LEGE nr. 86 din 12 aprilie 2022pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și pentru modificarea și completarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 13 aprilie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 187, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins: (4^1) Pentru atribuirea contractelor de achiziție publică verzi, așa cum sunt definite la art. 2 lit. b) din Legea nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi, autoritatea contractantă va include în cadrul criteriului de atribuire prevăzut la alin. (3) lit. c) și d) factori de evaluare privind protecția mediului.2. La articolul 187 alineatul (8), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c) anumitor categorii de contracte de achiziție publică/ acorduri-cadru de produse care au impact asupra mediului, pe durata întregului ciclu de viață.3. La articolul 187, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins: (9^1) Categoriile de contracte de achiziție publică/acorduri-cadru prevăzute la alin. (8) lit. c) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.4. La articolul 188, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) În sensul dispozițiilor alin. (1), pentru categoriile de contracte de achiziție publică/acorduri-cadru prevăzute la art. 187 alin. (8) lit. c), autoritatea contractantă va avea în vedere cel puțin factori de evaluare în legătură cu:a) contribuția procesului de fabricație la protecția mediului;b) lanțul de aprovizionare - canale scurte de aprovizionare;c) cea mai scurtă distanță de la locul de producție la locul de consum.5. La articolul 224 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins: g^1) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 187 alin. (4^1) și (8);  +  Articolul IILegea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 209, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins: (4^1) Pentru atribuirea contractelor de achiziție publică verzi, așa cum sunt definite la art. 2 lit. b) din Legea nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi, entitatea contractantă va include în cadrul criteriului de atribuire prevăzut la alin. (3) lit. c) și d) factori de evaluare privind protecția mediului.2. La articolul 209, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins: (8) Entitatea contractantă nu va utiliza prețul cel mai scăzut sau costul cel mai scăzut drept criteriu de atribuire în cazul:a) anumitor categorii de contracte sectoriale/acorduri-cadru de lucrări sau de servicii care au ca obiect servicii intelectuale și care presupun activități cu nivel de complexitate ridicat;b) anumitor categorii de contracte de achiziție sectorială/ acorduri-cadru de produse care au impact asupra mediului, pe durata întregului ciclu de viață.3. La articolul 209, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins: (9^1) Categoriile de contracte de achiziție sectorială/ acorduricadru prevăzute la alin. (8) lit. b) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.4. La articolul 210, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) În sensul dispozițiilor alin. (1), pentru categoriile de contracte de achiziție sectorială/acorduri-cadru prevăzute la art. 209 alin. (8) lit. b), entitatea contractantă va avea în vedere cel puțin factori de evaluare în legătură cu:a) contribuția procesului de fabricație la protecția mediului;b) lanțul de aprovizionare - canale scurte de aprovizionare;c) cea mai scurtă distanță de la locul de producție la locul de consum.5. La articolul 245 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins: e^1) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 209 alin. (4^1) și (8);  +  Articolul III(1) Procedurile de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei legi se supun legislației în vigoare la data inițierii acestora.(2) Prin procedură de atribuire în curs de desfășurare se înțelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunț de participare, un anunț de participare simplificat sau o invitație de participare până la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul IVÎn termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, respectiv Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, împreună cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice, elaborează un ghid aprobat prin ordin comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, care cuprinde factori de evaluare privind protecția mediului ce pot fi utilizați pentru atribuirea contractelor de achiziție publică verzi, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 12 aprilie 2022.Nr. 86.----