ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 38 din 6 aprilie 2022pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea eficientizării gestionării deșeurilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 7 aprilie 2022  Având în vedere faptul că în prezent România se confruntă cu un fenomen extins al abandonărilor și incendierilor de deșeuri în aer liber, fiind practicat în gospodării și spații publice,în contextul în care, în momentul abandonării sau incendierii deșeurilor, dar și al arderii miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase, se eliberează în mediu cantități uriașe de substanțe nocive care pun în pericol sănătatea populației, iar datele preliminare din studiile publicate atât în România, cât și în literatura internațională indică necesitatea adoptării unor măsuri imediate pentru eliminarea acestor practici,ținând cont de faptul că prin incriminarea acestor fapte în categoria infracțiunilor se vor pune bazele pedepsirii drastice a făptuitorilor și asigurarea unui mediu înconjurător sănătos și curat pentru cetățeni,luând în considerare faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență va conduce la creșterea riscului deschiderii unor proceduri la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pe subiectul nerespectării prevederilor din legislația europeană,având în vedere necesitatea accelerării măsurilor de natură a evita declanșarea procedurilor de infringement de către Comisia Europeană împotriva României în ceea ce privește respectarea condițiilor de a colecta, trata și elimina deșeurile într-un mod durabil,în contextul în care situația deficitară a gestionării deșeurilor la nivelul municipiului București generează consecințe negative la nivelul fiecărui sector,ținând cont de faptul că unitatea administrativ-teritorială a municipiului București nu deține un contract în vigoare cu un operator al unui depozit de deșeuri cu licență valabilă emisă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, nu își exercită sau este în imposibilitate de a-și exercita anumite competențe în legătură cu înființarea, organizarea, atribuirea și derularea activităților de organizare a prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, de organizare a tratării mecanobiologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, de administrare a depozitelor de deșeuri și/sau instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, precum și de coordonare, monitorizare și control al serviciului de salubrizare, de stabilire și aprobare a indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare, așa cum se precizează la art. IV alin. (1) din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006,luând în considerare scrisoarea de punere în întârziere transmisă de Comisia Europeană României în data de 12 noiembrie 2021, prin care sunt evidențiate neconformități în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, în special în ceea ce privește tratarea deșeurilor înaintea eliminării prin depozitare,fiind necesare măsuri urgente pentru facilitarea gestionării eficiente a deșeurilor la nivel județean și local pe întregul flux al deșeurilor de la colectare, transport, tratare și până la eliminare, inclusiv măsuri care vizează proceduri de expropriere pentru cauze de utilitate publică,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 26 august 2021, se modifică și completează după cum urmează:1. La articolul 20, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Se interzice incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect.2. La articolul 20, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Îngroparea deșeurilor de orice fel este interzisă.3. La articolul 62 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele fizice, și de la 50.000 lei la 70.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul încălcării dispozițiilor art. 20 alin. (3);4. La articolul 66 alineatul (1), după litera d) se introductrei noi litere, literele e)-g), cu următorul cuprins:e) incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect;f) îngroparea deșeurilor;g) eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate.5. La anexa nr. 1, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. abandonarea - aruncarea, inclusiv îngroparea de către o persoană fizică sau juridică a deșeurilor și/sau substanțelor sau obiectelor în locuri sau spații, altele decât cele special amenajate pentru colectarea, depozitarea și tratarea acestora;  +  Articolul IILegea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezenta lege stabilește cadrul juridic pentru luarea măsurilor necesare executării: lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare a drumurilor de interes național, județean și local, lucrărilor de construcție, reabilitare și extindere a infrastructurii feroviare publice, lucrărilor necesare dezvoltării rețelei de transport cu metroul și de modernizare a rețelei existente, lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum și a infrastructurii de transport naval, lucrărilor de construcție, modernizare și extindere a obiectivelor cu caracter militar, lucrărilor de construire-construcții și infrastructură - reabilitare, modernizare, reconversie funcțională pentru construcții administrative necesare funcționării administrației publice centrale și locale, lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare a obiectivelor prevăzute în proiectele de investiții strategice, inclusiv cele realizate în parteneriat public-privat, lucrărilor de construire, reabilitare, modernizare, reconversie funcțională pentru proiecte de dezvoltare și regenerare urbană inițiate de autoritățile publice centrale și locale, lucrărilor din domeniul gospodăririi apelor, respectiv construcțiile hidrotehnice și lucrările anexe, acumulările de apă permanente și nepermanente, cantoanele de exploatare, digurile de apărare împotriva inundațiilor, construcțiile și instalațiile hidrometrice, instalațiile de determinare automată a calității apei, lucrările de amenajare, regularizare sau consolidare a albiilor, canalelor și derivațiilor hidrotehnice, stațiile de pompare, precum și a altor construcții hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de renaturare, reabilitare zone umede și de asigurare a conectivității laterale, lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și dezvoltare a stațiunilor turistice de interes național, lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare, dezvoltare și ecologizare a zonei litorale a Mării Negre, lucrărilor de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor de schi, cu instalațiile de transport pe cablu aferente, cu lucrările de amenajare, instalațiile și echipamentele de producere a zăpezii și gheții artificiale și de întreținere a pârtiilor, instalațiile pentru iluminatul pârtiilor de schi și alte echipamente necesare dezvoltării domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă - biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină, a patinoarelor și echiparea cu instalații și echipamente corespunzătoare, cuprinse în Programul național de dezvoltare a turismului «Schi în România», aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificările și completările ulterioare, lucrărilor de interes național pentru realizarea, dezvoltarea producerii, transportului și distribuției de energie electrică, transportului și distribuției de gaze naturale, de extracție a gazelor naturale, lucrărilor de dezvoltare, modernizare și reabilitare a Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, etanului, condensatului și gazelor naturale și lucrărilor miniere de interes național pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută în baza unei licențe de exploatare, lucrărilor pentru realizarea Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție, precum și pentru împădurirea terenurilor degradate, precum și lucrărilor de interes public de construcție, reabilitare și modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, aducțiuni, inclusiv a stațiilor de captare și tratare, a infrastructurii de apă uzată și lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare a stațiilor de epurare, lucrărilor de interes public național de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională pentru construcții administrative necesare funcționării sistemului judiciar, lucrărilor de interes public național, regional, interjudețean, județean și local de construcție, reabilitare și modernizare necesare funcționării sistemului de sănătate, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora, lucrărilor de interes public local de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative, sociale, culturale, de învățământ și sport, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora, lucrărilor de conservare sau de amenajare a spațiilor verzi, lucrărilor de regenerare urbană, lucrărilor de protecție și de restaurare a clădirilor de patrimoniu, lucrărilor de interes public local de amenajare a teritoriului și de urbanism, de dezvoltare sau regenerare urbană, conform proiectului de strategie de dezvoltare urbană și teritorială prevăzut de Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, sau a studiului de fezabilitate propus și aprobat prin hotărâre a consiliului local, după caz, în domeniile reglementate de prezentul articol, precum și cele prevăzute la art. 286 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, lucrărilor de închidere și ecologizare a depozitelor de deșeuri, efectuate de stat prin autoritățile publice centrale, ca urmare a stabilirii în sarcina acestuia de măsuri, în baza unor hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, lucrărilor realizate în cadrul sistemelor de gestionare a deșeurilor efectuate de stat și unitățile administrativ-teritoriale.2. La articolul 2 alineatul (1), după litera t) se introduce o nouă literă, litera ț), cu următorul cuprins:ț) lucrările realizate în cadrul sistemelor de gestionare a deșeurilor efectuate de stat și unitățile administrativ-teritoriale și care vor rămâne în proprietatea acestora.3. La articolul 2 alineatul (3), după litera b^1) se introduce o nouă literă, litera b^2), cu următorul cuprins:b^2) unitățile administrativ-teritoriale, prin autoritățile administrației publice locale, pentru lucrările prevăzute la alin. (1) lit. ț)  +  Articolul IIIArticolul IV din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 8 iulie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul IV, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în vederea evitării apariției efectelor fenomenelor de abandonare și depozitare ilegală a deșeurilor, autoritățile deliberative ale sectoarelor municipiului București pot prelua competențele unității administrativ-teritoriale a municipiului București de organizare a prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, de organizare a tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, precum și de administrare a depozitelor de deșeuri și/sau instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare.2. La articolul IV, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Competențele autorităților deliberative ale sectoarelor municipiului București, prevăzute la alin. (2), se preiau prin hotărâre a consiliului local și se notifică Consiliului General al Municipiului București în termen de 15 zile de la data adoptării acestora.(4) Preluarea competențelor conform alin. (3) se aplică pe o perioadă determinată, stipulată în hotărârea consiliului local, fără a depăși termenul din Planul de gestionare al deșeurilor din municipiul București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 260 din 1.09.2021.  +  Articolul IVOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 94 alineatul (1), litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:n) nu ard miriștile, turbăriile, litiera pădurii, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă;2. La articolul 96 alineatul (1), punctul 9 se abrogă.3. La articolul 96 alineatul (3), după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 16, cu următorul cuprins:16. obligația proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu de a nu arde și de a preveni arderea miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase  +  Articolul V(1) Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanța de urgență, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.(2) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanța de urgență, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  București, 6 aprilie 2022.Nr. 38.-----