ORDIN nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • Nr. 1.782 din 28 decembrie 2006
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 576 din 28 decembrie 2006
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2007  În temeiul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, al Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii și codificării structurilor organizatorice (secții, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităților sanitare din România, cu modificările și completările ulterioare,văzând Referatul Ministerului Sănătății Publice, al Centrului Național pentru Organizarea și Asigurarea Sistemului Informațional și Informatic în Domeniul Sănătății București și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 8.419/5.493/2006,ministrul sănătății publice și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul investigațiilor de laborator prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Codificarea medicală a bolilor în spitalele din România se face conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătății nr. 1.199/2011 privind introducerea și utilizarea clasificării RO DRG v.1. (la 01-01-2014, Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.503 din 11 decembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 16 decembrie 2013. ) (2) Codificarea procedurilor medicale în spitalele și unitățile ambulatorii de specialitate din România se face conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătății nr. 1.199/2011. (la 01-01-2014, Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.503 din 11 decembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 16 decembrie 2013. ) (3) Codificarea investigațiilor de laborator în spitalele și unitățile ambulatorii de specialitate din România se va face conform Nomenclatorului investigațiilor de laborator.  +  Articolul 3(1) Se aprobă utilizarea în sistemul informațional al spitalelor a formularului "Foaie de observație clinică generală", denumit în continuare FOCG, prezentat în anexa nr. 2.(2) FOCG se întocmește pentru pacienții spitalizați în regim de spitalizare continuă.(3) FOCG se completează într-un singur exemplar pentru fiecare episod de spitalizare continuă. Episodul de spitalizare continuă reprezintă perioada de spitalizare a unui pacient, în regim de spitalizare continuă, în cadrul aceluiași spital, fără întrerupere și fără modificarea tipului de îngrijiri.(4) Tipurile de îngrijiri în regim de spitalizare continuă sunt: îngrjiri acute și îngrijiri cronice sau de recuperare.(5) În situația în care se realizează un transfer al pacientului între secții care furnizează îngrijiri de același tip, nu se deschide o nouă FOCG. În situația în care se realizează un transfer al pacientului între secții care furnizează îngrijiri de tip diferit (din secții de îngrijiri acute în secții de îngrijiri cronice sau de recuperare și invers), se deschide o nouă FOCG.(6) Se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip cronic sau de recuperare în următoarele secții din nomenclatorul de secții spitalicești în vigoare: Boli profesionale (1041); Cronici (1061); Îngrijiri paliative (1061_PAL); Geriatrie și gerontologie (1121); Medicina muncii (1181); Neonatalogie (prematuri) (1222); Neonatalogie (prematuri) aferentă unei maternități de gradul III (1222.2); Neonatalogie (prematuri) aferentă unei maternități de gradul II (1222.1); Pediatrie (recuperare pediatrică) (1272); Pediatrie cronici (1282); Pneumoftiziologie (1301); Pneumoftiziologie pediatrică (1302); Psihiatrie cronici (1333.2); Psihiatrie cronici (lungă durată) (1333.1); Recuperare, medicină fizică și balneologie (1371); Recuperare, medicină fizică și balneologie copii (1372); Recuperare medicală - cardiovasculară (1383); Recuperare medicală neurologie (1393); Recuperare medicală (1393_REC); Recuperare medicală - ortopedie și traumatologie (1403); Recuperare medicală - respiratorie (1413); Recuperare neuropsihomotorie (1423); Secții sanatoriale (1473). (la 01-04-2017, Alineatul (6) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 365 din 28 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 29 martie 2017 ) (7) Secțiile în care se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip acut sunt toate secțiile clinice, medicale și chirurgicale din nomenclatorul de secții spitalicești în vigoare, cu excepția celor menționate la alin. (6), incluzând secțiile de chirurgie maxilo-facială, dar excluzând secțiile de anestezie și terapie intensivă.(8) Instrucțiunile privind completarea FOCG sunt cuprinse în anexa nr. 3.(9) Abrogat. (la 23-12-2014, Alin. (9) al art. 3 a fost abrogat de art. I din ORDINUL nr. 1.556 din 18 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014. )  +  Articolul 4(1) Se aprobă utilizarea în sistemul informațional al spitalului a formularului "Fișă pentru spitalizarea de zi", denumit în continuare FSZ, prezentat în anexa nr. 4.(2) FSZ se completează pentru fiecare pacient care beneficiază de servicii medicale în regim de spitalizare de zi.(3) În cazul în care pe parcursul episodului de spitalizare de zi pacientul este internat în regim de spitalizare continuă, se va închide FSZ și se va deschide o FOCG.(4) FSZ poate fi închisă în aceeași zi în care a fost deschisă sau la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a anului respectiv.(5) Instrucțiunile privind completarea FSZ sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 5(1) Stabilirea reglementărilor privind codificarea datelor, completarea și utilizarea FOCG și FSZ se vor face de către Centrul Național pentru Organizarea și Asigurarea Sistemului Informațional și Informatic în Domeniul Sănătății.(2) Instruirea și sprijinirea spitalelor privind codificarea datelor, completarea și utilizarea FOCG și a FSZ se vor face de către autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București și de către structurile similare din ministerele și instituțiile centrale cu rețea sanitară proprie, care organizează și răspund de buna desfășurare a acestui proces la nivelul fiecărui județ, sub coordonarea tehnică și metodologică a Centrului Național pentru Organizarea și Asigurarea Sistemului Informațional și Informatic în Domeniul Sănătății.(3) Monitorizarea și controlul proceselor de codificare a datelor, completarea și utilizarea FOCG și FSZ se vor face de către autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București și de către structurile similare din ministerele și instituțiile centrale cu rețea sanitară proprie, Centrul Național pentru Organizarea și Asigurarea Sistemului Informațional și Informatic în Domeniul Sănătății și casele de asigurări de sănătate.  +  Articolul 6Datele clinice la nivel de pacient sunt înregistrate de către spitale, care răspund de corectitudinea și de gestionarea lor, precum și de asigurarea confidențialității datelor, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 7Spitalele sunt obligate să colecteze în format electronic o parte din datele cuprinse în FOCG și FSZ.  +  Articolul 8(1) Datele clinice la nivel de pacient, care se colectează în format electronic din FOCG, formează Setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării continue (SMDPC), prezentat în anexa nr. 6.(2) Datele clinice la nivel de pacient care se colectează electronic din FSZ formează Setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării de zi (SMDPZ), prezentat în anexa nr. 7.  +  Articolul 9(1) Spitalele sunt obligate să transmită SMDPC și SMDPZ la Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar și la autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București, iar acestea din urmă la Centrul Național pentru Organizarea și Asigurarea Sistemului Informațional și Informatic în Domeniul Sănătății.(2) Transmiterea datelor se face prin e-mail sau prin alte mijloace electronice la adresele specificate de Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar și, respectiv, de autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București.(3) Transmiterea datelor se face în formatul specificat de Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar.(4) Transmiterea SMDPC se face lunar, până la data de 5 a lunii, și va conține datele aferente pacienților externați în luna precedentă.(4^1) Începând cu luna mai 2015, transmiterea SMDPC se face lunar, până la data de 4 a lunii, și va conține datele aferente pacienților externați în luna precedentă. (la 29-04-2015, Alin. (4^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 506 din 22 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 29 aprilie 2015. ) (5) Transmiterea SMDPZ se face lunar, în formatul valabil la momentul închiderii/raportării fișei/vizitei până la data de 5 a lunii, începând cu luna iulie 2014, și va conține informații referitoare la:a) cazurile rezolvate în spitalizare de zi în luna precedentă;b) serviciile acordate în regim de spitalizare de zi efectuate în luna precedentă, pentru care, în vederea decontării, nu este necesară închiderea fișei de spitalizare de zi după fiecare vizită;c) serviciile acordate în regim de spitalizare de zi pentru care, în vederea decontării, s-a închis fișa de spitalizare de zi în luna precedentă, după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical;d) serviciile acordate în camerele de gardă și în structurile de primire urgențe din cadrul spitalelor pentru care finanțarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătății, care nu necesită internare prin spitalizare continuă, pentru care se întocmește fișă pentru spitalizare după modelul prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, cu modificările și completările ulterioare, având data predării pacientului în luna precedentă. (la 01-06-2014, Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 648 din 3 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 5 iunie 2014. ) (5^1) Începând cu luna mai 2015, transmiterea SMDPZ se face lunar, în formatul valabil la momentul închiderii/raportării fișei/vizitei până la data de 4 a lunii, și va conține informații referitoare la:a) cazurile rezolvate în spitalizare de zi în luna precedentă;b) serviciile acordate în regim de spitalizare de zi efectuate în luna precedentă, pentru care, în vederea decontării, nu este necesară închiderea fișei de spitalizare de zi după fiecare vizită;c) serviciile acordate în regim de spitalizare de zi pentru care, în vederea decontării, s-a închis fișa de spitalizare de zi în luna precedentă, după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical;d) serviciile acordate în camerele de gardă și în structurile de primire urgențe din cadrul spitalelor pentru care finanțarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătății, care nu necesită internare prin spitalizare continuă, pentru care se întocmește fișă pentru spitalizare după modelul prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, cu modificările și completările ulterioare, având data predării pacientului în luna precedentă. (la 29-04-2015, Alin. (5^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 506 din 22 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 29 aprilie 2015. ) (6) Datele necodificate, cu caracter confidențial, specifice pacientului (numele și prenumele), nu vor fi transmise.Datele codificate, cu caracter confidențial, specifice pacientului (codul numeric personal), vor fi transmise în formă criptată, utilizându-se mecanismul de criptare folosit în sistemul informatic unic integrat (SIUI) pentru generarea CID-lui (Cod de identificare al pacientului).Datele codificate, cu caracter confidențial, specifice personalului medical (codul de parafă al medicului curant, codul de parafă al medicului operator), vor fi transmise în formă criptată, utilizându-se mecanismul de criptare furnizat de Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București. (la 01-01-2014, Alin. (6) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.503 din 11 decembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 16 decembrie 2013. ) (7) Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar va recepționa, va gestiona și va utiliza datele colectate de la spitale în scopul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice în domeniul sănătății publice și managementului sanitar și susținerii mecanismelor de finanțare a activității spitalicești.  +  Articolul 10Instruirea și sprijinirea spitalelor privind colectarea și transmiterea SMDPC și a SMDPZ se vor face de către autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București și de către structurile similare din ministerele și instituțiile centrale cu rețea sanitară proprie, care organizează și răspund de buna desfășurare a acestui proces la nivelul fiecărui județ, sub coordonarea tehnică și metodologică a Școlii Naționale de Sănătate Publică și Management Sanitar.  +  Articolul 11(1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007.(2) La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 798/2002 privind introducerea în spitale a formularului FOCG, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 29/2003 privind introducerea colectării electronice a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) în spitalele din România, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 440/2003 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare de zi, precum și servicii medicale ambulatorii la nivel de spital, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte reglementări care contravin prevederilor prezentului ordin.(3) Direcțiile din cadrul Ministerului Sănătății Publice, direcțiile din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Centrul Național pentru Organizarea și Asigurarea Sistemului Informațional și Informatic în Domeniul Sănătății, Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București, structurile similare din ministerele și instituțiile centrale cu rețea sanitară proprie, casele de asigurări de sănătate, spitalele și unitățile ambulatorii de specialitate ce furnizează îngrijiri de sănătate în regim de spitalizare de zi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 13Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  p. Președintele Casei Naționale
  de Asigurări de Sănătate,
  Vasile Cepoi
   +  Anexa nr. 1Nomenclatorul investițiilor de laborator 2.1 BIOCHIMIA SISTEMELOR2.10 Biochimia lichidelor organismului 2.100 Metabolismul aminoacizilor și al proteinelor 2.1000 Identificarea aminoacizilor și a metaboliților 2.1001 Dozarea aminoacizilor 2.1002 Proteine totale 2.1003 Electroforeza proteinelor 2.1004 Albumina 2.1005 Proteine de faza acută: 2.10050 alfe 1 antitripsina 2.10051 alfe 2 macroglobulina 2.10052 alfe 1 glicoproteina acidă 2.10053 proteina C reactiva 2.10054 fibrinogen 2.10059 alte proteine de fază acută 2.1006 Proteine de transport 2.10060 haptoglobina 2.10061 ceruloplasmina 2.10062 transferina 2.10063 feritina 2.10069 alte proteine de transport 2.1007 Alți constituenți proteici 2.10070 hemosiderina 2.10071 eritropoietina 2.10073 alfa 1 microglobulina 2.10074 beta 2 microglobulina 2.10079 alte investigatii privind metabolismul amino-acizilor și al proteinelor 2.101 Substanțe azotate neproteice 2.1010 Amoniac 2.1011 Uree 2.1012 Acid uric 2.1013 Creatina 2.1014 Creatinina 2.1015 Bilirubina totală 2.1016 Bilirubina directă 2.1019 Alți constituenți azotați 2.102 Metabolismul glucidic 2.1020 Glucoza 2.1021 Galactoza 2.1022 Glicoproteine 2.1023 Mucopolizaharide 2.1024 Acid lactic 2.1025 Peptid C 2.1026 Hemoglobina glicozilataTestele de toleranta la glucoza, ele, sunt dozări repetate ladiferite intervale de timp și nu necesită codificare aparte 2.1029 Alte investigații privind metabolismul, glucidic 2.103 Metabolismul lipidic 2.10300 Lipide totale 2.10301 Acizi grași liberi 2.10302 Acizi biliari și săruri 2.10303 Colesterol total 2.10304 Colesterol HDL 2.10305 Colesterol LDL 2.10306 Trigliceride 2.10307 Alfa - lipoproteina 2.10308 Beta - lipoproteina 2.10309 Electroforeza lipidelor 2.10310 Alți constituenți lipidici 2.104 Enzime 2.10400 Lactatohidrogenaza (LDH) 2.10401 Izoenzime LDH 2.10402 Alninainotransferaza (ALAT, TGP, GPT) 2.10403 Aspartatamnotransferaza (ASAT, TGO, GOT) 2.10404 Creatinfosfokinaza (CK) 2.10405 Izoenzime CK 2.10406 Gamaglutamiltranspeptidaza (GGT) 2.10407 Glutamat dehidrogenaza 2.10408 Fosfataza acidă totala 2.10409 Fosfataza alcalina 2.10410 Fosfataza acidă prostatică 2.10411 Colinesteraza 2.10412 Alfa amilaza 2.10413 Lipaza 2.10414 Leucinaminopeptidaza 2.10415 5 Nucleotidaza 2.10416 Ornitincarbamiltransfereza 2.10417 Glucozo-6-fosfatdehidogenaza 2.10418 Alte enzime 2.105 Constituenți anorganici 2.10500 Sodiul 2.10501 Potasiul 2.10502 Clorul 2.10503 Calciul total 2.10504 Calciul ionic 2.10505 Magneziul 2.10506 Fierul 2.10507 Fosforul 2.10508 Cuprul 2.10509 Iodul 2.10510 Sulful 2.10511 Zincul 2.10512 Nichelul 2.10513 Cobaltul 2.10514 Seleniul 2.10515 Plumbul 2.10516 Cromul 2.10517 Arsenul 2.10518 Mercurul 2.10519 Alți constituienți anorganici 2.106 Costituenți gazoși 2.1060 Determinarea automată a constituientilor gazoși 2.1061 pH 2.1062 Presiunea parțială a oxigenului 2.1063 Presiunea parțială a dioxidului de carbon 2.1064 Saturația în oxigen a hemoglobinei 2.1065 Rezerva alcalină 2.1066 Ion bicarbonat 2.1069 Alți constituenți gazoși 2.107 Vitamine 2.1070 Vitamina A 2.1071 Vitamina B 12 (ciancobalamina) 2.1072 Vitamina C 2.1073 Vitamina D 2.1074 Acid folic 2.1079 Alte vitamine 2.108 Alcool 2.1080 Alcool etilic 2.1081 Alți alcoli și derivați 2.1089 Alte investigații privind biochimia lichidelor organismului 2.2 PROBE FUNCȚIONALE CHIMICE2.20 Funcția gastrică 2.200 Aspiratul gastric pe nemâncate 2.2000 Aciditatea bazală 2.201 Răspunsul la insulina 2.202 Răspunsul la alți excitanți ai secției gastrice 2.2020 Testul la histamină 2.2029 Alte investigații privind răspunsul la alți excitanți ai secreției gastrice 2.203 Analize gastrice neinstrumentale 2.204 Fermenți gastrici 2.2040 Pepsina 2.2041 Tripsina 2.2049 Alte investigații privind fermenții gastrici 2.205 Aprecierea efortului la evacuare 2.209 Alte teste ale funcției gastrice2.21 Funcția digestivă a intestinului 2.210 Analizele lichidului duodenal de aspirație 2.211 Absorbția lactozei prin intestin 2.2110 Răspunsul glucozei în sânge la ingestia de lapte 2.2111 Toleranța lactozei după administrarea de etanol 2.2119 Alte investigații de absorbție a lactozei prin intestin 2.212 Absorbția D-xilozei de către intestin 2.213 Absorbția grăsimilor prin intestin 2.214 Producția de secretină a intestinului 2.215 Activitatea dizaharidazelor a intestinului 2.2150 Lactaza 2.2151 Zaharaza 2.2152 Maltaza 2.2159 Alte investigații privind activitatea dizaharidelor a intestinului 2.219 Alte probe funcționale digestive ale intestinului2.22 Probe funcționale hepatice 2.220 Capacitatea de metabolizare a medicamentelor 2.221 Treptele probelor funcționale 2.222 Timpul de înjumătățire a medicameatelor în plasmă 2.229 Alte teste ale funcției hepatice2.23 Testele funcției pancreatice 2.230 Metabolismul glucozei 2.231 Toleranța la glucoza 2.232 Toleranța la insulina 2.233 Insulina plasmatica 2.234 Glucagonul plasmatic 2.235 Răspunsul la secretină 2.236 Colecistochinina - pancreatozimina în ser 2.237 Alte investigații 2.238 Aspiratul pancreatic 2.2380 Activitatea enzimatică 2.2389 Alte teste ale funcției pancreatice2.24 Funcția renală 2.240 Clearance-ul aminoacizilor 2.241 Clearance-ul substanțelor endogene 2.2410 Clearance-ul la creatinină 2.2411 Clearance-ul la acidid P. amino-hipuric 2.2412 Clearance-ul fosforului 2.2413 Raportul excreției uree/creatinină 2.2419 Alte investigații privind clearance-ul substanțelor endogene 2.242 Clearance-ul substanțelor exogene 2.2420 Clearance-ul inulinic 2.2421 Clearance-ul la manitol 2.2422 Gradul de filtrare glomerulară 2.2423 Teste de reabsorbție tabulară 2.2429 Alte investigații prind clearance- ul substanțelor exogene 2.243 Renina 2.249 Alte investigații prind funcția renală2.25 Hormoni și metaboliți ai hormonilor în sânge și urina 2.2500 TSH 2.2501 T4 totala 2.2502 T4 libera (FT4) 2.2503 T3 1ibera (FT3) 2.2504 Tiroglobulina 2.2505 Calcitonina 2.2506 Osteocalcina 2.2507 Parathormon (PTH) 2.2508 Hormonul somatotrop (STH, HGH) 2.2509 Hormonul foliculinostimulant (FSH) 2.2510 Hormonul lutinizant (LH) 2.2511 Hormonul adrenocorticotrop (ACTH) 2.2512 Hormonul antidiuretic (ADH) 2.2513 Aldosteronul 2.2514 Cortizolul 2.2515 DHEA sulfat 2.2516 17 cetosteroizi 2.2517 17 hidrozicorticosteroizi 2.2518 Adrenalina 2.2519 Noradrenalina 2.2520 Acidul vanil-mandelic 2.2521 Testostemnul 2.2522 Estradiolul 2.2523 Progesteronul 2.2524 17 hidroxi progesteron 2.2525 Prolactina 2.2526 Beta HCG 2.2527 Glucagonul 2.2528 Insulina 2.2529 Secretina 2.2530 Cotecisto-kinina 2.2531 Gastrina 2.2532 Enterogastrina 2.2533 Alte investigații2.26 Examenul urinii 2.2600 Volumul 2.2601 pH 2.2602 Densitate 2.2603 Detectarea proteinelor 2.2604 Dozarea proteinelor 2.2605 Detectarea hidranților de carbon 2.2606 Dozarea hidranților de carbon 2.2607 Detectarea urobilinogenului 2.2608 Detectarea bilirubinei 2.2609 Detectarea leucocitelor 2.2610 Detectarea hematiilor 2.2611 Detectarea nitriților 2.2612 Proteina Bence-Jones 2.2613 Porfirine și derivați 2.2614 Acid delta aminolevulinic 2.2615 Examinarea microscopică a sedimentului urinar 2.2616 Sediment urinar cantitativ (Addis) 2.2617 Mioglobina și hemoglobina 2.2618 Fenilcetonuria 2.2619 Examenul calculului 2.2620 Examenul biochimic al urinii pe bandeleta citita de analizor automat 2.2621 Examenul biochimic al urinii pe bandeleta citita de analizor semiautomat 2.2622 Alte teste fizico-chimice ale urinii2.27 Examenul conținutului tractului intestinal 2.270 Examen microscopic pentru digestie 2.271 Detectarea hemoragiilor oculte 2.279 Alte examene ale conținutului tractului intestinal2.28 Examenul lichidelor organismului 2.280 LCR 2.2800 Numărătoare elementelor nucleate 2.2801 Examen citologic - frotiu colorat 2.2802 Detectarea proteinelor (reacție Pandy) 2.2809 Alte investigații privind LCR 2.281 Alte lichide de puncție 2.1810 Numărătoare elementelor nucleate 2.2811 Examen citologic - frotiu colorat 2.2812 Detectarea proteinelor 2.2819 Alte investigații privind alte lichide de puncție dintre lichidele organismului 2.282 Examenul lichidului spermatic 2.2820 Spermograma 2.2821 Examen citologic \- frotiu colorat 2.2829 Alte investigatii privind examenul lichidului spermatic 2.3 BACTERIOLOGIE VIRUSOLOGIE2.30 Bacteriologie 2.300 Hemocultura 2.3000 Bacterii aerobe 2.3001 Bacterii anaerobe 2.3002 Mycobacterium sp. 2.3009 Alte investigații privind hemocultura 2.301 Lichide de puncție 2.3010 Lichide cefalorahidian 2.30100 Examinarea sedimentului pe frotiu colorant Gram - prezenta bacteriilor 2.30101 Cultivarea sedimentului pentru bacterii 2.30102 Decelare de antigene solubile 2.30103 Formare val 2.30104 Frotiu pentru decelare BAAR 2.30105 Cultivare Mycobacterium 2.30109 Alte examinări privind lichidul cefalo- radihian 2.3011 Alte lichide de puncție - pleural, pericardic, articular, peritoneal 2.30110 Examinare pe frotiu - colorat Gram 2.30111 Cultivare bacterii aerobe 2.30112 Cultivare bacterii anaerobe 2.30113 Frotiu pentru BAAR 2.30114 Cultivare Mycobacterium 2.30119 Alte examinări privind alte lichide de puncție 2.302 Tract respirator superior 2.3020 Prelevare din cavitatea bucală 2.30200 Cultivare bacterii aerobe 2.30201 Cultivare bacterii anaerobe 2.3021 Aspirat bucal, biopsie bucală 2.30210 Cultivare bacterii aerobe 2.30211 Cultivare bacterii anaerobe 2.3022 Exsudat nazal 2.30220 Staphylococcus aureus - portaj 2.30221 Streptococcus pyogeaes - portaj 2.3023 Leziuni mucoasa nazală 2.30230 Cultivare bacterii aerobe 2.3024 Exsudatul nazo-faringian 2.30240 Bordetella pertusis 2.30241 Mycoplasma pneumoniae 2.30242 Chlamydia pneumoniae 2.30243 Streptococcns pyogenes - portaj 2.30244 Corynebacterium diphteriae - portaj 2.30245 Neisseria meningitidis - portaj 2.3025 Exsudatul faringian - cultivare pentru 2.30250 Streptococ beta-hemolitic 2.30251 Corynebacterium diphteriae 2.30252 Neisseria gonorrhoeae 2.30253 Arcanobacterium haemolyticum 2.30254 Haemophilus influenzae 2.30255 Neisseria meningitidis - portaj 2.30256 Streptococcus pneumoniae - portaj 2.30257 Examen microscopic pentru fusospirili 2.3026 Puroi sinuzal/spalatura sinuzala 2.30260 Exminare microscapica - frotiu Gram 2.30261 Cultivare bacterii aerobe 2.30262 Cultivare bacterii anaerobe 2.3029 Alte examinări ale tractului respirator superior 2.303 Tract respirator inferior 2.3030 Sputa 2.30300 Examinare microscopica - frotiu Gram 2.30301 Examinare microscopica - BAAR 2.30302 Cultivare bacterii aerobe 2.30303 Cultivare Mycobacterium 2.3031 Aspirat hipofaringian 2.30310 Examinare microscopica - frotiu Gram 2.30311 Examinare microscopica - BAAR 2.30312 Cultivare bacterii aerobe 2.30313 Cultivare Mycobacterium 2.3032 Lavaj bronhoalveolar 2.30320 Examinare microscopica - frotiu Gram 2.30321 Examinare microscopica - BAAR 2.30322 Cultivare bacterii aerobe 2.30323 Cultivare Mycobacterium 2.3033 Prelevat prin periere bronsica 2.30330 Examinare microscopica-frotiu Gram 2.30331 Examinare microscopica - BAAR 2.30332 Cultivare bacterii aerobe 2.30333 Cultivare Mycobacterium 2.3034 Aspirat traheal 2.30340 Examinare microscopica - frotiu Gram 2.30341 Examinare microscopica - BAAR 2.30342 Cultivare bacterii aerobe 2.30343 Cultivare Mycobacterium 2.3035 Aspirat transtraheal 2.30350 Examinare microscopica - frotiu Gram 2.30351 Examinare microscopica - BAAR 2.30352 Cultivare bacterii aerobe 2.30353 Cultivare Mycobacterium 2.3036 Biopsie pulmonară 2.30360 Examinare microscopica - frotiu Gram 2.30361 Examinare microscopica - BAAR 2.30362 Cultivare bacterii aerobe 2.30363 Cultivare Mycobacterium 2.3039 Alte examinări ale tractului respirator inferior 2.304 Ochi 2.3040 Secreție conjunctivală 2.30400 Examinare microscopica - frotiu Gram 2.30401 Cultivare bacterii aerobe 2.30402 Cultivare bacterii anaerobe 2.3041 Prelevat de la nivelul corneei 2.30410 Examinare microscopica - frotiu Gram 2.30411 Cultivare bacterii aerobe 2.30412 Cultivare Mycobacterium 2.3042 Recoltări endocrine 2.30420 Examinare microscopica - frotiu Gram 2.30421 Cultivare bacterii aerobe 2.30423 Cultivare bacterii anaerobe 2.3049 Alte examinări ale ochiului 2.305 Ureche 2.3050 Prelevat din urechea interna 2.30500 Examinare microscopica - frotiu Gram 2.30501 Cultivare bacterii aerobe 2.30502 Cultivare bacterii anaerobe 2.3051 Secreție urechea externa 2.30510 Examinare microcopică - frotiu Gram 2.30511 Cultivare bacterii aerobe 2.3059 Alte examinări ale urechii 2.306 Tract digestiv 2.3060 Suc gastric/lavaj gastric 2.30600 Examinare microscopica BAAR 2.30601 Cultivare Mycobacterium 2.3061 Bila 2.30610 Examinare microscopica - frotiu Gram 2.30611 Cultivare bacterii aerobe 2.30612 Cultivare bacterii anaerobe 2.3062 Fecale - cultivare pentru 2.30620 Salmonella 2.30621 Shigella 2.30622 EPEC 2.30623 EIEC 2.30624 EHEC 2.30625 ETEC 2.3063 Alte examinări fecale 2.30630 Campylobacter 2.30631 Yersinia 2.30632 Vibrio cholerae 2.30633 Staphylococcus aureus 2.30634 Clostridium difficile 2.3064 Tampon rectal - cultivare pentru 2.30640 Shigella 2.30641 Neisseria gonorrhoeae 2.30642 Campylobacter 2.30643 Streptococcus gr. B - portaj 2.3069 Alte examinări ale tractului digestiv 2.307 Tract genital feminin 2.3070 Prelevat cervix vaginal 2.30700 Examinare microscopica - frotiu Gram 2.30701 Cultivare bacterii aerobe 2.30702 Cultivare bacterii anaerobe 2.3071 Prelevat fund de sca vaginal 2.30710 Examinare microscopica - frotiu Gram 2.30711 Cultivare bacterii aerobe 2.30712 Cultivare bacterii anaerobe 2.3072 Prelevat endometru 2.30720 Examinare microscopica - frotiu Gram 2.30721 Cultivare bacterii aerobe 2.30722 Cultivare bacterii anaerobe 2.3073 Secreție uretrala 2.30730 Examinare microscopica - frotiu Gram 2.30731 Cultivare bacterii aerobe 2.30732 Cultivare bacterii anaerobe 2.3074 Secreție vaginală 2.30740 Examinare microscopică - frotiu Gram 2.30741 Cultivare bacterii aerobe 2.30742 Cultivare bacterii anaerobe 2.3075 Prelevat din glandele Bartholin 2.30750 Examinare microscopica - frotiu Gram 2.30751 Cultivare bacterii aerobe 2.30752 Cultivare bacterii anaerobe 2.3076 Lichid amniotic 2.30760 Examinare microscopica - frotiu Gram 2.30761 Cultivare bacterii aerobe 2.30762 Cultivare bacterii anaerobe 2.3077 Produs de concepție 2.30770 Examinare microscopica - frotiu Gram 2.30771 Cultivare bacterii aerobe 2.30772 Cultivare bacterii anaerobe 2.3078 Prelevat din leziuni 2.30780 Examinare microscopica - frotiu Gram 2.30781 Cultivare bacterii aerobe 2.30782 Cultivare bacterii anaerobe 2.3079 Alte examinări ale tractului genital feminin 2.308 Tract genital masculin 2.3080 Secreția uretrala 2.30800 Examinare microscopica - frotiu Gram 2.30801 Cultivare bacterii aerobe 2.3081 Lichid prostatic 2.30810 Examinare microscopica - frotiu Gram 2.30811 Examinare microscopica - BAAR 2.30812 Cultivare bacterii aerobe 2.30813 Cultivare Mycobacterium 2.3082 Prelevate din leziune 2.30820 Examinare microscopica - frotiu Gram 2.30821 Cultivare bacterii aerobe 2.30822 Cultivare bacterii anaerobe 2.3089 Alte examinări ale tractului genital masculin 2.309 Piele și țesut subcutanat 2.3090 Abcese - puroi 2.30900 Examinare microscopica - frotiu Gram 2.30901 Cultivare bacterii aerobe 2.30902 Cultivare bacterii anaerobe 2.3091 Ulcere de decubitus 2.30910 Examinare Microscopica - frotiu Gram 2.30911 Cultivare bacterii aerobe 2.30912 Cultivare bacterii anaerobe 2.3092 Celulite 2.30920 Examinare microscopica - frotiu Gram 2.30921 Cultivare bacterii aerobe 2.30922 Cultivare bacterii anaerobe 2.3093 Fistule 2.30930 Examinare microscopica - frotiu Gram 2.30931 Cultivare bacterii aerobe 2.30932 Cultivare bacterii anaerobe 2.3094 Rani 2.30940 Examinare microscopica - frotiu Gram 2.30941 Cultivare bacterii aerobe 2.30942 Cultivare bacterii anaerobe 2.3095 Leziuni gangrena 2.30950 Examinare microscopica - frotiu Gram 2.30951 Cultivare bacterii aerobe 2.30952 Cultivare bacterii anaerobe 2.3099 Alte examinări ale pielii și țesutului subcutanat 2.310 Tract urinar - Urina 2.3100 Cultivare bacterii aerobe 2.3101 Examinare microscopica -BAAR 2.3102 Cultivare Mycobacterium 2.3109 Alte examinări ale tractului urinar 2.311 Prelevate (biopsie, necropsie, cateter-vârf) 2.3110 Prelevate biopsie 2.31100 Examinare microscopica - frotiu Gram 2.31101 Examinare microscopica - BAAR 2.31102 Cultivare bacterii aerobe 2.31103 Cultivare bacterii anaerobe 2.31104 Cultivare Mycobacterium 2.3111 Prelevate necropsie 2.31110 Examinare microscopica - frotiu Gram 2.31111 Examinare microscopica - BAAR 2.31112 Cultivare bacterii aerobe 2.31113 Cultivare bacterii anaerobe 2.31114 Cultivare Mycobacterium 2.3112 Cateter - vârf 2.31120 Cultivare bacterii aerobe 2.3119 Alte tipuri de prelevate 2.312 Identificarea bacteriilor 2.3120 Teste primare 2.31200 Examinare microscopică a culturii 2.31201 Catalaza 2.31202 Oxidaza 2.31203 Sensibilitate la bacitracina 2.31204 Sensibilitate la optochin 2.31205 Biloliza 2.31206 Coagulaza 2.31207 Termonucleaza stafilococica 2.31208 Testarea mobilității 2.31209 Alte teste primare 2.3121 Teste suplimentare 2.31210 Teste biochimice 2.31211 Identificare serologică prin reacții de aglutinare pe lama 2.31212 Identificare cu truse latex 2.31213 Stripuri de identificare cu citire vizuală sau în sistem automat 2.31214 Tehnici de identificare genomică 2.31219 Alte teste suplimentare privind identificarea bacteriilor 2.313 Testarea sensibilității la substanțe antimicrobiene 2.3130 Antibiograma difuzimetrică pentru bacterii aerobe 2.3131 Antibiograma anaerobi 2.3132 Antibiograma cu stripuri în sistem automat 2.3133 Determinarea producerii de beta-lactamaza 2.3134 Determinarea producerii de ESBL 2.3135 Determinare CMI 2.3136 Determinare CMB 2.3139 Alte teste de sensibilitate la substanțe antimicrobiene 2.314 Supravegherea tratamentului cu antibiotice 2.3140 Determinare NEI 2.3141 Determinare NEB 2.3142 Determinarea concentrației de antibiotice în lichide organice 2.3149 Alte investigații privind supravegherea tratamentului cu antibiotice2.32 VIRUSOLOGIE 2.320 Izolare virala (standardul de aur al diagnosticului virusologic) 2.3200 Izolarea virusurilor pe culturi de celule - evidențierea efectelor citopatice 2.3201 Izolarea virusurilor pe alte substraturi 2.3202 Izolarea virusurilor gripale pe ou de găina embrionat 2.3209 Alte izolări de virus 2.321 Cuantificarea infectivitatii virusurilor 2.3210 Titrarea infectivității prin metoda diluțiilor 2.3211 Titrarea infectivității prin metoda plajelor 2.3212 Reacția de hemaglutinare 2.3213 Reacția de hemadsorbție 2.3219 Alte cuantificări 2.322 Diagnostic virusologic direct 2.3220 Microscopia electronica pentru evidențierea virionului infectant complet 2.3221 Imunoelectromicroscopia 2.3222 Imunofluorescenta 2.3223 Tehnica imunoperoxidazei. Colorația peroxidaza- antipeiroxidaza (PAP). Sistemul de amplificare avidina-biotina 2.3224 Reacția de fixare a complementului 2.3225 Reacția de latex aglutinare 2.3226 Electroforetipare 2.3229 Alte metode de diagnostic 2.323 Identificare genomică 2.3230 Izolare acizilor nucleici virali din virioni sau din celule infectate 2.3231 Identificare genomului viral 2.3232 Tehnici de hibridizare Southern și Northern Blot 2.324 Teste cantitative de determinare a încărcării virale 2.3240 Amplificarea genomului viral 2.3240 Amplificarea țintei - PCR, NASBA 2.32401 Amplificare semnalului b-DNA 2.3241 Metode de genotipare: 2.32410 RFPL (restriction fragment legnth polymorphism) 2.32411 PCR fragment lenagth polymorphism 2.32412 Tehnica mobilității heteroduplexurilor HMA) 2.32419 Alte teste cantitative de determinare a încărcării virale 2.325 Tehnici alternative pentru diagnosticul încărcării virale (infecția HIV/SIDA) 2.3250 Pentru mononucleare periferice (PBMC) 2.3250 titrarea virusului în diluții 2.32501 PCR/ADN proviral cantitativ 2.3251 Pentru plasmă 2.32510 antigenemia p24 (ELISA) 2.32511 titrarea virusului în diluții limita 2.32512 RT-PCR pentru ARN/HIV 2.32513 bDNA pentru ARN/HIV 2.32514 NASBA pentru ARN/HIV 2.3259 Alte teste și tehnici alternative pentru diagnosticul încărcării virale (infecția BIV/SIDA) 2.326 Tehnici comerciale și necomerciale de monitorizare a rezistenței la antiretrovirale 2.3260 LiPa Innogenetics 2.3261 Virologic; Virco PerkinElmer 2.3262 Genotipare clonala 2.3263 Izolare virala 2.3264 Fenotipare cu virus recombinat 2.3269 Alte tehnici de monitorizare a rezistenței la antiretrovirale 2.327 Protocoale de diagnostic specifice principalelor sindroame de etiologie virală 2.32700 Diagnostic în virozele respiratorii 2.32701 Diagnostic în gastroenteritele virale (boli diareice acute - BDA) 2.32702 Diagnostic în neuroviroze 2.32703 Diagnostic în poliomielita și paraliziile acute flasce 2.32704 Diagnostic în bolile virale eruptive 2.32705 Diagnostic în infecțiile congenitale și perinatale 2.32706 Diagnostic în boli cu transmitere sexuală (BTS) 2.32707 Diagnostic virusologie în monitorizarea transplantului de organ 2.32708 Diagnostic virusologie în securizarea transfuziei de sânge 2.32709 Diagnostic în hepatitele virale 2.32710 Diagnostic în infecțiile HIV/SIDA 2.32711 Alte protocoale de diagnostic în virusologie 2.4 SEROLOGIA IMUNOLOGICĂ2.40 Diagnosticul serologic în bolile produse de bacterii 2.400 Detectarea anticorpilor 2.4000 Streptococcus progenes 2.40000 ASLO 2.40001 Streptozyme 2.40009 Alte teste privind streptococcus pyogenes 2.4001 Treponema pallidum 2.40010 VDRL calitativ 2.40011 VDRL cantitativ 2.40012 RPR 2.40013 TPHA 2.40014 FTA 2.40015 Imobilizare treponeme 2.40019 Alte metode 2.401 Detectare de antigene bacteriene în lichide organice 2.402 Anticorpi pentru alte bacterii 2.40200 Yersinia monocytogenes 2.40201 Yersinia enterocolitica 2.40202 Yeersinia pseudotuberculosys 2.40203 Helicobacter pylori 2.40204 Legionella pneumophila 2.40205 Bordetella pertussis 2.40206 Bordetella parapertussis 2.40207 Leptospira sp. 2.40208 Salmonella typhi 2.40209 Rickettsia connori 2.40210 Alte rickettsii 2.40211 Chlamidia pneumoniae 2.40212 Chlamydia psittaci 2.40213 Chlamydia trachomatis 2.40214 Mycoplasma pneumoniae 2.40215 Mycoplasma hominis 2.40216 Mycoplasma genitalium 2.40217 Ureaplasma urealyticum 2.40218 Brucella spp. 2.40219 Francisella tulareansis 2.40220 Alte bacterii2.41 Diagnostic serologic în boli produse de virusuri 2.410 Reacția de hemaglutino-inhibare 2.411 Reacția de seroneutralizare 2.412 Reacția de imunoprecipitare 2.413 Reacția de fixare a complementului 2.414 Tehnica imuno-enzimatică ELISA (metoda indinecta; competitiva; de captura; sandwich antigenic) 2.415 Tehnici rapide (latexaglutinare, hemaglutinare indirecta, microbeads aglutinare, etc.) 2.416 Tehnica imuno-amprentelor - Western Blot; MIBA (recombinat immunoblot assay; dot blot) 2.417 Tehnica de radioimunoprecipitare - RIPA 2.418 Tehnica radio-imuno- enzimatică - RIA 2.419 Alte tehnici în serologie2.42 Diagnostic seologic de boli produse de fungi 2.420 Detectare anticorpi 2.4200 Aspergillus 2.4201 Sporothrix schenkii 2.4202 Alți fungi 2.4209 Alte metode de diagnostic serologic în boli produse de fungi 2.421 Detectare antigene fungice în lichide organice2.43 Imunologie 2.4300 Sistemul complement 2.43000 Teste funcționale 2.430000 Complement hemolitic CH 50 2.430001 C1 inhibitor (C1 esteraza) 2.43001 Componente de complement 2.430010 C1q 2.430011 C3 2.430012 C4 2.430013 Factor B 2.430014 C5 b-9 2.430019 Alte investigații privind sistemul de complement 2.4301 Determinarea cantitativă a imunoglobulinelor serice: 2.43010 IgG 2.43011 IgA 2.43012 IgM 2.43013 Subclase de IgG 2.430130 IgG1 2.430131 IgG2 2.430132 IgG3 2.430133 IgG4 2.43014 IgE totale 2.43015 IgE specific anti alergene: 2.430150 Ierburi 2.430151 Arbori 2.430152 Venin insecte 2.430153 Epitelii animale 2.430154 Guano pasări 2.430155 Acarieni 2.430156 Alimentare (lactate, oua, cereale, oleaginoase, fructe, legume) 2.430157 Medicamente 2.430158 Profesionale 2.430159 Alte investigații privind determinarea cantitativă a imunoglobinelor serice 2.4302 Detectarea cantitativă a IgA secretorie 2.43020 Component secretor 2.43029 Alte investigații privind determinarea cantitativă a IgA secretorie 2.4303 Determinarea calitativa a imunoglobulinelor serice și urinare: 2.43030 Imunelectroforeza serică - identificare imunoglobulina monoclonala 2.43031 Imunelectroforeza urinară - identificare lanțuri ușoare libere de Ig 2.43032 Imunofixare 2.430320 ser - identificare proteina monoclonala 2.430321 urina - identificare lanțuri ușoare libere de Ig 2.43039 Alte investigații privind determinarea calitativă a imunoglobinelor serice și urinare 2.4304 Determinare auto-anticorpi 2.43040 Boli reumatismale și vasculite 2.4304000 Factor reumatoid 2.4304001 Anticorpi antinucleari (AAN) 2.4304002 Anti ADNds 2.4304003 ENA screening 2.4304004 AntiSm 2.4304005 Anti RNP 2.4304006 Anti Ro/SS-A 2.4304007 AntiLa/SS-B 2.4304008 AntiSclero-70 2.4304009 Anti Jo-1 2.4304010 Anti Nucleosomali 2.4304011 Anti Ribosomali P 2.4304012 Anti citoplasmă neutrofil (ANCA) 2.4304013 Anti citoplasma neutrofil MPO (p-ANCA) 2.4304014 Anti citoplasma neutrofil PR 3 (c-ANCA) 2.4304015 Anti citoplasma neutrofil Catepsina G 2.4304016 Anti citoplasma neutrofil Lactoferina 2.4304017 Anticorpi anti membrana bazala glomrulara (MBG sau colagen IV) 2.4304018 Anti cardiolipina - screen (IgG, IgA, IgM) 2.4304019 Anti cardiolipina - clasa IgG 2.4304020 Anti cardiolipina - clasa IgM 2.4304021 Anti beta 2 glicoproteina I - clasa IgG 2.4304022 Anti protrombina - clasa IgG 2.4304023 Alte investigații 2.43041 Boli hepatice autoimune 2.430410 Anti mușchi neted (SMA) 2.430411 Anti LKM (antimicrosomali ficat și rinichi) 2.430412 Anti citosol hepatic 2.430413 Anti SLA (antigene hepatice solubile) 2.430414 Anti membrana hepatocitara 2.430415 Anti mitocondriali (AMA) 2.430416 Anti celule parietale gastrice (ACPG) 2.430417 Anti factor intrinsec 2.430419 Alte investigații privind determinarea auto- anticorpi, boli hepatice autoimune 2.43042 Boala celiaca 2.430420 Anti endomisium 2.430421 Anti transglutaminaza tisulara (tTG) 2.430423 Anti gliadina 2.430429 Alte investigații privind determinarea auto- anticorpi boală celiacă 2.43043 Boala Crohn 2.430430 Anti Saccharomyces cerevisiae 2.430439 Alte investigații privind determinarea auto- anticorpi boală crohn 2.43044 Boli tiroidiene 2.430440 Anti tireoperoxidaza (TPO sau microsomali) 2.430441 Antitireoglobulina (TG) 2.430449 Alte investigații privind determinarea auto-anticorpi boli tiroidiene 2.43045 Diabet zaharat 2.430450 Anti celule insulare pancreatice 2.430459 Alte investigatii privind determinarea auto- anticorpi diabet zaharat 2.43046 Boli ale sistemului nervos 2.430460 Antireceptor acetilcolina 2.430469 Alte investigații privind determinare auto- anticorpi boli ale sistemului nervos 2.43047 Boli ale sistemului muscular 2.430470 Anti mușchi striat 2.430471 Anti miocard 2.430479 Alte investigații privind determinarea auto-aniticorpi boli ale sistemului muscular 2.43048 Infertilitate 2.430480 Anti spermatozoizi 2.430489 Alte investigații privind determinarea auto- anticorpi înfertilitate 2.43049 Boli ale pielii 2.430490 Anti desmogleina 3 (antidesmozomi) 2.430491 Anti desmogleina 1 2.430492 Anti desmocolina 2.430493 Anti endomisium 2.430499 Alte investigații privind determinarea auto- anticorpi boli ale pielii 2.4305 Crioglobuline 2.43050 Determinare calitativă 2.43051 Determinare cantitativă și criotipizare 2.43052 Izolare crioprecipitat 2.43053 Dozare proteine totale 2.43054 Identificare FR 2.43055 Imunofixare pentru identificarea componentelor monoclonale (IgM/k) sau policlonale 2.4306 Crioaglutinine 2.4307 Complexe imune circulante 2.4308 Examinare biopsii renale prin IF directa 2.4309 Explorarea imunologică a LCR 2.43090 Proteine totale 2.43091 IgG cantitativ 2.43092 Albumina 2.43093 Index IgG/albumina 2.43094 Identificare de benzi oligoclonale prin electroforeza de înaltă rezoluție în gel de agaroza 2.43099 Alte metode de explorare imunologică a LCR 2.4310 Identificarea unor proteine urinare prin tehnici imunologice 2.43100 Microalbuminuria 2.43101 Beta 2 microglobulina 2.43102 Neopterina 2.43109 Alte proteine urinare identificate prin tehnici imunologice 2.4311 Electroforeza urinară în gel de poliacrilamida cu SDS (SDS-PAGE) 2.4312 Electroforeza urinară în gel de agar de mare rezoluție 2.4313 Markeri tumorali 2.43130 Alfa fetoproteina (AFP) 2.43131 Antigen carcinoembrionar (CEA) 2.43132 CA 125 2.43133 CA 15-3 2.43134 CA 19-9 2.43135 PSA total 2.43136 PSA liber 2.43137 HCG 2.43139 Alți markeri tumorali 2.4314 Markeri de necroza cardiacă 2.43140 Troponina 2.43149 Alți markeri de necroza cardiacă 2.4315 Citokine 2.43150 IL-1 2.43151 IL-6 2.43152 IL-8 2.43153 TNFa 2.43159 alte citokine 2.4316 Medicamente și droguri în ser și urina 2.431600 Digoxina 2.431601 Carbamazepina 2.431602 Fenobarbital 2.431603 Fenitoin 2.431604 Lidocaina 2.431605 Teofilina 2.431606 Alte medicamente 2.431607 Amfetamine 2.431608 Benzodiapine 2.431609 Canabinoizi 2.431610 Metaboliți ai cocainei 2.431611 Opioide 2.431612 Alte droguri 2.4317 Teste imunologice în sarcinâ 2.43170 Free betaHCG 2.43171 Inhibina 2.43172 PAPP-A 2.43179 Alte teste imunologice de sarcină 2.4318 Imunologie de transplant 2.43180 Antigene HLA clasa I 2.43181 Antigene HLA clasa II 2.43182 Aloanticorpi 2.43183 Cross-match 2.43189 Alte teste imunologice de transplant 2.4319 Imunitate celulara specifica 2.43190 Determinarea procentului de limfocite 2.431900 T totale (CD3+) 2.431901 B totale (CD19+) 2.431902 MK(CD16+/CD56+) 2.431903 T helper (CD3+CD4+) 2.431904 T supresoare/citotoxice (CD3+CD8+) 2.43191 Determinarea în valori absolute a limfocitelor 2.431910 T totale(CD3+) 2.431911 B totale(CD19+) 2.431912 NK(CD16+/CD56+) 2.431913 T helper(CD3+CD4+) 2.431914 T supresoare/citotoxice (CD3+CD8+) 2.431915 Raport Th/Ts 2.43192 Teste funcționale pentru limfocitul T 2.431920 reacția limfocitara mixta 2.431921 citokine intracelulare 2.431922 activarea limfocitului 2.43193 Teste funcționale pentru limfocitul B 2.431930 determinare Ig de suprafață prin citometrie de flux 2.431931 activarea limfocitului B 2.43194 Teste funcționale pentru limfocitul NK 2.4320 Imunitate celulara nespecifica 2.43200 Teste pentru funcția neutrofilului 2.432000 Adeziune 2.432001 Chemotaxie 2.432002 Ingestie 2.432003 Degranulare 2.432004 Teste pentru producere de radicali liberi ai oxigenului 2.4320040 tet NBT 2.4320041 chemmiluminiscenta 2.4320042 superoxiddismutaza 2.432005 Test bactericid 2.432009 Alte teste privind imunitatea celulara nespecificată 2.4321 Imunofenotipare celule maligne 2.4329 Alte răspunsuri serologice la boli neinfecțioase2.44 Alte reacții antigenice ale lichidelor corpului 2.5 MICOLOGIE ȘI PARAZITOLOGIE2.50 Micologie 2.500 Examen intre lama și lamela 2.501 Examenul pe frotiu colorat - prezenta fungilor 2.502 Examinarea cu tuș de China pentru Cryptococcus 2.503 Testul filamentarii 2.504 Stripuri de identificare cu citire vizuala sau în sistem automat 2.509 Alte teste de micologie 2.501 Cultivare fungi 2.50100 Hemocultura 2.50011 Lichidul cefalorahidian 2.50102 Exudatul faringian 2.50103 Aspiratul hipofaringian 2.50104 Aspiratul traheal 2.50105 Aspiratul transtraheal 2.50106 Lavaj bronhoalveolar 2.50107 Prelevat prin periere bronsica 2.50108 Sputa 2.50109 Prelevat de la nivelul corneei 2.50110 Secreție conjuctivala 2.50111 Recoltare endoculara 2.50112 Prelevat de la nivelul cervixului -vaginal 2.50113 Prelevat fund de sac vaginal 2.50114 Secreție vaginală 2.50115 Secreție uretrală 2.50116 Prelevat biopsie 2.50117 Prelevat necropsie 2.50119 Alte prelevate pentru cultivare fungi 2.502 Testarea sensibilității la substanțe antifungice 2.5020 Antifungigrama difuzimetrică 2.5021 Aatifungigraima cu stripuri în sistem automat 2.5022 Determinarea CMI 2.5029 Alte testări ale sensibilității la substanțe antifungice2.51 Parazitologie 2.510 Examene pentru paraziții intestinali 2.5100 Ex. macroscopic fecale 2.5101 Ex. microscopic direct fecale 2.51010 Preparat proaspăt cu ser fiziologic 2.51011 Preparat proaspăt colorat Lugol 2.5102 Ex. microscopic fecale după concentrare 2.51020 chisturi de protozoare/ouălor de helminti 2.51021 colorare chisturi de amibe (tehnica MIF) 2.5103 Ex. microscopic frotiu fecale, colorații speciale: 2.51030 Colorația Ziehl-Nielsen modificata 2.51031 Colorația Weber 2.51032 Colorația Van Gool 2.51039 Alte colorații speciale 2.5104 Identificarea helmiatilor/fragmentelor de helminti 2.5105 Metode larvoscopice 2.51050 Coprocultură pe cărbune 2.51051 Coprocultură pe hârtie de filtru 2.51052 Metoda Bauerman 2.5106 Metoda amprentei anale 2.5107 Ex. microscopic direct lichid duodenal Ex. microscopic biopsie digestivă 2.5108 (gastrică /antrală /duodenală/ileală /rectală) cecală/colică/sigmoidiană, amprente colorate: 2.51080 Amprenta biopsie digestivă colorata MGG 2.51081 Amprenta biopsie digestivă colorată Van Gool 2.51082 Amprenta biopsie digestivă colorată Ziehl- Nielsen modificata 2.51089 Alte colorații speciale amprentă biopsie gastrică/antrală/duodenală/ileal 2.5109 Alte metode de evidențiere a paraziților intestinali 2.511 Examene pentru paraziții sanguini și tisulari 2.5110 Ex. microscopic direct sânge proaspăt recoltat 2.5111 Ex. microscopic frotiu sânge periferic, colorat MGG/echivalenți rapizi - aprecierea parazitemiei 2.5112 Ex. microscopic picătură groasă, colorată MGG/echivalenți rapizi - numărătoarea de microfilarii 2.5113 Ex. parazitologic sânge după tehnici de îmbogățire 2.51130 Ex. microscopic direct leucoconcentrat 2.51131 Ex. microscopic frotiu leucoconcentrat colorat MGG/echivalenți rapizi 2.51132 Tripla centrifugare și colorare MGG/echivalenți rapizi 2.51133 Metoda QBC (quantitative buffy coat) 2.51139 Alte tehnici de îmbogățire 2.5114 Ex. microscopic frotiu măduva osoasă, colorat MGG/echivalenți rapizi 2.5115 Ex. microscopic direct LCR proaspăt recoltat 2.5116 Ex. microscopic LCR, după tripla centrifugare și colorare 2.5117 Ex. microscopic direct aspirat ganglionar/lichid limfatic proaspăt recoltat 2.5119 Alte metode de evidențiere ale paraziților sanguini și tisulari 2.512 Examene pentru paraziții cutanați/subcutanați 2.5120 Ex. microscopic direct materiale din scarificatia cutanata/fir de par pt. identificarea ectoparazitilor 2.5121 Ex. microscopic/stereomicroscopic biopsie cutanata exanguina pentru identificarea microfilariilor 2.5122 Ex. microscopic frotiu din ulcerația cutanata, colorat MGG/echivalenți rapizi pentru diagnosticul Leishmaniozei cutanate 2.5129 Alte metode pentru paraziții cu localizare cutanata/ subcutanata 2.513 Examene pentru paraziții cu localizare urogenitală 2.5130 Ex. microscopic secreție vaginală 2.51300 Ex. microscopic direct 2.51301 Ex. microscopic frotiu colorat MGG 2.5131 Ex. microscopic secreție urinară 2.51310 Ex. microscopic direct 2.51311 Ex. microscopic frotiu colorat MGG 2.5132 Ex. microscopic tract urinar 2.51320 Ex. microscopic parazitologic sediment urinar 2.51321 Ex. microscopic urina, după filtrare și colorare cu Lugol 2.51322 Ex. microscopic biopsie vezicală 2.5139 Alte metode pentru paraziții cu localizare urogenitală 2.514 Examene pentru paraziții cu alte localizări 2.5140 Ex. microscopic material de raclaj corneean 2.5141 Ex. microscopic direct sputa 2.5142 Ex. microscopic direct/după centrifugare lichid de vomica hidatica 2.5143 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar, frotiu colorații speciale 2.51430 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar, frotiu colorat Giemsa 2.51431 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar, frotiu colorat Gomori-Grocot 2.51432 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar, frotiu colorat cu albastra de toluidina 2.51433 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar, frotiu alte colorații speciale 2.5144 Ex. microscopic lichid de puncție abces amibia 2.5145 Ex. microscopic lichid hidatic 2.5146 Ex. microscopic biopsie musculara 2.5149 Alte metode pentru paraziții cu alte localizări 2.515 Culturi de paraziți 2.5150 Culturi în vitro de protozoare intestinale 2.5151 Culturi în vitro pentru hemoflagelate tisulare 2.5152 Culturi în vitro pentru alte protozoare 2.5153 Culturi pentru protozoare prin pasaj pe animale 2.5154 Culturi pentru helminti prin pasaj pe animale 2.5155 Creșterea artropodelor 2.5159 Alte culturi de paraziți 2.516 Teste serologice pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari 2.5160 Teste RIF pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari 2.5161 Teste HAI pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari 2.5162 Teste latex-aglutinare pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari 2.5163 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici parazitari 2.51630 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari de clasa IgM 2.51631 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari de clasa IgG 2.51632 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari, subclase de IgG 2.51633 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari de clasa IgE 2.51634 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari de clasa IgA 2.51639 Alte teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari 2.5164 Teste ISAGA (immuno-sorbent-agglutination-assay)pentru detectarea anticorpilor specifici anti-Toxoplasma gondii 2.51640 Test ISAGA pentru detectarea anticorpilor specifici anti-Toxoplasma gondii de clasa IgM 2.51641 Test ISAGA pentru detectarea anticorpilor specifici anti-Toxoplasma gondii de clasa IgA 2.51642 Test ISAGA pentru detectarea anticorpilor specifici anti-Toxoplasma gondii de clasa IgE 2.5165 Alte teste serologice 2.51650 Teste de aglutinare directa pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari 2.51651 Teste de imunodifuzie pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari 2.51652 Teste de imunoprecipitare pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari 2.51653 Teste Western-blot pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari 2.51654 Teste rapide pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari 2.51659 Alte teste serologice pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari 2.517 Teste de detectare a antigenelor parazitare 2.5170 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare 2.51700 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare circulante 2.51701 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare în LCR 2.51702 Teste ELISA pentru detectarea coproantigenelor parazitare 2.51703 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare în alte lichide ale corpului 2.5171 Teste rapide pentru detectarea antigenelor parazitare 2.5179 Alte teste pentru detectarea antigenelor parazitare 2.518 Metode de detectare a ADN parazitar 2.5180 Metoda PCR de detectare a ADN parazitar 2.51800 PCR de detectare a ADN parazitar în sânge 2.51801 PCR de detectare a ADN parazitar în măduva osoasă 2.51802 PCR de detectare a ADN parazitar în LCR 2.51803 PCR de detectare a ADN parazitar în lichidul amniotic 2.51804 PCR de detectare a ADN parazitar în umoarea apoasă 2.51805 PCR de detectare a ADN parazitar în alte lichide ale corpului 2.5189 Alte metode de detectare a ADN parazitar 2.6 HEMATOLOGIE2.60 Citologia sângelui 2.600 Hemoleucograma completa 2.6000 Numărătoare elemente sanguine în camera de numărat (hematii, leucocite, trombocite) 2.6001 Numărătoarea automată a elementelor sanguine 2.60010 Hemoleucograma automată cu 8 parametri 2.60011 Hemoleucograma automată cu minimum 16 parametri 2.60012 Hemoleucograma automată cu minimum 22 parametri 2.6002 Numărătoare reticulocite - colorație supravitală 2.6003 Examen morfologic al frotiului (colorație May-Grunwald- Giemsa) 2.6004 Formula leucocitară (numărătoare diferențiată a leucocitelor) 2.6005 Concentrat leucocitar 2.6009 Alte examinări 2.601 Medulograma 2.602 Citochimia sângelui periferic și măduvei osoase 2.6020 Hemosiderina medulară - colorație Perls 2.6021 Fosfataza alcalină leucocitară FAL 2.6022 Fosfataza acidă leucocitară 2.6023 Mieloperoxidaza 2.6024 Esterazele leucocitare 2.6025 Reacție PAS 2.6026 Negru Sudan B 2.603 Fenotipia celulelor sanguine 2.604 VSH 2.605 Grupele sanguine 2.6050 Grupele sanguine majore A, B, O, Rhessus 2.6051 Subgrupe și alte grupe secundare A1, A2, Du, C, c, E, Kell, Duffy 2.6052 Teste de compatibilitate pretransfuzională 2.6053 Test Coombs direct, indirect 2.6054 Aglutininele la rece, anticorpi heterofili 2.6055 Hemaglutininele 2.6056 Test cu sucroză, test Ham, test hemolizine bifazice, autohemoliza, rezistenta globulara 2.6057 Test enzimatic pentru grupele sanguine, enzime salivare 2.6059 Alte investigații 2.606 Analize pentru determinarea Hb și a Fe 2.6060 Hb totala 2.6061 Hb libera serică 2.6062 Carboxihemoglobina 2.6063 CTLF 2.6064 Transferina, haptoglobina 2.6065 Methemoglobina 2.6066 Porfirina urinară 2.6067 Hemosiderina urinară 2.6069 Aite analize pentru determinarea Hb și a Fe 2.607 Tipuri de Hb 2.6070 Eiectroforeza Hb 2.6071 Testul Kleihauer pentru detectarea hematiilor ce conțin Hb.F 2.6072 Testul de siclizare 2.6079 Alte investigații privind tipurile de Hb 2.608 Eritrocinetica 2.6080 Absorbția Fe 2.6081 Timpul de supraviețuire al hematiilor 2.6082 Locul de distrugere al hematiilor 2.6083 Ritmul de transport al fierului din plasmă 2.6084 Feritina 2.6085 Alte studii privind producerea și distrugerea hematiilor 2.6089 Alte investigații privind citologia sângelui2.61 Deficiente de hemostaza și coagulare 2.610 Teste de screening și urmărire a terapiei anticoagulante 2.6100 Timp de sângerare și retracția cheagului 2.6101 Timp de protrombina PT 2.6102 Timp parțial de tromboplastina a PTT 2.6103 Fibrinogen 2.6104 Heparinemie 2.6105 Timp de trombina TT 2.6106 Produși de degradare ai fibrinogenului 2.6109 Alte teste de screening și urmărire a terapiei anticoagulante 2.611 Factori plasmatici II - XIII 2.612 Teste pentru trombofilie 2.6120 Rezistenta la PCA 2.6121 PC 2.6122 PS 2.6123 ATIII 2.6124 Lupus anticoagulant LA (screening, confirmare) 2.6125 Anticorpi antifosfolipidici 2.6126 Hemocisteina 2.6129 Alte teste pentru trombofilie 2.613 Teste de activitate fibrinolitica 2.6130 PAI 2.6131 t-PA 2.6132 Plasminogen 2.6133 Alfa 2 antiplasmina 2.6134 d dimeri 2.6139 Alte teste de activitate tribinolitică 2.614 Teste de adezivitate - agregabilitate plachetară 2.615 Alte analize și teste de hemostaaza 2.7 HISTOLOGIE, CITOLOGIE, PATOLOGIE GENERALĂ2.70 Histologie 2.700 Secțiuni nefixate 2.7000 Prelucrare piese extemporaneu 2.7001 Secționare la gheață 2.7002 Colorații uzuale: albastru, toluidină și/sau - hematoxilină eozină rapidă 2.7003 Colorații speciale/histochimice/histoenzimologice 2.7004 Colorații imunohistochimice 2.7005 Colorații imunofluorescenta 2.7009 Alte proceduri (fotografiere, ex. Radiologie, etc.) 2.701 Secțiuni fixate: 2.70100 Prelucrare piese fixate 2.70101 Secționare la microtom și întinderea pe placă termostata direct pe lama a cupelor de parafină 2.70102 Colorarea uzuală a cupelor hispatologice: Hematoxilină- Eozină 2.70103 Colorații speciale/colorații histochimice 2.70104 Colorații imunohistochimie 2.70105 Imunofluorescenta pe secțiuni fixate în formol 2.70106 Citologia enzimatică a țesutului. 2.70107 Șuntul pentozei în frontiul epitelial, 2.70108 Fosfataza tartrat acido-rezistenta. 2.70109 Prelucrare pentru microscopie electronica 2.70110 Alte proceduri (fotografiere, ex. Radiologie, etc.) 2.702 Examinarea și diagnosticarea microscopică (citologie și histopatologie) 2.7020 Examinare în microscopie optică 2.7021 Examinare în lumina polarizanta 2.7022 Examinare în contrast de fază 2.7023 Examinare în microscopie confocală 2.7024 Examinare în fluorescență 2.7025 Examinare în microscopie electronica, analiza și interpretare pe computere 2.7029 Altele 2.703 Examinarea materialului biopsic2.71 Citologie 2.710 Examenul celulelor din lichidul cefelorahidian 2.711 Examenul celulelor pt. aparatul respirator 2.712 Examenul celulelor din tractul digestiv 2.713 Examenul celulelor din tractul genito-urinar inclusiv spermato- grama 2.714 Examenul citologic al altor prelevate 2.7140 Examenul citologic din puncțiile ganglionare 2.7141 Examenul citologic din puncțiile tumorale 2.7142 Examenul citologic din puncția aspirație mamară cu ac fin 2.7143 Examenul citologic al altor lichide ale organismului: 2.71430 Lichid pleural 2.71431 Lichid de ascita 2.71432 Lichid amniotic 2.715 Colorații speciale citologice. 2.716 Proceduri de prelucrare a celulelor recoltate 2.7160 Tehnică de prelucrare convențională (clasică) a celulelor 2.7161 Tehnica de prelucrare a mediului lichid 2.7162 Centrifugarea lichidelor prelevate și realizarea frotiului 2.7163 Colorare frotiu fără mucus/colorația Giemsa 2.7164 Colorare frotiu cu mucus/colorația Papanicolau 2.7165 Alte colorații speciale 2.7166 Colorații imunocitochimice 2.7169 Alte proceduri (fotografiere, ex. Radiologie, etc.)2.72 Examenul structurilor nucleare și cromozomiale 2.720 Raportul nucleu/citoplasma 2.721 Cromatina sexuală - Bastonasele Barr 2.722 Cariotipizarea cromozomiala. Aberațiile cromozomiale 2.723 Colorația fluorescenta și de legătura a cromozomilor 2.724 Cultura celulara și stimularea mitozei; colorația cu quinacrina 2.725 Analizele cromozomiale computerizate 2.726 Alte examene ale structurilor nucleare și cromozomile 2.727 Alte investigații genetice 2.7270 A.D.N din celule sau probe de țesut 2.7271 Scindarea A.D.N. cu ajutorul unei enzime litice, inclusiv fragmentarea electroforetică Hibridizarea moleculară A.D.N. cu molecule marcate, 2.7272 eventual și evaluarea calitativă ulterioara prin autoradiografie sau procedee non-radiografice 2.7273 Amplificarea A.D.N. prin reacție în lanț a polimerazei (P.CR.) 2.7274 Electroforeza acizilor nucleici grei în gel de poliacrilamida sau agaroză. 2.7275 Dozări de acizi nucleici prin spectrofotometrie 2.7276 Evaluarea cantitativă prin procedee densitometrice 2.7279 Alte investigații și teste genetice2.73 Cultura și examinarea țesuturilor 2.730 Cultura de țesut pentru diagnostic 2.731 Proba hormonala a sensibilității tisulare 2.732 Extracția factorului de transfer 2.733 Cultura de fibroblaste 2.734 Testul de activitate a factorului de fibroza chistică 2.735 Cultura de țesut malign pentru chimiosensibilitate 2.739 Alte examene ale țesuturilor2.74 Examene și analize medico-legale 2.740 Metale grele în anexele dermului 2.741 Identificarea petelor de sânge 2.742 Identificarea petelor seminale 2.743 Analize chimice ale conținutului gastric 2.744 Alte analize chimice medico-legale pentru țesuturi 2.745 Examenul microscopic 2.746 Examene pentru determinarea paternității 2.749 Alte examene medico-legale2.75 Patologia generala 2.750 Examenul macroscopic al orgaanelor și țesuturilor: 2.7500 Examinarea macroscopică a organelor excizate (piesa nesecționată) 2.7501 Orientarea pieselor pt. prelucrată la parafină. 2.7502 Examenul microscopic al pieselor prelucrate la parafină 2.7503 Examinarea microscopica a conținutului gastric 2.7504 Analize chimice ale țesuturilor 2.7505 Imunofluorescenta tisulara 2.7506 Prepararea țesuturilor pt examenul de paraziți 2.7509 Alte examene de patologie. 2.751 Proceduri postmortem 2.7510 Examenul general al cadavrului 2.7511 Examenul cutiei craniene și a creierului 2.7512 Examenul cavității toracice 2.7513 Examenul cavității abdominale 2.7514 Elaborarea și codificarea diagnosticului anatomo- patologic și de deces 2.7515 Ședința de confruntare anatomo- clinică 2.7519 Alte examene postmortem  +  Anexa nr. 2Județul ................ [][] Nr. înregistrare SC [][][][][][][]Localitatea ............ CNP pacient [][][][][][][][][][][][][]Spitalul .........[][][][][] Situații speciale *1) [] Întocmit de: ........................ parafa mediculuiSecția .......[][][][][][][] Internat prin*3): [] FOAIE DE OBSERVAȚIE CLINICĂ GENERALĂNUMELE ................. PRENUMELE ................... Sexul M/F []Telefon/mobil* ……………………… Adresă de e-mail* ................................* Nu este informație cu caracter obligatoriu.Data nașterii: zi [][] lună [][] an [][][][] │Grup sangvin: A/B/AB/0; Rh +/-Domiciliul legal: județul[][] Localitatea ..... │Alergic la:..................Sect. [] Mediul U/R [] Str. .......... Nr. ... │Data internării: ora [][][][]Reședința: județul [][] Localitatea ........... │ zi [][] lună [][] an [][][][]Sect. [] Mediul U/R [] Str. .......... Nr. ... │Data externării: ora [][][][]Cetățenie: Român [] Străin [] ........ │ zi [][] lună [][] an [][][][]Greutatea la naștere │ (nou născuți) [][][][]grame │Nr. zile spitalizare .........Greutatea la internare │ (copii 0-1an) [][][][]grame │Nr. zile c.m. la externare ... └──────────────────────────────CNP mamă [][][][][][][][][][][][][] FO mamă [][][][][][][]Ocupația: fără ocupație (1); salariat (2); lucrător pe cont propriu (3);patron (4); agricultor (5); elev/student (6) șomer (7) pensionar (8) []Locul de muncă ................................Nivel de instruire: fără studii (1); ciclu primar (2); ciclu gimnazial (3);școală profesională (4); liceu (5) școală postliceală (6); studii superioarede scurtă durată (7); studii superioare (8); nespecificat (9) []C.I/B.I. seria [][] Nr. [][][][][][] Certificat naștere (copil) seria [][] Nr. [][][][][][] ┌────────────────┐ Statut asigurat:│Asigurat CNAS []│ Asigurare voluntară [] Neasigurat []┌────────────────┘ └───────────────────────────────────────────┐│Tip asig.CNAS: Obligatorie [][] Acord [] Card [] Formulare [][][]││ CAS internațional european europene ││Nr. card european [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] ││Nr. pașaport [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] ││Nr. card național [][][][][][][][][][][][][][][][] │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Tipul internării: fără bilet internare (1); bilet internare MF (2); bilet internare Med. Spec. (3); transfer interspit. (4); la cerere (5); alte (9) [] Serie BI [][][][][] Nr. BI [][][][][][][][][][] Criteriul internare*2): [][] Diagnosticul de trimitere: .............................................. Diagnosticul la internare: .............................................. ................................................................. [][][][][] Semnătura și parafa medicului ................... Diagnosticul la 72 de ore: .............................................. ......................................................................... Semnalare boală profesională Diagnosticul principal la externare: ............................ [][][][][] ................................................................. [][][][][] Diagnostice secundare la externare (complicații/comorbidități): 1. .............................................................. [][][][][] 2. .............................................................. [][][][][] 3. .............................................................. [][][][][] 4. .............................................................. [][][][][] 5. .............................................................. [][][][][] Semnătura și parafa medicului șef Semnătura și parafa medicului curant ....................... ............................ 23.3 A4 t2 Număr ore de ventilație mecanică: [][][] Intervenția chirurgicală principală:......................................... ............................................................................. ................................................................[][][][][][][] Consimțământul pentru intervenție: .......................................... ┌─ ─┐ │medic operator principal ................................ │ │ │ Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │ │ │ │medic operator III ............. asistent/ă ............. │ └─ ─┘ Data și ora începerii Data și ora sfârșit intervenției: ___/___/_______|__ intervenție: ___/___/_______|__ Intervenții chirurgicale concomitente (cu cea principală): 1. ............................................................[][][][][][][] ┌─ ─┐ │medic operator principal ................................ │ │ │ Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │ │ │ │medic operator III ............. asistent/ă ............. │ └─ ─┘ Data și ora începerii Data și ora sfârșit intervenției: ___/___/_______|__ intervenție: ___/___/_______|__ 2. ............................................................[][][][][][][] ┌─ ─┐ │medic operator principal ................................ │ │ │ Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │ │ │ │medic operator III ............. asistent/ă ............. │ └─ ─┘ Data și ora începerii Data și ora sfârșit intervenției: ___/___/_______|__ intervenție: ___/___/_______|__ Alte intervenții chirurgicale: 1. .............................................................. [][][][][] ┌─ ─┐ │medic operator principal ................................ │ │ │ Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │ │ │ │medic operator III ............. asistent/ă ............. │ └─ ─┘ Data și ora începerii Data și ora sfârșit intervenției: ___/___/_______|__ intervenție: ___/___/_______|__ 2. .............................................................. [][][][][] ┌─ ─┐ │medic operator principal ................................ │ │ │ Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │ │ │ │medic operator III ............. asistent/ă ............. │ └─ ─┘ Data și ora începerii Data și ora sfârșit intervenției: ___/___/_______|__ intervenție: ___/___/_______|__ Examen citologic .......................................................... Examen extemporaneu ....................................................... Examen histopatologic (biopsie - piesă operatorie) ........................ ....................... Transfer între secțiile spitalului:
  Secția Diagnostic Data și ora intrării Data și ora ieșirii Nr. zile spitalizare
  Starea la externare: vindecat (1); ameliorat (2); staționar (3); agravat (4); decedat (5) [] Tipul externării: externat (1); externat la cerere (2); transfer interspitalicesc (3); decedat (4) [] Deces: intraoperator (1); postoperator: 0-23 ore (2); 24-47 ore (3); > 48 ore (4) Data și ora decesului: zi [][] luna [][] an [][][][] ora [][][][] Diagnostic în caz de deces: a. Cauza directă (imediată) ............................................. b. Cauza antecedentă .................................................... I Stări morbide inițiale: c. ...................................................................... d. ...................................................................... II Alte stări morbide importante ......................................... ....................................................................... Diagnostic anatomo-patologic (autopsie), macroscopic: ..................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... Microscopic: .............................................................. ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... Codul morfologic (în caz de cancer) M [][][][][] Explorări funcționale: Denumirea Codul Nr. 1. ....................................... [][][][][][][] [][] 2. ....................................... [][][][][][][] [][] 3. ....................................... [][][][][][][] [][] 4. ....................................... [][][][][][][] [][] 5. ....................................... [][][][][][][] [][] 6. ....................................... [][][][][][][] [][] Investigații radiologice: Denumirea Codul Nr. 7. ....................................... [][][][][][][] [][] 8. ....................................... [][][][][][][] [][] 9. ....................................... [][][][][][][] [][]10. ....................................... [][][][][][][] [][]11. ....................................... [][][][][][][] [][]12. ....................................... [][][][][][][] [][] Alte proceduri terapeutice: Denumirea Codul Nr.13. ....................................... [][][][][][][] [][]14. ....................................... [][][][][][][] [][]15. ....................................... [][][][][][][] [][]16. ....................................... [][][][][][][] [][]17. ....................................... [][][][][][][] [][]18. ....................................... [][][][][][][] [][] ALTE OBSERVAȚII:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 MOTIVELE INTERNĂRII: ...................................................... ........................................................................... ........................................................................... ANAMNEZA: ................................................................. a) Antecedente heredo-colaterale ................................. ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... b) Antecedente personale, fiziologice și patologice .............. ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... c) Condiții de viață și muncă .................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... d) Comportamente (fumat, alcool etc.) ........................................................................... ........................................................................... e) Medicație de fond administrată înaintea internării (inclusiv preparate hormonale și imunosupresoare ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ISTORICUL BOLII: .......................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... EXAMENUL CLINIC GENERAL ................................................... EXAMEN OBIECTIV ........................................................... Starea generală .............. Talie .......... Greutate .................. Starea de nutriție ................... Starea de conștientă ............... Facies .................................................................... Tegumente ................................................................. ........................................................................... Mucoase ................................................................... ........................................................................... Fanere .................................................................... Țesut conjunctiv-adipos ................................................... ........................................................................... Sistem ganglionar ......................................................... ........................................................................... ........................................................................... Sistem muscular ........................................................... ........................................................................... ........................................................................... Sistem osteo-articular .................................................... ........................................................................... ........................................................................... APARAT RESPIRATOR ......................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... APARAT CARDIOVASCULAR ..................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... APARAT DIGESTIV ........................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... FICAT, CĂI BILIARE, SPLINĂ ................................................ ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... APARAT URO-GENITAL ........................................................ ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... SISTEM NERVOS, ENDOCRIN, ORGANE DE SIMȚ ................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... EXAMEN ONCOLOGIC: ......................................................... 1. Cavitatea bucală ....................................................... 2. Tegumente .............................................................. 3. Grupe ganglioni palpabile .............................................. 4. Sân .................................................................... 5. Organe genitale feminine ............................................... 6. Citologia secreției vaginale ........................................... 7. Prostată și Rect ....................................................... 8. Alte ................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ALTE EXAMENE DE SPECIALITATE .............................................. ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... EXAMENE DE LABORATOR ...................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... EXAMENE RADIOLOGICE (rezultate) ........................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... EXAMENE ECOGRAFICE (rezultate) ............................................ ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... INTERVENȚII CHIRURGICALE (numărul intervenției chirurgicale, protocol operator): ................................................................ ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... EXAMENE ANATOMO-PATOLOGICE: ............................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... SUSȚINEREA DIAGNOSTICULUI ȘI TRATAMENTULUI: CLINIC: ................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... PARACLINIC: ................................................................ ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... EPICRIZA: ................................................................. ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... Semnătura și parafa medicului, ..............................
  FOAIE DE TEMPERATURA ADULȚI CNP [][][][][][][][][][][][][] Numele ................ Prenumele ..................... Anul ....... luna ....... Nr. foii de observație ...... Nr. salon .... Nr. pat .......
  Ziua
  Zile de boală
  R e s p.T.A.PulsT e m p DSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDS
  3530160 41°
  3025140 40°
  2520120 39°
  2015100 38°
  151080 37°
  10560 36°
  Lichide ingerate
  Diureză
  Scaune
  Dietă
  FOAIE DE EVOLUȚIE ȘI TRATAMENT
  DATA EVOLUȚIE TRATAMENT
   + 
  Notă 1
  privind situațiile speciale
  Situații speciale Cod
  Suspiciune de accident de muncă 1
  Suspiciune de boală profesională 2
  Accident rutier 3
  Vătămare corporală 4
  Internare nevoluntară conform Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată5
  Infecție confirmată cu COVID-196
  Suspiciune/Testare pentru infecție cu COVID-19, neconfirmată7
  (la 23-03-2020, Nota 1 din Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 474 din din 20 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 23 martie 2020 )
  Notă 2privind criteriile de internare prevăzute în Normele metodologice de aplicare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (la 04-05-2022, sintagma: Normele metodologice de aplicare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.252 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 04 mai 2022 ) (la 02-07-2021, Titlul Notei 2 din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.119 din 2 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 02 iulie 2021 )
  Criterii de internare Cod
  naștere 1
  urgențe medico-chirurgicale și situațiile în care este pusă în pericol viața pacientului sau care au acest potențial, ce necesităsupraveghere medicală continuă 2
  boli cu potențial endemoepidemic care necesită izolare și tratament 3
  bolnavi aflați sub incidența art. 109, 110, 124 și 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, și în cazurile dispuse prin ordonanță a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, și tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanța de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum și tratamentul pacienților din penitenciare ale căror afecțiuni necesită monitorizare și reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital 4
  diagnosticul nu poate fi stabilit și tratamentul nu poate fi efectuat și/sau monitorizat în ambulatoriu ori spitalizare de zi 5
  bolnavi care necesită asistență medicală spitalicească de lungă durată - ani 6
  Notă 3privind structura prin care se realizează internarea pacientului
  Internat prin Cod
  Biroul de internări 1
  Camera de gardă 2
  Unitate de primire urgențe 3
  Centru de primire urgențe 4
  (la 01-11-2016, Anexa 2 a fost modificată de Punctul 1 și 2 ale Articolului I din ORDINUL nr. 1.110 din 7 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 13 octombrie 2016 )
   +  Anexa nr. 3INSTRUCȚIUNIprivind completarea formularuluiFoaie de observație clinică generală (FOCG)1. Completarea următoarelor rubrici se face cu litere majuscule: județul, localitatea, spitalul, secția, numele, prenumele și toate diagnosticele de pe prima pagină.2. Completarea FOCG se face pe baza următoarelor acte oficiale:a) buletin de identitate;b) talon de pensie;c) certificat de naștere pentru copiii sub 15 ani (care nu au încă buletin de identitate);d) pașaport;e) permis de conducere.2^1. Pentru cetățenii străini sau apatrizi aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiari ai Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, documentele pe baza cărora se completează FOCG sunt cele prevăzute de Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, precum și pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare. (la 04-05-2022, Anexa nr. 3 a fost completată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.253 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 04 mai 2022 ) 3. Rubricile se completează și se codifică astfel:3.1. Județul și localitatea se referă la spital; completarea codului județului se va face alfabetic pe județele țării, codificându-se conform listei din anexă care face parte integrantă din prezentele instrucțiuni cu 01 (județul Alba) și în continuare până la 42 (municipiul București).3.2. Spitalul și secția se trec și se codifică conform nomenclatorului unităților sanitare publicat pe pagina de internet a Ministerului Sănătății: www.ms.ro, respectiv Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii și codificării structurilor organizatorice (secții, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităților sanitare din România, cu completările ulterioare.Următoarele structuri se codifică astfel:
  Nr. crt.Secție Cod
  1. Recuperare medicală 1393_REC
  2. Psihiatrie cronici 1333.2
  3. Psihiatrie cronici (lungă durată) 1333.1
  4. Distrofici pediatrie (recuperare pediatrică) 1272.2
  5. Pediatrie (recuperare pediatrică) 1272.1
  6. Neonatologie (prematuri) aferentă unei maternități de gradul III 1222.2
  7. Neonatologie (prematuri) aferentă unei maternități de gradul II 1222.1
  8. Îngrijiri paleative 1061_PAL
  3.3. Numărul de înregistrare al FOCG se face după codul unic al spitalului din Registrul de intrări-ieșiri pentru spitalizarea continuă și poate avea maximum 10 caractere. (la 01-04-2018, Subpunctul 3.3. din Punctul 3. , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 27 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 28 martie 2018 ) 3.4. CNP pacient - se completează pe baza unui act oficial menționat la pct. 2, după cum urmează:a) pentru cetățenii români;b) pentru cetățenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, care au atribuit de către Ministerul Afacerilor Interne, cod numeric personal;c) pentru cetățenii statelor membre ale UE/SEE/Elveția, beneficiari ai formularelor europene care au atribuit de către Ministerul Afacerilor Interne, cod numeric personal;d) pentru cetățenii străini sau apatrizi aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiari ai Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, în câmpul «CNP pacient» se va completa numărul unic de identificare atribuit prin aplicația pusă la dispoziție de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate conform prevederilor art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare. (la 04-05-2022, Punctul 3.4. din Punctul 3. , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.253 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 04 mai 2022 ) 3.5. Situații speciale - se codifică atunci când situația o impune conform Notei 1 a formularului FOCG.3.6. "întocmit de" - se trece numele medicului care a întocmit FOCG și se aplică parafa acestuia.3.7. Internat prin - se codifică conform Notei 3 a formularului FOCG.3.8. Sexul - se completează în căsuța alăturată litera M (masculin) sau F (feminin).3.9. Data nașterii se codifică în căsuțele respective cu 01-31 (zi), 01-12 (lună), anul calendaristic respectiv.3.10. Domiciliul legal - județul, localitatea, sectorul - pentru municipiul București, urban/rural, strada și numărul etc. se completează pe baza actelor oficiale prevăzute la pct. 2.3.11. Reședința corespunde cu județul, localitatea, sectorul etc. unde locuiește în prezent persoana spitalizată și se completează, de asemenea, pe baza actelor oficiale prevăzute la pct. 2.3.12. Cetățenia - se bifează în căsuța corespunzătoare pe baza documentelor de identitate și se înscrie pentru cetățenii străini cetățenia.3.13. Greutatea la naștere se completează pentru nou-născuți.3.14. Greutatea la internare se completează pentru copii sub un an (0-1 an).3.15. CNP-ul mamei se completează numai în FOCG a nou-născutului și a copiilor cu vârsta mai mică de 1 an.3.16. Numărul FOCG al mamei se completează numai în FOCG a nou-născutului și a copiilor cu vârsta mai mică de 1 an, când mama este internată în același spital.3.17. Ocupația - se trece în căsuța alăturată codului ocupației (de la 1 la 8).3.18. Locul de muncă se completează de pe dovada eliberată de unitatea unde este angajată persoana respectivă.3.19. Nivelul de instruire - se trece în căsuța alăturată codul pentru nivelul de instruire (de la 1 la 9).3.20. Statut asigurat - se completează pe baza documentelor care atestă calitatea de asigurat, după cum urmează:a) asigurat CNAS - pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie, acord internațional, card european, formulare europene, precum și pentru cetățenii străini sau apatrizi aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiari ai Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare; (la 04-05-2022, Litera a) din Punctul 3.20. , Punctul 3. , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.253 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 04 mai 2022 ) b) asigurare voluntară - pentru cei care au o asigurare privată;c) neasigurat - pentru pacienții care nu au nici asigurare CNAS, nici asigurare voluntară.3.21. Tip asigurare - se completează numai pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare CNAS, astfel:a) se bifează "Obligatorie" - pentru cetățenii români sau străini care au un document doveditor pentru acest tip de asigurare;b) se bifează "Acord internațional" - pentru persoanele asigurate din statele cu care România a încheiat documente internaționale în domeniul sănătății. În absența codului numeric personal al pacientului se completează numărul pașaportului.c) se bifează "Card european" - cetățenii străini care prezintă un card european de asigurări sociale de sănătate emis de un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană. În baza acestui card, persoana respectivă beneficiază de acele servicii medicale care devin necesare în perioada șederii sale în România; în această situație se completează și numărul cardului în secțiunea Nr. card european;d) se completează "Formularele europene" (E106, E109, E112, E120, E121, Sxxx) - pentru cetățenii străini pe baza formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. În absența codului numeric personal al pacientului se completează numărul pașaportului;e) Nr. card național se completează pentru cetățenii români pe baza cardului național de asigurări sociale de sănătate.f) pentru cetățenii străini sau apatrizi aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiari ai Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, în câmpul «Asigurat CNAS» se va completa olograf «beneficiar al OUG nr. 15/2022», iar medicul curant va aplica semnătura și parafa. (la 04-05-2022, Punctul 3.21. , Punctul 3. , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.253 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 04 mai 2022 ) 3.22. CAS - se completează pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie și asigurare facultativă.3.23. Criteriul de internare - se completează numeric în ordinea prevăzută în Normele metodologice de aplicare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, conform Notei 2 privind criteriile de internare, atașată FOCG (la 02-07-2021, Subpunctul 3.23. din Punctul 3. , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.119 din 2 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 02 iulie 2021 ) (la 04-05-2022, sintagma: Normele metodologice de aplicare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.252 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 04 mai 2022 )
  4. Grupul sangvin, Rh și alergic la - se completează pe baza actelor medicale ale pacientului, fie pe baza investigațiilor ce se efectuează la internarea în spital.5. Tipul internării: se trece în căsuța alăturată codul tipului de trimitere (de la 1 la 5, respectiv 9), după cum urmează:1 - fără bilet de internare;2 - bilet de internare de la medicul de familie (BI MF);3 - bilet de internare de la medicul specialist (BI MS);4 - transfer interspitalicesc;5 - internare la cerere.9 - alte - bilet de internare de la medici care au încheiate convenții cu casa de asigurări de sănătate pentru a elibera bilete de internare: medicii din unitățile de asistență medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, medicii care își desfășoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală și staționar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și care se află în structura spitalelor ca unități fără personalitate juridică, precum și de medicii de medicina muncii.Pentru tipul internării BI MF (2), BI MS (3) și alte (9), se completează seria BI cu seria biletului de internare și nr. BI cu numărul biletului de internare. (la 01-04-2018, Codul tipului de trimitere 9, Punctul 5. din Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 27 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 28 martie 2018 ) 6. Data internării și externării, ora internării și externării, numărul zilelor de spitalizare și numărul de zile de concediu medical acordate la externare se completează în căsuțele corespunzătoare.7. Diagnosticul de trimitere se completează de medicul de gardă pe baza biletului de trimitere (internare) numai pentru pacienții care se prezintă la spital cu bilet de trimitere (internare); se notează diagnosticul precizat de medicul care a trimis pacientul pentru a fi spitalizat; diagnosticul de trimitere nu se codifică.8. Diagnosticul de internare este cel al medicului de gardă al spitalului și este semnat și parafat; el se codifică conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătății nr. 1.199/2011 privind introducerea și utilizarea clasificării RO DRG v.1.9. Diagnosticul la 72 ore este cel al medicului curant, nu se codifică.10. Diagnosticul la externare se completează și se codifică de către medicul curant conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătății nr. 1.199/2011. În caz de transfer intraspitalicesc, comisia de specialitate/consiliul medical din spital va stabili pentru o FOCG un singur diagnostic principal al episodului respectiv de îngrijiri, iar celelalte diagnostice vor fi trecute dacă este cazul la diagnostice secundare și complicații.10.1. Diagnosticul principal are două rânduri, al doilea pentru situațiile de codificare duală:10.1.1. În caz de traumatisme și otrăviri:a) în primul rând se trece natura acestora (capitolele S, T din clasificarea RO DRG v.1);b) în al doilea rând se trece cauza externă (capitolele V, W, X, Y din clasificarea RO DRG v.1).10.1.2. În cazul afecțiunilor notate cu dagger (+) și asterix (*):a) în primul rând se trece diagnosticul cu (+);b) în al doilea rând se trece cel cu (*).10.2 Diagnosticele secundare (complicații/comorbidități) se înregistrează pentru celelalte afecțiuni, concomitente cu diagnosticul principal, trecându-se exclusiv complicațiile/ comorbiditățile pentru care pacientul a fost investigat și tratat în timpul episodului respectiv de boală; se codifică conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătății nr. 1.199/2011.10.3. Semnalarea ca boală profesională se completează de către medicul curant - prin bifarea căsuței respective din coloana «Semnalare boală profesională», din dreptul diagnosticelor, respectiv diagnosticul principal la externare și diagnostice secundare la externare (complicații/comorbidități), după caz. Pentru semnalarea și raportarea suspiciunilor de boală profesională, în cazul în care cel puțin unul dintre diagnosticele de la externare are suspiciunea de a fi cauzat sau agravat de ocupație sau de condițiile de la locul de muncă, medicul curant va bifa obligatoriu căsuța respectivă, urmat de semnalarea cazului ca boală profesională prin întocmirea fișei BP1, conform art. 150 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare.NOTĂ:La codificare se va ține seama de standardele și reglementările de clasificare și codificare în vigoare, trecându-se exclusiv complicațiile/comorbiditățile pentru care pacientul a necesitat îngrijiri suplimentare și/sau monitorizare, a fost investigat și/sau tratat în timpul episodului respectiv de boală.11. Număr de ore de ventilație mecanică - se completează cu numărul de ore de ventilație mecanică continuă, cuprins între data, ziua, ora intubării și data, ziua, ora detubării, calculat astfel:a) dacă pacientul nu necesită asistarea respirației, numărul de ore de ventilație mecanică nu se completează;b) dacă pacientul necesită asistarea respirației într-un singur episod de ventilație mecanică pe durata spitalizării, numărul de ore de ventilație mecanică este egal cu durata acestui episod;c) dacă pacientul necesită asistarea respirației în episoade de ventilație mecanică fragmentate pe durata spitalizării, numărul de ore de ventilație mecanică este egal cu durata celui mai lung episod.12. Intervenția chirurgicală principală, cele concomitente, alte intervenții chirurgicale: se completează pe baza Registrului protocol operator, trecându-se echipa operatorie, codurile respective, conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătății nr. 1.199/2011, data și ora de început și de sfârșit a acestora.a) Data și ora de început se referă la momentul în care pacientul este poziționat în vederea efectuării procedurii chirurgicale.b) Data și ora de sfârșit se referă la momentul în care pacientul părăsește sala de operație/cabinetul de examinare.13. Examen citologic, extemporaneu, histopatologic - se trec elementele mai importante ale examenelor respective efectuate în spital.14. Transfer între secțiile spitalului - se completează de fiecare secție în care a fost internat și transferat pacientul.15. Starea la externare, tipul externării și decesul intraoperator și postoperator se completează și se codifică de medicul curant în căsuțele respective.16. Diagnosticul în caz de deces se completează și se codifică tot de medicul curant, concomitent cu Certificatul constatator de deces, utilizându-se clasificația internațională a maladiilor CIM, revizia 10 OMS.17. Diagnosticul anatomopatologic se completează pe baza buletinului de examinări histopatologice ale anatomopatologului care, în caz de tumori maligne, trece și codul morfologic după regulile de codificare cuprinse în broșura de clasificație a tumorilor.18. Explorări funcționale și investigații radiologice se completează de medicul curant pe baza buletinelor respective ale compartimentelor de explorări funcționale și radiologie, preluând codurile puse de aceste compartimente și separat numărul de explorări și investigații. Codificarea se face conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătății nr. 1.199/2011.19. Motivele internării - se trec semnele și simptomele care au motivat spitalizarea pacientului.20. Anamneza și istoricul bolii vor cuprinde pe subcapitole (a, b, c, d, e) tot ce cunoaște pacientul despre antecedentele familiale, personale și boala care a necesitat spitalizarea.21. Examenul clinic general, examenul oncologic, alte examene speciale, cele radiologice, anatomopatologice, ecografice etc. Examenul clinic general este cel al medicului curant, iar celelalte sunt ale altor secții sau laboratoare și sunt trecute în buletinele de investigații, din care medicul curant va trece în FOCG ceea ce este mai important pentru cazul tratat, anexând și buletinele.22. Susținerea diagnosticului și tratamentului, epicriza și recomandările la externare sunt obligatoriu de completat de medicul curant*) și revăzut de șeful secției respective. Cuprinde rezumativ principalele etape ale spitalizării și ale tratamentului acordat pe parcurs, recomandările date celui externat, medicamentele prescrise, comportamentul indicat acestuia în perioada următoare externării.----------*) Se consideră medic curant numai medicii care lucrează în secțiile cu paturi, astfel:a) în secțiile medicale va fi considerat medic curant medicul care parafează externarea și stabilește diagnosticele la externare;b) în secțiile chirurgicale va fi considerat medic curant medicul care parafează externarea și stabilește diagnosticele la externare dacă nu s-au efectuat intervenții chirurgicalesaumedicul operator principal ("mâna întâi") la intervenția chirurgicală principală;c) la secțiile de obstetrică-ginecologie:– dacă nu există o naștere - se consideră medic curant medicul care parafează externarea și stabilește diagnosticele la externare dacă nu s-au efectuat intervenții chirurgicalesaumedicul operator principal ("mâna întâi") la intervenția chirurgicală principală;– dacă are loc o naștere - se consideră medic curant medicul care a asistat nașterea sau medicul operator principal în cazul nașterii prin operație cezariană.23. Semnătura și parafa medicului - se completează de către medicul curant.  +  Anexala instrucțiuniLISTAcodurilor județelor
  JUDEȚUL Cod județ
  ALBA 01
  ARAD 02
  ARGEȘ 03
  BACĂU 04
  BIHOR 05
  BISTRIȚA-NĂSĂUD 06
  BOTOȘANI 07
  BRAȘOV 08
  BRĂILA 09
  BUZĂU 10
  CARAȘ-SEVERIN 11
  CĂLĂRAȘI 12
  CLUJ 13
  CONSTANȚA 14
  COVASNA 15
  DÂMBOVIȚA 16
  DOLJ 17
  GALAȚI 18
  GIURGIU 19
  GORJ 20
  HARGHITA 21
  HUNEDOARA 22
  IALOMIȚA 23
  IAȘI 24
  ILFOV 25
  MARAMUREȘ 26
  MEHEDINȚI 27
  MUREȘ 28
  NEAMȚ 29
  OLT 30
  PRAHOVA 31
  SATU MARE 32
  SĂLAJ 33
  SIBIU 34
  SUCEAVA 35
  TELEORMAN 36
  TIMIȘ 37
  TULCEA 38
  VASLUI 39
  VÂLCEA 40
  VRANCEA 41
  BUCUREȘTI 42
  ------------Anexa nr. 3 a fost înlocuită cu anexa nr. II din ORDINUL nr. 648 din 3 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 5 iunie 2014, conform pct. 3 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 4Județul ................ [][] Nr. înregistrare SZ [][][][][][][]Localitatea ............ CNP pacient [][][][][][][][][][][][][]Unitatea sanitară..... [][][][][][]Structura......... [][][][][][][][] Întocmit de: ..................... parafa medicului FIȘĂ DE SPITALIZARE DE ZINUMELE ................. PRENUMELE .............................. Sexul M/F []Telefon/mobil * ………… Adresă de e-mail* ….......................... Notă
  * Nu este informație cu caracter obligatoriu.
  Data nașterii: zi [][] lună [][] an [][][][] │Grup sangvin A/B/AB/0; Rh +/-Domiciliul legal: județul[][] Localitatea ..... │Alergic la:..................Sect.[] Mediul U/R [] Str. ............ Nr. ... │Data deschidere fișă ora[][][][]Reședința: județul [][]Localitatea ............ │zi [][] lună [][] an[][][][]Sect. [] Mediul U/R [] Str. ........... Nr. ... │Data închidere fișă ora[][][][]Cetățenie: Român [] Străin [] ........ │zi [][] lună [][] an[][][][]Ocupația: fără ocupație (1); salariat (2); │lucrător pe cont propriu (3); patron (4); │Nr. vizite înagricultor (5); elev/student (6) șomer (7) │spitalizarea de zi: [][]pensionar (8) [] │Locul de muncă ................................ └──────────────────────────────Nivel de instruire: fără studii (1); ciclu primar (2); ciclu gimnazial (3);școală profesională (4); liceu (5) școală postliceală (6); studii superioare descurtă durată (7); studii superioare (8); nespecificat (9) []C.I/B.I. seria [][] Nr. [][][][][][] Certificat seria [][] Nr. [][][][][][] naștere (copil) ┌────────────────┐ Statut asigurat:│Asigurat CNAS []│ Asigurare voluntară [] Neasigurat []┌────────────────┘ └─────────────────────────────────────────────────┐│Tip asig. CNAS: Obligatorie CAS[][] Acord [] Card [] Formulare [][][][]││ internațional european europene ││Nr. card european [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] ││Nr. pașaport [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] ││Nr. card național [][][][][][][][][][][][][][][][] │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Tipul internării: fără bilet internare (1); bilet internare MF (2); bilet internare Med. Spec. (3);la cerere (5); alte (9) [] Serie BI [][][][][] Nr. BI [][][][][][][][][][]Criteriu internare*1): [][]Nr. din registrul național: [][][][][][] Tip servicii spitalizare de zi (asigurați CNAS): [] Tip caz rezolvat: [] Semnalare boală profesională Diagnosticul principal la externare:.................................... [][][][][] ........................................................................ [][][][][] Diagnostice secundare la externare (complicații/comorbidități): 1. ................................................................ [][][][][] 2. ................................................................ [][][][][] 3. ................................................................ [][][][][] 4. ................................................................ [][][][][] 5. ................................................................ [][][][][] Semnătura și parafa medicului curant ...................┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Data de început a vizitei: zi [][] luna [][] anul [][][][] ora început [][][][] ││ ││ Data de sfârșit a vizitei: zi [][] luna [][] anul [][][][] ora sfârșit [][][][] │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ SERVICII EFECTUATE │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. ..................................................................... │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. ..................................................................... │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. ..................................................................... │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ EXPLORĂRI / INVESTIGAȚII / PROCEDURI / ANALIZE EFECTUATE │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Explorări funcționale: Denumirea Codul Nr. 1. ................................... [][][][][][][] [][] 2. ................................... [][][][][][][] [][] 3. ................................... [][][][][][][] [][] 4. ................................... [][][][][][][] [][] 5. ................................... [][][][][][][] [][] Investigații radiologice: Denumirea Codul Nr. 6. ................................... [][][][][][][] [][] 7. ................................... [][][][][][][] [][] 8. ................................... [][][][][][][] [][] 9. ................................... [][][][][][][] [][]10. ................................... [][][][][][][] [][] Alte proceduri terapeutice: Denumirea Codul Nr.11. ................................... [][][][][][][] [][]12. ................................... [][][][][][][] [][]13. ................................... [][][][][][][] [][]14. ................................... [][][][][][][] [][]15. ................................... [][][][][][][] [][]16. ................................... [][][][][][][] [][] Analize de laborator: Denumirea Codul Nr.17. ................................... [][][][][][][] [][]18. ................................... [][][][][][][] [][]19. ................................... [][][][][][][] [][]20. ................................... [][][][][][][] [][]21. ................................... [][][][][][][] [][]22. ................................... [][][][][][][] [][]23. ................................... [][][][][][][] [][]24. ................................... [][][][][][][] [][]┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ALTE EXAMENE DE SPECIALITATE │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ TRATAMENTE EFECTUATE │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................ EPICRIZA:...................... ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................ Semnătura și parafa medicului ...............
  Notă 1privind criteriile de internare prevăzute în Normele metodologice de aplicare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (la 02-07-2021, Titlul Notei 1 din Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.119 din 2 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 02 iulie 2021 ) (la 04-05-2022, sintagma: Normele metodologice de aplicare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.252 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 04 mai 2022 )
  Criterii de internareCod
  Urgențe medico-chirurgicale, ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore1*)
  Diagnosticul nu poate fi stabilit și tratamentul nu poate fi efectuat și/sau monitorizat în ambulatoriu2**)
  Epidemiologic pentru bolnavii care necesită tratament în afecțiuni care nu necesită izolare3**)
  *) Criteriul de internare «cod 1» se completează numai în cazul în care pacientul beneficiază de serviciile prevăzute la pozițiile 88, 89, 96 și 97 din lista prevăzută la cap. I lit. B pct. B.1 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare, care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătății. (la 04-05-2022, sintagma: Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.252 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 04 mai 2022 ) **) Criteriul de internare «cod 3» se completează numai în cazul în care pacientul este neasigurat și beneficiază de serviciile prevăzute la pozițiile 3 și 4 din lista prevăzută la cap. I lit. B pct. B.3.1 și poziția 59 din lista de la pct. B.3.2 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările și completările ulterioare, care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătății. În cazul în care serviciile prevăzute la pozițiile 3 și 4 din lista prevăzută la cap. I lit. B pct. B.3.1 și poziția 59 din lista de la pct. B.3.2 sunt acordate asiguraților, se completează «cod 2».Pentru serviciile de spitalizare de zi acordate în centrele de evaluare organizate conform reglementărilor Ordinului ministrului sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență, cu modificările și completările ulterioare, servicii a căror listă este prevăzută la art. 5 din anexa nr. 50, precum și la art. 4 din anexa nr. 51 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările și completările ulterioare, se completează criteriul de internare «cod 2», indiferent de statutul persoanei care a beneficiat de servicii. (la 04-05-2022, Asteriscul **) din Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.252 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 04 mai 2022 ) (la 02-07-2021, Nota din Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctele 2 și 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.119 din 2 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 02 iulie 2021 )
   +  Anexa nr. 5
  INSTRUCȚIUNI
  privind completarea fișei de spitalizare de zi (FSZ)
  Se întocmesc fișe de spitalizare de zi distincte pentru fiecare poziție din cazurile rezolvate/serviciile medicale în regim de spitalizare de zi prevăzute la lit. B pct. B.1, pct. B.2, pct. B.3 subpct. B.3.1 și B.3.2, pct. B.4.1 și pct. B.4.2 din anexa nr. 22, precum și pentru fiecare poziție din serviciile medicale - caz în regim de spitalizare de zi prevăzute la art. 5 din anexa nr. 50 și la art. 4 din anexa nr. 51 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările și completările ulterioare. (la 04-05-2022, Primul paragraf din Anexa nr. 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.252 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 04 mai 2022 ) 1. Datele de identificare a spitalului și datele de identificare a pacientului se completează precum cele din formularul „Foaie de observație clinică generală“.2. Numărul de înregistrare al fișei de spitalizare de zi este unic pe spital, se face după codul unic din registrul de intrări-ieșiri pentru spitalizare de zi al spitalului și poate avea maximum 10 caractere.3. Tipul internării: se trece în căsuța alăturată codul tipului de trimitere (1, 2, 3, 5, respectiv 9), după cum urmează:1 - fără bilet de internare;2 - bilet de internare de la medicul de familie (BI MF);3 - bilet de internare de la medicul specialist (BI MS);5 - internare la cerere;9 - alte: bilet de internare de la medici care au încheiate convenții cu casa de asigurări de sănătate pentru a elibera bilete de internare: medicii din unitățile de asistență medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, medicii care își desfășoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală și staționar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și care se află în structura spitalelor ca unități fără personalitate juridică, precum și de medicii de medicina muncii.Pentru tipul internării BI MF (2), BI MS (3) și alte (9) se completează seria BI cu seria biletului de internare și nr. BI cu numărul biletului de internare.4. Criteriul de internare se completează numeric în ordinea prevăzută în Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, conform Notei 1 privind criteriile de internare, atașată FSZ. (la 02-07-2021, Punctul 4 din Anexa nr. 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.119 din 2 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 02 iulie 2021 ) 5. Tip servicii spitalizare de zi se completează conform tipurilor de servicii de spitalizare de zi prevăzute la lit. B din anexa nr. 22, la art. 5 din anexa nr. 50, precum și la art. 4 din anexa nr. 51 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările și completările ulterioare: – C: pentru serviciile medicale de tip «caz rezolvat» - de la lit. B pct. B.1 și B.2 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările și completările ulterioare; – S: pentru serviciile medicale de tip «serviciu» - de la lit. B pct. B.3 subpct. B.3.1 și B.3.2, pct. B.4.1 și pct. B.4.2 din anexa nr. 22, de la art. 5 din anexa nr. 50, precum și de la art. 4 din anexa nr. 51 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările și completările ulterioare. (la 04-05-2022, Punctul 5. din Anexa nr. 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.252 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 04 mai 2022 ) 6. Tip caz rezolvat: se completează numai pentru serviciile medicale de tip caz rezolvat, după cum urmează:– M: pentru serviciile medicale de tip „caz rezolvat“ de tip MEDICAL - de la lit. B pct. B.1 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021;– C: pentru serviciile medicale de tip „caz rezolvat“, de tip CHIRURGICAL - de la lit. B pct. B.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021. (la 02-07-2021, Punctul 6 din Anexa nr. 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.119 din 2 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 02 iulie 2021 ) 7. Diagnosticul principal și diagnosticele secundare se codifică conform Listei tabelare a bolilor conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătății nr. 1.199/2011 privind introducerea și utilizarea clasificării RO DRG v.1, de către medicul curant.7.1. Semnalarea ca boală profesională se completează de către medicul curant - prin bifarea căsuței respective din coloana „Semnalare boală profesională“, din dreptul diagnosticelor, respectiv diagnosticul principal și diagnostice secundare la externare (complicații/comorbidități), după caz. Pentru semnalarea și raportarea suspiciunilor de boală profesională, în cazul în care cel puțin unul dintre diagnosticele de la externare are suspiciunea de a fi cauzat sau agravat de ocupație sau de condițiile de la locul de muncă, medicul curant va bifa obligatoriu căsuța respectivă, urmat de semnalarea cazului ca boală profesională prin întocmirea fișei BP1, conform art. 150 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare.8. Vizitele se înregistrează pentru fiecare prezentare a pacientului cuprinsă în fișa de spitalizare de zi, prin completarea următoarelor informații: data și ora de început a vizitei, precum și data și ora de sfârșit a vizitei. Numărul vizitelor consemnate în fișa de spitalizare de zi se completează în prima pagină a fișei de spitalizare de zi, la momentul închiderii fișei. Data primei vizite coincide cu data deschiderii fișei de spitalizare de zi. În situația în care fișa de spitalizare de zi se închide la o dată ulterioară, indiferent de tipul serviciilor de spitalizare de zi, caz rezolvat sau serviciu, ultima vizită consemnată trebuie să aibă data mai mică sau egală cu data închiderii fișei.9. Procedurile medicale se codifică conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătății nr. 1.199/2011.10. Investigațiile de laborator se codifică conform Nomenclatorului investigațiilor de laborator în vigoare din 15 februarie 2006.11. Înregistrarea procedurilor medicale, a investigațiilor de laborator și a tratamentului se face distinct pentru fiecare vizită.12. Rubrica „Alte examene de specialitate“ se completează în situația în care pacientului i se acordă consultații în diverse specialități necesare pentru rezolvarea cazului sau a serviciului.13. Înregistrarea serviciilor pentru spitalizarea de zi de tip «serviciu» se face distinct pentru fiecare vizită, dacă serviciile respective au fost efectuate în cadrul vizitei, completând denumirea serviciului, conform lit. B pct. B.3, pct. B.4.1 și pct. B.4.2 din anexa nr. 22, art. 5 din anexa nr. 50, precum și art. 4 din anexa nr. 51 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările și completările ulterioare.Vizita durează maximum 12 ore pe zi și nu sunt posibile mai multe vizite în aceeași zi pe aceeași fișă de spitalizare de zi.Pentru spitalizarea de zi de tip «caz rezolvat», secțiunea «Servicii efectuate» nu se completează. (la 04-05-2022, Punctul 13. din Anexa nr. 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.252 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 04 mai 2022 ) (la 01-04-2018, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 27 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 28 martie 2018 )
   +  Anexa nr. 6Datele din foaia de observație clinică generală care formează Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizarea continuă (SMDPC):1. Codul de identificare a cazului externat2. Codul de identificare a spitalului3. Codul de identificare a secției4. Numărul foii de observație clinică generală5. Codul de identificare a pacientului - CID6. Codul situației speciale (suspiciune de accident de muncă, suspiciune de boală profesională, accident rutier, vătămare corporală)7. Structura prin care se realizează internarea pacientului8. Sexul9. Data nașterii10. Județul de domiciliu al pacientului11. Localitatea de domiciliu a pacientului12. Cetățenia13. Greutatea la naștere (doar pentru nou-născuți)14. Greutatea la internare (copii 0-1 an)15. Codul de identificare a mamei - CID mamă (la 01-04-2018, Punctul 15. din Anexa nr. 6 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 401 din 27 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 28 martie 2018 ) 16. FOCG mamă17. Ocupația18. Nivelul de instruire19. Statut asigurat20. Tipul asigurării de sănătate21. Nr. card european22. Nr. pașaport23. Nr. card național24. Casa de asigurări de sănătate25. Tipul internării26. Serie bilet internare27. Număr bilet internare28. Criteriul de internare29. Data internării30. Ora internării31. Diagnosticul la internare32. Data externării33. Ora externării34. Tipul externării35. Starea la externare36. Diagnosticul principal și diagnosticele secundare la externare37. Numărul de ore de ventilație mecanică38. Intervenția chirurgicală principală efectuată39. Data și ora de începere a intervenției chirurgicale principale40. Data și ora sfârșitului de intervenție chirurgicală principală41. Alte intervenții chirurgicale, data și ora de începere a intervenției, data și ora sfârșitului de intervenție42. Alte proceduri: explorări funcționale, investigații radiologice, precum și numărul acestora43. Transferurile intraspitalicești (secția, data și ora)44. Tip deces asociat cu intervenția chirurgicală principală: intraoperator (1), postoperator 0-23 ore (2), postoperator 24-47 ore (3), postoperator 48 ore și peste (4)45. Data și ora decesului46. Codul de parafă al medicului curant47. Codul de parafă al medicului operator------------Anexa nr. 6 a fost înlocuită cu anexa nr. 5 din ORDINUL nr. 1.503 din 11 decembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 16 decembrie 2013, conform modificării aduse de pct. 4 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 7Datele din fișa de spitalizare de zi care formează Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizarea de zi (SMDPZ)1. Codul de identificare a cazului externat2. Codul specific de identificare a vizitei3. Codul de identificare a unității sanitare4. Codul de identificare a secției5. Numărul fișei de spitalizare de zi6. Codul de identificare al pacientului - CID7. Sexul8. Data nașterii9. Județul de domiciliu al pacientului10. Localitatea de domiciliu a pacientului11. Cetățenia12. Ocupația13. Nivelul de instruire14. Statut asigurat15. Tipul asigurării de sănătate16. Nr. card european17. Nr. pașaport18. Nr. card național19. Casa de asigurări de sănătate20. Tipul internării21. Serie bilet internare22. Număr bilet internare23. Criteriul de internare24. Data deschiderii fișei25. Data închiderii fișei26. Tipul de serviciu de spitalizare de zi: CAZ REZOLVAT sau SERVICIU27. Tipul de caz rezolvat (chirurgical sau medical)28. Diagnosticul principal și diagnosticele secundare la închiderea fișei29. Data și ora de început a vizitei,30. Data și ora de sfârșit a vizitei31. Serviciile efectuate în cadrul vizitei, pentru spitalizarea de zi de tip "serviciu" (niciunul, unul sau mai multe servicii efectuate)32. Procedurile efectuate în cadrul vizitei33. Investigațiile de laborator efectuate în cadrul vizitei34. Codul de parafă al medicului curant35. Spitalizare de zi conform Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, completat cu valoarea «DA». Informația este necesară pentru a diferenția fișele de spitalizare, caz rezolvat sau serviciu, de serviciile efectuate în camerele de gardă și în structurile de primire urgențe din cadrul spitalelor pentru care finanțarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătății/ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, care nu necesită internare prin spitalizare continuă, pentru care se întocmește fișă pentru spitalizare după modelul prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-07-2016, Pct. 35 de la secțiunea Datele din fișa de spitalizare de zi care formează Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizarea de zi (SMDPZ) din anexa 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 779 din 30 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iulie 2016. ) Datele din fișa prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.706/2007, cu modificările și completările ulterioare, care formează Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizarea de zi (SMDPZ)1. Codul de identificare a cazului externat2. Codul de identificare a unității sanitare. Unitatea sanitară se codifică conform nomenclatorului unităților sanitare publicat pe pagina de internet a Ministerului Sănătății: www.ms.ro3. Codul de identificare a secției de primiri urgente. Secția se codifică conform Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii și codificării structurilor organizatorice (secții, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităților sanitare din România, cu completările ulterioare.4. Numărul fișei de spitalizare (fișă al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.706/2007, cu modificările și completările ulterioare)5. Codul de identificare al pacientului - CID6. Sexul7. Data nașterii8. Data și ora preluării pacientului9. Data și ora predării pacientului10. Tipul de serviciu de spitalizare de zi: reprezintă serviciile de la pozițiile 34 și 35 din lista prevăzută la lit. B pct. B.3 subpct. 3.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021. (la 02-07-2021, Punctul 10 din secțiunea Datele din fișa prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.706/2007, cu modificările și completările ulterioare, care formează Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizarea de zi (SMDPZ), Anexa nr. 7 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.119 din 2 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 02 iulie 2021 ) 11. Codul de parafă al medicului curant12. Spitalizare de zi conform Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările și completările ulterioare, completat cu valoarea «NU». Informația este necesară pentru a diferenția fișele de spitalizare, caz rezolvat sau serviciu, de serviciile efectuate în camerele de gardă și în structurile de primire urgențe din cadrul spitalelor pentru care finanțarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătății/ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, care nu necesită internare prin spitalizare continuă, pentru care se întocmește fișă pentru spitalizare după modelul prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.706/2007, cu modificările și completările ulterioare.Pct. 12 de la secțiunea "Datele din fișa prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.706/2007, cu modificările și completările ulterioare, care formează Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizarea de zi (SMDPZ)" din anexa 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 779 din 30 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iulie 2016.----------Anexa nr. 7 a fost înlocuită cu anexa nr. V din ORDINUL nr. 648 din 3 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 5 iunie 2014, conform pct. 3 al art. I din același act normativ.-----