METODOLOGIE din 23 martie 2022pentru finanțarea activității sportive de excelență prin federațiile sportive naționale pe ramură de sport
EMITENT
 • MINISTERUL SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 8 aprilie 2022  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 170 din 23 martie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 348 din 8 aprilie 2022.
   +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie reglementează modalitatea de finanțare a activității sportive de excelență având ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurii privind atribuirea contractelor de finanțare din bugetul Ministerului Sportului (MS), pentru organizarea în România a activității sportive de excelență, în vederea atingerii scopului propus prin obiectivele stabilite în conformitate cu interesul național și reprezentarea României la nivel de excelență sportivă.(2) În vederea încurajării activității sportive de excelență în sport se organizează și se definește această activitate ca fiind un program de excelență în România, în conformitate cu interesul național în sport și cu obiectivele federațiilor sportive naționale. Această activitate de excelență sportivă este organizată de federațiile sportive naționale și se finanțează din alocații de la bugetul de stat.(3) Activitatea sportivă de excelență are ca scop promovarea imaginii României, precum și dezvoltarea relațiilor internaționale în domeniul sportului, având ca obiectiv general organizarea pe teritoriul României de campionate mondiale, europene și regionale, inclusiv etape/grupe/ligi ale acestora, Turul României, Cupa Davis și Fed Cup.  +  Articolul 2Principiile generale care stau la baza finanțării sunt:a) libera concurență - asigurarea condițiilor pentru ca o federație sportivă națională care propune organizarea unei activități sportive de excelență să aibă dreptul de a deveni beneficiar în condițiile legii;b) eficacitatea - utilizarea fondurilor aprobate în baza evaluării cererii de finanțare în raport cu cerințele impuse;c) transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanțare;d) tratamentul egal - aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor și a cerințelor pentru atribuirea contractului de finanțare, astfel încât orice solicitant care depune o cerere de finanțare să beneficieze de șanse egale;e) anualitatea - derularea întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanțarea.  +  Articolul 3(1) Alocarea finanțării se face pe baza următoarelor criterii de finanțare:a) nivel competițional: campionate mondiale, europene și regionale, inclusiv etape/grupe/ligi, Turul României, Cupa Davis și Fed Cup;b) nivel de reprezentare - olimpic/neolimpic;c) categorie de sportivi - seniori, tineret, juniori;d) categorii de cheltuieli conform Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare.(2) Federația are obligația de a asigura din surse atrase/venituri proprii o contribuție de minimum 10% din valoarea devizului estimativ (anexa nr. 2 la cererea de finanțare).  +  Articolul 4(1) Documentele necesare în vederea finanțării sunt următoarele:a) cererea de finanțare privind alocarea fondurilor pentru activitatea sportivă de excelență a federațiilor sportive naționale, în care se precizează denumirea activității, scopul, locația, perioada de desfășurare și bugetul estimativ, conform anexei nr. 1;b) caietul/manualul acțiunii, stabilit de forurile sportive internaționale, precum și documentul care atestă acceptul organismului internațional, tradus în limba română;c) hotărârea organului de conducere al federației sportive naționale pentru aprobarea acțiunii;d) programul de măsuri privind organizarea și desfășurarea competiției;e) aprobarea prealabilă de organizare a competiției, după caz;f) devizul estimativ pe categorii de cheltuieli.(2) Devizul estimativ de cheltuieli se întocmește în urma propunerii unui buget estimativ care reprezintă totalitatea surselor de finanțare necesare realizării activității de excelență, detaliate pe categorii de cheltuieli, conform normelor legale în vigoare, și se întocmește având în vedere următoarele:a) bugetul să reflecte costurile necesare realizării competiției;b) bugetul să se întocmească exclusiv în lei;c) cheltuielile să fie oportune și justificate;d) cheltuielile să fie efectuate de la data semnării contractului până la finalizarea competiției;e) cheltuielile să fie identificabile și verificabile;f) bugetul să se încadreze în limitele legale, prevăzute pentru fiecare categorie de cheltuieli.(3) Cererea de finanțare are caracter ferm și obligatoriu și va fi semnată de către reprezentantul legal și de responsabilul financiar-contabil al solicitantului.  +  Articolul 5În vederea depunerii cererilor de finanțare, solicitantul trebuie să aibă în vedere următoarele:a) dosarul conținând documentele menționate la art. 4 se va depune la Ministerul Sportului, în termenul și condițiile comunicate de instituție;b) solicitările de finanțare depuse ulterior datei-limită prevăzute la lit. a) nu vor intra în procedura de evaluare.  +  Articolul 6(1) Federațiile sportive naționale nu sunt eligibile dacă:a) au prevăzut într-un alt contract de finanțare încheiat cu Ministerului Sportului aceleași acțiuni pentru care solicită finanțare și în activitatea sportivă de excelență și nu respectă în totalitate metodologia de finanțare;b) acțiunea nu se desfășoară în același an calendaristic corespunzător datei de depunere a cererii de finanțare.(2) Federațiile sportive naționale care solicită finanțare pentru activitatea sportivă de excelență vor depune declarație pe propria răspundere cu privire la evitarea dublei finanțări, pe capitole de cheltuieli, conform anexei nr. 1 la cererea de finanțare.  +  Articolul 7(1) Atribuirea contractelor de finanțare se face exclusiv pe baza evaluării cererilor, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare din fonduri provenite din bugetul Ministerului Sportului.(2) Propunerile pentru activitatea sportivă de excelență vor fi evaluate de către o comisie numită prin ordin al ministrului sportului, în limita unui fond anual aprobat de către Ministerul Sportului cu această destinație, respectiv credite bugetare în bugetul Ministerului Sportului.(3) Comisia prevăzută la alin. (2) verifică dacă documentația depusă este completă și dacă îndeplinește cerințele de calificare și are următoarele atribuții:a) verifică dacă activitatea de excelență este înscrisă în calendarul competițional al forurilor internaționale de specialitate;b) analizează și evaluează cererile de finanțare în conformitate cu criteriile de finanțare și criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3, respectiv la art. 6, stabilește oportunitatea finanțării activității de excelență și propune valoarea finanțării, în limita bugetului Ministerului Sportului cu această destinație;c) întocmește un raport referitor la cererile evaluate și îl înaintează, în vederea aprobării, conducerii Ministerului Sportului.(4) Rezultatele evaluării cererilor de finanțare vor fi publicate pe site-ul Ministerului Sportului.  +  Articolul 8(1) Finanțarea federațiilor sportive naționale pentru activitatea sportivă de excelență se va face pe bază de contract de finanțare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.(2) Devizul de cheltuieli, conform anexei nr. 1 la contractul de finanțare, aprobat de Ministerul Sportului face parte integrantă din contractul de finanțare a activității sportive de excelență.  +  Articolul 9În vederea depunerii decontului de cheltuieli conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care va cuprinde documentele justificative în copie conformă cu originalul și raportul de imagine, beneficiarul finanțării va respecta următoarele prevederi:a) pentru decontarea cheltuielilor de cazare, conform art. 12 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările și completările ulterioare, se vor prezenta: contractul, factura fiscală, precum și diagrama de cazare cu semnătura și ștampila unității de cazare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la decontul de cheltuieli;b) pentru decontarea cheltuielilor de masă, conform art. 13 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările și completările ulterioare, se vor prezenta: contractul (dacă este cazul), factura fiscală, pontajul de masă, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la decontul de cheltuieli, cu semnătura și ștampila structurii;c) pentru decontarea cheltuielilor de transport se vor prezenta: factura fiscală - biletele de călătorie, ordinele de deplasare, bonurile de taxă de autostradă, bonurile de trecere a podurilor etc., precum și tabelul cu participanții care au beneficiat de contravaloarea transportului, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la decontul de cheltuieli, după caz;d) pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de spații se vor prezenta: contractul de închiriere, factura fiscală;e) pentru decontarea cheltuielilor de promovare, publicitate și realizarea de buletine informative se vor prezenta: contractul, factura fiscală, procesul-verbal de recepție și un exemplar din fiecare produs. Suma alocată acestei categorii de cheltuieli nu va depăși 10% din valoarea totală a contractului;f) pentru decontarea cheltuielilor privind prestările de servicii efectuate în cadrul activității sportive, inclusiv servicii de ambulanță și pază pentru competiție, se vor prezenta: contractele încheiate conform dispozițiilor legale în vigoare, factura fiscală, statul de plată ștampilat și semnat de reprezentanții legali, precum și procesul-verbal de recepție a serviciilor efectuate;g) pentru decontarea de materiale consumabile se vor prezenta: contractul și factura fiscală, nota de recepție, procesul-verbal de recepție din care să rezulte utilizarea materialelor în cadrul proiectului. Suma alocată acestei categorii de cheltuieli nu va depăși 5% din valoarea totală a contractului;h) pentru decontarea materialelor și echipamentului sportiv corespunzătoare competiției (echipament pentru voluntari, dacă este cazul, numere de concurs) se vor prezenta: contractul încheiat conform dispozițiilor legale în vigoare, factura fiscală, nota de recepție, bonul de consum;i) pentru decontarea costurilor cu procurarea medaliilor, diplomelor, cupelor, trofeelor etc., acordate conform dispozițiilor Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările și completările ulterioare, se va prezenta copia procesului-verbal al clasamentului;j) pentru decontarea altor cheltuieli se vor prezenta documente justificative, după caz, în conformitate cu prevederile Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările și completările ulterioare;k) documentele justificative vor fi ștampilate conform cu originalul și avizate conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10(1) Ministerul Sportului virează beneficiarului doar sumele care corespund cheltuielilor prevăzute la art. 9.(2) Plata cheltuielilor se va face pe baza decontului înaintat de către federația sportivă națională, la care se vor prezenta documentele justificative.(3) Federația sportivă națională va face decontul cheltuielilor suportate din bugetul de stat prin contract, însoțit de documente justificative, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la finalizarea competiției sportive, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului în care se desfășoară competiția.(4) Sunt acceptate doar cheltuielile efectuate în perioada stabilită prin contractul de finanțare ca perioadă de derulare a activității sportive de excelență.(5) Cheltuielile prevăzute în contract, precum și achizițiile publice se efectuează cu respectarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.(6) O copie a dosarului achizițiilor realizate în cadrul proiectului va fi înaintată Ministerului Sportului împreună cu decontul de cheltuieli.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1la metodologieFederația ..................................Nr. ...................../.....................
  CERERE DE FINANȚARE
  privind alocarea fondurilor pentru activitatea sportivă de excelență a federațiilor sportive naționale
  Date privind federația sportivă națională1. Denumirea federației sportive naționale................................................................................................................................................................................................2. Adresa................................................................................................................................................................................................3. Numărul certificatului de identitate sportivă ......................................4. Cont nr. ............................, deschis la Banca ...................................5. Codul fiscal .......................................................................................6. Alte date de identificare:telefon ..................................;fax ........................................;e-mail ...................................;web .......................................Denumirea activității sportive de excelență .......................Scopul: promovarea imaginii României, dezvoltarea relațiilor internaționale în domeniul sportului și obținerea de victoriiLocul de desfășurare ...............................................................................Perioada de desfășurare .........................................................................Obiective de performanță estimate:– seniori - nr. total de medalii ..........................., din care: medalii de aur .......................;– tineret, juniori - nr. total de medalii ....................., din care: medalii de aur ...................Obiective de imagine generate de activitatea de excelență sportivă:– raportul de imagineMijloacele de realizare a obiectivelor asumate și monitorizarea activității:– raportul de evaluareFinanțarea activității sportive de excelențăCostul activității, total .................... lei,din care:– sume de la bugetul Ministerului Sportului ................. lei;– venituri proprii ale federației ................. leiNr. total de componenți ai delegației României ..........., din care:– sportivi ........................................................;– antrenori .....................................................;– alți tehnicieni ..............................................;– oficiali .........................................................Nr. de zile/om (nr. de zile deplasare x nr. de persoane) ...................Cost/om/zi (inclusiv cheltuieli de transport) ................. leiCostul acțiunii (nr. de zile om x cost om zi), total ............ lei,din care:– sume de la bugetul Ministerului Sportului ....... lei;– venituri proprii ale federației ..................... lei.La prezenta cerere de finanțare se anexează, în mod obligatoriu, următoarele documente:– caietul/manualul acțiunii, stabilit de federația sportivă internațională;– programul de măsuri privind organizarea și desfășurarea competiției;– aprobarea prealabilă, după caz;– hotărârea organului de conducere al federației sportive naționale pentru aprobarea acțiunii;– devizul estimativ de cheltuieli, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta cerere de finanțare;– declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta cerere de finanțare;– certificat de atestare fiscală care să ateste că nu are obligații de plată exigibile, precum obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat sau reeșalonarea acestora.Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta cerere.
  Președinte,
  .......................
  L.S.
  Secretar general,
  ...................
  Trezorier
  (contabil-șef),
  .........................
   +  Anexa nr. 1la cererea de finanțare
  DECLARAȚIE DE INTEGRITATE
  Subsemnații, .........................................., reprezentanți legali ai Federației ..........................., declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că federația pe care o reprezentăm îndeplinește condițiile prevăzute de Ordinul ministrului sportului nr. 170/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru finanțarea activității sportive de excelență prin federațiile sportive naționale pe ramură de sport,respectiv:1. este structură sportivă recunoscută în condițiile legii;2. a publicat în extras raportul de activitate și situația financiară pe anul 2021 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. ............ și în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial;3. informațiile furnizate Ministerului Sportului în vederea obținerii finanțării sunt veridice;4. federația nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum și a legii;5. federația are afiliate, în condițiile legii, la data de ............................(data depunerii cererii de finanțare), un număr de ......... structuri sportive;6. federația nu a prevăzut într-un alt contract de finanțare încheiat cu Ministerul Sportului aceleași acțiuni/categorii de cheltuieli pentru care solicită finanțare și în activitatea sportivă de excelență;7. federația se obligă să depună, după caz, autorizația de organizare, desfășurare și participare, pe care o va anexa decontului;8. federația se obligă să depună la termenele și în condițiile stabilite și prevăzute în contract decontul de cheltuieli, împreună cu documentele justificative pentru suma prevăzută în contract.
  Reprezentanți legali
  .......................................................................................
  .......................................................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila federației)
  Data ........................................
   +  Anexa nr. 2la cererea de finanțare
  DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI
  Nr. crt.Denumirea cheltuielilorNr. de persoane/buc.Nr. de zileTarif/zi/persoanăTotal Suma alocată de la Ministerul SportuluiSuma din surse atrase
           
           

  Reprezentant legal,
  ...............................................................
  (numele, prenumele, funcția și semnătura)
  Data ...................
   +  Anexa nr. 2la metodologie
  CONTRACT DE FINANȚARE
  a activității sportive de excelență
  Nr. ........../...........
  În temeiul dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului sportului nr. 170/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru finanțarea activității sportive de excelență prin federațiile sportive naționale pe ramură de sport, precum și în baza Raportului comisiei de analiză și evaluare nr. ...../...........,Ministerul Sportului (MS), cu sediul în București, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, cod fiscal 26604620, cont nr. ......................, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, reprezentat prin ..........., ministru, pe de o parte,șiFederația Sportivă Națională (Federația) ................................., cu sediul în .............................., str. ........... nr. ................., județul ..................., codul fiscal nr. ............, tel./fax ..................., având contul nr. ................................, deschis la Banca ..................., Sucursala ..............., reprezentată de ................, având funcția de ........................, pe de altă parte, au convenit de comun acord la încheierea prezentului contract de finanțare (denumit în continuare contract) în baza cererii de finanțare aprobate, în următoarele condiții:  +  Articolul 1Obiectul contractului(1) Obiectul prezentului contract îl reprezintă alocarea finanțării cu suma de ...... lei de către Ministerul Sportului, pentru organizarea de către Federația .......... a ........................ pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract. (2) Federația .............................. se obligă să realizeze activitatea sportivă de excelență, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și cu respectarea regulilor prevăzute în Metodologia pentru finanțarea activității sportive de excelență prin federațiile sportive naționale pe ramură de sport, aprobată prin Ordinului ministrului sportului nr. 170/2022.(3) Ministerul Sportului se angajează să plătească sumele alocate, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract.(4) Suma prevăzută la alin. (1) va fi acordată Federației ca finanțare în cuantumul și pentru categoriile de cheltuieli aprobate de către comisia de evaluare, conform anexei nr. 1 „Deviz de cheltuieli“.  +  Articolul 2Precizări prealabile(1) În prezentul contract, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;c) termenul „zi“ reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel.(2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.(3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul contract vor rămâne neafectate, iar părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului.(4) Finanțarea acordată Federației este stabilită în termenii și condițiile prezentului contract.  +  Articolul 3Durata contractului(1) Contractul intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de ambele părți.(2) Contractul își încetează valabilitatea la data finalizării acțiunii.  +  Articolul 4Valoarea contractului și modalitatea de plată(1) Suma precizată la art. 1 alin. (1) va fi acordată Federației ........................................... în cuantumul și pentru categoriile de cheltuieli aprobate de către comisia de evaluare, conform anexelor la prezentul contract.(2) Suma menționată la alin. (1) se poate acorda astfel:– avans de 30% din valoarea contractului. Avansul se poate acorda numai în urma unei cereri de avans conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;– plata finală se va efectua în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare din momentul finalizării proiectului sportiv, după ce finanțatorul primește de la beneficiar raportul de imagine, evaluarea proiectului, decontul de cheltuieli - factura și actele care justifică efectuarea cheltuielilor, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului în care se desfășoară activitatea.  +  Articolul 5Eligibilitatea cheltuielilor(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu prevederile Metodologiei pentru finanțarea activității sportive de excelență prin federațiile sportive naționale pe ramură de sport, aprobată prin Ordinului ministrului sportului nr. 170/2022.(2) Cheltuielile aferente prezentului contract sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în cererea de finanțare privind alocarea fondurilor pentru activitatea sportivă de excelență a federațiilor sportive naționale (anexa nr. 1 la metodologia aprobată prin Ordinul ministrului sportului nr. 170/2022) și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului contract.  +  Articolul 6Drepturile Ministerului SportuluiMinisterul Sportului are dreptul să solicite următoarele: decontul de cheltuieli, împreună cu documentele justificative certificate conform cu originalul, raportul de imagine și promovare a Ministerului Sportului, raportul de evaluare a activității sportive de excelență sau orice alte date privind derularea acesteia.  +  Articolul 7Obligațiile Ministerului SportuluiMinisterul Sportului are obligația să pună la dispoziția Federației suma prevăzută la art. 1 alin. (1) la termenele și în condițiile stabilite în prezentul contract.  +  Articolul 8Drepturile FederațieiFederația are dreptul să primească suma prevăzută la art. 1 alin. (1) la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract, coroborat cu art. 9 pct. 4, sub sancțiunea sistării sumelor alocate.  +  Articolul 9Obligațiile FederațieiFederația are următoarele obligații:1. să utilizeze finanțarea numai în scopul realizării activității sportive de excelență .................... și pentru categoriile de cheltuieli aprobate de către comisia de evaluare conform anexei nr. 1; 2. să implementeze activitatea sportivă de excelență pe propria răspundere cu scopul de a atinge obiectivele asumate: obiective de performanță .................;3. să întocmească și să prezinte Ministerului Sportului rapoartele solicitate și orice alte date privitoare la derularea activității;4. să depună la sediul Ministerului Sportului, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la finalizarea activității sportive, decontul de cheltuieli suportate din bugetul de stat prin contract, conform anexei nr. 3 la metodologia aprobată prin Ordinul ministrului sportului nr. 170/2022, împreună cu documentele justificative pentru suma alocată de Ministerul Sportului, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului în care se desfășoară competiția;5. să menționeze în toate materialele de promovare a activității sportive de excelență, afișe, cataloage, programe, invitații, anunțuri, bannere publicitare, coperte de CD-uri, cărți sau orice alte tipărituri, sintagma „Acțiune finanțată de Ministerul Sportului“, împreună cu sigla ministerului;6. în cazul în care acțiunea se anulează, să restituie integral finanțarea acordată în conturile Ministerului Sportului, costurile fiind suportate integral de Federație;7. să încheie polițe de asigurare pentru cazuri speciale (pandemie);8. să prezinte toate informațiile/documentele solicitate de către Ministerul Sportului și de către persoanele autorizate și/sau autoritățile naționale cu atribuții de monitorizare, verificare, control și audit, în limitele competențelor ce le revin, în cazul în care acestea efectuează monitorizări/verificări/ controale/audit și solicită declarații, documente, informații, sub sancțiunea restituirii sumelor plătite pentru documentele lipsă.  +  Articolul 10Modificarea contractuluiFederația are obligația de a informa de îndată Ministerul Sportului - cel mai târziu în termen de 72 de ore de la producere - cu privire la orice eveniment sau împrejurare de natură a cauza o modificare a proiectului sportiv, care în urma unei note de fundamentare aprobate va face obiectul unui act adițional la contract.  +  Articolul 11Rezilierea contractului(1) Prezentul contract de finanțare poate fi reziliat de drept în cazul în care Federația nu își îndeplinește ori își îndeplinește în mod necorespunzător obligațiile contractuale asumate prin prezentul contract; notificarea va fi comunicată Federației în termen de 3 zile de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligații contractuale.(2) Utilizarea finanțărilor în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract este interzisă și atrage rezilierea acestuia fără intervenția instanței judecătorești.  +  Articolul 12Forța majoră și cazul fortuit(1) Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor ce îi revin partea care a fost împiedicată de intervenția unui caz de forță majoră și/sau caz fortuit.(2) Este forță majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților, care le oprește să își execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract.(3) Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.(4) Intervenția forței majore și/sau a cazului fortuit trebuie comunicată prin grija părții care le invocă de îndată, după producerea acestora, dar cel târziu în termen de 24 de ore de la data apariției acestora.(5) Forța majoră se constată de o autoritate competentă.  +  Articolul 13Soluționarea litigiilor(1) Eventualele litigii dintre părți urmează a fi soluționate pe cale amiabilă.(2) În cazul nerezolvării pe cale amiabilă, litigiile urmează a fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.  +  Articolul 14Legea aplicabilă și limba utilizată(1) Legea care guvernează acest contract și în conformitate cu care este interpretat este legea română.(2) Limba acestui Contract este limba română.  +  Articolul 15Dispoziții finale(1) Orice comunicare oficială sau cu caracter obligatoriu sau care derivă din clauzele prezentului contract ori este în strânsă legătură cu acesta trebuie să fie făcută în scris, indicându-se numărul contractului și denumirea activității sportive de excelență.(2) În toate cazurile, rapoartele, comunicările oficiale și orice alte situații ce presupun semnătura și ștampila originală ale instituției emitente se transmit numai în condițiile stabilite la alin. (1).(3) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este redactat în 3 exemplare având aceeași forță juridică, dintre care două exemplare pentru Ministerul Sportului și unul pentru Federație.(4) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul contract.
  Ministerul Sportului
  Ministru,
  ...................
  Federația .................
  Reprezentant legal,
  ..................................
   +  Anexa nr. 1la contractul de finanțare
  DEVIZ DE CHELTUIELI
  Nr. crt.Denumirea cheltuielilorNr. de persoane/buc.Nr. de zileTarif/zi/persoanăTotal Suma alocată de la Ministerul SportuluiSuma din surse atrase
           
           

  Reprezentant legal,
  ...........................................................
  (numele, prenumele, funcția și semnătura)
  Data ...................
   +  Anexa nr. 2la contract de finanțare
  CERERE DE AVANS
  CătreMinisterul SportuluiFederația sportivă națională ................., cu sediul în ................., str. ................. nr. ....., CF (CIF) ..............., solicită un avans de .............%, respectiv ................. din .............. valoarea proiectului ................ din cadrul Programului „Activitatea sportivă de Excelență pe anul 2022“, ce se derulează în perioada ...................... .
  Reprezentant legal,
  .....................
   +  Anexa nr. 3la metodologie
  DECONT DE CHELTUIELI
  Nr. ........... din .................
  Vă înaintăm alăturat decontul de cheltuieli al competiției ......................................................, care s-a desfășurat în localitatea .................................., în perioada ................................, în valoare de .......................... lei, reprezentând finanțare de la Ministerul Sportului în valoare de ......................... lei și contribuția Federației în valoare de .......................... lei, în baza Contractului nr. ......... din ....................., conform documentelor justificative de cheltuieli anexate:Documentele vor fi opisate în ordinea categoriilor de cheltuieli prevăzute în art. 9 din Metodologia pentru finanțarea activității sportive de excelență prin federațiile sportive naționale pe ramură de sport, aprobată prin Ordinul ministrului sportului nr. 170/2022.Decontul mai cuprinde:............................................................................................................................................................................................. (Se vor preciza toate documentele care sunt anexate la decont, de exemplu: imagini, contracte, facturi, chitanțe, diagramă, pontaj etc.)
  Semnătura reprezentantului legal
  ...............................................
  Ștampila
  Semnătura responsabilului financiar
  ......................................................
   +  Anexa nr. 1la decontul de cheltuieli
  DIAGRAMĂ DE CAZARE
  Denumirea proiectului ........................................Perioada .............................................................Locul de desfășurare ..........................................Unitatea prestatoare de servicii ..........................
  Nr. crt.Nr. camereiNumele și prenumeleTarif/ziNr. de zileValoarea serviciului
        
        

  Data și semnătura reprezentantului legal al federației
  ...............................................................................
  Unitatea prestatoare de servicii
  Data și semnătura
  ................................................
   +  Anexa nr. 2la decontul de cheltuieli
  PONTAJ DE MASĂ
  Denumirea proiectului .......................................Perioada ...........................................................Locul de desfășurare ........................................Unitatea prestatoare de servicii ........................
  Nr. crt.Numele și prenumeleZiua 1Ziua 2Ziua 3Ziua N
    MDDCMDDCMDDCMDDC
                
                
                
                

  Data și semnătura reprezentantului legal al federației
  ...............................................................................
  Unitatea prestatoare de servicii
  Data și semnătura
  ................................................
   +  Anexa nr. 3la decontul de cheltuieliTABELcu participanții care au beneficiat de contravaloarea transportuluiDenumirea proiectului ........................................Localitatea ........................................................Perioada ........................
  Nr. crt.Numele și prenumeleRutaSeria biletului/Bonul fiscal privind combustibilulSuma
  1.    
  2.    
  3.    

  Data și semnătura reprezentantului legal al federației
  ................................................................................
  -----