NORME TEHNICE din 31 martie 2022de realizare a programelor naționale de sănătate publică
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 bis din 1 aprilie 2022  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 964 din 31 martie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 1 aprilie 2022.
   +  Anexa nr. 1la normele tehniceI. Programul național de vaccinareA. Obiectiv: Protejarea sănătății populației împotriva principalelor boli transmisibile care pot fi prevenite prin vaccinarea populației.B. Unitatea de asistență tehnică și management: structura din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică (INSP)C. Activități:1. vaccinarea populației la vârstele prevăzute în Calendarul național de vaccinare;2. vaccinarea grupelor populaționale la risc.1. Vaccinarea populației la vârstele prevăzute în Calendarul național de vaccinare Calendarul național de vaccinare
  Vârstarecomandată^1)Tipul de vaccinareComentarii
  primele 24 de ore2 - 7 zileVaccin hepatitic B (Hep B)^2)Vaccin de tip Calmette Guerrin (BCG)în maternitate
  2 luniVaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic- Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)Vaccin pneumococic conjugatmedicul de familie
  4 luniVaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic- Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)Vaccin pneumococic conjugatmedicul de familie
  11 luniVaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic- Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)Vaccin pneumococic conjugatmedicul de familie
  12 luniVaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)medicul de familie
  5 aniVaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)medicul de familie
  5 - 6 aniVaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic (DTPa- VPI)medicul de familie
  14 aniVaccin diftero-tetano-pertussis acelular pentru adulți (dTpa)medicul de familie
  NOTE: ^1) Vaccinarea copiilor abandonați în unitățile sanitare cu paturi se realizează la vârstele recomandate în Calendarul național de vaccinare sau, după caz, la alte vârste, în funcție de starea de sănătate a acestora. ^2) În situația în care vaccinul hepatitic B nu este disponibil pentru administrare în primele 24 de ore de la naștere, copiilor născuți din mame AgHBs pozitive li se va aplica temporar următoarea schemă de vaccinare:
  VârstarecomandatăTipul de vaccinareComentarii
  6 săptămâniVaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza Imedicul de familie
  30 de zile de la prima dozăVaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza IImedicul de familie
  30 de zile de la a doua dozăVaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza IIImedicul de familie
  La vârsta de 11 luni copiii vor fi vaccinați conform Calendarului național de vaccinare, respectiv vor primi a IV-a doză de vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib- Hep. B). Copiii născuți din mame AgHBs negative vor fi vaccinați conform Calendarului național de vaccinare începând cu vârsta de 2 luni, fără a mai fi necesară recuperarea dozei de vaccin hepatitic B care nu a fost administrată la naștere. Pentru administrarea tuturor vaccinurilor se vor utiliza numai seringi de unică folosință.1.1. Activități derulate la nivelul INSP, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) și structurile de specialitate de la nivel regional:1.1.1. coordonarea la nivel național respectiv regional a activităților desfășurate de direcțiile de sănătate publică (DSP);1.1.2. centralizarea necesarului de vaccinuri pe fiecare tip de vaccin estimat de către DSP și transmiterea acestuia către structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții de sănătate publică;1.1.3. monitorizarea lunară a consumului, stocurilor de vaccinuri pe fiecare tip de vaccin și a procentului de copii vaccinați pe tip de vaccin și vârste prevăzute în Calendarul național de vaccinare și transmiterea acestora la structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții de sănătate publică;1.1.4. organizarea bianuală a activității de estimare a acoperirii vaccinale conform metodologiei;1.1.5. coordonarea supravegherii reacțiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) și informarea structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții de sănătate publică cu privire la evenimentele deosebite (clustere de RAPI, alerte naționale/internaționale privind loturi de vaccinuri în urma cărora s-au înregistrat RAPI) conform metodologiei;1.1.6. organizarea de instruiri metodologice (inclusiv privind lanțul de frig și utilizarea Registrului Electronic Național de Vaccinări (RENV) pentru personalul de specialitate din DSP;1.1.7. întocmirea raportului anual solicitat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) pe problema vaccinărilor și înaintarea acestui la OMS cu avizarea prealabilă a structurii din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții de sănătate publică;1.1.8. administrarea și dezvoltarea RENV;1.1.9. asigurarea tipăririi carnetelor de vaccinare și distribuirii acestora către DSP;1.1.10. asigurarea găzduirii RENV în cloud securizat;1.1.11. asigurarea prin intermediul RENV a trimiterii de SMS către aparținătorii legali ai copiilor ce urmează a fi vaccinați.1.2. Activități derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere și control al bolilor transmisibile din DSP:1.2.1. preluarea și, după caz, transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului central;1.2.2. depozitarea, distribuirea și, după caz, transportul vaccinurilor către cabinetele de asistență primară și unitățile sanitare cu paturi în cadrul cărora se realizează vaccinarea, precum și către centrele de vaccinare organizate, în situații epidemiologice deosebite, prin ordin al ministrului sănătății;1.2.3. supervizarea realizării catagrafiilor, estimarea cantităților de vaccinuri necesare și utilizarea eficientă a vaccinurilor solicitate și repartizate;1.2.4. centralizarea necesarului de vaccinuri pe vârste pentru fiecare tip de vaccin la nivel județean, respectiv al municipiului București și transmiterea acestuia la CNSCBT;1.2.5. asigurarea instruirii personalului medical vaccinator, precum și a asistenților medicali comunitari și a mediatorilor sanitari, trimestrial și ori de câte ori este nevoie, cu privire la modul de realizare și raportare a vaccinărilor;1.2.6. verificarea condițiilor de păstrare a vaccinurilor, modului de administrare a acestora în condiții de siguranță maximă la nivelul furnizorilor de servicii medicale, de înregistrare și raportare a vaccinărilor;1.2.7. identificarea comunităților cu acoperire vaccinală suboptimală, dispunerea și organizarea campaniilor suplimentare de vaccinare pentru recuperarea restanțierilor, prin intermediul medicilor de familie și cu sprijinul asistenților comunitari și al mediatorilor sanitari;1.2.8. asigurarea funcționării sistemului de supraveghere a reacțiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate;1.2.9. verificarea și validarea înregistrării corecte și complete a vaccinărilor în RENV;1.2.10. estimarea acoperirii vaccinale, pe baza metodologiei unice și raportarea datelor la CNSCBT;1.2.11. participarea la sesiuni de instruire (inclusiv privind lanțul de frig și utilizarea RENV) organizate de CNSCBT și/sau structurile de specialitate de la nivel regional;1.2.12. asigurarea mentenanței și metrologizării spațiilor frigorifice de păstrare a vaccinurilor la nivel județean și a municipiului București;1.2.13. organizarea de sesiuni de instruiri metodologice (inclusiv privind lanțul de frig și utilizarea RENV) pentru personalul responsabil din teritoriu;1.2.14. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor prevăzute la punctul B din anexa nr. 9 la normele tehnice, pentru serviciile de vaccinare acordate în cadrul Programului național de vaccinare;1.2.15. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor prevăzute în anexa nr. 11 la normele tehnice, pentru furnizarea vaccinurilor achiziționate prin licitații publice organizate la nivel național către unități de specialitate pentru implementarea unor activități din cadrul Programului național de vaccinare, inclusiv pentru situațiile în care DSP decide efectuarea recuperării la BCG în cadrul dispensarelor teritoriale de pneumoftiziologie sau efectuarea vaccinării în unitățile sanitare cu paturi a copiilor abandonați;1.2.16. raportarea lunară către structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții de sănătate publică a consumului și stocurilor de vaccinuri la INSP, detaliat pe fiecare tip de vaccin;1.2.17. întocmirea referatelor în vederea decontării serviciilor de vaccinare.1.3. Activități desfășurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul maternităților, din sistemul public și privat:1.3.1. estimarea cantităților de vaccinuri BCG și Hepatitic B pediatric necesar și transmiterea acestuia către DSP;1.3.2. asigură respectarea lanțului de frig, preluarea și transportul vaccinurilor precum și păstrarea și administrarea acestora în condiții de maximă siguranță;1.3.3. depistarea, înregistrarea și notificarea DSP cu privire la reacțiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) conform metodologiei;1.3.4. participarea la sesiunile de instruiri metodologice (inclusiv privind lanțul de frig și utilizarea RENV) organizate de DSP;1.3.5. informarea părinților cu privire la vaccinările și calendarul de efectuare a acestora;1.3.6. înregistrarea corectă și la timp a vaccinărilor efectuate, în evidențele medicale și în RENV, precum și consemnarea vaccinărilor efectuate în biletul de externare și în carnetul de vaccinări al nou-născutului;1.3.7. răspund de utilizarea eficientă a cantităților de vaccinuri solicitate și primite;1.3.8. raportează la DSP, vaccinările efectuate, detaliat pe fiecare tip de vaccin;1.3.9. raportează lunar la DSP consumurile și stocurile de vaccinuri, detaliat pe fiecare tip de vaccin.1.4 Activități desfășurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenței medicale primare:1.4.1. realizarea catagrafiei și estimarea cantităților de vaccinuri necesare din Calendarul național de vaccinări și transmiterea acestora către DSP;1.4.2. efectuarea vaccinării beneficiarilor prevăzuți la titlul D punctul 1 cu tipurile de vaccinuri menționate în Calendarul național de vaccinare și la vârstele prevăzute în acesta sau, după caz, la alte vârste, în situația completării schemei de vaccinare. Medicii de familie au obligativitatea efectuării vaccinării beneficiarilor înscriși pe lista proprie de asigurați, a beneficiarilor înscriși pe lista de asigurați a altui medic de familie pe care îl înlocuiește, în toate situațiile de înlocuire a unui medic prevăzute de legislația în vigoare, respectiv: convenție de înlocuire și convenție de reciprocitate, precum și acelora care nu sunt înscriși pe lista unui medic de familie, la solicitarea DSP și/sau a părinților copiilor sau a aparținătorilor legali, cu utilizarea vaccinurilor achiziționate de Ministerul Sănătății sau, după caz, achiziționate de aparținători în situații în care pot fi dovedite discontinuități în aprovizionare. Efectuarea vaccinării se realizează după acordarea unei consultații medicale prin care se confirmă starea de sănătate a copilului. Efectuarea vaccinării și consultația medicală acordată constituie serviciul de vaccinare. Consultația medicală acordată în cadrul serviciului de vaccinare urmărește obiective distincte de consultațiile din cadrul serviciilor medicale de prevenție și profilaxie decontate de către casele de asigurări de sănătate, după cum urmează:1.4.2.1. excluderea situațiilor medicale care contraindică temporar sau definitiv vaccinarea;1.4.2.2. evaluarea contextului epidemiologic, după caz;1.4.2.3. examenul clinic;1.4.2.4. consilierea părinților copiilor sau a aparținătorilor legali referitor la reacțiile postvaccinale și atitudinea terapeutică în cazul apariției lor;1.4.2.5. înregistrarea în RENV;1.4.2.6. urmărirea apariției RAPI și raportarea lor. Serviciul medical de vaccinare se consemnează în evidențele primare ale cabinetelor medicale de asistență medicală primară.1.4.3. asigură acoperirea vaccinală optimă pentru toate tipurile de vaccinuri și grupele de vârstă pentru beneficiarii prevăzuți la 1.4., subpunctul 1.4.2;1.4.4. realizează înregistrarea corectă și la timp a vaccinărilor efectuate în evidențele medicale primare, în RENV în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.234/2011 privind instituirea metodologiei de raportare on-line în Registrul unic de vaccinări, precum și în Carnetul de vaccinare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.147/2011 privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinări, cu modificările ulterioare; pentru situațiile de înlocuire prevăzute de legislația în vigoare, serviciul medical de vaccinare se consemnează în RENV de către medicul înlocuit, cu menționarea în rubrica "Observații" a faptului că serviciul de vaccinare a fost realizat de către medicul înlocuitor;1.4.5. asigură respectarea lanțului de frig, preluarea și transportul vaccinurilor precum și păstrarea și administrarea acestora în condiții de maximă siguranță;1.4.6. depistarea, înregistrarea și notificarea direcției de sănătate publică județene și a municipiului București cu privire la reacțiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) conform metodologiei;1.4.7. participarea la sesiunile de instruiri metodologice (inclusiv privind lanțul de frig și utilizarea RENV) organizate de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București;1.4.8. informarea părinților cu privire la vaccinările și calendarul de efectuare a acestora;1.4.9. răspund de utilizarea eficientă a cantităților de vaccinuri solicitate și primite;1.4.10. raportează lunar la DSP consumurile și stocurile de vaccinuri, detaliat pe fiecare tip de vaccin.1.5. Activități desfășurate de furnizorii de servicii spitalicești care au în structură dispensare de pneumoftiziologie:1.5.1. administrarea vaccinului BCG în vederea recuperării, în cazul în care DSP decide efectuarea recuperării la vaccinarea BCG în cadrul acestor dispensare;1.5.2. informarea medicului de familie al copilului despre vaccinarea BCG efectuată prin scrisoare medicală;1.5.3. înregistrarea corectă a vaccinărilor efectuate în evidențele medicale și în Carnetul de vaccinare în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1147/2011 privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinări, cu modificările și completările ulterioare;1.5.4. depistarea, înregistrarea și notificarea direcției de sănătate publică județene și a municipiului București cu privire la reacțiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) conform metodologiei;1.5.5. răspund de utilizarea eficientă a cantităților de vaccinuri solicitate și primite;1.5.6. raportarea vaccinărilor efectuate la DSP;1.5.7. raportează lunar la DSP consumurile și stocurile de vaccinuri.1.6. Activități desfășurate de furnizorii de servicii spitalicești în situațiile în care sunt spitalizați copii abandonați:1.6.1. realizarea catagrafiei și estimarea cantităților de vaccinuri necesare din Calendarul național de vaccinări și transmiterea acestora către DSP;1.6.2. efectuarea vaccinării copiilor abandonați în unitatea sanitară, cu tipurile de vaccinuri menționate în Calendarul național de vaccinare și la vârstele prevăzute în acesta sau, după caz, la alte vârste după acordarea unei consultații medicale prin care se confirmă starea de sănătate a copilului, după cum urmează:1.6.2.1. excluderea situațiilor medicale care contraindică temporar sau definitiv vaccinarea;1.6.2.2. evaluarea contextului epidemiologic, după caz;1.6.2.3. examenul clinic;1.6.2.4. înregistrarea corectă și la timp a vaccinărilor efectuate în evidențele medicale, în Carnetul de vaccinare în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.147/2011 privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinări, cu modificările ulterioare, și în RENV;1.6.2.5. urmărirea apariției RAPI și raportarea lor;1.6.3. răspund de utilizarea eficientă a cantităților de vaccinuri solicitate și primite;1.6.4. raportarea vaccinărilor efectuate la DSP;1.6.5. raportează lunar la DSP consumurile și stocurile de vaccinuri.
  2. Vaccinarea grupelor populaționale la risc
  Tipul de vaccinareGrupe populaționale la risc
  Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular pentru adulți (dTpa)gravide
  HPV^1)fete din grupa de vârstă 11 - 18 ani
  Vaccin gripalpersoanele din grupele populaționale la risc stabilite de Organizația Mondială a Sănătății conform metodologiei, precum și personalul implicat în asigurarea și menținerea capacității operaționale a structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului Român de Informații și Serviciului de Telecomunicații Speciale
  Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)contacții din focar
  Vaccin hepatita B tip adultpacienți dializați nevaccinați
  Alte vaccinări aprobate de Ministerul Sănătății și aplicabile în situații epidemiologice deosebite și/sau în urgențe de sănătate publică de importanță internaționalăpersoane cu susceptibilitate crescută, indiferent de antecedentele vaccinale sau de boală infecțioasă (campanii de tip catch-up, mopping-up sau follow-up), personalul din cadrul instituțiilor cu rețele sanitare proprii care desfășoară misiuni la frontieră sau în afara granițelor țării, imigranți, refugiați, azilanți; vaccinarea împotriva COVID-19
  ^1) Vaccinarea anti-HPV pentru prevenirea infecțiilor determinate de HPV:a) se realizează la solicitarea părinților/reprezentanților legali care vor formula o cerere la medicul de familie; cererile vor fi centralizate în ordinea cronologică a datei de înregistrare și trimestrial se va solicita direcției de sănătate publică numărul de doze de vaccin necesare;b) o schemă de vaccinare integrală se realizează cu același produs vaccinal în vederea respectării principiului echității;c) se achiziționează cantitatea corespunzătoare întregii scheme de vaccinare anti-HPV;d) vaccinarea va fi disponibilă numai pentru fetele care, la data solicitării, se încadrează în grupa de vârstă 11 - 18 ani, părinții urmând să decidă individual când anume în acest interval se va face vaccinarea.2.1. Activități derulate la nivelul INSP, prin CNSCBT și structurile de specialitate de la nivel regional:2.1.1. coordonarea la nivel național respectiv regional a activităților desfășurate de DSP;2.1.2. centralizarea, la solicitarea structurii din Ministerul Sănătății cu atribuții de sănătate publică, a necesarului de vaccinuri pe fiecare tip de vaccin estimat de către DSP și transmiterea acestuia la structura din Ministerul Sănătății cu atribuții de sănătate publică;2.1.3. monitorizarea trimestrială a consumului, stocurilor de vaccinuri pe fiecare tip de vaccin și a numărului de persoane la risc vaccinate, pe tip de vaccin și transmiterea acestora la structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții de sănătate publică; în cazul vaccinului gripal, aceste activități se realizează săptămânal în sezon;2.1.4. coordonarea supravegherii reacțiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) și informarea structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții de sănătate publică cu privire la evenimentele deosebite (clustere de RAPI, alerte naționale/internaționale privind loturi de vaccinuri în urma cărora s-au înregistrat RAPI) conform metodologiei;2.1.5. organizarea de instruiri metodologice pentru personalul de specialitate din DSP;2.1.6. asigurarea prin intermediul RENV a trimiterii de SMS pentru descărcarea adeverinței de vaccinare împotriva COVID-19 în format pdf semnat electronic de RENV.2.2. Activități derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere și control al bolilor transmisibile din DSP:2.2.1. preluarea și, după caz, transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului central;2.2.2. depozitarea, distribuirea și, după caz, transportul vaccinurilor către cabinetele de asistență primară și unitățile sanitare cu paturi în cadrul cărora se realizează vaccinarea, precum și către centrele de vaccinare organizate, în situații epidemiologice deosebite, prin ordin al ministrului sănătății;2.2.3. supervizarea realizării catagrafiilor, estimarea cantităților de vaccinuri necesare și utilizarea eficientă a vaccinurilor solicitate și repartizate;2.2.4. centralizarea necesarului de vaccinuri pe vârste și după caz, grupe la risc, pentru fiecare tip de vaccin la nivel județean și a municipiului București și transmiterea acestuia la CNSCBT;2.2.5. asigurarea instruirii personalului medical vaccinator și a mediatorilor sanitari, trimestrial și ori de câte ori este nevoie, cu privire la modul de realizare și raportare a vaccinărilor;2.2.6. verificarea condițiilor de păstrare a vaccinurilor, modului de administrare a acestora în condiții de siguranță maximă la nivelul furnizorilor de servicii medicale, de înregistrare și raportare a vaccinărilor;2.2.7. identificarea grupelor populaționale la risc, în situații epidemiologice deosebite și/sau în urgențe de sănătate publică de importanță internațională și organizarea de campanii suplimentare de vaccinare prin intermediul medicilor de familie și cu sprijinul asistenților comunitari și al mediatorilor sanitari;2.2.8. asigurarea funcționării sistemului de supraveghere a reacțiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate;2.2.9. verificarea și validarea înregistrării corecte și complete a vaccinărilor în formularele standard;2.2.10. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor prevăzute la punctul B din anexa nr. .... la normele tehnice, pentru serviciile de vaccinare acordate în cadrul Programului național de vaccinare;2.2.11. raportarea trimestrială a consumului și stocurilor de vaccinuri la CNSCBT, detaliat pe fiecare tip de vaccin, cu excepția vaccinului gripal, pentru care aceste activități se realizează săptămânal în sezon;2.2.12. întocmirea referatelor în vederea decontării serviciilor de vaccinare acordate în cadrul programului.2.3. Activități desfășurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenței medicale primare:2.3.1. realizarea catagrafiei și estimarea cantităților de vaccinuri opționale pentru persoanele la risc necesare și transmiterea acestora către DSP;2.3.2. administrarea vaccinurilor opționale beneficiarilor prevăzuți la titlul D punctul 2. Medicii de familie au obligativitatea efectuării vaccinării beneficiarilor înscriși pe lista proprie de asigurați, a beneficiarilor înscriși pe lista de asigurați a altui medic de familie pe care îl înlocuiește, în toate situațiile de înlocuire a unui medic prevăzute de legislația în vigoare, respectiv: convenție de înlocuire și convenție de reciprocitate. Efectuarea vaccinării se realizează după acordarea unei consultații medicale prin care se confirmă starea de sănătate a copilului. Efectuarea vaccinării și consultația medicală acordată constituie serviciul de vaccinare. Consultația medicală acordată în cadrul serviciului de vaccinare urmărește obiective distincte de consultațiile din cadrul serviciilor medicale de prevenție și profilaxie decontate de către casele de asigurări de sănătate, după cum urmează:2.3.2.1. excluderea situațiilor medicale care contraindică temporar sau definitiv vaccinarea;2.3.2.2. evaluarea contextului epidemiologic, după caz;2.3.2.3. examenul clinic;2.3.2.4. consilierea părinților copiilor sau a aparținătorilor legali referitor la reacțiile postvaccinale și atitudinea terapeutică în cazul apariției lor;2.3.2.5. înregistrarea în RENV;2.3.2.6. urmărirea apariției RAPI și raportarea lor. Serviciul medical de vaccinare se consemnează în evidențele primare ale cabinetelor medicale de asistență medicală primară.2.3.3. înregistrarea corectă și la timp a vaccinărilor efectuate și raportarea corectă conform formularului standard a vaccinărilor efectuate la grupele de risc;2.3.4. asigură respectarea lanțului de frig, preluarea și transportul vaccinurilor precum și păstrarea și administrarea acestora în condiții de maximă siguranță;2.3.5. depistarea, înregistrarea și notificarea DSP cu privire la reacțiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) conform metodologiei;2.3.6. participarea la sesiunile de instruire organizate de DSP;2.3.7. răspund de utilizarea eficientă a cantităților de vaccinuri solicitate și primite;2.3.8. raportează trimestrial la DSP consumurile și stocurile de vaccinuri, detaliat pe fiecare tip de vaccin, cu excepția vaccinului gripal care se raportează săptămânal, în sezon.
  D. Beneficiarii programului:1. pentru activitatea prevăzută la titlul C punctul 1: copiii cu cetățenie română dobândită conform prevederilor Legii cetățeniei române nr. 21/1991, cu modificările și completările ulterioare;2. pentru activitatea prevăzută la titlul C punctul 2: persoanele încadrabile într-una dintre grupele de risc care îndeplinesc una dintre următoarele cerințe:2.1. au domiciliul în România și au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 222 alin.(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;2.2. au domiciliul în România și nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse;2.3. sunt în tranzit pe teritoriul României și prezintă un risc epidemiologic;2.4. pentru vaccinarea împotriva COVID-19, beneficiarii sunt categoriile de persoane prevăzute în legislația în vigoare. NOTĂ: Până la atribuirea codului numeric personal (CNP) copiii vor fi vaccinați și înregistrați în RENV, identificarea acestora realizându-se pe baza codului unic de identificare generat de aplicație, variabila CNP nefiind obligatoriu de completat.E. Contravenții și sancțiuni: Neaplicarea prevederilor Programului național de vaccinare de către personalul medico-sanitar cu atribuții specifice în această activitate, indiferent de forma de organizare în cadrul sistemului sanitar constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare.F. Indicatori de evaluare:1. Indicatori fizici:1.1. număr de vaccinări (fără includerea vaccinării împotriva COVID-19): 2.500.000 vaccinări/an;1.2. număr carnete de vaccinări tipărite de INSP/an: 130.000;1.3. număr de activități desfășurate de către INSP/an: 350;2. Indicatori de eficiență:2.1. cost mediu estimat/vaccinare^1): 65 lei; ^1) Costul mediu estimat/vaccinare se calculează drept raportul dintre cheltuielile efectiv realizate exprimate și numărul de vaccinări efectuate, fără a fi luate în calcul și cheltuielile efectuate de Ministerul Sănătății pentru achiziționarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19. Cheltuielile efectiv realizate reprezintă cheltuielile aferente dozelor de vaccin și seringilor utilizate și prestării de servicii pentru serviciile de vaccinare la care se adaugă cheltuielile generale care cuprind valoarea bunurilor utilizate în scopuri administrative, cheltuielile care țin de transportul vaccinurilor și întreținerea, mentenanța, metrologizarea spațiilor frigorifice, cheltuielile privind pierderile de produse, precum și cheltuieli rezultate din întreținerea sistemului informațional și informatic necesar derulării programului.2.2. cost mediu estimat/carnet tipărit de către INSP: 1 leu;2.3. cost mediu estimat/activitate desfășurată de către INSP: 970 lei;3. Indicatori de rezultat:3.1. acoperirea vaccinală cu antigenele din Calendarul național de vaccinare la vârstele de 12 luni: 95%;3.2. acoperirea vaccinală cu antigenele din vaccinurile opționale la grupurile la risc incluse în program (fără includerea vaccinului împotriva COVID-19): 50%;3.3. acoperirea vaccinală pentru vaccinul împotriva COVID-19: 70%.G. Natura cheltuielilor eligibile:1. medicamente: vaccinuri;2. materiale sanitare: seringi de unică folosință, ace pentru seringi, cutii pentru colectarea deșeurilor înțepătoare, plasturi, halate de unică folosință, mănuși sterile;2^1. dezinfectanți: tampoane impregnate cu alcool pentru injecții, dezinfectanți de mâini pe bază de alcool;3. prestări de servicii pentru:3.1. serviciul de vaccinare acordat de medicul de familie, care se decontează la un tarif de 40 lei/serviciu medical pe baza raportului generat de RENV pentru vaccinurile prevăzute în Calendarul național de vaccinare, vaccinul gripal și vaccinul împotriva COVID-19 și/sau a formularelor standard de raportare, în cazul altor vaccinări ale grupelor la risc, pentru serviciile acordate, în cazul administrării vaccinurilor achiziționate de Ministerul Sănătății;3.2. întreținerea, mentenanța, metrologizarea spațiilor frigorifice;3.3. întreținerea și exploatarea echipamentelor informatice, copiatoarelor, faxurilor, xerox-urilor și multifuncționalelor;3.4. depozitarea, conservarea și neutralizarea deșeurilor medicale;3.5. cheltuieli de transport pentru medicamente efectuate cu alte mijloace de transport decât cele proprii;3.6. procurarea, tipărirea sau multiplicarea imprimatelor specifice activității medico-sanitare, inclusiv editarea și tipărirea carnetelor de vaccinare;3.7. administrare, dezvoltare și asigurare backup RENV;3.8. editare și tipărire de sinteze, rapoarte, ghiduri și buletine informative, postere, multiplicarea și legătoria documentelor, diseminare materiale;3.9. organizarea instruirii metodologice și cursuri de scurtă durată;3.10. găzduirea RENV în cloud securizat;3.11. transmiterea din RENV de SMS către aparținătorii legali ai copiilor ce urmează a fi vaccinați;3.12. asigurarea bunurilor de tipul vaccinului, materialelor sanitare și altor asemenea bunuri.4. furnituri de birou: creioane, pixuri și mine, roller, hârtie, dosare, mape, coperți îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, hârtie pentru xerox și imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cutter, markere, toner/cartuș pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncțională, CD și DVD, radiere, inele îndosariere, folii protectoare, fluid/bandă corectoare, post-it, scotch, sfoară, stick memorie, suporți documente, calculator de birou, index adeziv, foarfece, separatoare de carton, alonje, clame/clipsuri, lipici, markere permanente pentru inscripționat CD-uri, elastice, rigle, caiete, registre, blocnotesuri, ascuțitori, cutii carton pentru arhivare;5. obiecte de inventar cu caracter funcțional: calculatoare, copiatoare, fax, xerox, multifuncționale, hard diskuri/memorii externe, UPS-uri, distrugătoare documente, lăzi/genți izoterme, dispozitive de monitorizare a temperaturii;6. piese de schimb și accesorii pentru echipamentele necesare transportului vaccinurilor, depozitării vaccinurilor/lanț de frig, calculatoarelor, faxurilor, imprimantelor, copiatoarelor, multifuncționalelor;7. poșta: timbre, servicii de poștă și curierat, taxe poștale;8. deplasări interne: cheltuieli cu transportul, cazarea și diurna personalului propriu, taxe drum;9. carburanți pentru autovehiculele din dotarea proprie;10. cheltuieli cu bunuri și servicii pentru contracte de prestări servicii sau convenții civile, încheiate în temeiul Codului civil, după caz, conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;11. pregătire profesională.H. Unități de specialitate care implementează:1. Institutul Național de Sănătate Publică;2. direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București;3. cabinete de asistență medicală primară;4. unitățile sanitare cu paturi care au în structură secții/compartimente de obstetrică-ginecologie, din sistemul public și privat;5. unitățile sanitare cu paturi care au în structură dispensare de pneumoftiziologie;6. unități sanitare cu paturi, unități medicale ambulatorii de specialitate și serviciile de ambulanță județene și serviciul de ambulanță București - Ilfov, pentru vaccinarea antigripală a personalului medical (medici, cadre sanitare medii și personal auxiliar);7. unități sanitare cu paturi pentru vaccinarea copiilor abandonați;
   +  Anexa nr. 2la normele tehniceII. Programul național de supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritareA. Obiectiv: Depistarea precoce și asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile în vederea implementării măsurilor de limitare a răspândirii acestora. Structură:1. Subprogramul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare;2. Subprogramul național de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale și a rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor;3. Subprogramul național de testare NAAT/RT-PCR și de secvențiere.B. Unitatea de asistență tehnică și management: structura din cadrul Institutului Național de Sănătate PublicăII.I. Subprogramul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare Activități:1. supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile;2. intervenția în focar;3. derularea de studii epidemiologice de evaluare a incidenței și prevalenței bolilor infecțioase.1. Activități desfășurate la nivelul INSP prin CNSCBT și structurile de specialitate din Centrele Regionale de Sănătate Publică (CRSP):1.1. organizarea și coordonarea metodologică a supravegherii bolilor transmisibile prevăzute în reglementările legale în vigoare prin elaborarea și implementarea metodologiilor de supraveghere/strategiilor de supraveghere și control ale unor boli transmisibile sau situații de risc epidemiologic identificate la nivel național și/sau internațional;1.2. raportarea datelor epidemiologice către forurile naționale și internaționale;1.3. recomandarea desfășurării acțiunilor speciale de depistare activă și de prevenire a bolilor transmisibile în funcție de contextul epidemiologic;1.4. asigurarea, prin laboratoarele proprii, a testărilor necesare pentru stabilirea diagnosticului microbiologic sau confirmarea diagnosticului etiologic în cazul bolilor transmisibile cu metodologii de supraveghere și pentru care nu există capacitate de testare la nivel local sau dacă testarea la nivel local nu este cost-eficiență;1.5. încheierea contractelor de prestări servicii pentru diagnostic de laborator cu laboratoare din țară sau străinătate care îndeplinesc condițiile minime de referință stabilite de Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor Transmisibile (ECDC) pentru bolile transmisibile prioritare pentru care există supraveghere epidemiologică, dar pentru care nu există capacitate locală/regională de diagnostic și pentru asigurarea cost-eficienței;1.6. organizarea de instruiri pentru personalul din cadrul direcțiilor de sănătate publică în domeniul supravegherii bolilor transmisibile;1.7. acordarea asistenței tehnice DSP în instituirea și aplicarea măsurilor de prevenire și control al focarului de boală transmisibilă;1.8. informarea structurii cu atribuții în coordonarea sănătății publice din cadrul Ministerului Sănătății referitor la cazurile de boli infecțioase de interes național și internațional, a măsurilor recomandate și transmiterea informațiilor privind situația epidemiologică a bolilor transmisibile și situațiile de risc epidemiologic;1.9. asigurarea/menținerea acreditării laboratoarelor de microbiologie și participarea la realizarea indicatorilor de evaluare a performanțelor de laborator în materie de supraveghere a bolilor transmisibile;1.10. organizarea și derularea de studii epidemiologice;1.11. colaborarea cu rețeaua de supraveghere a infecției TB și HIV/SIDA în domeniul supravegherii epidemiologice a acestor boli și primirea informațiilor semestriale și anuale de la aceste rețele privind situația epidemiologică înregistrată;1.12. coordonarea metodologică a sistemului de alertă precoce și răspuns rapid în colaborare cu Biroul Regulament Sanitar Internațional (RSI) și de informare toxicologică din structura INSP;1.13. asigurarea administrării și mentenanța RUBT;1.14. asigurarea dezvoltării RUBT;1.15. asigurarea backup-lui RUBT în cloud securizat;1.16. monitorizarea activităților de identificare a comunității la risc de îmbolnăvire prin hepatită A și de organizare a vaccinărilor, în vederea prevenirii apariției focarelor de hepatită A sau a limitării extinderii acestora.1.17. coordonarea activităților de evaluare de risc în teritoriul arondat și asigurarea, prin laboratoarele proprii, a investigațiilor de laborator necesare (supraveghere de mediu pentru diverse boli transmisibile - exemplu cazuri/focare de legioneloză, focare de meningită virală).2. Activități implementate la nivelul serviciilor/birourilor de epidemiologie din DSP:2.1. supravegherea bolilor transmisibile prevăzute în reglementările legale în vigoare prin culegerea, validarea, analiza, interpretarea și raportarea datelor epidemiologice în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru aprobarea fișei unice de raportare a bolilor transmisibile și metodologiile specifice de supraveghere elaborate de CNSCBT;2.2. supravegherea bolilor transmisibile considerate probleme de sănătate publică locală sau regională, sub coordonarea structurilor de specialitate din centrele regionale de sănătate publică;2.3. instituirea și aplicarea măsurilor de prevenire și control al focarului de boală transmisibilă, inclusiv focare de tuberculoză cu minim 3 cazuri în colectivități, respectiv la apariția unui caz de tuberculoză MDR într-o colectivitate: efectuarea investigației epidemiologice, depistarea contacților/populației la risc, recoltarea probelor biologice, efectuarea tratamentului profilactic, cu excepția chimioprofilaxiei tuberculozei, conform metodologiilor specifice de supraveghere a bolilor infecțioase, efectuarea dezinfecției în colaborare cu rețeaua de asistență primară și raportarea acestora;2.4. realizarea activităților epidemiologice în situații de urgență provocate de calamități naturale, precum inundații, cutremure și altele asemenea, în colaborare cu rețeaua de asistență medicală primară și de specialitate și cu administrația publică locală, conform practicilor epidemiologice curente;2.5. desfășurarea acțiunilor speciale de depistare activă și prevenire a bolilor transmisibile funcție de situația epidemiologică, cu colaborarea centrului regional de sănătate publică, după caz;2.6. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor și, după caz, a actelor adiționale la acestea, prevăzute la punctul ... din anexa nr. ...... la normele tehnice, pentru vaccinările efectuate în comunitățile cu risc crescut de apariție a focarelor de hepatită A, în focare de boală transmisibilă, în situații de urgență provocate de calamități naturale, precum inundații, cutremure și/sau în alte situații epidemiologice deosebite;2.7. întocmirea referatelor în vederea decontării serviciilor de vaccinare pentru vaccinurile: vaccin hepatitic A pediatric, tifoidic, tetanic, hepatitic B tip adult pentru contacții cazurilor acordate în cadrul programului;2.8. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor de prestări servicii pentru diagnostic de laborator cu laboratoarele care îndeplinesc condițiile minime de referință stabilite de ECDC pentru bolile transmisibile prioritare pentru care există supraveghere epidemiologică, dar pentru care nu există capacitate locală/regională de diagnostic și pentru asigurarea cost-eficienței;2.9. organizarea de instruiri ale personalului medico-sanitar și ale mediatorilor sanitari cu privire la prevenirea, depistarea, raportarea și controlul bolilor transmisibile;2.10. întocmirea referatelor de necesitate pentru achiziționarea testelor și reactivilor necesari pentru diagnosticul bolilor transmisibile prioritare în focare de boală transmisibilă și acțiuni de depistare activă;2.11. depistarea, verificarea, investigarea și raportarea alertelor naționale, participarea la verificarea și investigarea locală a alertelor internaționale și asigurarea răspunsului rapid în conformitate cu legislația în vigoare;2.12. asigurarea/continuarea activităților în vederea acreditării/menținerii acreditării laboratoarelor de microbiologie și participarea la realizarea indicatorilor de evaluare a performanțelor de laborator în materie de supraveghere a bolilor transmisibile;2.13. asigurarea schimbului de informații specific și colaborarea interjudețeană în probleme epidemiologice;2.14. organizarea și participarea la derularea unor activități antiepidemice solicitate de CNSCBT sau dispuse de către Ministerul Sănătății;2.15. participarea la realizarea de studii organizate de INSP prin CNSCBT și/sau CRSP conform metodologiilor de derulare a studiilor;2.16. participarea la instruirile organizate de INSP prin CNSCBT și/sau CRSP;2.17. întocmirea referatelor de necesitate pentru achiziționarea medicamentelor, vaccinurilor, dezinfectanților, materialelor sanitare, echipamentelor de protecție necesare pentru intervenție în caz de focar/epidemie de boală transmisibilă sau situații de risc;2.18. implementarea metodologiei de evaluare a riscului de îmbolnăvire prin boli transmisibile la nivelul județului/municipiului București;2.19. identificarea comunităților la risc de îmbolnăvire prin hepatită A;2.20. organizarea vaccinărilor în vederea prevenirii apariției focarelor de hepatită A sau a limitării extinderii acestora în funcție de nivelul de risc identificat în urma evaluării;2.21. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor pentru realizarea serviciilor de recoltare a probelor biologice de tipul exudatului faringian și nazal pentru afecțiunile clinice compatibile cu gripa, în conformitate cu algoritmul de recoltare și definiția de caz prevăzute în metodologia de supraveghere; recoltarea probelor biologice se realizează numai de către medicii de familie selectați de direcțiile de sănătate publică să participe în sistemul de supraveghere tip santinelă a gripei;2.22. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor prevăzute la pct. ... din anexa nr. ..... la normele tehnice, pentru desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate publică finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, derulate de către cabinetele medicale de asistență medicală primară, pentru medicii de familie din sistemul de supraveghere tip santinelă a grupei;2.23. realizează distribuirea testelor rapide pentru detecția antigenului SARS-CoV-2 către unitățile de specialitate care implementează programul;2.24. recoltarea probelor de mediu pentru diverse boli transmisibile - exemplu: cazuri/focare de legioneloză, poliomielită, focare de meningită virală.3. Activități desfășurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenței medicale primare:3.1. raportarea bolilor transmisibile, inclusiv a cazurilor de infecții cu transmitere sexuală (ITS) depistate, în conformitate cu prevederile legale vigoare pentru aprobarea fișei unice de raportare a bolilor transmisibile și metodologiile specifice de supraveghere elaborate de CNSBT;3.2. participarea la activitățile de supraveghere și investigare a focarelor de boală transmisibilă;3.3. efectuarea de vaccinări suplimentare dispuse de DSP. Efectuarea vaccinării se realizează după acordarea unei consultații medicale prin care se confirmă starea de sănătate a copilului. Efectuarea vaccinării și consultația medicală acordată constituie serviciul de vaccinare. Consultația medicală acordată în cadrul serviciului de vaccinare urmărește obiective distincte de consultațiile din cadrul serviciilor medicale de prevenție și profilaxie decontate de către casele de asigurări de sănătate, după cum urmează:3.3.1. excluderea situațiilor medicale care contraindică temporar sau definitiv vaccinarea;3.3.2. evaluarea contextului epidemiologic, după caz;3.3.3. examenul clinic;3.3.4. consilierea părinților copiilor sau a aparținătorilor legali referitor la reacțiile postvaccinale și atitudinea terapeutică în cazul apariției lor;3.3.5. înregistrarea în RENV;3.3.6. urmărirea apariției RAPI și raportarea lor. Serviciul medical de vaccinare se consemnează în evidențele primare ale cabinetelor medicale de asistență medicală primară;3.4. înregistrarea corectă și la timp a vaccinărilor efectuate și raportarea corectă conform formularului standard a vaccinărilor în focarele de boală transmisibilă;3.5. efectuarea anchetei epidemiologice pentru cazurile de boală transmisibilă, aplicarea definițiilor de caz, respectarea protocolului de investigare și diagnostic etiologic, după caz, indicarea condițiilor de izolare conform metodologiilor de supraveghere elaborate de CNSCBT;3.6. participarea alături de specialiștii din cadrul DSP la acțiunile de evaluare și investigare a situațiilor de risc epidemiologic, la identificarea alertelor și la raportarea lor conform legislației în vigoare;3.7. recoltarea de către medicii de familie desemnați de DSP județeană/a municipiului București să participe în sistemul de supraveghere tip santinelă a gripei a probelor biologice de tipul exudatului faringian și nazal pentru afecțiunile clinice compatibile cu gripa, în conformitate cu algoritmul de recoltare și definiția de caz prevăzute în metodologia de supraveghere.D. Beneficiarii programului:1. Persoanele care au calitatea de suspecți, contacți sau simptomatici ai bolilor infecțioase prevăzute în reglementările legale în vigoare și care îndeplinesc una dintre următoarele cerințe:1.1. au domiciliul în România și au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;1.2. au domiciliul în România și nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse;1.3. sunt în tranzit pe teritoriul României.E. Indicatori de evaluare:1. Indicatori fizici:1.1. pentru INSP:1.1.1. număr de activități desfășurate la nivelul INSP: 600 activități/an;1.2. pentru DSP:1.2.1. număr de activități desfășurate la nivelul DSP: 3.500 activități/an;1.2.2. număr de focare depistate, raportate și investigate: 1.500 focare/an;1.2.3. număr de alerte verificate: 200 alerte/an;1.2.4. număr de alerte investigate: 200 alerte/an;2. Indicatori de eficiență:2.1. pentru INSP:2.1.1. cost mediu estimat/activitate desfășurată la nivelul INSP: 1.200 lei/activitate;2.2. pentru DSP:2.2.1. cost mediu estimat/activitate desfășurată la nivelul DSP: 800 lei/activitate;2.2.2. cost mediu estimat/focar de boală transmisibilă depistat, raportat și investigat: 800 lei/focar;2.2.3. cost mediu estimat/alertă verificată: 400 lei/alertă;2.2.4. cost mediu estimat/alertă investigată: 400 lei/alertă;3. Indicatori de rezultat:3.1. pentru DSP: indice de raportare a bolilor transmisibile: 75%;F. Natura cheltuielilor eligibile:1. medicamente necesare chimioprofilaxiei și vaccinuri: vaccin tifoidic, hepatitic A pediatric, hepatitic B adult, tetanic, precum și medicamentele și vaccinurile prevăzute în rezerva antiepidemică;2. materiale sanitare, inclusiv cele prevăzute în rezerva antiepidemică;3. reactivi;4. dezinfectanți, inclusiv cei prevăzuți în rezerva antiepidemică;5. materiale de laborator;6. echipamente de protecție necesare pentru intervenție în caz de focar/epidemie de boală transmisibilă sau situații de risc epidemiologic;7. furnituri de birou: creioane, pixuri și mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperți îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri, hârtie pentru xerox și imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, fluid/bandă corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou, tonere/cartușe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncțională, CD-uri și DVD-uri, stickuri de memorie, radiere, separatoare de carton, alonje, clame/clipsuri, lipici, markere permanente pentru inscripționat CD-uri, elastice, rigle, caiete, registre, blocnotesuri, ascuțitoare, cutii carton pentru arhivare;8. prestări servicii pentru:8.1. serviciul de vaccinare acordat de medicul de familie care se decontează de către direcțiile de sănătate publică la un tarif de 40 lei/serviciu medical pe baza raportului generat de RENV și/sau a formularelor standard de raportare, pentru vaccinările efectuate în comunitățile cu risc crescut de apariție a focarelor de hepatită A, în focare de boală transmisibilă, în situații de urgență provocate de calamități naturale, precum inundații, cutremure și/sau în alte situații epidemiologice deosebite;8.2. editarea și tipărirea de rapoarte, ghiduri și buletine informative, și multiplicarea și legătoria documentelor și diseminarea lor;8.3. organizarea instruirii metodologice și cursuri de scurtă durată;8.4. testarea de laborator necesară pentru diagnosticul/confirmarea bolilor transmisibile în laboratoarele INSP sau în alte laboratoare care îndeplinesc condițiile minime de referință stabilite de ECDC, în cazul în care testarea nu se poate realiza la nivel județean;8.5. controlul extern al calității;8.6. întreținere, mentenanță, redevențe, asigurări, metrologizare și etalonare a echipamentelor de laborator în vederea acreditării, menținerii acreditării laboratoarelor;8.7. întreținerea și exploatarea echipamentelor informatice, copiatoarelor, faxurilor, xeroxurilor și multifuncționalelor;8.8. depozitarea, conservarea și neutralizarea deșeurilor medicale;8.9. transport intern pentru probe, precum și extern, în situații de alertă internațională;8.10. administrarea, dezvoltarea, mentenanță și asigurarea back-up RUBT;9. cărți, publicații și materiale documentare: procurare de cărți și reviste de specialitate, abonamente la publicații periodice de specialitate;10. piese de schimb și accesorii pentru echipamentele de laborator, calculatoare, faxuri, imprimante, copiatoare, multifuncționale;11. obiecte de inventar cu caracter funcțional: calculatoare, copiatoare, fax, xerox, multifuncționale, hard diskuri/memorii externe, UPS-uri, distrugătoare documente, găleți cu capac pentru infectele din laborator, cutii/găleți colectoare deșeuri înțepătoare- tăietoare, lăzi/genți izoterme, accesorii pentru izoterme, frigidere pentru laboratoarele de microbiologie;12. poșta: timbre, servicii de poștă și curierat, taxe poștale, servicii telefonie și servicii de internet;13. deplasări interne: cheltuieli cu transportul, cazarea și diurna personalului propriu, taxe drum;14. carburanți pentru autovehiculele din dotare;15. cheltuieli cu bunuri și servicii pentru contracte de prestări servicii sau convenții civile, încheiate în temeiul Codului civil, după caz, conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;16. pregătire profesională;17. recoltarea probelor biologice de tipul exudatului faringian și nazal pentru afecțiunile clinice compatibile cu gripa, în conformitate cu algoritmul de recoltare și definiția de caz precizate în metodologia de supraveghere, se decontează la un tarif de 10 lei/caz investigat.18. abonament pentru găzduirea RUBT în cloud securizatG. Unități de specialitate care implementează:1. Institutul Național de Sănătate Publică;2. direcțiile de sănătate publică teritoriale;3. unitățile de asistență medicală primară;II.2. Subprogramul național de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale și a rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelorA. Obiective specifice:1. supravegherea în sistem sentinelă, a infecțiilor asociate asistenței medicale în secțiile cu risc crescut - ATI, chirurgie;2. supravegherea, în sistem sentinelă, a antibiotipului tulpinilor microbiene care determină infecții invazive;3. monitorizarea consumului de antibiotice la nivel național;4. realizarea studiului național de prevalență de moment a infecțiilor asociate asistenței medicale și a consumului de antibiotice din spital.B. Activități:1. Activități implementate la nivelul INSP prin CNSCBT și structurile de specialitate din Centrele Regionale de Sănătate Publică - CRSP - București, Cluj, Iași, Timișoara1.1. organizarea și coordonarea metodologică a supravegherii infecțiilor asociate asistenței medicale, rezistenței microbiene și consumului de antibiotice prevăzute în reglementările legale în vigoare;1.2. elaborarea metodologiilor de supraveghere infecțiilor asociate asistenței medicale, rezistenței microbiene și consumului de antibiotice;1.3. organizarea instruirilor metodologice la nivel regional și național atât pentru direcțiile de sănătate publică, cât și pentru spitalele selectate pentru supravegherea, în sistem sentinelă, a infecțiilor asociate asistenței medicale;1.4. organizarea instruirilor metodologice la nivel regional și național atât pentru direcțiile de sănătate publică, cât și pentru spitalele selectate în vederea participării la studiul național de prevalență de moment din spitale;1.5. asigură monitorizarea la nivel național a consumului de antibiotice;1.6. raportarea datelor epidemiologice privind supravegherea infecțiilor asociate asistenței medicale, rezistenței microbiene și a consumului de antibiotice către forurile internaționale;1.7. acordă asistență tehnică de specialitate pentru DSP-uri județene și a municipiului București, precum și pentru unitățile sanitare/centre rezidențiale pentru monitorizarea focarelor;1.8. informarea forurilor naționale despre situația infecțiilor asociate asistenței medicale, a rezistenței microbiene și a consumului de antibiotice, precum și a germenilor multirezi stenți care prezintă risc epidemiologic;1.9. asigură gestionarea bazei naționale de date a infecțiilor asociate asistenței medicale în vederea analizei și raportărilor în conformitate cu prevederile legale;1.10. organizează și coordonează studiului național de prevalență de moment;1.11. elaborare ghiduri și materiale informative privind supravegherea infecțiilor asociate asistenței medicale, rezistenței microbiene și a consumului de antibiotice;1.12. asigura prin laboratorul CRSP București diagnosticul molecular și secvențierea germenilor multirezistenți implicați în focare de infecții asociate asistenței medicale.2. Activități implementate la nivelul serviciilor/birourilor de epidemiologie din DSP:2.1. supravegherea infecțiilor asociate asistenței medicale,rezistenței și consumului de antibiotice prevăzute în reglementările legale;2.2. realizarea evaluării activităților specifice Subprogramului național de supraveghere și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale și a rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor, în conformitate cu metodologiile specifice;2.3. asigură centralizarea datelor epidemiologice referitoare la supravegherea infecțiilor asociate asistenței medicale inclusiv a celor din sistemul sentinelă conform reglementărilor în vigoare;2.4. asigură instruirea metodologică a spitalelor care derulează programul, în conformitate cu metodologia transmisă;2.5. participă la studiul de prevalență de moment a infecțiilor asociate asistenței medicale, în conformitate cu metodologia;2.6. asigură asistență tehnică de specialitate în depistarea focarelor de infecții asociate asistenței medicale cu germeni multirezistenți care prezintă risc epidemiologic, precum și coordonarea tehnică pentru focarele IAAM depistate în unitatea sanitară cu paturi.3. Activități implementate la nivelul unităților sanitare cu paturi:3.1. identificarea în sistem sentinelă a infecțiilor asociate asistenței medicale în secțiile/compartimentele cu risc crescut - ATI, chirurgie, conform metodologiei specifice;3.2. realizează supravegherea în sistem sentinelă a antibiotipului tulpinilor microbiene care determină infecții invazive;3.3. raportarea pe fișa specifică și completarea bazei de date privind supravegherea infecțiilor asociate asistenței medicale și a rezistenței tulpinilor microbiene care determină infecții invazive conform metodologiei specifice la nivelul unității cu transmiterea acesteia atât către DSP județene respectiv a municipiului București cât și INSP;3.4. participarea la studiul național de prevalență de moment conform cu metodologia specific;3.5. participă la depistarea activă a focarelor de infecții asociate asistenței medicale cu gemeni multirezistenți.C. Indicatori de evaluare:1. Indicatori fizici:1.1. INSP:1.1.1. număr de activități: 200;1.1.2. număr studii de prevalență de moment- infecțiile asociate asistenței medicale și a consumului de antibiotice la nivel național: 1;1.1.3. număr tulpini microbiene caracterizate din punct de vedere molecular- secvențiere: 30.1.2. Direcțiile de sănătate publică:1.2.1. număr activități depistare focare infecții asociate asistenței medicale cu germeni multirezistenți la care s-a asigurat asistență tehnică: 100;1.3. Unitatea sanitară cu paturi sentinelă:1.3.1. număr de infecții asociate asistenței medicale depistate în sistem sentinelă: 4.000;1.3.2. număr de tulpini microbiene care determină infecții invazive caracterizate din punctul de vedere al rezistenței la antibiotice, depistate în sistem sentinelă: 3.000.2. Indicatori de eficiență:2.1. INSP:2.1.1. cost mediu estimat/activitate: 600 lei;2.1.2. cost mediu pe activitate de diagnostic molecular și secvențiere a germenilor multirezistenți implicați în focare de infecții asociate asistenței medicale: 2000 lei;2.2. Direcțiile de sănătate publică:2.2.1. cost mediu estimat/acțiune depistare de focar infecții asociate asistenței medicale cu germeni multirezistenți: 250 lei;2.3. Unitățile sanitare cu paturi2.3.1. cost mediu estimat/acțiune diagnostic etiologie microbiologică și caracterizare a rezistenței microbiene a infecțiilor asociate asistenței medicale tip sentinelă: 300 lei;2.3.2. cost mediu identificare și caracterizare a rezistenței microbiene a tulpinilor microbiene care determină infecții invazive, depistate în sistem sentinela: 300 lei per tulpină;2.3.3. cost mediu confirmare mecanisme de rezistență per tulpină: 400 lei;3. Indicatori de rezultat3.1. rata de incidență a tipurilor de infecții asociate asistenței medicale identificate în sistem sentinelă: 5%;D. Natura cheltuielilor:1. Pentru realizarea activităților programului la nivelul INSP:1.1. furnituri de birou: creioane, pixuri și mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperți îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri, hârtie pentru xerox și imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, fluid/bandă corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou, tonere/cartușe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncțională, CD-uri și DVD-uri, stickuri de memorie, radiere, separatoare de carton, alonje, clame/clipsuri, lipici, markere permanente pentru inscripționat CD-uri, elastice, rigle, caiete, registre, bloc-notesuri, ascuțitoare, cutii carton pentru arhivare;1.2. reactivi pentru epidemiologie moleculară - secvențiere;1.3. dezinfectanți;1.4. prestări de servicii pentru:1.4.1. editare și tipărire de rapoarte, ghiduri și buletine informative, multiplicarea și legătoria documentelor și diseminarea lor;1.4.2. întreținerea și exploatarea echipamentelor informatice, copiatoarelor, fax-urilor, xeroxurilor și multifuncționalelor;1.4.3. alte cheltuieli pentru întreținere și funcționare laborator.1.5. obiecte de inventar cu caracter funcțional: calculatoare, copiatoare, fax, xerox și multifuncționale;1.6. poșta: timbre, servicii de poștă și curierat, taxe poștale, abonament internet;1.7. deplasări interne: cheltuieli cu transportul și cazarea personalului propriu;1.8. carburanți pentru autovehiculele din dotare.2. Pentru realizarea activităților programului la nivelul direcțiilor de sănătate publică:2.1. deplasări interne: cheltuieli cu transportul, cazarea și diurna personalului propriu, taxe drum;2.2. carburanți pentru autovehiculele din dotare;2.3. materiale sanitare și de laborator necesare pregătirii probelor de germeni multirezistenți care vor spre a fi transportate;2.4. taxe de transport probe colectate din focarele de infecții asociate asistenței medicale cu germeni multirezistenți către INSP;3. Pentru realizarea activităților programului la nivelul unităților sanitare sentinelă:3.1. medii de cultură pentru izolarea tulpinilor microbiene și reactivi necesari efectuării antibiogramelor;3.2. reactivi pentru confirmare de specie și mecanisme de rezistență;3.3. materiale sanitare și de laborator necesare desfășurării activităților de izolare a tulpinilor microbiene care determină infecții invazive și efectuare a antibiogramei;3.4. prestări de servicii pentru:3.4.1. controlul extern al calității;3.4.2. transport intern pentru probe;3.4.3. depozitarea, conservarea și neutralizarea deșeurilor medicale;3.4.4. întreținere, mentenanță, redevențe, asigurări, metrologizare și etalonare a echipamentelor de laborator;3.5. piese de schimb și accesorii pentru echipamentele de laborator.E. Unități de specialitate care implementează programul:1. Institutul Național de Sănătate Publică;2. DSP județene și a municipiului București;3. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu" București;4. Institutul Inimii "Niculae Stănicioiu"- Cluj;5. Spitalul Universitar de Urgență Elias;6. Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca;7. Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie "Prof. Dr. O. Fodor", Cluj-Napoca;8. Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova;9. Spitalul Județean de urgență Miercurea Ciuc;10. Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon", Iași;11. Spitalul Clinic Județean Mureș;12. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;13. Spitalul Județean de Urgență "Sfântul Pantelimon" Focșani14. Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brânzeu", Timișoara;15. Spitalul Județean de Urgență Bacău - laborator microbiologie;16. Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale "Dr. V. Babeș" București - laborator microbiologie;17. Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" - laborator microbiologie;18. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca - laborator microbiologie;19. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva", Iași - laborator microbiologie;20. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "V. Babeș" Timișoara - laborator microbiologie;21. Spitalul Clinic Colțea București - laborator microbiologie;22. Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" - laborator microbiologie;23. Spitalul Clinic "Dr. I. C. Parhon"- laborator microbiologie;24. Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad- laborator microbiologie;II.3. Subprogramul național de testare NAAT/RT-PCR și de secvențiere3.1. Activități desfășurate la nivelul INSP prin laboratoarele din cadrul Centrelor Regionale de Sănătate Publică - CRSP:3.1.1. asigurarea la nivelul laboratoarelor CRSP din INSP a testării NAAT/RT-PCR la cazuri suspecte de infecție SARS- CoV-2, conform recomandărilor din metodologiile specifice;3.1.2. efectuează testarea RT-PCR specific de variantă pentru identificarea variantelor SARS- CoV-2 circulante pentru unitățile de specialitate arondate în conformitate cu anexa la Anexa nr. 2 la norme tehnice;3.1.3. încărcarea în timp real a rezultatelor testărilor în platforma dedicată.3.2. Activități implementate la nivelul serviciilor/birourilor de epidemiologie și a laboratoarelor din cadrul OSP:3.2.1. asigurarea la nivelul laboratoarelor DSP a testării NAAT/RT-PCR la cazuri suspecte de infecție SARS-CoV-2, conform recomandărilor din metodologia de supraveghere, la recomandarea INSP-CNSCBT;3.3. Activități desfășurate la nivelul laboratoarelor desemnate pentru identificarea virusului SARS-CoV-2 și a variantelor circulante pe teritoriul României:3.3.1. testarea NAAT RT-PCR pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2 a cazurilor suspecte conform metodologiei de supraveghere;3.3.2. testarea genetică în vederea identificării variantelor SARS-CoV-2 circulante pe teritoriul României prin:a) RT-PCR specific de variantă pentru selecționarea cazurilor de interes dintre cele la care testul NAAT/RT-PCR este pozitiv;b) secvențierea întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici NGS la cazurile pozitive selectate prin test RT-PCR specific de variantă, conform metodologiei de supraveghere;3.3.3. Încărcarea în timp real a rezultatelor testărilor în platforma dedicată.D. Beneficiarii programului: Pentru testarea de laborator efectuată în scopul stabilirii diagnosticului infecției cu virusul SARS-CoV-2 sunt eligibile persoanele care îndeplinesc criteriile pentru inițierea testării pentru SARS-CoV-2 stabilite prin metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus; efectuarea testelor genetice pentru identificarea variantelor SARS-CoV-2 circulante se realizează numai la cazurile care îndeplinesc criteriile epidemiologice și de laborator recomandate prin metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus. La aceste criterii se adaugă următoarele condiții:1. au domiciliul în România și au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 222 alin. 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;2. au domiciliul în România și nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte smse;3. sunt în tranzit pe teritoriul României.E. Indicatori de evaluare:1. Indicatori fizici:1.1. număr testări NAAT/RT-PCR pentru identificarea SARS-CoV-2: 1.000.000/an:1.2. număr testări RT-PCR specific de variantă: 150.000/an:1.3. număr secvențieri ale întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici NGS: 9 000/an.2. Indicatori de eficiență:2.1. cost/testare NAAT/RT-PCR efectuată pentru identificarea SARS-CoV-2: 150 lei;2.2. cost/testare RT-PCR specific de variantă: 100 lei;2.3. cost/secvențierea întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici NGS: l.000 lei.3. Indicatori de rezultat:3.1. pentru laboratoarele desemnate care realizează testarea NAAT/RT-PCR pentru identificarea SARS-CoV-2: ponderea probelor cu ținte specifice SARS-CoV-2 detectabile: minimum 10%.3.2. pentru laboratoarele desemnate care realizează testarea genetică pentru identificarea variantelor SARS-CoV-2 circulante: ponderea variantelor mutante confirmate prin secvențierea întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici de nouă generație (NGS): 90%.F. Natura cheltuielilor eligibile1. tarif/serviciul de testare NAAT/RT-PCR pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 se finanțează de Ministerul Sănătății, respectiv se decontează de către direcțiile de sănătate publică la un tarif de 150 lei/testare realizată și raportată în cazul probelor biologice recoltate.2. tarif/serviciul de testare genetică prin metoda RT-PCR specific de variantă se finanțează de Ministerul Sănătății, respectiv se decontează de către direcțiile de sănătate publică la un tarif de 100 lei/testare realizată și raportată;3. tarif/serviciul de testare genetică prin metoda secvențierii întregului genom SARS- CoV-2 se finanțează de Ministerul Sănătății, respectiv se decontează de către direcțiile de sănătate publică la un tarif de 1.000 lei/testare realizată și raportată;G. Unități de specialitate care implementează:a) Institutul Național de Sănătate Publică1. INSP-CRSP București2. INSP-CRSP Cluj3. INSP-CRSP Iași4. INSP-CRSP Timișoarab) direcțiile de sănătate publică teritoriale:1. DSP ALBA2. DSP ARAD3. DSP BACĂU4. DSP BIHOR, punct de lucru BEIUȘ5. DSP BRĂILA6. DSP BRAȘOV7. DSP BUZĂU8. DSP CONSTANȚA9. DSP DOLJ10. DSP HARGHITA11. DSP OLT12. DSP PRAHOVA13. DSP SUCEAVA14. DSP TELEORMAN15. DSP TULCEA16. DSP VASLUi17. DSP VRANCEAc) laboratoare care efectuează testarea NAAT/RT-PCR pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2, aflate în contract cu DSP:1. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia2. Spital Clinic Județean de Urgență Arad3. Spitalul Județean de Urgență Pitești4. Spitalul Orășenesc Sf. Spiridon Mioveni5. Spitalul Municipal Câmpulung6. Spital Județean de Urgență Bacău7. Spital Municipal "Sf Ierarh dr. Luca" Onești8. Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea9. Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea" Marghita10. Spitalul Județean de Urgență Bistrița11. Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani12. Spitalul Județean de Urgență Brăila13. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov14. Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov15. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov16. Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș17. Institutul Clinic Fundeni18. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Dr. Victor Babeș19. Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila20. Spitalul Universitar de Urgență Elias21. Institutul Oncologic București22. Spitalul Clinic de Urgență București23. Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare Medico- Militar Cantacuzino24. Institutul de Virusologie "Ștefan Nicolau"25. Spitalul Universitar de Urgență București26. Institutul Marius Nasta27. Spitalul Județean de Urgență Călărași28. Spitalul Județean de Urgență Reșița29. Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș30. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca31. SPITALUL Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca32. Institutul Oncologic Prof. Ton Chiricuta33. UMF Iuliu Hațeganu/Centrul de Cercetări Pentru Genomică Funcțională34. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța35. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța36. Spitalul Municipal Medgidia37. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța38. Spitalul Militar de Urgență "Dr. Alexandru Gafencu" Constanța39. Spitalul Județean de Urgență dr. Fogolyan Kristof, Sf. Gheorghe40. Spitalul Județean de Urgență Târgoviște41. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova42. Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova43. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Ap. Andrei Galați44. Spitalul Clinic de boli infecțioase Galați45. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Ioan" Galați46. Spitalul de Pneumoftiziologie Galați47. Spitalul Județean de Urgență Giurgiu48. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu49. Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc50. Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc51. Spitalul Județean de Urgență Deva52. Spitalul Municipal Hunedoara53. Spital Județean de Urgență Slobozia54. Institutul de Boli Cardiovasculare Iași55. Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii Sf. Maria Iași56. Centrul Avansat de Cercetare - Dezvoltare în Medicină Experimentală CEMEX Iași57. Spitalul Clinic De Boli Infecțioase Sfânta Parascheva, Iași58. Institutul Regional De Oncologie Iași59. Spitalul Județean de Urgență Dr. C-tin Opriș, Baia Mare60. Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie, Baia Mare61. Spitalul Municipal Sighetul Marmației62. Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus63. Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin64. Spitalul Clinic Județean Mureș65. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș - corp clădire Chirurgie infantilă + maternitate66. Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț67. Spitalul Municipal De Urgență Roman68. Spitalul Județean de Urgență Slatina69. Spitalul Județean de Urgență Ploiești70. Spitalul Pediatrie Ploiești71. Spitalul Județean de Urgență Zalău72. Spitalul Județean de Urgență Satu Mare73. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu74. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu75. Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava76. Spitalul Municipal Vatra Dornei77. Spitalul Județean de Urgență Alexandria78. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Timișoara79. Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brînzeu80. Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara81. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara82. Spitalul Județean de Urgență Vâlcea83. Spitalul Județean de Urgență Vaslui84. Spitalul Municipal de Urgență Elena Beldiman "Bârlad"d) laboratoare desemnate care efectuează testarea genetică prin RT-PCR specific de variantă:1. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;2. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca;3. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeș", Timișoara;4. Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova;5. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sfânta Parascheva", Iași;6. Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș";7. Spitalul Clinic de Boli infecțioase și Tropicale "Dr. Victor Babeș", București;8. Institutul de Virusologie "Ștefan S. Nicolau", București;9. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", București;10. Institutul Național de Sănătate Publică, prin laboratoarele CRSP;e) unități de specialitate care efectuează testare genetică prin metoda secvențierii întregului genom SARS-CoV-2:1. Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof Dr. Matei Balș";2. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino";H. Criterii de selecție a unităților de specialitate care implementează testarea genetică în vederea identificării variantelor SARS-CoV-2 circulante pe teritoriul României:1. pentru testarea NAAT/RT-PCR pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2:– criteriilor aprobate prin OMS nr. 94/2021 pentru constituirea comisiei tehnice de evaluare a capacității unităților de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru detecția virusului SARS-CoV-2 și secvențiere pentru identificarea și caracterizarea virusului SARS-CoV-2, precum și constituirea grupului tehnic de lucru pentru monitorizarea procesului de testarea a infecției cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare2. pentru RT-PCR specific de variantă: instituții sau unități sanitare publice care au în structura organizatorică un laborator ce face dovada îndeplinirii criteriilor următoare:1.1. are experiență de cel puțin 5 ani în diagnosticul molecular;1.2. deține acreditare SR EN ISO 9001:2015/SR EN ISO 15189:2013 pentru cel puțin o tehnică de diagnostic molecular (poate fi alta decât SARS-CoV-2) sau face parte din structura Institutului Național de Sănătate Publică, a rețelei de genetică medicală, organizată conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1.358/2014 privind înființarea rețelei de genetică medicală sau din rețeaua laboratoarelor de mare performanță pentru diagnosticarea infecției HIV și monitorizarea terapiei anti-HfV;1.3. deține expertiză și capacitate de instruire/formare teoretică și practică în diagnostic molecular individual sau în parteneriat cu o instituție de învățământ superior:1.4. are capacitate de testare prin RT-PCR standard de minimum 400 de probe biologice/zi și prin RT-PCR specific de variantă de mini mum 200 de probe biologice/zi;1.5. are capacitate de stocare a probelor biologice lucrate într-un interval de 6 luni la o temperatură de -80°C;2. pentru secvențierea întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici NGS: instituții sau unități sanitare publice care au în structura organizatorică un laborator ce face dovada îndeplinirii criteriilor prevăzute la punctul 1, precum și a următoarelor criterii:2.1. are istoric de încărcare de secvențe SARS-CoV-2 de bună calitate în baze de date recunoscute internațional precum "Global inițiative on sharing all influenza data" (GISAID) și altele asemenea;2.2. are publicații relevante pentru activitatea curentă în jurnale științifice peer-reviewed.  +  ANEXĂla anexa 2 la normele tehnice
  Arondarea teritorială pentru laboratoarele care efectuează
  testele genetice de identificare a variantelor SARS-CoV-2 circulante
  Regiunea de dezvoltareLaboratorul care efectuează testarea RT-PCR specific de variantăLaboratorul care efectuează secvențierea întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici NGS
  București-IlfovINSP-CRSP BucureștiInstitutul Național de Boli Infecțioase «Prof. Dr. Matei Balș»
  Institutul Național de Boli Infecțioase «Prof. Dr. Matei Balș», București
  Sud-EstInstitutul de Virusologie «Ștefan S. Nicolau», București
  Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale «Dr. Victor Babeș», București
  Nord-EstSpitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Parascheva, Iași
  INSP-CRSP Iași
  CentruSpitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
  Sud MunteniaInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico- Militară «Cantacuzino», BucureștiInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino»
  Nord-VestSpitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca
  INSP-CRSP Cluj-Napoca
  Sud-Vest OlteniaSpitalul Clinic Județean de Urgență Craiova
  VestSpitalul Clinic de Boli Infecțioase Victor Babeș, Timișoara
  INSP-CRSP Timișoara
  Diagrama procesului de secvențiere a genomului SARS-CoV-2: LEGENDĂ: (a): probe biologice recoltate de la cazurile care îndeplinesc criterii epidemiologice pentru efectuarea secvențierii întregului genom SARS-CoV-2 prevăzute în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, elaborată de către INSP; (b): probele biologice recoltate de la cazurile simptomatice, conform definiției de caz prevăzute în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, pentru efectuarea RT-PCR specific de variantă; (c): probe biologice pozitive la RT-PCR standard și evaluate prin RT-PCR specific de variantă.
   +  Anexa nr. 3la normele tehniceIII. PROGRAMUL NAȚIONAL DE PREVENIRE, SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL A INFECȚIEI HIV/SIDAA. Obiective:1. reducerea răspândirii infecției HIV/SIDA prin acțiuni specifice de prevenire, precum și prin depistarea precoce a persoanelor infectate în rândul celor cu comportament la risc pentru infecția HIV/SIDA și a persoanelor infectate HIV simptomatice;2. reducerea morbidității asociate cu infecția HIV prin asigurarea tratamentului bolnavilor cu infecție HIV/SIDA;B. Unitatea de asistență tehnică și management: structura din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș", București.C. Activități:1. prevenirea și supravegherea infecției HIV/SIDA:1.1. efectuarea testelor specifice de screening;1.2. confirmarea cazurilor de infecție HIV;1.3. luarea în evidență a persoanelor cu infecție HIV la nivelul unităților de boli infecțioase teritoriale;1.4. asigurarea, în spital și în ambulatoriu, a medicamentelor ARV necesare profilaxiei postexpunere;2. tratamentul și monitorizarea răspunsului terapeutic la bolnavii cu infecție HIV/SIDA:2.1. luarea în evidență a persoanelor cu infecție HIV/SIDA la nivelul unităților de boli infecțioase teritoriale;2.2. asigurarea, în spital și în ambulatoriu, a medicamentelor ARV pentru tratamentul bolnavilor cu infecție HIV/SIDA;2.3. asigurarea, în spital și în ambulatoriu, a medicamentelor necesare pentru profilaxia principalelor infecții oportuniste asociate cu infecția HIV/SIDA;2.4. asigurarea managementului bolnavului HIV/SIDA;2.5. efectuarea testelor de rezistență genotipică la ARV la bolnavii cu infecție HIV/SIDA în eșec terapeutic;2.6. creșterea aderenței la tratament.1. Activități în domeniul prevenirii și supravegherii infecției HIV/SIDA:1.1. Activități efectuate la nivelul Ministerului Sănătății:1.1.1. organizează, la nivel național, procedurile de achiziții centralizate pentru dispozitivele medicale necesare implementării activităților din domeniul prevenirii și supravegherii infecției HIV/SIDA și asigură repartizarea acestora în teritoriu conform prevederilor ordinului aprobat de ministrul sănătății, la propunerea Direcției generale asistență medicală și sănătate publică;1.2. Activități implementate la nivelul D.S.P.:1.2.1. efectuarea screening-ului infecției HIV/SIDA la femeile gravide și persoanele din grupele de risc pentru infecția HIV/SIDA, cu utilizarea testelor de screening tip ELISA HIV 1+2;1.2.2. asigură confirmarea infecției HIV/SIDA pentru gravidele și persoanele din grupele de risc cu rezultat pozitiv la screening-ul infecției HIV/SIDA prin testare Western blot;1.2.3. realizează îndrumarea gravidelor și persoanelor din grupele de risc cu rezultat rezultat pozitiv la testare către specialistul infecționist din teritoriu în vederea evaluării clinico-imunologice;1.2.4. realizează distribuirea testelor de screening rapide, după caz, către unitățile sanitare implicate în testarea infecției HIV/SIDA;1.2.5. asigură colectarea din teritoriu a raportărilor privind screening-ul infecției HIV/SIDA, analiza rezultatelor și transmiterea indicatorilor, precum și a rezultatelor analizei efectuate către Unitatea de asistență tehnică și management;1.2.6. asigură colectarea fișelor de raportare a cazurilor noi de HIV și transmiterea acestora Compartimentului de monitorizare și raportare a infecției HIV din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase "Prof. dr. Matei Balș";1.2.7. asigură distribuirea seringilor de unică folosință și acelor necesare activităților de schimb de seringi în scopul prevenirii transmiterii infecției HIV/SIDA la utilizatorii de droguri injectabile către unități sanitare care derulează programul; descărcarea din gestiunea direcției de sănătate publică a seringilor și acelor distribuite gratuit consumatorilor de droguri injectabile se realizează în baza proceselor-verbale de predare-primire, care sunt anexe la contract și a deconturilor de cheltuieli însoțite de tabele în care sunt înscrise codurile ANA ale beneficiarilor și semnătura acestora.1.2.8. estimarea anuală a necesarului de teste de screening rapide și ELISA HIV 1+2 pentru diagnosticul infecției HIV/SIDA pentru activitatea proprie și pentru activitățile din unitățile sanitare implicate în screening-ul infecției HIV/SIDA și transmiterea acestuia către Unitatea de asistență tehnică și management.1.3. Activități implementate la nivelul spitalelor de boli infecțioase sau spitalelor care au în structură secții sau compartimente de boli infecțioase:1.3.1. efectuarea screening-ului infecției HIV/SIDA la femeile gravide și la persoanele din grupele de risc pentru infecția HIV/SIDA sau care se internează cu simptomatologie sugestivă pentru infecția HIV/SIDA, cu utilizarea testelor de screening rapide, distribuite de direcțiile de sănătate publică;1.3.2. asigură consilierea post-testare;1.3.3. evaluarea persoanelor cu rezultate pozitive la testele de screening pentru infecția HIV/SIDA în vederea confirmării/infirmării diagnosticului;1.3.4. îndrumarea persoanelor cu rezultat pozitiv la screening-ul infecției HIV/SIDA către centrul regional în vederea: confirmării infecției HIV/SIDA prin testare RNA-HIV, încadrării clinice și imuno-virusologice și aprecierii oportunității de a iniția tratamentul specific și profilaxia infecțiilor oportuniste;1.3.5. raportarea de către laboratoare a numărului testărilor HIV efectuate, detaliat pe tipuri de testări, categorii la risc și rezultate, la direcția de sănătate publică teritorială;1.3.6. întocmirea fișelor de raportare a cazurilor noi și transmiterea acestora către direcția de sănătate publică și Compartimentul de monitorizare și raportare a infecției HIV din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase "Prof. dr. Matei Balș";1.3.7. estimarea anuală a necesarului de teste pentru screening-ul infecției HIV/SIDA, pe tipuri de teste, și transmiterea acestuia către direcția de sănătate publică teritorială;1.3.8. realizează acordarea gratuită a seringilor de unică folosință și acelor necesare activităților de schimb de seringi în scopul prevenirii transmiterii infecției HIV/SIDA la utilizatorii de droguri injectabile prin intermediul structurilor proprii sau, după caz, prin intermediul organizațiilor nonguvernamentale în baza contractelor încheiate cu acestea. Descărcarea din gestiunea unității sanitare a seringilor și acelor acordate gratuit consumatorilor de droguri injectabile se realizează în baza proceselor-verbale de predare-primire care sunt anexe la contract și a deconturilor de cheltuieli însoțite de tabele în care sunt înscrise codurile ANA ale beneficiarilor și semnătura acestora;1.3.9. realizează colectarea seringilor de unică folosință și acelor uzate rezultate din activitatea de schimb de seringi și neutralizarea acestora.1.4. Activități implementate la nivelul spitalelor de pneumoftiziologie și spitalelor de boli dermato-venerice sau spitalelor care au în structură secții sau compartimente de pneumoftiziologie, respectiv dermato-venerologie:1.4.1. efectuarea screening-ului infecției HIV/SIDA al tuturor bolnavilor cu TB, respectiv ITS;1.4.2. îndrumarea persoanelor cu rezultat pozitiv la screening-ul infecției HIV/SIDA către specialistul infecționist din teritoriu în vederea confirmării infecției;1.4.3. raportarea de către laboratoare a numărului testărilor HIV efectuate, detaliat pe tipuri de testări, categorii la risc și rezultate, la direcția de sănătate publică teritorială;1.4.4. estimarea anuală a necesarului de teste pentru pentru screening-ul infecției HIV/SIDA, pe tipuri de teste și transmiterea acestuia către direcția de sănătate publică teritorială.1.5. Activități implementate la nivelul maternităților:1.5.1. efectuarea screening-ului infecției HIV/SIDA al gravidelor la luarea în evidență și apoi la momentul nașterii;1.5.2. îndrumarea gravidelor cu rezultat pozitiv la screening-ul infecției HIV/SIDA către specialistul infecționist din teritoriu în vederea confirmării infecției și pentru inițierea măsurilor de profilaxie specifică;1.5.3. aplicarea protocolului de prevenire a transmiterii verticale a infecției HIV/SIDA de la mamă la făt:1.5.3.1. inițierea terapiei ARV la gravidă;1.5.3.2. naștere prin operație cezariană dacă RNA-HIV este detectabil la 32-36 săptămâni de amenoree;1.5.3.3. profilaxia cu ARV la nou-născut;1.5.3.4. asigurarea accesului la alăptarea artificială.1.5.4. raportarea de către laboratoare a numărului testărilor HIV, detaliat pe tipuri de testări, categorii la risc și rezultate la direcția de sănătate publică teritorială;1.5.5. estimarea anuală a necesarului de teste pentru screening HIV, pe tipuri de teste și transmiterea acestuia către direcția de sănătate publică teritorială.1.6. Activități implementate la nivelul cabinetelor de medicină de familie:1.6.1. luarea în evidență a gravidelor în primele luni de sarcină și recomandarea efectuării testului de screening al infecției HIV/SIDA, prin laboratorul direcției de sănătate publică teritorială sau alte laboratoare acreditate;1.6.2. îndrumarea gravidelor cu rezultat pozitiv la screening-ul infecției HIV/SIDA către specialistul infecționist din teritoriu în vederea confirmării infecției și pentru inițierea măsurilor de profilaxie specifică.1.7. Activități implementate la nivelul unităților medicale cu privire la utilizatorii de droguri IV:1.7.1. implementarea activităților de schimb de seringi în colaborare cu direcțiile de sănătate publică teritoriale;1.7.2. promovarea screening-ului infecției HIV/SIDA în rândul utilizatorilor de droguri IV;1.7.3. îndrumarea utilizatorilor de droguri IV cu rezultate pozitive la testele de screening către specialistul infecționist;1.7.4. participarea la derularea studiilor sentinelă în rândul categoriilor populaționale la risc crescut pentru infecția HIV în colaborare cu Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" și Institutul Național de Sănătate Publică.1.8. Activități implementate la nivelul tuturor unităților sanitare cu paturi:1.8.1. promovarea măsurilor de aplicare a precauțiunilor universal;1.8.2. aplicarea, în primele 48 de ore de la expunerea accidentală, a protocolului de prevenire a transmiterii infecției HIV la persoanele expuse la sânge și alte secreții provenind de la persoane infectate sau cu status HIV neprecizat și cu comportament la risc:1.8.2.1. măsuri imediate de igienă;1.8.2.2. informarea medicului șef de secție/șef de gardă;1.8.2.3. trimiterea către specialistul infecționist din teritoriu.1.9. Aplicarea de către specialistul infecționist a măsurilor de:1.9.1. testare HIV a persoanei expuse și a pacientului sursă (ori de câte ori acest lucru este posibil) cu teste ELISA HIV 1+2 de generația a IV-a sau cu teste rapide HIV, după caz;1.9.2. asigurarea, în spital și în ambulatoriu, a medicamentelor ARV necesare pentru efectuarea profilaxiei specifice pe o perioadă de 30 zile, în funcție de gravitatea expunerii;1.9.3. monitorizarea de laborator la 1, 3 și 6 luni de la expunere. Se recomandă asigurarea accesului la RNA-HIV pentru sursă și persoană expusă, acolo unde riscul de transmitere a infecției HIV/SIDA este considerat mare.2. Activități în domeniul tratamentului și monitorizării răspunsului terapeutic la bolnavii cu infecție HIV/SIDA:2.1. Activități realizate la nivelul Ministerului Sănătății:2.1.1. efectuează, la nivel național, achiziții centralizate pentru medicamentele antiretrovirale și antiinfecțioase pentru tratamentul infecțiilor asociate infecției HIV/SIDA și a testelor de rezistență genotipică la ARV prevăzute în Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecție, a serviciilor, combustibililor și lubrifianților pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziție centralizate la nivel național aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 658/2013, cu modificările și completările ulterioare;2.1.2. până la finalizarea achizițiilor centralizate la nivel național prevăzute la pct. 2.1.1 prin semnarea contractelor subsecvente cu ofertanții desemnați câștigători, medicamentele antiretrovirale și antiinfecțioase pentru tratamentul infecțiilor asociate care se acordă bolnavilor cu infecție HIV/SIDA se achiziționează de unitățile sanitare cu paturi prin care se derulează programul, cu respectarea legislației în domeniul achiziției publice, la prețul de achiziție care nu poate depăși prețul de decontare aprobat în condițiile legii.2.2. Activități implementate la nivelul centrelor regionale HIV/SIDA*1):2.2.1. evaluarea clinică și imuno-virusologică a bolnavilor confirmați cu infecție HIV din teritoriul arondat centrului regional, în regim de spitalizare, în baza relației contractuale cu casa de asigurări de sănătate;2.2.2. formularea recomandărilor pentru bolnavii cu infecție HIV/SIDA din teritoriul arondat centrului regional privind:2.2.2.1. inițierea tratamentului cu medicamente ARV și schema de utilizat, conform Ghidului național de tratament ARV;2.2.2.2. schimbările de tratament în cazurile cu reacții adverse sau cu eșec prin rezistență la ARV;2.2.2.3. profilaxia pentru principalele infecții oportuniste;2.2.3. efectuarea monitorizării periodice, în regim de spitalizare de zi, în baza relației contractuale cu casa de asigurări de sănătate, după cum urmează:2.2.3.1. la 1 lună de la inițierea tratamentului ARV: determinarea nivelului limfocitelor CD4 și a valorii RNA-HIV;2.2.3.2. la un interval de minimum 6 luni: determinarea nivelului limfocitelor CD4 și a valorii RNA-HIV;2.2.3.3. la bolnavii cu eșec terapeutic: evaluarea prezenței mutațiilor primare de rezistență la ARV;2.2.4. realizarea inițierii și continuării tratamentului ARV la bolnavii confirmați cu infecție HIV/SIDA aflați în evidență activă proprie, în spital și în ambulatoriu;2.2.5. realizarea profilaxiei principalelor infecții oportuniste asociate cu infecția HIV/SIDA, în spital și în ambulatoriu;2.2.6. monitorizarea nivelului de aderență la tratament pentru bolnavii cu infecție HIV din teritoriul arondat centrului regional;2.2.7. monitorizarea și evaluarea la nivel regional a implementării activităților specifice de către spitalele de boli infecțioase din teritoriul arondat;2.2.8. organizarea în colaborare cu Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" a activităților de pregătire a personalului cu responsabilități în domeniu;2.2.9. dezvoltarea și aplicarea la nivelul unităților medicale din teritoriul arondat de programe integrate de servicii medicale și de consiliere;2.2.10. estimarea anuală a necesarului de medicamente antiretrovirale și antiinfecțioase pentru tratamentul profilactic al infecțiilor asociate, pentru activitățile proprii și pentru activitățile din unitățile sanitare din teritoriul arondat și transmiterea acestuia către Unitatea de asistență tehnică și management;2.2.11. raportarea către Unitatea de asistență tehnică și management și Compartimentul de monitorizare și raportare a infecției HIV din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase "Prof. dr. Matei Balș" a datelor legate de controlul infecției HIV. Notă: *1) Centrele regionale și arondarea județelor la acestea este următoarea:1. Centrul regional București: Institutul de Boli Infecțioase "Prof. dr. Matei Balș":a) județul Argeș;b) județul Buzău;c) județul Dâmbovița;d) județul Galați;e) județul Ialomița;f) județul Ilfov;g) județul Prahova;h) județul Vâlcea;i) județul Vrancea; Institutul de Boli Infecțioase "Prof. dr. Matei Balș" asigură:a) coordonarea tehnică și metodologică a centrelor regionale HIV/SIDA în domeniul de competență;b) afișarea pe pagina de internet a institutului a datelor privind situația epidemiologică HIV/SIDA, situația testărilor HIV, alte date și informații rezultate din evaluări epidemiologice, clinice sau de comportament legate de HIV/SIDA;c) realizarea atribuțiilor în domeniul asistenței tehnice și managementului programului prevăzute la art. 17 din normele tehnice.2. Centrul regional București: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale "Dr. Victor Babeș" București:a) județul Brăilab) județul Călărași;c) județul Giurgiu;d) județul Teleorman.3. Centrul regional Craiova: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Craiova:a) județul Dolj;b) județul Gorj;c) județul Mehedinți;d) județul Olt.4. Centrul regional Timișoara: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Victor Babeș" Timișoara:a) județul Arad;b) județul Caraș-Severin;c) județul Hunedoara;d) județul Timiș.5. Centrul regional Târgu Mureș: Spitalul Clinic Județean Mureș:a) județul Alba;b) județul Bistrița-Năsăud;c) județul Mureș;d) județul Sibiu.6. Centrul regional Brașov: Spitalul de Boli Infecțioase Brașov:a) județul Brașov;b) județul Covasna;c) județul Harghita.7. Centrul regional Cluj-Napoca: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca:a) județul Bihor;b) județul Cluj;c) județul Maramureș;d) județul Satu Mare;e) județul Sălaj.8. Centrul regional Iași: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași:a) județul Bacău;b) județul Botoșani;c) județul Iași;d) județul Neamț;e) județul Suceavaf) județul Vaslui.9. Centrul regional Constanța: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța:a) județul Constanța;b) județul Tulcea.2.3. Activități implementate la nivelul spitalelor de boli infecțioase sau spitalelor care au în structură secții sau compartimente de boli infecțioase:2.3.1. realizarea inițierii și continuării, în spital și în ambulatoriu, a tratamentului cu medicamente ARV la bolnavii cu infecție HIV aflați în evidență activă, conform recomandărilor efectuate de centrul regional căruia îi este arondat teritorial;2.3.2. asigură colaborarea cu bolnavul și cu întreaga echipă medicală aflată la dispoziție pentru promovarea unei aderențe la tratamentul ARV > 95%;2.3.3. evaluarea evoluției bolii prin efectuarea periodică a testelor de laborator, în regim de spitalizare de zi, în baza relației contractuale cu casa de asigurări de sănătate, după cum urmează:2.3.3.1. bianual: hemoleucogramă, teste enzimatice hepatice, glicemie, colesterol, trigliceride, LDL, HDL, uree, creatinină, lipază;2.3.3.2. anual: markeri de hepatită virală și de sifilis;2.3.4. îndrumă persoanele seropozitive către centrul regional căruia îi este arondat teritorial în vederea confirmării infecției HIV prin test RNA-HIV, în vederea încadrării clinice și imuno- virusologice și a aprecierii oportunității de a iniția tratamentul specific și profilaxia unor infecții oportuniste;2.3.5. aplicarea recomandărilor specialiștilor de la nivelul centrului regional căruia îi este arondat teritorial;2.3.6. estimează anual necesarul de medicamente antiretrovirale, antiinfecțioase pentru tratamentul profilactic al infecțiilor asociate și îl trimite centrului regional căruia îi este arondat teritorial.2.3.7. îndrumă periodic pacientul către Centrul regional coordonator pentru monitorizare CD4, RNA-HIV și test de rezistență, după caz.D. Beneficiarii programului: Persoanele care au domiciliul în România și au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse pot fi incluse în program în condițiile îndeplinirii următoarelor criterii:1. în domeniul prevenirii și supravegherii infecției HIV/SIDA:1.1. pentru efectuarea testelor de screening HIV/SIDA:1.1.1. femeia gravidă;1.1.2. persoane din grupele la risc:1.1.2.1. persoane cu TB;1.1.2.2. persoane cu ITS;1.1.2.3. donatori de sânge;1.1.2.4. personal medico-sanitar;1.1.2.5. hemodializați;1.1.2.6. transfuzați;1.1.2.7. nou-născuți din mame seropozitive HIV;1.1.2.8. deținuți;1.1.2.9. utilizatori de droguri IV;1.1.2.10. homosexuali;1.1.2.11. persoane care practică sex comercial;1.1.2.12. contacți cu persoane infectate HIV;1.1.2.13. persoane cu parteneri sexuali multipli;1.1.2.14. victime ale violului sau abuzurilor sexuale;1.1.2.15. șoferi de transport internațional;1.1.2.16. marinari de cursă lungă;1.1.2.17. persoane cu sejur > 6 luni în străinătate;1.1.2.18. persoane care au lucrat > 6 luni în străinătate;1.1.2.19. persoane care urmează să se căsătorească;1.1.2.20. persoane care solicită testarea;1.2. pentru efectuarea profilaxiei postexpunere:1.2.1. gravide HIV-pozitive și nou-născuți până la vârsta de 6 săptămâni;1.2.2. persoane expuse accidental la sânge și alte secreții provenind de la persoane infectate sau cu status HIV neprecizat și cu comportament la risc.2. în domeniul tratamentului și monitorizării răspunsului terapeutic al bolnavilor cu infecție HIV/SIDA:2.1. pentru efectuarea tratamentului ARV: persoane confirmate cu infecție HIV/SIDA, aflate în supraveghere activă, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în Ghidului național de tratament ARV:2.1.1. infecție HIV simptomatică;2.1.2. infecție HIV asimptomatică + criterii imunologice:2.1.2.1. limfocite CD4 < 500/mmc;2.1.2.2. limfocite CD4 > 500/mmc, dar cu o rată mare de scădere;2.1.3. infecție HIV asimptomatică + criterii virusologice;2.1.3.1. nivelul încărcăturii virale (RNA-HIV plasmatic) peste 100.000 copii/ml;2.1.3.2. nivelul încărcăturii virale (RNA-HIV plasmatic) < 100.000 copii/ml, dar cu o rată mare de creștere.2.2. pentru efectuarea profilaxiei infecțiilor oportuniste asociate cu infecția HIV/SIDA:2.2.1. CD4 < 200/mmc: profilaxie PCP cu Cotrimoxazol;2.2.2. CD4 < 100/mmc: profilaxie Toxoplasmoză cu Cotrimoxazol;2.2.3. CD4 < 50/mmc: profilaxia pentru infecții cu Mycobacterii atipice cu Azithromycinum sau Clarithromycinum;2.2.4. bolnavi cu meningită criptococică: profilaxie cu Fluconazolum;2.2.5. bolnav HIV cu infecție TB: profilaxie cu Isoniazidum și Rifampicinum.2.3. pentru efectuarea testelor de rezistență genotipică la ARV: bolnavi HIV/SIDA în eșec terapeutic. Persoanele aflate în tranzit pe teritoriul României care prezintă un risc epidemiologic sau o situație de urgență pot fi beneficia activitățile programului pentru perioada limitată în care tranzitează teritoriul țării.E. Indicatori de evaluare:1. Indicatori fizici:1.1. număr de teste HIV efectuate (pe tipuri de teste):1.1.1. teste rapide HIV: 120.000 teste, din care 110.000 de teste efectuate la gravide;1.1.2. teste ELISA HIV 1+2:101.000 teste, din care 81.000 de teste efectuate la gravidă;1.2. număr de persoane la care s-a realizat profilaxia postexpunere: 800 persoane;1.3. număr de bolnavi HIV/SIDA beneficiari de tratamentul cu ARV: 13.000 bolnavi;1.4. număr de bolnavi HIV/SIDA beneficiari de profilaxie cu non-ARV-uri: 800 bolnavi;1.5. număr de bolnavi HIV/SIDA în eșec terapeutic beneficiari de efectuarea testului rezistență genotipică la ARV: 1000 teste;2. Indicatori de eficiență:2.1. cost mediu estimat/testare rapidă HIV: 4 lei;2.2. cost mediu estimat/testare ELISA HIV 1+2: 9 lei;2.3. cost mediu ARV estimat/persoană la care s-a realizat profilaxia postexpunere: 713 lei;2.4. cost mediu estimat/bolnav HIV/SIDA beneficiar de tratament cu ARV/an: 22.330 lei;2.5. cost mediu estimat/bolnav HIV/SIDA beneficiar de profilaxie cu non-ARV-uri: 2.000 lei;2.6. cost mediu estimat/test de rezistență genotipică la ARV: 898 lei.3. Indicatori de rezultat:3.1. în domeniul prevenirii și supravegherii infecției HIV:3.1.1. efectuarea testării HIV la minimum 60% gravide din totalul gravidelor;3.1.2. efectuarea testării HIV la minimum 1% persoane din populația generală;3.1.3. efectuarea profilaxiei pentru reducerea transmiterii verticale a infecției HIV/SIDA la minimum 95% din femeile gravide cu rezultat pozitiv la screening-ul HIV/SIDA;3.1.4. efectuarea profilaxiei pentru reducerea transmiterii verticale a infecției HIV la minimum 99% din copiii născuți din mame HIV pozitive;3.1.5. efectuarea profilaxiei postexpunere la 100% din persoanele expuse accidental care au indicație de tratament ARV;3.2. în domeniul tratamentului și monitorizării persoanelor cu infecție HIV/SIDA:3.2.1. efectuarea tratament ARV la minimum 80% din bolnavii HIV/SIDA aflați în evidență activă;3.2.2. efectuarea profilaxiei pentru infecții oportuniste la minimum 5% din totalul bolnavi HIV/SIDA aflați în tratament ARV;3.2.3. efectuarea testării de rezistență genotipică la ARV la 70% din bolnavii HIV/SIDA aflați în eșec terapeutic.F. Natura cheltuielilor eligibile:1. în domeniul prevenirii și supravegherii infecției HIV:1.1. reactivi: teste HIV rapide și teste ELISA HIV 1+2 achiziționate de Ministerul Sănătății prin achiziție publică centralizată;1.2. medicamente specifice ARV*1) necesare profilaxiei postexpunere;1.3. materiale sanitare: seringi, ace, vacutainere cu ace, mănuși de unică folosință, vată, alcool, cutii colectoare pentru seringi și ace, recipiente pentru depozitare - transport de probe;1.4. dezinfectanți;1.5. materiale de laborator: eprubete, criotuburi;1.6. prestări servicii pentru:1.6.1. neutralizarea deșeurilor medicale;1.6.2. organizarea instruirilor metodologice și a campaniilor de informare-educare-comunicare;1.6.3. prestări de servicii pentru confirmarea infecției HIV/SIDA la gravide și persoane din grupele de risc cu rezultat pozitiv la screening-ul infecției HIV/SIDA prin testare Western blot;1.7. cheltuieli de personal și/sau cheltuieli cu bunuri și servicii pentru contracte de prestări servicii sau contracte de antrepriză, încheiate în temeiul Codului civil, după caz, conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru activitatea desfășurată de consilierii HIV/SIDA care fac dovada parcurgerii unei forme de pregătire; această cheltuială este eligibilă până la trecerea la sistemul de testare opt-out.2. pentru activitățile din domeniul tratamentului și monitorizării persoanelor cu infecție HIV/SIDA:2.1. medicamente specifice ARV*1) și medicamente antiinfecțioase pentru tratamentul infecțiilor asociate*2);2.2. teste de rezistență geno tipică la ARV, în condițiile achiziționării acestora de Ministerul Sănătății prin achiziție publică centralizată. Notă: *1) medicamentele specifice ARV și *2) medicamentele antiinfecțioase pentru tratamentul infecțiilor asociate sunt prevăzute la punctul P1 din secțiunea C2 din anexa la H.G. nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare; decontarea lor se realizează, conform prevederilor art. 58 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la prețul de achiziție, care nu poate depăși prețul de decontare, aprobat prin ordin comun al ministrului sănătății și președintelui Casei Naționale de Asigurări Sociale de Sănătate.G. Unități de specialitate care implementează:1. în domeniul prevenirii și supravegherii infecției HIV:1.1. Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" București;1.2. I.N.S.P.;1.3. D.S.P.;1.4. spitale de boli infecțioase și spitale care au în structură secții sau compartimente de boli infecțioase;1.5. spitale cu secții de obstetrică-ginecologie (maternități);1.6. spitale de pneumoftiziologie și spitale care au în structură secții sau compartimente de pneumoftiziologie;1.7. spitale de boli dermato-venerice și spitale care au în structură secții sau compartimente de boli dermato-venerice;1.8. cabinete de medicină de familie, cabinete de planificare familială;2. în domeniul tratamentului și monitorizării răspunsului terapeutic al bolnavilor cu infecție HIV/SIDA:2.1. Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș";2.2. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia;2.3. Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad;2.4. Spitalul Județean de Urgență Pitești;2.5. Spitalul Județean de Urgență Bacău;2.6. Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea;2.7. Spitalul Județean de Urgență Bistrița;2.8. Spitalul Județean de Urgență "Mavromati" Botoșani;2.9. Spitalul Județean de Urgență Brăila;2.10. Spitalul de Boli Infecțioase Brașov;2.11. Spitalul Județean de Urgență Buzău;2.12. Spitalul Județean de Urgență Călărași;2.13. Spitalul Județean de Urgență Reșița;2.14. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca2.15. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța;2.16. Spitalul Județean de Urgență "Dr. F. Kristof" Sfântu Gheorghe;2.17. Spitalul Județean de Urgență Târgoviște;2.18. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Craiova;2.19. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Galați;2.20. Spitalul Județean de Urgență Giurgiu;2.21. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu;2.22. Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc;2.23. Spitalul de Urgență Petroșani;2.24. Spitalul Județean de Urgență Deva;2.25. Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara;2.26. Spitalul Județean de Urgență Slobozia;2.27. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași;2.28. Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare;2.29. Spitalul Municipal Sighetu Marmației;2.30. Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin;2.31. Spitalul Clinic Județean Mureș;2.32. Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;2.33. Spitalul Municipal de Urgență Roman;2.34. Spitalul Județean de Urgență Slatina;2.35. Spitalul Județean de Urgență Ploiești;2.36. Spitalul Județean de Urgență Zalău;2.37. Spitalul Județean de Urgență Satu Mare;2.38. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu;2.39. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu;2.40. Spitalul Municipal Mediaș;2.41. Spitalul Județean de Urgență "Sf. Ioan cel Nou" Suceava;2.42. Spitalul Județean de Urgență Alexandria;2.43. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Victor Babeș" Timișoara;2.44. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" Timișoara;2.45. Spitalul Județean de Urgență Tulcea;2.46. Spitalul Județean de Urgență Vâlcea;2.47. Spital Județean de Urgență Vaslui;2.48. Spitalul Municipal de Urgență "Elena Beldiman" Bârlad;2.49. Spitalul Județean de Urgență "Sf. Pantelimon" Focșani;2.50. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale "Dr. Victor Babeș" București;2.51. Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov;2.52. Spitalul Penitenciar Jilava;2.53. Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila" București.  +  Anexa nr. 4la normele tehniceIV. PROGRAMUL NAȚIONAL DE PREVENIRE, SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL A TUBERCULOZEI (PNPSCT)A. Obiective:1. reducerea incidenței, prevalenței și a mortalității TB;2. creșterea ratei de succes terapeutic la cazurile noi pozitive de TB pulmonară.B. Unitatea de asistență tehnică și management: structura din cadrul Institutului Național de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta"C. Activități:1. depistarea și supravegherea cazurilor de TB;2. diagnosticul cazurilor de TB;3. tratamentul bolnavilor TB;4. monitorizarea răspunsului terapeutic.1. Activități efectuate la nivelul Ministerului Sănătății:1.1. efectuează, la nivel național, achiziții centralizate pentru dispozitivele medicale și medicamentele specifice pentru tratamentul bolnavilor TB, prevăzute în Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecție, a serviciilor, combustibililor și lubrifianților pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziție centralizate la nivel național aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 658/2013, cu modificările și completările ulterioare;1.2. până la finalizarea achizițiilor centralizate la nivel național prevăzute la punctul 1.1. prin semnarea contractelor subsecvente cu ofertanții desemnați câștigători, dispozitivele medicale și medicamentele specifice care se acordă bolnavilor, se achiziționează de unitățile sanitare cu paturi prin care se derulează programul, cu respectarea legislației în domeniul achiziției publice, la prețul de achiziție, care, în cazul medicamentelor, nu poate depăși prețul de decontare aprobat în condițiile legii;1.3. achiziționarea medicamentelor, dispozitivelor medicale, materialelor sanitare și altora asemenea, necesare pentru derularea programului cărora nu le sunt aplicabile prevederile punctului 1.1., se realizează de unitățile sanitare cu paturi prin care se derulează programul, cu respectarea legislației în domeniul achiziției publice, la prețul de achiziție, care, în cazul medicamentelor, nu poate depăși prețul de decontare aprobat în condițiile legii.2. Activități desfășurate în domeniul asistenței tehnice și managementului:2.1. Activități desfășurate la nivelul Institutului de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" București: conform Ghidului metodologic de implementare a programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei aprobat prin OMS nr. 1171/2015, cu modificările și completările ulterioare;2.2. Activități desfășurate de către coordonatorul tehnic județean:Ghidul metodologic de implementare a programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei aprobat prin OMS nr. 1171/2015, cu modificările și completările ulterioare;3. Activitățile derulate la nivelul I.N.S.P. prin CNSCBT și structurile sale regionale: conform Ghidului metodologic de implementare a programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei aprobat prin OMS nr. 1171/2015, cu modificările și completările ulterioare.4. Activități derulate la nivelul direcțiilor de sănătate publică:4.1. efectuează, în cadrul Programului național de prevenire, supraveghere și control a infecției HIV/SIDA, testarea HIV pentru pacienții suspecți/confirmați cu tuberculoză, pentru unități medicale care nu au posibilitatea de testare HIV;4.2. coordonează investigația epidemiologică și măsurile de control în focarele cu minimum 3 cazuri și la apariția unui caz de tuberculoză dr într-o colectivitate, în conformitate cu prevederile titlului C punctul 2 subpunctul 2.3. din Programul național de supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritare;4.3. raportează la INSP - CNSCBT focarele cu minim 3 cazuri, depistate în colectivități, precum și apariția unui caz de tuberculoză DR într-o colectivitate, pe formularul furnizat de CNSCBT;4.4. colaborează cu rețeaua de pneumoftiziologie la instruirea personalului medical pentru aplicarea prevederilor programului;4.5. monitorizează la nivel județean derularea activităților acestui domeniu, în colaborare cu medicul coordonator județean TB;4.6. asigură, împreună cu coordonatorul tehnic județean, repartiția fondurilor alocate programului, pentru unitățile sanitare de pneumoftiziologie din județ;4.7. asigură, împreună cu coordonatorul tehnic județean, corectitudinea în înregistrarea și raportarea datelor epidemiologice privind infecția TB, precum și a indicatorilor specifici programului.5. Activități derulate la nivelul unităților sanitare de specialitate TB sau care au în structura organizatorică secții sau dispensare de pneumoftiziologie: conform Ghidului metodologic de implementare a programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei aprobat prin OMS nr. 1171/2015, cu modificările și completările ulterioare6. Activități derulate la nivelul cabinetelor de medicină de familie și al cabinetelor medicale din unitățile de învățământ: conform Ghidului metodologic de implementare a programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei aprobat prin OMS nr. 1171/2015, cu modificările și completările ulterioareD. Beneficiarii programului: Persoane care au calitatea de: simptomatici respiratori, suspecți TB, contacți TB și altor grupuri cu risc crescut de tuberculoză, bolnavi cu tuberculoză pulmonară sau extrapulmonară, confirmată ori nu bacteriologic, la care medicul pneumolog sau, pentru tuberculoză extrarespiratorie, specialistul de organ împreună cu medicul pneumolog a decis inițierea unui tratament antituberculos și care îndeplinesc una dintre următoarele cerințe:1. au domiciliul în România și au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;2. au domiciliul în România și nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse;3. sunt în tranzit pe teritoriul României și prezintă un risc epidemiologic sau o situație de urgență medicală.E. Indicatori de evaluare:1. indicatori fizici:1.1. numărul persoanelor examinate pentru depistarea cazurilor de infecție/îmbolnăvire de tuberculoză (simptomatici respiratori, suspecți TB, contacți TB și altor grupuri cu risc crescut de tuberculoză): 262.0001.2. număr de persoane examinate care au beneficiat de examene radiologice: 157.000;1.3. număr de persoane examinate care au beneficiat de examene bacteriologice bK prin metoda convențională: 62.000 persoane;1.4. număr de persoane care au beneficiat de testare cutanată la tuberculină: 8.000;1.5. număr de persoane care au beneficiat de testare IGRA: 2001.6. numărul de persoane care au beneficiat de administrarea tratamentului chimioprofilactic: 5.000;1.7. număr anchete epidemiologice efectuate: 8.000;1.8. număr bolnavi TB monitorizați prin efectuarea de examene radiologice: 10.300 bolnavi (se efectuează 3 examinări radiologice/bolnav TB-DS și 4/examinări radiologice/bolnav TB- DR);1.9. număr bolnavi TB monitorizați prin efectuarea examenelor bacteriologice bK prin metoda convențională: 13.000 bolnavi (se efectuează cel puțin 4 examinări bacteriologice bK/bolnav TB- DS și 12 examinări bacteriologice bK/bolnav TB- DR);1.10. număr bolnavi TB care au beneficiat de tratament: 13.611, din care:1.10.1. număr de bolnavi TB -DS: 11.783;1.10.2. număr de bolnavi cu tratament individualizat TB-DR:707;1.11. număr de examene radiologice efectuate: 187.000;1.12. număr de examene bacteriologice bK efectuate prin metoda convențională (microscopie și cultură pe mediu solid): 130.000;1.13. număr de antibiograme seria I efectuate: 8.000;1.14. număr de antibiograme seria lungă efectuate: 1.000;1.15. număr de examene bacteriologice bK prin metode fenotipice efectuate:1.15.1. număr de culturi pe medii lichide efectuate: 13.000;1.15.2. număr de antibiograme în mediu lichid efectuate: 1.8001.16. număr de teste genotipice efectuate:1.16.1. număr teste genetice pentru identificare MTB prin metoda Genexpert: 10.000;1.16.2. număr teste genetice pentru identificare MTB prin metoda LPA: 3.000.2. indicatori de eficiență:2.1. cost mediu estimat/persoană care a beneficiat de examen radiologic: 11 lei;2.2. cost mediu estimat/persoană care a beneficiat de examen bacteriologic bK prin metoda convențională: 71 lei;2.3. cost mediu estimat/persoană care a beneficiat de testare cutanată la tuberculină: 39 lei;2.4. cost mediu estimat/persoană care a beneficiat de testare IGRA: 220 lei;2.5. cost mediu estimat/persoană care a beneficiat de administrarea tratamentului chimioprofilactic: 36 lei;2.6. cost mediu estimat/anchetă epidemiologică efectuată: 100 lei;2.7. cost mediu estimat/bolnav TB care a beneficiat de monitorizare prin examene radiologice: 32,39 lei;2.8. cost mediu estimat/bolnav TB care a beneficiat de monitorizare prin examene bacteriologice bK: 135 lei;2.9. cost mediu estimat/bolnav TB-DS: 375 lei;2.10. cost mediu estimat/bolnav cu TB-DR care a beneficiat de tratament: 19.967 lei;2.11. cost mediu estimat/examen radiologic: 11 lei;2.12. cost mediu estimat/examen bacteriologic prin metoda convențională (microscopie și cultură pe medii solide): 50 lei;2.13. cost mediu estimat/antibiogramă seria I: 95 lei;2.14. cost mediu estimat/antibiogramă seria lungă: 515 lei;2.15. cost mediu estimat/cultură pe mediu lichid: 77 lei;2.16. cost mediu estimat/antibiogramă în mediu lichid: 390 lei;2.17. cost mediu estimat/teste genetice pentru identificare MTB prin metoda Genexpert: 350 lei;2.18. cost mediu estimat/teste genetice pentru identificare MTB prin metoda LPA: 250 lei.3. indicatori de rezultat:3.1. reducerea incidenței globale a TB la 54%000;3.2. reducerea prevalenței TB la 87%000;3.3. menținerea ratei de succes al tratamentului în rândul cazurilor noi de TB pulmonară, confirmate bacteriologic, la 87%;3.4. scăderea ratei de mortalitate prin TB la 4%000.F. Natura cheltuielilor eligibile:1. medicamente utilizate în scop profilactic: PPD, Izoniazida, Rifampicina, Pirazinamida, Etambutol, fluoroquinolone, orice individualizare a tratamentului profilactic va fi efectuată numai cu acordul colectivului medical județean;2. medicamente utilizate în scop curativ: conform prevederilor H.G. nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate;3. materiale sanitare: seringi de unică utilizare cu ac, ace, vată, alcool sanitar, mănuși, măști, recipiente pentru colectarea seringilor folosite, recoltoare sterile pentru produse biologice, vacutainere, seringi de 1, 2, 5, 10 și 20 ml, pahare de unică folosință;4. teste ELISA de tip IGRA - QuantiferonTB Gold,5. reactivi și soluții pentru laboratorul de bacteriologie în vederea efectuării examenului microscopic și cultură: medii solide și lichide pentru diagnostic precoce și medii cu antibiograme pentru medicamente de linia I și a II-a, metode fenotipice solide și lichide, metode genetice pentru decelarea cazurilor de chimiorezistență și tulpini de identificare AgMPT64);6. materiale de laborator;7. filme radiografice pentru aparatură clasică și digitală, soluție de developare (set fixator și revelator);8. dezinfectanți;9. prestări servicii pentru:9.1. organizarea activităților de formare a personalului, dezvoltarea resurselor umane: organizarea și desfășurarea de cursuri de perfecționare, simpozioane, mese rotunde;9.2. editare și tipărire de rapoarte, formulare tipizate și registre, ghiduri metodologice și materiale informative, multiplicarea și legătoria documentelor și diseminarea lor;9.3. întreținere, autorizare, mentenanță, metrologizare și etalonare a echipamentelor de laborator de bacteriologie și radiologie;9.4. întreținerea și exploatarea echipamentelor informatice, copiatoarelor, faxurilor, xerox-urilor și multifuncționalelor;9.5. întreținerea și exploatarea mijloacelor de transport special destinate efectuării activităților în cadrul programului: transport contacți, suspecți, bolnavi cu tuberculoză, materiale biologice, medicamente la cabinetele medicilor de familie sau la domiciliul pacienților, medici în cadrul activităților programului, asigurări auto, rovinetă, revizii tehnice, reparații;9.6. transportul probelor biologice colectate din teritoriu către laboratoarele de bacteriologie TB regionale și naționale de referință;9.7. transportul reactivilor și soluțiilor pentru laboratorul de bacteriologie;9.8. efectuarea testării ELISA de tip IGRA - QuantiferonTB Gold, în alte unități sanitare specializate, în situațiile în care acestea nu pot fi efectuate în unitățile de specialitate care derulează programul, atunci când PPD nu este disponibilă; în aceste cazuri, investigațiile specifice se efectuează, la recomandarea medicului, numai cu aprobarea coordonatorului județean TB.10. furnituri de birou: creioane, pixuri și mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperți îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri, hârtie pentru xerox și imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, pasta corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou), tonere/cartușe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncțională, CD-uri și DVD-uri și alte unități de stocare (stick-uri și hard-uri externe);11. piese de schimb și accesorii pentru echipamentele de laborator de bacteriologie/radiologie, calculatoare, faxuri, imprimante, copiatoare, multifuncționale12. obiecte de inventar de mică valoare: negatoscoape pentru citire filme radiologice, casete radiografice de diferite dimensiuni, frigidere pentru păstrarea mediilor de cultură, reactivilor, PPD și probelor biologice, diferite recipiente pentru laborator, stative pentru laborator, lămpi UV, calculatoare, copiatoare, fax, xerox și multifuncționale;13. echipamente de protecție necesare prevenirii transmiterii infecției TB;14. deplasări interne: cheltuieli cu transportul, cazarea și diurnă, taxe drum pentru personalul propriu, precum și pentru coordonatorul programului care se deplasează în interes de serviciu;15. carburanți pentru autovehiculele din dotarea proprie destinate efectuării activităților în cadrul programului;16. cheltuieli de personal și/sau cheltuieli cu bunuri și servicii pentru contracte de prestări servicii sau convenții civile, încheiate în temeiul Codului civil, după caz, conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Personalul care realizează coordonarea activității rețelei de TB la nivel județean va fi remunerat pentru activitățile realizate cu încadrarea în limitele maxime ale unui tarif brut orar de 48 lei/oră, în limita bugetului stabilit și pe baza rezultatelor realizate de județul care implementează activități în cadrul Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei. Remunerarea se realizează în baza foilor colective de prezență care se întocmesc distinct pentru fiecare tip de contract încheiat între părțile contractante, însoțite de rapoartele lunare de activitate ale personalului care desfășoară activități de coordonare a activității rețelei de TB la nivel județean, din care să rezulte activitățile și numărul de ore lucrate zilnic pentru realizarea acestora. Documentele se certifică prin semnarea acestora de către managerul spitalului din unitatea sanitară în care își desfășoară activitatea coordonatorul tehnic județean, precum și de coordonatorul Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei din cadrul direcției de sănătate publică.G. Unități de specialitate care implementează programul:1. Spitalul de Boli Cronice Câmpeni;2. Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud;3. Spitalul Județean de Urgență Alba;4. Spitalul Municipal Blaj;5. Spitalul Orășenesc Cugir;6. Spitalul Municipal Sebeș;7. Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad;8. Spitalul Orășenesc Lipova;9. Spitalul de Boli Cronice Sebiș;10. Spitalul Orășenesc Ineu;11. Spitalul Județean de Urgență Pitești;12. Spitalu1 de Pneumoftiziologie Câmpulung;13. Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni;14. Spitalul "Sf. Andrei" Valea iașului;15. Spitalul Municipal "Carol I" Costești16. Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău;17. Spitalul Municipal Onești;18. Spitalul Municipal de Urgență Moinești;19. Spitalul Orășenesc Buhuși;20. Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea;21. Spitalul Orășenesc Aleșd;22. Spitalul Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita;23. Spitalul Municipal "Ep. N. Popoviciu" Beiuș;24. Spitalul Municipal Salonta;25. Spitalul de Psihiatrie Nucet;26. Spitalul Județean de Urgență Bistrița;27. Spitalul Orășenesc "Dr. G. Trifon" Năsăud;28. Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani;29. Spitalul Municipal Dorohoi;30. Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov;31. Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila;32. Spitalul Județean de Urgență Buzău;33. Spitalul Municipal Râmnicu Sărat;34. Spitalul Orășenesc Nehoiu;35. Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș;36. Spitalul Orășenesc Oravița;37. Spitalul Județean de Urgență Reșița;38. Spitalul Orășenesc Moldova Nouă;39. Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași;40. Spitalul Municipal Oltenița;41. Spitalul Orășenesc Lehliu-Gară;42. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Danielo" Cluj-Napoca;43. Spitalul Municipal Dej;44. Spitalul Municipal Turda;45. Spitalul Municipal Câmpia Turzii;46. Spitalul Orășenesc Gherla;47. Spitalul Orășenesc Huedin;48. Spitalul de Pneumoftiziologie Constanța;49. Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Constanța;50. Spitalul Orășenesc Cernavodă;51. Spitalul Orășenesc Hârșova;52. Spitalul Municipal Mangalia;53. Spitalul Municipal Medgidia;54. Spitalul Militar Constanța;55. Spitalul Județean de Urgență "Dr. F. Kristof" Sf. Gheorghe;56. Spitalul Municipal Târgu Secuiesc;57. Spitalul Județean de Urgență Târgoviște;58. Spitalul Orășenesc Pucioasa;59. Spitalul Orășenesc Găiești;60. Spitalul Orășenesc Moreni;61. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "V. Babeș" Craiova;62. Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna;63. Spitalul Municipal Calafat;64. Spitalul Municipal Băilești;65. Spitalul Filișanilor Filiași;66. Spitalul Orășenesc Segarcea;67. Spitalul Orășenesc "Așezămintele Brâncovenești" Dăbuleni;68. Spitalul de Pneumoftiziologie Galați;69. Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru;70. Spitalul Județean de Urgență Giurgiu;71. Spitalul Orășenesc Bolintin Vale;72. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu;73. Spitalul Orășenesc Novaci74. Spitalul de Pneumoftiziologie "T. Vladimirescu" Runcu;75. Spitalul Orășenesc de Urgență Târgu Cărbunești;76. Spitalul Municipal Motru;77. Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc;78. Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc;79. Spitalul Municipal Gheorghieni;80. Spitalul Municipal Toplița;81. Spitalul Municipal "Dr. A. Simionescu" Hunedoara;82. Spitalul Județean de Urgență Deva;83. Spitalul de Urgență Petroșani;84. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;85. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu;86. Spitalul Orășenesc Hațeg;87. Spitalul Municipal Orăștie;88. Spitalul Municipal Vulcan;89. Spitalul Municipal Brad;90. Spitalul Județean de Urgență Slobozia;91. Spitalul Municipal Urziceni;92. Spitalul Municipal "Anghel Saligny" Fetești;93. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași;94. Spitalul Municipal de Urgență Pașcani;95. Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov;96. Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. N. Rusdea" Baia Mare;97. Spitalul Municipal Sighetu Marmației;98. Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus;99. Spitalul Orășenesc Târgu Lăpuș;100. Spitalul Județean de Urgență Turnu Severin;101. Spitalul Orășenesc Baia de Aramă;102. Spitalul Municipal Orșova;103. Spitalul Clinic Județean Mureș;104. Spitalul Municipal Sighișoara;105. Spitalul Orășenesc "Dr. V. Russu" Luduș;106. Spitalul Municipal "Dr. E. Nicoară" Reghin;107. Spitalul Municipal "Dr. Gh. Marinescu" Târnăveni;108. Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani;109. Spitalul Județean de Urgență Piatra- Neamț;110. Spitalul Municipal de Urgență Roman;111. Spitalul Orășenesc Târgu- Neamț;112. Spitalul Municipal Caracal;113. Spitalul Orășenesc Balș;114. Spitalul Orășenesc Corabia;115. Spitalul Județean de Urgență Slatina;116. Spitalul Județean de Urgență Ploiești;117. Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna;118. Spitalul de Pneumoftiziologie Florești;119. Spitalul Municipal Câmpina;120. Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte;121. Spitalul Orășenesc Mizil;122. Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare;123. Spitalul Municipal Carei;124. Spitalul Județean de Urgență Zalău;125. Spitalul Orășenesc Jibou;126. Spitalul Orășenesc "Prof. Dr. I. Pușcaș" Șimleu Silvaniei;127. Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu;128. Spitalul Municipal Mediaș;129. Spitalul Județean de Urgență "Sf. Ioan cel Nou" Suceava;130. Spitalul Municipal "Sf. Doctori Cosma și Damian" Rădăuți;131. Spitalul Municipal Fălticeni;132. Spitalul Orășenesc Gura Humorului;133. Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc;134. Spitalul Municipal Vatra Dornei;135. Spitalul de Oneumoftiziologie Roșiori de Vede;136. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie137. Spitalul Municipal "Dr. Teodor Andrei" Lugoj;138. Spitalul Orășenesc Făget;139. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" Timișoara;140. Spitalul Orășenesc "Dr. Karl Diel" Jimbolia;141. Spitalul Orășenesc Deta;142. Spitalul Orășenesc Sânnicolau Mare;143. Spitalul Județean de Urgență Tulcea;144. Spitalul Orășenesc Măcin;145. Spitalul Județean de Urgență Vaslui;146. Spitalul Municipal "Elena Beldiman" Bârlad;147. Spitalul de Pneumoftiziologie "C-tin Anastasatu" Mihăești;148. Spitalul Județean de Urgență Vâlcea;149. Spitalul Municipal "Costache Nicolescu" Drăgășani;150. Spitalul Orășenesc Horezu;151. Spitalul Județean de Urgență "Sf. Pantelimon" Focșani;152. Spitalul Municipal Adjud;153. Spitalul Orășenesc Panciu;154. Spitalul N. N. Săvescu Vidra;155. Institutul Național de Pneumoftiziologie "Marius Nasta";156. Spitalul Clinic Boli Infecțioase și Tropicale "Victor Babeș" București;157. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie "Sf. Ștefan";158. Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila" București;159. Spitalul de Urgență "Prof. Dr. Dimitrie Gerota";160. Spitalul de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular Foișor;161. Centrul de Diagnostic și Tratament București - Roma;162. Centrul de Diagnostic, Tratament Ambulator și Medicină Preventivă București - Washington;163. Spitalul de Recuperare Borșa - Maramureș;164. Spitalul Militar de Urgență Cluj-Napoca;165. Spitalul Penitenciar Târgu Ocna;166. Spitalul Penitenciar Jilava.  +  Anexa nr. 5la normele tehniceV. PROGRAMUL NAȚIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANȚI DIN MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI MUNCĂA. Obiectiv: Protejarea sănătății publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanți din mediul de viață și muncăB. Unitatea de asistență tehnică și management: structura din cadrul Institutului Național de Sănătate PublicăC. Domenii specifice:1. protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viață;2. protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiațiilor ionizante;3. protejarea sănătății prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de muncă;4. protejarea sănătății publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari și de nutriție;5. activități complementare.1. Protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viață1.1. Activități:1.1.1. Protejarea sănătății publice în relație cu igiena apei:1.1.1.1. supravegherea calității apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mari;1.1.1.2. supravegherea calității apei de îmbăiere;1.1.1.3. supravegherea calității apei de fântână și a apei arteziene de utilizare publică;1.1.1.4. monitorizarea apelor potabile îmbuteliate altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor;1.1.1.5. supravegherea calității apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mici;1.1.2. Protejarea sănătății publice în relație cu igiena aerului: evaluarea impactului asupra sănătății a poluanților din aerul ambiant în mediul urban;1.1.3. Protejarea sănătății publice în relație cu expunerea la contaminați chimici:1.1.3.1. supravegherea produselor cosmetice în relație cu sănătatea umană;1.1.3.2. monitorizarea intoxicațiilor acute accidentale cu monoxid de carbon, băuturi alcoolice, ciuperci sau alte produse care nu se încadrează în categoria produselor chimice;1.1.3.3. supravegherea produselor biocide;1.1.4. Protejarea sănătății publice în relație cu igiena habitatului uman: monitorizarea sistemului de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală.1.2. Indicatori de evaluare:1.2.1. indicatori fizici: număr de intervenții specifice:1.2.1.1. la nivelul DSP-urilor: 933;1.2.1.2. la nivelul INSP: 58;1.2.2. indicatori de eficiență: cost mediu estimat/intervenție/an pentru acțiuni specifice de evaluare a factorilor de risc din mediu pentru starea de sănătate:1.2.2.1. la nivelul DSP-urilor: 500 lei;1.2.2.2. la nivelul INSP: 1000 lei;1.2.3. indicatori de rezultat: 10 rapoarte specifice domeniului/an.1.3. Unități de specialitate care implementează activitățile domeniului:1.3.1. I.N.S.P;1.3.2. D.S.P.2. Protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiațiilor ionizante2.1. Activități:2.1.1. Radioprotecția în expunerea medicală la radiații ionizante:2.1.1.1. monitorizarea radioprotecției pacientului în expunerea medicală la radiații ionizante*1);2.1.1.2. supravegherea expunerii personalului medical la radiații ionizante;2.1.1.3. supravegherea nivelurilor de referință în diagnostic în expunerile medicale la radiații ionizante*2).2.1.2. Protejarea stării de sănătate a populației împotriva expunerii la surse naturale de radiații:2.1.2.1. supravegherea conținutului radioactiv natural al alimentelor și al apei potabile conform Recomandării 2000/473/EUR0AT0M;2.1.2.2. supravegherea conținutului radioactiv al apelor minerale.2.1.3. Supravegherea stării de sănătate în relație cu radioactivitatea antropică:2.1.3.1. supravegherea stării de sănătate a populației din jurul obiectivelor nucleare în zonele cu radioactivitate modificată antropic;2.1.3.2. protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate cu expunerea la radonul rezidențial și de la locul de muncă;2.1.4. Program de îmbunătățire a răspunsului de sănătate publică în caz de eveniment sau urgență radiologică și/sau nucleară a rețelei laboratoarelor de igiena radiațiilor din cadrul DSP. Notă: *1), *2) activitățile prevăzute se realizează pe baza datelor raportate de furnizorii de servicii medicale radiologice din sistemul de sănătate publică.2.2. Indicatori de evaluare:2.2.1. indicatori fizici: număr de intervenții specifice:2.2.1.1. la nivelul DSP-urilor: 362;2.2.1.2. la nivelul INSP: 40;2.2.2. indicatori de eficiență: cost mediu estimat/intervenție/an pentru acțiuni specifice de evaluare a efectelor radiațiilor ionizante pentru starea de sănătate:2.2.2.1. la nivelul DSP-urilor: 800 lei;2.2.2.2. la nivelul INSP: 2000 lei;2.2.3. indicatori de rezultat:2.2.3.1. elaborarea unui număr de 8 rapoarte specifice domeniului/an.2.3. Unități de specialitate care implementează activitățile domeniului:2.3.1. I.N.S.P.;2.3.2. D.S.P.3. Domeniul privind protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de muncă3.1. Activități:3.1.1. Protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc ocupaționali:3.1.1.1. supravegherea expunerii profesionale la agenți cancerigeni - lotul IV;3.1.1.2. microclimatul locurilor de muncă: normative, capacitate de evaluare și efecte asupra stării de sănătate;3.1.1.3. aspecte în expunerea profesională la particule și gaze la locurile de muncă în care sunt emisii diesel;3.1.1.4. evaluarea expunerii profesionale la silice cristalină.3.1.2. Protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor în expunerea la radiații ionizante și neionizante: expunerea profesională la radiații ionizante și neionizante;3.1.3. Valorificarea rezultatelor rapoartelor privind cazurile noi de boală profesională la nivel național: monitorizarea incidenței bolilor profesionale și a absenteismului medical prin boală profesională.3.2. Indicatori de evaluare:3.2.1. indicatori fizici: număr de intervenții specifice:3.2.1.1. la nivelul DSP-urilor: 355;3.2.1.2. la nivelul INSP: 36;3.2.2. indicatori de eficiență: cost mediu estimat/intervenție/an pentru evaluarea efectelor factorilor de risc din mediu asupra stării de sănătate a expușilor profesional:3.2.2.1. la nivelul DSP-urilor: 200 lei;3.2.2.2. la nivelul INSP: 850 lei;3.2.3. indicatori de rezultat: 6 rapoarte specifice domeniului/an.3.3. Unități de specialitate care implementează activitățile domeniului:3.3.1. Institutul Național de Sănătate Publică;3.3.2. direcțiile de sănătate publică.4. Domeniul privind protejarea sănătății publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari și de nutriție4.1. Activități:4.1.1. Evaluarea stării de nutriție și a tipului de alimentație al populației:4.1.1.1. supravegherea stării de nutriție și a alimentației populației;4.1.1.2. monitorizarea consumului de aditivi alimentari.4.1.2. Monitorizarea calității și valorii nutritive a alimentelor: suplimentelor alimentare, alimentelor tratate cu radiații ionizante, alimentelor cu adaos de vitamine, minerale și alte substanțe, ape minerale naturale îmbuteliate, conținutul de zaharuri și grăsimi saturate, alimente cu destinație nutrițională specială, concentrația de iod din sarea iodată pentru consumul uman:4.1.2.1. monitorizarea calității suplimentelor alimentare;4.1.2.2. monitorizarea alimentelor tratate cu radiații;4.1.2.3. monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale și alte substanțe;4.1.2.4. monitorizarea apelor minerale naturale îmbuteliate - AMN;4.1.2.5. monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul uman;4.1.2.6. evaluarea riscului chimic și bacteriologic al alimentelor cu destinație nutrițională specială;4.1.2.7. rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfecții alimentare din România;4.1.2.8. monitorizarea anumitor contaminanți din mirodenii uscate/ierburi aromatice uscate comercializate în România.4.1.3. evaluarea factorilor de risc din materiale și obiecte care vin în contact cu alimentele:4.1.3.1. verificarea respectării limitelor de migrare pentru materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele;4.1.3.2. controlul microbiologic al recipientelor și materialelor de ambalaj în contact cu alimentul.4.2. Indicatori de evaluare:4.2.1. indicatori fizici: număr de intervenții specifice:4.2.1.1. la nivelul DSP-urilor: 714;4.2.1.2. la nivelul INSP: 59;4.2.2. indicatori de eficiență: cost mediu estimat/intervenție/an pentru evaluarea efectelor factorilor de risc alimentari pentru starea de sănătate:4.2.2.1. la nivelul DSP-urilor: 300 lei;4.2.2.2. la nivelul INSP: 3000 lei;4.2.3. indicatori de rezultat: 12 rapoarte anuale.4.3. Unități de specialitate care implementează activitățile domeniului:4.3.1. INSP4.3.2. DSP5. Activități complementare:5.1. identificarea de noi factori de risc din domeniul mediului ambiant, al radiațiilor ionizante, alimentației și nutriției, sănătății ocupaționale și propunerea de măsuri preventive prin studii și cercetări;5.2. educație continuă, instruirea și formarea profesională în domeniul sănătății în relație cu mediul; al radiațiilor ionizante; alimentației și nutriției și sănătății ocupaționale;5.3. valorificarea și diseminarea rezultatelor;5.4. activități de informare, educare, comunicare privind sănătatea în relație cu domeniile specifice; instruirea și formarea personalului D.S.P., de către specialiștii INSP, pentru aplicarea unitară a metodologiilor naționale;5.5. elaborarea de proiecte de acte normative în domeniile specifice de responsabilitate și armonizarea acestora cu legislația europeană din domeniu;5.6. activități suport în vederea realizării componentei de evaluare de risc pentru sănătate în relație cu produsele de protecție a plantelor;5.7. activități suport în vederea realizării componentei de evaluare de risc pentru sănătate în relație cu produsele biocide;5.8. activități de audit intern în domeniul siguranței alimentului;5.9. protejarea sănătății publice prin gestionarea datelor din registre electronice:5.9.1. ReSanMed Registrul Riscuri de Mediu;5.9.2. ReTox - Registrul de Informare Toxicologică;5.10. managementul programului.5.2. Indicatori de evaluare:5.2.1. indicatori fizici:5.2.1.1. număr de acțiuni specifice corespunzătoare activităților complementare ale programului: 140;5.2.1.2. număr de acțiuni specifice corespunzătoare activității de management a programului: 12;5.2.2. indicatori de eficiență:5.2.2.1. cost mediu estimat/acțiune/an corespunzătoare activităților complementare programului: 1000 lei;5.2.2.2. cost mediu estimat/acțiune/an corespunzătoare activităților de management a programului: 8.333 lei;5.2.3. indicatori de rezultat:5.2.3.1. cel puțin 1 instruire/an;5.2.3.2. activități de audit în domeniul siguranței alimentului/an - cel puțin 10 activități/an;5.2.3.3. organizarea unei conferințe naționale/an;5.2.3.4. elaborarea unui raport național pentru sănătate și mediu/an;5.2.3.5. un raport anual pentru fiecare registru;5.2.3.6. rapoarte de activitate trimestriale/raport de activitate anual.5.3. Unități de specialitate care implementează activitățile domeniului: I.N.S.P.D. Natura cheltuielilor eligibile:1. materiale sanitare;2. reactivi, etaloane;3. dezinfectanți;4. materiale de laborator;5. echipamente de protecție;6. furnituri de birou: creioane, pixuri și mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperți îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, post- it-uri, hârtie pentru xerox și imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, pastă/creioane corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou, registre, lipici, radieră, riglă, tonere/cartușe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncțională, CD-uri și DVD- uri, stick-uri memorie;7. prestări servicii pentru:7.1. editare și tipărire de sinteze, rapoarte, ghiduri și buletine informative, poster;7.2. multiplicarea și legătoria documentelor, diseminare materiale;7.3. organizarea instruirii metodologice și cursuri de scurtă durată;7.4. transport intern pentru probe;7.5. intercomparare laboratoare;7.6. întreținere, mentenanță, redevențe, asigurări, metrologizare și etalonare a echipamentelor de laborator;7.7. acreditarea RENAR a laboratoarelor, autorizare CNCAN a LIR;7.8. întreținerea și exploatarea echipamentelor informatice, copiatoarelor, faxurilor, xerox-urilor și multifuncționalelor;7.9. depozitarea, conservarea, neutralizarea și eliminarea deșeurilor medicale;7.10. efectuarea investigațiilor paraclinice la nivelul laboratoarelor specializate;8. achiziționare probe;9. cărți, publicații și materiale documentare: procurarea de cărți și reviste de specialitate, abonamente la publicații periodice de specialitate, standarde de calitate; piese de schimb și accesorii pentru echipamentele de laborator, calculatoare, faxuri, imprimante, copiatoare, multifuncționale;10. obiecte de inventar cu caracter funcțional: calculatoare, copiatoare, fax, xerox, multifuncționale, imprimante, monitoare, laptop, hard-disk extern, UPS-uri, obiecte de inventar specifice activității de laborator;11. poșta: timbre, servicii de poștă și curierat, taxe poștale, abonament internet;12. deplasări interne: cheltuieli cu transportul, cazarea și diurna personalului propriu, taxe drum;13. carburanți pentru autovehiculele din dotare;14. pregătire profesională;15. cheltuieli cu bunuri și servicii pentru contracte de prestări servicii sau convenții civile încheiate în temeiul Codului civil, după caz, conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Anexa nr. 6la normele tehniceVI. PROGRAMUL NAȚIONAL DE SECURITATE TRANSFUZIONALĂA. Obiectiv: Asigurarea cu sânge și componente sanguine, în condiții de maximă siguranță.B. Asistența tehnică și management: structura cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate, din cadrul Ministerului SănătățiiC. Activități:1. recoltarea de sânge și componente sanguine de către centrele de transfuzie sanguină;2. controlul imunohematologic, biologic și bacteriologic al sângelui, conform prevederilor legislative în vigoare;3. asigurarea tichetelor de masă pentru donatori;4. asigurarea derulării activităților de colectă mobilă, în colaborare cu unitățile sanitare, autoritățile administrației publice locale, organizații neguvernamentale, societăți profesionale;5. controlul imunologic și virusologic suplimentar pentru plasma proaspăt congelată recoltată de la donator vindecat de COVID-19, denumită în continuare PPC-DV-COVID-19, conform legislației în vigoare.D. Indicatori de evaluare:1. Indicatori fizici:1.1. număr donări/unități recoltate și testate pe an: 410.000 donări;1.2. număr donări/unități recoltate și testate pe an de PPC-DV- COVID-19:10.000 donări.2. Indicatori de eficiență:2.1. cost mediu estimat/unitate de sânge recoltată și testată: 285 lei;2.2. cost mediu estimat/unitate PPC-DV-COVID-19 testată suplimentar: 987 lei.3. Indicatori de rezultat: menținerea numărului de donatori la nivelul anului precedent.E. Natura cheltuielilor eligibile:1. pungi de recoltare a sângelui;2. reactivi;3. materiale sanitare și de laborator necesare actului de donare;4. tichete de masă, care au caracteristicile fizice și valorice conform prevederilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare;5. carburanți.F. Unități de specialitate care implementează programul:1. Institutul Național de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" București;2. centrele regionale de transfuzie sanguină;3. centrele de transfuzie sanguină județene.  +  Anexa nr. 7la normele tehniceVII. Programul național de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătății publiceA. Obiectiv: Reducerea poverii bolilor cronice cu impact asupra sănătății publice prin programe organizate de screening.B. Structură:VII.1. Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru cancerul de col uterin*1;VII.2. Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru cancerul de sân*2;VII.3. Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru cancerul colorectal*2;VII.4. Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru depistarea infecțiilor cronice cu cu virusuri hepatitice B/C/D*2. Notă: *1 Subprogramul prevăzut la punctul VII.1 se implementează în regiunile Centru, Nord Vest, NordEst, Muntenia Sud ca proiect pilot finanțat din fonduri externe nerambursabile din cadrul apelurilor de proiecte POCU/308/4/9/ creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii. În regiunile Vest, Sud Vest, București-Ilfov, Sud-Est programul se implementează în finanțarea din bugetul Ministerului Sănătății. *2 Subprogramele prevăzute la punctele VII.2- VII.4 sunt implementate în regim pilot, finanțate din fonduri externe nerambursabile și care, în conformitate cu recomandarea Consiliului Europei REC [2003] privind introducerea screeningurilor populaționale pentru cancer, cu ghidurile europene de asigurare a calității în programele de screening pentru cancer și cu planul de parcurs al implementării Planului european de Cancer publicat de C.E în octombrie 2021, se vor extinde la nivel regional și național în baza metodologiilor uniforme de implementare, monitorizare și evaluare.VII.1. Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru cancerul de col uterin* * pentru regiunile Vest, Sud Vest, București-Ilfov, Sud-Est, în finanțarea de la buget de stat. Activități:1. depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș-Papanicolau la populația feminină eligibilă, în regim de screening populațional;A. Obiective:1. reducerea poverii cancerului de col uterin în populația feminină prin depistarea în fază incipientă de boală prin screening organizat;2. îndrumarea pacientei cu leziuni precursoare sau incipiente către servicii medicale specializate de diagnostic și tratament;3. creșterea gradului de informare a populației pentru utilizarea serviciilor de screening ca metodă de depistare precoce a cancerului de col uterin la persoane asimptomatice.B. Unități de asistență tehnică și management*1):1. la nivel național: structura din cadrul I.N.S.P., denumită în continuare UATM - INSP;2. la nivel regional: denumite în continuare UATM - R, structurile din cadrul următoarelor unități sanitare:2.1. Institutului Oncologic "prof. dr. I. Chiricuță": asigură asistența tehnică și managementul pentru regiunea Nord-Vest care grupează județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Maramureș;2.2. Institutului Regional de Oncologie Iași: asigură asistența tehnică și managementul pentru regiunea Nord-Est care grupează județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui;2.3. În cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș: asigură asistența tehnică și managementul pentru regiunea Centru care grupează județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu;2.4. Institutului pentru Ocrotirea Mamei și Copilului "prof. Dr. A. Rusescu": asigură asistență tehnică și managementul pentru regiunea Sud1 care grupează județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman;2.5. Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara: asigură asistența tehnică și managementul pentru regiunea Vest care grupează județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș;2.6. Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova: asigură asistența tehnică și managementul pentru regiunea Sud-Vest care grupează județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea;2.7. Institutului Oncologic "prof. dr. Al. Trestioreanu": asigură asistența tehnică și managementul pentru regiunea București-Ilfov care grupează municipiul București și județul Ilfov și și Sud Est județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea; Notă: *1) atribuțiile specifice unităților de asistență tehnică și management sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta anexă care face parte integrantă din aceasta; *2) atribuțiile Comisiei naționale pentru prevenirea cancerului de col uterin, precum și modalitatea de înființare și funcționare a acesteia sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta anexă care face parte integrantă din aceasta. *3) Până la înființarea comitetului național multidisciplinar și multisectorial cu atribuții în elaborarea Planului național integrat de control al cancerului, coordonarea metodologică națională a subprogramului este asigurată de Comisia națională pentru prevenirea cancerului de col uterin*2), denumită în continuare Comisie, înființată prin ordin al ministrului sănătății.C. Activități1. activități manageriale și administrative:1.1. informarea și comunicarea privind condițiile de desfășurare a subprogramului de screening;1.2. elaborarea raportului preliminar privind desfășurarea subprogramului de screening pe baza raportărilor primite;1.3. constituirea bazei de date populaționale cuprinzând populația feminină de vârstă eligibilă;1.4. constituirea bazei de date cuprinzând furnizorii de servicii medicale implicați în program;1.5. identificarea și selectarea furnizorilor de servicii medicale în vederea derulării subprogramului.2. activități specifice:2.1. informarea și consilierea femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin și mobilizarea populației eligibile pentru testarea Babeș-Papanicolau;2.2. recoltarea, etalarea și fixarea materialului celular cervical;2.3. colorarea Babeș-Papanicolau, citirea rezultatului în sistem Bethesda 2001 și interpretarea rezultatului testului Babeș-Papanicolau;2.4. stabilirea conduitei corespunzătoare rezultatului testului Babeș-Papanicolau finalizată prin scrisoare medicală;2.5. îndrumarea femeilor depistate cu leziuni precursoare sau incipiente către serviciile de specialitate pentru continuarea investigațiilor și stabilirea conduitei terapeutice;2.6. educația medicală continuă a personalului implicat în screeningul pentru depistarea precoce activă a cancerului de col în conformitate cu ghidurile europene de asigurare a calității în screeningul pentru cancerul de col uterin;2.7. verificarea îndeplinirii standardelor de calitate conform recomandărilor europene;2.8. asigurarea circuitului informațiilor în cadrul subprogramului privind colectarea, centralizarea și raportarea datelor în condițiile prezentelor norme;2.9. colectarea, înregistrarea și prelucrarea datelor privind persoanele testate Babeș- Papanicolau.D. Beneficiarii subprogramului:1. femeile în vârstă de 25 - 64 ani care au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și femeile care au domiciliul în România și care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse și care îndeplinesc următoarele condiții:1.1. nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin;