HOTĂRÂRE nr. 1.179 din 28 noiembrie 2000privind aprobarea listei cuprinzând echipamentele pentru protecţia mediului, scutite de taxe vamale la import
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 4 decembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 7 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 128/2000,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se scutesc de la plata taxelor vamale de import până la data de 31 decembrie 2000 inclusiv produsele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Autoritatea vamală va aplica scutirea de taxe vamale numai pe baza unui aviz eliberat de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. Avizul trebuie să confirme utilizarea exclusiv în scopul protecţiei mediului a echipamentelor importate. (2) Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului va elibera avizul la cererea agentului economic beneficiar al importului şi după ce a obţinut aprobarea prealabilă a Agenţiei de Protecţie a Mediului şi a autorităţii centrale care coordonează activitatea economică a respectivului agent economic. (3) Modelul avizului este prezentat în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:────────────────Ministrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Romica TomescuMinistrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1
           
    LISTA pe poziţii şi coduri tarifare, cuprinzând echipamentele utilizate pentru protecţia mediului, scutite de taxe vamale la import
    Nr. crtDenumirea produsului . sau a grupei de produseDenumirea produsului sau a grupei de produse conform Hotărârii Guvernului nr. 810/1999 pentru aprobarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tarifulvamal de import al României pentru anul 2000Codul tarifar
    1.Echipamente pentru epurarea apelor uzate▪ Alte centrifuge (inclusiv uscătoare centrifugale)ex. 8421 19 99 (centrifuge pentru epurarea apelor uzate)
        ▪ Echipamente pentru filtrarea sau epurarea apeiex. 8421 21 90 (echipamente pentru epurarea apelor uzate)
    2.Echipamente pentru recuperarea şi îndepărtarea hidrocarburilor de la suprafaţa apei▪ Alte echipamente pentru filtrarea şi epurarea lichidelorex. 8421 29 90 (echipamente pentru recuperarea şi îndepărtarea hidrocarburilor de la suprafaţa apei)
    3.Aparate pentru filtrarea şi purificarea aerului▪ Aparate pentru filtrarea sau purificarea aeruluiex. 8421 39 30 (aparate pentru purificarea aerului în scopul protecţiei mediului)
    4.Echipamente şi utilaje pentru purificarea gazelor uzate▪ Alte echipamente pentru filtrarea sau purificarea altor gaze decât aerul, prin procedee umedeex. 8421 39 51 (echipamente pentru purificarea gazelor uzate)
        ▪ Alte echipamente pentru filtrarea sau purificarea altor gaze decât aerul, prin procedee cataliticeex. 8421 39 71 (echipamente pentru purificarea gazelor uzate)
        ▪ Alte echipamente pentru filtrarea sau purificarea altor gaze decât aerulex. 8421 39 98 (echipamente pentru purificarea gazelor uzate)
        ▪ Catalizatori pe suport, cu metale preţioase sau compuşi de metale preţioaseex. 3815 12 00 (catalizatori pentru tobele de eşapament)
    5.Echipamente pentru curăţarea plajelor▪ Maşini şi dispozitive pentru activităţi publice, construcţii sau activităţi similareex. 8479 10 00 (echipamente pentru curăţarea plajelor)
    6.Furnale pentru incinerarea gunoiului şi a deşeurilor▪ Furnale neelectrice pentru incinerarea gunoiului8417 80 10
      ▪ Alte furnale electriceex. 8514 30 99 (furnale electrice pentru incinerarea gunoiului şi a deşeurilor)
    7.Autovidanje▪ Autovehicule pentru scopuri speciale, altele decât cele destinate în principal pentru transportul de persoane sau mărfuriex. 8705 90 90 (autovidanje)
  NOTĂ:Cu prefixul "ex" au fost marcate situaţiile în care, din întregul cod tarifar, este supusă prevederilor prezentei hotărâri numai grupa de produse menţionate în paranteze.
   +  Anexa 2
       
    MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR  
    ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI  
     
    AVIZ nr. . . . din . . . . .
    pentru scutirea de taxe vamale la import a echipamentelor utilizate
    exclusiv pentru protecţia mediului, conform Legii nr. 128/2000
     
    EXEMPLAR DESTINAT: . . . . . . . . . . . . . . ..*)
    1. Denumirea agentului economic beneficiar al importului . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (denumirea, sediul, telefon/fax, numărul de înregistrare, funcţia, numele, semnătura, ştampila)
    2. Denumirea agentului economic care efectuează importul . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (denumirea, sediul, telefon/fax, numărul de înregistrare, funcţia, numele, semnătura, ştampila)
    3. Autoritatea centrală care coordonează activitatea agentului economic beneficiar al importului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (numărul de înregistrare, funcţia, numele, semnătura, ştampila)
    4. Agenţia de Protecţie a Mediului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (numărul de înregistrare, funcţia, numele, semnătura, ştampila)
    5. Codul tarifar şi denumirea echipamentelor importate şi utilizate exclusiv pentru protecţia mediului
    codul . . . . . . . . . . . . . . denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
    codul . . . . . . . . . . . . . . denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
    codul . . . . . . . . . . . . . . denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
    6. Detalii privind echipamentele importate şi activităţile pe care le vor deservi etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    7. Documentele care se anexează (în copie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (acordul/autorizaţia de mediu etc.)
    8. Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (funcţia, numele, semnătura şi ştampila)
  Notă *) Pe fiecare din cele cinci exemplare ale "Avizului" se vor inscriptiona câte unul din următoarele texte: biroului vamal, emitentului, Agenţiei de Protecţie a Mediului, beneficiarului, agentului care efectuează importul. -------