HOTĂRÎREA nr. 227 din 5 mai 1992privind taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţie
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 22 mai 1992  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Taxele pentru procedurile prevăzute de Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie se plătesc în contul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în cuantumul şi termenele prevăzute în anexa, şi constituie venituri la bugetul statului.  +  Articolul 2Sumele reprezentind taxele încasate se vărsa de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci la bugetul statului, potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 3Taxa pentru eliberarea brevetului de invenţie şi tipărirea descrierii se plăteşte în termen de 6 luni de la publicarea hotărîrii de acordare a brevetului. Aceasta taxa poate fi plătită, cu o majorare de 50 %, în termen de 6 luni de la ultima zi a termenului nerespectat.Neplata taxei prevăzute la alin. 1 în termenele prevăzute are ca urmare decăderea titularului din dreptul la eliberarea brevetului de invenţie.Decăderea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.  +  Articolul 4Taxele pentru menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie se datorează de la data depozitului cererii de brevet, inclusiv pentru anul în care se eliberează brevetul, şi se plătesc în termen de 3 luni de la eliberarea brevetului.Pentru anii următori eliberării brevetului de invenţie, taxele de menţinere în vigoare se plătesc pînă în prima zi a fiecărui an de protecţie.Taxele de menţinere în vigoare a brevetelor de invenţie pot fi plătite şi în următoarele 6 luni de la termenele nerespectate, cu o majorare de 50 % .  +  Articolul 5Inventatorii, solicitanţi sau titulari ai brevetelor de invenţie, care au un venit anual brut de pînă la 500.000 lei şi care nu au transmis dreptul de exploatare a inventiei, plătesc 10 % din cuantumul taxelor prevăzute în anexa.Străinii care au unităţi economice înregistrate la Camera de Comerţ şi Industrie pot plati în lei taxele prevăzute în anexa.  +  Articolul 6Cuantumul taxelor prevăzute în anexa, precum şi nivelul venitului de la art. 5 se actualizează periodic, prin hotărîre a Guvernului, în funcţie de modificarea condiţiilor care au stat la baza stabilirii acestora.  +  Articolul 7Pentru cererile de brevet de invenţie înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci pînă la 21 ianuarie 1992 şi aflate în procedura de examinare se datorează taxele în vigoare la 20 ianuarie 1992.Pentru procedurile neefectuate pînă la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se datorează taxele prevăzute în anexa.  +  Articolul 8Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:----------------Secretar de statla Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei,membru al Guvernului,Emil Tockacs  +  Anexa CUANTUMUL ŞI TERMENELE PRIVIND PLATA TAXELOR
    Nr. crt.Obiectul plăţiiTermenele de platăCuantum taxă ($/lei)
    0123
    1.Înregistrarea cererii de brevet de invenţie- în prima lună de la data depozitului30 ─────── 6.000
        - în lunile a 2-a şi a 3-a de la data depozitului45 ─────── 9.000
    2.Publicarea cererii de brevet de invenţie la expirarea termenului de 18 luni de la data depozitului sau priorităţii- în 3 luni de la data invocării priorităţii sau în termen de 6 luni de la data depozitului75 ─────── 15.000
    3.Publicarea cererii de brevet de invenţie înainte de expirarea termenului de 18 luni de la data depozitului sau priorităţii- o dată cu solicitarea publicării75 ─────── 15.000
    4.Raport de documentare- pînă în luna a 18-a de la data depozitului100 ─────── 20.000
    5.Raport de documentare pentru cererile internaţionale înregistrate conform Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor- o dată cu solicitarea publicării raportului50 ─────── 10.000
    6.Examinarea cererii de brevet de invenţie pentru o descriere care nu depăşeşte 10 pagini şi 5 revendicări- în 3 luni de la data depozitului, fără publicarea cererii de brevet450 ─────── 90.000
        - între lunile a 4-a şi a 15-a de la data depozitului300 ─────── 60.000
        - între lunile a 16-a şi a 30-a de la data depozitului200 ─────── 40.000
        - o dată cu solicitarea examinării de urgenţă600 ─────── 120.000
    7.Peste fiecare pagină în plus-5 ─────── 1.000
    8.Pentru fiecare revendicare în plus-10 ─────── 2.000
    9.Eliberarea brevetului de invenţie şi tipărirea descrierii- în 6 luni de la data publicării hotărîrii100 ─────── 20.000
    10.Examinarea unei contestaţii şi tipărirea descrierii- o dată cu depunerea contestaţiei la O.S.I.M.150 ─────── 30.000
    11.Examinarea unei cereri de revocare şi tipărirea descrierii- o dată cu depunerea la O.S.I.M. a cererii de revocare300 ─────── 60.000
    12.Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie pentru fiecare an:    
      - primii 5 ani   80 ─────── 16.000
      - anii 6-10 inclusiv   150 ─────── 30.000
      - anii 11-15 inclusiv   300 ─────── 60.000
      - anii 16-20 inclusiv   500 ─────── 100.000
    13.Revalidarea brevetului de invenţie- o dată cu depunerea la O.S.I.M. a cererii de revalidare300 ─────── 60.000
    14.Completarea depozitului cererii de brevet de invenţie:    
      a)depunerea ulterioară a revendicărilor şi desenelor- o dată cu depunerea la O.S.I.M.10 ─────── 2.000
    b)depunerea traducerii în limba română- o dată cu depunerea la O.S.I.M.40 ─────── 8.000
    15.Invocarea priorităţii:    
      a)o dată cu înregistrarea cererii de brevet de invenţie- la depunerea cererii de brevet de invenţie la O.S.I.M.50 ─────── 10.000
    b)în termen de 2 luni de la data înregistrării cererii de brevet de invenţie- la depunerea documentului de invocare a priorităţii200 ─────── 40.000
    16.Eliberarea unui certificat de prioritate- la depunerea cererii pentru eliberarea certificatului5 ─────── 1.000
    17.Transmiterea cererii internaţionale de la O.S.I.M., ca oficiu receptor, la Biroul Internaţional O.M.P.I.- pînă în luna a 13-a de la data priorităţii internaţionale50 ─────── 10.000
    18.Menţinerea în regim "secret" a documentaţiei unei cereri de brevet de invenţie/an- la 2 luni de la atribuirea caracterului "secret"40 ─────── 8.000
    19.Menţinerea în regim "nepublic" a documentaţiei unei cereri de brevet de invenţie/an- o dată cu depunerea solicitării acestui regim40 ─────── 8.000
    20.Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie de perfecţionare:    
      a)pe perioada valabilităţii brevetului de invenţie perfecţionată- conform art. 4 din hotărîre50% din taxa prevăzută la pct. 12 din prezenta anexă
    b)pe perioada după încetarea valabilităţii brevetului de invenţie perfecţionată- conform art. 4 din hotărîreacelaşi cuantum ca la pct. 12
    21.Înregistrarea unei modificări în situaţia juridică a cererii de brevet sau a brevetului de invenţie:    
      a)înregistrarea unei cesiuni- o dată cu înregistrarea cesiunii la O.S.I.M.100 ─────── 20.000
    b)înregistrarea unei licenţe de exploatare- o dată cu înregistrarea licenţei la O.S.I.M.100 ─────── 20.000
    c)alte modificări- o dată cu înregistrarea solicitării la O.S.I.M.25 ─────── 5.000
    22.Eliberarea de acte, adeverinţe, duplicate, copii, certificate etc.- o dată cu înregistrarea la O.S.I.M. a solicitării pentru eliberare10 ─────── 2.000