LEGE nr. 85 din 12 aprilie 2022pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 13 aprilie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1)-(3^3), cu următorul cuprins: (3^1) Drumurile pentru cicliști sunt căi de comunicație terestră din interiorul sau exteriorul localităților, proiectate și construite special pentru circulația cicliștilor, al căror traseu poate fi identic sau diferit de cel al drumurilor existente în zonă.(3^2) După importanța lor, drumurile pentru cicliști pot fi de interes național, județean sau local, vor avea minimum două benzi de circulație, fiecare având o lățime de minimum 1,20 metri.(3^3) Proiectarea, execuția și exploatarea drumurilor pentru cicliști, precum și semnalizarea lor vor respecta dispozițiile prezentei ordonanțe.2. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins: (4^1) Drumurile pentru cicliști de interes național aparțin proprietății publice a statului și cuprind drumurile pentru cicliști care traversează localități aflate pe raza teritorială a cel puțin două județe.3. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1Drumurile pentru cicliști se vor construi în urma unor studii de necesitate și cost-eficiență astfel:a) în afara localităților pe un traseu diferit de cel al drumurilor publice existente sau paralel cu acestea, în funcție de rezultatul studiului;b) în interiorul localităților dacă nu există piste pentru cicliști și nu s-a decis că aceasta este soluția cea mai fiabilă.4. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: (2) Drumurile pentru cicliști de interes județean fac parte din proprietatea publică a județului și cuprind drumurile pentru cicliști care traversează localități aflate pe raza teritorială a aceluiași județ.5. La articolul 8 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d) drumurile pentru cicliști de interes local.  +  Articolul IIArticolul 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 14^1, cu următorul cuprins: 14^1. drum pentru cicliști - sunt căi de comunicație terestră proiectate și construite special pentru circulația cicliștilor;2. Punctul 25 se modifică și va avea următorul cuprins: 25. pistă pentru biciclete - subdiviziunea părții carosabile, a trotuarului ori a acostamentului, special amenajată, semnalizată și marcată corespunzător;  +  Articolul IIILa articolul 2 alineatul (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) lucrările de construcție, reabilitare și modernizare de drumuri pentru cicliști de interes național, județean și local;  +  Articolul IVÎn termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Guvernul adoptă normele metodologice de proiectare și execuție a drumurilor pentru cicliști.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 12 aprilie 2022.Nr. 85.----