ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 39 din 6 aprilie 2022pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 7 aprilie 2022  Având în vedere că proiectele de transport ce primesc finanțare prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei sunt în plin proces de implementare, unele aflându-se în faza de finalizare, în vederea eficientizării fluxului financiar de transferuri bugetare pentru implementarea acestor proiecte/închiderii financiare, precum și pentru a realiza o mai bună legătură între fluxurile financiare transferate din bugetul de stat și monitorizarea tehnică a proiectelor finanțate din Mecanismul pentru Interconectarea Europei realizată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii,deoarece riscul de dezangajare este concentrat în cea mai mare parte în zona proiectelor de infrastructură de transport, pentru acest tip de proiecte trebuie luate măsuri din timp pentru a preîntâmpina eventualele blocaje în implementarea proiectelor cu impact direct asupra riscului de dezangajare.Având în vedere faptul că măsurile adoptate pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19, inclusiv prin instituirea și prelungirea succesivă a stării de alertă pe teritoriul României, în special în ceea ce privește obligația organizării activității și desfășurării programului de lucru în regim de telemuncă, au redus capacitatea resurselor umane, iar efectele acestor măsuri afectează și în prezent atât activitatea sistemului de management și control al fondurilor externe nerambursabile, respectiv a autorităților de management, organismelor intermediare etc., cât și activitatea beneficiarilor publici și privați ai proiectelor,luând în considerare necesitatea flexibilizării termenelor procedurale pentru diminuarea riscului de reziliere a contractelor de finanțare ca urmare a efectelor măsurilor adoptate pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19 care au condus la limitarea accesului beneficiarilor la resursele umane necesare pregătirii documentelor aferente prefinanțărilor/cererilor de plată/cererilor de rambursare,având în vedere necesitatea adoptării în regim de urgență a unor măsuri de susținere pentru categoriile de beneficiari cele mai expuse riscului în vederea asigurării unui flux suplimentar de numerar, necesar constituirii de stocuri de materii prime și echipamente aferente angajamentelor legale în curs de implementare, precum și a degrevării resurselor umane existente la nivelul acestora de o serie de obligații legale cu termen redus de exigibilitate, în lipsa acestor măsuri s-ar produce o serie de consecințe imediate asupra bugetului de stat prin neatragerea fondurilor europene, precum și dificultăți și întârzieri în implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020.Având în vedere necesitatea eficientizării activității, optimizării fluxurilor financiare la nivelul Programului operațional Regional 2014-2020 și evitării întârzierilor în efectuarea plăților către beneficiari,ținând cont de faptul că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată pentru a asigura premisele unui grad ridicat de absorbție în perioada 2021-2027, luând în considerare faptul că o prioritate majoră a Guvernului o constituie îmbunătățirea gradului de absorbție a fondurilor europene,întrucât împrejurările de față vizează interesul public și constituie elementele unei situații extraordinare ce nu suferă amânare, astfel încât se impune reglementarea unor măsuri în domeniul fondurilor europene, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Cu respectarea prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat se pot asigura de la bugetul de stat, în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la o poziție distinctă de transferuri, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, sumele necesare unităților administrativ-teritoriale și asociațiilor de dezvoltare intercomunitară pentru finanțarea proiectelor implementate în parteneriat cu beneficiarii menționați la alin. (2), astfel cum acestea sunt reglementate la art. 5-7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020, cu completările ulterioare.2. La articolul 6, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Cu respectarea prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat, pentru proiectele din domeniul energiei și telecomunicațiilor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, pentru beneficiari, alții decât cei prevăzuți la alin. (7) și (8), se pot asigura sumele necesare finanțării de la bugetul de stat, în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la poziția Transferuri din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Categoriile de cheltuieli asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și mecanismul de implementare a proiectelor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.3. La articolul 6, după alineatul (6^1) se introduc două noi alineate, alineatele (6^2) și (6^3), cu următorul cuprins:(6^2) Cu respectarea prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat, pentru proiectele din domeniul transporturilor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, pentru beneficiari, alții decât cei prevăzuți la alin. (7) și (8), se pot asigura sumele necesare finanțării de la bugetul de stat, în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la poziția Transferuri din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, prin bugetul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Categoriile de cheltuieli asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și mecanismul de implementare a proiectelor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(6^3) Sumele necesare finalizării proiectelor din domeniul transporturilor finanțate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei și preluate integral sau parțial de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene potrivit prevederilor alin. (6^2) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, urmând ca rambursarea cheltuielilor eligibile să fie efectuată conform regulilor stabilite de INEA în acordurile de finanțare semnate cu beneficiarii proiectelor.4. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În bugetele beneficiarilor ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind la o poziție distinctă, la partea de cheltuieli, credite de angajament și credite bugetare necesare finanțării valorii totale a proiectelor prevăzute la art. 6 alin. (4^1), iar la partea de venituri sumele transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, sub formă de subvenții.5. La articolul 9, literele a), o) și t) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele finanțate din fonduri europene ai căror beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri sunt alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(4), (6) și (6^2);..............................................................................................o) sumele pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat, pentru:(i) operatorii regionali de apă definiți în baza art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, (ii) autorități ale administrației publice locale, care implementează proiecte finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 în domeniul gestionării deșeurilor, siturilor poluate istoric și modernizării sistemelor de termoficare și în domeniul transporturilor, dezvoltării rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale, precum și în domeniul creșterii producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal);(iii) regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit stabilite conform art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii sub autoritatea consiliilor județene, cu modificările ulterioare;(iv) beneficiarii din cadrul Programului operațional Regional 2014-2020 axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii de importanță regională, precum și a sistemelor de transport durabile, axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului;................................................................................................t) sumele necesare pentru finanțarea ratei forfetare, conform art. 61 alin. (3) lit. aa) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele care au fost aprobate prin acest mecanism, sumele aferente diferenței dintre procentul contribuției proprii și procentul echivalent al ratei forfetare, precum și taxa pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor reprezentând această diferență, pentru operatorii regionali care furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă și de canalizare pe raza unităților administrativ-teritoriale Timiș, Galați, Alba, Cluj și Sălaj, prevăzute la art. 18^1 alin. (4).6. La articolul 18^1, alineatele (1), (3^1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 18^1(1) Pentru proiectele din sectorul de apă și apă uzată, aprobate la finanțare cu o rată forfetară, în temeiul art. 61 alin. (3) lit. aa) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru proiectele aprobate în baza contribuției beneficiarilor, autoritatea de management asigură temporar finanțarea a 6% din valoarea totală eligibilă a proiectului, din fonduri alocate de la bugetul de stat cu această destinație.................................................................................................(3^1) Beneficiarii sunt exceptați de la reținerea a 6% aferent contribuției lor până la atingerea unui progres financiar de 75%, aferent proiectelor sau fazelor din proiectele finanțate în cadrul perioadei de programare 2014-2020, urmând să solicite la rambursare, în vederea autorizării, inclusiv valoarea cheltuielilor aferente acestui procent.(4) Pentru proiectele aprobate în baza contribuției beneficiarilor în situația în care aceasta depășește rata forfetară aferentă proiectelor prevăzute la alin. (1), autoritatea de management pentru Programul operațional Infrastructură mare este autorizată să asigure finanțarea din fonduri alocate de la bugetul de stat a diferenței dintre procentul contribuției proprii și procentul echivalent al ratei forfetare, precum și a taxei pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor reprezentând această diferență, pentru operatorii regionali care furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă și de canalizare pe raza unităților administrativ-teritoriale Timiș, Galați, Alba, Cluj și Sălaj.7. La articolul 18^1, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu următorul cuprins:(3^2) După atingerea progresului financiar de 75%, beneficiarii justifică procentul exceptat conform alin. (3^1) prin cheltuieli efectuate în cadrul proiectului sau fazei din proiectul finanțat în perioada de programare 2014-2020.8. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Beneficiarii/Liderii de parteneriat au obligația de a depune la autoritățile de management/organismele intermediare pentru programele operaționale, altele decât Programul operațional Regional 2014-2020, cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, care nu se încadrează la art. 20 alin. (8), în termen de maximum 3 luni de la efectuarea acestora, cu excepția cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare.9. La articolul 21, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Beneficiarii/Liderii de parteneriat au obligația de a depune la autoritatea de management/organismele intermediare pentru Programul operațional Regional 2014-2020 cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate care nu se încadrează la art. 20 alin. (8), cu excepția cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare, astfel: a) în termen de maximum 3 luni de la efectuarea cheltuielii, în cazul cererilor de rambursare care se încadrează la art. 15 alin. (4);b) în termen de maximum 3 luni de la efectuarea cheltuielii, în cazul cererilor de rambursare care nu se încadrează la art. 15 alin. (4), dacă valoarea cererii de rambursare este de minimum 200.000 lei;c) la data când valoarea cheltuielilor efectuate cuprinse în cererea de rambursare este de 200.000 lei, dacă în termenul de 3 luni prevăzut la lit. b) beneficiarul nu cumulează această valoare.  +  Articolul IIOrdonanța de urgență Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (3), după litera l^2) se introduce o nouă literă, litera l^3), cu următorul cuprins:l^3) decizia de reziliere a contractului de finanțare - actul administrativ emis de autoritatea de management/organismul intermediar prin care încetează raporturile contractuale și, după caz, sunt individualizate sumele ce trebuie restituite de către beneficiar/liderul de parteneriat ca urmare a rezilierii contractului de finanțare în condițiile stabilite prin clauzele acestuia;2. La articolul 8, după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:r) sumele necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive, altele decât cele prevăzute la lit. n), prin care se admit parțial sau integral pretențiile beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, inclusiv dobânzi penalizatoare și cheltuieli de judecată în cuantumul stabilit prin hotărâre.3. La articolul 9, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:n) sumele necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive prin care se admit parțial sau integral pretențiile beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, inclusiv dobânzi penalizatoare și cheltuieli de judecată în cuantumul stabilit prin hotărâre.4. După capitolul IV^1 „Mecanismul decontării cererilor de plată“ se introduce un nou capitol, capitolul IV^2, intitulat „Decizia de reziliere a contractului de finanțare“, cuprinzând articolele 17^11 și 17^12, cu următorul cuprins:  +  Capitolul IV^2 Decizia de reziliere a contractului de finanțare  +  Articolul 17^11(1) Autoritățile de management emit pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o decizie de reziliere a contractului de finanțare conform prevederilor acestuia, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională.(2) Decizia de reziliere a contractului de finanțare constituie titlu de creanță emis în condițiile legii și cuprinde elementele care se regăsesc la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În titlul de creanță se indică și contul în care beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul trebuie să efectueze plata.  +  Articolul 17^12Recuperarea sumelor prevăzute la art. 17^11 alin. (1) se efectuează potrivit prevederilor art. 17^1.  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 559 din 26 iunie 2020, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (11) va avea următorul cuprins:(11) Până la semnarea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare cheltuielile totale generate de implementarea proiectelor de infrastructură prevăzute la alin. (1) se asigură de la o poziție distinctă de transferuri în cadrul titlului 58 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 de la bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în baza fișei de fundamentare a proiectului propus la finanțare în cadrul programului operațional cu reîntregirea fondurilor externe nerambursabile în contul de venituri deschis pe codul de identificare fiscală al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.2. La articolul 6, alineatul (9) va avea următorul cuprins:(9) Până la semnarea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare cheltuielile totale generate de implementarea proiectelor de infrastructură prevăzute la alin. (1) se asigură de la o poziție distinctă de transferuri în cadrul titlului 58 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 de la bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în baza fișei de fundamentare a proiectului propus la finanțare în cadrul programului operațional cu reîntregirea fondurilor externe nerambursabile în contul de venituri deschis pe codul de identificare fiscală al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.3. La articolul 7, alineatul (11) va avea următorul cuprins:(11) Până la semnarea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare cheltuielile totale generate de implementarea proiectelor de infrastructură prevăzute la alin. (1) se asigură de la o poziție distinctă de transferuri în cadrul titlului 58 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 de la bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în baza fișei de fundamentare a proiectului propus la finanțare în cadrul programului operațional cu reîntregirea fondurilor externe nerambursabile în contul de venituri deschis pe codul de identificare fiscală al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.  +  Articolul IV(1) Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru alți beneficiari decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1), (2), (2^1), (3), (4) și (6) din aceeași ordonanță de urgență, se acordă prefinanțare în tranșe de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare, cu condiția să existe în implementare contracte de achiziție de produse, echipamente, lucrări sau contracte de achiziții de servicii pentru documentațiile tehnico-economice aferente actelor juridice prevăzute la art. 13 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM), aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2020.(2) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) transmit cererea de acordare a tranșei de prefinanțare în valoare de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului însoțită de o notă justificativă din care să rezulte că sumele solicitate sunt aferente unor cheltuieli necesare pentru următoarele 6 luni, de la depunerea cererii de prefinanțare, conform graficului de rambursare anexat contractului de finanțare.  +  Articolul VPrin derogare de la prevederile art. 15 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarul/liderul de parteneriat care depune cerere de prefinanțare conform prevederilor art. 15 alin. (1) din aceeași ordonanță de urgență, precum și beneficiarul/liderul de parteneriat care depune cerere de prefinanțare conform prevederilor art. IV alin. (1) au obligația depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranșa de prefinanțare acordată, în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 180 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranșa de prefinanțare în contul beneficiarului, fără a depăși durata contractului de finanțare.  +  Articolul VI(1) Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii, alții decât cei prevăzuți la art. 6 și 7 din aceeași ordonanță de urgență, au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată, cel mai târziu până la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată.(2) Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat a cererii de plată, cu respectarea prevederilor art. 20 alin. (2) din aceeași ordonanță de urgență, organismul intermediar/autoritatea de management efectuează verificarea cererii de plată. După efectuarea verificărilor, autoritatea de management virează beneficiarului/liderului de parteneriat/ partenerului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul în care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului. În ziua următoare virării, autoritatea de management transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o notificare, întocmită distinct pentru fiecare dintre aceștia.(3) Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management conform alin. (2), beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât și partenerului/ partenerilor.  +  Articolul VII(1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii/liderii de parteneriat au obligația de a depune la autoritățile de management/organismele intermediare pentru programele operaționale, altele decât Programul operațional Regional 2014-2020, cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, care nu se încadrează în prevederile art. VI alin. (3), în termen de maximum 6 luni de la efectuarea acestora, cu excepția cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare.(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii/liderii de parteneriat au obligația de a depune la autoritatea de management/ organismele intermediare pentru Programul operațional Regional 2014-2020 cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate care nu se încadrează în prevederile art. VI alin. (3), cu excepția cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare, astfel:a) în termen de maximum 6 luni de la efectuarea cheltuielii, în cazul cererilor de rambursare care se încadrează în prevederile art. V;b) în termen de maximum 6 luni de la efectuarea cheltuielii, în cazul cererilor de rambursare care nu se încadrează în prevederile art. V, dacă valoarea cererii de rambursare este de minimum 200.000 lei;c) la data când valoarea cheltuielilor efectuate cuprinse în cererea de rambursare este de 200.000 lei, dacă în termenul de 6 luni prevăzut la lit. b) beneficiarul nu cumulează această valoare.(3) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, a cererii de rambursare întocmite conform contractului/deciziei/ordinului de finanțare, autoritatea de management autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare și efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul în care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plății, autoritatea de management notifică beneficiarilor/liderilor de parteneriat plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.  +  Articolul VIII(1) Prevederile art. IV-VII se aplică proiectelor aferente perioadei de programare 2014-2020 finanțate din Programul operațional Asistență tehnică, Programul operațional Capital uman - obiectivul specific 4.9. Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, Programul operațional Competitivitate și Programul operațional Regional 2014-2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31 decembrie 2022.(2) Prevederile art. IV și V se aplică cererilor de prefinanțare depuse începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Prevederile art. VI alin. (2) și (3) și ale art. VII se aplică cererilor de plată și cererilor de rambursare neautorizate de către autoritatea de management la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IXÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 6 aprilie 2022.Nr. 39.----