NORME TEHNICE din 30 martie 2022de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022-2023
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 318 bis din 31 martie 2022  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 180 din 30 martie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 31 martie 2022.
   +  Capitolul I CADRUL GENERAL DE REALIZARE A PROGRAMELOR NAȚIONALE DE SĂNĂTATE CURATIVE  +  Articolul 1 Programele naționale de sănătate curative reprezintă un ansamblu de acțiuni multianuale și au drept scop asigurarea tratamentului specific în cazul bolilor cu impact major asupra sănătății publice.  +  Articolul 2(1) Bugetul alocat programelor naționale de sănătate pentru anii 2022-2023 este prevăzut la capitolul VIII din prezenta anexă și este aprobat anual în Legea bugetului de stat.(2) Structura programelor naționale de sănătate curative finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, obiectivele, criteriile de eligibilitate stabilite de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, indicatorii specifici, natura cheltuielilor, precum și unitățile sanitare prin care se derulează programele naționale de sănătate curative sunt prevăzute la capitolul IX din prezenta anexă.  +  Articolul 3(1) Programele naționale de sănătate sunt elaborate de către Ministerul Sănătății cu participarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.(2) Implementarea programelor naționale de sănătate se realizează prin unități de specialitate.(3) Includerea unităților de specialitate în programele naționale de sănătate se realizează pe baza unor criterii elaborate la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății și a unei metodologii de selecție care fac obiectul anexei 16 la prezentele norme tehnice, cu încadrare în limita fondurilor aprobate.(4) Unitățile de specialitate sunt:a) instituții publice;b) furnizori publici de servicii medicale;c) furnizori privați de servicii medicale pentru serviciile medicale care excedează capacității furnizorilor publici de servicii medicale. Stabilirea anuală și ori de câte ori este nevoie la nivel județean a capacității de furnizare a serviciilor medicale de către furnizorii publici, precum și a serviciilor medicale care excedează capacității de furnizare a acestora se realizează de către o comisie mixtă, formată din reprezentanți ai direcției de sănătate publică și reprezentanți ai casei de asigurări de sănătate. Comisia se constituie prin act administrativ al directorului general al casei de asigurări de sănătate, iar pentru fiecare membru desemnat, instituțiile menționate anterior vor nominaliza și membrii supleanți echivalenți numeric.d) furnizori privați de medicamente și dispozitive medicale.(5) Coordonarea tehnică și metodologică pentru implementarea programelor naționale de sănătate curative se asigură cu participarea experților desemnați coordonatori naționali prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 4(1) Programele naționale de sănătate curative sunt finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare Fond, precum și din alte surse, inclusiv din donații și sponsorizări, în condițiile legii.(2) Sumele alocate din bugetul Fondului pentru finanțarea programelor naționale de sănătate curative se utilizează pentru:a) asigurarea, după caz, în spital și în ambulatoriu, a unor medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale și altele asemenea specifice unor boli cronice cu impact major asupra sănătății publice acordate bolnavilor incluși în programele naționale de sănătate curative;b) asigurarea serviciilor de supleere renală, inclusiv medicamente și materiale sanitare specifice, investigații medicale paraclinice specifice, transportul nemedicalizat al bolnavilor hemodializați de la și la domiciliul bolnavilor și transportul lunar al medicamentelor și materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul bolnavilor;c) asigurarea serviciilor de dozare a hemoglobinei glicozilate, investigațiilor PET-CT, serviciilor prin tratament Gamma-Knife, serviciilor de diagnosticare și monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară, serviciilor de diagnosticare genetică a tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom), precum și a serviciilor de radioterapie.  +  Articolul 5(1) Medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale și altele asemenea se asigură, în condițiile legii, prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare, care au îndeplinit criteriile prevăzute în chestionarele de evaluare, pentru includerea în programele naționale de sănătate curative și/sau prin farmaciile cu circuit deschis, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, după caz.(2) Includerea unităților de specialitate private care derulează programele naționale de sănătate curative se face potrivit art. 3 alin. (4) lit. c).  +  Articolul 6(1) Raporturile stabilite între unitățile de specialitate care derulează programe naționale de sănătate curative și casele de asigurări de sănătate sunt raporturi juridice civile, care vizează acțiuni multianuale, ce se stabilesc și se desfășoară pe bază de contract cu valabilitate până la data de 31 decembrie 2023.(2) În situația în care este necesară modificarea sau completarea clauzelor contractuale, acestea sunt negociate, după caz și stipulate în acte adiționale, conform și în limita prevederilor legale în vigoare.(3) Casele de asigurări de sănătate pot stabili și alte termene de contractare, în funcție de necesarul de servicii medicale, de medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale și altele asemenea acordate în cadrul programelor naționale de sănătate curative, în limita fondurilor aprobate fiecărui program/subprogram de sănătate.(4) Modelele de contracte pentru derularea programelor naționale de sănătate curative încheiate între casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate care derulează programe naționale de sănătate curative sunt prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5 la prezentele norme.(5) Angajamentele legale încheiate în exercițiul curent din care rezultă obligații nu pot depăși creditele de angajament sau creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat.(6) Creditele bugetare aferente acțiunilor multianuale reprezintă limita superioară a cheltuielilor care urmează a fi ordonanțate și plătite în cursul exercițiului bugetar. Plățile sunt aferente angajamentelor efectuate în limita creditelor de angajament aprobate în exercițiul bugetar curent sau în exercițiile bugetare anterioare.(7) Cheltuielile realizate în luna decembrie a anului precedent, peste limita maxima în cadrul căreia s-au încheiat angajamente legale, și nedecontate pentru medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și altele asemenea utilizate în programele naționale de sănătate curative în tratamentul ambulatoriu, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, precum și pentru servicii prin tratament Gamma Knife, servicii de diagnosticare și monitorizare a leucemiilor acute, servicii de diagnosticare a tumorilor solide maligne, respectiv sarcom Ewing și neuroblastom, servicii medicale paraclinice, servicii de dializă și serviciile de radioterapie, pentru care documentele justificative nu au fost înregistrate pe cheltuiala anului precedent, sunt considerate angajamente legale ale anului în curs și se înregistrează atât la plăți, cât și la cheltuieli în anul curent din creditele bugetare aprobate.  +  Articolul 7 Sumele alocate programelor naționale de sănătate sunt aprobate anual prin legea bugetului de stat potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8 Sumele aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative sunt prevăzute în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, la capitolul 66.05 "Sănătate", titlul 20 "Bunuri și servicii".  +  Articolul 9(1) Sumele aferente programelor naționale de sănătate curative se alocă în baza contractelor încheiate distinct între unitățile de specialitate și casele de asigurări de sănătate județene, respectiv a municipiului București și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, denumite în continuare case de asigurări de sănătate.(2) Casa Națională de Asigurări de Sănătate repartizează caselor de asigurări de sănătate creditele de angajament și creditele bugetare destinate implementării programelor naționale de sănătate curative, prevăzute la cap. VIII.(3) Sumele aprobate pentru derularea programelor naționale de sănătate curative se alocă, în limita fondurilor aprobate cu această destinație, la solicitările caselor de asigurări de sănătate, în urma analizei efectuate de structurile de specialitate din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a cererilor fundamentate transmise de casele de asigurări de sănătate, întocmite pe baza solicitărilor unităților de specialitate, însoțite de documentele justificative,-ținând cont de indicatorii fizici și de eficiență realizați.  +  Articolul 10(1) Sumele alocate pentru programele /subprogramele naționale de sănătate curative sunt cuprinse în bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților de specialitate publice, respectiv în veniturile furnizorilor privați de servicii medicale prin care acestea se derulează și se utilizează potrivit destinațiilor stabilite.(2) Sumele aferente medicamentelor/materialelor sanitare specifice eliberate prin farmaciile cu circuit deschis se cuprind în bugetele de venituri și cheltuieli ale caselor de asigurări de sănătate și distinct în contractele de furnizare de medicamente/materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluși în unele programe naționale de sănătate curative, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, încheiate între acestea și farmaciile cu circuit deschis.  +  Articolul 11(1) Contractele care se vor încheia între casele de asigurări de sănătate și unitățile sanitare cu paturi prin care se derulează programele/subprogramele naționale de sănătate curative se realizează după modelul de contract prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme.(2) Contractele care se vor încheia între casele de asigurări de sănătate și farmaciile cu circuit deschis, prin care se derulează programele naționale de sănătate curative se realizează după modelul de contract prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme.(3) Contractele care se vor încheia între casele de asigurări de sănătate și furnizorii prin care se derulează Programul național de diabet zaharat [dozarea hemoglobinei glicozilate (HbAlc)], respectiv Programul național de PET-CT și subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) se realizează după modelul de contract prevăzut în anexa nr. 3.(4) Contractele care se vor încheia între casele de asigurări de sănătate și furnizorii de servicii de dializă prin care se derulează Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică se realizează după modelul de contract prevăzut în anexa nr. 4.(5) Contractele care se vor încheia între casele de asigurări de sănătate și furnizorii de servicii de radioterapie prin care se derulează Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi din cadrul Programului național de oncologie se realizează după modelul de contract prevăzut în anexa nr. 5.(6) Reprezentantul legal al unităților de specialitate încheie contract pentru derularea programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială își are sediul sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești. Unitățile sanitare din rețeaua apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești încheie contracte pentru derularea programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative numai cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, avându-se în vedere la contractare și decontare asigurații, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care sunt luați în evidență.  +  Articolul 12 Contractele încheiate între casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate care efectuează servicii de dializă se realizează în limita numărului de bolnavi prevăzut în Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică și a fondurilor aprobate cu această destinație. în situația în care o unitate sanitară este inclusă în program pe parcursul derulării acestuia, contractul cu casa de asigurări de sănătate se poate încheia prin preluarea bolnavilor existenți în program de la alte unități sanitare sau, după caz, prin includerea în program a unor bolnavi noi, cu încadrarea în numărul de bolnavi aprobat pentru respectivul program.  +  Articolul 13(1) Refuzul caselor de asigurări de sănătate de a încheia contracte cu furnizorii, denunțarea unilaterală a contractului, precum și răspunsurile la cererile și la sesizările furnizorilor se vor face în scris și motivat, cu indicarea temeiului legal, în termen de 30 de zile.(2) Litigiile legate de încheierea, derularea și încetarea contractelor dintre furnizori și casele de asigurări de sănătate se soluționează de către Comisia de arbitraj care funcționează pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare, sau de către instanțele de judecată, după caz.(3) În cazul în care contractul dintre furnizori și casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor, casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relații contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare.(4) În cazul în care contractul dintre furnizori și casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate și care desfășoară activitate sub incidența acestuia la furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în nici un alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare.(5) După reluarea relației contractuale, în cazul în care contractul încetează/se modifică, din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. (4) casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi, respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (4) în contractele încheiate cu acești furnizori sau cu alți furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului.  +  Articolul 14(1) Sumele aferente programelor naționale de sănătate curative sunt cuprinse în contractele încheiate, distinct, între casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programele/subprogramele naționale de sănătate curative.(2) În situația furnizorilor de servicii medicale la care stocurile cantitativ-valorice acoperă necesarul anului în curs, casele de asigurări de sănătate pot continua derularea contractelor cu aceștia, cu evidențierea stocului cantitativ valoric.  +  Articolul 15 Decontarea medicamentelor, materialelor sanitare specifice, dispozitivelor medicale și altele asemenea, serviciilor prin tratament Gamma Knife, serviciilor de diagnosticare și monitorizare a leucemiilor acute, serviciilor de diagnosticare genetică a tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom), investigațiilor PET-CT, dozarea hemoglobinei glicozilate, serviciilor de radioterapie, precum și a serviciilor de dializă, în cadrul programelor naționale de sănătate curative derulate de unitățile de specialitate aflate în contract cu casele de asigurări de sănătate, se realizează lunar din fondurile aprobate cu această destinație.  +  Articolul 16 Bunurile achiziționate din sumele alocate pentru derularea programelor naționale de sănătate curative, aflate în perioada de valabilitate, pot fi transmise fără plată de la o unitate de specialitate la alta, în cazurile stabilite la art. 52 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel:a) în vederea disponibilizării bunurilor, compartimentul de specialitate al unității de specialitate va întocmi un referat de disponibilizare în care descrie bunul ce urmează a fi disponibilizat, menționând toate caracteristicile tehnice ale acestuia. Referatul astfel întocmit va fi aprobat de către conducătorul unității de specialitate. Unitatea de specialitate care disponibilizează bunurile va informa în scris alte unități de specialitate care derulează programele naționale de sănătate curative în cadrul cărora se decontează medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale;b) transmiterea, fără plată, de la o unitate de specialitate la alta se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire semnat de conducerile celor două unități de specialitate, cea care disponibilizează bunurile, respectiv cea care le preia, cu avizul ordonatorului principal de credite al unității de specialitate care a disponibilizat bunul, precum și cu avizul ordonatorului principal de credite al unității de specialitate care a solicitat transmiterea bunului. În cazul furnizorilor privați de servicii medicale, prin ordonator principal de credite sau ordonator de credite se înțelege reprezentantul legal;c) la predarea-primirea, fără plată, a bunurilor, conducătorii unităților de specialitate împreună cu conducătorii compartimentelor financiar-contabile, după caz, răspund de înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor privind ieșirea, respectiv intrarea în gestiune a bunurilor;d) la transferul fără plată al bunurilor, unitățile de specialitate, respectiv casele de asigurări de sănătate au obligația de a menționa aceste transferuri în machetele de raportare a indicatorilor fizici și de eficiență, aprobate prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 17(1) Unitățile de specialitate asigură pe perioada spitalizării toate medicamentele/materialele sanitare specifice, dispozitivele și altele asemenea care se eliberează în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative, necesare tratamentului bolnavilor.(2) Medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale și altele asemenea, utilizate în unitățile sanitare cu paturi pentru tratamentul bolnavilor pe perioada spitalizării acestora sau, după caz, eliberate prin farmaciile cu circuit închis pentru tratamentul în regim ambulatoriu al bolnavilor cuprinși în programele naționale de sănătate se achiziționează în condițiile legii de către unitățile sanitare cu paturi prin care se derulează programul, la prețul de achiziție, care în cazul medicamentelor nu poate depăși prețul de decontare aprobat în condițiile legii.(3) Serviciile medicale, respectiv serviciile medicale prin tratament Gamma Knife, serviciile medicale de diagnosticare și monitorizare a leucemiilor acute, serviciile medicale de diagnosticare a tumorilor solide maligne, respectiv sarcom Ewing și neuroblastom, serviciile medicale paraclinice, serviciile de radioterapie și serviciile de dializă, inclusiv prescrierea și eliberarea medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale și altor asemenea în cadrul unităților de specialitate care implementează programe naționale de sănătate curative validate și decontate din bugetul alocat cu această destinație se pot acorda concomitent cu furnizarea altor servicii medicale incluse în pachetul de servicii medicale de bază în asistența medicală spitalicească.(4) Pentru situațiile prevăzute la alin. (3) dacă bolnavul necesită transport medicalizat, unitatea sanitară în care bolnavul este internat în regim de spitalizare continuă suportă contravaloarea transportului medicalizat al acestuia în vederea efectuării serviciilor asigurate în cadrul programelor naționale de sănătate cu scop curativ.  +  Articolul 18 Unitățile de specialitate care derulează programe naționale de sănătate curative, prevăzute în prezentul ordin, raportează caselor de asigurări de sănătate indicatorii specifici pe baza evidenței tehnico-operative, în format electronic și pe suport hârtie, conform machetelor de raportare aprobate prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 19 Casele de asigurări de sănătate raportează Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual, sumele contractate, sumele utilizate potrivit destinației acestora și indicatorii specifici conform machetelor aprobate, prevăzute la art. 18.  +  Articolul 20 Modificarea structurii, sumelor și indicatorilor specifici pentru evaluarea și monitorizarea programelor, pe parcursul derulării acestora, se aprobă prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu avizul conform al Ministerului Sănătății.  +  Articolul 21 În vederea derulării în bune condiții a programelor naționale de sănătate, în urma analizei trimestriale efectuată de către casele de asigurări de sănătate precum și de către direcțiile de sănătate publică a indicatorilor raportați și în funcție de realizarea obiectivelor și activităților propuse se stabilește modul de alocare a resurselor rămase neutilizate.  +  Articolul 22(1) Prevederile privind acordarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare specifice și dispozitivelor medicale prin utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare specifice și dispozitive medicale nu sunt aplicabile situațiilor în care asigurații execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, precum și cei care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 109 și 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru persoanele cu tulburări psihice prevăzute de Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată, care au desemnat reprezentant legal de către autoritățile competente potrivit legislației în vigoare, acordarea de către furnizori a serviciilor medicale se face prin utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate al reprezentantului legal sau cartea de identitate/buletinul de identitate/pașaportul, dacă reprezentantul legal nu poate prezenta cardul. Reprezentantul legal al persoanei cu tulburări psihice, care însoțește persoana cu tulburări psihice la furnizorii de servicii medicale, prezintă obligatoriu documentul prin care a fost desemnat reprezentant legal, în vederea înregistrării de către furnizori a acestui document în evidențele proprii.  +  Capitolul II ACHIZIȚIA MEDICAMENTELOR, MATERIALELOR SANITARE, DISPOZITIVELOR MEDICALE ȘI ALTELE ASEMENEA SPECIFICE PROGRAMELOR NAȚIONALE DE SĂNĂTATE CURATIVE  +  Articolul 23(1) Lista denumirilor comune internaționale (DCI) corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate curative în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc este aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Lista denumirilor comerciale, a prețurilor de decontare a medicamentelor și a metodologiei de calcul al acestora, care se acordă bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate, corespunzătoare DCI cuprinse în sublista C secțiunea C2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Pentru medicamentele autorizate, care au primit preț și au fost listate în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, denumit în continuare CANAMED, deținătorul de autorizație de punere pe piață este obligat să asigure medicamentul pe piață în cantități suficiente pentru asigurarea nevoilor de consum ale pacienților, de la data aprobării prețului.(3) În situația în care se constată că deținătorul autorizației de punere pe piață nu asigură prezența medicamentelor pe piață, potrivit prevederilor titlului XVIII din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, medicamentele se exclud din lista prevăzută la alin. (2), în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării lipsei acestora de pe piață, la sesizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, instituțiile abilitate excluzând respectivele medicamente din lista prevăzută la alin. (2).(4) Lista prevăzută la alin. (2) se actualizează în următoarele condiții:a) la actualizarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate;b) ca urmare a actualizării Catalogului național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România (Canamed) prin completarea/modificarea Listei de medicamente - denumiri comerciale; Lista se elaborează în termen de 15 zile de la actualizarea Canamed și intră în vigoare la data de1a lunii următoare celei în care a fost elaborată;(5) Pentru DCI-urile incluse necondiționat în sublista C secțiunea C2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare:a) dacă în raportul de evaluare a tehnologiilor medicale nu este efectuată o analiză de impact financiar pentru care să fie alocat un punctaj referitor la costurile terapiei sau o analiză de minimizare a costurilor, după caz, în lista prevăzută la alin. (2) se includ denumirile comerciale menționate în raportul de evaluare a tehnologiilor medicale, precum și denumirile comerciale aferente aceleiași substanțe active, concentrații și căi de administrare menționate în decizia Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.b) dacă în raportul de evaluare a tehnologiilor medicale este efectuată o analiză de impact financiar pentru care este alocat un punctaj referitor la costurile terapiei sau o analiza de minimizare a costurilor, după caz, în lista prevăzută la alin. (2) se includ denumirile comerciale menționate în raportul de evaluare a tehnologiilor medicale, precum și denumirile comerciale aferente aceleiași substanțe active, concentrații și căi de administrare, al căror preț de vânzare cu amănuntul pe unitatea terapeutică sau preț cu ridicata pe unitate terapeutică, după caz, este mai mic sau egal cu prețul de vânzare cu amănuntul pe unitatea terapeutică sau prețul cu ridicata pe unitate terapeutică, după caz, aferent denumirilor comerciale menționate în raportul de evaluare a tehnologiilor medicale.(6) Lista materialelor sanitare specifice de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate curative este aprobată prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.(7) În cazul în care pe parcursul derulării programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative se modifică Lista prevăzută la alin. (5) în sensul eliminării unor materiale sanitare specifice, materialele sanitare eliminate se eliberează în cadrul programului/subprogramului național de sănătate curativ până la epuizarea stocurilor.  +  Articolul 24 Pentru programele/subprogramele naționale de sănătate curative achiziția medicamentelor, materialelor sanitare specifice, dispozitivelor medicale și altele asemenea eliberate bolnavilor pe perioada spitalizării se face, în condițiile legii, de către unitățile sanitare care derulează programele respective, la prețul de achiziție, care pentru medicamente nu poate depăși prețul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în condițiile legii.  +  Articolul 25 Pentru programele naționale de sănătate curative medicamentele, materialele sanitare specifice, necesare pentru tratamentul în ambulatoriu, eliberate prin farmaciile cu circuit închis aparținând unităților sanitare prin care se derulează programul, se achiziționează de către acestea, la prețul de achiziție, care pentru medicamente nu poate depăși prețul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în condițiile legii.  +  Capitolul III DECONTAREA MEDICAMENTELOR ȘI/SAU A MATERIALELOR SANITARE SPECIFICE ȘI A SERVICIILOR MEDICALE DIN CADRUL PROGRAMELOR NAȚIONALE DE SĂNĂTATE CURATIVE  +  Articolul 26(1) Casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare specifice, dispozitivelor medicale și altora asemenea, acordate în cadrul programelor naționale de sănătate curative, conform contractelor încheiate cu furnizorii.(2) În situația în care, urmare a verificării de către casa de asigurări de sănătate, se constată unele erori materiale în centralizatoarele de raportare/declarațiile de servicii, acestea pot fi corectate de furnizor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data comunicării de către casa de asigurări de sănătate a respectivelor erori constatate. Comunicarea erorilor se face de către casa de asigurări de sănătate în format electronic.(3) În vederea decontării contravalorii medicamentelor/materialelor sanitare acordate în cadrul programelor pentru tratamentul ambulatoriu, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, farmaciile depun/transmit caselor de asigurări de sănătate factură și borderou centralizator, în format electronic, cu semnătura electronică extinsă. Borderoul centralizator este însoțit de evidențe distincte pentru:a) medicamentele din prescripțiile medicale eliberate pe fiecare program național de sănătate curativ. Pentru Programul național de diabet zaharat se întocmește câte o evidență distinctă pentru medicamentele specifice insulină, insulină și antidiabetice non-insulinice, respectiv antidiabetice noninsulinice, după caz;b) medicamentele din prescripțiile medicale eliberate pentru titularii de card european;c) medicamentele din prescripțiile medicale eliberate pentru bolnavii din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății;d) medicamentele din prescripțiile medicale eliberate pentru titularii de formulare europene;e) medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată cu modificările și completările ulterioare, pentru care medicul utilizează formulare de prescripție distincte;f) testele de automonitorizare. Borderoul centralizator nu cuprinde medicamentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum, pentru care medicul utilizează formulare de prescripții distincte, iar farmacia completează borderou centralizator distinct. În borderoul centralizator se specifică suma ce urmează să fie încasată de la casele de asigurări de sănătate. În factura aferentă borderoului centralizator sunt evidențiate distinct sumele corespunzătoare totalurilor din evidențele distincte pe fiecare program național de sănătate curativ prevăzute la lit. a) și f).(4) În vederea decontării contravalorii medicamentelor care fac obiectul contractelor cost- volum acordate în cadrul programelor pentru tratamentul ambulatoriu, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, farmaciile depun/transmit caselor de asigurări de sănătate facturi și borderouri centralizatoare, în format electronic, cu semnătura electronică extinsă, pentru fiecare program de sănătate cu scop curativ ce cuprinde DCI care fac obiectul contractelor cost-volum. Borderoul centralizator este însoțit de evidențe distincte pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum din prescripțiile medicale eliberate pentru:a) titularii de card european;b) bolnavii din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății;c) titularii de formulare europene. În borderourile centralizatoare se specifică suma ce urmează să fie încasată de la casele de asigurări de sănătate. Pe baza borderourilor centralizatoare, farmaciile vor întocmi facturi distincte pentru fiecare borderou centralizator.(5) Pentru prescripțiile medicale electronice on-line, componenta prescriere și componenta eliberare se păstrează în evidența proprie a farmaciei, urmând a fi prezentate casei de asigurări de sănătate la solicitarea acesteia. Pentru prescripțiile medicale electronice off-line și prescripțiile medicale cu regim special utilizate pentru prescrierea preparatelor stupefiante și psihotrope, componenta prescriere și componenta eliberare vor fi depuse la casele de asigurări de sănătate în vederea decontării.(6) Modelele de borderouri centralizatoare și evidențele distincte aferente acestora sunt prevăzute în anexele nr. 6-8, precum și în anexa 17 pentru persoanele care provin din zona conflictului armat din Ucraina, conform prevederilor OUG nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 27(1) Decontarea serviciilor de hemodializă convențională, hemodiafiltrare intermitentă on-line, dializă peritoneală continuă și dializă peritoneală automată în ambulatoriu, furnizate de unitățile sanitare autorizate și acreditate/care fac dovada înscrierii în procesul de acreditare, care derulează Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică, se realizează, la un tarif de 641 lei pentru ședința de hemodializă convențională, la un tarif/ședință de hemodiafiltrare intermitentă on-line de 716 lei, la tariful de 64.096 lei/an pentru un bolnav cu dializă peritoneală continuă și la tariful de 93.450 lei/an pentru un bolnav cu dializă peritoneală automată.(2) Includerea bolnavilor noi în program se realizează cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut și în bugetul aprobat pentru Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică.(3) Decontarea hemoglobinei glicozilate HbA1c se face în limita sumelor aprobate cu această destinație la nivelul caselor de asigurări de sănătate. Recomandarea pentru efectuarea hemoglobinei glicozilate HbA1c se face de către medicul specialist în diabet, nutriție și boli metabolice, de medicul cu competență/atestat în diabet de medicul desemnat sau medicul de familie.(4) Medicul desemnat este medicul specialist medicină internă, nominalizat de casa de asigurări de sănătate în situația în care există un deficit de medici specialiști în diabet, nutriție și boli metabolice sau cu competență în diabet, nutriție și boli metabolice la nivel județean. Medicul desemnat precum și medicul de medicină de familie pot recomanda efectuarea hemoglobinei glicozilate HbA1c, dar nu mai mult de două dozări/bolnav/an. Valabilitatea recomandării este de maximum 90, respectiv 92 de zile calendaristice, după caz.  +  Articolul 28(1) Unitățile sanitare prin care se derulează programe în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate, pentru alte servicii medicale decât cele prevăzute la alin. (2), prezintă acestora în primele 10 zile ale lunii următoarele:a) indicatorii specifici programelor realizați în luna anterioară;b) borderouri centralizatoare distincte pe fiecare program național de sănătate curativ pentru medicamentele/materialele sanitare specifice eliberate în tratamentul ambulatoriu, precum și pentru fiecare DCI care face obiectul contractelor cost-volum din cadrul unui program național de sănătate curativ eliberate în tratamentul ambulatoriu, după caz;c) documente justificative cu privire la sumele achitate, conform documentului emis de trezorerie, prin care se face dovada achitării în ordine cronologică a contravalorii facturii/facturilor pentru medicamente și/sau materiale sanitare specifice aprovizionate;d) factura și cererea justificativă, însoțită de copia de pe factura emisă de furnizor pentru medicamentele și/sau materialele sanitare specifice aprovizionate pentru luna precedentă, iar pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum acestea se vor întocmi distinct.(2) Pentru serviciile prin tratament Gamma Knife, serviciile de diagnosticare și monitorizare a leucemiilor acute, serviciile de diagnosticare genetică a tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom), dozarea hemoglobinei glicozilate și investigațiile PET-CT, serviciile de dializă, respectiv serviciile de radioterapie, unitățile de specialitate depun la casele de asigurări de sănătate factura/facturile, indicatorii specifici realizați în luna anterioară, documentele justificative cu privire la serviciile efectuate, care cuprind datele de identificare și diagnosticul bolnavului, biletul de trimitere/decizia de aprobare, referatul de solicitare a serviciilor de diagnostic și monitorizare al leucemiilor acute, respectiv a serviciilor de diagnosticare genetică a tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom)*), declarația de servicii lunare (centralizator și desfășurător), după caz. *) Modelul referatului de solicitare a serviciilor de diagnostic al leucemiilor acute, respectiv a serviciilor de diagnosticare genetică a tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) este prevăzut în anexele nr. 9 și 10.  +  Articolul 29 Casele de asigurări de sănătate vor analiza și vor valida, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primire, situațiile prezentate de unitățile sanitare și gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior, precum și stocurile cantitativ-valorice și vor deconta lunar, în limita sumei prevăzute în contract și a fondurilor disponibile cu această destinație, în ordine cronologică, până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii/transmiterii facturilor în vederea decontării și acordării vizei de "bun de plată", contravaloarea facturilor aferente cererilor justificative pentru medicamentele și/sau materialele sanitare specifice programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative, cu excepția serviciilor prin tratament Gamma Knife, serviciilor de diagnosticare și monitorizare a leucemiilor acute, serviciilor de diagnosticare a tumorilor solide maligne, respectiv sarcom Ewing și neuroblastom, serviciilor medicale paraclinice, serviciilor de dializă și a celor de radioterapie pentru care decontarea se face în termen de 30 de zile de la data depunerii facturilor și acordării vizei de "bun de plată".  +  Articolul 30 Neprezentarea documentelor prevăzute la art. 28 de către unitățile de specialitate atrage prelungirea termenului de decontare până la termenul următor prezentării documentelor.  +  Articolul 31(1) Medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale și altele asemenea, care se asigură bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate curative, prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se eliberează și se decontează la nivelul prețului de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în condițiile legii, fără a încasa contribuție personală pentru acest preț de la asigurați.(2) În cazul în care medicamentele eliberate în cadrul aceleiași denumiri comune internaționale sau, după caz, al denumirii comerciale au prețul cu amănuntul maximal cu TVA calculat pe unitatea terapeutică mai mare decât prețul de decontare, farmaciile cu circuit deschis aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate au dreptul de a încasa de la asigurați, numai cu acordul și la solicitarea acestora, diferența de preț rezultată dintre prețul de vânzare cu amănuntul al medicamentului eliberat și prețul de decontare al acestuia. în acest sens farmacia trebuie să obțină acordul informat și scris al asiguratului/persoanei care ridică medicamentele pe prescripție - componenta eliberare.(3) În toate situațiile farmacia eliberează medicamentele corespunzătoare formei farmaceutice asimilabile căii de administrare și concentrației prescrise de medic.  +  Articolul 32 În cadrul Subprogramului de diagnostic și de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți și Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți, pentru probele pentru investigațiile paraclinice decontate în cadrul programelor naționale de sănătate curative care nu se recoltează la furnizorii de servicii medicale nominalizați în normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative, dar sunt transmise la aceștia, însoțite de referatul de solicitare, al cărui model este prevăzut în norme, nu este necesară prezentarea cardului național de asigurări sociale de sănătate. Decontarea acestor servicii se realizează furnizorilor de servicii medicale nominalizați în normele tehnice care au efectuat diagnosticarea și monitorizarea bolii minime reziduale la bolnavii cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară și diagnosticarea genetică a tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom), fără a fi necesară prezentarea cardului național de asigurări sociale de sănătate.  +  Capitolul IV PRESCRIEREA ȘI ELIBERAREA MEDICAMENTELOR ȘI A MATERIALELOR SANITARE SPECIFICE DECONTATE ÎN CADRUL PROGRAMELOR NAȚIONALE DE SĂNĂTATE CURATIVE  +  Articolul 33(1) Medicamentele/Materialele sanitare specifice se acordă bolnavilor cuprinși în programele naționale de sănătate curative în tratamentul ambulatoriu, pe bază de prescripție medicală eliberată de medicii care sunt în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Pentru prescrierea medicamentelor/materialelor sanitare specifice care se acordă în tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cuprinși în programele naționale de sănătate curative se utilizează numai prescripția medicală electronică on-line și în cazuri justificate, prescripția medicală electronică off-line. În cadrul programelor naționale de sănătate curative, prescrierea preparatelor stupefiante și psihotrope se realizează conform reglementărilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, cu modificările și completările ulterioare. Prescripția medicală pentru preparatele stupefiante și psihotrope își păstrează statutul de prescripție medicală cu regim special. Pentru prescripțiile medicale electronice off-line, în cazul în care o modificare este absolut necesară, această mențiune va fi semnată și parafată de către persoana care a completat inițial datele, pe toate formularele.(2) Pentru eliberarea medicamentelor/materialelor sanitare specifice care se acordă în tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cuprinși în programele naționale de sănătate curative se utilizează numai prescripția medicală electronică on-line (componenta eliberare), cu excepția situațiilor prevăzute la art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate, în care se utilizează prescripția medicală electronică off-line (componenta eliberare).(3) Prescripția medicală electronică on-line și off-line este un formular utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru prescrierea medicamentelor cu și fără contribuție personală, precum și a medicamentelor/materialelor sanitare specifice ce se acordă bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate curative în tratamentul ambulatoriu. Prescripția medicală electronică on-line și off-line are două componente obligatorii: componenta care se completează de către medicul prescriptor și o componentă care se completează de farmacist, denumite în continuare componenta prescriere, respectiv componenta eliberare. Prescripția medicală electronică on-line în care medicul prescriptor are semnătură electronică extinsă are și o componentă facultativă utilizată numai pentru eliberarea fracționată atât în ceea ce privește numărul medicamentelor, cât și cantitatea din fiecare medicament, denumită în continuare componenta eliberare pentru bolnav. Seria și numărul prescripției medicale electronice on-line și off-line sunt unice și sunt generate automat prin sistemul de prescriere electronică de la nivelul caselor de asigurări de sănătate și sunt atribuite fiecărui furnizor de servicii medicale/medic care se află în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate. Casele de asigurări de sănătate vor atribui furnizorilor de servicii medicale un număr de prescripții medicale electronice on-line și off-line, la solicitarea acestora, și organizează evidența prescripțiilor medicale electronice on-line și off-line atribuite.(4) În cazul prescrierii electronice on-line, medicul prescriptor, utilizând semnătura electronică extinsă, listează un exemplar al prescripției medicale (componentă prescriere) care poartă confirmarea semnăturii electronice extinse și îl înmânează asiguratului pentru depunerea la farmacie și poate lista un alt exemplar al prescripției electronice (componenta prescriere) care rămâne la medicul prescriptor pentru evidența proprie. Farmacia la care se prezintă asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului listează un exemplar al prescripției electronice on-line (componenta eliberare) - ce conține confirmarea semnăturii electronice a farmacistului pe care îl păstrează în evidența proprie împreună cu prescripția medicală (componenta prescriere) și îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia. Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) va fi semnat de către persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului, dacă nu poate prezenta cardul național de asigurări sociale de sănătate propriu. în situația în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripției sau de persoana care ridică medicamentele în numele acestuia și eliberarea se face utilizând cardul național de asigurări de sănătate propriu nu este necesară semnarea componentei eliberare. În situația în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripției pe baza adeverinței de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință/adeverinței înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card național de asigurări sociale de sănătate duplicat/documentelor prevăzute la art. 223 alin. (1) și alin. (1A1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul, precum și copii 0 - 18 ani beneficiari ai prescripției medicale, este necesară semnarea componentei eliberare. În situația în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripției care este titular de card european/titular de formular european/bolnav din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, este necesară semnarea componentei eliberare.(5) În cazul prescrierii electronice off-line medicul prescriptor listează obligatoriu pe suport hârtie 2 exemplare ale prescripției medicale electronice (componenta prescriere), pe care le semnează și parafează, dintre care un exemplar îl păstrează pentru evidența proprie și un exemplar îl înmânează asiguratului pentru a fi depus la farmacie. Farmacia listează pe suport hârtie componenta eliberare cu confirmarea semnăturii electronice a farmacistului care se semnează și de asigurat sau de persoana care ridică medicamentele, pe care farmacia o înaintează casei de asigurări de sănătate în vederea decontării. Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) va fi semnat de către persoana care ridică medicamentele în numele acestuia dacă aceasta nu poate prezenta cardul național de asigurări de sănătate propriu. În situația în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripției sau de persoana care ridică medicamentele în numele acestuia și eliberarea se face utilizând cardul național de asigurări sociale de sănătate propriu nu este necesară semnarea componentei eliberare. În situația în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripției pe baza adeverinței de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință/adeverinței înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card național de asigurări sociale de sănătate duplicat/documentelor prevăzute la art. 223 alin. (1) și alin. (1A1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul, precum și de copii 0 - 18 ani beneficiari ai prescripției medicale, este necesară semnarea componentei eliberare. În situația în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripției care este titular de card european/titular de formular european/bolnav din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, este necesară semnarea componentei eliberare.(6) În cazul prescrierii electronice on-line și off-line, pentru situațiile prevăzute la art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 423/2022, farmaciile eliberează medicamentele/materialele sanitare specifice în regim off-line. Farmacia completează componenta eliberare off-line a prescripției și listează un exemplar pe suport hârtie cu confirmarea semnăturii electronice a farmacistului și cu semnătura asiguratului sau de persoana care ridică medicamentele; exemplarul componentei eliberare off-line se păstrează în evidența proprie împreună cu prescripția medicală (componenta prescriere). Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) se semnează de către beneficiarul prescripției sau de către persoana care ridică medicamentele/materialele sanitare specifice în numele acestuia, identificarea făcându-se prin prezentarea cărții de identitate/buletinului de identitate/pașaportului. În situația în care medicamentele/materialele sanitare specifice se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripției care este titular de card european/titular de formular european/bolnav din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, este necesară semnarea componentei eliberare.(7) Prescripția medicală se completează în mod obligatoriu cu toate informațiile solicitate în formularul de prescripție medicală electronică aprobat prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate/în prescripția cu regim special pentru substanțele și preparatele psihotrope și stupefiante. Medicamentele cuprinse în prescripțiile medicale electronice/prescripțiile cu regim special pentru substanțele și preparatele psihotrope și stupefiante care nu conțin toate datele obligatoriu a fi completate de medic, prevăzute în formularul de prescripție medicală, nu se eliberează de către farmacii și nu se decontează de casele de asigurări de sănătate.(8) Prescrierea medicamentelor în ambulatoriu se face utilizându-se denumirea comună internațională (DCI), iar în cazuri justificate medical în fișa medicală a bolnavului, în cazul produselor biologice, precum și în cazul medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum, prescrierea se face pe denumirea comercială, cu precizarea pe prescripție și a denumirii comune internaționale corespunzătoare. în cazul prescrierii medicamentelor pe denumirea comercială, cu excepția produselor biologice și a medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum, justificarea medicală va avea în vedere reacții adverse raportate prin sistemul național de farmacovigilență, ineficacitatea altor medicamente din cadrul aceleiași DCI sau particularizarea schemei terapeutice inclusiv pentru DCI - Combinații.(9) Prescripțiile medicale pe baza cărora se eliberează medicamentele/materiale sanitare specifice pentru tratamentul ambulatoriu în cadrul programelor naționale de sănătate curative constituie documente financiar-contabile, pe baza cărora se întocmesc borderourile centralizatoare.(10) Pentru prescripția medicală electronică on-line și off-line, în situația în care primitorul renunță la anumite DCI-uri/medicamente cuprinse în prescripție, farmacistul va completa componenta eliberare din prescripție numai cu medicamentele eliberate și va lista un exemplar al acesteia, pe care primitorul semnează cu precizarea poziției/pozițiilor din componenta prescriere a medicamentelor la care renunță și care se păstrează în evidența proprie împreună cu prescripția medicală (componenta prescriere), urmând a fi prezentat casei de asigurări de sănătate la solicitarea acesteia. În această situație medicamentele neeliberate nu pot fi eliberate de nicio altă farmacie. Pentru prescripția electronică on-line, pentru DCI-urile/medicamentele neeliberate de farmacie și la care asiguratul nu renunță și care pot fi eliberate de alte farmacii, farmacia care a eliberat medicamentele va lista un exemplar (componenta eliberare pentru bolnav), cu DCI- urile/medicamentele eliberate, care va fi înmânat asiguratului/persoanei care ridică medicamentele în numele asiguratului pentru a se prezenta la altă farmacie, precum și un exemplar al componentei eliberare - cu respectarea prevederilor alin. (4) - care se păstrează în evidența proprie împreună cu prescripția medicală (componenta prescriere), urmând a fi prezentat casei de asigurări de sănătate la solicitarea acesteia.(11) Medicamentele specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu scleroză multiplă, hemofilie, talasemie (sol. injectabila/perfuzabilă)- , unele boli rare, boli endocrine, pentru tratamentul substitutiv cu metadonă și pentru tratamentul recidivei hepatitei cronice la bolnavii cu transplant hepatic cuprinși în programele naționale de sănătate curative se eliberează prin farmaciile cu circuit închis aparținând unităților sanitare prin care se derulează aceste programe, pe bază de prescripție medicală electronică on-line sau off-line sau prescripție medicală cu regim special utilizată pentru preparate stupefiante și psihotrope, după caz.(12) Medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu diabet zaharat, pentru tratamentul stării posttransplant al bolnavilor transplantați, cu excepția tratamentului recidivei hepatitei cronice la bolnavii cu transplant hepatic, pentru tratamentul bolnavilor cu unele boli rare, talasemie (forme orale), se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis.(13) Medicamentele specifice care se acordă pe perioada spitalizării bolnavilor incluși în unele programele naționale de sănătate curative se eliberează prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare; achiziționarea acestora se realizează de către unitatea sanitară, cu respectarea legislației în domeniul achiziției publice, după caz, la prețul de achiziție, care în cazul medicamentelor nu poate depăși prețul de decontare aprobat în condițiile legii.(14) Medicamentele specifice pentru tratamentul bolnavilor cu afecțiuni oncologice incluși în Programul național de oncologie se eliberează după cum urmează:a) prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare orală, precum și pentru formele farmaceutice cu administrare subcutanată/intramusculară, după caz, corespunzătoare următoarelor DCI-uri: Filgrastimum, Pegfilgrastimum, medicamentele de tip hormonal care corespund DCI-urilor: Leuprorelinum, Goserelinum, Triptorelinum și Fulvestrantum și medicamentele de tip imunomodulator, care corespund DCI-urilor Interferonum alfa 2A și Interferonum alfa 2B, precum și Bortezomibum, Trastuzumabum (concentrația de 600 mg/5 ml), Azacitidinum, Rituximabum (concentrația de 120 mg/ml, 1.400 mg/flacon și 1.600 mg/flacon), Daratumumab (concentrația de 1.800 mg) și Combinații (pertuzumabum+trastuzumabum), Luspatercept și Ropeginterferon alfa 2B;b) prin farmaciile cu circuit închis din structura unităților sanitare aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru bolnavi pe perioada spitalizării.(15) Pentru tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat se vor completa prescripții medicale distincte: pentru medicamente antidiabetice non-insulinice, pentru medicamente antidiabetice de tipul insulinelor și teste de automonitorizare și pentru medicamente antidiabetice non-insulinice, antidiabetice de tipul insulinelor și teste de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici.(16) Prescrierea testelor de automonitorizare bolnavilor cu diabet zaharat se face împreună cu prescrierea tratamentului cu insulină și/sau medicamente antidiabetice non-insulinice, pe același formular de prescripție medicală, pe o perioadă de maximum 3 luni. Numărul de teste de automonitorizare este de până la 400 teste/3 luni pentru copilul cu diabet zaharat tip 1, până la 200 teste/3 luni pentru adultul cu diabet zaharat tip 1 automonitorizat și până la 100 teste/3 luni pentru bolnavul cu diabet zaharat de tip 1 automonitorizat cu sistem de monitorizare continuă a glicemiei sau cu pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă precum și pentru bolnavul cu diabet zaharat tip 2 și alte tipuri de diabet zaharat insulinotratat. Farmaciile cu circuit deschis sunt obligate să asigure în termen de maximum 48 de ore testele prescrise bolnavului, dacă acestea nu există în farmacie la momentul solicitării. Decizia privind prescrierea unui număr mai mic de teste sau de a întrerupe acordarea testelor aparține medicului prescriptor.(17) Medicamentele specifice pentru tratamentul bolnavilor cu purpură trombocitopenică imună idiopatică cronică, incluși în cadrul Programului național de tratament pentru boli rare, se eliberează după cum urmează:a) prin farmaciile cu circuit închis din structura unităților sanitare aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate;b) prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, bolnavilor cu doză și răspuns stabil, lunar, dacă medicul curant apreciază că bolnavul/aparținătorii acestuia are/au posibilitatea administrării tratamentului la domiciliu atât pentru forma farmaceutică cu administrare orală, cât și pentru forma farmaceutică cu administrare subcutanată.  +  Articolul 34 Prescrierea și eliberarea medicamentelor antidiabetice, medicamentelor oncologice specifice și a medicamentelor specifice necesare tratamentului stării posttransplant în ambulatoriu, nominalizate în Lista denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate, corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI) cuprinse în secțiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate se realizează astfel:a) tratamentul specific bolnavilor cu diabet zaharat se inițiază de către medicul specialist în diabet, nutriție și boli metabolice sau de către medicul cu competență/atestat în diabet, nutriție și boli metabolice și poate fi continuat pe baza scrisorii medicale de către medicii desemnați sau medicii de familie. Medicii de familie pot prescrie în baza scrisorii medicale numai medicamente antidiabetice non-insulinice.b) inițierea tratamentului cu medicamentele antidiabetice non-insulinice se realizează de către medicul specialist în diabet, nutriție și boli metabolice sau de către medicul cu competență/atestat în diabet, nutriție și boli metabolice, pentru bolnavii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, precum și cele prevăzute în protocoale terapeutice, după caz, inclusiv pentru categoriile de bolnavi menționate în Normele metodologice de aplicare a Hotărârii de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate care beneficiază de tratament cu DCI Metforminum.c) prin excepție de la prevederile alin b), medicul de familie poate iniția tratamentul cu DCI Metforminum (antidiabetic non-insulinic) pentru categoriile de bolnavi menționate în Normele metodologice de aplicare a Hotărârii de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.d) achiziția, montarea și eliberarea dispozitivelor medicale specifice diabetului zaharat (pompe de insulină fără senzori de monitorizare continuă a glicemiei, denumite în continuare pompe de insulină, sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, sisteme de monitorizare continuă a glicemiei și consumabilele aferente dispozitivelor medicale specifice) se realizează prin unitățile sanitare cu secții/compartimente de profil care au farmacii cu circuit închis și care au în schema de personal cel puțin un medic de specialitate diabet zaharat, nutriție și boli metabolice/medic cu competență/atestat în diabet, nutriție și boli metabolice care a absolvit un curs de specializare pentru utilizarea acestor dispozitive medicale specifice.e) pompele de insulină și pompele de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei se montează în spitalizare de zi sau în spitalizare continuă, după caz, iar sistemele de monitorizare continuă a glicemiei se montează în spitalizare de zi sau ambulatoriu, după caz, care au farmacii cu circuit închis și care au în schema de personal cel puțin un medic de specialitate diabet zaharat, nutriție și boli metabolice/medic cu competență/atestat în diabet, nutriție și boli metabolice care deține documente ce atestă absolvirea unui curs de specializare pentru utilizarea acestor dispozitive medicale specifice. Montarea dispozitivelor medicale specifice se face la recomandarea medicului de specialitate diabet zaharat, nutriție și boli metabolice/medic cu competență/atestat în diabet, nutriție și boli metabolice, aflat într-o relație contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, care monitorizează bolnavul, pe baza unui referat medical care cuprinde date despre bolnav precum și îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru sistemul recomandat (anexa 14). Medicul de specialitate diabet zaharat, nutriție și boli metabolice/medic cu competență/atestat în diabet, nutriție și boli metabolice din unitatea sanitară care derulează aceste activități, în baza referatului medical programează bolnavul pentru evaluare în vederea acordării dispozitivelor specifice. Eliberarea sistemului de inițiere precum și a materialelor consumabile aferente se realizează prin farmacia cu circuit închis a unităților sanitare care derulează programul.f) Materialele consumabile aferente dispozitivelor specifice acordate în cadrul Programului național de diabet zaharat se eliberează prin farmacia cu circuit închis la o perioadă de 3 luni urmare a prescrierii în ambulatoriu, spitalizare de zi sau spitalizare continuă, după caz, de către medicul de specialitate diabet zaharat, nutriție și boli metabolice/medic cu competență/atestat în diabet, nutriție și boli metabolice din unitățile sanitare care derulează programul.1. Pentru sistemele de monitorizare continuă a glicemiei:1.1. Setul de inițiere constă în: transmiter, serter/serteri de implantare și senzorii aferenți. Necesarul de componente ale setului de inițiere se stabilește pentru o perioadă de 3 luni, în funcție de specificațiile tehnice.1.2. Pentru sistemele de monitorizare continuă a glicemiei materialele consumabile sunt: transmiter, serter/ serteri de implantare și senzori.2. Pentru pompele de insulină:2.1. Setul de inițiere a pompelor de insulină constă în: pompă de infuzie continuă a insulinei,serter de implantare canulă, catetere și rezervoare. Necesarul de componente ale setului de inițiere a pompelor de insulină se stabilește pe o perioada de 3 luni în funcție de specificațiile tehnice.2.2. Pentru pompele de insulină materialele consumabile sunt: serter de implantare canulă,catetere și rezervoare pompa. Necesarul de consumabile pentru pompa de insulină se stabilește pentru o perioadă de 3 luni în funcție de specificațiile tehnice.3. Pentru sistemele de pompă de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei:3.1. Setul de inițiere a sistemului de pompă cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei constă în: pompă de infuzie continuă a insulinei, serter de implantare canulă ,catetere pompă, rezervoare pompă, transmiter cu serter de implantare pentru senzor și senzori. Necesarul de componente ale setului de inițiere se stabilește pentru o perioadă de 3 luni, în funcție de specificațiile tehnice.3.2. Pentru sistemele de pompă de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei materialele consumabile sunt: serter de implantare canula, catetere, rezervoare, transmiter cu serter de implantare pentru sensor și senzori. Necesarul de consumabile pentru pompa de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei se stabilește pentru o perioadă de 3 luni în funcție de specificațiile tehnice.4. Setul de inițiere și consumabilele aferente pentru dispozitivele medicale specifice se acordă după cum urmează:4.1. setul de inițiere, care include consumabile pentru 3 luni, se acordă la data montării dispozitivului specific; după aceste 3 luni, în care bolnavul a utilizat materialele consumabile incluse în setul de inițiere, acesta beneficiază de o prescripție de materiale consumabile aferente dispozitivului specific, la un interval de 3 luni de zile, dar nu mai mult de 3 prescripții pe an în funcție de data montării dispozitivului;4.2. în anul în care bolnavul beneficiază de acordarea consumabilelor aferente dispozitivelor specifice, acestea se prescriu la un interval de 3 luni, de maxim 4 ori pe an/bolnav.g) prescrierea dispozitivelor medicale specifice și a materialelor consumabile se realizează pe condica de prescripție de medicamente și materiale sanitare distinct întocmită în acest sens pentru această activitate, iar eliberarea se face prin farmacia cu circuit închis a unităților sanitare care derulează programul național de diabet zaharat.h) pentru situațiile în care din motive obiective bolnavul nu mai poate folosi senzorii de monitorizare continuă a glicemiei, pompa de insulină, sistemul de de pompă de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei și materialele consumabile aferente acestora rămase neutilizate, acestea sunt returnate unităților sanitare care derulează programul și care le-a acordat bolnavului. în continuare, aceste materiale și dispozitive vor putea fi redistribuite bolnavilor eligibili dacă sunt sigilate (consumabile) sau au fost evaluate de un service autorizat(pompe).i) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele, respectiv materialele sanitare sunt de până la 30, respectiv 31 de zile, după caz, cu excepția medicamentelor specifice tratamentului bolnavilor cu diabet zaharat, cu afecțiuni oncologice, cu scleroză multiplă, osteoporoză, hemofilie, talasemie, hipertensiune arterială pulmonară, epidermoliză buloasă, scleroză tuberoasă, hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină, scleroză sistemică și ulcere digitale evolutive, mucoviscidoză și pentru starea posttransplant, respectiv a seturilor de inițiere și a materialelor consumabile pentru sistemele de pompă de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, pompele de insulină și sistemelor de monitorizare continuă a glicemiei, a materialelor sanitare specifice tratamentului bolnavilor cu epidermoliză buloasă și a testelor de automonitorizare acordate bolnavilor cu diabet zaharat cuprinși în programele naționale de sănătate curative, pentru care perioada poate fi de până la 90/91/92 de zile, după caz, inclusiv la externarea bolnavului - în urma unui episod de spitalizare continuă/spitalizare de zi. Pentru bolnavii cu afecțiuni oncologice și bolnavii cu scleroză multiplă, la stabilirea perioadei de prescriere se vor avea în vedere starea bolnavului la momentul prescrierii și prognosticul bolii; perioada pentru care pot fi prescrise medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum este de până la30- 31 de zile.j) Pentru tratamentul bolnavilor cu afecțiuni oncologice inițierea se face de către medicul oncolog sau hematolog, medicul pediatru cu supraspecializare în hemato-oncologie pediatrică/oncologie pediatrică, competență în oncopediatrie, atestat de studii complementare în oncologie și hematologie pediatrică, medic cu specialitatea oncologie și hematologie pediatrică, după caz. Continuarea tratamentului se face de către medicul oncolog, hematolog sau medic pediatru cu supraspecializare în hemato-oncologie pediatrică/oncologie pediatrică, competență oncopediatrie, atestat de studii complementare în oncologie și hematologie pediatrică, medic cu specialitatea oncologie și hematologie pediatrică sau pe baza scrisorii medicale de către medicii desemnați. Medicii desemnați sunt medicii de familie nominalizați de casa de asigurări de sănătate în situația în care există un deficit de medici oncologi sau hematologi la nivel județean.k) Pentru prescripția medicală electronică on-line, emisă pentru bolnavii cuprinși în programele naționale de sănătate curative și pentru care perioada de prescriere de medicamente poate fi de până la 90/91/92 zile, conform prevederilor lit. i), la cererea asiguratului/persoanei care ridică medicamentele în numele acestuia, cantitatea de medicamente prescrise se poate elibera fracționat de către una sau mai multe farmacii. Prima eliberare se va face în maximum 30 de zile de la data emiterii componentei prescriere. Fiecare eliberare fracționată se va face cu respectarea cantității lunare din fiecare medicament determinată în funcție de cantitatea înscrisă de medic în componenta prescriere. Farmacia/farmaciile care a/au eliberat medicamente fracționat va/vor lista un exemplar (componenta eliberare pentru bolnav) cu medicamentele eliberate, care va fi înmânat bolnavului/persoanei care ridică medicamentele în numele acestuia pentru a se prezenta, în termenul de valabilitate al prescripției, la aceeași sau la altă farmacie, precum și un exemplar al componentei eliberare - cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (4), care se păstrează în evidența proprie împreună cu prescripția medicală (componenta prescriere), urmând a fi prezentat casei de asigurări de sănătate la solicitarea acesteia. Farmacia care eliberează ultima fracțiune din medicamentele prescrise nu va mai lista componenta eliberare pentru bolnav.  +  Articolul 35(1) Achiziția și eliberarea procesoarelor de sunet (partea externă) pentru implanturi cohleare și a procesoarelor de sunet (partea externă) pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă se realizează prin unitățile sanitare prin care se derulează Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive). Pentru a beneficia de procesor de sunet:a) bolnavul care îndeplinește criteriile de eligibilitate se va prezenta în unitatea sanitară care derulează programul și la care se află în evidență în momentul solicitării procesorului de sunet (partea externă), în serviciul de audiologie;b) medicul specialist care realizează activarea și adaptarea procesorului de sunet va menționa în foaia de observație a bolnavului recomandarea pentru procesor de sunet (partea externă) și va completa unul din Formularele pentru înlocuirea procesorului de sunet (partea externă), după caz, la bolnavii eligibili, prevăzute în anexa nr. 11, în baza căruia se realizează eliberarea procesorului de sunet;c) procesorul de sunet (partea externă) va fi eliberat bolnavului după activare și adaptare specifică și va beneficia de o perioadă de garanție conform prevederilor din contractul de achiziție.(2) În cazul procesoarelor ieșite din garanție, care au mai puțin de 7 ani de funcționare (pentru implanturi cohleare), respectiv de 5 ani de funcționare (pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă) și care nu mai pot fi reparate, raportul de service care atestă imposibilitatea reparării se va anexa foii de observație.  +  Articolul 36 Materialele sanitare consumabile utilizate în cadrul Programului național de diabet zaharat și al Programului național de tratament pentru boli rare - epidermoliză buloasă, care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare, pot fi transmise la domiciliul bolnavului în situația în care unitatea sanitară are această posibilitate.  +  Capitolul V RESPONSABILITĂȚILE/OBLIGAȚIILE SPECIFICE ÎN DERULAREA PROGRAMELOR NAȚIONALE DE SĂNĂTATE CURATIVE  +  Articolul 37 Pentru derularea programelor naționale de sănătate curative în cadrul cărora se asigură medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale și altele asemenea, servicii prin tratament Gamma Knife, servicii de diagnosticare și monitorizare a leucemiilor acute, servicii de diagnosticare genetică a tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom), servicii medicale paraclinice, casele de asigurări de sănătate încheie contracte pentru derularea programelor naționale de sănătate curative cu unitățile de specialitate prevăzute la art. 3 alin. (4), care sunt și în relație contractuală pentru furnizare de servicii medicale spitalicești, furnizare de medicamente, respectiv pentru furnizare de servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice, după caz. Medicamentele eliberate în cadrul programelor naționale de sănătate curative, care fac obiectul contractelor cost-volum, se eliberează de către farmacii și unitățile de specialitate în baza actelor adiționale încheiate la contractele pentru derularea programelor naționale de sănătate curative.  +  Articolul 38(1) Pentru derularea Subprogramului de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi din cadrul Programului național de oncologie și a Programului național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică, casele de asigurări de sănătate încheie contracte pentru furnizarea de servicii de radioterapie, respectiv contracte pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu după cum urmează:a) cu unitățile de specialitate prevăzute la art. 3 alin. (4) lit. b) și c) cu care se află în relație contractuală pentru furnizare de servicii medicale spitalicești,b) cu unitățile de specialitate prevăzute la art. 3 alin. (4) lit. b) și c) care au structură aprobată pentru furnizarea de servicii de radioterapie, respectiv pentru furnizarea de servicii de dializă și care se află sau nu se află în relație contractuală pentru furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate.(2) Unitățile de specialitate de la alin. (2) lit. b), în vederea intrării în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii de radioterapie, respectiv pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu, trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:a) să fie organizați în una din formele legale prevăzute de actele normative în vigoare;b) să fie autorizate și să facă dovada acreditării/înscrierii în procesul de acreditare;(3) În vederea intrării în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii de radioterapie, respectiv pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu, unitățile de specialitate de la alin. (2) lit. b) au obligația de a depune la casele de asigurări de sănătate documentele prevăzute în anexele la contractele prevăzute în anexa 4, respectiv anexa 5.  +  Articolul 39Unitățile de specialitate aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru derularea programelor naționale de sănătate curative au obligațiile, sancțiunile precum și condițiile de reziliere, suspendare și încetare a contractului prevăzute în Hotărârea Guvernului privind aprobarea programelor naționale de sănătate și asumate de părțile contractante prin contractele încheiate în acest sens, după modelele de contract prevăzute în anexele nr.1-5 la prezentele Norme tehnice.  +  Articolul 40(1) Casele de asigurări de sănătate, prin direcțiile și structurile de specialitate, au următoarele responsabilități:a) răspund de asigurarea, urmărirea și controlul utilizării fondurilor alocate pentru derularea programelor;b) realizează, pentru fiecare unitate de specialitate și cumulat la nivelul casei de asigurări de sănătate, analiza și monitorizarea derulării programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative prin indicatorii fizici și de eficiență realizați transmiși de unitățile de specialitate;c) raportează Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual, în primele 20 de zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea, sumele alocate de acestea pentru fiecare program/subprogram național de sănătate curativ, sumele utilizate de unitățile sanitare și farmaciile cu circuit deschis care derulează programe, precum și indicatorii fizici și de eficiență realizați, conform machetelor prevăzute la art. 18;d) anual persoana/persoanele de la nivelul casei de asigurări de sănătate responsabilă/responsabile cu programele de sănătate și implicată/implicate în completarea, analiza și transmiterea indicatorilor fizici și de eficiență prevăzuți la lit. c) va/vor participa la analiza și evaluarea indicatorilor raportați în anul precedent;e) evaluează și fundamentează, în raport cu numărul de bolnavi eligibili, consumurile lunare și stocurile de medicamente/materiale sanitare specifice, după caz, necesarul de fonduri pentru asigurarea tratamentului bolnavilor incluși în programe/subprograme naționale de sănătate, inclusiv a tratamentului cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a tratamentului cu medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum;f) analizează și validează prescripțiile medicale eliberate în farmaciile cu circuit deschis în cadrul programelor, în vederea decontării ulterioare precum și DCI-urile ce fac obiectul contractelor -cost volum;g) monitorizează consumul total de medicamente eliberate prin farmaciile cu circuit deschis în cadrul programelor, cu evidențe distincte pentru DCI-urile notate cu (**)1, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată,cu modificările și completările ulterioare;h) analizează și validează în vederea decontării investigațiile medicale paraclinice efectuate și raportate în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale paraclinice;i) repartizează unităților de specialitate fondurile destinate derulării programelor naționale de sănătate curative în funcție de analiza indicatorilor fizici și de eficiență realizați comparativ cu cei prevăzuți, precum și de stocurile existente, analiză efectuată împreună cu coordonatorii județeni/coordonatorii unităților sanitare prin care se derulează programele naționale de sănătate curative;j) publică pe site-ul propriu, pe fiecare program/subprogram/activitate, lista unităților sanitare care au îndeplinit criteriile din chestionarele de evaluare prevăzute în normele tehnice.(2) În relațiile contractuale cu furnizorii, casele de asigurări de sănătate au și următoarele obligații:a) să încheie contracte numai cu furnizorii autorizați și evaluați sau cu furnizorii autorizați și acreditați sau înscriși în procesul de acreditare, după caz, și care au îndeplinit criteriile din chestionarele de evaluare prevăzute în normele tehnice, aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de medicamente cu și fără contribuție personală pentru tratamentul ambulatoriu/furnizare de servicii medicale paraclinice/furnizare de servicii spitalicești, în condițiile legii, precum și cu furnizorii de servicii de dializă, respectiv furnizorii de servicii de radioterapie, și să facă publice, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afișare pe pagina de internet proprie și la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora, pentru informarea asiguraților, precum și valoarea de contract a fiecăruia, în cazul contractelor care au prevăzută o sumă ca valoare de contract, distinct pentru fiecare program/subprogram național de sănătate curativ, și să actualizeze permanent această listă în funcție de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, potrivit legii;b) să deconteze furnizorilor, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoțite de documente justificative transmise pe suport hârtie/în format electronic, după caz, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate și validate de casele de asigurări de sănătate potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum și contravaloarea medicamentelor eliberate, în limita valorii de contract; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă, raportarea în vederea decontării se face în sistem electronic;c) să informeze furnizorii cu privire la condițiile de contractare pentru finanțarea programelor/subprogramelor de sănătate curative suportate din bugetul Fondului, precum și cu privire la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariției unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate;d) să informeze în prealabil furnizorii cu privire la derularea programelor/subprogramelor de sănătate curative și cu privire la orice modificare în modul de derulare a acestora, prin intermediul paginii de internet a casei de asigurări de sănătate, precum și prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu excepția situațiilor impuse de actele normative;e) să efectueze prin structurile de control proprii sau ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate controlul derulării programelor/subprogramelor de sănătate curative, respectiv îndeplinirea obligațiilor contractuale de către furnizorii cu care se află în relație contractuală, conform prevederilor normelor tehnice;f) să înmâneze la data finalizării controlului procesele-verbale de constatare/rapoartele de control/notele de constatare, după caz, furnizorilor de servicii medicale, precum și informațiile despre termenele de contestare, la termenele prevăzute în Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1012/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate;g) să recupereze de la furnizorii care derulează programe naționale de sănătate curative sumele reprezentând contravaloarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare și altor asemenea sau investigațiilor paraclinice, în situația în care asigurații nu erau în drept și nu erau îndeplinite condițiile să beneficieze de aceste, în situația în care furnizorul nu deține documente justificative din care să reiasă efectuarea serviciilor medicale/investigațiilor paraclinice, respectiv administrarea medicamentelor, precum și sumele reprezentând contravaloarea medicamentelor sau materialelor sanitare specifice expirate;h) să sesizeze organele abilitate cu privire la situațiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori, pentru a căror corectitudine furnizorii depun declarații pe propria răspundere;i) să țină evidența distinctă pentru serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale și altele asemenea acordate și decontate din bugetul Fondului pentru bolnavii din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană / Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord , titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, după caz, precum și din alte state cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, care beneficiază de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale acordate pe teritoriul României;j) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare specifice, dispozitivelor medicale și altor asemenea acordate, după caz, posesorilor de card european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană/Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor de formulare/documente emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în perioada de valabilitate a acestora, precum și bolnavilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, în condițiile prevăzute de respectivele documente internaționale, urmând să întocmească ulterior formularele specifice și să le transmită spre decontare, prin intermediul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, instituțiilor competente din statele ai căror asigurați sunt.k) să comunice în format electronic furnizorilor motivarea cu privire la erorile de raportare și refuzul decontării anumitor servicii, cu respectarea confidențialității datelor personale, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data refuzului; să comunice în format electronic furnizorilor cu ocazia regularizărilor trimestriale motivarea sumelor decontate; în situația în care se constată ulterior că refuzul decontării unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza.(3) Sumele încasate și evidențiate distinct pe fiecare furnizor la nivelul caselor de asigurări de sănătate ca urmare a aplicării sancțiunilor pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii se utilizează conform prevederilor legale în vigoare cu aceeași destinație.(4) Reținerea sumelor conform alin. (3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru finanțarea programelor/subprogramelor de sănătate din cadrul programului național curativ.(5) Recuperarea sumelor conform prevederilor alin. (3) se face prin plata directă sau prin executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru finanțarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative.(6) Casele de asigurări de sănătate, prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, anunță Ministerul Sănătății, respectiv ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, odată cu prima constatare, despre sancțiunile aplicate unităților sanitare cu paturi.(7) Casele de asigurări de sănătate aflate în relație contractuală cu furnizorii pentru finanțarea programelor naționale de sănătate, pe lângă obligațiile prevăzute la alin. (2), au obligația de a publica pe site-ul propriu, în termen de 15 zile lucrătoare de la încheierea contractelor, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru fiecare dintre programele naționale de sănătate curative pe care le derulează, precum și execuția înregistrată pe parcursul derulării acestora, detaliat pentru fiecare unitate de specialitate cu care se află în relație contractuală.(8) Casele de asigurări de sănătate au obligația de a publica pe pagina de internet proprie, lista unităților sanitare cu care se afla în relație contractuală pentru finanțarea programelor naționale de sănătate curative.  +  Articolul 41 Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin direcțiile de specialitate, are următoarele responsabilități:a) răspunde de asigurarea, urmărirea, evidențierea și controlul utilizării fondurilor alocate pentru derularea programelor/subprogramelor;b) realizează monitorizarea derulării programelor/subprogramelor prin indicatorii fizici și de eficiență realizați;c) trimestrial și anual, întocmește un raport de analiză comparativă a indicatorilor prevăzuți față de cei realizați pe care îl transmite structurii cu atribuții în elaborarea și coordonarea programelor naționale de sănătate din cadrul Ministerului Sănătății;d) transmite, trimestrial, anual și ori de câte ori este nevoie, structurii din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în elaborarea și coordonarea programelor naționale de sănătate indicatorii fizici și de eficiență ai programelor naționale de sănătate curative, precum și analiza comparativă a indicatorilor realizați față de cei prevăzuți;e) colaborează cu comisiile de experți de la nivelul CNAS, precum și cu coordonatorii naționali desemnați prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pentru implementarea programelor naționale de sănătate curative.  +  Articolul 42 În situația producerii unor întreruperi în funcționarea Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS), constatate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), acestea vor fi comunicate prin publicare pe site-ul propriu la adresa www.cnas.ro, secțiunea informații publice/comunicate de presă. Ordinul emis de președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în condițiile art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 423/2022 se publică pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, la adresa www.cnas.ro, secțiunea informații publice/comunicate de presă.  +  Capitolul VI CONTROLUL DERULĂRII PROGRAMELOR NAȚIONALE DE SĂNĂTATE  +  Articolul 43 Controlul derulării programelor naționale de sănătate curative se realizează de către structura de control a caselor de asigurări de sănătate / Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în conformitate cu prevederile ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1012/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare și are în vedere verificarea respectării prevederilor legale și a obligațiilor contractuale de către furnizorii aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate sau care s-au aflat în relație contractuală cu acestea precum și verificarea serviciilor validate și raportate în baza contractelor încheiate.  +  Articolul 44(1) Furnizorii au obligația de a pune la dispoziția organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naționale de Asigurări de Sănătate toate documentele justificative care atestă furnizarea serviciilor efectuate și raportate în relația contractuală cu casele de asigurări de sănătate, respectiv toate documentele justificative privind sumele decontate din fond.(2) Refuzul furnizorilor de a pune la dispoziția organelor de control toate documentele justificative care atestă furnizarea serviciilor raportate în relația contractuală cu casele de asigurări de sănătate, respectiv toate documentele justificative privind sumele decontate din fond, conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce privește documentele și termenele de punere la dispoziție a acestora, se sancționează conform legii și poate conduce la rezilierea de plin drept a contractului de furnizare de servicii.  +  Articolul 45 Pentru anii 2022, respectiv 2023 controlul anual se va efectua până la data de 15 februarie 2023, respectiv 15 februarie 2024.  +  Capitolul VII METODOLOGIA DE SELECȚIE A UNITĂȚILOR DE SPECIALITATE PENTRU INCLUDEREA ÎN PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE CURATIVE  +  Articolul 46 Pentru includerea în programele naționale de sănătate curative selecția unităților de specialitate se va realiza astfel:a) Unitățile sanitare care solicită includerea în programele naționale de sănătate curative depun la casa de asigurări de sănătate în a cărei rază teritorial-administrativă își desfășoară activitatea cererea de includere în program, însoțită de chestionarul de evaluare completat aferent programului/subprogramului/activității pentru care se face solicitarea. Chestionarele de evaluare cuprind criteriile de includere în program/subprogram/activitate și modelele acestora sunt prevăzute în anexa nr. 16 la prezentele norme tehnice.b) Casa de asigurări de sănătate va face verificarea îndeplinirii criteriilor cuprinse în chestionarul de evaluare prin vizită la sediul unității sanitare și pe baza documentelor puse la dispoziție de aceștia, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data la care cererea a fost depusă la casa de asigurări. în urma verificării, casa de asigurări de sănătate va aviza sau nu îndeplinirea criteriilor cuprinse în chestionar prin completarea cap. 5 din acesta.c) Criteriile sunt obligatorii pentru includerea în programul/subprogramul/activitatea pentru care se face solicitarea.d) Casa de asigurări de sănătate va comunica Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în termen de 5 zile lucrătoare de la data avizării chestionarului de evaluare pentru fiecare program/subprogram/activitate Lista unităților sanitare avizate pentru includere în program/subprogram/activitate;e) Unitățile sanitare avizate depun la casa de asigurări de sănătate în a cărei rază teritorial- administrativă își desfășoară activitatea fundamentarea solicitării de finanțare. în urma analizei acesteia, casa de asigurări de sănătate va stabili necesarul de fonduri în concordanță cu structura organizatorică și dotarea unității sanitare și îl va transmite către Casa Națională de Asigurări de Sănătate.f) Casa Națională de Asigurări de Sănătate va include unitățile sanitare avizate în lista unităților care derulează programul/subprogramul, cu încadrarea în bugetul aprobat, precum și cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (4) lit. c), după depunerea la Casa Națională de Asigurări de Sănătate a solicitărilor de finanțare de către casele de asigurări.g) Pentru unitățile sanitare aflate la data de 31.03.2017 în relație contractuală pentru derularea programelor/subprogramelor naționale de sănătate, care au fost evaluate, dar nu au îndeplinit toate criteriile cuprinse în chestionarele de evaluare, acestea vor fi avizate, cu plan de conformare, de către casa de asigurări de sănătate și de direcția de sănătate publică până la data de 31.12.2022. Neîndeplinirea criteriilor la data mai sus menționată duce la încetarea de drept a contractului și nu mai poate fi prelungit prin act adițional.h) Avizarea unităților sanitare în baza criteriilor cuprinse în chestionarele de evaluare se menține pe durata valabilității actelor normative în vigoare, cu excepția situațiilor în care apar modificări în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor din chestionarele de evaluare.i) În anexele la anexa nr. 16, prevederile cap. 2 pct. II și cap. 3 se aplică unităților sanitare publice, potrivit dispozițiilor Ordinului ministrului sănătății nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului ministrului sănătății nr. 1.224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal. Pentru unitățile sanitare private numărul de personal și modul de organizare și asigurare a continuității asistenței medicale sunt reglementate prin normele proprii de organizare și funcționare ale unității.j) În anexele la anexa nr. 16, prevederile cap. 2 privind structura de specialitate în prevenirea infecțiilor nosocomiale asociate asistenței medicale se aplică unităților sanitare publice și private cu paturi, potrivit dispozițiilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare.  +  Capitolul VIII CREDITELE BUGETARE ȘI DE ANGAJAMENT AFERENTE PROGRAMELOR NAȚIONALE DE SĂNĂTATE CURATIVE PENTRU AN 2022
  Denumire program de sănătateCredite de angajament an 2022Credite bugetare pentru an 2022
  Programul național de oncologie, din care:3.630.675,003.200.781,00
  Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți si copii)*3.060.848,002.849.830,00
  Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologiceprin PET - CT15.224,0028.616,00
  Subprogramul de reconstrucție mamara după afecțiuni oncologice prin endoprotezare508,00522,00
  Subprogramul de diagnostic si de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic si/sau FISH si examen de biologie moleculara la copii si adulți3.885,003.404,00
  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate in regim de spitalizare de zi (adulți si copii).550.189,00318.392,00
  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing si neuroblastom) la copii si adulți21,0017,00
  Programul național de diabet zaharat2.137.251,002.016.447,00
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umana51.579,0056.209,00
  Programul național de tratament pentru boli rare*521.866,00395.381,00
  Programul național de tratament al bolilor neurologice*152.075,00137.595,00
  Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei187.675,00170.310,00
  Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive)20.697,0015.638,00
  Programul național de boli endocrine1.626,001.551,00
  Programul național de ortopedie92.905,0078.424,00
  Programul național de terapie intensiva a insuficientei hepatice364,00303,00
  Programul național de boli cardiovasculare336.113,00195.532,00
  Programul național de sănătate mintală2.874,002.766,00
  Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care:38.426,0015.014,00
  Subprogramul de radiologie intervențională26.140,0012.506,00
  Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos10.740,001.636,00
  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil373,00208,00
  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular1.173,00664,00
  Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică1.365.322,001.223.436,00
  Programul național de PET-CT53.433,0020.542,00
  Total8.592.881,007.529.929,00
  Cost volum1.433.139,001.400.569,00
  Total General10.026.020,008.930.498,00
  * Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct.
   +  Capitolul IX STRUCTURA PROGRAMELOR NAȚIONALE DE SĂNĂTATE CURATIVE APROBATE PENTRU ANUL 2022 ȘI 2023, FINANȚATE DIN BUGETUL FONDULUI NAȚIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE  +  PROGRAMUL NAȚIONAL DE BOLI CARDIOVASCULARE Obiective:– tratamentul bolnavilor cu afecțiuni cardiovasculare prin:a) proceduri de cardiologie intervențională;b) proceduri de chirurgie cardiovasculară;c) proceduri de chirurgie vasculară;d) proceduri de cardiologie intervențională pentru malformațiile cardiace. Activități:a) tratamentul bolnavilor cu stenoze arteriale severe prin proceduri de dilatare percutană în raport cu profilul clinic și aspectul morfofuncțional;b) tratamentul bolnavilor cu aritmii rezistente la tratament convențional prin proceduri de electrofiziologie;c) tratamentul bolnavilor cu bradiaritmii severe prin implantare de stimulatoare cardiace de diverse tipuri, în raport cu profilul clinic și electrofiziologic al aritmiei și cu starea clinică a bolnavului;d) tratamentul bolnavilor cu aritmii complexe prin proceduri de ablație;e) tratamentul bolnavilor cu aritmii ventriculare maligne rezistente la tratamentul convențional prin implantarea de defibrilatoare interne;f) tratamentul bolnavilor cu insuficiență cardiacă, durată crescută a complexului QRS pe electrocardiogramă și fracție de ejecție < 35% prin implantarea de dispozitive de resincronizare cardiacă severă;g) tratamentul bolnavilor cu patologie cardiovasculară și indicație chirurgicală prin proceduri de chirurgie cardiovasculară (adulți și copii);h) tratamentul bolnavilor cu anevrisme aortice prin tehnici hibride;i) tratamentul bolnavilor cu stenoze aortice, declarați inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, prin tehnici transcateter;j) tratamentul bolnavilor cu insuficiență cardiacă în stadiul terminal prin asistare mecanică a circulației pe termen lung;k) tratamentul bolnavilor cu patologie vasculară și indicație chirurgicală prin proceduri de chirurgie vasculară;l) tratamentul malformațiilor cardiace congenitale prin proceduri de cardiologie intervențională. Criterii de eligibilitate:a) pentru proceduri de dilatare percutană a stenozelor arteriale: bolnavi cu stenoze arteriale severe cu indicație de dilatare percutană;b) pentru proceduri de electrofiziologie: bolnavi cu aritmii rezistente la tratamentul convențional;c) pentru implantare de stimulatoare cardiace: bolnavi cu bradiaritmii severe, cu indicații de implantare de stimulatoare cardiace;d) pentru tratamentul prin proceduri de ablație al bolnavilor cu fibrilație atrială, tahicardie atrială focală, flutter atrial atipic, extrasistole atriale și ventriculare, tahicardii ventriculare sau alte aritmii la care metodele de ablație convenționale nu au fost eficace ori sunt considerate riscante. Ablația este indicată la acești bolnavi când tratamentul medicamentos sau prin alte mijloace nu a fost eficace, nu este tolerat ori nu este acceptabil de prima intenție conform ghidurilor actuale;e) pentru implantare de defibrilatoare interne: bolnavi cu aritmii ventriculare maligne rezistente la tratament convențional; bolnavi cu risc crescut de moarte subită;f) pentru implantare de dispozitive de resincronizare cardiacă: bolnavi cu insuficiență cardiacă, durată crescută a complexului QRS pe electrocardiogramă și fracție de ejecție < 35%;g) pentru proceduri de chirurgie cardiovasculară: bolnavi cu boli cardiovasculare cu indicație chirurgicală fără contraindicații majore;h) pentru tratamentul prin tehnici hibride: bolnavi cu anevrisme aortice cu acces vascular iliac sau femural adecvat, cu margine liberă nonanevrismală de cel puțin 1 cm de emergența arterelor renale și un diametru vascular cu 10 - 20% mai mic decât stentul disponibil de a fi implantat, cu anatomie favorabilă tratamentului endovascular (diametru peste 5 cm, diametru de 4 - 5 cm, dar care a crescut cu > 0,5 cm în ultimele 6 luni, diametru mai mare decât dublul calibrului aortei infrarenale, angulație mai mică a coletului anevrismal de 60°, diametru iliac > 7 mm sau care să permită introducerea unei teci de 19F, angulații ale arterelor iliace < 120°);i) pentru tratamentul prin tehnici transcateter: bolnavi cu stenoză aortică strânsă simptomatică, declarați inoperabili sau cu risc chirurgical mare, conform analizei din partea echipei medico-chirurgicale și la care se consideră că se va putea îmbunătăți calitatea vieții, iar speranța de viață va fi > 1an după efectuarea procedurii;j) pentru tratamentul prin asistare mecanică a circulației pe termen lung: bolnavi cu insuficiență cardiacă în stadiul terminal:– bolnavi ce au contraindicații pentru transplantul cardiac sau ca terapie de așteptare "bridge to therapy" pentru transplant;– bolnavi cu simptome severe și cu IC refractară la terapia convențională ce devin dependenți de terapia cu inotrope pozitive/vasopresoare >14 zile sau dependenți de BCIA > 7 zile și care au o scădere semnificativă a funcției sistolice (FE VS < 25%);– bolnavi la care VO2 < 14 ml/kg/min sau mai puțin de 50% din valoarea standardizată în funcție de vârstă, sex și greutate;– bolnavi la care indexul cardiac este < 2 l/min/mp, în ciuda terapiei concomitente cu substanțe inotrope pozitive;k) pentru proceduri de chirurgie vasculară: bolnavi cu afecțiuni vasculare cu indicație chirurgicală fără contraindicații majore;l) pentru proceduri de cardiologie intervențională în tratamentul malformațiilor cardiace congenitale: bolnavi cu malformații congenitale ale adultului sau copilului, care pot fi rezolvate prin proceduri de cardiologie intervențională. Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:a) numărul de bolnavi tratați prin proceduri de dilatare percutană/an: 13.889;b) numărul de bolnavi tratați prin proceduri terapeutice de electrofiziologie/an: 1.184;c) numărul de bolnavi tratați prin implantare de stimulatoare cardiace/an: 5.726d) numărul de bolnavi cu aritmii complexe tratați prin proceduri de ablație/an: 598e) numărul de bolnavi tratați prin implantare de defibrilatoare interne/an: 834f) numărul de bolnavi tratați prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă/an: 245g) numărul de bolnavi (adulți) tratați prin intervenții de chirurgie cardiovasculară/an: 4.379h) numărul de bolnavi cu anevrisme aortice tratați prin tehnici hibride/an: 140i) numărul de bolnavi cu stenoze aortice, declarați inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, tratați prin tehnici transcateter/an: 736j) numărul de bolnavi cu insuficiență cardiacă în stadiul terminal tratați prin asistare mecanică a circulației pe termen lung/an: 13k) numărul de bolnavi (copii) tratați prin intervenții de chirurgie cardiovasculară/an: 404l) numărul de bolnavi tratați prin intervenții de chirurgie vasculară/an: 3.365m) numărul de copii cu malformații cardiace congenitale tratați prin intervenții de cardiologie intervențională/an: 106n) numărul de adulți cu malformații cardiace congenitale tratați prin intervenții de de cardiologie intervențională/an: 562) indicatori de eficiență:a) cost mediu/bolnav tratat prin dilatare percutană/an: 2.291 lei;b) cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie/an: 6.397 lei;c) cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulator cardiac/an: 3.159 lei;d) cost mediu/bolnav cu aritmii complexe tratat prin proceduri de ablație/an: 17.852 lei;e) cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilator intern/an: 13.317 lei;f) cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulator de resincronizare cardiacă/an: 8.691 lei;g) cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenții de chirurgie cardiovasculară/an: 9.131 lei;h) cost mediu/bolnav cu anevrism aortic tratat prin tehnici hibride/an: 44.282 lei;i) cost mediu/bolnav cu stenoze aortice, declarat inoperabil sau cu risc chirurgical foarte mare, tratat prin tehnici transcatete/an: 102.406 lei;j) cost mediu/bolnav cu insuficiență cardiacă în stadiul terminal tratat prin asistare mecanică a circulației pe termen lung/an: 421.157 lei;k) cost mediu/bolnav (copil) tratat prin intervenții de chirurgie cardiovasculară/an: 10.755 lei;l) cost mediu/bolnav tratat prin intervenții de chirurgie vasculară/an: 910 lei;m) cost mediu/copil cu malformații cardiace congenitale tratat prin intervenții de cardiologie intervențională/an: 8.492-lei;n) cost mediu/adult cu malformații cardiace congenitale tratat prin intervenții de cardiologie intervențională/an: 11.156-lei. Natura cheltuielilor programului:– cheltuieli pentru dispozitive medicale și materiale sanitare specifice tratamentului prin procedeele specifice. Unități care derulează programul:1) proceduri de dilatare percutană a stenozelor arteriale:a) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" București;b) Spitalul Universitar de Urgență București;c) Spitalul Clinic de Urgență București;d) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila;e) Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Ioan" București;f) Spitalul Clinic de Urgență "Elias";g) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;h) Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara;i) Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca; j) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iași;k) Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca; l) l) Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea; m) Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov; n) Spitalul de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu";o) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca; p) Clinicile ICCO Brașov;q) Spitalul Județean de Urgență Baia Mare; r) Spitalul Județean de Urgență Ploiești;s) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș;ș) Societatea Comercială Clinica Polisano Sibiu;t) Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni" București;ț) Spitalul Județean de Urgență Pitești;u) Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova;v) Spitalul Județean de Urgență Satu Mare;x) Spitalul Județean de Urgență "Sfântul Ioan cel Nou" Suceava;y) Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad;y) S.C. Centrul Medical Policlinico di Monza - S.R.L. - București;aa) S.C. Sanador - S.R.L. - București;ab) Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon" - Iași;ac) S.C. Teo Health - S.A. - Spitalul Sf. Constantin Brașov;2) proceduri de electrofiziologie a aritmiilor:a) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" București;b) Spitalul Universitar de Urgență București;c) Spitalul Clinic de Urgență București;d) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila;e) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;f) Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara;g) Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;h) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iași;i) Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova;j) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca;k) Spitalul Clinic Colentina București;l) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș;m) SC Clinica Polisano SRL - Sibiu;n) S.C. Centrul Medical Policlinico di Monza - S.R.L. - București;o) S.C. Sanador - S.R.L. - București.3) implantare de stimulatoare cardiace:a) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" București;b) Spitalul Universitar de Urgență București;c) Spitalul Clinic de Urgență București;d) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila;e) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;f) Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara;g) Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;h) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iași;i) Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova;j) Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Ioan" București;k) Spitalul Clinic Colentina București;l) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca;m) Spitalul Județean de Urgență Baia Mare;n) Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu;o) Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța;p) Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad;q) Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov;r) Spitalul de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu";s) Clinicile ICCO Brașov;ș) Spitalul Județean de Urgență Ploiești;t) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș;ț) Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni" București;u) Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea;v) SC Clinica Polisano SRL - Sibiu;w) Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon" Iași;x) Spitalul Universitar de Urgență Elias - București;y) S.C. Centrul Medical Policlinico di Monza - S.R.L. - București;z) S.C. Sanador - S.R.L. - București.4) proceduri de ablație:a) Spitalul Clinic de Urgență București;b) Spitalul Universitar de Urgență București;c) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca;d) Spitalul Clinic Colentina București;e) Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara;f) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iași;g) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș;h) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;i) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" București;j) SC Clinica Polisano SRL - Sibiu;k) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila" București;l) Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;m) Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova;n) S.C. Centrul Medical Policlinico di Monza - S.R.L. - București;o) S.C. Sanador - S.R.L. - București;5) implantare de defibrilatoare interne:a) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" București;b) Spitalul Universitar de Urgență București;c) Spitalul Clinic de Urgență București;d) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila;e) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș;f) Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara;g) Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;h) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iași;i) Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova;j) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca;k) Spitalul Județean de Urgență Baia Mare;l) Spitalul de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu";m) Spitalul Clinic Colentina București;n) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;o) SC Clinica Polisano SRL - Sibiu;p) Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon" Iași;q) Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad;r) S.C. Centrul Medical Policlinico di Monza - S.R.L. - București;s) S.C. Sanador - S.R.L. - București;ș) Spitalul Universitar de Urgență Elias;t) Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu;ț) Spitalul S.C. Pelican Impex - S.R.L. Oradea;u) Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.6) resincronizare cardiacă în insuficiența cardiacă severă:a) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" București;b) Spitalul Universitar de Urgență București;c) Spitalul Clinic de Urgență București;d) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila;e) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;f) Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara;g) Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;h) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iași;i) Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova;j) Spitalul Clinic Colentina București;k) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș;l) SC Clinica Polisano SRL - Sibiu;m) S.C. Centrul Medical Policlinico di Monza - S.R.L. - București;n) S.C. Sanador - S.R.L. - București;o) Spitalul Universitar de Urgență Elias;p) Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu" București;q) Spitalul S.C. Pelican Impex - S.R.L. Oradea.7) proceduri de chirurgie cardiovasculară adulți:a) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" București;b) Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;c) Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara;d) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș;e) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iași;f) Spitalul Clinic de Urgență București;g) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila;h) Spitalul Universitar de Urgență București;i) Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța;j) Spitalul de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu";k) SC Clinica Polisano SRL - Sibiu;l) S.C. Sanador - S.R.L. - București;m) S.C. Centrul Medical Policlinico di Monza - S.R.L. - București;n) Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea;o) S.C. Teo Health - S.A. - Spitalul Sf. Constantin Brașov.8) proceduri de chirurgie cardiovasculară copii:a) Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;b) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș;c) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iași;d) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "M. S. Curie";e) S.C. Centrul Medical Policlinico di Monza - S.R.L. - București;f) Societatea Comercială Clinica Polisano Sibiu;g) S.C. Teo Health - S.A. - Spitalul Sf. Constantin Brașov;h) Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara9) proceduri prin tehnici hibride:a) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" București;b) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iași;c) Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea;d) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila;e) Spitalul de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu";f) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și transplant târgu Mureș;g) SC Clinica Polisano SRL - Sibiu;h) Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;i) S.C. Sanador - S.R.L. - București;j) Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brânzeu" Timișoara;k) Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara;l) Spitalul Universitar de Urgență București;m) Spitalul Județean de Urgență Baia Mare;n) S.C. Teo Health - S.A. - Spitalul Sf. Constantin Brașov;o) S.C. Centrul Medical Policlinico di Monza - S.R.L. - București;p) Spitalul Clinic de Urgență București;q) Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon" Iași.10) proceduri prin tehnici transcateter:a) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" București;b) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iași;c) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila;d) Spitalul de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu";e) SC Clinica Polisano SRL - Sibiu;f) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și transplant târgu Mureș;g) Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;h) Spitalul Universitar de Urgență București;i) S.C. Sanador - S.R.L. - București;j) S.C. Centrul Medical Policlinico di Monza - S.R.L. - București;k) Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara;l) Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea;m) S.C. Teo Health - S.A. - Spitalul Sf. Constantin Brașov;n) Spitalul Clinic de Urgență București.11) proceduri prin asistare mecanică a circulației pe termen lung:a) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" București;b) Spitalul de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu";c) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș;d) Spitalul Clinic de Urgență București;12) proceduri de chirurgie vasculară:a) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" București;b) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila;c) Spitalul Universitar de Urgență București;d) Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Pantelimon" București;e) Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;f) Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca - Secția clinică de chirurgie vasculară;g) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;h) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iași;i) Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon" Iași;j) Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara;k) Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu;l) Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța;m) Spitalul Județean de Urgență Brașov;n) Spitalul Județean de Urgență "Sf. Ioan cel Nou" Suceava;o) Spitalul de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu";p) Spitalul Județean de Urgență Baia Mare;q) Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara;r) Spitalul Universitar de Urgență Elias;s) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș;ș) S.C. Sanador - S.R.L. - București;t) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "M.S. Curie" - București;ț) Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea;u) S.C. Teo Health - S.A. - Spitalul Sf. Constantin Brașov;v) S.C. Centrul Medical Policlinico di Monza - S.R.L. - București.13) proceduri de cardiologie intervențională în tratamentul copiilor cu malformații cardiace congenitale:a) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "M. S. Curie";b) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș;c) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iași;d) Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;e) S.C. Sanador - S.R.L. - București.14) proceduri de cardiologie intervențională în tratamentul adulților cu malformații cardiace congenitale:a) Spitalul Universitar de Urgență București;b) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" București;c) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iași;d) Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara;e) Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;f) S.C. Centrul Medical Policlinico di Monza - S.R.L. - București;g) S.C. Sanador - S.R.L. - București;h) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila" București;i) Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu" București;j) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș.  +  PROGRAMUL NAȚIONAL DE ONCOLOGIE Obiective:a) tratamentul medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice;b) reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare;c) diagnosticul și monitorizarea leucemiilor acute la copii și adulți;d) radioterapia bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi;e) diagnosticul genetic al tumorilor solide maligne la copii și adulți. Structură:1. Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice;2. Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare;3. Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți;4. Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi;5. Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți.  +  Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)  +  Activități:a) asigurarea tratamentului specific bolnavilor cu afecțiuni oncologice: citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de creștere și inhibitori de osteoclaste în spital și în ambulatoriu;b) asigurarea tratamentului specific cu terapii avansate CAR-T, în spital.  +  Criterii de eligibilitate:1. Criterii de includere în subprogram:a) pentru activitatea de asigurare a tratamentului specific (citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de creștere și inhibitori de osteoclaste), în spital și în ambulatoriu, bolnavilor cu afecțiuni oncologice: după stabilirea diagnosticului de boală neoplazică și stadializarea extensiei tumorale, conform procedurilor recomandate de ghidurile și tratatele naționale și internaționale recunoscute;b) pentru activitatea de asigurare a tratamentului specific cu terapii avansate CAR-T, în spital: bolnavi copii și adolescenți și bolnavi adulți tineri, cu vârsta cuprinsă până la 25 ani inclusiv, cu leucemie acută limfoblastică (LAL) cu celule B, refractar, în recădere posttransplant, în a doua recădere sau recăderi ulterioare, precum și bolnavi adulți cu limfom difuz, cu celulă mare de tip B, recidivant sau refractar (DLBCL), după două sau mai multe linii de terapie sistemică.2. Criterii de excludere în subprogram:a) pentru activitatea de asigurare a tratamentului specific (citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de creștere și inhibitori de osteoclaste), în spital și în ambulatoriu, bolnavilor cu afecțiuni oncologice: după epuizarea dozelor de citostatice recomandate sau a timpului de acordare a tratamentului sau la solicitarea bolnavului, după caz.3. Criterii de reincludere în subprogram:a) pentru activitatea de asigurare a tratamentului specific (citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de creștere și inhibitori de osteoclaste), în spital și în ambulatoriu, bolnavilor cu afecțiuni oncologice: la constatarea recidivei sau a progresiei bolii stabilizate, când bolnavul necesită reinstituirea tratamentului antineoplazic. Terapia cu CAR-T reprezintă o singură administrare.  +  Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice pentru care se asigură tratamentul specific (citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de creștere și inhibitori de osteoclaste), în spital și în ambulatoriu/an: 143.661;b) număr de bolnavi cu terapie avansată CAR-T tratați/an: 20;2) indicatori de eficiență:a) cost mediu/bolnav cu afecțiuni oncologice pentru care se asigură tratamentul specific (citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de creștere și inhibitori de osteoclaste), în spital și în ambulatoriu/an: 19.511 lei;b) cost mediu/bolnav cu terapie avansată CAR-T tratat/an: 1.488.857,40 lei.  +  Natura cheltuielilor subprogramului:– cheltuieli pentru medicamente specifice (citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de creștere, inhibitori de osteoclaste), precum și pentru terapia avansată CAR-T.  +  Unități care derulează subprogramul:1. tratamente specifice bolnavilor cu afecțiuni oncologice și onco-hematologicea) unități sanitare care au în structură secții, compartimente, ambulatorii de specialitate sau cabinete medicale,b) unități sanitare aparținând ministerelor cu rețea sanitară proprie;c) farmacii cu circuit deschis;2. terapie avansată CAR-T:– Institutul Clinic Fundeni - București.  +  Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare  +  Activități;– asigurarea endoprotezelor mamare pentru reconstrucția mamară după afecțiuni oncologice.  +  Criterii de eligibilitate: Criterii de includere:– evaluare oncologică de etapă, care să avizeze explicit indicația de reconstrucție mamară, imediată sau secundară Criterii de excludere:– protocol terapeutic oncologic ce nu permite efectuarea tratamentului reconstructiv;– afecțiuni sistemice severe, care în urma evaluărilor interdisciplinare contraindică intervenția sau anestezia generală.  +  Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:– număr de bolnavi tratați/an: 203;2) indicatori de eficiență:– cost mediu/bolnav tratat/an: 2.579 lei.Natura cheltuielilor subprogramului: endoproteze mamare pentru reconstrucția mamară  +  Unități care derulează subprogramul:a) Spitalul Clinic de Urgență București;b) Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arsenie" București;c) Spitalul Universitar de Urgență București;d) Spitalul Clinic de Chirurgie Plastică, Reconstructivă și Arsuri "Steaua" București;e) Spitalul Militar de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu" București;f) Spitalul Clinic de Urgență Sf. Ioan București;g) Spitalul Universitar de Urgență Elias București;h) Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" București;i) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca;j) Spitalul Județean de Urgență Constanța;k) Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova;l) Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sfântul Spiridon" Iași;m) Spitalul Clinic Județean Oradea;n) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;o) Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara;p) Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara;q) Institutul Regional de Oncologie Iași;r) Spital Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila";s) Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuță" Cluj-Napoca.  +  Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți  +  Activități:– asigurarea serviciilor pentru diagnosticul inițial și de certitudine al leucemiei acute și pentru monitorizarea bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute.  +  Criterii de includere:a) diagnosticul inițial și de certitudine al leucemiei acute:– bolnavi cu diagnostic prezumtiv de leucemie acută dovedit obligatoriu printr-un examen citomorfologic efectuat anterior trimiterii spre investigare complexă prin imunofenotipare, citogenetică și biologie moleculară;b) monitorizarea bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute;– bolnavi cu diagnostic de leucemie acută în tratament medicamentos.  +  Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul inițial al leucemiei acute/an: 321;b) număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare/an: 766;c) număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic și/sau FISH/an: 324;d) număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară/an: 509;e) număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin imunofenotipare/an: 524;f) număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen citogenetic și/sau FISH/an: 61;g) număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen de biologie moleculară/an: 292. NOTĂ: Bolnavul care a beneficiat de servicii pentru diagnosticul inițial al leucemiei acute poate efectua 1, 2 sau 3 dintre examenele pentru diagnostic de certitudine.2) indicatori de eficiență:a) tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul inițial al leucemiei acute (medulogramă și/sau examen citologic al frotiului sanguin, colorații citochimice): 201 lei;b) tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare: 1.309 lei;c) tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic și/sau FISH: 834,5 lei;d) tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară: 600 lei;e) tarif/bolnav cu diagnostic de leucemie acută beneficiar de serviciu pentru monitorizarea bolii minime reziduale prin imunofenotipare: 1.309 lei;f) tarif/bolnav cu diagnostic de leucemie acută beneficiar de serviciu pentru monitorizarea bolii minime reziduale prin examen citogenetic și/sau FISH: 834,5 lei;g) tarif/bolnav cu diagnostic de leucemie acută beneficiar de servicii pentru monitorizarea bolii minime reziduale prin examen de biologie moleculară: 600 lei.  +  Natura cheltuielilor subprogramului:– servicii pentru diagnosticul inițial și de certitudine al leucemiilor acute și pentru monitorizarea bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute.  +  Unități care derulează subprogramul:a) Institutul Clinic Fundeni;b) Spitalul Universitar de Urgență București;c) Spitalul Clinic Colțea București;d) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" Timișoara;e) Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuță" Cluj-Napoca;f) Institutul Regional de Oncologie Iași;g) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.  +  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi  +  Activități– asigurarea serviciilor de radioterapie (radioterapie cu ortovoltaj, radioterapie cu accelerator liniar 2D, radioterapie cu accelerator liniar 3D, radioterapie IMRT, brahiterapie) a bolnavilor cu afecțiuni oncologice.  +  Criterii de eligibilitate a bolnavilor oncologici:a) criterii de includere: bolnavi cu afecțiuni oncologice, la recomandarea comisiei medicale de indicație terapeutică formată din cel puțin un medic radioterapeut, un medic oncolog și medicul curant al bolnavului, putând face apel în funcție de caz la următoarele specialități: chirurgie, chirurgie oncologică, imagistică medicală, anatomopatologie;b) criterii de întrerupere: întreruperea tratamentului prin radioterapie poate fi propusă de către medicul radioterapeut curant comisiei de indicație terapeutică în următoarele situații: decizia bolnavului, evoluția bolii sub tratament, apariția de efecte secundare sau complicații acute ale tratamentului care pun în pericol viața bolnavului, evoluția la distanță a bolii în timpul radioterapiei.  +  Indicații de tratament de radioterapie:a) Radioterapie cu ortovoltaj/kilovoltaj - tumori cutanate, tumori superficiale la care se poate documenta că izodoza de 90% se suprapune tumorii, în condiții ideale (constante electrice, filtrare, geometria fasciculelor), tumori semiprofunde și profunde;b) Radioterapie cu accelerator liniar 2D - tratamente paliative sau simptomatice, tratamente cu intenție curativă la bolnavi selecționați (pelvis prin tehnica "box", cancer mamar, cancere ORL - ex. cancer laringian operat);c) Radioterapie cu accelerator liniar 3D - tratamente cu intenție curativă, paliație sau tratamente simptomatice la bolnavi selecționați - speranța de viață neafectată de patologie asociată, tumori cerebrale, iradieri profilactice;d) IMRT - tratamentul radiologic în cancerele ORL, cancerul prostatei, iradierea recidivelor sau a tumorilor după "geographic miss", în toate situațiile în care se poate documenta o distribuție mai bună a dozei față de iradierea 3D conformațională - tumori cerebrale sau ale sistemului nervos central (ex. iradiere cranio-spinală), iradiere după intervenții limitate în cancerul mamar, la bolnave cu sâni mari, iradierea peretelui toracic după mastectomie, cancer esofagian, cancer pulmonar cu intenție curativă, cancer al canalului anal, cancerul traheei, radioterapie pediatrică;e) Brahiterapie:a. Brahiterapie intracavitară - iradiere exclusivă sau suplimentarea dozei în cancerele colului și corpului uterin, iradiere paliativă endobronșică sau esofagiană, cancere ale rinofaringelui accesibile, pentru suplimentarea dozei sau iradierea paliativă a recidivelor, cancerul foselor nazale, cancerul conductului auditiv extern, tumori ale vaginului, rectului și anusului;b. Brahiterapie interstițială - cancerul canalului anal, cancerul sânului, cancerul prostatei, cancerul pleoapei, sarcoame, tumori superficiale;c. Brahiterapie de contact - folosește aplicatori speciali, pentru tumori cutanate sau superficiale.  +  Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu ortovoltaj/an: 113;b) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu accelerator liniar 2D/an: 255;c) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu accelerator liniar 3D/an: 3.856;d) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie IMRT/an: 18.972;e) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin brahiterapie/an: 1.790-.2) indicatori de eficiență:a) tarif/serviciu de radioterapie cu ortovoltaj: 29 leib) tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 2D: 180 lei;c) tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 3D: 320 leid) tarif/serviciu de radioterapie IMRT: 640 lei;e) tarif/serviciu de brahiterapie: 302 lei.  +  Natura cheltuielilor subprogramului– cuprinde toate cheltuielile necesare realizării serviciilor de radioterapie, inclusiv serviciile efectuate sau documentele eliberate în strânsă legătură și în vederea efectuării serviciului medical respectiv.  +  Unități care derulează subprogramul:a) unitățile sanitare publice cu structuri de profil;b) unități sanitare private autorizate/avizate și evaluate în condițiile legii;c) unități sanitare aparținând ministerelor cu rețea sanitară proprie care au structuri de profil.  +  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți  +  Activități:– asigurarea serviciilor pentru diagnosticul genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți.  +  Criterii de includere:– bolnavi cu diagnostic prezumtiv de tumori solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom).  +  Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru neuroblastom/an: 9;b) număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru sarcom Ewing/an: 13.2) indicatori de eficiență:a) tarif/bolnav beneficiar de serviciu de testare genetică pentru neuroblastom: 701 lei;b) tarif/bolnav beneficiar de serviciu de testare genetică pentru sarcom Ewing: 701 lei.  +  Natura cheltuielilor subprogramului:– servicii pentru diagnosticul genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom).  +  Unități care derulează subprogramula) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș" București;b) Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuță" Cluj-Napoca.  +  PROGRAMUL NAȚIONAL DE TRATAMENT AL SURDITĂȚII PRIN PROTEZE AUDITIVE IMPLANTABILE  +  Activități:1) Reabilitarea auditivă prin implant cohlear și implant auditiv de trunchi cerebral:1.1. Sisteme de implant cohlear (componentă internă și procesor de sunet extern);1.2. Componente interne pentru implant cohlear1.3. Sisteme de implant auditiv de trunchi cerebral (componentă internă și procesor de sunet extern);1.4. Componente interne pentru implant auditiv de trunchi cerebral.  +  Criteriile de eligibilitate (sunt valabile pentru fiecare ureche în parte; gradul hipoacuziei se stabilește conform criteriilor BIAP: Rec 02-1Audiometric Classification ofHearing Impairments):1.1. Sisteme de implant cohlear (tipul de implantare - uni- sau bilaterală, simultană sau secvențială, la copil sau la adult - este stabilit de echipa de implant în funcție de specificul fiecărui bolnav):1.1.a) Copii (până la împlinirea vârstei de 18 ani) - eligibilitatea cumulează criterii de vârstă și criterii audiologice *Criteriul vârstei de implantare:1.1.a.1. În surditatea prelinguală cu indicații audiometrice pentru implant cohlear, implantarea trebuie să se facă cât mai devreme posibil pentru rezultate cât mai rapide și mai bune în înțelegerea și dezvoltarea vorbirii; implantarea tardivă reduce șansele unei bune reabilitări;1.1.a.2. În surditatea profundă congenitală, implantarea cohleară după vârsta de 6 ani împliniți nu este indicată decât în cazuri particulare: copil sau adolescent motivat, cu așteptări realiste, integrat în comunicarea orală, școlarizat în învățământ de masă sau cu perspective foarte probabile de integrare în școală normală și în comunicarea auditiv-verbală sau cazurile cu multihandicap (de ex. surdo- cecitate) cu performanțe previzibil limitate, dar care pot reprezenta singura interacțiune senzorială cu mediul extern.1.1.a.3. În surditatea de cauză meningitică, implantarea cohleară este considerată o urgență din cauza posibilei osificări cohleare. **Criterii audiologice:1.1.a.4. În hipoacuzia profundă implantarea cohleară este indicată dacă câștigul protetic cu proteză convențională nu poate garanta audiția sunetelor pentru o bună dezvoltare a limbajului.1.1.a.5. În hipoacuzia severă progresivă sau brusc instalată la copilul cu limbaj dezvoltat, implantarea cohleară se poate face pentru cazurile cu discriminare vocală sub 60% la 60 dB în audiometrie vocală în câmp liber efectuată pe urechea interesată, în cea mai bună condiție de protezare auditivă convențională, în liniște, folosind cuvinte bisilabice - liste adaptate vârstei dintr-un material de testare omologat/validat clinic (ex. RoVoIs);pentru copiii fără limbaj achiziționat, dacă se dovedește că în cea mai bună condiție de protezare auditivă, cu sprijin adecvat logopedic, copilul nu prezintă achiziții conform așteptărilor în înțelegerea și în dezvoltarea limbajului cu impact sever asupra dezvoltării psiho-cognitive.1.1.a.6. În hipoacuzia fluctuantă, implantarea cohleară este indicată dacă condițiile de mai sus sunt atinse de mai multe ori, astfel încât există un impact sever asupra învățării limbajului/comunicării.1.1.a.7. Hipoacuziile din cadrul spectrului bolilor neuropatiei auditive (cu elemente clare de diagnostic) pot beneficia de implantare cohleară, pe lângă formele profunde, și pentru formele medii și severe dacă se dovedește că în cea mai bună condiție de protezare auditivă, cu sprijin adecvat logopedic, copilul nu prezintă achiziții conform așteptărilor în înțelegerea și în dezvoltarea limbajului, existând un impact sever asupra dezvoltării psiho-cognitive.1.1.a.8. Criteriile cumulative de vârstă și audiologice se adresează și cazurilor cu surditate unilaterală (cu auz normal sau aproape normal pe urechea contralaterală).1.1.b) Adulți (după împlinirea vârstei de 18 ani) *Criteriul vârstei de implantare:1.1.b.1. Indicația implantării cohleare la bolnavul adult nu are limită de vârstă.1.1.b.2. În general,la adultul cu hipoacuzie profundă sau severă prelinguală, care nu a beneficiat de reabilitare auditiv verbal și nu este ancorat în comunicarea orală, nu se indică implantarea cohleară; pot face excepții cazurile cu multihandicap (de ex. surdo-cecitatea) în care audiția sunetelor prin implant cohlear (fără performanță în comunicarea verbală) poate reprezenta singura posibilitate de ancorare senzorială a bolnavului în mediul de viață; în aceste cazuri implantarea se va limita la o singură ureche.1.1.b.3. La bolnavii în vârstă, implantarea cohleară este indicată bolnavilor motivați, la care se exclude o suferință psiho-cognitivă. **Criterii audiologice:1.1.b.4. În hipoacuzia cu discriminare vocală sub 60% la 60 dB în audiometrie vocală în câmp liber efectuată pe urechea interesată, în cea mai bună condiție de protezare auditivă convențională, în liniște, folosind cuvinte bisilabice dintr-un material de testare omologat/validat clinic (ex. RoVols);1.1.b.5. În hipoacuzia fluctuantă, implantarea cohleară este indicată dacă fluctuațiile de auz sunt frecvente și ating limitele mai sus menționate având un impact major asupra desfășurării activității/comunicării.1.1.b.6. Criteriile cumulative de vârstă și audiologice se adresează și cazurilor cu surditate unilaterală (cu auz normal sau aproape normal pe urechea contralaterală).1.2. Componente interne pentru implant cohlear:1.2.a) Bolnavi care au beneficiat de implant cohlear, la care componenta internă trebuie înlocuită deoarece s-a defectat după perioada de garanție;1.2.b) Bolnavi la care apar complicații medicale (infecții locale, traumatisme etc) care impun explantarea și înlocuirea componentei interne (înainte sau după expirarea perioadei contractuale de garanție).1.3. Sisteme de implant auditiv de trunchi cerebral (componentă internă și procesor de sunet extern)- (tipul de implantare - unilaterală, la copil sau la adult)1.3.a) Pentru reabilitarea auzului bolnavilor cu surditate profundă bilaterală pentru care nu există alternative de reabilitare auditivă (nu pot beneficia de implant cohlear);1.3.b) La copilul cu hipoacuzie profundă bilaterală congenitală sub 6 ani la care implantarea cohleară nu poate fi efectuată sau nu poate aduce beneficii pe nici o ureche: malformații severe cohleare bilaterale sau malformații/agenezie bilaterală de nerv cohlear, osificare labirintică bilaterală, neuropatie axonală severă bilaterală;1.3.c) La adult sau copil cu hipoacuzie profundă bilaterală dobândită: osificare cohleară bilaterală (posttraumatică sau infecțioasă), tumori de fosă posterioară care compromit nervul cohlear bilateral (schwannom vestibular în cadrul neurofibromatozei tip II).1.4. Componente interne pentru implant auditiv de trunchi cerebral: Pentru înlocuire la bolnavii la care acestea se defectează după perioada de garanție sau la care apar complicații medicale care impun înlocuirea înainte sau după expirarea perioadei contractuale de garanție.2) Reabilitarea auditivă prin proteze de ureche medie pasive;  +  Criteriile de eligibilitate2.1. Recuperarea hipoacuziilor de transmisie și mixte prin reconstrucția chirurgicală a sistemului timpano-osicular folosind proteze parțiale sau totale la bolnavii cu sechele otice infecțioase, tumorale, posttraumatice sau degenerative și la cei cu patologie malformativă.3) Reabilitarea auditivă prin proteze cu ancorare osoasă cu implant inactiv:3.1. Sisteme de proteze cu ancorare osoasă cu implant inactiv (implant osteointegrat și procesor de sunet extern) Criteriile de eligibilitate (sunt valabile pentru fiecare ureche în parte; gradul hipoacuziei se stabilește conform criteriilor BIAP: Rec 02-1Audiometric Classification of Hearing Impairments); tipul de implantare, uni sau bilaterală, simultană sau secvențială - este stabilit de echipa de implant în funcție de specificul fiecărui bolnav.3.1.1. Hipoacuzie de transmisie sau mixtă (praguri pe cale aeriană de cel puțin 30 dB cu diferență aer/os de cel puțin 30 dB), care nu poate beneficia de soluție chirurgicală reparatorie și pentru care protezarea convențională pe cale aeriană sau osoasă nu este eficientă sau este imposibilă (otite externe cronice, otite medii cronice supurate/colesteatomatoase cu acutizări frecvente, cavități de evidare, malformații de ureche externă, stenoze de conduct auditiv extern);3.1.2. Rezervă cohleară a urechii bolnave de cel mult 60 dB pe fiecare frecvență; pragurile auditive osoase trebuie să fie stabile; la bolnavii cu hipoacuzii rapid progresive și cu praguri auditive osoase la limita indicației nu se recomandă această soluție;3.1.3. Hipoacuzii neuro-senzoriale unilaterale cel puțin severe sau profunde (pentru stimulare contralaterală), cu condiția unui prag auditiv în conducere osoasă normal sau subnormal pe urechea contralaterală de stimulat, de maxim 30 dB);3.1.4. Aceste sisteme vor fi accesibile din programul național numai în varianta implantabilă; stimularea pe cale osoasă pentru copiii mici înainte de momentul optim pentru intervenția chirurgicală se va face prin proteze convenționale cu vibrator osos.3.2. Înlocuirea implantului inactiv osteointegrat. Criteriile de eligibilitate:3.2.1. Bolnavii la care apar situații/complicații medicale care impun înlocuirea implantului inactiv osteointegrat: infecții cutanate cronice în zona implantului osteointegrat, eșecul osteointegrării implantului; leziuni posttraumatice;3.2.2. Bolnavi la care implantul devine prea mic prin dezvoltarea craniului și a planului musculo- cutanat - necesită înlocuirea cu un implant mai mare.4) Reabilitarea auditivă prin proteze cu ancorare osoasă cu componentă internă activă:4.1. Sisteme de proteze cu ancorare osoasă cu componentă internă activă (componentă internă și procesor de sunet extern): Criteriile de eligibilitate (sunt valabile pentru fiecare ureche în parte; gradul hipoacuziei se stabilește conform criteriilor BIAP: Rec 02-1Audiometric Classification of Hearing Impairments): tipul de implantare, uni sau bilaterală, simultană sau secvențială - este stabilit de echipa de implant în funcție de specificul fiecărui bolnav.4.1.1. Pentru protezele cu ancorare osoasă a părții active la nivel temporal submusculocutanat:a) Hipoacuzii de transmisie sau mixte (cu praguri pe cale aeriană de cel puțin 30 dB cu diferență aer/os de cel puțin 30 dB), sau hipoacuzii neuro-senzoriale cu praguri în conducere osoasă de cel mult 45 dB sau 55 dB pe fiecare frecvență (valoare a pragului de care depinde alegerea tipului de proteză), hipoacuzii care nu pot beneficia de soluție chirurgicală reparatorie și pentru care protezarea convențională pe cale aeriană sau osoasă nu este eficientă sau este imposibilă (otite externe cronice, otite medii cronice supurate/colesteatomatoase cu acutizări frecvente, cavități de evidare, malformații de ureche externă, stenoze de conduct auditiv extern), bolnavi la care se evită implantele transcutanate.b) Discriminare vocală de cel puțin 50% la cel mai confortabil nivel de stimulare pe cască osoasă efectuată pe urechea interesată, folosind cuvinte bisilabice dintr-un material de testare omologat/validat clinic (ex. RoVoIs);c) Pragurile auditive osoase trebuie să fie stabile; la bolnavii cu hipoacuzii rapid progresive și cu praguri auditive osoase la limita indicației nu se recomandă aceste soluții.4.1.2. Pentru protezele cu ancorare osoasă a părții active la nivel temporal submusculocutanat pentru stimulare contralaterală: hipoacuzii neuro-senzoriale unilaterale cel puțin severe sau profunde (pentru stimulare contralaterală), cu condiția unui prag auditiv în conducere osoasă normal sau subnormal pe urechea contralaterală de stimulat).4.1.3. Pentru protezele cu ancorarea părții active în urechea medie destinate hipoacuziei neurosenzoriale:a) Hipoacuzie neuro-senzorială ușoară, moderată sau severă cu praguri în conducere aeriană stabile, de maximum 60 dB pe 500 dB, 65 dB pe 1000 Hz, 75 dB pe 2000 Hz și 80 dB pe 4000 Hz;b) Discriminare vocală peste 50% la cel mai confortabil nivel de stimulare pe căști aeriene efectuată pe urechea interesată, folosind cuvinte bisilabice dintr-un material de testare omologat/validat clinic (ex. RoVoIs)c) Absența patologiei infecțioase de ureche medie; vârsta peste 5 ani; absența leziunilor auditive retrocohleare sau centrale.4.1.4. Pentru protezele cu ancorarea părții active în urechea medie destinate hipoacuziilor de transmisie sau mixte:a) Hipoacuzie de transmisie sau mixtă, moderată sau severă cu praguri în conducere osoasă stabile, de maximum 40 dB pe 500 dB, 45 dB pe 1000 Hz, 55 dB pe 2000 Hz și 55 dB pe 4000 Hz;b) Discriminare vocală peste 50% la cel mai confortabil nivel de stimulare pe cască osoasă efectuată pe urechea interesată, folosind cuvinte bisilabice dintr-un material de testare omologat/validat clinic (ex. RoVoIs); absența patologiei infecțioase de ureche medie; vârsta peste 5 ani; absența leziunilor auditive retrocohleare sau centrale.4.2. Înlocuirea componentei interne active a protezei cu ancorare osoasă. Criteriile de eligibilitate:4.2.1. Bolnavii la care componenta internă activă se defectează după perioada de garanție sau la care apar complicații medicale care impun înlocuirea înainte sau după perioada contractuală de garanție;4.2.2. Bolnavi cu necroza cutanată sau infecții la locul implantului.5) Înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la bolnavii cu implant cohlear sau la cei cu implant auditiv de trunchi cerebral din motive de uzură fizică și pentru a asigura bolnavului performanța auditivă optimă Criteriile de eligibilitate:a) procesor de sunet (partea externă) care a împlinit 7 ani de funcționare (de la data activării), deoarece din cauza uzurii nu mai asigură parametrii optimi de funcționare;b) procesor de sunet (partea externă) care s-a defectat după ieșirea din perioada de garanție și nu mai poate fi reparat conform raportului de service din partea departamentului de service al producătorului, care atestă imposibilitatea reparării.6) Înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la bolnavii cu proteze implantabile cu ancorare osoasă cu implant inactiv sau cu componentă internă activă din motive de uzură fizică și pentru a asigura bolnavului performanța auditivă optimă Criteriile de eligibilitate:a) procesor de sunet care a împlinit 5 ani de funcționare (de la data activării), deoarece din cauza uzurii nu mai asigură parametrii optimi de funcționare;b) procesor de sunet care s-a defectat după ieșirea din perioada de garanție și nu mai poate fi reparat, conform raportului de service din partea departamentului de service al producătorului, care atestă imposibilitatea reparării;c) procesor de sunet care nu mai asigură auzul datorită formei progresive/evolutive a hipoacuziei; deteriorarea rezervei cohleare (a pragurilor auditive în conducerea osoasă) care devine nestimulabilă prin procesorul purtat de bolnav, dar permite stimularea prin schimbarea tipului de procesor cu unul cu amplificare superioară.  +  Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:a) număr de implanturi cohleare și implanturi auditive de trunchi cerebral/an: 162;b) număr de proteze de ureche medie pasive/an: 150c) număr de proteze auditive cu ancorare osoasă cu implant inactiv /an: 22;d) număr de proteze auditive cu ancorare osoasă cu componentă internă activă /an: 10e) număr procesoare de sunet (partea externă)/an pentru implanturi cohleare și implanturi de trunchi cerebral: 97;f) număr procesoare de sunet (partea externă)/an pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă cu implant inactiv sau cu componentă internă activă: 41.2) indicatori de eficiență:a) cost mediu/implant cohlear și de trunchi cerebral/an: 95.437 lei;b) cost mediu/proteză de ureche medie pasivă/an: 1.854 lei;c) cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă cu implant inactiv/an: 27.278 lei;d) cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă cu componentă internă activă/an: 44.336 lei;e) cost mediu/procesor de sunet (partea externă)/an pentru implanturi cohleare sau implanturi de trunchi cerebral: 32.238 lei;f) cost mediu/procesor de sunet (partea externă)/an pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă cu implant inactiv sau cu componentă internă activă: 21.000 lei;  +  Natura cheltuielilor programului:– cheltuieli cu materiale specifice: sisteme de implant cohlear (componentă internă și procesor de sunet extern), componente interne pentru implant cohlear, sisteme de implant auditiv de trunchi cerebral (componentă internă și procesor de sunet extern), componente interne pentru implant auditiv de trunchi cerebral, proteze de ureche medie pasive, sisteme de proteze cu ancorare osoasă cu implant inactiv (implant osteointegrat și procesor de sunet extern), implant pasiv osteointegrat pentru înlocuire, sisteme de proteze cu ancorare osoasă cu implant activ (componentă internă și procesor de sunet extern), componenta internă activă a protezei cu ancorare osoasă, procesoare de sunet (partea externă) pentru implanturi cohleare, procesor de sunet (partea externă) pentru proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă.  +  Unități care derulează programul:a) Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională O.R.L. "Prof. Dr. Dorin Hociotă";b) Spitalul Clinic Municipal Timișoara;c) Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca;d) Spitalul Clinic de Recuperare Iași;e) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;f) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "M. S. Curie";g) Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova;h) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu" București;i) Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu" București.  +  PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIABET ZAHARATObiective:a) monitorizarea diabetului zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate HbA1c;b) asigurarea tratamentului medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat inclusiv a dispozitivelor medicale specifice (pompe de insulină, sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei și materiale consumabile pentru acestea);c) automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat (teste de automonitorizare glicemică și sisteme de monitorizare continuă a glicemiei). Structură:1. Subprogramul de diabet zaharat tip 1;2. Subprogramul de diabet zaharat tip 2 și alte tipuri de diabet zaharat: tipuri specifice și diabet gestațional.  +  Subprogramul de diabet zaharat tip 1  +  Activități:1. evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat de tip 1 prin dozarea hemoglobinei glicozilate HbA1c;2. asigurarea tratamentului cu insulină bolnavilor cu diabet zaharat tip 1;3. asigurarea testelor de automonitorizare prin farmaciile cu circuit deschis, în vederea automonitorizării persoanelor cu diabet zaharat tip 1;4. asigurarea sistemelor de monitorizare glicemică continuă și a consumabilelor pentru acestea, în vederea automonitorizării bolnavilor cu diabet zaharat tip 1;5. asigurarea accesului la pompe de insulină șimateriale consumabile pentru acestea;6. asigurarea sistemelor de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei și a materialelor consumabile pentru acestea.  +  Criterii de eligibilitate1. Activitatea 1: bolnavi cu diabet zaharat tip 1, la recomandarea medicului specialist în diabet, nutriție și boli metabolice, a medicului cu competență/atestat în diabet, nutriție și boli metabolice, a medicilor desemnați sau a medicilor de familie.2. Activitatea 2: bolnavi cu diabet zaharat tip 1 care necesită tratament pe o durată nedefinită cu insulină.3. Activitatea 3: pentru bolnavii cu diabet zaharat tip 1, la recomandarea medicului curant de specialitate diabet, nutriție și boli metabolice sau a medicului cu competență/atestat în diabet, nutriție și boli metabolice, în funcție de vârsta bolnavului și modalitatea de injectare a insulinei:a) până la 400 teste/3 luni copil cu diabet zaharat tip 1;b) până la 200 teste/3 luni pentru bolnavul adult cu diabet zaharat tip 1;c) până la 100 teste/3 luni pentru bolnavul cu diabet zaharat tip 1 automonitorizat cu sistem de monitorizare continuă a glicemiei sau cu pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă Decizia de a reduce numărul sau a întrerupe acordarea testelor de automonitorizare la bolnavii incluși în Subprogramul de diabet zaharat tip 1 aparține medicului curant de specialitate diabet zaharat, nutriție și boli metabolice sau a medicului cu competență/atestat în diabet, nutriție și boli metabolice când constată lipsa de aderență a bolnavului la monitorizarea bolii și controlul medical de specialitate.4. Activitatea 4: bolnavii cu diabet zaharat tip 1 care pot beneficia de sisteme de monitorizare glicemică continuă și consumabile pentru acestea:a) copii cu diabet zaharat tip 1 cu vârsta cuprinsă între 0 și 18 ani și bolnavele gravide cu diabet zaharat tip 1;b) bolnavi cu diabet zaharat tip 1, cu vârsta peste 18 ani, care îndeplinesc cel puțin două din următoarele criterii de eligibilitate:b1) bolnavi la care nu se poate realiza controlul glicemic la țintele propuse (hemoglobina glicozilată HbA1C% < 7%) prin insulinoterapie intensivă corect administrată, fie prin injecții multiple de insulină, fie prin folosirea unei pompe de insulină;b2) bolnavi care prezintă hipoglicemii frecvente documentate sau hipoglicemii grad 2, documentate (minimum două/trimestru). Hipoglicemia grad 2 este definită la o valoare < 54 mg/dl;b3) bolnavi care prezintă hipoglicemii grad 2 nocturne documentate (minimum două/trimestru); b4) bolnavi care prezintă cel puțin o complicație cronică specifică a diabetului zaharat, documentată medical;b5) bolnavi care au fost tratați cu injecții multiple de insulină în regim bazal-bolus sau care beneficiază de pompe de insulină fără sisteme de monitorizare glicemică continuă;c) categoriile de bolnavi de la lit. a) și b) trebuie să îndeplinească obligatoriu următoarele cerințe:c1) aderență la monitorizarea bolii și control: autoîngrijire, automonitorizare și autoajustarea dozelor de insulină;c2) motivație și complianță la tratament - consimțământ informat.  +  Criterii de întrerupere:a) lipsa de aderență sau aderență necorespunzătoare a bolnavului la monitorizarea bolii și controlul medical de specialitate pe parcursul utilizării sistemului de monitorizare glicemică continuă. Aceasta se definește ca fiind utilizarea sistemului de monitorizare glicemică continuă mai puțin de 75%/lună;b) automonitorizarea cu sistem de monitorizare glicemică continuă nu își dovedește eficacitatea în ultimele 12 luni - HbA1c nu se ameliorează sau crește față de nivelul HbA1c anterior inițierii automonitorizării cu sistem de monitorizare glicemică continuă;c) și/sau lipsa de ameliorare a variabilității glicemice. Variabilitatea glicemică este definită ca un cumul de 4 parametri: amplitudine, frecvență, durată și fluctuație glicemică, aceștia fiind măsurați automat de sistemul de monitorizare glicemică continuă. Coeficientul de variație (CV) glicemică optim este considerat a fi 36% este considerat inadecvat;d) și/sau lipsa reducerii numărului de episoade hipoglicemice. Prezența episoadelor de hipoglicemie gradul 2 sau 3 diurne, precum și nocturne, minimum două episoade hipoglicemice în ultimele 14 zile;e) refuzul scris al bolnavului/părinților sau tutorilor legal instituiți, după caz, de a mai fi beneficiarul sistemului de monitorizare glicemică continuă;f) lipsa capacității și abilității de a înțelege și de a folosi corect sistemul de monitorizare glicemică continuă. NOTĂ1. Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și a cerințelor obligatorii sunt verificate și confirmate de medicul curant care face recomandarea și care monitorizează bolnavul.2. Decizia privind întreruperea utilizării unui sistem de monitorizare glicemică continuă, de către un bolnav, aparține medicului curant de specialitate diabet zaharat, nutriție și boli metabolice/medicului cu competență/atestat în diabet, nutriție și boli metabolice, care monitorizează bolnavul.3. Bolnavii care dețin din resurse proprii sisteme de monitorizare glicemică continuă beneficiază de consumabilele aferente, cu condiția ca dispozitivele medicale și consumabilele lor să fie rambursate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea indicatorilor de eficiență aferenți acestei activități.5. Activitatea 5: bolnavii cu diabet zaharat tip 1 care pot beneficia de pompe de insulină și materiale consumabile pentru acestea:a) copii cu diabet zaharat tip 1 cu vârsta cuprinsă între 0 și 18 ani și bolnavele gravide cu diabet zaharat tip 1;b) bolnavi cu diabet zaharat tip 1, cu vârsta peste 18 ani, la care nu se poate realiza controlul glicemic prin insulinoterapie cu multiple injecții corect aplicată;c) categoriile de bolnavi de la lit. a) și b) trebuie să îndeplinească obligatoriu următoarele cerințe:c1) aderență la monitorizarea bolii și control: autoîngrijire, automonitorizare și autoajustarea dozelor de insulină;c2) motivație și complianță la tratament - consimțământ informat; c3) capacitate și abilități de utilizare a pompei.  +  Criterii de întrerupere:a) lipsa de aderență sau aderența necorespunzătoare a bolnavului la monitorizarea bolii și control medical de specialitate pe parcursul utilizării pompei;b) terapia cu infuzie continuă cu insulină nu își dovedește eficacitatea în ultimele 12 luni - HbA1c nu se ameliorează sau crește comparativ cu terapia anterioară cu injecții multiple de insulină. NOTĂ:1. Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și a cerințelor obligatorii sunt verificate și confirmate de medicul curant care face recomandarea și care monitorizează bolnavul.2. Decizia privind întreruperea utilizării unei pompe de insulină, de către un bolnav, aparține medicului curant de specialitate diabet zaharat, nutriție și boli metabolice/medicului cu competență/atestat în diabet, nutriție și boli metabolice, care monitorizează bolnavul.3. Bolnavii care au achiziționat din resurse proprii pompe de insulină beneficiază de consumabilele aferente cu condiția ca dispozitivele medicale și consumabilele lor să fie rambursate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea indicatorilor de eficiență aferenți acestei activități.6. Activitatea 6: bolnavii cu diabet zaharat tip 1 care pot beneficia de sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei și materiale consumabile pentru acestea, care îndeplinesc una dintre condițiile prevăzute la lit. a) și b):a) bolnavi cu diabet zaharat de tip 1 cu sisteme de monitorizare continuă a glicemiei și CV (coeficient de variație) > 36%;b) bolnavi cu diabet zaharat tip 1 cu sisteme de monitorizare continuă a glicemiei care prezintă cel puțin o complicație cronică specifică a diabetului zaharat, documentată medical;c) categoriile de bolnavi de la lit. a) și b) trebuie să îndeplinească obligatoriu următoarele cerințe:c1) aderență la monitorizarea bolii și control: autoîngrijire, automonitorizare și autoajustarea dozelor de insulină;c2) motivație și complianță la tratament - consimțământ informat; c3) capacitate și abilități de utilizare a pompei și senzorilor. Criterii de întrerupere:a) lipsa de aderență sau aderența necorespunzătoare a bolnavului la monitorizarea bolii și control medical de specialitate pe parcursul utilizării sistemului de pompă de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei; Aceasta se definește ca fiind utilizarea sistemului mai puțin de 75%/lună;b) utilizarea sistemului de pompă de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei nu își dovedește eficacitatea în ultimele 12 luni - HbAlc nu se ameliorează sau crește comparativ cu terapia anterioară utilizării sistemuluic) refuzul bolnavului/părinților sau tutorilor legal instituiți, după caz, de a mai fi beneficiarul sistemului de pompă de insulină cuplată cu sistem de monitorizare glicemică continuă. NOTĂ:1. Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și a cerințelor obligatorii sunt verificate și confirmate de medicul curant care face recomandarea și care monitorizează bolnavul.2. Bolnavii, beneficiari anterior de pompă de insulină din Subprogramul național de diabet zaharat tip 1,vor fi eligibili pentru sistemul de pompă de insulină cu sistem de monitorizare continuă glicemică doar în condițiile în care nu dețin o pompă de insulină, funcțională, eliberată de mai puțin de 3 ani și 6 luni.3. Decizia, pentru un bolnav, privind întreruperea utilizării sistemului de pompă de insulină cu senzori de monitorizare glicemică continuă aparține medicului curant specialist în diabet, nutriție și boli metabolice/sau pediatru/cu competență/atestat în diabet, nutriție și boli metabolice, care monitorizează bolnavul.4. Bolnavii care dețin din resurse proprii sistem de pompă de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, beneficiază de consumabilele aferente cu condiția ca dispozitivele medicale și consumabilele lor să fie rambursate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea indicatorilor de eficiență aferenți acestei activități. Bolnavii eligibili sau părinții/tutorii legal instituiți, după caz, în vederea montării de sisteme de monitorizare glicemică continuă, pompe de insulină fără sisteme de monitorizare glicemică incluse și sistem de pompă de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei au obligația de a semna un consimțământ informat privind drepturile și obligațiile beneficiarului (anexa nr 12A3). Refuzul de a semna consimțământul informat are drept consecință neacordarea de sisteme de monitorizare glicemică continuă, pompe de insulină sau sistemul de pompă de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei.  +  Subprogramul de diabet zaharat tip 2 și alte tipuri de diabet zaharat: tipuri specifice și diabet gestațional  +  Activități:1) evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate HbAlc;2) asigurarea tratamentului specific bolnavilor cu diabet zaharat inclusiv a categoriilor de bolnavi menționate în Normele metodologice de aplicare a Hotărârii de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;3) asigurarea testelor de automonitorizare prin farmaciile cu circuit deschis, în vederea automonitorizării bolnavilor cu diabet zaharat tip 2 și alte tipuri de diabet zaharat insulinotratat;4) asigurarea accesului la pompe de insulină și materiale consumabile pentru acestea;5) asigurarea accesului la sisteme de monitorizare glicemică continuă pentru bolnavele cu diabet gestațional insulinotratat.  +  Criterii de eligibilitate:1. Activitatea 1: bolnavi cu diabet zaharat, la recomandarea medicului specialist în diabet, nutriție și boli metabolice, a medicului cu competență/atestat în diabet, nutriție și boli metabolice, a medicilor desemnați sau a medicului de familie.2. Activitatea 2:a) bolnavi cu diabet zaharat tip 2, diabet gestațional și alte tipuri de diabet zaharat, care necesită tratament temporar sau pe o durată nedefinită cu insulină:a.1) atunci când, sub tratamentul maximal cu antidiabetice non-insulinice (antidiabetice orale și/sau antidiabetice injectabile noninsulinice) și cu respectarea riguroasă a dietei, hemoglobina glicozilată HbA1c depășește 7% sau depășește ținta individualizată;a.2) când tratamentul cu antidiabetice orale și/sau antidiabetice injectabile non-insulinice este contraindicat;a.3) intervenție chirurgicală; a.4) infecții acute;a.5) infecții cronice (de exemplu, TBC pulmonar);a.6) evenimente cardiovasculare acute (infarct miocardic acut, angină instabilă, AVC);a.7) alte situații (intoleranță digestivă, stres);a.8) bolnave cu diabet gestațional;b) bolnavii beneficiari de medicamente: antidiabetice non-insulinice, insulina cu antidiabetice noninsulinice:b.1) lipsa echilibrării la nivelul țintelor propuse exclusiv prin tratament nefarmacologic;b.2) bolnavi cu diabet zaharat nou-descoperit cu glicemia a jeun > 126 mg/dl și hemoglobina glicozilată HbA1c >/= 6,5%;b.3) categoriile de bolnavi menționate în Normele metodologice de aplicare a Hotărârii de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru tratamentul cu DCI Metforminum.3. Activitatea 3: automonitorizarea la bolnavii cu diabet zaharat tip 2 și alte tipuri de diabet zaharat insulinotratați, la recomandarea medicului de specialitate diabet, nutriție și boli metabolice sau a medicului cu competență/atestat în diabet, nutriție și boli metabolice:– până la 100 teste/3 luni pentru bolnavul tratat cu insulinoterapie în prize multiple, cu insulinoterapie convențională sau tratament mixt, respectiv insulina cu antidiabetice non-insulinice; NOTĂ: Decizia de a reduce numărul sau de a întrerupe acordarea testelor de automonitorizare la bolnavii incluși în Subprogramul de diabet zaharat tip 2 și alte tipuri de diabet zaharat aparține medicului de specialitate diabet zaharat, nutriție și boli metabolice sau medicului cu competență/atestat în diabet, nutriție și boli metabolice când constată lipsa de aderență a bolnavului la monitorizarea bolii și controlul medical de specialitate.4. Activitatea 4: bolnavii cu diabet zaharat tip 2 și alte tipuri de diabet zaharat, insulinotratați, care pot beneficia de pompe de insulină:a) bolnavi cu diabet zaharat tip 2 și alte tipuri de diabet zaharat, insulinotratați cu cel puțin 4 prize de insulină, aflați în tratament permanent cu insulină;b) bolnavi cu diabet zaharat tip 2 și alte tipuri de diabet zaharat, insulinotratați cu cel puțin 4 prize de insulină, aflați în tratament temporar cu insulină:b.1) diabet zaharat gestațional sau gravide cu diabet zaharat și insulinoterapie cu cel puțin 4 prize de insulină;b.2) orice tip de diabet zaharat, insulinotratat cu cel puțin 4 prize de insulină;c) categoriile de bolnavi de la lit. a) și b) trebuie să îndeplinească obligatoriu următoarele cerințe:c1) aderență la monitorizarea bolii și control: autoîngrijire, automonitorizare și autoajustarea dozelor de insulină;c2) motivație și complianță la tratament - consimțământ informat; c3) capacitate și abilități de utilizare a pompei. Criterii de întrerupere:a) lipsa de aderență sau aderența necorespunzătoare a bolnavului la monitorizarea bolii și control medical de specialitate pe parcursul utilizării pompei;b) terapia cu infuzie continuă cu insulină nu își dovedește eficacitatea în ultimele 12 luni - HbAlc nu se ameliorează sau crește comparativ cu terapia anterioară cu injecții multiple de insulină;c) tratamentul temporar - diabet gestațional cu tratament temporar cu insulină. NOTĂ:1. Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și a cerințelor obligatorii sunt verificate și confirmate de medicul curant care face recomandarea și care monitorizează bolnavul.2. Decizia privind întreruperea utilizării unei pompe de insulină de către un bolnav aparține medicului curant de specialitate diabet zaharat, nutriție și boli metabolice sau a medicului cu competență/atestat în diabet, nutriție și boli metabolice care monitorizează bolnavul.3. Bolnavii eligibili sau părinții/tutorii legal instituiți, după caz, în vederea montării de pompei de insulină, au obligația de a semna un consimțământ informat privind drepturile și obligațiile beneficiarului (anexa nr. 12A3). Refuzul de a semna consimțământul informat are drept consecință neacordarea de pompe de insulina.4. Medicul de specialitate diabet zaharat, nutriție și boli metabolice/medicul cu competență/atestat în diabet, nutriție și boli metabolice care deține documente ce atestă absolvirea unui curs de specializare pentru utilizarea acestor dispozitive medicale specifice și care își desfășoară activitatea în unități sanitare care îndeplinesc criteriile de eligibilitate din chestionarul de evaluare prevăzut în Anexa 13 D.1 montează pompe de insulină.5. Bolnavii care dețin din resurse proprii pompe de insulină beneficiază de consumabilele aferente cu condiția ca aceste dispozitive medicale și consumabilele lor să fie rambursate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea indicatorilor de eficiență aferenți acestor activități.5. Activitatea 5: bolnavele cu diabet gestațional insulinotratat care pot beneficia de sisteme de monitorizare glicemică continuă și consumabile pentru acestea. Bolnavele cu diabet gestațional aflate în tratament temporar cu insulină să îndeplinească obligatoriu următoarele cerințe:a) aderență la monitorizarea bolii și control: autoîngrijire, automonitorizare și autoajustarea dozelor de insulină;b) motivație și complianță la tratament - consimțământ informat. Criterii de întrerupere:a) lipsa de aderență sau aderență necorespunzătoare a bolnavului la monitorizarea bolii și controlul medical de specialitate pe parcursul utilizării sistemului de monitorizare glicemică continuă. Aceasta se definește ca fiind utilizarea sistemului de monitorizare glicemică continuă mai puțin de 75%/lună;b) refuzul scris al bolnavului/părinților sau tutorilor legal instituiți, după caz, de a mai fi beneficiarul sistemului de monitorizare glicemică continuă;c) lipsa capacității și abilității de a înțelege și de a folosi corect sistemul de monitorizare glicemică continuă. NOTĂ:1. Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și a cerințelor obligatorii sunt verificate și confirmate de medicul curant care face recomandarea și care monitorizează bolnavul.2. Decizia privind întreruperea utilizării sistemului de monitorizare glicemică continuă de către un bolnav aparține medicului curant de specialitate diabet zaharat, nutriție și boli metabolice sau a medicului cu competență/atestat în diabet, nutriție și boli metabolice care monitorizează bolnava.3. Bolnavii eligibili sau părinții/tutorii legal instituiți, după caz, în vederea montării sistemului de monitorizare glicemică continuă au obligația de a semna un consimțământ informat privind drepturile și obligațiile beneficiarului (anexa nr. 12A3). Refuzul de a semna consimțământul informat are drept consecință neacordarea de sisteme de monitorizare glicemică incluse.4. Medicul de specialitate diabet zaharat, nutriție și boli metabolice/medicul cu competență/atestat în diabet, nutriție și boli metabolice care deține documente ce atestă absolvirea unui curs de specializare pentru utilizarea acestor dispozitive medicale specifice și care își desfășoară activitatea în unități sanitare care îndeplinesc criteriile de eligibilitate din chestionarul de evaluare prevăzut în Anexa 13 D.1 montează sistemul de monitorizare glicemică continuă .  +  Unități care derulează programul:a) unități sanitare care au în structură secții/compartimente de specialitate diabet, nutriție și boli metabolice, spitalizare de zi, ambulatoriu de specialitate, farmacie cu circuit închis autorizate și evaluate în condițiile legii, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate;b) cabinete medicale de specialitate autorizate și evaluate în condițiile legii, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătatec) unități sanitare aparținând ministerelor cu rețea sanitară proprie;d) furnizori de servicii medicale paraclinice aflați în relație contractuală cu casa de asigurări pentru furnizarea serviciilor medicale paraclinice în ambulatoriu, pe baza contractelor încheiate în acest sens.e) farmacii cu circuit deschis.  +  Indicatori de evaluare1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi cu diabet evaluați prin dozarea hemoglobinei glicozilate HbA1c/an: 61.699;b) număr de bolnavi cu diabet zaharat tratați/an: 1.100.622;c) număr de bolnavi automonitorizați/an: 309.240, din care:c.1) număr de copii automonitorizați/an: 4.875;c.2) număr de adulți cu diabet zaharat insulinotratați automonitorizați/an: 304.365;d) număr de bolnavi cu beneficiari de sisteme de monitorizare glicemică continuă/an: 1822;e) număr de bolnavi cu beneficiari de materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă/an: 2972;f) număr de bolnavi cu beneficiari de pompe de insulină/an: 250;g) număr de bolnavi cu beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină/an: 1412;h) număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei/an: 150;i) număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei/an: 292;2) indicatori de eficiență:a) tarif/dozare de hemoglobină glicozilată HbA1c: 38 lei;b) cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tratat/an: 1.699 lei;c) cost mediu/copil cu diabet zaharat tip 1/an: 1.920 lei (400 teste/3 luni);d) cost mediu/adult cu diabet zaharat tip 1/an: 960 lei (200 teste/3 luni);e) cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tip 1 automonitorizat cu sistem de monitorizare glicemică continuă sau sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, precum și pentru bolnav cu diabet zaharat tip 2 și alte tipuri de diabet zaharat insulinotratat/an : 480 lei/(100teste/3 luni);f) cost mediu/bolnav beneficiar de sistem de monitorizare glicemică continuă - set inițiere/3 luni: 5.446 lei;g) cost mediu /bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru sistemele de monitorizare glicemică continuă/3 luni: 3.742 lei;h) cost mediu /bolnav beneficiar de pompă de insulină - set inițiere/3 luni: 8.233 lei;i) cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompa de insulină/3 luni: 1.637lei;j) cost mediu /bolnav beneficiar de sistem de pompă de insulină cu senzori de monitorizare glicemică continuă - set inițiere /3 luni: 19.947 lei;k) cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru sistem de pompă de insulină cu senzori de monitorizare glicemică continuă/3 luni: 5.013 lei.  +  Unități care derulează programul:a) unități sanitare care au în structură secții/compartimente de specialitate diabet, nutriție și boli metabolice, spitalizare de zi, ambulatoriu de specialitate, farmacie cu circuit închis, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate;b) cabinete medicale de specialitate, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătatec) unități sanitare aparținând ministerelor cu rețea sanitară proprie;d) furnizori de servicii medicale paraclinice aflați în relație contractuală cu casa de asigurări pentru furnizarea serviciilor medicale paraclinice în ambulatoriu, pe baza contractelor încheiate în acest sens.e) farmacii cu circuit deschis.  +  PROGRAMUL NAȚIONAL DE TRATAMENT AL BOLILOR NEUROLOGICE  +  Activități:– asigurarea, prin farmaciile cu circuit închis, a tratamentului pentru bolnavii cu scleroză multiplă. Pentru a beneficia de tratament bolnavii trebuie să îndeplinească criteriile de includere prevăzute în ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a normelor metodologice privind implementarea acestora.  +  Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:– număr de bolnavi cu scleroză multiplă tratați/an: 5.160;2) indicatori de eficiență:– cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat/an: 32.154 lei.  +  Natura cheltuielilor programului:– cheltuieli pentru medicamente specifice.  +  Unități care derulează programul:a) Spitalul Universitar de Urgență București - Clinica de neurologie;b) Spitalul Clinic Militar Central de Urgență "Dr. Carol Davila" București - Clinica de neurologie;c) Spitalul Clinic Colentina - Clinica de neurologie;d) Spitalul Clinic Universitar Elias - Clinica de neurologie;e) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;f) Spitalul Clinic de Recuperare Iași;g) Spitalul de Urgență "Prof. Agrippa Ionescu" - Clinica de neurologie;h) Spitalul Clinic Județean de Urgență Timiș - Clinica de neurologie;i) Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj - Clinica de neurologie;j) Institutul Clinic Fundeni - Clinica de neurologie;k) Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia" București;l) Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea;m) Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova;n) Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Constanța;o) Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu;p) Spitalul Militar de Urgență "Dr. Constantin Papilian" Cluj;q) Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu" București;r) Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov;s) Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Galați;ș) Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.  +  PROGRAMUL NAȚIONAL DE TRATAMENT AL HEMOFILIEI ȘI TALASEMIEI  +  Activități:1. asigurarea, în spital și în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit închis, a medicamentelor specifice pentru prevenția și tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie congenitală (hemofilia A și B, boala von Willebrand), hemofilie dobândită, deficit congenital de factor VII și trombastenie Glanzmann;2. asigurarea, în spital și în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit închis și circuit deschis, deschis (doar medicamente cu administrare orala) a tratamentului cu chelatori de fier pentru bolnavii cu talasemie.  +  Criterii de eligibilitate: Pentru a beneficia de tratament bolnavii trebuie să îndeplinească criteriile de includere prevăzute în ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a normelor metodologice privind implementarea acestora.  +  Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituție profilactică continuă/an: 211;b) număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituție profilactică intermitentă/de scurtă durată/an: 325;c) număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu tratament "on demand"/an: 543d) număr de bolnavi cu vârsta 1 - 18 ani cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu titru mare cu profilaxie secundară pe termen lung/an: 19;e) număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu profilaxie secundară pe termen scurt/intermitentă/an: 18;f) număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu tratament de oprire a sângerărilor/an: 55;g) număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu și fără inhibitori/boală von Willebrand, pentru tratamentul de substituție în cazul intervențiilor chirurgicale și ortopedice/an: 50;h) număr de bolnavi cu hemofilie dobândită simptomatică cu tratament de substituție/an: 9;i) număr de bolnavi cu talasemie/an: 203;j) număr de bolnavi cu deficit congenital de factor VII/an: 36;k) număr de bolnavi cu trombastenia Glanzmann/an: 10.2) indicatori de eficiență:a) cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituție profilactică continuă/an: 300.777 lei;b) cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituție profilactică intermitentă/de scurtă durată/an: 156.072 lei;c) cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu tratament "on demand"/an: 48.315 lei;d) cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu profilaxie secundară pe termen lung/an: 932.576 lei;e) cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu profilaxie secundară pe termen scurt/intermitentă/an: 636.981 lei;f) cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu tratament de oprire a sângerărilor/an: 179.658 lei;g) cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu/fără inhibitori/boală von Willebrand, pentru tratamentul de substituție în cazul intervențiilor chirurgicale și ortopedice/an: 43.157 lei;h) cost mediu/bolnav cu hemofilie dobândită cu tratament de substituție/an: 335.832 lei;i) cost mediu/bolnav cu talasemie/an: 54.625 lei;j) cost mediu/bolnav cu deficit congenital de factor VII/an: 161.910,00 lei;k) cost mediu/bolnav cu trombastenia Glanzmann/an: 48.830,00 lei. Costurile medii reprezintă costurile medii/bolnav/an estimate la nivel național, costurile medii pentru fiecare bolnav fiind în concordanță cu schema terapeutică stabilită conform prevederilor protocolului terapeutic al hemofiliei A și B și al bolii von Willebrand aprobat prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare.  +  Natura cheltuielilor programului:– cheltuieli pentru medicamente specifice.  +  Unități sanitare care derulează programul:1. Tratamentul bolnavilor cu hemofilie care nu necesită intervenții chirurgicale, precum și al bolnavilor cu talasemie - unități sanitare care îndeplinesc criteriile din chestionarele de evaluare, prevăzute în anexa 16 F.2.2. Tratamentul bolnavilor care necesită intervenții chirurgicale:a) Institutul Clinic Fundeni;b) Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoarac) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" Timișoara;d) Spitalul Clinic Județean Craiova;e) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;f) Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuță" Cluj-Napoca;g) Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon" Iași;h) Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii "Sfânta Maria" Iași;i) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila" București;j) Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.3) unități sanitare aparținând ministerelor cu rețea sanitară proprie;4) farmacii cu circuit deschis - talasemie (medicamente cu administrare orală) Notă: unitățile sanitare nominalizate la punctul 2 asigură medicamentele specifice necesare realizării intervențiilor chirurgicale pentru bolnavii cu hemofilie și în unitățile sanitare cu secții sau compartimente de chirurgie/ortopedie care nu sunt nominalizate la acest punct.  +  PROGRAMUL NAȚIONAL DE TRATAMENT PENTRU BOLI RARE  +  Activități:1) asigurarea, în spital și în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit închis a medicamentelor specifice pentru:a) tratamentul bolnavilor cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune: forme cronice (polineuropatie cronică inflamatorie demielinizantă, neuropatie motorie multifocală cu bloc de conducere, neuropatie demielinizantă paraproteinică, sindroame neurologice paraneoplazice, miopatie inflamatorie, scleroză multiplă - forme cu recăderi și remisiuni la copii sub 12 ani, encefalita Rasmussen) și forme acute - urgențe neurologice (poliradiculonevrite acute, sindrom Guillain-Barre, miastenia - crize miastenice);b) tratamentul bolnavilor cu osteogeneză imperfectă;c) tratamentul bolnavilor cu boala Pompe;d) tratamentul bolnavilor cu tirozinemie;e) tratamentul bolnavilor cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter);f) tratamentul bolnavilor cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler);g) tratamentul bolnavilor cu afibrinogenemie congenitală;h) tratamentul bolnavilor cu sindrom de imunodeficiență primară;i) tratamentul bolnavilor cu epidermoliză buloasă;j) tratamentul sclerozei sistemice și ulcerelor digitale evolutive;k) tratamentul hiperfenilalaninemiei la bolnavii diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4);l) tratamentul sclerozei tuberoase;m) tratamentul bolnavilor cu HTAP;n) tratamentul bolnavilor cu atrofie musculară spinală;o) tratamentul bolnavilor adulți cu boala Castelman;p) mucopolizaharidoză tip IV A (sindromul Morquio);q) tratamentul afecțiunii de deficit de tripeptidil peptidază 1 (TPP1);r) tratamentul bolnavilor cu amiloidoză cu transtiretină;s) tratamentul medicamentos al bolnavilor cu sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa);ș) tratamentul medicamentos al bolnavilor cu hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN)".2) asigurarea, în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit deschis a medicamentelor specifice pentru:a) tratamentul bolnavilor cu scleroză laterală amiotrofică;b) tratamentul bolnavilor cu mucoviscidoză;c) tratamentul bolnavilor cu Sindrom Prader Willi;d) tratamentul bolnavilor cu fibroză pulmonară idiopaticăe) tratamentul bolnavilor cu distrofie musculară Duchennef) tratamentul bolnavilor cu angioedem ereditarg) tratamentul bolnavilor cu neuropatie optică ereditară Leberh) limfangioleiomiomatoză3) asigurarea, în spital și în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit închis a materialelor sanitare pentru tratamentul bolnavilor cu epidermoliză buloasă;4) asigurarea în spital a tijelor telescopice pentru bolnavii cu osteogeneză imperfectă;5) asigurarea în spital și în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit închis, respectiv asigurarea în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit deschis, a medicamentelor specifice pentru:a) purpură trombocitopenică imună idiopatică cronică;b) boala Fabry  +  Criterii de eligibilitate– pentru a beneficia de tratament bolnavii trebuie să îndeplinească criteriile de includere prevăzute în ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a normelor metodologice privind implementarea acestora.  +  Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice/an: 288;b) număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute - urgențe neurologice/an: 333;c) număr de bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică/an: 733;d) număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă (medicamente)/an: 19;d.1) număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă (tije telescopice)/an: 11;e) număr de bolnavi cu boala Fabry/an: 44;f) număr de bolnavi cu boala Pompe/an: 11;g) număr de bolnavi cu tirozinemie/an: 3;h) număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)/an: 17;i) număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)/an: 6;j) număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală/an: 2;k) număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficiență primară/an: 191;l) număr de bolnavi cu HTAP/an: 526;m) număr de bolnavi cu mucoviscidoză (adulți)/an: 178;n) număr de bolnavi cu mucoviscidoză (copii)/an: 454;o) număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă - medicamente/an: 82;o1) număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă - materiale sanitare/an: 92;p) număr de bolnavi cu sindromul Prader Willi/an: 39;r) număr de bolnavi cu amiloidoză cu transtiretină/an:r.1) cu afectare neurologică/an: 26;r.2) cu afectare cardiacă sau formă mixtă/an: 40;s) număr de bolnavi cu scleroză sistemică și ulcere digitale evolutive/an: 170;ș) număr de bolnavi cu purpură trombocitopenică imună idiopatică cronică/an: 339;t) număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie care au fost diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)/an: 19;ț) număr de bolnavi cu scleroză tuberoasă/an: 66;u) număr de bolnavi cu fibroză pulmonară idiopatică/an: 255;v) număr de bolnavi cu distrofie musculară Duchenne/an: 31;w) număr de bolnavi cu angioedem ereditar/an: 141;x) număr de bolnavi cu neuropatie optică ereditară Leber/an: 16;y) număr de bolnavi cu atrofie musculară spinală/an: 186;z) număr de bolnavi cu boala Castelman/an: 6;aa) număr de bolnavi mucopolizagaridoză tip IV A (sindromul Morquio)/an: 3;ab) număr bolnavi cu deficit de tripeptidil peptidază-1 (TPP1)/an: 3;ac) număr bolnavi cu limfangioleiomiomatoză/an: 11;ad) număr bolnavi cu sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa)/an: 10;ae) număr bolnavi cu hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN)/an: 12".2) indicatori de eficiență:a) cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune, forme cronice/an: 59.382 lei;b) cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune, forme acute - urgențe neurologice/an: 37.123 lei;c) cost mediu/bolnav cu scleroză laterală amiotrofică/an: 2.718 lei;d) cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă (medicamente)/an: 488 lei;d.1) cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă (tije telescopice)/an: 26.615 lei;e) cost mediu/bolnav cu boală Fabry/an: 564.922 lei*);f) cost mediu/bolnav cu boală Pompe/an: 1.229.939 lei*);g) cost mediu/bolnav cu tirozinemie/an: 155.151 lei;h) cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)/an: 1.197.137 lei*);i) cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)/an: 792.748 lei*);j) cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală/an: 42.555 lei;k) cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficiență primară/an: 62.894 lei*);l) cost mediu/bolnav HTAP/an: 47.362 lei;m) cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză (adulți)/an: 28.486 lei;n) cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză (copii)/an: 18.257 lei;o) cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă- medicamente/an: 622 lei;o1) cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă - materiale sanitare/an: 15.161 lei;p) cost mediu/bolnav cu boala Prader Willi/an: 13.202 lei;r) cost mediu/bolnav cu amiloidoză cu transtiretină/an:r.1) cu afectare neurologică/an: 1.151.063,06 lei;r.2) cu afectare cardiacă sau formă mixtă/an: 700.000 lei;s) cost mediu/bolnav cu scleroză sistemică și ulcerele digitale evolutive/an: 12.561 lei;ș) cost mediu/bolnav cu purpură trombocitopenică imună idiopatică cronică/an: 100.681 lei*);t) cost mediu/bolnav cu hiperfenilalaninemie care a fost diagnosticat cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)/an: 110.179 lei*);ț) cost mediu/bolnav cu scleroză tuberoasă/an: 115.106 lei*);u) cost mediu/bolnav cu fibroză pulmonară idiopatică/an: 66.629 lei;v) cost mediu/bolnav cu distrofie musculară Duchenne/an: 1.249.007 lei*);w) cost mediu/bolnav cu angioedem ereditar: 125.086 lei*);x) cost mediu/bolnav cu neuropatie optică ereditară Leber: 152.659 lei;y) cost mediu/bolnav cu atrofie musculară spinală: 1.533.303 lei*);z) cost mediu/bolnav cu boala Castelman/an: 72.236 lei*);aa) cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip IV A (sindromul Morquio)/an: 995.862 leiab) cost mediu/bolnav cu deficit de tripeptidil peptidază-1 (TPP1)/an: 2.370.707 lei;ac) cost mediu/bolnav cu limfangioleiomiomatoză/an: 10.560 lei;ad) cost mediu/bolnav adult / copil cu greutate > 40 Kg cu sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa)/an: 1.797.313,10 lei;ae) cost mediu/bolnav copil cu greutate < 40 Kg cu sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa)/an: 731.179,65 lei*);af) cost mediu/bolnav cu hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN)/an: 1.209.101,54 lei *) Costul prevăzut la lit. e), f), h), i), k), ș), t), ț), v), w), y), z) și ae) reprezintă costul mediu/bolnav la nivel național, iar repartizarea sumelor se realizează pentru fiecare bolnav în funcție de doza necesară recomandată individual.  +  Natura cheltuielilor programului:– cheltuieli pentru medicamente specifice;– materiale sanitare specifice pentru bolnavii cu epidermoliză buloasă și bolnavii cu osteogeneză imperfectă.  +  Unități care derulează programul:1) boli neurologice degenerative/inflamator-imune, forme cronice:a) Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București;b) Spitalul Universitar de Urgență București;c) Institutul Clinic Fundeni;d) Spitalul Clinic Colentina;e) Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. N. Oblu" Iași;f) Spitalul de Recuperare Iași;g) Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara;h) Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca;i) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;j) Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Al. Obregia" - Clinica neurologie pediatrică;k) Spitalul de Urgență "Prof. dr. Agripa Ionescu";l) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila" București;m) Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea;n) Spitalul Universitar de Urgență Elias;o) Spitalul Județean de Urgență "Dr. Constantin Opriș" Baia Mare;p) Spitalul Județean de Urgență "Sf. Ioan cel nou" Suceava;q) Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" - Constanța;r) Spitalul Județean de Urgență Satu Mare;s) Spitalul Militar de Urgență "Dr. Constantin Papilian" Cluj;ș) Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu" București;t) Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" - Galați;ț) Spitalul Județean de Urgență Piatra - Neamț;2) boli neurologice degenerative/inflamator-imune, forme acute - urgențe neurologice:a) Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București;b) Spitalul Universitar de Urgență București;c) Institutul Clinic Fundeni București;d) Spitalul Clinic Colentina;e) Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. N. Oblu" Iași;f) Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara;g) Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca;h) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;i) Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Al. Obregia" - Clinică neurologie pediatrică;j) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila" București;k) Spitalul Universitar de Urgență Elias;l) Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea;m) Spitalul Clinic de Urgență București;n) Spitalul Județean de Urgență "Sf. Ioan cel nou" Suceava;o) Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" - Constanța;p) Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" - Galați;q) Spitalul Județean de Urgență Satu Mare;r) Spitalul Județean de Urgență Brăila;s) Spitalul Militar de Urgență "Dr. Constantin Papilian" Cluj;ș) Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu" București;t) Spitalul Județean de Urgență "Dr. Constantin Opriș" Baia Mare;ț) Spitalul Județean de Urgență Piatra - Neamț;3) scleroză laterală amiotrofică:– farmacii cu circuit deschis aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate;4) osteogeneza imperfectă:– medicamente:a) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu", București;b) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "M. S. Curie", București;c) Spitalul Clinic Județean Mureș;