HOTĂRÂRE nr. 476 din 6 aprilie 2022pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 11 aprilie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 1 aprilie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) OI POCU îndeplinește atribuții de implementare a reformelor și/sau investițiilor stabilite în cadrul PNRR pe componenta 15 - Educație, potrivit prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.2. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) În cadrul Ministerului Educației își desfășoară activitatea 6 secretari de stat și 2 subsecretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.3. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Dan Vîlceanu
  București, 6 aprilie 2022.Nr. 476.  +  ANEXĂ^1)(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Educației
  ^1) Anexa este reprodusă în facsimil.