ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 35 din 6 aprilie 2022pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naționale de împădurire și reîmpădurire prevăzute în Planul național de redresare și reziliență
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 7 aprilie 2022



  Având în vedere că, până la sfârșitul anului 2023, România are obligația să realizeze lucrări de împădurire și reîmpădurire pe o suprafață de 25.000 ha, iar în perioada 2024-2026 are obligația să realizeze alte 31.000 ha de lucrări de împădurire și reîmpădurire, în conformitate cu prevederile Planului național de redresare și reziliență (PNRR),ținând cont că în perioada 1990-2020 s-au realizat lucrări de împăduriri la nivel național pe o suprafață de 387.000 ha, din care, în vederea creșterii suprafețelor de pădure, s-au realizat 47.000 ha de împăduriri pe terenuri degradate și perdele forestiere de protecție, iar în ultimii ani suprafețele de terenuri agricole degradate împădurite au scăzut constant, de la 2.355 ha în anul 2014 la mai puțin de 200 ha în anul 2020,luând în considerare necesitatea creșterii suprafeței ocupate cu vegetație forestieră, în principal, pentru reabilitarea unor zone puternic afectate de fenomenele de eroziune de suprafață și eoliană, ca urmare a restrângerii sub limitele acceptabile a suprafeței ocupate de vegetație forestieră,apreciind că majorarea suprafețelor de terenuri acoperite cu vegetație forestieră contribuie semnificativ la diminuarea efectului schimbărilor climatice, dar și la adaptarea la acestea, prin sporirea stocării carbonului pe termen lung în structuri forestiere și echilibrarea bilanțului național al emisiilor de gaze cu efect de seră,având în vedere țintele privind suprafețele ce trebuie împădurite, precum și faptul că lucrările de împădurire se realizează doar primăvara și toamna în perioade relativ scurte de timp, iar pregătirea în vederea realizării plantațiilor necesită durate mari, respectiv realizarea proiectului de împădurire care cuprinde analize de sol, cartări ale terenului, măsurători cadastrale și altele asemenea,necesitatea adoptării prezentului act normativ în regim de urgență este determinată și de faptul că pentru realizarea lucrărilor de împăduriri s-au elaborat două scheme de ajutor de stat care au fost transmise la prenotificare Comisiei Europene, pentru aprobare, iar după primirea deciziei favorabile este necesară adoptarea cadrului legal, astfel încât să se poată realiza lucrări de împăduriri începând cu anul 2022.Având în vedere ritmul scăzut de împădurire a terenurilor din afara fondului forestier național, respectiv mai puțin de 200 ha în anul 2020, și necesitatea creșterii suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră în vederea realizării obiectivelor din Planul național de redresare și reziliență, este obligatorie realizarea unor intervenții legislative care să simplifice procedurile de împădurire a terenurilor din afara fondului forestier național.Considerând că neadoptarea prezentului act normativ în regim de urgență implică: amânarea corectării cadrului juridic existent și implicit ratarea perioadei optime de împădurire din primăvară și pregătirea campaniei de toamnă, precum și blocarea împăduririi terenurilor din afara fondului forestier național, care vor conduce la extinderea fenomenelor de torențializare și la apariția unor puternice degradări ale terenurilor, prin erodări și alunecări, asociate și cu alți factori perturbatori în zonele de deal, iar în regiunile de câmpie, apariția secetelor frecvente și prelungite, a fenomenelor de deșertificare cu efecte negative asupra producției agricole și asupra condițiilor generale de mediu și de viață și, implicit, la nerealizarea obiectivelor de împădurire și reîmpădurire înscrise în Planul național de redresare și reziliență,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Fondurile aprobate pentru împădurire și reîmpădurire în Planul național de redresare și reziliență se utilizează pentru finanțarea următoarelor categorii de servicii și lucrări:a) întocmirea proiectelor, precum și efectuarea lucrărilor de împădurire și de întreținere a plantațiilor realizate pe terenurile agricole din categoriile de folosință teren arabil, pajiști permanente și culturi permanente, la solicitarea persoanelor fizice și juridice, precum și a unităților administrativ-teritoriale;b) întocmirea documentațiilor tehnico-economice, precum și efectuarea lucrărilor de împădurire și de întreținere a plantațiilor realizate pe terenuri degradate, apte pentru împădurire, constituite în perimetre de ameliorare, conform prevederilor Legii nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate, cu modificările ulterioare;c) refacerea potențialului forestier prin împădurirea terenurilor situate în fondul forestier național, care au fost afectate de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale, precum și întreținerea plantațiilor, la solicitarea persoanelor fizice și juridice, precum și a unităților administrativ-teritoriale;d) întocmirea documentațiilor tehnico-economice, precum și efectuarea lucrărilor de instalare a perdelelor forestiere de protecție și de întreținere a plantațiilor, conform prevederilor Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Schemele de ajutor de stat pentru finanțarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, în termen de maximum 90 de zile de la primirea deciziei favorabile a Comisiei Europene pentru acordarea ajutoarelor de stat, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Pe baza schemelor prevăzute la alin. (2), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului elaborează ghiduri de finanțare, care cuprind și drepturile și obligațiile beneficiarilor finanțării acordate, aprobate prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor în termen de maximum 60 de zile de la publicarea schemelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Prin ghidurile prevăzute la alin. (3) se reglementează modul de solicitare a finanțării, elaborarea proiectelor, realizarea lucrărilor de împădurire sau reîmpădurire, recepția lucrărilor executate și decontarea lucrărilor, astfel:a) în toate cazurile, recepționarea lucrărilor efectuate se va realiza prin Gărzile forestiere, pentru terenurile situate în raza teritorială de competență, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al Gărzilor forestiere, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 456/2016;b) plata lucrărilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se efectuează prin acordarea unor prime anuale fixe, pentru deținătorii de terenuri agricole, care reprezintă costul mediu al lucrărilor prevăzute în proiect pentru fiecare an, stabilite prin schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (2);c) plata lucrărilor în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b)-d) acoperă costul serviciilor, materialelor și lucrărilor la nivelul prevăzut în devizul general al obiectivelor de investiții, care au fost realizate și recepționate;d) pentru terenurile aflate în proprietatea statului, decontarea lucrărilor se efectuează la nivelul prevăzut în devizul general al obiectivelor de investiții pentru toate tipurile de servicii și lucrări prevăzute la alin. (1) lit. b)-d), care au fost realizate și recepționate.  +  Articolul 2După epuizarea fondurilor alocate prin Planul național de redresare și reziliență pentru finanțarea serviciilor și lucrărilor prevăzute la art. 1 alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (3) lit. g) și ale art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea acestora se asigură din Fondul pentru mediu, din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Pentru persoanele fizice și juridice, precum și pentru unitățile administrativ-teritoriale, pe ale căror terenuri se realizează serviciile și lucrările prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și b), se acordă suplimentar o primă anuală, denumită primă de sechestrare forestieră, care reprezintă valoarea carbonului stocat în biomasă de către o plantație forestieră de la înființare și până la vârsta de 20 de ani.(2) Prima anuală prevăzută la alin. (1) se acordă în ultimul trimestru al fiecărui an, începând cu anul recepționării lucrărilor de plantare, în cuantum de 456 euro/an/ha, pentru o perioadă de 20 de ani, la cursul Băncii Naționale a României de la data de 1 ianuarie a anului în care se acordă, în baza unui raport care confirmă existența plantației realizate, întocmit de către garda forestieră competentă teritorial.(3) Prima anuală prevăzută la alin. (1) se finanțează din Fondul pentru mediu, din veniturile prevăzute la art. 2, iar după epuizarea acestora, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate prin legea bugetară anuală.(4) Ghidul de finanțare pentru acordarea primei anuale prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a schemelor de ajutor de stat pentru finanțarea lucrărilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și c) și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4(1) Lucrările și serviciile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b)-d), realizate și recepționate începând cu data de 1 februarie 2020, se decontează din fondurile aprobate pentru împădurire și reîmpădurire în Planul național de redresare și reziliență, după cum urmează:a) către autoritățile contractante, respectiv Regia Națională a Pădurilor - Romsilva pentru terenurile proprietate publică a statului pe care le administrează, și Gărzile forestiere pentru celelalte categorii de terenuri, la nivelul cheltuielilor efectuate pentru lucrările și serviciile realizate și recepționate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) și d), prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;b) către administratorul terenurilor proprietate a statului sau către persoanele fizice sau juridice, precum și către unitățile administrativ-teritoriale care dețin terenul forestier, la nivelul cheltuielilor efectuate pentru lucrările și serviciile realizate și recepționate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c), prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.(2) Decontarea lucrărilor și serviciilor prevăzute la alin. (1) se realizează cu respectarea prevederilor art. 37 alin. (3) și alin. (5) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu îndeplinirea condițiilor din descrierea țintelor din anexa la CID și realizarea acestora în condiții de legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene.  +  Articolul 5Sumele necesare decontării lucrărilor și serviciilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 și 2, aferente terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale sau în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice, se includ în bugetul autorității publice centrale pentru protecția mediului și se decontează potrivit prevederilor art. 37 alin. (3) și alin. (5) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021.  +  Articolul 6(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului monitorizează permanent implementarea obiectivelor de împădurire și reîmpădurire prevăzute în Planul național de redresare și reziliență.(2) În cazul existenței unor nereguli în utilizarea fondurilor acordate în baza prezentei ordonanțe de urgență, modalitatea de recuperare a sumelor de la beneficiari se regăsește în ghidurile de finanțare prevăzute la art. 1 alin. (3) și se va realiza potrivit prevederilor cap. VIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021.  +  Articolul 7Modul de utilizare a sumelor rezultate din veniturile obținute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, prevăzute la art. 2, se raportează potrivit art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Dan Vîlceanu
  București, 6 aprilie 2022.Nr. 35.----