de comunicații electronice. (la 09-05-2022, Articolul 1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 128 din 5 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 06 mai 2022 ) (la 18-06-2003, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003. )
   +  Articolul 1^1În sensul prezentei ordonanțe de urgență, următorii termeni se definesc astfel:a) instituție acceptantă - instituție de credit sau o instituție financiară nebancară care oferă comercianților acceptanți servicii de acceptare la plată a cardurilor și/sau a instrumentelor de plată de tip monedă electronică, în baza unui contract încheiat în prealabil între aceasta și comerciantul acceptant, precum și servicii de eliberare de numerar la ghișeele sale și în rețeaua proprie de terminale ale deținătorilor. În cazul instrumentelor de plată electronică de tipul cardului, instituția acceptantă poate fi și emitentul instrumentului de plată;b) instituție emitentă - instituție de credit sau o instituție financiară nebancară care emite și pune la dispoziție deținătorului un instrument de plată electronică, pe baza unui contract încheiat cu acesta;c) card comercial - cardul de plată emis unor operatori economici, unor entități din sectorul public sau unor persoane fizice care desfășoară o activitate independentă de natură economică, a cărui utilizare este limitată la cheltuielile legate de activitatea desfășurată;d) comision interbancar - comisionul plătit în mod direct sau indirect, pentru fiecare operațiune, între prestatorul de servicii de plată al plătitorului și cel al beneficiarului care participă la operațiunea de plată cu cardul sau pe bază de card;e) comision de servicii percepute comercianților - comisionul plătit acceptantului de către beneficiarul plății, pentru fiecare operațiune, cuprinzând comisionul interbancar, comisionul pentru sistemul de plată și procesare și marja acceptantului;f) beneficiar al plății - destinatarul preconizat al fondurilor care au făcut obiectul unei operațiuni de plată;g) sistem tripartit de plată cu cardul - sistemul de plată prin carduri în care funcțiile de emitere și acceptare sunt integrate într-o singură instituție financiară, care este și proprietarul sistemului. Atunci când un sistem tripartit de plată cu cardul autorizează alți prestatori de servicii de plată să emită și/sau să accepte carduri de plată, acesta este considerat ca fiind un sistem cvadripartit de plată cu cardul și se va supune prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. (la 12-04-2015, Art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al art. 15 din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015. )  +  Articolul 2(1) Instituțiile acceptante de carduri au obligația de a instala terminale de plată în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării. Instalarea terminalelor de plată se face la solicitarea operatorilor economici, instituțiilor publice, persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) și (1^1), precum și a comercianților prevăzuți la art. 1 alin. (3), în baza contractelor încheiate în acest scop, în toate locurile indicate de aceștia. (la 01-04-2022, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 30 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 01 aprilie 2022 ) (2) Agenții economici, instituțiile publice și persoanele juridice prevăzute la art. 1 vor întreprinde măsurile necesare pentru a instala terminale de plată, având posibilitatea de a-și alege instituția acceptantă. (la 27-07-2018, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 191 din 19 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 iulie 2018 ) (2^1) Abrogat. (la 27-07-2018, Alineatul (2^1) din Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 191 din 19 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 iulie 2018 ) (3) Cheltuielile cu achiziționarea și instalarea terminalelor de plată vor fi suportate de către instituțiile acceptante. (la 27-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 191 din 19 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 iulie 2018 ) (4) Cheltuielile cu administrarea și operarea terminalelor de plată se vor stabili prin contractele încheiate cu instituțiile desemnate potrivit alin. (2). (la 27-07-2018, Alineatul (4) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 191 din 19 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 iulie 2018 ) (5) Instituțiile acceptante de carduri, prevăzute la alin. (1), vor întreprinde măsurile corespunzătoare pentru asigurarea infrastructurii și a dotărilor proprii, în vederea ordonării plăților prin intermediul mijloacelor moderne de plată și a realizării transferului între contul de card și contul beneficiarilor sumelor plătite, până la datele prevăzute la art. 1. (la 27-07-2018, Alineatul (5) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 191 din 19 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 iulie 2018 ) (6) Instituțiile publice vor prevedea în bugetele proprii creditele bugetare aferente cheltuielilor cu administrarea și operarea terminalelor de plată, programelor informatice și aplicațiilor de gestionare a sistemelor electronice moderne de plată la distanță. (la 09-05-2022, Alineatul (6) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 128 din 5 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 06 mai 2022 )  +  Articolul 2^1Instituțiile emitente nu pot aplica instituțiilor acceptante comisioane interbancare mai mari de 0,2% din valoarea fiecărei operațiuni efectuate prin utilizarea cardurilor de debit, respectiv comisioane interbancare mai mari de 0,3% din valoarea fiecărei operațiuni efectuate prin utilizarea cardurilor de credit. (la 12-04-2015, Art. 2^1 a fost introdus de pct. 2 al art. 15 din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015. )  +  Articolul 2^2Acordurile dintre instituțiile acceptante și beneficiarii plăților vor conține informații detaliate referitoare la comisionul interbancar, comisionul pentru sistemul de plată și procesare, marja acceptantului, precum și a comisioanelor suplimentare aplicate în funcție de marca și categoria respectivelor carduri de plată. (la 12-04-2015, Art. 2^2 a fost introdus de pct. 2 al art. 15 din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015. )  +  Articolul 2^3(1) Prevederile art. 2^1 și 2^2 se aplică instituțiilor emitente și instituțiilor acceptante din România.(2) Prevederile art. 2^1 și 2^2 nu se aplică operațiunilor cu carduri comerciale, retragerilor de numerar de la bancomate și operațiunilor cu carduri emise de sisteme tripartite de plată cu cardul. (la 12-04-2015, Art. 2^3 a fost introdus de pct. 2 al art. 15 din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015. )  +  Articolul 3(1) Constituie contravenție și se sancționează următoarele fapte:a) utilizarea de către unitățile prevăzute la art. 1 a unor terminale de plată care nu sunt instalate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1);b) nerespectarea prevederilor art. 2; (la 27-07-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 191 din 19 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 iulie 2018 ) c) distrugerea, deteriorarea sau modificarea tehnică a terminalelor de plată care pot provoca înregistrări eronate sau pot genera fraude;d) nerespectarea dispozițiilor art. 1 alin. (1), (3) și (8); (la 09-05-2022, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 128 din 5 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 06 mai 2022 ) e) refuzul persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (3) de a accepta ca mijloc de plată cardurile de debit și cardurile de credit;f) refuzul instituțiilor prevăzute la art. 1 alin. (4) de a implementa sistemul de acordare de avansuri în numerar pentru utilizatorii cardurilor de debit și cardurilor de credit;g) lipsa afișării semnului prevăzut la art. 1 alin. (5) a informațiilor privind serviciul de acordare a avansurilor în numerar și a costurilor serviciului;h) refuzul instituțiilor acceptante de carduri de a instala terminale de plată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1); (la 27-07-2018, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 191 din 19 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 iulie 2018 ) i) lipsa asigurării infrastructurii și a dotărilor necesare pentru acordarea avansurilor în numerar la terminalele de plată de către instituțiile acceptante de carduri; (la 27-07-2018, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 191 din 19 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 iulie 2018 ) j) nerespectarea dispozițiilor art. 2^1 și 2^2.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:a) contravenția prevăzută la lit. e) se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 7.500 lei;b) contravențiile prevăzute la lit. a), b) și g) se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei;c) contravențiile prevăzute la lit. c), d), f), h) și i) se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;d) contravenția prevăzută la lit. j) se sancționează, prin derogare de la dispozițiile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei.(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele de control ale Ministerului Finanțelor Publice și unităților sale teritoriale.(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-01-2017, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 209 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016 )  +  Articolul 4În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice împreună cu Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Ministerul Administrației Publice, Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Cooperație și Ministerul Industriei și Resurselor, cu consultarea Băncii Naționale a României și a Asociației Române a Băncilor, vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului. (la 18-06-2003, Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003. )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 12 decembrie 2002.Nr. 193.---------