LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*)privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 22 decembrie 2015  Notă
  *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 254/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea și completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 818 din 3 noiembrie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 52/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011 și a mai fost modificată și completată prin:– Legea nr. 277/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 20 octombrie 2013;– Legea nr. 18/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 19 martie 2014;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 12 iunie 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 254/2015.
  Notă
  Conform pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019, în tot cuprinsul Legii nr. 52/2011, cu excepția definiției prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), sintagma „beneficiar“ se înlocuiește cu sintagma „beneficiar sau un împuternicit al acestuia“, iar sintagma „registrul de evidență a zilierilor“ se înlocuiește cu sintagma „registrul electronic de evidență a zilierilor“.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) În înțelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:a) zilier - persoana fizică, cetățean român sau străin, ce are capacitate de muncă și care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar sau un împuternicit al acestuia, contra unei remunerații; (la 18-07-2019, sintagma: beneficiar a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) b) beneficiar de lucrări, denumit în continuare beneficiar - unitățile administrativ-teritoriale, persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, pentru care zilierul desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional; (la 09-11-2020, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 242 din 6 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1041 din 06 noiembrie 2020 ) c) registrul electronic de evidență a zilierilor, denumit în continuare Registru - registru cu regim special, întocmit de către beneficiar sau un împuternicit al acestuia pentru a ține evidența zilnică a zilierilor; (la 18-07-2019, sintagma: registrul de evidență a zilierilor a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) (la 18-07-2019, sintagma: beneficiar a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) d) activități cu caracter ocazional - activitățile care se desfășoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent.e) cotă forfetară - sumă de bani ce reprezintă un procent de 10% din salariul minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la data plății, pentru fiecare zilier. (la 18-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) (2) Pot desfășura activități necalificate cu caracter ocazional și cetățenii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau, după caz, reședința în România, în condițiile legislației române.(3) Instituțiile publice nu au calitatea de beneficiari sau împuterniciți ai acestora în sensul prevăzut de prezenta lege, cu excepția:a) grădinilor botanice din subordinea universităților, pentru activitățile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. g) și i); (la 09-11-2020, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 242 din 6 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1041 din 06 noiembrie 2020 ) b) Abrogată. (la 19-04-2019, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 1 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019 ) c) Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești» și institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa, a Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor aflat în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a oficiilor de studii pedologice și agrochimice județene, a institutelor naționale, stațiunilor didactico-experimentale ale universităților aflate în coordonarea Ministerului Educației Naționale și liceelor de profil aflate în subordinea Ministerului Educației Naționale, pentru domeniile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-d), e^2) și g). (la 18-07-2019, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) d) Abrogată. (la 19-04-2019, Litera d) din Alineatul (3) , Articolul 1 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019 ) e) unităților din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului pentru domeniile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. m)-p). (la 04-07-2019, Alineatul (3) din Articolul 1 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 56 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 04 iulie 2019 ) e) instituțiilor publice autorizate să efectueze cercetări arheologice, conform normelor existente în domeniu, respectiv universități, institute de cercetare, instituții cu profil muzeal, pentru domeniul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. e^1). (la 18-07-2019, Alineatul (3) din Articolul 1 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) Notă
  Conform pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019, Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
  3. La articolul 1 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
  e) instituțiilor publice autorizate să efectueze cercetări arheologice, conform normelor existente în domeniu, respectiv universități, institute de cercetare, instituții cu profil muzeal, pentru domeniul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. e^1).
  Litera e) a alin. (3) al art. 1 a fost introdusă anterior prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 56 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 4 iulie 2019, iar această ordonanță de urgență nu a fost supusă aprobării în Parlamentul României.
  Considerăm că, legiuitorul a intenționat să introducă prin LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019, litera f) la alin. (3) al art. 1, și s-ar impune rectificarea actului normativ modificator.
  f) unităților administrativ-teritoriale. (la 09-11-2020, Alineatul (3) din Articolul 1 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 242 din 6 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1041 din 06 noiembrie 2020 ) (la 18-07-2019, sintagma: beneficiari a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 )
   +  Articolul 2Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prezenta lege reglementează modul în care zilierii pot desfășura activități necalificate cu caracter ocazional, sub forma raporturilor de muncă.  +  Articolul 3(1) Raportul de muncă dintre zilier și beneficiar sau un împuternicit al acestuia se stabilește în condițiile prevăzute la art. 2, prin acordul de voință al părților, fără încheierea, în formă scrisă, a unui contract individual de muncă. (la 18-07-2019, sintagma: beneficiar a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) (2) O persoană poate desfășura activități ca zilier numai dacă a împlinit vârsta de cel puțin 16 ani.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), minorii cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani pot desfășura activitate ca zilieri numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali.(4) Lucrătorii minori, respectiv minorii în vârstă de cel puțin 15 ani și de cel mult 18 ani desfășoară, ca zilieri, numai activități potrivite cu dezvoltarea lor fizică și cu aptitudinile de care dau dovadă, dacă astfel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală și socială, dreptul la educație, și nu le este periclitată starea de sănătate.
   +  Capitolul II Desfășurarea activităților de către zilieri  +  Articolul 4(1) Durata activității ocazionale care poate fi exercitată în temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă.(2) Durata zilnică de executare a activității unui zilier nu poate depăși 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de muncă va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână. Zilierul minor nu va efectua activitate în timpul nopții. Chiar dacă părțile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puțin 8 ore de muncă.(3) Zilierul minor poate presta activități necalificate cu caracter ocazional la împlinirea vârstei de 16 ani. Prin excepție, minorul cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani poate presta activități necalificate cu caracter ocazional numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate dezvoltarea și sănătatea personală.(4) Niciun zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar sau un împuternicit al acestuia pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic; în cazul acestora, perioada nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. (la 18-07-2019, Alineatul (4) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) (la 18-07-2019, sintagma: beneficiar a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) (5) Beneficiarul sau un împuternicit al acestuia nu poate utiliza zilieri pentru desfășurarea unor activități în beneficiul unui terț, cu excepția activităților pentru care beneficiarul sau un împuternicit al acestuia are încheiate contracte de prestări servicii cu terții, prestări servicii pentru care pot fi utilizați zilieri conform prevederilor art. 13 din prezenta lege. (la 18-07-2019, Alineatul (5) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) (la 18-07-2019 sintagma: beneficiar a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019)(6) O persoană nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari sau împuterniciți ai acestora, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic. (la 18-07-2019, Alineatul (6) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) (la 18-07-2019, sintagma: beneficiari a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) (7) Beneficiarul sau un împuternicit al acestuia nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activitățile de tip zilier. (la 29-12-2018, Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul 65, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 ) (la 18-07-2019 sintagma: beneficiar a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019)(8) Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare decât cea prevăzută la alin. (7), acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată. (la 29-12-2018, Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul 65, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 )  +  Articolul 4^1La data de 20 decembrie 2019 se înființează Registrul electronic de evidență a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidența zilierilor. Sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidență a zilierilor se achiziționează de Inspecția Muncii, în condițiile legii. Metodologia de întocmire și transmitere a registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la înființarea registrului electronic de evidență a zilierilor. (la 19-04-2019, Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019 ) Notă
  Potrivit alin. (2) al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019, la data intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii și justiției sociale prevăzut la art. 4^1 din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anexele nr. 1 și 2 din Legea nr. 52/2011 se abrogă.
   +  Articolul 5(1) Beneficiarul sau un împuternicit al acestuia are următoarele drepturi:a) să stabilească activitățile pe care urmează să le desfășoare zilierul, locul executării activității și durata acesteia;b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a lucrărilor. (la 18-07-2019, sintagma: Beneficiarul a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) (2) Beneficiarul sau un împuternicit al acestuia are următoarele obligații:a) să înființeze, să completeze și să transmită Registrul electronic de evidență a zilierilor conform metodologiei și modelului stabilite prin ordinul ministrului muncii și justiției sociale; (la 19-04-2019, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019 ) b) să transmită Registrul electronic de evidență a zilierilor inspectoratului teritorial de muncă, zilnic, înainte de începerea activității de către fiecare persoană care urmează să se afle întrun raport de muncă cu beneficiarul sau un împuternicit al acestuia; (la 19-04-2019, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019 ) (la 18-07-2019, sintagma: beneficiarul a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) c) să prezinte Registrul electronic de evidență a zilierilor organelor de control abilitate; (la 19-04-2019, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019 ) Notă
  Potrivit alin. (1) al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019, prevederile de la art. I pct. 5 și 7 se aplică începând cu data intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii și justiției sociale prevăzut la art. 4^1 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență.
  d) să asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, precum și cu privire la drepturile și obligațiile sale;e) să plătească zilierului remunerația cuvenită, prin orice mijloc de plată admis de lege, la sfârșitul fiecărei zile; plata remunerației se poate realiza cel mai târziu la sfârșitul săptămânii sau al perioadei de desfășurare a activității, respectiv lunar, în situația în care perioada de desfășurare a activității depășește 30 de zile, numai cu acordul exprimat în scris de către zilier și beneficiar sau un împuternicit al acestuia; modalitatea de plată electronică și aspectele care privesc plata remunerației se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la 22-05-2017, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 105 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 19 mai 2017 ) (la 18-07-2019, sintagma: beneficiar a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) (la 18-07-2019, sintagma: Beneficiarul a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 )
  (3) În domeniul securității și sănătății în muncă, beneficiarul sau un împuternicit al acestuia are următoarele obligații:a) să asigure securitatea și sănătatea în muncă a zilierilor;b) să asigure instruirea zilierului, înainte de începerea activității și/sau la schimbarea locului de muncă, cu privire la pericolele la care poate fi expus și la măsurile de prevenire și protecție pe care trebuie să le respecte;c) să solicite zilierilor asumarea pe propria răspundere, prin semnătură, că starea sănătății le permite desfășurarea activităților repartizate de beneficiar sau un împuternicit al acestuia; (la 18-07-2019, sintagma: beneficiar a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) d) să pună la dispoziție zilierilor echipamente de muncă adecvate, care nu pun în pericol securitatea și sănătatea acestora;e) să asigure, în mod gratuit, echipamente individuale de protecție adecvate activității desfășurate de zilieri;f) să comunice de îndată, către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, orice eveniment în care au fost implicați zilieri;g) să înregistreze accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activității; modalitatea de înregistrare se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la 18-07-2019, sintagma: beneficiarul a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 )
   +  Articolul 6Cercetarea evenimentului în care au fost implicați zilieri se realizează de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia acesta s-a produs.  +  Articolul 7(1) Remunerația primită de zilier pentru activitatea prestată este supusă impozitului pe venit, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(2) Calculul, plata și declararea impozitului pe venit datorat pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilier sunt în sarcina beneficiarului sau unui împuternicit al acestuia.(3) Pentru remunerația plătită zilierilor, beneficiarul sau un împuternicit al acestuia nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă prevăzută de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 18-07-2019, sintagma: beneficiarul a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) (la 19-04-2019, Articolul 7 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019 ) Notă
  Potrivit alin. (3) al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019, prevederile art. I pct. 6 se aplică începând cu veniturile lunii mai 2019.
   +  Articolul 8(1) Beneficiarul sau un împuternicit al acestuia are obligația să înregistreze, în Registrul electronic de evidență a zilierilor, în ordine cronologică, toți zilierii care prestează în folosul său activități cu caracter ocazional în baza prezentei legi. (la 18-07-2019, sintagma: Beneficiarul a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) (2) Pentru zilierii care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic, Registrul electronic de evidență a zilierilor prevăzut la alin. (1) se întocmește lunar. (la 18-07-2019, Articolul 8 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 )  +  Articolul 9(1) Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri se datorează contribuția de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, conferind zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii. Notă
  Potrivit alin. (3) al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019, prevederile art. I pct. 8 referitor la prevederile art. 9 alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică începând cu veniturile lunii mai 2019.
  (2) Calculul, plata și declararea contribuției de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat pentru veniturile realizate din activitatea realizată de zilieri sunt în sarcina beneficiarului sau unui împuternicit al acestuia. Notă
  Potrivit alin. (3) al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019, prevederile art. I pct. 8 referitor la prevederile art. 9 alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică începând cu veniturile lunii mai 2019.
  (la 18-07-2019, sintagma: beneficiarului a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 )
  (3) Activitatea desfășurată în condițiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate. Acesta se poate asigura opțional în sistemul public de sănătate potrivit prevederilor art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Notă
  Potrivit alin. (4) al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019, prevederile art. I pct. 8 referitor la prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, intră în vigoare la data de 1 mai 2019.
  (4) Activitatea desfășurată în condițiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.(5) În situația producerii unui accident de muncă sau boală profesională beneficiarul sau un împuternicit al acestuia este obligat să asigure plata cheltuielilor aferente îngrijirilor medicale necesare. (la 18-07-2019, sintagma: beneficiarul a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) (la 19-04-2019, Articolul 9 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019 )
   +  Articolul 10În situația producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/decesul zilierului, beneficiarul sau un împuternicit al acestuia este obligat să asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medicale/ înmormântării din fonduri proprii, în cazul în care evenimentul s-a produs din vina beneficiarului sau unui împuternicit al acestuia. (la 18-07-2019, sintagma: beneficiarul a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 )  +  Articolul 11(1) Pentru activitatea executată, zilierul are dreptul la o remunerație al cărei cuantum se stabilește prin negociere directă între părți, în condițiile prevăzute la alin. (2).(2) Cuantumul remunerației brute orare stabilite de părți nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și se acordă la sfârșitul fiecărei zile de lucru sau la sfârșitul săptămânii. (la 19-04-2019, Alineatul (2) din Articolul 11 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019 ) (3) Dovada plății remunerației se face prin semnătura zilierului în Registru.  +  Articolul 12(1) Zilierii au următoarele obligații în domeniul securității și sănătății în muncă:a) să își însușească și să respecte măsurile de prevenire și protecție stabilite de beneficiar sau un împuternicit al acestuia; (la 18-07-2019, sintagma: beneficiar a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) b) să utilizeze corect echipamentele de muncă puse la dispoziție de către beneficiar sau un împuternicit al acestuia; (la 18-07-2019, sintagma: beneficiar a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) c) să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;d) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de muncă;e) să comunice imediat beneficiarului sau unui împuternicit al acestuia orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea zilierilor;f) să pună la dispoziția inspectorilor de muncă informațiile și documentele solicitate cu ocazia controlului.(2) Beneficiarul sau un împuternicit al acestuia care folosește minori în vârstă de cel puțin 15 ani și de cel mult 18 ani pentru desfășurarea de activități necalificate cu caracter ocazional are obligația de a respecta toate dispozițiile legale privitoare la protecția minorilor la locul de muncă. (la 18-07-2019, sintagma: Beneficiarul a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 )  +  Articolul 13(1) Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, actualizată:a) agricultură, vânătoare și servicii anexe - diviziunea 01;b) silvicultură, cu excepția exploatări forestiere - diviziunea 02;c) pescuit și acvacultură - diviziunea 03;d) activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor - grupa 823; (la 19-04-2019, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019 ) e) publicitate - grupa 731; (la 19-04-2019, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019 ) e^1) activități de cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste - clasa 7220 (săpături arheologice); (la 18-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) e^2) creșterea materialului săditor - creșterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operațiuni de îngrijire/curățare a pomilor, activități ale pepinierelor, cu excepția celor pentru arbori de pădure - clasa 0130; (la 18-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) f) activități de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activități-suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002, activități de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004 și tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea sa - clasa 5520; (la 18-07-2019, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 13 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) g) creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a altor animale - clasa 0149; (la 19-04-2019, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019 ) h) activități de alimentație (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621; (la 19-04-2019, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019 ) i) activități de întreținere peisagistică - plantarea, îngrijirea și întreținerea de parcuri și grădini, cu excepția facilității de locuit particulare, precum și întreținerea spațiilor verzi din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - clasa 8130; (la 24-04-2022, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 13 , Capitolul II a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 104 din 20 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 21 aprilie 2022 ) j) restaurante - clasa 5610; (la 19-04-2019, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019 ) k) baruri și alte activități de servire a băuturilor - clasa 5630; (la 19-04-2019, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019 ) l) activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale - clasa 9104. (la 19-04-2019, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019 ) (la 12-07-2019, sintagma: - clasa 9140 a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 26 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 iulie 2019 ) m) hoteluri și alte facilități de cazare - diviziunea 55; facilități de cazare similare - clasa 5510; facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - clasa 5520 - tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea acestuia; (la 04-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 56 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 04 iulie 2019 ) n) facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - clasa 5520 - cabane; (la 04-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 56 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 04 iulie 2019 ) o) activități ale bazelor sportive - clasa 9311; (la 04-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 56 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 04 iulie 2019 ) p) activități ale cluburilor sportive - clasa 9312. (la 04-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 56 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 04 iulie 2019 ) q) activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice - clasa 7320. (la 02-05-2022, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul II a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 118 din 28 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 29 aprilie 2022 ) (la 29-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul 65, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 ) (2) Activitățile de manipulare mărfuri și activitățile de curățenie și întreținere se prestează numai în domeniile de activitate prevăzute la alin. (1).
   +  Capitolul II^1 Intermedierea între cererea și oferta de muncă zilieră (la 13-04-2018, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 86 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 )  +  Articolul 13^1Intermedierea între cererea și oferta de muncă zilieră este activitatea prin care se realizează punerea în legătură a beneficiarilor sau împuterniciților acestora cu zilierii, în vederea stabilirii, în conformitate cu prevederile prezentei legi, de raporturi de muncă. (la 18-07-2019, sintagma: beneficiarilor a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) (la 13-04-2018, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 86 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 )  +  Articolul 13^2Activitatea de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră se realizează, pe teritoriul României, pe baza cererilor formulate de persoanele interesate să desfășoare activități ca zilieri și de persoanele interesate să beneficieze de munca unui zilier, de către agențiile de intermediere prevăzute la art. 13^3, acreditate potrivit Criteriilor și procedurii de acreditare a agențiilor de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră, procedurii de acreditare și notificare, suspendare și retragere a acreditării, respectiv a dreptului de a presta servicii de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră și obligațiile agențiilor de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră acreditate, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (la 13-04-2018, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 86 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 )  +  Articolul 13^3(1) Agențiile de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră pot fi:a) societăți înființate pe teritoriul României în condițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au ca obiect de activitate Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă - cod CAEN 7810;b) societăți înființate în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Spațiul Economic European, în baza legislației statului de origine, care au fost supuse sau nu, după caz, unei condiții de acreditare sau autorizare pentru prestarea de servicii de intermediere a muncii în statul respectiv și care se stabilesc cu caracter permanent în România, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau prestează transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional.(2) Societățile înființate în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Spațiul Economic European, pentru care, pentru prestarea de servicii de intermediere a muncii, în baza legislației statului de origine nu a fost necesară obținerea unei acreditări sau autorizări, nefiind astfel supuse unor condiții de acreditare sau autorizare, în cazul prestării în România de activități de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră, se supun acreditării în condițiile hotărârii Guvernului prevăzute la art. 13^2 ca și societățile din România, cu excepția celor care intenționează să presteze transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional, și care în cazul prestării activității lor în România se supun procedurii de notificare.(3) Nu se supun acreditării în condițiile hotărârii Guvernului prevăzute la art. 13^2 societățile înființate în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Spațiul Economic European, în baza legislației statului de origine, care au fost supuse unei astfel de condiții de acreditare sau autorizare în statul de origine sau de proveniență. (la 13-04-2018, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 86 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 )  +  Articolul 13^4Furnizorii de servicii de intermediere a muncii acreditați sau care au îndeplinit obligația de notificare a agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pot presta servicii de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră din România, pe teritoriul României, fără a se supune acreditării potrivit hotărârii Guvernului prevăzute la art. 13^2 în condițiile în care, anterior, notifică agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București cu privire la prestarea acestor servicii și dreptul de a presta servicii de intermediere a muncii nu a fost suspendat sau retras, conform prevederilor legale. (la 13-04-2018, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 86 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 )  +  Articolul 13^5Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (4), zilierii care ocupă un loc de muncă în urma intermedierii realizate de o agenție acreditată potrivit prezentei legi pot presta activități pentru același beneficiar sau un împuternicit al acestuia pe o perioadă de maximum 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. (la 18-07-2019, sintagma: beneficiar a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) (la 13-04-2018, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 86 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 )  +  Articolul 13^6Agențiile de intermediere nu percep nicio taxă persoanelor fizice care doresc să desfășoare activități în condițiile prezentei legi în schimbul demersurilor în vederea recrutării acestora de către beneficiar sau un împuternicit al acestuia. (la 18-07-2019, sintagma: beneficiar a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) (la 13-04-2018, Capitolul II^1 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 86 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 )  +  Capitolul II^2 Măsuri privind activitatea zilierilor în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier în mod tradițional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber (la 18-07-2019, Actul a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 )  +  Articolul 13^7(1) Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (4) și (6)-(8), în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier în mod tradițional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber, perioada în care un zilier poate presta activități pentru același beneficiar sau un împuternicit al acestuia nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. (la 18-07-2019, sintagma: beneficiar a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) (2) Beneficiarul activității sezoniere prevăzute la alin. (1) sau un împuternicit al acestuia, este persoana care are cel puțin 50 de ovine, 25 de caprine sau 3 bovine, după caz, generatoare de venit.(la 18-07-2019 sintagma: beneficiar a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019) (la 18-07-2019, Capitolul II^2 a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 )  +  Articolul 13^8(1) Beneficiarul sau un împuternicit al acestuia este obligat la plata unei cote forfetare ce reprezintă un procent de 10% din salariul minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la data plății, pentru fiecare lucrător, conform normei stabilite de venit/persoană potrivit prezentei legi. (la 18-07-2019, sintagma: Beneficiarul a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) (2) Plata cotei forfetare prevăzută la alin. (1) se face o dată pe an, în condițiile stabilite prin ordinul comun prevăzut la art. 13^9 alin. (2).(3) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (2), din cota forfetară se transferă către bugetul asigurărilor sociale de stat sumele aferente contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1). Procedura se stabilește prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale. (la 18-07-2019, Capitolul II^2 a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 )  +  Articolul 13^9(1) Raportul de muncă dintre zilier și beneficiar sau un împuternicit al acestuia potrivit art. 13^7 se stabilește în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1). (la 18-07-2019, sintagma: beneficiar a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) (2) Norma de venit/persoană, prevăzută la art. 13^8 alin. (1), se stabilește prin raportare la numărul de animale pe care le poate îngriji/supraveghea un zilier, de către o comisie interministerială formată din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Muncii și Justiției Sociale și Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului finanțelor publice. (la 18-07-2019, Capitolul II^2 a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 )  +  Articolul 13^10(1) Prin excepție de la prevederile art. 11 alin. (2), pentru activitatea desfășurată de către zilierii prevăzuți în prezentul capitol, cuantumul remunerației brute orare stabilite de părți nu poate fi mai mic decât 50% din valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.(2) Remunerația netă nu poate fi mai mică decât 50% din salariul minim brut pe țară garantat în plată stabilit potrivit legii, la care se adaugă și alte drepturi, în bani sau în natură, care reprezintă cel puțin cheltuieli de cazare și masă. (la 18-07-2019, Capitolul II^2 a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 )  +  Articolul 13^11Pentru zilierii care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier în mod tradițional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber, Registrul electronic de evidență a zilierilor prevăzut la art. 8 alin. (1) se întocmește lunar. (la 18-07-2019, Capitolul II^2 a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 )  +  Capitolul III Răspunderea contravențională  +  Articolul 14(1) Următoarele fapte săvârșite de beneficiar sau un împuternicit al acestuia și zilier constituie contravenții și se sancționează după cum urmează: (la 29-12-2018, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 14 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 3, Articolul 65, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 ) (la 18-07-2019, sintagma: beneficiar a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) a) încălcarea prevederilor art. 11 alin. (2), cu amendă de 10.000 lei;b) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a)-d), art. 5 alin. (3) lit. e)-g) și art. 8 alin. (1) și (2), cu amendă de 6.000 lei;c) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. e), constând în lipsa acordului pe care zilierul și beneficiarul sau un împuternicit al acestuia trebuie să-l exprime în scris pentru ca plata remunerației să se realizeze cel mai târziu la sfârșitul săptămânii sau al perioadei de desfășurare a activității, se sancționează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei; (la 18-07-2019, sintagma: beneficiarul a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) d) încălcarea prevederilor art. 7, cu amendă de 20.000 lei și interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existență a beneficiarului sau unui împuternicit al acestuia; (la 18-07-2019, sintagma: beneficiarului a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) e) beneficiarul sau un împuternicit al acestuia care folosește zilieri pentru alte activități decât cele expres reglementate de prezenta lege se sancționează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei; (la 18-07-2019, sintagma: beneficiarul a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) f) beneficiarul sau un împuternicit al acestuia care folosește zilieri pentru desfășurarea de activități necalificate cu caracter ocazional fără respectarea dispozițiilor art. 4 se sancționează cu amendă de 6.000 lei. (la 18-07-2019, sintagma: beneficiarul a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) g) furnizarea, fără acreditarea sau notificarea prevăzută de lege, după caz, de servicii de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră, se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; (la 13-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 14 , Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 86 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 ) h) necomunicarea datelor, informațiilor, precum și neprezentarea tuturor înscrisurilor și oricăror altor date sau documente solicitate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor care le revin și care au legătură cu controlul efectuat, se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei. (la 13-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 14 , Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 86 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 ) i) nerespectarea de către zilier a prevederilor art. 4 alin. (6) se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei. (la 29-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 14 , Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul 65, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 ) (2) Prevederile alin. (1) se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (la 29-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 14 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul 65, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 )  +  Articolul 15(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a), b), e) și f) se realizează de către inspectorii de muncă.(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. d) se realizează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.(3) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. g) și h) se realizează de organele de control ale agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București. (la 13-04-2018, Articolul 15 din Capitolul III a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 86 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 )  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 16Litigiile dintre beneficiar sau un împuternicit al acestuia și zilier nerezolvate pe cale amiabilă se soluționează de către judecătoria competentă în a cărei rază teritorială se află locul desfășurării activității zilierului. (la 18-07-2019, sintagma: beneficiar a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 )  +  Articolul 17În termen de 10 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministrul muncii, familiei și protecției sociale și ministrul finanțelor publice vor aproba prin ordin comun normele metodologice de aplicare a prezentei legi*). Notă
  *) A se vedea Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului finanțelor publice nr. 831/600/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 3 iunie 2015, care a abrogat Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.439/1.930/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.
   +  Anexa nr. 1Registrul electronic de evidență a zilierilor (la 18-07-2019, sintagma: Registrului de evidență a zilierilor a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) - model -Beneficiar sau un împuternicit al acestuia ............................... (la 18-07-2019, sintagma: Beneficiar a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) CUI .........................................Cod CAEN .............................Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Remunerația brută convenită;B - Remunerația netă plătită;C - Semnătura de confirmare de primire a banilor;D - Loc pentru ștampila și semnătura beneficiarului sau unui împuternicit al acestuia*); (la 18-07-2019, sintagma: beneficiarului a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) E - Acordul părinților/reprezentanților legali pentru minorul/minorii care desfășoară activitate ca zilieri. Notă
  *) A se vedea art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 20 iulie 2015.
  Nr. crt. Data de desfășurare a activitățiiNumele și prenumele zilierului Actul de identitate și CNP Semnătura zilieruluipentru asumarea pe propria răspundere că starea sănătății sale îi permite desfășurarea activității Semnătura zilierului la începerea activității după efectuarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă Domeniul de activitate principal sausecundar; locul executării activității Nr. de ore lucrate A B C D E
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Notă
  Potrivit alin. (2) al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019, la data intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii și justiției sociale prevăzut la art. 4^1 din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anexele nr. 1 și 2 din Legea nr. 52/2011 se abrogă.
   +  Anexa nr. 2INSTRUCȚIUNI DE COMPLETAREa Registrului electronic de evidență a zilierilor (la 18-07-2019, sintagma: Registrului de evidență a zilierilor a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) 1. Beneficiar sau un împuternicit al acestuia - se completează datele de identificare a beneficiarului sau unui împuternicit al acestuia, după cum urmează: denumirea persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, codul unic de înregistrare, sediul, după caz. (la 18-07-2019, sintagma: Beneficiar a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) 2. CUI - codul unic de înregistrare a beneficiarului sau unui împuternicit al acestuia.3. Cod CAEN - diviziunea/grupa/clasa activității economice pentru care beneficiarul sau un împuternicit al acestuia s-a înregistrat să desfășoare activitatea. (la 18-07-2019, sintagma: beneficiarul a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) 4. În coloana nr. 1 - Nr. crt. - se vor numerota în ordine, începând cu numărul 1, lucrătorii zilieri.5. În coloana nr. 2 - Data de desfășurare a activității - se va trece data fiecărei zile de lucru a zilierului.6. În coloana nr. 3 - Numele și prenumele zilierului - se vor trece numele și prenumele zilierului.7. În coloana nr. 4 - Actul de identitate și CNP - se vor trece tipul actului (BI, CI, pașaport), seria și numărul acestuia și codul numeric personal din actul de identitate al zilierului.8. În coloana nr. 5 - Semnătura zilierului pentru asumarea pe propria răspundere că starea sănătății sale îi permite desfășurarea activității - zilierul va semna zilnic, înainte de începerea activității.9. În coloana nr. 6 - Semnătura zilierului la începerea activității, după efectuarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă - zilierul va semna zilnic, înainte de începerea activității și după efectuarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă. 10. În coloana nr. 7 - Domeniul de activitate principal sau secundar; locul executării activității - se vor trece explicit activitatea din CAEN și locul unde se desfășoară activitatea zilierului (fermă, grădină, pădure etc.).11. În coloana nr. 8 - Nr. de ore lucrate - numărul de ore lucrate de zilier în fiecare zi.12. În coloana nr. 9 - Remunerația brută convenită - se va preciza suma stabilită prin negociere între părți.13. În coloana nr. 10 - Remunerația netă plătită - se va preciza suma netă cuvenită zilierului, după scăderea impozitului pe venit.14. În coloana nr. 11 - Semnătura de confirmare de primire a banilor - zilierul va semna pentru confirmarea primirii remunerației nete cuvenite la sfârșitul zilei de lucru.15. În coloana nr. 12 - Loc pentru ștampila și semnătura beneficiarului sau unui împuternicit al acestuia - beneficiarul sau un împuternicit al acestuia va semna și va aplica ștampila. (la 18-07-2019, sintagma: beneficiarului a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 ) 16. În coloana nr. 13 - Acordul părinților/reprezentanților legali pentru minorul/minorii care desfășoară activitate ca zilieri. Notă
  Potrivit alin. (2) al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019, la data intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii și justiției sociale prevăzut la art. 4^1 din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anexele nr. 1 și 2 din Legea nr. 52/2011 se abrogă.
  ----