ORDIN nr. 1 din 7 ianuarie 2020pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 28 ianuarie 2020    Având în vedere dispozițiile art. 11 alin. (2) și art. 20 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 979/2016 privind aprobarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, finanțate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 și 636 bis din 18 august 2016, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.427/2017 privind aprobarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 și 921 bis din 23 noiembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare;c) Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 357/2018 privind aprobarea Specificațiilor tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizate la nivel de unitate administrativ-teritorială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 și 449 bis din 30 mai 2018;d) Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 844/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind înscrierea din oficiu în cartea funciară după finalizarea lucrărilor de cadastru, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 9 decembrie 2010;e) capitolul VI „Dispoziții privind realizarea lucrărilor sistematice de cadastru“ din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 și 571 bis din 31 iulie 2014, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Prezentul ordin se aplică lucrărilor sistematice de cadastru inițiate după data intrării sale în vigoare. (2) Lucrările sistematice de cadastru contractate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin sunt supuse dispozițiilor în vigoare la data la care acestea au fost contractate.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Radu-Codruț Ștefănescu
    București, 7 ianuarie 2020.Nr. 1.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscriereadin oficiu a imobilelor în cartea funciară