ORDIN nr. M.52 din 31 martie 2022pentru modificarea și completarea Condițiilor și criteriilor de recrutare a candidaților la profesia militară, precum și pentru modificarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare și selecție a candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calității de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.217/2019
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 12 aprilie 2022  Pentru aplicarea prevederilor art. 38 alin. 1 lit. e) și ale art. 40 alin. 1 lit. e) și g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul ICondițiile și criteriile de recrutare a candidaților la profesia militară, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.217/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 9 decembrie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) să posede permis de conducere auto valabil, categoriile B și C - candidații pentru subofițeri în armele «auto», «geniu» sau «tancuri».2. La articolul 4 alineatul (2), partea introductivă și litera e) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Criteriile specifice de recrutare a candidaților la cursurile de formare a maiștrilor militari în activitate sunt următoarele:.............................................................................................e) să aibă cel puțin 3 ani vechime în serviciu ca soldați/ gradați profesioniști în activitate, calculată de la data finalizării programului de instruire și până la data începerii cursului de formare, și să fi fost apreciați prin ultimele trei documente de evaluare profesională anuală cu calificativul cel puțin «Foarte bun»;3. La articolul 4 alineatul (2), litera f) se abrogă.4. La articolul 4 alineatul (3), literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) să aibă cel puțin un an vechime în serviciu ca soldați/gradați profesioniști în activitate, calculată de la data finalizării programului de instruire și până la data începerii cursului de formare, și să fi fost apreciați prin ultimul document de evaluare profesională anuală cu calificativul cel puțin «Foarte bun» - candidații care provin din rândul soldaților/gradaților profesioniști în activitate;f) să aibă cel puțin un an de experiență în domeniul studiilor prevăzute la lit. c) - candidații care provin din rândul persoanelor care nu au grad de cadru militar în rezervă;5. La articolul 4 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) să posede permis de conducere auto valabil, categoriile B și C - candidații care optează pentru armele «auto», «geniu» sau «tancuri6. La articolul 6 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) să posede permis de conducere auto valabil, categoriile B și C - candidații care optează pentru arma «auto» și/sau pentru specialitățile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto din arma «geniu»;  +  Articolul IIInstrucțiunile privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare și selecție a candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calității de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.217/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 9 decembrie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (2), literele a), b), e) și f) se abrogă.2. La articolul 12 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) Planul de recrutare a candidaților pentru posturile de soldat și gradat profesionist în activitate, întocmit pe serii de instruire de către Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării și aprobat de către șeful acestei direcții, pe baza propunerilor categoriilor de forțe, comandamentelor și structurilor centrale sau subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, corelat cu posibilitățile financiare puse la dispoziție prin buget;3. La articolul 23, alineatul (4) se abrogă.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul apărării naționale,
  Simona Cojocaru,
  secretar de stat
  București, 31 martie 2022.Nr. M.52.----