HOTĂRÂRE nr. 435 din 30 martie 2022privind aprobarea unor programe de interes național pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 6 aprilie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 133 alin. (1) lit. a) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă următoarele programe de interes național pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice:a) „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente“, prevăzut în anexa nr. 1;b) „Servicii de acordare a hranei pentru persoanele vârstnice“, prevăzut în anexa nr. 2;c) „Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice“, prevăzut în anexa nr. 3;d) „Servicii sociale de asistență comunitară pentru persoanele vârstnice“, prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 2Fondurile necesare finanțării programelor de interes național se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinație.  +  Articolul 3(1) Finanțarea programelor de interes național se realizează în baza unui proces de evaluare și selecție de proiecte pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă.(2) Solicitanții eligibili sunt serviciile publice de asistență socială de la nivelul comunelor și orașelor cu o populație sub 20.000 de locuitori și furnizorii privați de servicii sociale, fără scop lucrativ, respectiv, asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România.(3) Cererile de finanțare se depun individual sau în parteneriat cu furnizori publici ori privați de servicii sociale.(4) Evaluarea și selecția de proiecte din cadrul programelor de interes național se realizează de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.  +  Articolul 4Metodologia de evaluare și selecție a proiectelor se elaborează și se aprobă în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Monitorizarea implementării și controlul fondurilor alocate în cadrul programelor de interes național se asigură de către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 30 martie 2022.Nr. 435.  +  Anexa nr. 1
  Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente
  Scop:Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice dependente, singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea, prin menținerea autonomiei acestora pe o perioadă cât mai lungă, la domiciliu, prevenirea agravării situației de dependență și a instituționalizăriiObiectiv general:Dezvoltarea rețelei de servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente, în unitățile administrativ-teritoriale în care acestea nu existăObiective specifice:1. înființarea și funcționarea unui număr de 30 de unități de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente, cod 8810ID-I;2. implementarea managementului de caz pentru persoanele vârstnice dependente și a principiului proximității, prin respectarea priorității serviciilor de îngrijire la domiciliu și în comunitate, față de îngrijirea de tip rezidențial.Activități eligibile:Servicii de îngrijire personală la domiciliu prevăzute la art. 31 și art. 32 alin. (1) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioareCheltuieli eligibile:1. cheltuieli de personal;2. cheltuieli cu materiale igienico-sanitare;3. cheltuieli de transport;4. cheltuieli pentru dotări.Indicatori cantitativi:1. asigurarea de servicii de îngrijire la domiciliu, pentru un număr de 1.200 de persoane vârstnice încadrate în grad de dependență, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000;2. înființarea unităților de îngrijire la domiciliu, în unitățile administrativ-teritoriale în care acestea nu există.Indicatori de eficiență:1. Finanțarea estimată pentru o persoană beneficiară pentru serviciile de îngrijire personală are la bază standardele minime de cost la nivel național pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice prevăzute în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, diminuate cu 10%, respectiv 27 de lei/oră.2. Numărul mediu de persoane beneficiare pentru o unitate de îngrijire înființată este estimat la 40.3. Numărul mediu de ore de îngrijire pentru o persoană beneficiară este de 15 ore/săptămână.Indicatori de rezultate:1. 30 de unități de îngrijire la domiciliu înființate;2. 1.200 de persoane vârstnice dependente continuă să își trăiască viața în propria locuință, ca urmare a furnizării de servicii de îngrijire la domiciliu;3. creșterea numărului de unități de îngrijire la domiciliu;4. reducerea numărului de persoane în așteptarea internării într-un cămin pentru persoane vârstnice.Perioada de derulare:Programul se derulează pe o perioadă de 2 ani de la data încheierii contractelor de finanțare, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie 2024.Buget:Bugetul total al acestui program de interes național, asigurat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinație, este de 52.044 mii lei, din care:a) 15.492 mii lei, pentru anul 2022; b) 26.022 mii lei, pentru anul 2023;c) 10.530 mii lei, pentru anul 2024.
   +  Anexa nr. 2
  Servicii de acordare a hranei pentru persoanele vârstnice
  Scop:Asigurarea ajutorului necesar pentru un trai decent și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor vârstnice dependente, singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea, prin asigurarea unor servicii de acordare a hraneiObiectiv general:Dezvoltarea de servicii de acordare a hranei pentru persoanele vârstnice, în unitățile administrativ-teritoriale în care nu există acest serviciuObiective specifice:1. înființarea și funcționarea unui număr de 20 de servicii de tip cantină socială, cod 8899 CPDH-I;2. înființarea și funcționarea unui număr de 10 servicii de distribuire a hranei (masa pe roți), cod 8899 CPDH-II, și/sau servicii de distribuire a hranei, ca serviciu de asistență comunitară, cod 8899 CZ-PN-V.Activități eligibile:1. acordarea serviciilor de tip cantină pentru o perioadă de până la 2 ani;2. acordarea serviciilor de distribuire a hranei pentru o perioadă de până la 2 ani.Cheltuieli eligibile:1. cheltuieli de personal, la nivelul salariilor din centrele publice, cu respectarea prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;2. cheltuieli pentru alocația zilnică de hrană, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice;3. cheltuieli pentru transportul hranei la domiciliu în cazul serviciilor de distribuire a hranei (masa pe roți), cod 8899 CPDH-II, și al serviciilor de distribuire a hranei, ca serviciu de asistență comunitară, cod 8899 CZ-PN-V;4. cheltuieli pentru dotări.Indicatori cantitativi:30 de servicii de acordare a hranei pentru persoanele vârstnice, înființate și funcționale.Indicatori de eficiență:1. Costurile pentru funcționarea unei cantine sunt estimate la 1.000 de lei/lună/beneficiar.2. Costurile pentru funcționarea unui serviciu mobil de acordare a hranei și a unui serviciu de asistență comunitară de distribuire a hranei sunt estimate la 500 de lei/lună/beneficiar.Indicatori de rezultate:1. Un număr de 2.200 de persoane, altele decât cele beneficiare ale tichetelor distribuite în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2021, vor beneficia de servicii de acordare/ distribuire a hranei.2. Un număr de 10-30 de unități administrativ-teritoriale vor avea în comunitate cel puțin un serviciu de acordare/distribuire a hranei.Perioada de derulare:Programul se derulează pe o perioadă de 2 ani de la data încheierii contractelor de finanțare, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie 2024.Buget:Bugetul total al acestui program de interes național, asigurat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinație, este de 48.350 mii lei, din care:a) 14.675 mii lei, pentru anul 2022;b) 24.175 mii lei, pentru anul 2023;c) 9.500 mii lei, pentru anul 2024.Pentru cele două obiective ale programului bugetul este după cum urmează:1. pentru servicii de tip cantină socială cod 8899 CPDH-I, de 40.400 mii lei, din care:a) 12.200 mii lei, pentru anul 2022;b) 20.200 mii lei, pentru anul 2023;c) 8.000 mii lei, pentru anul 2024;2. pentru servicii mobile de acordare a hranei (masa pe roți), cod 8899 CPDH-II, 7.950 mii lei, din care:a) 2.475 mii lei, pentru anul 2022;b) 3.975 mii lei, pentru anul 2023;c) 1.500 mii lei, pentru anul 2024.
   +  Anexa nr. 3
  Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice
  Scop:Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice dependente prin asigurarea serviciilor de îngrijire personală, integrat cu serviciile complementare de recuperare și reabilitare funcționalăObiectiv general:Dezvoltarea de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, cod 8810 CZ-V-I, pentru asigurarea serviciilor de îngrijire personală, integrat cu serviciile complementare de recuperare și reabilitare funcționalăObiective specifice:Înființarea și funcționarea unui număr de 20 de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, în unitățile administrativ-teritoriale în care acestea nu existăActivități eligibile:1. terapii de recuperare/reabilitare funcțională, cum ar fi: ședințe de psihoterapie, kinetoterapie, terapie prin masaj, hidroterapie, termoterapie, balneoterapie, fizioterapie, terapii de relaxare, gimnastică medicală, podologie ș.a.;2. îngrijire personală pentru persoanele vârstnice dependente;3. consiliere psihosocială și informare, consiliere juridică, socializare și petrecere a timpului liber, organizare și implicare în activități comunitare și culturale, asistență și suport pentru familia persoanei vârstnice, suport pentru realizarea activităților administrative și gestiunea bunurilor etc.;4. linie telefonică de urgență;5. acordare de alimente, ajutoare materiale.Cheltuieli eligibile:1. cheltuieli de personal, la nivelul salariilor din centrele publice;2. cheltuieli materiale;3. cheltuieli pentru dotări.Indicatori cantitativi:Un număr de 20 de centre de zi înființate și funcționaleIndicatori de eficiență:Finanțarea pentru o persoană beneficiară este estimată pe baza standardului de cost pentru centrele de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, prevăzute la pct. 5.1. din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, cod 8899 CZ-D-I, diminuat cu 10%, la 1.900 de lei.Indicatori de rezultate:1. 20 de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, cod 8810 CZ-V-I;2. un număr de 1.000 de persoane vârstnice beneficiare.Perioada de derulare:Programul se derulează pe o perioadă de 2 ani de la data încheierii contractelor de finanțare, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie 2024.Buget:Bugetul total al acestui program de interes național, asigurat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinație, este de 49.100 mii lei, din care:a) 15.050 mii lei, pentru anul 2022;b) 24.550 mii lei, pentru anul 2023;c) 9.500 mii lei, pentru anul 2024.
   +  Anexa nr. 4
  Servicii sociale de asistență comunitară pentru persoanele vârstnice
  Scop:Prevenirea marginalizării sociale, a izolării, a apariției sau agravării depresiei, a agravării situației de dependență și prevenirea instituționalizării în cazul persoanelor vârstnice dependente, singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea, a persoanelor vârstnice beneficiare de ajutor social etc.Obiectiv general:Dezvoltarea de servicii de asistență comunitară destinate persoanelor vârstnice, cod 8899 CZ-PN-VObiective specifice:1. dezvoltarea serviciilor de asistență comunitară ce furnizează consiliere socială și psihologică pentru persoanele vârstnice dependente și pentru îngrijitorii informali ai acestora, așa cum sunt definiți la art. 6 lit. ș) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;2. dezvoltarea competențelor digitale pentru persoanele vârstnice, pentru îngrijitorii informali ai acestora și pentru personalul din serviciile sociale de îngrijire pe termen lung și a competențelor pentru utilizarea de diverse dispozitive destinate persoanelor dependente, inclusiv lucrul cu câinii utilitari;3. înființarea de rețele comunitare voluntare de sprijin pentru asigurarea serviciilor de suport, pentru prevenirea izolării sociale, activități de comunicare și monitorizare etc.Activități eligibile:1. servicii de consiliere psihologică pentru persoanele vârstnice, la domiciliu, în centre de zi și în centrele rezidențiale și crearea unor rețele de suport online;2. servicii de consiliere asigurate de asistentul social pentru persoanele vârstnice, la domiciliu, în centre de zi și în centrele rezidențiale și crearea unor rețele de suport online;3. dezvoltarea parteneriatelor comunitare între centrele de sănătate mintală, direcțiile de sănătate publică, serviciul public de asistență socială și furnizori publici de servicii sociale fără scop lucrativ în vederea managementului de caz pentru persoanele vârstnice cu risc de depresie sau de demență;4. implementarea managementului de caz pentru persoanele vârstnice care beneficiază de suport pentru realizarea unor activități instrumentale ale vieții zilnice, asigurate de voluntari sau de îngrijitori informali;5. activități de instruire în vederea dezvoltării competențelor digitale ale persoanelor vârstnice, îngrijitorilor informali și formali la domiciliu, personalului din centrele de zi și din centrele rezidențiale;6. educație extracuriculară pentru utilizarea de diverse dispozitive destinate persoanelor vârstnice dependente, inclusiv lucrul cu câinii utilitari etc.;7. elaborarea mesajelor utilizate în campanii de sensibilizare a populației privind riscurile sociale la nivelul județului, pentru persoanele vârstnice;8. crearea de rețele voluntare de sprijin pentru monitorizarea persoanelor vârstnice singure și de suport pentru realizarea unor activități instrumentale ale vieții zilnice, respectiv: prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activități de menaj și spălătorie, facilitarea deplasării în exterior și însoțire, activități de administrare și gestionare a bunurilor, acompaniere și socializare.Cheltuieli eligibile:1. cheltuielile de personal, după cum urmează:a) pentru serviciile de consiliere psihologică și consiliere socială în vederea prevenirii riscului de marginalizare, depresie, suma maximă care poate fi solicitată este echivalentul salariilor unui asistent social și al unui psiholog dintr-un serviciu public, cu o normă de 1 la 300 de persoane;b) pentru elaborarea de către asistentul social a materialelor și mesajelor utilizate în campanii de sensibilizare a populației privind riscurile sociale la nivelul județului, pentru persoanele vârstnice;c) pentru coordonatorul activităților de voluntariat din partea organizației-gazdă care dezvoltă rețeaua de voluntari pentru servicii de asistență comunitară pentru persoane vârstnice;2. cheltuieli cu plata abonamentului la internet și telefon;3. cheltuieli cu activitățile de instruire și/sau formare, precum și pentru informarea populației din județ;4. cheltuieli pentru dotări.Indicatori cantitativi:1. 20 de servicii de asistență comunitară ce furnizează consiliere psihologică, consiliere socială, inclusiv telefonul verde al persoanelor vârstnice, în unitățile administrativ-teritoriale în care acestea nu există;2. înființarea de rețele de voluntariat pentru persoane vârstnice în aceste comunități;3. încheierea de protocoale între centrele de sănătate mintală, direcțiile de sănătate publică, serviciul public de asistență socială și furnizori publici de servicii sociale fără scop lucrativ în vederea managementului de caz pentru persoanele vârstnice cu risc de depresie sau de demență.Indicatori de eficiență:1. Costul estimat pe baza cheltuielilor eligibile pentru o persoană beneficiară este de 460 de lei/lună.Indicatori de rezultate:1. 1.000 de persoane vârstnice dependente beneficiază de servicii de asistență comunitară care furnizează consiliere psihologică și consiliere socială.2. Creșterea numărului de servicii de asistență comunitară destinate persoanelor vârstnice: în 20 de unități administrativ-teritoriale funcționează cel puțin un centru de asistență comunitară pentru persoanele vârstnice.Perioada de derulare:Programul se derulează pe o perioadă de 2 ani de la data încheierii contractelor de finanțare, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie 2024.Buget:Bugetul total al acestui program de interes național, asigurat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinație, este de 11.540 mii lei, din care:a) 3.470 mii lei pentru anul 2022;b) 5.770 mii lei pentru anul 2023.c) 2.300 mii lei pentru anul 2024.
  ----