ANEXĂ din 31 martie 2022pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022, precum și prelungirea aplicării prevederilor acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 bis din 31 martie 2022  Notă
  Conținută de ORDINUL nr. 955/181/2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 319 din 31 martie 2022.
  1. Titlul Ordinului se modifică și va avea următorul cuprins:Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 20222. În Anexa nr. 1, la lit. A, la punctul 1., Nota 2 de la subpunctul 1.1. se modifică și va avea următorul cuprins:NOTA 2: Serviciile medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală se acordă în cadrul programului de lucru.3. În Anexa nr. 1, la lit. A, Nota de la subpunctul 1.6. "Activități de suport" se modifică și va avea următorul cuprins:NOTĂ: Se decontează un serviciu - consultație - examinare pentru constatarea decesului, indiferent dacă s-a eliberat sau nu certificatul medical constatator de deces unui neasigurat înscris sau nu pe lista medicului de familie. Serviciile pot fi acordate și în afara programului prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate.4. În Anexa nr. 1, la lit. B, punctul 1, se modifică și va avea următorul cuprins:1. Pachetul de servicii medicale de bază în asistența medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. servicii medicale curative;1.2. servicii medicale de prevenție;1.3. servicii medicale la domiciliu;1.4. servicii medicale adiționale, servicii diagnostice și terapeutice;1.5. activități de suport;1.6. servicii de administrare de medicamente.5. În Anexa nr. 1, la lit. B, teza a doua de la litera b. a subpct. 1.1.4.2., se modifică și va avea următorul cuprins:Consultațiile în cadrul monitorizării active includ: examen clinic în cabinetul medicului de familie; bilet de trimitere - management de caz, pentru investigații paraclinice specifice respectiv hemoleucogramă completă, glicemie, profil lipidic complet, ionogramă serică, acid uric seric, creatinină serică, microalbuminurie, raport albumină/creatinină urinară, în funcție de nivelul de risc; bilet de trimitere - management de caz, în funcție de nivelul de risc pentru consultație de specialitate la cardiologie în vederea efectuării inclusiv a EKG, medicină internă, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, oftalmologie, nefrologie; sfaturi igieno-dietetice și educație pentru auto-îngrijire.6. În Anexa nr. 1, la lit. B, primele trei teze de la litera a. a subpct. 1.1.4.3., se modifică și vor avea următorul cuprins:a) Evaluarea inițială a cazului nou depistat constă în: întocmirea unui plan de management al pacientului cu caz nou confirmat și inițierea terapiei. Consultația în cadrul evaluării inițiale cuprinde: anamneză factori declanșatori, istoric personal și familial; examen clinic în cabinetul medicului de familie: inspecție, auscultație și palpare pentru evidențierea semnelor de afectare a organelor țintă, evidențierea semnelor clinice pentru comorbidități; trimitere pentru investigații paraclinice: hemoleucogramă completă, radiografie pulmonară; trimitere pentru consultație de specialitate la pneumologie, pediatrie, alergologie și medicină internă, după caz, în vederea efectuării inclusiv a spirometriei.Inițierea intervențiilor terapeutice include: sfaturi pentru modificarea stilului de viață - fumat, dietă, activitate fizică +/- consiliere suport specializat;7. În Anexa nr. 1, la lit. B, paragraful patru al literei b. a subpct. 1.1.4.3., se modifică și va avea următorul cuprins:Consultațiile în cadrul monitorizării active includ: anamneză, factori declanșatori cauze de control inadecvat; examen clinic în cabinetul medicului de familie: inspecție, auscultație și palpare pentru evidențierea semnelor de afectare a organelor țintă, evidențierea semnelor clinice pentru comorbidități; evaluarea riscului de exacerbare a BPOC; bilet de trimitere - management de caz, în funcție de severitate - pentru efectuarea de investigații paraclinice pentru stabilirea severității/nivelului de control și monitorizarea evoluției astmului bronșic și BPOC: hemoleucogramă completă și dacă se suspectează complicații - radiografie pulmonară, după caz; bilet de trimitere - management de caz - pentru evaluare la medicul de specialitate pneumologie, pediatrie, alergologie și medicină internă, după caz, în vederea efectuării inclusiv a spirometriei.8. În Anexa nr. 1, la litera B, la subpunctul 1.2.3, după litera c. de la Nota 1 se introduc două noi litere, literele d. și e., care vor avea următorul cuprins:d) Pentru asigurații adulți asimptomatici, cu vârsta de 18 ani și peste, supraponderali/obezi și/sau care prezintă unul sau mai mulți factori de risc pentru diabetul zaharat, se recomandă efectuarea testului de toleranță la glucoză per os (TTGO) și a HBA1c. Biletul de trimitere se întocmește distinct pentru aceste investigații paraclinice cu completarea câmpului corespunzător prevenției.e) pentru pacienții prevăzuți la Nota 3: ● Glicemie ● Colesterol seric total ● LDL colesterol ● Creatinină serică ● Acid uric seric ● Microalbuminuria ● TTGO ● HBA1c (se recomanda în cadrul PNS 5, în baza unui formular de bilet de trimitere distinct de biletul de trimitere pentru prevenție, pe care se bifează cu x căsuța P)"9. În Anexa nr. 1, la lit. B, după Nota 2 a subpunctului 1.2.3 se introduce o nouă Notă, Nota 3, cu următorul cuprins:Nota 3. Pentru pacienții prevăzuți la lit. d. de la Nota 1, care îndeplinesc cel puțin una din următoarele condiții:a) Glicemie bazală (a jeun) cuprinsă în intervalul 110 - 125 mg/dl (5,6 - 6,9 mmol/l) și/saub) TTGO cuprins în intervalul 140 - 199 mg/dl (7,8 - 11 mmol/l) și/sauc) HBA1c cuprinsă în intervalul 5,7 - 6,49% Medicul de familie va include pacientul în Programul Național de Diabet Zaharat (PNS 5) și va iniția tratamentul cu DCI Metforminum inclus în sublista C secțiunea C2, PNS 5 - Programul național de diabet zaharat - Subprogramul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, din anexa la H.G. nr. 720/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în doză titrabilă de la 500 mg/zi până la 2000 mg/zi.Dacă la consultațiile ulterioare de control, valoarea HBA1c este ≥ 6,5%, medicul de familie va trimite pacientul pentru consultație la medicul de specialitate diabet zaharat, nutriție și boli metabolice și/sau medici cu competență/atestat în diabet10. În Anexa nr. 1, la lit. B, pct. 1.4., se modifică și va avea următorul cuprins:1.4. Serviciile medicale adiționale, serviciile diagnostice și terapeutice - reprezintă servicii care se pot acorda exclusiv asiguraților de pe lista proprie, în cadrul programului de lucru declarat în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate sau în cadrul unui program de lucru prelungit prin încheierea unui act adițional la contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, la cabinet, la domiciliu sau la locul solicitării, după caz.1.4.1. Servicii medicale adiționale acordate la nivelul cabinetului, în cadrul unui program de lucru la cabinet prelungit corespunzător: ecografia generală - abdomen și pelvis. Medicii de familie efectuează și interpretează ecografiile numai ca o consecință a actului medical propriu, pentru persoanele asigurate din lista proprie/din lista constituită la sfârșitul lunii anterioare, în cazul medicilor de familie nou-veniți într-o localitate care încheie cu casa de asigurări de sănătate convenție de furnizare de servicii medicale, pentru care este necesar a se efectua aceste investigații în vederea stabilirii diagnosticului, dacă în cabinetele medicale în care aceștia își desfășoară activitatea există aparatura medicală necesară; medicii de familie pot efectua ecografii generale - abdomen și pelvis numai dacă au obținut competență confirmată prin ordin al ministrului sănătății. NOTA 1: Pentru serviciile de ecografie generală - abdomen și pelvis se încheie acte adiționale la contractul/convenția de furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară. Decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigațiilor medicale paraclinice, în limita sumelor rezultate conform criteriilor prevăzute în anexa 20 la ordin. NOTA 2: Numărul maxim de ecografii ce pot fi efectuate și acordate într-o oră, nu poate fi mai mare de 3.1.4.2. Medicii de familie efectuează și/sau interpretează serviciile medicale diagnostice și terapeutice acordate conform curriculei de pregătire, cu respectarea ghidurilor de practică medicală și în concordanță cu diagnosticul, numai ca o consecință a actului medical propriu, pentru persoanele asigurate din lista proprie/din lista constituită la sfârșitul lunii anterioare, în cazul medicilor de familie nou-veniți într-o localitate care încheie cu casa de asigurări de sănătate convenție de furnizare de servicii medicale, pentru care este necesar a se efectua aceste servicii. Serviciile medicale diagnostice și terapeutice acordate conform curriculei de pregătire a medicului în cadrul programului de lucru la cabinet sau la domiciliu declarat în contractul/convenția încheiat/ă cu casa de asigurări de sănătate sau în cadrul unui program de lucru prelungit prin încheierea unui act adițional la contractul/convenția încheiat/ă cu casa de asigurări de sănătate, după caz, sunt nominalizate în tabelul de mai jos:
  Nr.crt.Denumire serviciu
  1Spirometrie*3)
  2Măsurarea ambulatorie a tensiunii arteriale 24 ore*3)
  3Măsurarea indicelui de presiune gleznă - braț*3)
  4Efectuarea și interpretarea electrocardiogramei*3)
  5Tușeu rectal
  6Tamponament anterior epistaxis*2) *4)
  7Extracție corp străin din fosele nazale*2) *4)
  8Extracție corp străin din conductul auditiv extern - inclusiv dopul de cerumen
  9Administrare medicație aerosoli (nu include medicația)*3)
  10Evacuare fecalom cu/fără clismă evacuatorie
  11Sondaj vezical *2)
  12Imobilizare entorsă *2) *4)
  13Tratamentul chirurgical al panarițiului, abcesului, furunculului, leziunilor cutanate - plăgi tăiate superficial, înțepate superficial, necroze cutanate, escare, ulcere varicoase, dehiscențe plăgi, arsuri, extracție corpi străini țesut moale (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament) *1)*2) *4)
  14Supraveghere travaliu fără naștere*2) *4)
  15Naștere inopinată*2) *4)
  16Testul monofilamentului
  17Peakflowmetria *3)
  18Tratamente intramuscular, intravenos, subcutanat, perfuzii intravenoase (nu include medicația) *2) *4)
  19Pansamente, suprimat fire*1)
  20Administrarea de oxigen până la predarea către echipajul de prim ajutor *2) *4)
  *1) Serviciile includ tratamentul și supravegherea până la vindecare. *2) Serviciile se pot acorda și în afara programului declarat în contractul cu casa de asigurări de sănătate. *3) Serviciile sunt acordate numai în cadrul cabinetelor care au dotarea corespunzătoare. *4) Serviciile se pot acorda inclusiv la locul solicitării, în cadrul programului de domiciliu sau în afara programului declarat în contractul cu casa de asigurări de sănătate.
  NOTA: Decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent asistenței medicale primare, fiind cuantificate prin puncte pe serviciu medical, conform anexei 2 la ordin. Tariful include materialele sanitare și consumabilele specifice.
  11. În Anexa nr. 1, la lit. B, litera f) de la punctul 1.5 "Activitățile de suport" se modifică și va avea următorul cuprins:f) adeverințe medicale pentru înscrierea în colectivitate necesare la înscrierea în unitățile de învățământ, dovada de (re)vaccinare (carnet de vaccinări), avizul epidemiologic - eliberate conform Ordinului ministrului sănătății nr. 1.456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, cu modificările ulterioare12. În Anexa nr. 1, la lit. B, Nota 2 de la punctul 1.5 "Activitățile de suport" se modifică și va avea următorul cuprins:NOTA 2: Se decontează un serviciu - examinare pentru constatarea decesului, indiferent dacă s-a eliberat sau nu certificatul constatator de deces unui asigurat înscris sau nu pe lista medicului de familie. Serviciile pot fi acordate și în afara programului prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate.13. În Anexa nr. 1, la lit. B, subpct. 1.6.1, se abrogă.14. În Anexa nr. 2, la art. 1, prima teză a alineatului (2), se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Suma cuvenită prin plata "per capita" pentru serviciile menționate la lit. e) se calculează prin înmulțirea numărului de puncte rezultat în raport cu numărul și structura pe grupe de vârstă și gen a persoanelor asigurate înscrise în lista medicului de familie, conform lit. a), b) sau c), ajustat în funcție de condițiile prevăzute la lit. d), cu valoarea garantată stabilită pentru un punct. (...).15. În Anexa nr. 2, la art. 1, punctul 3. al literei a) de la alineatul (2), se modifică și va avea următorul cuprins:3. Pentru un număr de până la 2.200 de persoane înscrise pe lista medicului de familie programul săptămânal de activitate al cabinetului medical individual precum și al fiecărui medic de familie cu listă proprie care se contractează cu casa de asigurări de sănătate în vederea acordării serviciilor medicale în asistența medicală primară este de 35 de ore pe săptămână și minimum 5 zile pe săptămână. În situația în care, pentru accesul persoanelor înscrise pe lista medicului de familie, furnizorul solicită majorarea programului de lucru al cabinetului medical cu până la două ore zilnic sau modificarea raportului prevăzut la alin. (3) lit. b) cu asigurarea numărului de consultații la domiciliu necesare conform prevederilor cuprinse la lit. B pct. 1.3 din anexa nr. 1 la ordin, se încheie act adițional la contract. În situația în care numărul persoanelor înscrise pe lista proprie a medicului de familie este mai mare de 2.200 programul de 35 de ore pe săptămână se poate prelungi și/sau se poate modifica în sensul schimbării raportului prevăzut la alin. (3) lit. b) cu asigurarea numărului de consultații la domiciliu necesare conform prevederilor cuprinse la lit. B pct. 1.3 din anexa nr. 1 la ordin. Programul de lucru zilnic la domiciliu este de cel puțin o oră.În cazul prelungirii programului de lucru pentru o listă cuprinsă între 2.200 și 3.000 de persoane înscrise programul zilnic se majorează cu 1 oră iar pentru o listă de înscriși mai mare de 3.000 programul zilnic se majorează cu 2 ore.16. În Anexa nr. 2, art. 1 alin. (2) litera e), se modifică și va avea următorul cuprins:e) Serviciile cuprinse la litera B subpunctele 1.1.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.5 - cu excepția consultației la domiciliu care se finalizează sau nu prin eliberarea certificatului medical constatator de deces din anexa nr. 1 la ordin, sunt incluse în plata "per capita". Consultațiile prevăzute la subpunctele 1.1.2, 1.1.3, 1.3 și serviciile prevăzute la subpunctul 1.4.2 de la litera B din anexa nr. 1 la ordin care depășesc limitele prevăzute la alin. (3) lit. b), respectiv ale art. 15 alin. (2), acordate începând cu 1 aprilie 2022, sunt incluse în plata "per capita" aferentă anului 2022, după aplicarea prevederilor art. 15 alin. (4) în luna decembrie.17. În Anexa nr. 2, la art. 1, prima teză a alineatului (3), se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Suma cuvenită pentru serviciile medicale a căror plată se realizează prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte se calculează prin înmulțirea numărului de puncte pe serviciu medical ajustat în funcție de gradul profesional, cu valoarea garantată stabilită pentru un punct. (...).18. În Anexa nr. 2, la art. 1, în tabelul de la lit. a) a alineatului (3), punctul 8, se modifică după cum urmează:
  DENUMIRE SERVICIU MEDICALFRECVENȚA/PLAFONNR. PUNCTE
  B. PACHET DE BAZA
  (…)
  8. Servicii medicale diagnostice și terapeutice:Tariful include materialele sanitare și consumabilele specifice. Se decontează potrivit art. 15 alin. (2).
  a) Spirometrie10 puncte/serviciu
  b) Măsurarea ambulatorie a tensiunii arteriale 24 ore20 puncte/serviciu
  c) Măsurarea indicelui de presiune gleznă - braț10 puncte/serviciu
  d) Efectuarea și interpretarea electrocardiogramei10 puncte/serviciu
  e) Tușeu rectal10 puncte/serviciu
  f) Tamponament anterior epistaxis15 puncte/serviciu
  g) Extracție corp străin din fosele nazale15 puncte/serviciu
  h) Extracție corp străin din conductul auditiv extern - inclusiv dopul de cerumen15 puncte/serviciu
  i) Administrare medicație aerosoli (nu include medicația)7 puncte/ședință
  j) Evacuare fecalom cu/fără clismă evacuatorie20 puncte/serviciu
  k) Sondaj vezical20 puncte/serviciu
  l) Imobilizare entorsă15 puncte/serviciu
  m) Tratamentul chirurgical al panarițiului, abcesului, furunculului, leziunilor cutanate - plăgi tăiate superficial, înțepate superficial, necroze cutanate, escare, ulcere varicoase, dehiscențe plăgi, arsuri, extracție corpi străini țesut moale (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament)20 puncte/serviciu
  n) Supraveghere travaliu fără naștere100 puncte/serviciu
  o) Naștere inopinată200 puncte/serviciu
  p) Testul monofilamentului10 puncte/serviciu
  q) Peakflowmetrie10 puncte/serviciu
  r) Tratamente intramuscular, intravenos, subcutanat, perfuzii intravenoase (nu include medicația)4,5 puncte/serviciu
  s) Pansamente, suprimat fire10 puncte/serviciu
  ș) Administrarea de oxigen până la predarea către echipajul de prim ajutor10 puncte/serviciu
  19. În Anexa nr. 2, la art. 1 alin. (3), litera a.1) și litera c), se modifică și vor avea următorul cuprins:a.1) În raport cu gradul profesional, valoarea de referință a prestației medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestația medicului primar numărul total de puncte aferent serviciilor medicale acordate prin plata pe serviciu medical se majorează cu 20%, iar pentru prestația medicului care nu a promovat un examen de specialitate se diminuează cu 10%. Pentru serviciile medicale diagnostice și terapeutice nu se aplică ajustarea numărului de puncte în funcție de gradul profesional al medicului. Ajustarea numărului total de puncte se aplică din luna imediat următoare celei în care s-a depus și înregistrat la casa de asigurări de sănătate documentul privind confirmarea gradului profesional, conform reglementărilor legale în vigoare. ................................................c) Serviciile cuprinse la litera A și litera B subpunctele 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.6.2 și 1.5 pentru consultația cu sau fără eliberarea certificatului medical constatator de deces din anexa nr. 1 la ordin, precum și consultațiile prevăzute la litera B subpunctele 1.1.2, 1.1.3 și 1.3 din anexa nr. 1 la ordin care se încadrează în limitele prevăzute la lit. b), sunt incluse în plata pe serviciu medical, iar decontarea acestora se face prin tarif exprimat în puncte. Pentru fiecare caz oncologic suspicionat de medicul de familie și confirmat de medicul specialist se acordă un punctaj de 15 puncte care intră în plata pe serviciu medical. Punctajul aferent serviciilor medicale diagnostice și terapeutice prevăzute în Anexa 1, litera B subpunctul 1.4.2., intră în plata pe serviciu medical.20. În Anexa nr. 2, articolul 6 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6 Fondul aprobat pentru anul 2022, pentru asistența medicală primară, are următoarea structură la nivel național, în vederea stabilirii valorii garantate a unui punct "per capita" și a valorii garantate pentru un punct pe serviciu medical:1. fondul alocat pentru trimestrul I 2022, inclusiv suma corespunzătoare punerii în aplicare a prevederilor art. 193 alin. (3) din anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021, cu modificările și completările ulterioare, și suma reprezentând regularizarea trimestrului IV al anului anterior;2. fondul alocat pentru perioada aprilie - decembrie 2022, din care:2.1. fondul destinat plății activității desfășurate de medicii de familie nou-veniți într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă urbană, pentru o perioadă de maximum 6 luni, perioadă considerată necesară pentru întocmirea listei și pentru care medicul de familie are încheiată o convenție de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, format din:a) o sumă reprezentând plata "per capita" pentru o listă echilibrată de 800 de asigurați, calculată prin înmulțirea numărului de puncte per capita cu valoarea pentru un punct per capita; numărul de puncte per capita aferent listei echilibrate de asigurați, este de 6.500 puncte/an și se ajustează în raport de gradul profesional și de condițiile în care se desfășoară activitatea;b) o sumă necesară pentru cheltuielile de administrare și funcționare a cabinetului medical, inclusiv pentru cheltuieli de personal aferente personalului angajat, cheltuieli cu medicamentele și materialele sanitare pentru trusa de urgență, calculată prin înmulțirea sumei stabilită potrivit lit. a) cu 1,5.2.2. fondul destinat plății "per capita" și plății pe serviciu medical, rezultat ca diferență între fondul prevăzut la pct. 2 și cel prevăzut la pct. 2.1, care se repartizează astfel:a) 50% pentru plata "per capita";b) 50% pentru plata pe serviciu medical, inclusiv pentru serviciile medicale diagnostice și terapeutice.21. În Anexa nr. 2, articolul 7 se abrogă.22. În Anexa nr. 2, articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Valoarea garantată a punctului "per capita", unică pe țară, este de 10,0 lei, valabilă pentru anul 2022.(2) Valoarea garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical, respectiv a unui punct pentru plata pe serviciu medical diagnostic și terapeutic, este unică pe țară și este de 4,0 lei, valabilă pentru anul 2022.23. În Anexa nr. 2, articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Suma cuvenită lunar medicilor de familie se calculează prin totalizarea sumelor rezultate ca urmare a înmulțirii numărului de puncte "per capita" efectiv realizate, a numărului de puncte pe serviciu efectiv realizate și a numărului de puncte pe serviciu medical diagnostic și terapeutic efectiv realizate cu valoarea garantată pentru un punct "per capita", respectiv cu valoarea garantată pentru un punct pe serviciu medical și pentru un punct pe serviciu medical diagnostic și terapeutic.24. În Anexa nr. 2, la art. 10, alineatul (2), se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru se corectează până la sfârșitul anului astfel: suma corespunzătoare numărului de puncte plătit eronat, în plus sau în minus față de cel efectiv realizat, într-un trimestru anterior se calculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea garantată a punctului per capita și/sau a punctului pe serviciu prevăzută pentru trimestrul în care s-a produs eroarea. În situația în care după încheierea anului financiar precedent se constată erori de calcul aferente acestuia, sumele plătite în plus sau în minus se regularizează în aceleași condiții cu cele din cursul anului curent.25. În Anexa nr. 2, articolul 15, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale din asistența medicală primară, ecografiile generale (abdomen și pelvis) la tarifele și în condițiile asistenței medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitățile paraclinice. Numărul de investigații paraclinice contractat nu poate depăși 3 investigații pe oră, cu obligația încadrării în valoarea contractată.(2) Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale din asistența medicală primară serviciile medicale diagnostice și terapeutice acordate de medicii de familie conform curriculei de pregătire în specialitate. La calculul punctajului serviciilor diagnostice și terapeutice se au în vedere atât serviciile acordate la nivelul cabinetului, cât și cele acordate la domiciliu, în cadrul pachetului minimal de servicii și pachetului de servicii de bază. Pentru un program de lucru la cabinet de 25 de ore pe săptămână, numărul total de puncte raportat pentru consultațiile, serviciile medicale diagnostice și terapeutice acordate în cabinet sau la domiciliu nu poate depăși numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru, luându-se în considerare următoarele:a) programului de lucru la cabinet de 5 ore/zi îi corespunde un număr de 20 de consultații în medie pe zi, calculate la nivelul unui trimestru (timp mediu/consultație = 15 minute);b) punctajul aferent serviciilor medicale diagnostice și terapeutice acordate, nu poate depăși 16 puncte în medie pe zi corespunzător unui program de 5 ore în medie pe zi la cabinet, calculate la nivelul unui trimestru, în condițiile în care numărul de consultații la cabinet efectuate și raportate în medie pe zi este de 20 consultații, calculate la nivelul unui trimestru;c) în vederea asigurării calității serviciilor medicale, în cadrul unui program de 5 ore/zi la cabinet/medic, pentru fiecare consultație în minus față de 20 consultații, ce pot fi efectuate și raportate în medie pe zi punctajul corespunzător pentru serviciile medicale diagnostice și terapeutice crește cu câte 5,5 puncte. În situația în care programul de lucru al unui medic la cabinet este de 30 ore/săptămână, punctajul corespunzător pentru serviciile medicale diagnostice și terapeutice ce pot fi raportate este de 20 puncte în medie pe zi, calculate la nivelul unui trimestru, în condițiile în care numărul de consultații la cabinet efectuate și raportate în medie pe zi este de 24 consultații, calculate la nivelul unui trimestru; pentru fiecare consultație în minus față de 24 consultații, ce pot fi efectuate și raportate în medie pe zi punctajul corespunzător pentru serviciile medicale diagnostice și terapeutice crește cu câte 5,5 puncte. În situația în care programul de lucru al unui medic la cabinet este de 35 ore/săptămână, punctajul corespunzător pentru serviciile medicale diagnostice și terapeutice ce pot fi raportate este de 24 puncte în medie pe zi, calculate la nivelul unui trimestru, în condițiile în care numărul de consultații la cabinet efectuate și raportate în medie pe zi este de 28 consultații, calculate la nivelul unui trimestru; pentru fiecare consultație în minus față de 28 consultații, ce pot fi efectuate și raportate în medie pe zi punctajul corespunzător pentru serviciile medicale diagnostice și terapeutice crește cu câte 5,5 puncte.(3) Serviciile medicale diagnostice și terapeutice se efectuează în cadrul programului de lucru sau în cadrul unui program de lucru prelungit, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (2) lit. a), pct. 3, art. 1 alin. (3), lit. b) și art. 15 alin. (1) și (2) din prezenta anexă.(4) Sumele rămase neconsumate în primele 11 luni ale anului din fondul aprobat pentru anul 2022, pentru asistența medicală primară, din care se scade suma estimată pentru plata activității medicilor de familie desfășurată în luna decembrie, se utilizează pentru plata în luna decembrie, la valoarea garantată a punctului pe serviciu medical, a consultațiilor prevăzute la subpunctele 1.1.2, 1.1.3, și 1.3, respectiv a serviciilor medicale prevăzute la subpunctul 1.4.2 de la litera B din anexa nr. 1 la ordin, realizate începând cu 1 aprilie 2022 de medicii de familie, care depășesc limitele stabilite potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. a), pct. 3, art. 1 alin. (3), lit. b), respectiv ale alin. (2) ale prezentului articol, în mod proporțional cu numărul de puncte realizat de fiecare furnizor, până la consumarea acestor sume.(5) Serviciile medicale realizate de medicii de familie începând cu 1 aprilie 2022 care depășesc limitele stabilite potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. a), pct. 3, art. 1 alin. (3), lit. b) și alin. (1) și (2) ale prezentului articol, și care nu sunt decontate potrivit alin. (4) sunt incluse în plata per capita, aferentă anului 202226. În Anexa nr. 3, la articolul 6, litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:k) să facă publică valoarea garantată a punctului per capita și pe serviciu, prin pe pagina electronică a acestora, precum și numărul total de puncte realizate la nivel național, afișat pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;27. În Anexa nr. 3, la articolul 7, punctul 2 al lit. c), se modifică și va avea următorul cuprins:2. pachetul minimal de servicii și pachetul de servicii de bază cu tarifele corespunzătoare calculate la valoarea garantată a punctului per capita și pe serviciu; informațiile privind pachetele de servicii medicale și tarifele corespunzătoare sunt afișate de furnizori în formatul stabilit de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și pus la dispoziția furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală;28. În Anexa nr. 3, la articolul 7, litera n), se modifică și va avea următorul cuprins:n) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate și să asigure confidențialitatea în procesul de transmitere a datelor. Aplicația informatică sau sistemul informatic folosit trebuie să fie compatibile cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate și să respecte specificațiile de interfațare publicate;29. În Anexa nr. 3, la articolul 8, subpunctele 1.4 și 2.2, se modifică și vor avea următorul cuprins:1.4. Valoarea garantată a punctului "per capita", unică pe țară, este de 10,0 lei, valabilă pentru anul 2022. ................................................2.2. Valoarea garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe țară și este de 4,0 lei, valabilă pentru anul 2022.30. În Anexa nr. 3, la articolul 8, după subpunctul 2.2, se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. Valoarea garantată pentru un punct pe serviciu medical diagnostic și terapeutic este unică pe țară și este de ....... lei, valabilă pentru anul 2022. Plata pe serviciu medical diagnostic și terapeutic se face conform art. 1 alin. (3) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. ..../2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021, cu modificările și completările ulterioare. Pentru serviciile diagnostice și terapeutice nu se aplică ajustarea numărului de puncte în funcție de gradul profesional al medicului.31. În Anexa nr. 3, articolul 9, alineatele (1) - (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Casele de asigurări de sănătate au obligația să deconteze, în termen de maximum 18 zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni, contravaloarea serviciilor medicale furnizate, potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale din asistența medicală primară și casele de asigurări de sănătate, în limita fondurilor aprobate cu această destinație, la valoarea garantată pentru un punct "per capita", respectiv la valoarea garantată pentru un punct pe serviciu medical, respectiv la valoarea garantată pentru un punct pe serviciu medical diagnostic și terapeutic, pe baza documentelor necesare decontării serviciilor medicale furnizate în luna anterioară, transmise lunar de către furnizor la casa de asigurări de sănătate, la data de ........ Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea și exactitatea datelor raportate prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentanților legali ai furnizorilor.(2) Până cel târziu la data de 18 a celei de a doua luni după încheierea trimestrului se face decontarea drepturilor bănești ale medicilor de familie ca urmare a regularizărilor erorilor de calcul constatate.(3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea, din motive imputabile furnizorului/medicului, a programului de lucru prevăzut în contract și nerespectarea art. 13 alin. (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021, cu modificările și completările ulterioare, se aplică următoarele sancțiuni:a) la prima constatare se diminuează cu 5% valoarea garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate;b) la a doua constatare se diminuează cu 10% valoarea garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate.(4) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 7 lit. a), c) pct. 1 și pct. 2, e) - h), j), k), m) - o), q) - v) și z), precum și prescrieri de medicamente cu și fără contribuție personală din partea asiguratului și/sau recomandări de investigații paraclinice, care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătății, precum și transcrierea de prescripții medicale pentru medicamente cu sau fără contribuție personală a asiguratului, precum și de investigații paraclinice, care sunt consecințe ale unor acte medicale prestate de alți medici, în alte condiții decât cele prevăzute la art. 7 lit. ș), se aplică următoarele sancțiuni:a) la prima constatare, avertisment scris;b) la a doua constatare se diminuează cu 3% valoarea garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situații;c) la a treia constatare se diminuează cu 5% valoarea garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situații;(5) În cazul în care în derularea contractului se constată de către structurile de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, precum și de alte organe competente că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, cu recuperarea contravalorii acestor servicii, la prima constatare se diminuează cu 10% valoarea garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situații.(6) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 7 lit. i) și p) se aplică următoarele sancțiuni:a) la prima constatare, avertisment scris;b) la a doua constatare se diminuează cu 5% valoarea garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate;c) la a treia constatare se diminuează cu 10% valoarea garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate.32. În Anexa nr. 3, articolul 13, alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) încetarea valabilității sau revocarea de către autoritățile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) - d) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilității/revocării acestora;33. În Anexa nr. 3, articolul 19, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Valoarea garantată a unui punct per capita, a unui punct pe serviciu medical, respectiv valoarea garantată a unui punct pe serviciu medical diagnostic și terapeutic sunt calculate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și nu sunt elemente de negociere între părți.34. În Anexa nr. 4, punctul VI., punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Venitul "per capita", pe serviciu medical și pe serviciu medical diagnostic și terapeutic pentru perioada de absență se virează de Casa de Asigurări de Sănătate ......... în contul titularului contractului nr. ......, acesta obligându-se să achite medicului ......... înlocuitor ....... lei/lună.35. În Anexa nr. 5, punctul VI., punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Veniturile "per capita", pe serviciu medical și pe serviciu medical diagnostic și terapeutic aferente perioadei de absență se virează de casa de asigurări de sănătate în contul medicului înlocuitor nr. ......., deschis la Banca ........../Trezoreria statului.36. În Anexa nr. 6, la articolul 5, punctul 2 al literei c), se modifică și va avea următorul cuprins:2. pachetul de servicii minimal și de bază cu tarifele corespunzătoare calculate la valoarea garantată a punctului per capita și pe serviciu; informațiile privind pachetele de servicii medicale și tarifele corespunzătoare sunt afișate de furnizori în formatul stabilit de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și pus la dispoziția furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în convenție;37. În Anexa nr. 6, la articolul 5 litera n), se modifică și va avea următorul cuprins:n) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate și să asigure confidențialitatea în procesul de transmitere a datelor. Aplicația informatică sau sistemul informatic folosit trebuie să fie compatibile cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate și să respecte specificațiile de interfațare publicate.38. În Anexa nr. 6, articolul 6 alineatul (1), litera a), se modifică și va avea următorul cuprins:a) o sumă reprezentând plata "per capita" pentru o listă echilibrată de 800 de asigurați, calculată prin înmulțirea numărului de puncte per capita cu valoarea garantată pentru un punct per capita; numărul de puncte per capita aferent listei echilibrate de asigurați este de 6.500 puncte/an și se ajustează în raport de gradul profesional și de condițiile în care se desfășoară activitatea;39. În Anexa nr. 6, articolul 11 alineatul (1), litera a), se modifică și va avea următorul cuprins:a) încetarea valabilității sau revocarea de către autoritățile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) - d) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilității/revocării acestora;40. În Anexa nr. 7, litera B, prima teză a punctului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Pachetul de servicii medicale de bază în asistența medicală ambulatorie pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare, cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:41. În Anexa nr. 7, litera B, tabelul de la punctul 1.7 Servicii diagnostice și terapeutice, se modifică și va avea următorul cuprins:1.7. Servicii diagnostice și terapeutice Procedurile diagnostice și terapeutice, punctajul aferent și specialitățile care pot efectua serviciul în ambulatoriul de specialitate sunt nominalizate în tabelul de mai jos:
  Nr.crt.Denumire procedură diagnostică/terapeutică/ tratamente/terapiiSpecialități clinice care pot efectua serviciul respectiv
  A. Proceduri diagnostice simple:punctaj 10 puncte
  1biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopiaoftalmologie, neurologie și neurologie pediatrică numai pentru oftalmoscopie
  2biometrieoftalmologie
  3explorarea câmpului vizual (perimetrie computerizată)oftalmologie
  4recoltare pentru test Babeș-Papanicolauobstetrică-ginecologie
  5EKG standardcardiologie, medicină internă, geriatrie și gerontologie, pneumologie, nefrologie, medicină fizică și de reabilitare
  6peak-flowmetriealergologie și imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, medicină fizică și de reabilitare
  7spirometriealergologie și imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, geriatrie și gerontologie, pediatrie, medicină fizică și de reabilitare
  8teste cutanate (prick sau idr) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste inclusiv materialul pozitiv și negativ)alergologie și imunologie clinică
  9teste de provocare nazală, oculară, bronșicăalergologie și imunologie clinică, pneumologie
  10teste cutanate cu agenți fizici (maximum 4 teste)alergologie și imunologie clinică
  11test la ser autologalergologie și imunologie clinică
  12testare cutanată la anestezice localealergologie și imunologie clinică, geriatrie și gerontologie, specialități chirurgicale
  13testare cutanată alergologică patch (alergia de contact)alergologie și imunologie clinică
  14examinare cu lampa Wooddermatovenerologie
  15determinarea indicelui de presiune gleznă/braț, respectiv deget/brațchirurgie, reumatologie, neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, medicină internă, geriatrie și gerontologie, medicină fizică și de reabilitare
  16măsurarea forței musculare cu dinamometrulneurologie, neurologie pediatrică, geriatrie și gerontologie, medicină fizică și de reabilitare
  17teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilității calorice și testul sensibilității discriminatorii)neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, medicină internă, geriatrie și gerontologie, ORL, medicină fizică și de reabilitare
  18teste clinice (EDS, scor miastenic, UPDRS, MMS, Raisberg)neurologie, neurologie pediatrică, psihiatrie, geriatrie și gerontologie, medicină fizică și de reabilitare
  19teste clinice: MMSE, Bilanț articular (măsurări tip ROM - Range Of Motion, Bilant muscular - Scala MRC (Manual Muscle Testing), Medical Research Council (MRC) Scale for Muscle Strength, Pain Analogue Visual Scale (PAVS), Walking index for spinal cord injury (WISCI II) sau American Spinal Injury Association (ASIA) standards/ Impairment Scale (AIS) scoring - with included/ adapted Frankel’s grading for describing severity of injury, Wexler’s Scale for grading of osteo-tendinous reflexes, Scala Ashworth modificată pentru evaluarea spasticității, Scala de evaluare a frecvenței spasmelor (Penn Spasm Frequency Scale), Indicele Barthel de evaluare funcțională, Evaluare cognitivă - Montreal Cognitive Assessment (MoCA), Scala de evaluare a calității vieții - WHO Quality of Life-Bref (WHOQOL- BREF), Chestionar Oswestry Questionnaire on Disability caused by Low Back Pain - privind dizabilitatea cauzata de durerea lombară, Scala de evaluare a independenței în activitățile zilnice (ADL), Scala internațională FAC (Functional Ambulation Categories), Scala WOMAC (WESTERN ONTARIO AND MACMASTER UNIVERSITIES ARTHRITIS INDEX), Testul Timed “Up Go” (TUG), Scala ECOG (Performance Status Scale)medicină fizică și de reabilitare
  20recoltare material biopticdermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică
  B. Proceduri diagnostice de complexitate medie:punctaj 20 puncte
  1determinarea refracției (skiascopie, refractometrie, autorefractometrie), astigmometrieoftalmologie
  2tonometrie; pahimetrie corneeanăoftalmologie
  3explorarea funcției binoculare (test worth, Maddox, sinoptofor), examen pentru diplopieoftalmologie
  4foniatrieORL
  5audiogramă*)*) Include audiometrie tonală liminară și/sau vocală.ORL
  6examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop, microscop)ORL
  7dermatoscopiedermatovenerologie
  8electrocardiografie continuă (24 de ore, holter)cardiologie, medicină internă
  9tensiune arterială continuă - holter TAcardiologie, medicină internă
  10EKG de efort la persoanele fără risc cardiovascular înaltcardiologie
  11EEG standardneurologie, neurologie pediatrică
  12spirogramă + test farmacodinamic bronhomotoralergologie și imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, geriatrie și gerontologie
  13osteodensitometrie segmentară cu ultrasuneteendocrinologie, reumatologie, geriatrie și gerontologie, ortopedie și traumatologie, medicină fizică și de reabilitare
  14evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al pieliineurologie și diabet zaharat, nutriție și boli metabolice
  15examen doppler vase extracraniene segment cervical (echotomografic și duplex)neurologie, neurologie pediatrică
  C. Proceduri diagnostice complexe:punctaj 40 puncte
  1electromiograma/electroneurogramaneurologie, neurologie pediatrică, medicină fizică și de reabilitare
  2determinarea potențialelor evocate (vizuale, auditive, somatoestezice)neurologie, neurologie pediatrică, oftalmologie, ORL
  3examen electroencefalografic cu probe de stimulare și/sau mappingneurologie, neurologie pediatrică
  4examen doppler transcranian al vaselor cerebrale și tehnici derivateneurologie, neurologie pediatrică
  5colposcopiaobstetrică -ginecologie
  6monitorizare hemodinamică prin metoda bioimpedanței toracicecardiologie, medicină internă, nefrologie
  D. Proceduri diagnostice de complexitate superioară:punctaj 100 puncte
  1endoscopie digestivă superioară (esofag, stomac, duoden) cu sau fără biopsie, după cazgastroenterologie, alte specialități clinice pentru care medicii trebuie să facă dovada deținerii competenței/ atestatului de studii complementare
  2endoscopie digestivă inferioară (rect, sigmoid, colon) cu sau fără biopsie, după cazgastroenterologie, alte specialități clinice pentru care medicii trebuie să facă dovada deținerii competenței/ atestatului de studii complementare
  E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple:punctaj 15 puncte
  1extracție de corpi străini - conjuctivă, cornee, scleră, segment anterioroftalmologie
  2incizia glandei lacrimale și a sacului lacrimaloftalmologie
  3tratamentul chirurgical al pingueculeioftalmologie
  4tratamentul chirurgical al pterigionuluioftalmologie
  5sutura unei plăgi de pleoapă, conjunctivă;oftalmologie,
  6injectare subconjunctivală, retrobulbară, de medicamenteoftalmologie
  7criocoagularea (crioaplicația) conjunctivalăoftalmologie
  8cauterizarea conjunctivei, corneei, ectropionuluioftalmologie
  9tamponament posterior și/sau anterior ORLORL
  10extracție corpi străini: conduct auditiv extern, nas, faringe;ORL
  11aspirația și lavajul sinusului nazal prin puncțieORL
  12tratament chirurgical al traumatismelor ORLORL
  13oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau diatermieORL
  14terapia chirurgicală a afecțiunilor mamare superficialeobstetrică-ginecologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică și microchirurgie reconstructivă
  15inserția dispozitivului intrauterinobstetrică-ginecologie
  16fotocoagularea cu laser a leziunilor cutanatedermatovenerologie
  17crioterapia în leziuni cutanatedermatovenerologie
  18tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - plăgi tăiate superficial, înțepate superficial, necroze cutanate, escare, dehiscențe plăgi (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament)dermatovenerologie, chirurgie, inclusiv chirurgie plastică estetică și microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică, ortopedie și traumatologie
  19terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10%dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică și microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică
  20terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I și IIdermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică și microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică
  21terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenți chimici < 10%dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică și microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică
  22terapia chirurgicală a panarițiului (eritematos, flictenular, periunghial, subunghial, antracoid, pulpar)dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică și microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică,
  23terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor neinfectatedermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică și microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică
  24terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid, furunculozeidermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică și microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică,
  25terapia chirurgicală a abcesului (de părți moi, perianal, pilonidal)dermatovenerologie, chirurgie generală chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică,
  26terapia chirurgicală a panarițiului osos, articular, tenosinovalchirurgie generală, chirurgie plastică estetică și microchirurgie reconstructivă, ortopedie și traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică
  27terapia chirurgicală a hidrosadeniteichirurgie generală, chirurgie plastică estetică și microchirurgie reconstructivă chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică
  28terapia chirurgicală a edemului dur și seromului posttraumaticchirurgie generală, chirurgie plastică estetică și microchirurgie reconstructivă, ortopedie și traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică
  29terapia chirurgicală a flebopatiilor varicoase superficiale; ruptură pachet varicoschirurgie generală, chirurgie vasculară, chirurgie plastică estetică și microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică
  30terapia chirurgicală a granulomului ombilicalchirurgie generală, chirurgie plastică estetică și microchirurgie reconstructivă chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică
  31terapia chirurgicală a supurațiilor postoperatoriichirurgie generală, chirurgie plastică estetică și microchirurgie reconstructivă, ortopedie și traumatologie, obstetrică-ginecologie, chirurgie toracică, chirurgie cardiovasculară, neurochirurgie, urologie, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică
  32tratamentul plăgilortoate specialitățile chirurgicale
  33terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea, debridarea)urologie, chirurgie pediatrică, chirurgie generală
  34tratament postoperator al plăgilor abdominale, al intervențiilor chirurgicale după cezariană, sarcină extrauterină operată, histerectomie, endometriozăobstetrică-ginecologie, chirurgie generală
  F. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe:punctaj 25 puncte
  1tratamentul chirurgical al unor afecțiuni ale anexelor globului ocular (șalazion, tumori benigne care nu necesită plastii întinse, chist conjunctival, chist al pleoapei, orjelet, flegmon, abces, xantelasme)oftalmologie
  2tratament cu laser al polului anterior, polului posterioroftalmologie
  3tratament chirurgical ORL colecție: sept, flegmon periamigdalian, furuncul căi aeriene externe, furuncul vestibul nazal, othematomORL
  4extragere fibroscopică de corpi străini din căile respiratorii superioareORL
  5manevre de mică chirurgie pentru abces și/sau chist vaginal sau bartholin cu marsupializare, polipi, vegetații vulvă, vagin, colobstetrică-ginecologie
  6cauterizare de col uterinobstetrică-ginecologie
  7diatermocoagularea colului uterinobstetrică-ginecologie
  8electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziunedermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă
  9terapia chirurgicală complexă a panarițiului osos, articular, tenosinovalchirurgie
  10terapia chirurgicală a flegmoanelorchirurgie
  11terapia chirurgicală a hematomuluichirurgie
  12dilatația stricturii uretraleurologie, chirurgie
  13criocoagularea (crioaplicația) transscleralăoftalmologie
  G. Proceduri terapeutice/ tratamente medicale simple:punctaj 7 puncte
  1aerosoli/ședință (maxim 3 ședințe)alergologie și imunologie clinică, pneumologie, pediatrie, ORL, medicină fizică și de reabilitare
  2toaleta auriculară unilateral (două proceduri)ORL
  3administrare tratament prin injectarea părților moi (intramuscular, intradermic și subcutanat)toate specialitățile, inclusiv, medicină fizică și de reabilitare
  H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie:punctaj 11 puncte
  1fotochimioterapie (UVA) cu oxoralen locală sau generală/ședință (maxim 4 ședințe)dermatovenerologie
  2fotochimioterapie (UVB cu spectru îngust)/ședință (maxim 4 ședințe)dermatovenerologie
  3mezoterapia - injectare terapeutică paravertebrală și periarticularăneurologie, neurologie pediatrică, dermatovenerologie, reumatologie, geriatrie și gerontologie, medicină fizică și de reabilitare
  4probe de repoziționare vestibularăORL, neurologie, neurologie pediatrică
  5imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizatealergologie și imunologie clinică
  6administrare tratament prin puncție intravenoasătoate specialitățile, inclusiv medicină fizică și de reabilitare
  7infiltrații nervoase regionaleanestezie și terapie intensivă, oftalmologie, ORL, chirurgie generală, ortopedie și traumatologie, ortopedie pediatrică, obstetrică-ginecologie, chirurgie plastică estetică și microchirurgie reconstructivă, neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară, medicină fizică și de reabilitare
  8instalare dispozitiv de administrare a analgeziei controlată de pacientanestezie și terapie intensivă
  I. Proceduri terapeutice/tratamente medicale complexe:punctaj 14 puncte
  1puncții și infiltrații intraarticulareortopedie și traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, geriatrie și gerontologie, medicină fizică și de reabilitare
  2instilația uterotubară terapeuticăobstetrică-ginecologie
  3blocaje chimice pentru spasticitate (toxină botulinică)ortopedie și traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, neurologie, neurologie pediatrică, medicină fizică și de reabilitare
  4evaluare funcțională instrumental cu dispositive mecatronice si/sau senzori inerțiali, actuatori, etcmedicină fizică și de reabilitare
  5tratament intraarticular cu plasma îmbogățită cu trombocite (PRP)medicină fizică și de reabilitare
  J. Tratamente ortopedice medicale:punctaj 20 puncte
  1tratamentul ortopedic al luxației, entorsei sau fracturii antebrațului, pumnului, gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falangeortopedie și traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală
  2tratamentul ortopedic al entorsei sau luxației patelei, umărului; disjuncție acromioclaviculară; tratamentul fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei; rupturii tendoanelor mari (achilian, bicipital, cvadricipital); instabilitate acută de genunchi; ruptură muscularăortopedie și traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală
  3tratamentul ortopedic al fracturii femurului; luxației, entorsei de genunchi, fracturii de gambă cu aparat cruropedios; tratamentul scoliozei, cifozei, spondilolistezisului, rupturii musculareortopedie și traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală
  4tratament în displazia luxantă a șoldului în primele 6 luni de viațăortopedie și traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică
  5tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni de viațăortopedie și traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică
  6tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valgortopedie și traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică
  7tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebraleortopedie și traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală
  K. Terapii psihiatrice *):punctaj 30 puncte
  1consiliere psihiatrică nespecifică individuală și familială
  2psihoterapie de grup (psihoze, tulburări obsesiv - compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicții) **)
  3psihoterapie individuală (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicții, tulburări din spectrul autist) **)
  4terapia cognitiv-comportamentală **)
  L. Terapii de genetică medicală:punctaj 30 puncte
  1Sfat genetic
  42. În Anexa nr. 7, litera B, punctul 1.8 se modifică și va avea următorul cuprins:1.8. Serviciile de sănătate conexe actului medical sunt furnizate de psihologi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie și psihopedagogie specială - logopezi și fizioterapeuți și pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii care acordă servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriu, precum și cu medicii de specialitate, cu următoarele specialități clinice:a) neurologie și neurologie pediatrică;b) otorinolaringologie;c) psihiatrie și psihiatrie pediatrică;d) reumatologie;e) ortopedie și traumatologie și ortopedie pediatrică;f) oncologie medicală;g) diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;h) hematologie;i) nefrologie și nefrologie pediatrică;j) oncologie și hematologie pediatrică;k) cardiologie;l) pneumologie;m) medicină fizică și de reabilitare43. În Anexa nr. 7, litera B, punctul 1.8, subpunctul 1.8.1 se modifică și va avea următorul cuprins:1.8.1. Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical:
  Servicii de sănătate conexe actului medical:Tarif pe serviciu medical - puncte
  a) Neurologie și neurologie pediatrică:
  a1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie:
  a1.1) evaluare psihologică clinică și psihodiagnostic;30 puncte/ședință
  a1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulți;30 puncte/ ședință
  a1.3) psihoterapie pentru copii/adult;30 puncte/ședință
  a2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped:consiliere/intervenție de psihopedagogie specială - logoped;15 puncte/ședință
  a3) servicii conexe furnizate de fizioterapeuți
  a3.1) kinetoterapie individuală;30 puncte/ședință
  a3.2) kinetoterapie de grup;15 puncte/ședință
  a3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/dispozitive robotizate.15 puncte/ședință
  b) Otorinolaringologie:
  b1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie:
  b1.1) evaluare psihologică clinică și psihodiagnostic30 puncte/ședință
  b1.2) consiliere psihologică clinică30 puncte/ședință
  b2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped:
  b2.1) consiliere/intervenție de psihopedagogie specială - logoped15 puncte/ședință
  b2.2) exerciții pentru tulburări de vorbire (ședință)15 puncte/ședință
  c) Psihiatrie, inclusiv psihiatrie pediatrică:
  c1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie:
  c1.1) evaluare psihologică clinică și psihodiagnostic30 puncte/ședință
  c1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulți30 puncte/ședință
  c1.3) consiliere psihologică clinică pentru copii diagnosticați cu tulburări din spectrul autist (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist;Notă: până la intrarea în vigoare a Normelor tehnice de realizare a Programelor curative de sănătate, respectiv a Subprogramului național de intervenții specializate acordate persoanelor diagnosticate cu TSA30 puncte/ședință
  c1.4) psihoterapia copilului și familiei - pentru copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autistNotă: până la intrarea în vigoare a Normelor tehnice de realizare a Programelor curative de sănătate, respectiv a Subprogramului național de intervenții specializate acordate persoanelor diagnosticate cu TSA30 puncte/ședință
  c2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped: consiliere/intervenție de psihopedagogie specială - logoped15 puncte/ședință
  c3) Servicii furnizate de fizioterapeut:(numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) pentru copilul diagnosticat cu tulburări din spectrul autist în condițiile prevăzute la punctul 1.8.2:
  c3.1) kinetoterapie individuală30 puncte/ședință
  c3.2) kinetoterapie de grup15 puncte/ședință
  c3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/ dispozitive electromecanice /dispozitive robotizate15 puncte/ședință
  d) Reumatologie în condițiile prevăzute la punctul 1.8.2
  Servicii furnizate de fizioterapeut:
  d1) kinetoterapie individuală30 puncte/ședință
  d2) kinetoterapie de grup15 puncte/ședință
  d3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/dispozitive robotizate15 puncte/ședință
  e) Ortopedie și traumatologie și ortopedie pediatrică în condițiile prevăzute la punctul 1.8.2
  Servicii furnizate de fizioterapeut:
  el) kinetoterapie individuală30 puncte/ședință
  e2) kinetoterapie de grup15 puncte/ședință
  e3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice /dispozitive robotizate15 puncte/ședință
  f) Oncologie medicală
  Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii și adulți cu afecțiuni oncologice30 puncte/ședință
  g) Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice
  Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii și adulți cu diagnostic confirmat de diabet zaharat30 puncte/ședință
  h) Hematologie
  Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii și adulți cu afecțiuni oncologice30 puncte/ședință
  i) Nefrologie și nefrologie pediatrică
  Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii și adulți cu insuficiență renală cronică - dializă30 puncte/ședință
  j) Oncologie și hematologie pediatrică.
  Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii cu afecțiuni oncologice30 puncte/ședință
  k) Cardiologie în condițiile prevăzute la punctul 1.8.2, numai pentru pacienții cu afecțiuni post infecție Covid - 19 sau agravări post infecție Covid - 19
  Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie: consiliere psihologică clinică, pentru pacienți cu afecțiuni post infecție Covid - 19 sau agravări post infecție Covid - 1930 puncte/ședință
  Servicii furnizate de fizioterapeut:
  k1) kinetoterapie individuală30 puncte/ședință
  k2) kinetoterapie de grup15 puncte/ședință
  k3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/dispozitive robotizate15 puncte/ședință
  l) Pneumologie în condițiile prevăzute la punctul 1.8.2, numai pentru pacienții cu afecțiuni post infecție Covid - 19 sau agravări post infecție Covid - 19
  Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie: consiliere psihologică clinică, pentru pacienți cu afecțiuni post infecție Covid - 19 sau agravări post infecție Covid - 1930 puncte/ședință
  Servicii furnizate de fizioterapeut:
  l1) kinetoterapie individuală30 puncte/ședință
  l2) kinetoterapie de grup15 puncte/ședință
  l3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/dispozitive robotizate15 puncte/ședință
  m) Medicină fizică și de reabilitare
  M1) Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie:
  m1.1) evaluare psihologică clinică și psihodiagnostic30 puncte/ședință
  m1.2) consiliere psihologică clinică30 puncte/ședință
  m2) Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped:
  m2.1) consiliere/intervenție de psihopedagogie specială - logoped15 puncte/ședință
  m2.2) exerciții pentru tulburări de vorbire (ședință)15 puncte/ședință
  m3) Servicii furnizate de fizioterapeut:
  m3.1) kinetoterapie individuală30 puncte/ședință
  m3.2) kinetoterapie de grup15 puncte/ședință
  m3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/dispozitive robotizate15 puncte/ședință
  n) Îngrijiri paliative
  n1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie:
  n1.1) evaluare psihologică clinică și psihodiagnostic30 puncte/ședință
  n1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulți30 puncte/ședință
  n1.3) psihoterapie pentru copii/adulți30 puncte/ședință
  n2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped: consiliere/intervenție de psihopedagogie specială - logoped;15 puncte/ședință
  n3) servicii conexe furnizate de fizioterapeut
  n3.1) kinetoterapie individuală30 puncte/ședință
  n3.2) kinetoterapie de grup15 puncte/ședință
  n3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/dispozitive robotizate15 puncte/ședință
  44. În Anexa nr. 7, litera B, punctul 1.8, subpunctele 1.8.2 și 1.8.3 se modifică și vor avea următorul cuprins:1.8.2. Serviciile de kinetoterapie se acordă conform unui Plan de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare recomandat de medicul de medicină fizică și de reabilitare al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 11 C;1.8.3. Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie sau în specialitatea psihopedagogie specială - logoped, se acordă la solicitarea furnizorului de servicii medicale clinice prin scrisoare medicală, conform unui plan stabilit de comun acord de medicul de specialitate clinică, medicul de medicină fizică și de reabilitare, respectiv medicul cu competență/atestat de studii complementare în îngrijiri paliative și psiholog/logoped.Serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie, psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped pot fi acordate și la distanță, prin orice mijloace de comunicare. Serviciile conexe acordate la distanță se acordă și se decontează conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile serviciilor conexe acordate la cabinet.45. În Anexa nr. 7, litera B, tabelul de la punctul 2 - Lista specialităților clinice pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate, după poziția numărul 42, se adaugă o nouă poziție, poziția numărul 43 cu următorul cuprins:
  43Medicină fizică și de reabilitare
  46. În Anexa nr. 7, litera B, tabelul de la punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Număr puncte pentru specialități medicaleNumăr puncte pentru specialități chirurgicale
  a. Consultația copilului cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani)16,20 puncte17,25 puncte
  b. Consultația de psihiatrie și psihiatrie pediatrică a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani)32,40 puncte
  c. Consultația peste vârsta de 4 ani10,80 puncte11,50 puncte
  d. Consultația de psihiatrie și psihiatrie pediatrică peste vârsta de 4 ani21,60 puncte
  e. Consultația de planificare familială10,80 puncte
  f. Consultația de neurologie, respectiv de medicină fizică și de reabilitare a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani)21,60 puncte
  g. Consultația de neurologie, respectiv de medicină fizică și de reabilitare peste vârsta de 4 ani14,40 puncte
  h. Consultația pentru îngrijiri paliative18,00 puncte
  47. În Anexa nr. 7, litera B, punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:6. Medicii de specialitate din specialitățile clinice, inclusiv medicii din specialitatea medicină fizică și de reabilitare pot efectua ecografii cuprinse în anexa nr. 17 la prezentul ordin ca o consecință a actului medical propriu pentru asigurații pentru care este necesar a se efectua aceste investigații în vederea stabilirii diagnosticului sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate inclusiv de la medicul de familie în limita competenței și a dotărilor necesare; decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigațiilor medicale paraclinice în limita sumelor rezultate conform criteriilor din anexa nr. 20 la prezentul ordin. Pentru aceste servicii furnizorii de servicii medicale de specialitate încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiționale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice.48. În Anexa nr. 8, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Plata serviciilor din asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare, pentru acupunctură, planificare familială și îngrijiri paliative în ambulatoriu se face prin tarif pe serviciu medical cuantificat în puncte sau pe serviciu medical - consultație/caz exprimat în lei.(2) Casele de asigurări de sănătate decontează medicilor de specialitate din specialitățile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare și medicilor cu atestat de studii complementare pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu contravaloarea consultațiilor la distanță pentru afecțiunile cronice și pentru bolile cu potențial endemoepidemic ce necesită izolare, la același tarif pe serviciu medical cuantificat în puncte ca cel aferent consultațiilor efectuate în cabinetul medical.49. În Anexa nr. 8, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Numărul total de puncte raportat pentru consultațiile, serviciile medicale acordate de medicii de specialitate din specialitățile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare, planificare familială și îngrijiri paliative în ambulatoriu nu poate depăși numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru, luându-se în considerare următoarele:a) pentru specialități clinice și pentru medicii care lucrează exclusiv în planificare familială, unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 28 de consultații în medie pe zi (timp mediu/consultație = 15 minute);b) pentru specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatrică, și pentru medicii care lucrează în activitatea de îngrijiri paliative în ambulatoriu, unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 14 consultații în medie pe zi (timp mediu/consultație = 30 de minute); pentru specialitatea neurologie, inclusiv pediatrică, precum și pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare, unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 21 de consultații în medie pe zi (timp mediu/consultație = 20 de minute);c) pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare punctajul aferent serviciilor medicale acordate, nu poate depăși, după caz, 150/153/154 puncte în medie pe zi corespunzător unui program de 7 ore/zi;d) pentru specialitățile clinice, în vederea asigurării calității serviciilor medicale, în cadrul unui program de 7 ore/zi/medic/cabinet, se pot acorda și raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 153 de puncte în medie pe zi, în condițiile în care numărul de consultații efectuate și raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 19 consultații; pentru specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatrică, se pot acorda și raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 150 de puncte în medie pe zi, în condițiile în care numărul de consultații efectuate și raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 9 consultații; pentru specialitatea neurologie, inclusiv pediatrică, precum și pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare se pot acorda și raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 154 de puncte în medie pe zi, în condițiile în care numărul de consultații efectuate și raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 14 consultații. Pentru fiecare consultație în plus față de 19 consultații pentru specialitățile clinice, respectiv 9 consultații pentru specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatrică sau 14 consultații pentru specialitatea neurologie, inclusiv pediatrică și specialitatea medicină fizică și de reabilitare ce pot fi efectuate și raportate în medie pe zi în condițiile raportării și de servicii medicale cu un punctaj aferent de 150 puncte/153 puncte/154 puncte, după caz, punctajul corespunzător pentru serviciile medicale scade cu câte 17 puncte pentru specialitățile clinice, respectiv cu 30 de puncte pentru specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatrică și cu 22 de puncte pentru specialitatea neurologie, inclusiv pediatrică, precum și pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare. În situația în care programul de lucru al unui medic/cabinet este mai mare sau mai mic de 35 ore/săptămână, punctajul aferent numărului de consultații, servicii medicale crește sau scade corespunzător. În situația în care adresabilitatea asiguraților la cabinetul medical depășește nivelul prevederilor menționate mai sus se vor întocmi liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile.(2) Serviciile de sănătate conexe actului medical pot fi raportate de medicii de specialitate care le-au solicitat, în vederea decontării de casele de asigurări de sănătate cu care aceștia sunt în relație contractuală. Punctajul aferent serviciilor de sănătate conexe actului medical care pot fi raportate, pentru unul sau mai mulți asigurați indiferent de tipul serviciului conex, de medicul de specialitate care le-a solicitat nu poate depăși 90 de puncte în medie pe zi, cuvenite celui/celor care le prestează, reprezentând servicii conexe, cu excepția medicului de specialitate psihiatrie pediatrică pentru care punctajul nu poate depăși 360 de puncte în medie pe zi. Pentru desfășurarea activității, un furnizor de servicii medicale clinice poate avea relații contractuale cu unul sau mai mulți furnizori de servicii de sănătate conexe. Pentru desfășurarea activității, furnizorul de servicii de sănătate conexe poate avea relații contractuale cu unul sau mai mulți medici din specialitățile clinice care pot solicita servicii de sănătate conexe. Serviciile conexe se recomandă de către medicii de specialitate utilizând scrisoarea medicală al cărei model este prevăzut în anexa 43 la prezentul ordin. Pentru asigurarea calității în furnizarea serviciilor medicale, la contractele furnizorilor de servicii medicale clinice, inclusiv furnizorilor de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare și de îngrijiri paliative în ambulatoriu, încheiate cu casele de asigurări de sănătate, se vor anexa: acte doveditoare privind relația contractuală dintre furnizorul de servicii medicale clinice, inclusiv furnizorul de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare/îngrijiri paliative în ambulatoriu și furnizorul de servicii de sănătate conexe actului medical, din care să reiasă că își desfășoară activitatea într-o formă legală la cabinetul medicului specialist, sau ca prestator de servicii în cabinetul de practică organizat potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată și modificată prin Legea nr. 598/2001, și după caz, organizate potrivit prevederilor Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările și completările ulterioare, acte doveditoare care să conțină datele de identitate ale persoanelor care prestează servicii de sănătate conexe actului medical, avizul de liberă practică/atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România, după caz, programul de activitate și tipul de servicii de sănătate conexe conform anexei nr. 7 la prezentul ordin și certificatul de înregistrare a furnizorului de servicii psihologice, conform Legii nr. 213/2004, cu modificările și completările ulterioare.(3) Numărul serviciilor medicale în scop diagnostic - caz efectuate în ambulatoriu de specialitate clinic pot fi raportate cu încadrarea în suma contractată, funcție de tipul fiecărui serviciu și durata acestuia, precum și de programul de lucru al cabinetului stabilit pentru efectuarea acestor servicii. Maxim 50% din programul de lucru al cabinetului poate fi contractat pentru serviciile medicale de spitalizare de zi ce pot fi efectuate în ambulatoriu de specialitate clinic.50. În Anexa nr. 8, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Suma cuvenită lunar medicilor de specialitate din specialitățile clinice inclusiv medicilor de specialitate medicină fizică și de reabilitare și medicilor cu competență/atestat de studii complementare pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu se calculează prin înmulțirea numărului total de puncte realizat, cu respectarea prevederilor art. 3, în luna respectivă, ca urmare a serviciilor medicale acordate, cu valoarea garantată pentru un punct pe serviciu medical.(2) Numărul total de puncte realizat în fiecare lună se majorează în raport cu:a) condițiile în care se desfășoară activitatea - majorarea este cu până la 100%, pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în vigoare. Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistență medicală ambulatorie de specialitate la care se aplică majorările de mai sus și procentul de majorare corespunzător se stabilesc anual conform prevederilor ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate mai sus menționat;b) gradul profesional, pentru care valoarea de referință a prestației medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestația medicului primar, numărul total de puncte se majorează cu 20%. Această majorare nu se aplică medicilor care lucrează exclusiv în planificare familială și îngrijiri paliative în ambulatoriu, precum și furnizorilor de servicii de sănătate conexe actului medical. Recalcularea numărului total de puncte se face din luna următoare lunii în care s-a depus la casa de asigurări de sănătate dovada confirmării gradului profesional.(3) Valoarea garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe țară și este în valoare de 4 lei.(4) Fondul aprobat pentru anul 2022, pentru asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, are următoarea structură la nivel național, în vederea stabilirii valorii garantate pentru un punct pe serviciu medical:1. fondul alocat pentru trimestrul I 2022, inclusiv suma corespunzătoare punerii în aplicare a prevederilor art. 193 alin. (3) din anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021, cu modificările și completările ulterioare, și suma reprezentând regularizarea trimestrului IV al anului anterior;2. fondul alocat pentru perioada aprilie - decembrie 2022.(5) Sumele rămase neconsumate în primele 11 luni ale anului din fondul aprobat pentru anul 2022, pentru asistența medicală de specialitate pentru specialitățile clinice, din care se scade suma estimată pentru plata activității medicilor de specialitate clinică, inclusiv specialitatea medicină fizică și de reabilitare desfășurată în luna decembrie, se utilizează pentru plata serviciilor medicale realizate de medicii de specialitate clinică, inclusiv specialitatea medicină fizică și de reabilitare, la valoarea garantată a punctului pe serviciu medical, care depășesc limitele stabilite la art. 3 alin. (1), în mod proporțional cu numărul de puncte realizat de fiecare furnizor, până la consumarea acestor sume.51. În Anexa nr. 8, alineatele (1) și (2) ale articolului 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru se corectează la sfârșitul trimestrului, odată cu recalcularea drepturilor bănești cuvenite medicilor de specialitate din specialitățile clinice inclusiv medicilor de specialitate medicină fizică și de reabilitare.(2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru, în cazul specialităților clinice, inclusiv specialității medicină fizică și de reabilitare se corectează până la sfârșitul anului astfel: suma corespunzătoare numărului de puncte plătit eronat în plus sau în minus față de cel efectiv realizat într-un trimestru anterior se calculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea garantată a punctului pe serviciu prevăzută pentru trimestrul în care s-a produs eroarea.52. În Anexa nr. 8, alineatul (1) al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Reprezentantul legal al furnizorilor de servicii medicale clinice, inclusiv al furnizorilor de servicii medicale clinice de medicină fizică și de reabilitare, planificare familială, acupunctură și îngrijiri paliative în ambulatoriu, facturează caselor de asigurări de sănătate, lunar, și transmite la casa de asigurări de sănătate până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale activitatea realizată în luna anterioară, conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate, care se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării și se validează conform prezentelor norme.53. În Anexa nr. 8, primul paragraf al articolului 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate în specialitățile clinice, inclusiv a serviciilor medicale clinice de medicină fizică și de reabilitare, planificare familială, acupunctură și îngrijiri paliative în ambulatoriu, care nu se regăsesc în anexa nr. 7 la prezentul ordin se suportă de către asigurați la tarifele stabilite de furnizori și afișate la cabinet, pentru care se eliberează documentul fiscal, conform prevederilor legale în vigoare, cu indicarea serviciului prestat. În aceste situații furnizorii de servicii medicale nu eliberează bilete de trimitere sau prescripții medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate și decontate de casele de asigurări de sănătate.(...)54. În Anexa nr. 8, articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) În cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate, organizate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot fi angajați medici, precum și alte categorii de personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, cu excepția persoanelor care își desfășoară activitatea în cabinete organizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001. Medicii angajați nu raportează activitate medicală proprie, activitatea acestora fiind raportată de către reprezentantul legal; medicii de specialitate din specialitățile clinice, inclusiv medicii de specialitate medicină fizică și de reabilitare, acupunctură, planificare familială și îngrijiri paliative în ambulatoriu pot prescrie medicamente cu sau fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, utilizând formularul de prescripție medicală electronică/formularul de prescripție medicală cu regim special unic pe țară pentru prescrierea substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, după caz și semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente. Întreaga activitate a cabinetului se desfășoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate.(2) Pentru specialitățile clinice, inclusiv specialitatea de medicină fizică și de reabilitare, acupunctură, planificare familială și îngrijiri paliative la domiciliu, cabinetele medicale individuale - organizate conform reglementărilor în vigoare - pot raporta în vederea decontării numai serviciile medicale din specialitatea medicului titular al cabinetului medical respectiv, precum și servicii de sănătate conexe actului medical, conform prevederilor art. 3 alin. (2).55. În Anexa nr. 8, articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale clinice, inclusiv serviciilor medicale clinice de medicină fizică și de reabilitare, acupunctură și îngrijiri paliative la domiciliu acordate numai pe baza biletului de trimitere pentru specialități clinice, cu excepția cazurilor de urgență medico-chirurgicală, consultațiilor pentru afecțiunile prevăzute în anexa nr. 13 la prezentul ordin și serviciilor de planificare familială care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu, precum și a consultațiilor la distanță acordate de către medicii de specialitate din specialitățile clinice, inclusiv de către medicii de specialitate medicină fizică și de reabilitare sau de către medicii care lucrează în activitatea de îngrijiri paliative în ambulatoriu. Pentru pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleași condiții ca și persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepția situației în care pacienții respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a Instituțiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Pentru pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate furnizorii de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu. Pentru pacienții din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, care au dreptul și beneficiază de servicii medicale din pachetul de servicii medicale de bază, acordate pe teritoriul României, furnizorii de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu.(2) Biletul de trimitere pentru specialități clinice este formular cu regim special, unic pe țară, care se întocmește în două exemplare și are o valabilitate pentru afecțiunile acute și subacute de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii. Biletele de trimitere pentru specialități clinice pentru afecțiunile cronice și pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice. Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea și un exemplar este înmânat asiguratului, care îl depune la furnizorul de servicii medicale clinice/furnizorul de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare. Furnizorul de servicii medicale clinice, inclusiv furnizorul de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare, acupunctură și îngrijiri paliative în ambulatoriu păstrează biletul de trimitere și îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia. Biletul de trimitere pentru specialități clinice recomandate de medicul de familie, care are evidențiat "management de caz", are o valabilitate de 90 zile calendaristice. Se va utiliza formularul electronic de bilet de trimitere pentru specialități clinice de la data la care acesta se implementează.(3) Furnizorul de servicii medicale transmite la casa de asigurări de sănătate lunar, odată cu raportarea, în vederea decontării serviciilor medicale efectuate conform contractului, un borderou centralizator cuprinzând evidența biletelor de trimitere aferente serviciilor medicale raportate; borderoul centralizator este document justificativ care însoțește factura.(4) Furnizorii de servicii medicale clinice, inclusiv furnizorii de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare, acupunctură și îngrijiri paliative în ambulatoriu au obligația să verifice biletele de trimitere în ceea ce privește datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare.(5) Medicii de specialitate din specialitățile clinice, inclusiv medicii de specialitate de medicină fizică și de reabilitare recomandă investigații paraclinice prin eliberarea biletului de trimitere care este formular cu regim special, unic pe țară, care se întocmește în două exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care prescrie investigațiile și un exemplar îl înmânează asiguratului pentru a-l prezenta furnizorului de investigații paraclinice. Se va utiliza formularul electronic de bilet de trimitere pentru investigații paraclinice de la data la care acesta se implementează. În situația în care într-un cabinet din ambulatoriul de specialitate clinic aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate se recoltează probă/probe în vederea efectuării unor examinări histopatologice-citologice și servicii medicale paraclinice de microbiologie în regim ambulatoriu, ambele exemplare ale biletului de trimitere rămân la medicul de specialitate din ambulatoriu, din care un exemplar va însoți proba/probele recoltată/recoltate pe care medicul o/le trimite la furnizorul de investigații paraclinice de anatomie patologică. La momentul recoltării probei/probelor, asiguratul declară pe propria răspundere că nu se află internat într-o formă de spitalizare (continuă sau de zi).(6) Medicii de specialitate din specialitățile clinice, inclusiv medicii de specialitate medicină fizică și de reabilitare aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate pot recomanda servicii de îngrijiri medicale la domiciliu ca o consecință a actului medical propriu, în concordanță cu diagnosticul stabilit și în funcție de patologia bolnavului și statusul de performanță ECOG al acestuia, cu precizarea acestui status. Modelul de recomandare pentru servicii de îngrijiri medicale la domiciliu este prevăzut în anexa nr. 31 C la prezentul ordin.(7) Medicii de specialitate din specialitățile clinice, inclusiv medicii de specialitate medicină fizică și de reabilitare și medicii cu atestat de studii complementare pentru îngrijiri paliative din ambulatoriul de specialitate aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate pot recomanda servicii paliative la domiciliu ca o consecință a actului medical propriu, în concordanță cu diagnosticul stabilit și în funcție de patologia bolnavului. Modelul de recomandare pentru servicii de îngrijiri paliative la domiciliu este prevăzut în anexa nr. 31 D la prezentul ordin.56. În Anexa nr. 8, articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Casele de asigurări de sănătate și direcțiile de sănătate publică vor organiza trimestrial și ori de câte ori este nevoie sau la cererea organizațiilor județene ale medicilor de specialitate din specialitățile clinice, inclusiv ale medicilor de specialitate medicină fizică și de reabilitare, întâlniri cu medicii de specialitate pentru a analiza aspecte privind respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Anunțurile privind data și locul desfășurării întâlnirilor vor fi afișate pe pagina web și la sediul casei de asigurări de sănătate cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterior datei întâlnirii. Casele de asigurări de sănătate și direcțiile de sănătate publică vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative și vor stabili împreună cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea activității. Neparticiparea medicilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej.57. În Anexa nr. 9, la punctul I "Părțile contractante", după forma de organizare "- Cabinet medical de îngrijiri paliative în ambulatoriu organizat conform dispozițiilor legale în vigoare" se adaugă o nouă formă de organizare, cu următorul cuprins:– Societăți de turism balnear și de medicină fizică și de reabilitare, constituite conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de turism balnear și de recuperare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/200358. În Anexa nr. 9, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare, acupunctură, planificare familială și îngrijiri paliative, conform Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022 și Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. ..../.... 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a H.G. nr. 696/2021.59. În Anexa nr. 9, articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2 Furnizorul din asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare, acupunctură, planificare familială și îngrijiri paliative acordă asiguraților serviciile medicale cuprinse în pachetul de servicii prevăzut în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. ..../.... 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a H.G. nr. 696/2021 în următoarele specialități și competențe/atestate de studii complementare - pentru acupunctură, planificare familială și îngrijiri paliative:a) ..........................;b) ..........................60. În Anexa nr. 9, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3 Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare, acupunctură, planificare familială și îngrijiri paliative se face de către următorii medici:1. ..........................;2. ..........................;3. ..........................;4. ..........................; .............................;61. În Anexa nr. 9, litera m) a articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:m) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale clinice, inclusiv serviciilor de medicină fizică și de reabilitare, de acupunctură, planificare familială și îngrijiri paliative în ambulatoriu acordate de medici conform specialității clinice și atestatului de studii complementare confirmate prin ordin al ministrului sănătății și care au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora, după caz, în condițiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021;62. În Anexa nr. 9, punctul 2 al literei a) și punctul 2 al literei c) de la articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:a) (...)2. pachetul minimal de servicii și pachetul de servicii de bază cu tarifele corespunzătoare calculate la valoarea garantată; informațiile privind pachetele de servicii medicale și tarifele corespunzătoare sunt afișate de furnizori în formatul stabilit de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și pus la dispoziția furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală; ..............................................c) (...)2. formularului de scrisoare medicală; medicul de specialitate din specialitățile clinice, inclusiv medicul din specialitatea medicină fizică și de reabilitare eliberează scrisoare medicală pentru urgențele medico-chirurgicale și pentru bolile cu potențial endemoepidemic prezentate la nivelul cabinetului pentru care se consideră necesară internarea;63. În Anexa nr. 9, litera l) și o) a articolului 7 se modifică și vor avea următorul cuprins:l) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate și să asigure confidențialitatea în procesul de transmitere a datelor. Aplicația informatică sau sistemul informatic folosit trebuie să fie compatibile cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate și să respecte specificațiile de interfațare publicate. ..............................................o) să acorde servicii de asistență medicală ambulatorie de specialitate asiguraților numai pe baza biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu excepția: urgențelor, afecțiunilor prevăzute în norme, serviciilor de planificare familială, precum și a serviciilor medicale diagnostice - caz. Lista cuprinzând afecțiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din unitățile ambulatorii care acordă asistență medicală de specialitate pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare se stabilește prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021. Pentru pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European/Confederația Elvețiană/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere, în aceleași condiții ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepția situației în care pacienții respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituțiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European/Confederația Elvețiană/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Pentru pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European/Confederația Elvețiană/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, furnizorii de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu. Pentru pacienții din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, care au dreptul și beneficiază de serviciile medicale din pachetul de servicii medicale de bază, acordate pe teritoriul României, furnizorii de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu;64. În Anexa nr. 9, alineatul (2) al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Valoarea garantată a unui punct este unică pe țară; pentru anul 2022 valoarea garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este în valoare de .... lei.65. În Anexa nr. 9, alineatul (1) al articolului 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Decontarea serviciilor medicale furnizate se face lunar, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni; decontarea contravalorii serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale și casele de asigurări de sănătate se face pe baza documentelor necesare decontării serviciilor medicale furnizate în luna anterioară, transmise lunar de furnizori la casa de asigurări de sănătate, la data de ........... Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea și exactitatea datelor raportate prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentanților legali ai furnizorilor.Până la data de 18 a celei de a doua luni după încheierea trimestrului se face decontarea drepturilor bănești cuvenite, ca urmare a regularizării erorilor de calcul constatate.66. În Anexa nr. 9, alineatele (1) - (4) ale articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea, din motive imputabile furnizorului/medicului, a programului de lucru prevăzut în contract, se aplică următoarele sancțiuni:a) la prima constatare, se diminuează cu 5% valoarea garantată a punctului pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru medicii din ambulatoriu pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare, pentru planificare familială și pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu, la care se înregistrează aceste situații sau contravaloarea serviciilor de acupunctură/contravaloarea serviciilor medicale în scop diagnostic - caz aferente lunii în care s-au produs aceste situații;b) la a doua constatare se diminuează cu 10% valoarea garantată a punctului pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru medicii din ambulatoriu pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare, pentru planificare familială și pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu, la care se înregistrează aceste situații sau contravaloarea serviciilor de acupunctură/contravaloarea serviciilor medicale în scop diagnostic - caz aferente lunii în care s-au produs aceste situații.(2) În cazul în care se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 7 lit. a), c), d), g), i), k) - m), p) - ș), v), w) precum și prescrieri de medicamente cu și fără contribuție personală din partea asiguratului și/sau recomandări de investigații paraclinice care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătății, completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular decât cel prevăzut în Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 sau neeliberarea acesteia, se aplică următoarele sancțiuni:a) la prima constatare, avertisment scris;b) la a doua constatare se diminuează cu 3% valoarea garantată a punctului pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații, pentru medicii din ambulatoriu pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare, pentru planificare familială și pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu, la care se înregistrează aceste situații sau contravaloarea serviciilor de acupunctură/contravaloarea serviciilor medicale în scop diagnostic - caz aferente lunii în care s-au produs aceste situații;c) la a treia constatare se diminuează cu 5% valoarea garantată a punctului, pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații, pentru medicii din ambulatoriu pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru medicii din specialitatea medicină fizică și de reabilitare, pentru planificare familială și pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu, la care se înregistrează aceste situații sau contravaloarea serviciilor de acupunctură/contravaloarea serviciilor medicale în scop diagnostic - caz aferente lunii în care s-au produs aceste situații.(3) În cazul în care se constată în derularea contractului, de către structurile de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, precum și de alte organe competente, nerespectarea obligației prevăzută la art. 7 lit. o) și/sau serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, se recuperează contravaloarea acestor servicii și se diminuează cu 10% valoarea garantată a punctului pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații, pentru medicii din ambulatoriu, pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru medicii din specialitatea medicină fizică și de reabilitare, pentru planificare familială și pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu, la care se înregistrează aceste situații sau contravaloarea serviciilor de acupunctură/contravaloarea serviciilor medicale în scop diagnostic - caz aferente lunii în care s-au produs aceste situații.(4) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligației prevăzută la art. 7 lit. f), h) și n) se aplică următoarele sancțiuni:a) la prima constatare, avertisment scris;b) la a doua constatare se diminuează cu 5% valoarea garantată a unui punct per serviciu, pentru luna în care s-au produs aceste situații pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare, pentru planificare familială și pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu, la care se înregistrează aceste situații sau se diminuează cu 5% contravaloarea serviciilor de acupunctură/contravaloarea serviciilor medicale în scop diagnostic - caz pentru luna în care s-au produs aceste situații;c) la a treia constatare se diminuează cu 10% valoarea-garantată a unui punct per serviciu, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare, pentru planificare familială și pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu, la care se înregistrează aceste situații sau se diminuează cu 10% contravaloarea serviciilor de acupunctură/contravaloarea serviciilor medicale în scop diagnostic - caz pentru luna în care s-au produs aceste situații.67. În Anexa nr. 9, litera e) a articolului 15 se modifică și va avea următorul cuprins:e) refuzul furnizorilor de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialitățile clinice, inclusiv de servicii medicale din specialitatea medicină fizică și de reabilitare, de servicii de planificare familială, acupunctură și pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu, de a pune la dispoziția organelor de control ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ale caselor de asigurări de sănătate ca urmare a cererii în scris a documentelor solicitate privind actele de evidență financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate între furnizori și casele de asigurări de sănătate și documentelor justificative privind sumele decontate din Fond, precum și documentelor medicale și administrative existente la nivelul entității controlate și necesare actului de control;68. În Anexa nr. 9, articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20Valoarea garantată a punctului este cea calculată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și nu este element de negociere între părți.69. În Anexa nr. 9, titlul actului adițional de la finalul anexei se modifică după cum urmează:ACT ADIȚIONALpentru serviciile medicale paraclinice - ecografii efectuate de medicii de specialitate din specialitățile clinice, inclusiv de medicii de specialitate medicină fizică și de reabilitare70. Titlul Anexei nr. 10, se modifică și va avea următorul cuprins:CONDIȚIILE ACORDĂRII PACHETULUI DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ AMBULATORIE PENTRU SPECIALITATEA CLINICĂ MEDICINĂ FIZICĂ ȘI DE REABILITARE ÎN BAZELE DE TRATAMENT71. În Anexa nr. 10, Punctul 1 de la lit. A se modifică și va avea următorul cuprins:Servicii medicale - serii de proceduri - în specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament1.1. Procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare în cadrul unei serii de proceduri - efectuate în baze de tratament, precum și perioadele pentru care se pot acorda sunt:
  Nr.crt.PROCEDURI SPECIFICE DE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI DE REABILITARE ÎN BAZELE DE TRATAMENT
  1.Kinetoterapie de grup pe afecțiuni
  2.Galvanizare
  3.Ionizare
  4.Curenți diadinamici
  5.Trabert
  6.TENS
  7.Curenți medie frecvență/interferențiali
  8.Unde scurte
  9.Microunde
  10.Curenți de înaltă frecvență pulsatilă
  11.Ultrasunet
  12.Combinație de ultrasunet cu curenți de joasă frecvență
  13.Magnetoterapie
  14.Laserterapie
  15.Solux
  16.Ultraviolete
  17.Curenți cu impulsuri rectangulare
  18.Curenți cu impulsuri exponențiale
  19.Contracția izometrică electrică
  20.Stimulare electrică funcțională/neuromusculară
  21.Băi Stanger
  22.Băi galvanice
  23.Duș subacval
  24.Aplicații cu parafină
  25.Băi sau pensulații cu parafină
  26.Masaj regional
  27.Masaj segmentar
  28.Masaj reflex
  29.Limfmasaj
  30.Aerosoli individuali
  31.Pulverizație cameră
  32.Hidrokinetoterapie individuală generală
  33.Hidrokinetoterapie parțială
  34.Kinetoterapie individuală
  35.Tracțiuni vertebrale și articulare
  36.Manipulări vertebrale
  37.Manipulări articulații periferice
  38.Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice și robotizate
  39.Băi minerale (sulfuroase, cloruro-sodice, alcaline)
  40.Băi de plante
  41.Băi de dioxid de carbon și bule
  42.Băi de nămol
  43.Mofete naturale
  44.Mofete artificiale
  45.Împachetare generală cu nămol
  46.Împachetare parțială cu nămol
  47.Aplicație de unde de șoc extracorporale
  48.Aplicație de oscilații profunde
  49.Speleoterapia/Salinoterapia
  50.TECAR
  51.Respirație la presiune pozitivă
  52.Masaj pneumatic al extremităților
  53.Crioterapie
  Procedurile de la pct. 1 - 38, 47 - 53 sunt efectuate în baza de tratament. Procedurile de la pct. 39 - 46 sunt efectuate numai în bazele de tratament din stațiunile balneoclimaterice. Procedurile se acordă pentru perioade și potrivit unui ritm stabilite de medicul curant de medicină fizică și de reabilitare în Planul de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare, al cărui model este stabilit în Anexa nr. 11 C din prezentul ordin.1.1.1. Perioada pentru care se decontează procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament este de maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât și la adulți cu excepția copiilor 0 - 18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală, când se acordă proceduri medicale specifice de medicină fizică și de reabilitare pentru o perioadă de maximum 42 de zile pe an/asigurat, aceste perioade putând fi fracționate în maximum două fracțiuni, în funcție de afecțiunea de bază la recomandarea medicului de specialitate medicină fizică și de reabilitare consemnată în Planul de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare.1.1.2. Seria de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament stabilită de medicul de specialitate medicină fizică și de reabilitare în Planul de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare, decontată pentru un asigurat include maximum 4 proceduri/zi de tratament. Pentru o serie de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare ce se desfășoară în bazele de tratament din stațiunile balneoclimatice se decontează maximum 4 proceduri/zi, din care 2 proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare cu factori terapeutici naturali.
  1.2. Lista afecțiunilor la adult și copil, pentru care pot fi acordate servicii de medicină fizică și de reabilitare în baza de tratament este:
  Nr. crt.AFECȚIUNI
  1.Afecțiuni ale sistemului nervos central și periferic la adulți și copii
  2.Afecțiuni ale joncțiunii neuromusculare, și miopatii
  3.Boli cardio-vasculare
  4.Afecțiuni ale căilor respiratorii, boli pulmonare restrictive și obstructive
  5.Artropatii inflamatorii, degenerative și metabolice
  6.Afecțiuni ale coloanei vertebrale
  7.Afecțiuni abarticulare
  8.Tulburări de statică, vertebrală și periferică
  9.Afecțiuni ortopedice și post-traumatice
  10.Status post intervenții chirurgicale (cardiovasculare, neurochirurgicale, ortopedice, etc.)
  11.Status post COVID-19
  12.Afecțiuni oncologice
  13.Status post-combustional
  14.Afecțiuni uro-genitale
  15.Afecțiuni metabolice și endocrine
  16.Afecțiuni digestive
  1.3. Serviciile de medicină fizică și de reabilitare se acordă pe baza Planului proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare eliberat de către medicii de medicină fizică și de reabilitare al cărui model se regăsește în anexa nr. 11 C la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pentru perioade și potrivit unui ritm stabilite de către medicul de specialitate medicină fizică și de reabilitare.1.4. Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament, care se decontează pentru un asigurat este de 28 de lei pentru 4 proceduri pe zi dintre cele prevăzute la lit. A, pct. 1, subpunctul 1.3 din prezenta anexă, cu excepția pozițiilor 1, 28 - 29, 32 - 34 și 38. Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament, care se decontează pentru un asigurat este de 42 lei pentru 4 proceduri pe zi dintre cele prevăzute la lit. A, pct. 1, subpunctul 1.3 din prezenta anexă cu condiția ca cel puțin o procedură pe zi să fie dintre cele prevăzute la poziția 1, 28 - 29, 32 - 34 și 38. Aceste tarife se decontează numai dacă numărul procedurilor recomandate și efectuate este de 4/zi, în caz contrar tarifele se reduc proporțional conform formulei: număr proceduri recomandate și efectuate pe zi/4 x tarif pe zi de tratament.Nu se decontează de casele de asigurări de sănătate serviciile de medicină fizică și de reabilitare atunci când acestea se acordă pentru situații care privesc corecții de natură estetică și de întreținere, cum ar fi: vergeturi, sindrom tropostatic, gimnastică de întreținere (fitness, body-building).
  72. În Anexa nr. 10, Punctul B se modifică și va avea următorul cuprins:1. Pentru pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană/Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, furnizorii de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de medicină fizică și de reabilitare în baza de tratament acordă serviciile medicale prevăzute la lit. A din prezenta anexă, numai pe baza Planului de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare eliberat de medicul de specialitate medicină fizică și de reabilitare, al cărui model se regăsește în anexa nr. 11 C la prezentul ordin, în aceleași condiții ca și persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepția situației în care pacienții respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituțiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European/Confederația Elvețiană/Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.2. Pentru pacienții din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, care au dreptul și beneficiază de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare în baze de tratament acordate pe teritoriul României, se acordă serviciile medicale prevăzute la lit. A din prezenta anexă, numai pe baza Planului de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare eliberat de medicul de specialitate medicină fizică și de reabilitare, al cărui model se regăsește în anexa nr. 11 C la prezentul ordin, în aceleași condiții ca și persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, în condițiile prevăzute de respectivele documente internaționale73. Titlul Anexei nr. 11, se modifică și va avea următorul cuprins: "MODALITĂȚILE DE PLATĂ în asistența medicală ambulatorie de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament74. În Anexa nr. 11, articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Furnizorii de servicii de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament, încheie contracte de furnizare de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare în ambulatoriu în baze de tratament cu casele de asigurări de sănătate, a căror plată se face prin tarif în lei pe zi de tratament pentru seria de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare din bazele de tratament din pachetul de servicii medicale de bază prevăzut în anexa nr. 10 la ordin.(2) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare în baza de tratament cu casa de asigurări de sănătate se au în vedere: numărul de servicii medicale - zi de tratament, respectiv tariful pe zi de tratament, care este de 28 de lei sau 42 de lei. Tariful pe zi de tratament este de 28 de lei pentru 4 proceduri pe zi dintre cele prevăzute la subpunctul 1.1. de la punctul 1 lit. A din anexa 10 la ordin, cu excepția pozițiilor 1, 28 - 29, 32 - 34 și 38 și este de 42 lei pentru 4 proceduri pe zi dintre cele prevăzute la subpunctul 1.1. de la punctul 1 lit. A din anexa 10 la ordin, cu condiția ca cel puțin o procedură pe zi să fie dintre cele prevăzute la poziția 1, 28 - 29, 32 - 34 și 38.(3) Suma contractată se stabilește conform anexei nr. 11 B la ordin și se defalchează pe trimestre și pe luni, ținându-se cont și de activitatea specifică sezonieră. Valoarea lunară de contract poate fi depășită cu maximum 10% cu condiția diminuării valorii de contract din luna următoare, cu excepția lunii decembrie, cu încadrarea în valoarea contractată pentru trimestrul respectiv. În această situație, în cadrul unui trimestru valorile lunare se pot modifica pe baza cererii scrise a furnizorului, înregistrată până cel târziu în ultimele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni, cu obligativitatea încadrării în suma contractată în trimestrul respectiv.(4) În situația în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului pentru fiecare furnizor de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare în baza de tratament conform prevederilor din anexa nr. 11 B la ordin se modifică în sensul diminuării față de condițiile inițiale și furnizorii aduc la cunoștința caselor de asigurări de sănătate aceste situații, cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte, suma stabilită inițial se diminuează corespunzător, prin încheierea unui act adițional la contract, începând cu luna următoare celei în care s-a produs modificarea. Sumele obținute ca disponibil din aceste diminuări la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor folosi la reîntregirea sumelor alocate cu destinație inițială. Neanunțarea acestor situații și constatarea ulterior producerii lor duc la aplicarea prevederilor privind nerespectarea obligațiilor contractuale din contractul de furnizare de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare în baza de tratament.(5) Suma neconsumată lunar la nivelul unui furnizor de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare în baza de tratament se redistribuie la același furnizor prin acte adiționale pentru lunile următoare în cadrul unui trimestru, ținându-se cont și de activitatea specifică sezonieră și se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de medicină fizică și de reabilitare în baza de tratament acordate asiguraților de la data încheierii actului adițional. În situația în care la unii furnizori de servicii de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament se înregistrează la sfârșitul unui trimestru sume neconsumate față de suma trimestrială prevăzută în contract/act adițional, casele de asigurări de sănătate vor diminua printr -un act adițional la contract/act adițional valoarea trimestrială contractată inițial aferentă trimestrului respectiv cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adițional cu furnizorii de servicii de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament care în același trimestru și-au epuizat valoarea de contract. Suma din actul adițional se utilizează pentru decontarea serviciilor de medicină fizică și de reabilitare în baza de tratament acordate asiguraților de la data încheierii actului adițional și se repartizează proporțional în funcție de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la data încheierii contractului pentru anul în curs până la sfârșitul trimestrului pentru care se face regularizarea, suplimentând valoarea de contract. Dacă valoarea trimestrială de contract rămasă neconsumată este mai mică 42 lei reprezentând contravaloarea unei zile de tratament cu cel puțin o procedură pe zi dintre cele prevăzute la poziția 1, 28 - 29, 32 - 34 și 38, se consideră că a fost epuizată valoarea de contract. În trimestrul IV 2022, în situația în care la unii furnizori de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament se înregistrează la sfârșitul fiecărei luni sume neconsumate față de suma lunară prevăzută în contract, casele de asigurări de sănătate vor diminua, printr -un act adițional la contract, valoarea lunară contractată inițial aferentă lunii respective cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adițional la furnizorii de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament care în luna respectivă și-au epuizat valoarea de contract. Dacă valoarea de contract rămasă neconsumată este mai mică de 42 de lei reprezentând contravaloarea unei zile de tratament cu cel puțin o procedură pe zi dintre cele prevăzute la poziția 1, 28 - 29, 32 - 34 și 38, se consideră că a fost epuizată valoarea de contract. Suma din actul adițional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament acordate asiguraților de la data încheierii actului adițional și se repartizează proporțional în funcție de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la data încheierii contractului pentru anul în curs și până la sfârșitul lunii pentru care se face regularizarea, suplimentând valoarea de contract. Consum mediu lunar se referă la contravaloarea serviciilor medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament decontate de casa de asigurări de sănătate.(6) Pentru încadrarea în suma defalcată trimestrial furnizorii de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament pot întocmi liste de prioritate pentru furnizarea serviciilor de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament, dacă este cazul.(7) În vederea contractării numărului de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare în baza de tratament și a numărului de zile de tratament de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament se au în vedere serviciile medicale zi de tratament care se acordă în bazele de tratament, se contractează și raportează în vederea decontării pentru un număr de maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât și la adulți, cu excepția copiilor 0 - 18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală, când se acordă proceduri medicale terapeutice pentru o perioadă de maximum 42 de zile pe an/asigurat, după care bolnavul plătește integral serviciile medicale.(8) Tarifele au în vedere cheltuielile aferente serviciilor medicale de medicină fizică și de reabilitare în baza de tratament și zile de tratament de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament.(9) Fondurile suplimentare aprobate în cursul anului 2022 cu destinația de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament vor fi contractate de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte noi, respectiv de acte adiționale la contractele inițiale și vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale de medicină fizică și de reabilitare în baza de tratament și numărul de zile de tratament de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament acordate asiguraților de la data încheierii acestora. Valoarea contractului, respectiv a actului adițional la contractul/actul adițional inițial se stabilește avându-se în vedere criteriile de selecție și contractare prevăzute în anexa nr. 11 B la ordin, precum și reevaluarea punctajului tuturor furnizorilor, în situația în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului inițial al acestora s-a/s-au modificat.(10) Decontarea serviciilor medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament se suportă din fondul aferent asistenței medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament.(11) Casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale de medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament numai pe baza Planului de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare eliberat de medicii de specialitate medicină fizică și de reabilitare aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, al cărui model se regăsește în anexa nr. 11 C la prezentul ordin.(12) Decontarea lunară de către casele de asigurări de sănătate în limita sumelor contractate se face în funcție de numărul de zile de tratament de medicină fizică și de reabilitare realizat în bazele de tratament, înmulțit cu tarifele prevăzute la alin. (2). Aceste tarife se decontează numai dacă numărul procedurilor recomandate și efectuate este de 4/zi, în caz contrar tarifele se reduc proporțional conform formulei: număr proceduri recomandate și efectuate pe zi/4 x tarif pe zi de tratament75. În Anexa nr. 11, alineatul (1) al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Reprezentantul legal al furnizorilor de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare din bazele de tratament facturează caselor de asigurări de sănătate, lunar, și transmite la casa de asigurări de sănătate până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale activitatea realizată în luna anterioară, conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate, care se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării și se validează conform prezentelor norme76. În Anexa nr. 11, articol 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate în specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare din bazele de tratament care nu se regăsesc în anexa nr. 10 la ordin se suportă de către asigurați la tarifele stabilite de furnizori și afișate la baza de tratament, pentru care se eliberează documentul fiscal, conform prevederilor legale în vigoare, cu indicarea serviciului prestat.77. În Anexa nr. 11, articolul 4 se abrogă.78. În Anexa nr. 11, articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament acordate numai pe baza Planului de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare eliberat de medicul de specialitate medicină fizică și de reabilitare al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 11 C la ordin; Pentru pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană/ Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate medicină fizică și reabilitare în bazele de tratament acordă servicii medicale în aceleași condiții ca și persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepția situației în care pacienții respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prea labilă a instituțiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană/Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Pentru pacienții din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, care au dreptul și beneficiază de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament acordate pe teritoriul României, serviciile se acordă pe baza Planului de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare eliberat de medicul de specialitate medicină fizică și de reabilitare al cărui model este prevăzut în ordin.(2) Furnizorul de servicii medicale transmite la casa de asigurări de sănătate lunar, odată cu raportarea, în vederea decontării serviciilor medicale efectuate conform contractului, un borderou centralizator cuprinzând evidența Planurilor eliberate de medicii de specialitate de medicină fizică și de reabilitare în baza cărora au fost efectuate serviciilor medicale raportate; borderoul centralizator este document justificativ care însoțește factura.(3) Furnizorii de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare din bazele de tratament au obligația să verifice Planurile eliberate de medicii de specialitate de medicină fizică și de reabilitare în ceea ce privește datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă.79. În Anexa nr. 11, alineatul (1) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Furnizorii de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare din bazele de tratament încasează de la asigurați suma corespunzătoare coplății pentru serviciile de medicină fizică și de reabilitare - serii de proceduri din pachetul de servicii de bază de care au beneficiat asigurații pe seria de proceduri; nivelul minim al coplății este de 5 lei pe toată seria de proceduri, iar nivelul maxim este de 10 lei pe toată seria de proceduri. Valoarea coplății este stabilită de fiecare furnizor pe bază de criterii proprii80. În Anexa nr. 11, articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:Casele de asigurări de sănătate și direcțiile de sănătate publică vor organiza trimestrial și ori de câte ori este nevoie sau la cererea organizațiilor județene ale medicilor de specialitate întâlniri cu furnizorii de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare din bazele de tratament pentru a analiza aspecte privind respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Anunțurile privind data și locul desfășurării întâlnirilor vor fi afișate pe pagina web și la sediul casei de asigurări de sănătate cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterior datei întâlnirii. Casele de asigurări de sănătate și direcțiile de sănătate publică vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative și vor stabili împreună cu furnizorii de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare din bazele de tratament măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea activității. Neparticiparea furnizorilor de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare din bazele de tratament la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej.81. Anexa nr. 11 A se abrogă.82. Titlul Anexei nr. 11 B se modifică și va avea următorul cuprins:"CRITERII privind selecția furnizorilor de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament și repartizarea sumelor pentru furnizarea de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare în ambulatoriu în bazele de tratament"83. Titlul Capitolului I din Anexa nr. 11 B se modifică și va avea următorul cuprins:Criterii de selecție a furnizorilor de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare în ambulatoriu în bazele de tratament.84. În anexa nr. 11 B, prima teza a Capitolului I se modifică și va avea următorul cuprins:Pentru a intra în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de selecție85. În anexa nr. 11 B, punctele 2 și 3 ale Capitolului I, se modifică și vor avea următorul cuprins:2. Să facă dovada capacității tehnice de a efectua serviciile medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament pentru a căror furnizare încheie contract cu casa de asigurări de sănătate.3. Să facă dovada că pentru cel puțin o normă pe zi - 7 ore - programul bazei de tratament/punctului de lucru să fie acoperit de medic/medici cu specialitatea medicină fizică și de reabilitare care își desfășoară într-o formă legală profesia la baza de tratament/punctul de lucru respectiv.86. În anexa nr. 11 B, prima teză a Capitolului II, literele A si B, precum si primele teze de la descrierile literelor A si B, se modifică și vor avea următorul cuprins:La stabilirea valorii contractelor de furnizare de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament se au în vedere următoarele criterii:A. Evaluarea capacității resurselor tehnice 40%B. Evaluarea resurselor umane 60%A. Evaluarea capacității resurselor tehnice Ponderea acestui criteriu este de 40%. .......................................B. Evaluarea resurselor umane:Ponderea acestui criteriu este de 60%.87. În anexa nr. 11 B, a doua teză a punctului A. din Capitolul II, se modifică și va avea următorul cuprins:Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului, fiecare furnizor de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare din baza de tratament obține un punctaj corespunzător acestui criteriu88. În Anexa nr. 11 B, literele a) - c) ale punctului A. din Capitolul II, se modifică și vor avea următorul cuprins:a) Furnizorii de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare din bazele de tratament sunt obligați să facă dovada deținerii legale a aparaturii prin documente conforme și în termen de valabilitate.b) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice dacă seria și numărul aparatului existent în cadrul bazei de tratament sunt aceleași cu seria și numărul aparatului înscrise în cuprinsul documentelor care atestă existența și deținerea legală a acestora.c) Furnizorii sunt obligați să prezinte documentele pentru aparatul/aparatele deținute din care să reiasă: anul fabricației, seria și numărul, numărul de canale și numărul de bolnavi care pot face terapie simultan cu aparatul/aparatele respective pentru care încheie contract de furnizare de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare din bazele de tratament cu casa de asigurări de sănătate89. În Anexa nr. 11 B, a doua teză a lit. e) de la punctul A. din Capitolul II, se modifică și va avea următorul cuprins:Fac excepție furnizorii de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare din bazele de tratament care își desfășoară activitatea utilizând același spațiu și aceleași echipamente specifice deținute și/sau utilizate în comun în condițiile legii, cu prezentarea documentelor justificative prevăzute de actele normative în vigoare și numai în condițiile în care personalul medico - sanitar al fiecărui furnizor își desfășoară activitatea cu respectarea dispozițiilor H.G. nr. 696/2021 și într-un program de lucru distinct90. În Anexa nr. 11 B, primul tabel de la Litera A1 a Capitolului II, se modifică și va avea următorul cuprins:A.1. Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deținut, după cum urmează:
  Nr.crt.Tip aparatPuncteNr. maxim de proceduri/oră
  1.Aparate de electroterapie pentru 1 pacient (cu un canal)10 puncte/aparat3
  2.Aparate de electroterapie pentru 2 pacienți tratați simultan (2 sau mai multe canale)20 puncte/aparat6
  3.Baie galvanică și alternantă20 puncte/aparat2
  4.Aparate de magnetoterapie10 puncte/aparat3
  5.Unde scurte10 puncte/aparat3
  6.ESWT (unde de șoc)15 puncte/aparat3
  7.TECAR15 puncte/aparat2
  8.Aparate cu energie luminoasa (laserterapie sub 900 mW, ultraviolete, infrarosii)10 puncte/aparat5
  9.Aparat laser continuu sau pulsat peste 900 mW15 punte/aparat5
  10.Aparate de parafină sau termopack10 puncte/aparat3 aplicații/ canapea/pat/ oră
  11.Aparate pentru drenaj limfatic10 puncte/aparat2
  12.Aparat pentru ultrasonoterapie10 puncte/aparat5
  13.Aparat pentru aerosoli10 puncte/aparat4
  14.Cadă de hidroterapie10 puncte/1 cadă2
  15.Cadă de hidroterapie cu duș subacval sau cu bule20 puncte/1 cadă2
  16.Dispozitive de dușuri terapeutice (scoțian, alternativ etc.)20 puncte/dispozitiv2
  17.Echipament de elongație15 puncte/echipament2
  18.Covor rulant (echipament) pentru recuperarea mersului15 puncte/ echipament2
  19.Cicloergometru10 puncte/ echipament3
  20.Aparat pentru antrenarea echilibrului20 puncte/aparat2
  21.Aparat reabilitare mână10 puncte/aparat3
  22.Aparat reabilitare genunchi10 puncte/aparat3
  23.Aparat reabilitare gleznă10 puncte/aparat3
  24.Aparat multifuncțional pentru creșterea forței pe grupe musculare15 puncte/aparat3
  25.Bare paralele pentru reeducarea mersului10 puncte/echipament3
  26.Cușcă Rocher15 puncte/echipament3
  27.Platformă electrică de verticalizare la diverse unghiuri și încărcare procentuală a greutății20 puncte/ echipament2
  28.Covor rulant dotat cu echipament antigravitațional pentru reeducarea mersului20 puncte/ echipament2
  29.Aparat subacvatic de mobilitate și forță30 puncte/aparat2
  30.Covor rulant subacvatic de mers30 puncte/ echipament2
  31.Dispozitive robotizate pentru reeducarea membrului superior, membrului inferior, mersului și echilibrului40 puncte/ dispozitiv2
  32.Aparat pentru respirație cu presiune pozitivă intermitentă15 puncte/aparat2
  33.Dispozitiv mecanic pentru masaj pneumatic al extremităților10 puncte/aparat3
  34.Aparat pentru crioterapie10 puncte/aparat3”
  91. În anexa nr. 11 B, teza a doua de la litera B din Capitolului II, se modifică și va avea următorul cuprins:Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului, fiecare furnizor de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare din bazele de tratament - obține un punctaj corespunzător acestui criteriu92. În anexa nr. 11 B, litera a) de la litera B din Capitolului II, se modifică și va avea următorul cuprins:a) medic în specialitatea medicină fizică și de reabilitare - 20 puncte/medic/1 normă
  Nume și prenume medicNumăr de orePunctaj
  93. În anexa nr. 11 B, teza a șasea de la litera B din Capitolului II, se modifică și va avea următorul cuprins:Program de activitate săptămânal al bazei de tratament -7 ore/zi:– 5 zile/săptămână = 2 puncte– Peste 5 zile/săptămână = câte 1 punct pentru fiecare zi în plus– Pentru 2 x 7 ore /5 zile pe săptămână = 5 puncte– 5 zile/săptămână/mai mult de 7 ore pe zi și mai puțin de 14 ore pe zi = punctaj proporțional cu programul de activitate declarat– TOTAL puncte ........94. După Anexa nr. 11 B se introduce o nouă Anexă, Anexa nr. 11 C, cu următorul cuprins:  +  Anexa 11 C
  - MODEL -
  FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE DIN ASISTENȚA MEDICALĂ AMBULATORIE/ UNITATEA SANITARĂ CU PATURI ........................ CUI. ........................ Nr. contract ............... încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ................... NUME MEDIC ........................ COD PARAFĂ MEDIC .................. Numele și prenumele asiguratului .................. Codul numeric al asiguratului/cod unic de asigurare .................. Diagnostic medical și diagnostic boli asociate .................. (Se va nota și cod diagnostic; pentru înscrierea codului de diagnostic se va utiliza clasificația internațională a maladiilor CIM, revizia a 10-a OMS - Lista cu 999 coduri de boală, în caractere numerice)Perioada pentru care se recomandă procedure specifice de medicină fizică și de reabilitare**) .................. **) Perioada pentru care se decontează procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare este de maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât și la adulți cu excepția copiilor 0 - 18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală, când se acordă proceduri medicale specifice de medicină fizică și de reabilitare pentru o perioadă de maximum 42 de zile pe an/asigurat, aceste perioade putând fi fracționate în maximum două fracțiuni, în funcție de afecțiunea de bază la recomandarea medicului de specialitate medicină fizică și de reabilitare. Număr telefon asigurat .................. Domiciliul Asiguratului ....................................
  PLAN DE PROCEDURI SPECIFICE DE MEDICINA FIZICA ȘI DE REABILITARE
  Nr. ...../........*)
  *) Se va completa cu numărul din registrul de consultații/foaie de observație. Vă informăm că doamna/domnul .............................., a fost consultat/ă în serviciul nostru la data de ................... și se recomandă următorul plan terapeutic:
  PLAN TERAPEUTIC
  Nr.Crt.Denumire proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare cf. Anexei nr. 10 la Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021Număr proceduriDurata proceduriiIndicații specifice
  Indicație de revenire pentru reevaluare:– [] da, revine pentru reevaluare în termen de .................– [] nu, nu este necesară revenirea pentru reevaluare Termenul de valabilitate al Planului de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare este de: ............ zile, dar nu mai mult de 90 de zile calendaristice de la data emiterii Planului de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare, fără a lua în calcul ziua în care a fost emis planul. NOTĂ:1. Casele de asigurări de sănătate nu decontează serviciile medicale de medicină fizică și de reabilitare în baza Planurilor de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare în care este nominalizat furnizorul de servicii de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament.2. Casele de asigurări de sănătate nu decontează serviciile medicale de medicină fizică și de reabilitare în baza Planurilor de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare care nu cuprind diagnosticul stabilit și denumirea procedurilor specifice, conform Anexei nr. 10 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.1068/627/2021. Data ............... Semnătura și parafa medicului ....................... Data, numele și prenumele în clar și semnătura asiguratului, ......................... Calea de transmitere:– prin asigurat– prin mijloace de comunicare electronică ..........................Planul de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare se întocmește în două exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultația în ambulatoriul de specialitate pentru specialități clinice, iar un exemplar este înmânat/transmis asiguratului.
  95. Titlul Anexei nr. 12, se modifică și va avea următorul cuprins:CONTRACT de furnizare de servicii medicale în asistența medicală pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament96. În Anexa nr. 12, articolul 1 de la Capitolul II, se modifică și va avea următorul cuprins:Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale de medicină fizică și de reabilitare acordate în baze de tratament în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, conform Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului - cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022 și Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a H.G. nr. 696/202197. Titlul de la Capitolul III din Anexa nr. 12, se modifică și va avea următorul cuprins: "Serviciile medicale de medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament98. În Anexa nr. 12, articolul 2 de la Capitolul III, se modifică și va avea următorul cuprins:Furnizorul acordă tipurile de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament asiguraților, conform anexei nr. 10 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a H.G. nr. 696/202199. În anexa nr. 12, articolul 3 de la Capitolul III, se modifică și va avea următorul cuprins:Furnizarea serviciilor medicale de medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament se face de către următorul personal medico sanitar100. În Anexa nr. 12, articolul 4 de la Capitolul III, se modifică și va avea următorul cuprins:Serviciile medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament, acordate în bazele de tratament în sistemul asigurărilor de sănătate, se acordă în baza Planului de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare eliberat de medicul de specialitate medicină fizică și de reabilitare al cărui model este prevăzut în Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021101. În anexa nr. 12, literele a), b) si k) - n) ale articolului 7 se modifică și vor avea următorul cuprins:a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și să facă publice în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afișare pe pagina web și la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora, cuprinzând denumirea și valoarea de contract a fiecăruia, inclusiv punctajele aferente tuturor criteriilor pe baza cărora s-a stabilit valoarea de contract, și să actualizeze permanent această listă în funcție de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii;b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare, în bazele de tratament la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoțite de documente justificative transmise în format electronic, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate și validate conform normelor, în limita valorii de contract. ..........................................k) să deconteze contravaloarea serviciilor numai dacă furnizorii de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament au în dotare aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora, în condițiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a H.G. nr. 696/2021;l) să contracteze servicii medicale, respectiv să deconteze serviciile medicale efectuate, raportate și validate, prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe zi de tratament, în condițiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a H.G. nr. 696/2021 .m) să deconteze serviciile medicale de medicină fizică și de reabilitare numai pe baza planurilor eliberate de medicii de medicină fizică și de reabilitare aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate;n) să deconteze furnizorilor de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament, cu care au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare, contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraților, în condițiile respectării prevederilor art. 45 alin. (2) din anexa 2 la H.G. nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractul-Cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022.102. În anexa nr. 12, articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Furnizorul de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament au următoarele obligații:a) să informeze asigurații cu privire la:1. programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală, datele de contact ale acesteia care cuprind adresă, telefon, fax, e -mail, pagină web (prin afișare într -un loc vizibil),2. pachetul de servicii de bază cu tarifele corespunzătoare; informațiile privind pachetul de servicii medicale și tarifele corespunzătoare sunt afișate de furnizori în formatul stabilit de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și pus la dispoziția furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală;b) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractelor de furnizare de servicii medicale și să transmită factura în format electronic la casele de asigurări de sănătate; să raporteze în format electronic caselor de asigurări de sănătate, documentele justificative privind activitățile realizate în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate;c) să țină evidența serviciilor de medicină fizică și de reabilitare, în ceea ce privește tipul serviciului acordat, data și ora acordării, durata serviciului prin completarea unei fișe de tratament întocmite conform recomandărilor din Planul eliberat de medicul de specialitate de medicină fizică și de reabilitare;d) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului și a furnizorului, să acorde asiguraților serviciile prevăzute în pachetul de servicii de bază, fără nicio discriminare;e) să respecte programul de lucru și să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular al cărui model este prevăzut în anexa nr. 11 C la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a H.G. nr. 696/2021, program asumat prin contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, cu obligația ca pentru cel puțin o normă pe zi - 7 ore - programul bazei de tratament/punctului de lucru să fie acoperit de medic/medici cu specialitatea medicină fizică și de reabilitare care își desfășoară într-o formă legală profesia la baza de tratament/punctul de lucru respectiv; programul de lucru se poate modifica prin act adițional la contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate program asumat prin contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate;f) să notifice casa de asigurări de sănătate, despre modificarea oricăreia dintre condițiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte și să îndeplinească în permanență aceste condiții pe durata derulării contractelor; notificarea se face conform reglementărilor privind corespondența între părți prevăzute în contract;g) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate, incidente activității desfășurate de furnizorii de servicii medicale ce face obiectul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate;h) să verifice calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;i) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcțiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activității zilnice realizate conform contractelor de furnizare de servicii medicale, fără a mai fi necesară o raportare lunară, în vederea decontării serviciilor medicale contractate și validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și stabilit prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate; în situații justificate în care nu se poate realiza comunicația cu sistemul informatic, raportarea activității se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical și acesta se împlinește în a 3 -a zi lucrătoare de la această dată;j) să asigure acordarea de asistență medicală necesară beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleași condiții ca și persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; să acorde asistență medicală pacienților din alte state cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, în condițiile prevăzute de respectivele documente internaționale;k) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate și să asigure confidențialitatea în procesul de transmitere a datelor. Aplicația informatică sau sistemul informatic folosit trebuie să fie compatibile cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate și să respecte specificațiile de interfațare publicate;l) să nu încaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetele de servicii decontate din Fond;m) să acorde servicii de asistență medicală de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament asiguraților numai pe baza Planului de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare eliberat de medicul de specialitate medicină fizică și de reabilitare al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 11 C la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a H.G. nr. 696/2021. Pentru pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European/Confederația Elvețiană/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale în aceleași condiții ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepția situației în care pacienții respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituțiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European/Confederația Elvețiană/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Pentru pacienții din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, care au dreptul și beneficiază de serviciile medicale acordate pe teritoriul României, serviciile se acordă pe baza Planului proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare eliberat de medicul de specialitate medicină fizică și de reabilitare al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 11 C la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021;n) să respecte prevederile Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 44/53/2010 privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activității la nivelul asistenței medicale ambulatorii de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament în vederea creșterii calității actului medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, privind programarea persoanelor asigurate pentru serviciile medicale programabile.o) să comunice casei de asigurări de sănătate epuizarea sumei contractate lunar; comunicarea se va face în ziua în care se înregistrează această situație prin serviciul on-line pus la dispoziție de Casa Națională de Asigurări de Sănătate;p) să folosească on-line sistemul național al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică din asigurările de sănătate; în situații justificate în care nu se poate realiza comunicația cu sistemul informatic se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă/calificată potrivit legislației naționale/europene în vigoare privind serviciile de încredere. Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică din asigurările de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical și acesta se împlinește în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiții decât cele menționate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile și în situațiile în care se utilizează adeverința de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință/adeverința înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card național duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) și (1^1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale;q) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale din pachetul de bază furnizate - altele decât cele transmise în platforma informatică din asigurările de sănătate în condițiile lit. p), în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical și acesta se împlinește în a 3 -a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă/calificată potrivit legislației naționale/europene în vigoare privind serviciile de încredere. În situația nerespectării acestei obligații, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.103. În anexa nr. 12, articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Modalitatea de plată a serviciilor medicale de medicină fizică și de reabilitare, acordate în în bazele de tratament în sistemul asigurărilor de sănătate, este tariful pe serviciu medical -zi de tratament, exprimat în lei, pentru seria de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament, prevăzute în anexa nr. 11 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a H.G. nr. 696/2021104. În anexa nr. 12, articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Valoarea contractului rezultă din tabelul de mai jos:
  Tipul serviciuluiNumărul de servicii - Zile de tratament Negociat (orientativ)Tarif pe serviciu medical-zi de tratament*)Valoare lei
  0123=1x2
  Zile de tratament aferente seriilor de proceduri
  *) Tariful pe serviciu medical - zi de tratament pentru seria de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament sunt cele prevăzute în anexa nr. 11 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a H.G. nr. 696/2021 și au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale - zi de tratament și numărului de zile de tratament pentru seria de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament.
  (2) Valoarea contractului pentru serviciile medicale de medicină fizică și de reabilitare acordate în în bazele de tratament în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, este de ........ lei
  105. În anexa nr. 12, alineatele (1) și (3) ale articolului 11, se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Decontarea lunară a serviciilor medicale de medicină fizică și de reabilitare, acordate în bazele de tratament în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, se face pe baza numărului de zile de tratament medicină fizică și de reabilitare realizate în bazele de tratament și a tarifului pe zi de tratament în limita sumelor contractate, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni, pe baza facturii și a documentelor justificative depuse/transmise de furnizori la casa de asigurări de sănătate până la data de ................ Tarifele pe zi de tratament se decontează numai dacă numărul procedurilor recomandate și efectuate este de 4/zi, în caz contrar tarifele se reduc proporțional conform formulei: nr. proceduri recomandate și efectuate pe zi/4 x tarif pe zi de tratament. Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea și exactitatea datelor raportate prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentanților legali ai furnizorilor. Valoarea lunară de contract poate fi depășită cu maximum 10% cu condiția diminuării valorii de contract din luna următoare, cu excepția lunii decembrie, cu încadrarea în valoarea contractată pentru trimestrul respectiv. În această situație, în cadrul unui trimestru valorile lunare se pot modifica pe baza cererii scrise a furnizorului, înregistrată până cel târziu în ultimele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni, cu obligativitatea încadrării în suma contractată în trimestrul respectiv. În situația în care la unii furnizori de servicii de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament se înregistrează la sfârșitul unui trimestru sume neconsumate față de suma trimestrială prevăzută în contract/act adițional, casele de asigurări de sănătate vor diminua printr-un act adițional la contract/act adițional valoarea trimestrială contractată inițial aferentă trimestrului respectiv cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adițional cu furnizorii de servicii de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament care în același trimestru și-au epuizat valoarea de contract. Suma din actul adițional se utilizează pentru decontarea serviciilor de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament acordate asiguraților de la data încheierii actului adițional și se repartizează proporțional în funcție de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la data încheierii contractului pentru anul în curs până la sfârșitul trimestrului pentru care se face regularizarea, suplimentând valoarea de contract. Dacă valoarea trimestrială de contract rămasă neconsumată este mai mică de 42 de lei reprezentând contravaloarea unei zile de tratament cu cel puțin o procedură pe zi dintre cele prevăzute la poziția 1, 28 - 29, 32 - 34 și 38 din tabelul de la punctul 1.3, litera A din Anexa 10 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021, reprezentând contravaloarea unei zile de tratament, se consideră că a fost epuizată valoarea de contract. În trimestrul IV 2022, în situația în care la unii furnizori de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament se înregistrează la sfârșitul fiecărei luni sume neconsumate față de suma lunară prevăzută în contract, casele de asigurări de sănătate vor diminua, printr-un act adițional la contract, valoarea lunară contractată inițial aferentă lunii respective cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adițional la furnizorii de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament care în luna respectivă și-au epuizat valoarea de contract. Dacă valoarea de contract rămasă neconsumată este mai mică de 42 de lei reprezentând contravaloarea unei zile de tratament cu cel puțin o procedură pe zi dintre cele prevăzute la poziția 1, 28 - 29, 32 - 34 și 38 din tabelul de la punctul 1.3, litera A din Anexa 10 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021, reprezentând contravaloarea unei zile de tratament, se consideră că a fost epuizată valoarea de contract. Suma din actul adițional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament acordate asiguraților de la data încheierii actului adițional și se repartizează proporțional în funcție de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la data încheierii contractului pentru anul în curs și până la sfârșitul lunii pentru care se face regularizarea, suplimentând valoarea de contract. Consum mediu lunar se referă la contravaloarea numărului de zile de tratament decontate de casa de asigurări de sănătate. ..................................(3) Clauze speciale - se completează pentru fiecare bază de tratament cu care s-a încheiat contractul:a) Medic Nume: ............. Prenume: ............. Grad profesional: ............. Cod numeric personal: ............. Codul de parafă al medicului: ............. Program zilnic de activitate ... ore/zib) Categorie personal medico-sanitar Nume: ............. Prenume: ............. Grad profesional: ............. Cod numeric personal: ............. Program zilnic de activitate ..... ore/zic) .............................*) În cazul bazelor de tratament din ambulatoriul integrat al spitalului și din centrul de sănătate multifuncțional fără personalitate juridică organizat în structura spitalului, se va completa cu programul de lucru stabilit pentru baza de tratament, precum și cu datele aferente tuturor persoanelor care își desfășoară activitatea în sistem integrat și în centrul de sănătate multifuncțional fără personalitate juridică din structura spitalului.106. În anexa nr. 12, articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:Plata serviciilor medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament, acordate în bazele de tratament în sistemul de asigurări sociale de sănătate, se face în contul nr. ....................., deschis la Trezoreria statului, sau contul nr. .................., deschis la Banca ................107. Titlul Capitolului VII din Anexa nr. 12, se modifică și va avea următorul cuprins: "Calitatea serviciilor medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament108. Articolul 13 de la Capitolul VII din Anexa nr. 12, se modifică și va avea următorul cuprins:Serviciile medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament, furnizate în baza prezentului contract, trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraților, elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare109. În anexa nr. 12, articolul 15 de la Capitolul VIII se modifică și va avea următorul cuprins:Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate. În caz contrar, se aplică prevederile legislației în vigoare110. În anexa nr. 12, articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:(1) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea, din motive imputabile furnizorului, a programului de lucru prevăzut în contract, se aplică următoarele sancțiuni:a) la prima constatare se diminuează cu 5% contravaloarea serviciilor de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament aferente lunii în care s-au produs aceste situații, pentru fiecare dintre aceste situații;b) la a doua constatare se diminuează cu 10% contravaloarea serviciilor de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament aferente lunii în care s-au produs aceste situații, pentru fiecare dintre aceste situații.(2) În cazul în care se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 8 lit. a), c), d), g), j), k), n) și o) se aplică următoarele sancțiuni:a) la prima constatare, avertisment scris;b) la a doua constatare se va diminua cu 3% contravaloarea serviciilor de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situații.c) la a treia constatare se va diminua cu 5% contravaloarea serviciilor de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situații;(3) În cazul în care în derularea contractului se constată de către structurile de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naționale de Asigurări de Sănătate precum și de alte organe competente, nerespectarea obligației prevăzută la art. 8 lit. m) și/sau serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate se recuperează contravaloarea acestor servicii și se diminuează cu 10% contravaloarea serviciilor de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situații.(4) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligației prevăzută la art. 8 lit. f), h) și l) se aplică următoarele sancțiuni:a) la prima constatare, avertisment scris;b) la a doua constatare se diminuează cu 5% valoarea lunară de contract, pentru luna în care s -a produs această situație;c) la a treia constatare se diminuează cu 10% valoarea lunară de contract, pentru luna în care s-a produs această situație.(5) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4) pentru furnizorii de servicii medicale care sunt în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate se face prin plata directă sau executare silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu, în situația în care recuperarea nu se face prin plată directă. Pentru recuperarea sumelor care nu sunt stabilite ca urmare a unor acțiuni de control, casa de asigurări de sănătate notifică furnizorul de servicii medicale în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data stabilirii sumei ce urmează a fi recuperată; furnizorul de servicii medicale are dreptul ca în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii notificării cu confirmare de primire, să conteste notificarea. Soluționarea contestației se face în termen de maximum 10 zile lucrătoare. În situația în care, casa de asigurări de sănătate respinge motivat contestația furnizorului de servicii medicale, aduce la cunoștința furnizorului de servicii medicale faptul că în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii răspunsului la contestație, suma se recuperează prin plată directă. În situația în care a nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin executare silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu. Pentru recuperarea sumelor care sunt stabilite ca urmare a unor acțiuni de control, suma se recuperează în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data notificării furnizorului de servicii medicale, prin plată directă. În situația în care recuperarea nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin executare silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu.(6) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) - (4), casele de asigurări de sănătate țin evidența distinct pe fiecare furnizor, după caz.(7) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4) se face prin plată directă sau executare silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu pentru furnizorii care nu mai sunt în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate.(8) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condițiile alin. (1) - (4) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare, cu aceeași destinație111. În anexa nr. 12, prima teză a alineatului (1) al articolului 19 se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Contractul de furnizare de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament se suspendă cu data la care a intervenit una dintre următoarele situații112. În anexa nr. 12, litera f) de la alineatul (1) al articolului 19 se modifică și va avea următorul cuprins:f) la solicitarea furnizorului, pentru o perioadă de maximum 30 de zile pe an calendaristic, în situații care determină imposibilitatea desfășurării activității furnizorului.113. În anexa nr. 12, prima teză a articolului 20 se modifică și va avea următorul cuprins:Contractul de furnizare de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament se reziliază de plin drept, printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, ca urmare a constatării următoarelor situații:114. În anexa nr. 12. literele e) și g) ale articolului 20 se modifică și vor avea următorul cuprins:e) la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (cu excepția situațiilor în care vina este exclusiv a personalului medico - sanitar, caz în care contractul se modifică prin excluderea acestora), cu recuperarea contravalorii acestor servicii; ............................................g) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contractul cu casa de asigurări de sănătate prin lipsa nejustificată a medicului/personalului medico-sanitar timp de 3 zile consecutive115. În anexa nr. 12, litera h) a articolului 20 se abrogă.116. În anexa nr. 12, prima teză a articolului 21 se modifică și va avea următorul cuprins:Contractul de furnizare de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare în baza de tratament încetează la data la care a intervenit una dintre următoarele situații:117. În anexa nr. 12, literele a1), a2) și d) ale articolului 21 se modifică și vor avea următorul cuprins:a1) furnizorul de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament își încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află î n relație contractuală;a2) încetare prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desființare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament, după caz;d) denunțarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se dorește încetarea contractului, cu indicarea motivului și a temeiului legal118. În anexa nr. 12, prima teză a articolului 24 al Capitolului XI se modifică și va avea următorul cuprins:Corespondența legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax, prin poșta electronică sau direct la sediul părților - sediul casei de asigurări de sănătate și la sediul bazei de tratament declarat în contract119. Capitolul XIV din Anexa nr. 12 se modifică și va avea următorul cuprins:XIV. Alte clauze ...................................Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi ................., în două exemplare a câte .... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă120. În Anexa nr. 12 Actul adițional pentru serviciile medicale paraclinice-ecografii efectuate de medicii de specialitate din specialitatea medicină fizică și reabilitare se abrogă.121. În Anexa nr. 14, tabelul de la litera A. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU MEDICINA DENTARĂ, se modifică si va avea următorul cuprins:
  CodActe terapeuticeTarif - lei -Suma decontată de CAS
  Copii 0 - 18 aniPeste 18 aniBeneficiari ai legilor speciale
  1.*)Consultație - include modelul de studiu, după caz, controlul oncologic stomatologic, evidențierea plăcii dentare prin colorare, după caz și igienizarea bucală *) Se acordă o singură consultație la un interval de 12 luni pentru un asigurat peste 18 ani și o consultație la 6 luni pentru copii până la 18 ani.133100%100%100%
  2.Tratamentul cariei simple140100%100%100%
  2.1.Obturația dintelui după tratamentul afecțiunilor pulpare sau al gangrenei185100%60%100%
  2.2.Tratamentul de urgență al traumatismelor dento-alveolare/ dinte175100%100%100%
  3.Tratamentul afecțiunilor pulpare cu anestezie240100%60%100%
  4.Pansament calmant/drenaj endodontic70100%100%100%
  5.Tratamentul gangrenei pulpare280100%60%100%
  6.Tratamentul paradontitelor apicale - prin incizie - cu anestezie170100%100%100%
  7.Tratamentul afecțiunilor parodonțiului cu anestezie117100%100%100%
  7.1.Tratamentul afecțiunilor mucoasei bucale68100%60%100%
  8.Extracția dinților temporari cu anestezie68100%
  9.Extracția dinților permanenți cu anestezie145100%60%100%
  10.**)Chiuretaj alveolar și tratamentul hemoragiei **) În situația în care se efectuează în aceeași ședință în care a fost extras dintele respectiv, nu este decontat de casa de asigurări de sănătate100100%100%100%
  11.Decapușonarea78100%
  12.Reducerea luxației articulației temporo- mandibulare77100%100%100%
  13 ***)Proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă ***) Se acordă o dată la 4 ani.1020100%100%
  13.1 ****)Reparație proteză****) Se acordă de două ori pe an.123100%100%
  13.2 ****)Rebazare proteză****) Se acordă de două ori pe an.180100%100%
  14.Element protetic fizionomic200100%60%100%
  15.Element protetic semi-fizionomic230100%60%100%
  16.Reconstituire coroană radiculară235100%60%100%
  17 *****)Decondiționarea tulburărilor funcționale prin aparate ortodontice, inclusiv tratamentul angrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiță și capelină772100%
  18.Reeducarea funcțională prin exerciții, miogimnastică, etc. / ședință20100%
  19 *****)Aparate și dispozitive utilizate în tratamentul malformațiilor congenitale975100%
  20.Șlefuirea în scop ortodontic/ dinte25100%
  21 *****)Reparație aparat ortodontic *1) Se decontează pentru tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenți și dacă nu realizează venituri din muncă520100%100%*1)
  *****) Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonție și ortopedie dento - facială.
  22.Menținătoare de spațiu mobile585100%
  23 ******)Sigilare/dinte******) o procedură decontată la 2 ani.97100%
  24.Fluorizare (pe o arcadă dentară)*2) se decontează pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani84100%*2)”
  122. În Anexa nr. 14, punctele 1, 2, 3 si 8 din Nota de sub tabelul de la litera A. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ pEnTRU MEDICINA DENTARĂ, se modifică si vor avea următorul cuprins:1. Serviciile de medicină dentară prevăzute în pachetul de servicii de bază pot fi efectuate de oricare dintre medicii dentiști/medicii stomatologi, cu excepția celor de la codurile 17, 19 și 21 din tabel.2. Serviciile de medicină dentară de urgență sunt prevăzute la codurile 2.2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13.1, 13.2 și 21 din tabel.3. Dentiștii acordă numai serviciile prevăzute la codurile 1, 2, 2.1, 4, 23 din tabel. ...............................................8. Tarifele pentru actele terapeutice prevăzute la codurile 2, 2.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 23 sunt corespunzătoare pentru o unitate dentară - pentru un dinte.123. În Anexa nr. 14, tabelul de la litera B. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII DE MEDICINĂ DENTARĂ se modifică și va avea următorul cuprins:B. PACHETUL MINIMAL DE sErVICII MEDICALE PENTRU MEDICINA DENTARĂ
  CodActe terapeuticeTairf -lei-Suma decontată de CAS
  1.*)Consultație - include modelul de studiu, după caz, controlul oncologic stomatologic, evidențierea plăcii dentare prin colorare, după caz și igienizarea bucală *) Se acordă o singură consultație la un interval de 12 luni pentru un asigurat peste 18 ani și o consultație la 6 luni pentru copii până la 18 ani.133100%
  2.2.Tratamentul de urgență al traumatismelor dento-alveolare/dinte175100%
  4.Pansament calmant/drenaj endodontic70100%
  6.Tratamentul paradontitelor apicale - prin incizie - cu anestezie170100%
  7.Tratamentul afecțiunilor parodonțiului cu anestezie117100%
  10.*)Chiuretaj alveolar și tratamentul hemoragiei100100%
  *) În situația în care se efectuează în aceeași ședință în care a fost extras dintele respectiv nu este decontat de casa de asigurări de sănătate.
  12.Reducerea luxației articulației temporo- mandibulare77100%
  13.1**)Reparație proteză**) Se acordă o dată pe an.123100%
  13.2**)Rebazare proteză**) Se acordă o dată pe an.180100%”
  124. În Anexa nr. 14, punctul 1 din Nota de sub tabelul de la litera B. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII DE MEDICINĂ DENTARĂ ACORDAT PERSOANELOR NEASIGURATE, se abrogă.125. În Anexa nr. 15, la articolul 3, litera e) de la alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:e) suma orientativă/medic specialist/lună la nivel național este de 4.000 lei/lună. Suma contractată se defalchează pe trimestre și luni.126. În Anexa nr. 16, litera k) de la art. 7, se modifică și va avea următorul cuprins:k) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate și să asigure confidențialitatea în procesul de transmitere a datelor. Aplicația informatică sau sistemul informatic folosit trebuie să fie compatibile cu sistemele informatice din platforma informati că din asigurările de sănătate și să respecte specificațiile de interfațare publicate127. În anexa nr. 17, litera A, la pct. 1 Lista investigațiilor paraclinice - analize de laborator, la "Biochimie serică si urinară" după punctul 40 se introduc două noi puncte 40.1 si 40.2 cu următorul cuprins:
  40.12.1020.1TTGO (test de toleranta la glucoza per os) *10)35
  40.22.1026HBA1c *10)20
  128. În anexa nr. 17, litera A, după precizarea de la *9) de la Nota 1 de sub tabelul de la pct. 1 Lista investigațiilor paraclinice - analize de laborator, se introduce o nouă precizare *10), cu următorul cuprins:*10) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie pentru pacienții adulți asimptomatici, de orice vârstă, în cadrul serviciilor medicale preventive.129. În anexa nr. 17, litera A, după Nota 4 de sub tabelul de la pct. 1 Lista investigațiilor paraclinice - analize de laborator, se introduce o nouă Notă, Nota 5, cu următorul cuprins:NOTA 5: HBA1c se recomandă și se decontează din fondurile alocate asistenței medicale paraclinice de specialitate o singură data pe an, la recomandarea medicului de familie, în vederea stabilirii diagnosticului de diabet zaharat. Pentru evaluarea periodică a pacienților deja diagnosticați cu diabet zaharat, HBA1c se recomandă și se decontează în condițiile prevăzute în Normele tehnice de realizare a programelor nationale cu scop curative.130. În anexa nr. 17, litera A, Nota 6 de sub tabelul de la pct. 2 Lista investigațiilor paraclinice de radiologie imagistică medicală și medicină nucleară, se modifică și va avea următorul cuprins:NOTA 6: Serviciile medicale de înaltă performanță (CT, RMN, scintigrafie, angiografie) se efectuează pe baza biletelor de trimitere pentru investigații medicale paraclinice; biletele de trimitere se întocmesc în 2 exemplare, din care unul rămâne la furnizorul care a făcut recomandarea și un exemplar la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanță pe care îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia. La biletul de trimitere se atașează de către medicul trimițător, acolo unde este cazul, rezultatele celorlalte investigații efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului.Pentru efectuarea investigațiilor CT și RMN prevăzute la lit. c) de la Nota 5 copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 - 8 ani, furnizorii de servicii medicale paraclinice vor face dovada, la contractare, a spațiului și dotărilor necesare pentru perioada de pre și post anestezie, precum și dovada relației de muncă cu un medic de specialitate ATI. Aceste investigații sunt decontate de casele de asigurări de sănătate numai dacă biletul de trimitere este însoțit de o copie a fișei de preanestezie pe care va fi aplicată parafa și semnătura medicului cu specialitatea ATI.131. În Anexa nr. 21, litera i) de la art. 7, se modifică și va avea următorul cuprins:i) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate și să asigure confidențialitatea în procesul de transmitere a datelor. Aplicația informatică sau sistemul informatic folosit trebuie să fie compatibile cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate și să respecte specificațiile de interfațare publicate.132. În Anexa nr. 23, la articolul 4, alineatul (1), litera a), punctul 3, subpunctele d. și n. , se modifică și vor avea următorul cuprins:d) numărul de cazuri realizate de furnizorii aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate în anii 2018 - 2021; (...)n) ponderea cheltuielilor de personal în totalul sumei decontate de casa de asigurări de sănătate în anii 2018 - 2021;133. În Anexa nr. 23, la articolul 4, alineatul (1), litera a), punctul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:14. durata medie de spitalizare la nivel de spital - DMS_spital - este prevăzută în anexa nr. 23 A la ordin pentru spitalele de acuți finanțate pe baza sistemului DRG și durata medie de spitalizare la nivel național - DMS_nat - este 6,21 pentru spitalele de acuți care nu sunt finanțate pe baza sistemului DRG.134. În Anexa nr. 23, literele a) și b) ale alineatului (1) de la art. 5, se modifică și vor avea următorul cuprins:a) suma aferentă serviciilor medicale spitalicești, pentru afecțiunile acute, a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat (DRG) pentru spitalele finanțate în sistem DRG, respectiv tarif mediu pe caz rezolvat pentru spitalele non-DRG, se stabilește astfel:– număr de cazuri externate contractate x indice case-mix 2022 x tarif pe caz ponderat pentru anul 2022, respectiv– număr de cazuri externate contractate x tarif mediu pe caz rezolvat pe specialităția1) Suma contractată (SC) de fiecare spital prevăzut în anexa nr. 23 A la ordin cu casa de asigurări de sănătate, pentru servicii de spitalizare continuă pentru afecțiuni acute în sistem DRG, se calculează astfel: SC = P x (Nr_pat x IU_pat / DMS_spital) x ICM x TCP În formula de mai sus, Nr_pat reprezintă numărul de paturi aprobate și contractabile după aplicarea prevederilor Planului național de paturi, în care nu sunt incluse paturile pentru secțiile și compartimentele de ATI, IU_pat, DMS_spital, TCP și ICM reprezintă indicele de utilizare a paturilor, durata medie de spitalizare la nivel de spital, tariful pe caz ponderat și, respectiv, indicele case -mix. Durata medie de spitalizare la nivel de spital - DMS_spital - este prevăzută în anexa nr. 23 A. Valoarea procentului de referință (P) este stabilită în raport de clasificarea spitalelor în funcție de competențe conform prevederilor legale în vigoare, respectiv prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență, cu modificările și completările ulterioare și este:a) pentru categoria I: P = 85%;b) pentru categoria IM: P = (P - 4)%;c) pentru categoria II: P = (P - 3)%;d) pentru categoria IIM: P = (P - 5)%;e) pentru categoria III: P = (P - 5)%;f) pentru categoria IV: P = (P - 15)%;g) pentru categoria V: P = (P - 23)%;h) pentru spitalele neclasificabile: P = (P - 33)%.a2) Pentru spitalele non-DRG sau nou intrate în contractare în formula de la punctul a1) ICM-ul și TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialități și la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate ținând cont de valoarea procentului de referință pentru categoria în care se clasifică spitalul, iar DMS_spital se înlocuiește cu DMS_nat de 6,21.a3) Număr de cazuri externate ce poate fi contractat: La negocierea numărului de cazuri externate pe spital și pe secție se vor avea în vedere:a3.1. Numărul de cazuri externate calculat la suma contractată = SC (suma contractată) / (ICM x T CP) aferente fiecărui spital; rezultatul se rotunjește la număr întreg (în plus). Pentru spitalele non-DRG în formula de mai sus ICM-ul și TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialități și la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate.a3.2. Numărul anual de cazuri externate negociat și contractat se defalcă pe trimestre. La stabilirea numărului de cazuri externate contractate pe spital se ține seama și de modul de realizare a indicatorilor calitativi din anul precedent; în acest scop, spitalele organizează și raportează trimestrial evidența acestor indicatori, caselor de asigurări de sănătate și direcțiilor de sănătate publică.a4) Indicele de case-mix pentru anul 2022 este prezentat în anexa nr. 23 A la ordin și rămâne nemodificat pe perioada de derulare a contractului. Numărul de cazuri ponderate se obține prin înmulțirea numărului negociat de cazuri externate cu indicele de case-mix.a5) Tariful pe caz ponderat pentru anul 2022 este prezentat în anexa nr. 23 A la ordin, se stabilește pentru fiecare spital și rămâne nemodificat pe perioada de derulare a contractului. Lista cuprinzând categoriile majore de diagnostice, tipurile de cazuri ce sunt decontate - grupele de diagnostice, valorile relative, durata medie de spitalizare la nivel național, mediana duratei de spitalizare în secțiile ATI - național, precum și definirea termenilor utilizați - sunt prevăzute în anexa nr. 23 B la ordin. În situația în care unul din spitalele prevăzute în anexa nr. 23 A la ordin are în structură secții/compartimente de cronici, contractarea acestor servicii se efectuează conform prevederilor de la lit. b);a6) Tarif mediu pe caz rezolvat pe specialități (non_DRG) Tariful mediu pe caz rezolvat (non_DRG) se stabilește prin negociere între furnizori și casele de asigurări de sănătate având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului și indicatorul cost mediu cu medicamentele pe caz externat pe anul 2021 și sumele aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu destinația servicii medicale spitalicești. Tariful mediu pe caz rezolvat pe specialități negociat nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzut în anexa nr. 23 C la ordin. În situația în care unul din spitale are în structură secții/compartimente de cronici, contractarea acestor servicii se efectuează conform prevederilor lit. b).a7) suma contractată conform prevederilor de mai sus se repartizează pe trimestre și luni; la nivelul fiecărui spital suma lunară prevăzută în contract nu poate fi mai mare decât media lunară stabilită conform formulei prevăzută la lit. a1, respectiv la lit. a2, după caz.b) suma pentru spitalele de boli cronice precum și pentru secțiile și compartimentele de cronici (prevăzute ca structuri distincte în structura spitalului aprobată/avizată de Ministerul Sănătății) din alte spitale, care se stabilește astfel: număr de cazuri externate x durata de spitalizare prevăzută în anexa nr. 25 la ordin sau, după caz, durata efectiv realizată x tariful pe zi de spitalizare1. Numărul de cazuri externate Numărul de cazuri externate pe spitale/secții/compartimente se negociază în funcție de:1.1. media cazurilor externate în ultimii 5 ani la nivelul spitalului (ținându-se cont de modificările de structură aprobate/avizate de Ministerul Sănătății, după caz) și al județului;1.2. cazurile estimate a fi externate pe spital și pe secție în anul 2022, în funcție de numărul de paturi contractabile, indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel național pentru secții/compartimente de cronici și de durata de spitalizare prevăzută în anexa nr. 25 la ordin sau, după caz, durata de spitalizare efectiv realizată în anul 2021, pentru secțiile/compartimentele unde aceasta a fost mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 25 la ordin, dar nu mai mică de 75% față de aceasta, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1), după caz. Numărul anual de cazuri externate negociat se defalcă pe trimestre. La stabilirea numărului de cazuri externate contractate pe spital/secție/compartiment se ține seama de modul de realizare a indicatorilor calitativi din anul precedent; în acest scop, spitalele vor ține evidența acestor indicatori. Numărul de cazuri externate, obținut în condițiile prevăzute mai sus, se poate diminua prin negociere între furnizori și casele de asigurări de sănătate.2. Durata de spitalizare pe secții este valabilă pentru toate categoriile de spitale și este prevăzută în anexa nr. 25 la ordin. Pentru secțiile/spitalele cu internări obligatorii pentru bolnavii aflați sub incidența art. 109, art. 110, art. 124 și art. 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare și cele dispuse prin ordonanța procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, pentru bolnavii care necesită asistență medicală spitalicească de lungă durată (ani), precum și pentru secțiile/compartimentele de neonatologie - prematuri din maternitățile de gradul II și III, psihiatrie cronici și pneumoftiziologie adulți și copii se ia în considerare durata de spitalizare efectiv realizată în anul 2021.3. Tariful pe zi de spitalizare pe secție/compartiment se negociază pe baza tarifului pe zi de spitalizare propus de fiecare spital pentru secțiile și compartimentele din structura proprie, având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului, în funcție de particularitățile aferente fiecărui tip de spital, cu încadrarea în sumele aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu destinație servicii medicale spitalicești. Tarifele pe zi de spitalizare negociate nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevăzute în anexa nr. 23 C la ordin.4. Casele de asigurări de sănătate contractează servicii medicale paliative în regim de spitalizare continuă dacă acestea nu pot fi efectuate în condițiile asistenței medicale la domiciliu. Suma aferentă serviciilor medicale paliative se stabilește astfel:Numărul de paturi contractabile pentru anul 2022 x indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel național pentru secțiile/compartimentele de îngrijiri paliative x tariful pe zi de spitalizare negociat. Tariful pe zi de spitalizare negociat nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzut în anexa nr. 23 C la ordin.135. În Anexa nr. 23, articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2022 cu destinația servicii medicale spitalicești și alocate caselor de asigurări de sănătate, se contractează de către acestea prin acte adiționale la contractele inițiale pentru anul 2022, precum și pentru încheierea de contracte noi. Casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere la repartizarea fondurilor suplimentare condițiile avute în vedere la contractare și indicatorii specifici fiecărei unități sanitare cu paturi, care au stat la baza stabilirii valorii inițiale de contract/actelor adiționale, precum și nivelul de realizare a indicatorilor specifici în limita celor contractați. Încheierea de contracte noi se face cu informarea ordonatorului principal de credite și la contractare casa de asigurări de sănătate are în vedere încadrarea în numărul de paturi contractabile la nivel de județ, îndeplinirea tuturor condițiilor de contractare, necesarul de servicii medicale și încadrarea în fondurile alocate cu destinație servicii medicale spitalicești, cu respectarea prevederilor de la art. 5 alin. (1).(2) Pentru situații justificate ce pot apărea în derularea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale spitalicești, din fondurile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), precum și din fondurile prevăzute la alin. (1), pot fi contractate cu spitalele/secțiile/compartimentele de acuți, servicii medicale acordate de la data încheierii actului adițional, dar fără a se depăși suma ce poate fi contractată în funcție de capacitatea maximă de funcționare lunară a fiecărui spital stabilită astfel: (Nr_pat x IU_pat / DMS spital) x ICM x TCP / 12 luni În formula de mai sus, Nr_pat reprezintă numărul de paturi aprobate și contractabile după aplicarea prevederilor Planului național de paturi, IU_pat, DMS_spital, TCP și ICM reprezintă indicele de utilizare a paturilor, durata medie de spitalizare la nivel de spital, tariful pe caz ponderat și, respectiv, indicele case-mix.Pentru spitalele non-DRG în formula de mai sus ICM-ul și TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialități și la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate, iar DMS_spital se înlocuiește cu DMS_nat de 6,21.136. În Anexa nr. 23, punctul 1.3 de la litera a) a articolului 9, se modifică și va avea următorul cuprins:1.3. tariful pe caz ponderat stabilit pentru anul 2022, prevăzut în anexa nr. 23 A la ordin.Decontul de cheltuieli eliberat asiguraților de către spitalele private pentru serviciile medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă în secțiile de acuți finanțate prin sistem DRG pentru care se încasează contribuția personală a asiguraților, se transmite de către furnizor în PIAS odată cu raportarea lunară.137. În Anexa nr. 23, punctul 2.1 de la litera h) a articolului 9, se modifică și va avea următorul cuprins:2.1. numărul de cazuri rezolvate/servicii, raportate și validate, pentru perioada aferentă trimestrului respectiv, precum și pentru perioada de la 1 aprilie 2022 și până la sfârșitul trimestrului respectiv, cu încadrarea în limita valorii contractate;Validarea cazurilor/serviciilor în regim de spitalizare de zi în vederea decontării se face de către casa de asigurări de sănătate conform reglementărilor legale în vigoare, cu încadrarea în valoarea de contract, având în vedere și confirmarea cazurilor/serviciilor din punct de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient comunicate de către Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București conform prevederilor stabilite prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.138. În Anexa nr. 23, litera b) a alineatului (4) de la art. 11, se modifică și va avea următorul cuprins:b) o sumă reprezentând contribuția personală, cu consimțământul exprimat în scris al asiguratului sau reprezentantului legal al acestuia cu privire la serviciile medicale și nemedicale pe care urmează să le primească și costurile asociate acestora - pentru serviciile medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continua în secțiile de acuți finanțate prin sistem DRG. Modelul consimțământului este prevăzut în anexa 23 E la ordin. Contribuția personală reprezintă diferența dintre tariful serviciului medical acordat de furnizorul privat și suma rezultată din înmulțirea valorii relative a cazului cu tariful pe caz ponderat propriu spitalului, și este afișată pe pagina de internet a furnizorilor privați de servicii medicale și la sediul acestora, într -un loc vizibil. Contribuția personală a asiguratului pentru serviciile medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă în secțiile de acuți finanțate prin sistem DRG se detaliază în devizul estimativ înaintat pacientului la prezentarea acestuia la furnizor, cu valabilitatea de 5 zile lucrătoare de la data înmânării acestuia pacientului. Devizul estimativ se poate modifica pe perioada internării asiguratului în funcție de evoluția clinică, cu consimțământul acestuia sau al reprezentantului legal. Modelul devizului estimativ este prevăzut în anexa 23 E la ordin.Furnizorii privați au obligația să elibereze asiguratului căruia i-au fost acordate servicii pentru care se încasează contribuție personală decontul la externare detaliat referitor la serviciile medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă acordate în secții de acuți finanțate pe baza sistemului DRG de către spitalele private, pentru rezolvarea cazului, precum și toate celelalte servicii medicale și/sau nemedicale prestate asiguratului în perioada cuprinsă între comunicarea devizului estimativ și externarea acestuia, însoțit de documentele fiscale, detaliate conform decontului al cărui model este prevăzut în anexa 23 E la ordin.139. În Anexa nr. 23, alineatul (4) al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Trimestrial, până la data de 5 a lunii următoare expirării unui trimestru, spitalele vor raporta realizarea indicatorilor trimestriali comparativ cu cei contractați și, până pe data de 10 a lunii curente pentru luna precedentă, ordonatorului de credite ierarhic superior, în funcție de subordonare, și caselor de asigurări de sănătate execuția bugetului de venituri și cheltuieli. Regularizarea și decontarea trimestrială se face până în ultima zi a lunii următoare trimestrului încheiat, cu excepția trimestrului IV pentru care regularizarea se face până la data de 20 decembrie a anului în curs pentru serviciile medicale realizate, raportate și validate conform contractului de furnizare de servicii medicale de la data de 1 aprilie 2022, respectiv de la data de 1 a lunii următoare celei în care s-a încheiat starea de alertă, potrivit legii, după caz, până la data de 30 noiembrie a anului în curs, conform facturilor însoțite de documentele justificative, urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze până în ultima zi a lunii ianuarie a anului următor.140. Anexa 23 A se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa 23 A
  LISTA SPITALELOR PENTRU CARE PLATA SE FACE PRIN TARIF PE CAZ REZOLVAT, ICM, TCP ȘI DMS VALABILE PENTRU ANUL 2022
  Nr. crt.Denumire SpitalCod spitalTCP Norme 2022*)ICM 2022*)DMS spital 2022*)
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA ALBA IULIAAB011.5001,68186,60
  2SPITALUL DE BOLI CRONICE CAMPENIAB021.4301,13119,22
  3SPITALUL MUNICIPAL BLAJAB031.4751,67345,96
  4SPITALUL ORASENESC ABRUDAB041.4751,13568,74
  5SPITALUL MUNICIPAL AIUDAB051.4751,72667,91
  6SPITALUL ORASENESC CAMPENIAB061.4751,24497,05
  7SPITALUL MUNICIPAL SEBESAB081.4751,36476,18
  8SPITALUL ORASENESC CUGIRAB091.4751,26558,18
  9SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUDAB121.4301,192611,59
  10SC CMC PRAXIS SRLAB131.4301,94602,70
  11SC CENTRUL MEDICAL DR. LAURA CATANAAB141.4301,48385,34
  12SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTIAG011.6001,71026,87
  13SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTIAG021.6001,48543,73
  14SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CAMPULUNGAG041.4300,97758,96
  15SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNGAG051.4751,30056,69
  16SPITALUL ORASENESC REGELE CAROL I COSTESTIAG061.4751,58425,69
  17SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGESAG071.4751,31905,31
  18SPITALUL ORASENESC SF. SPIRIDON MIOVENIAG081.4752,11136,93
  19SPITALUL DE PSIHIATRIE SF MARIA VEDEAAG131.4301,40146,47
  20SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF ANDREI VALEA IASULUIAG141.4300,985513,47
  21SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENIAG151.4301,076111,18
  22SC MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SAAG241.4301,81222,70
  23SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARADAR011.6001,53717,03
  24SPITALUL ORASENESC INEUAR051.4751,32736,83
  25SPITALUL ORASENESC LIPOVAAR061.4751,04516,74
  26SPITALUL DE BOLI CRONICE SEBISAR071.4301,00619,40
  27SC TERAPEUTICA SA CHISINEU-CRISAR141.4751,46727,75
  28S.C. GENESYS MEDICAL CLINIC S.R.L.AR211.4751,34022,70
  29SPITALUL CLINIC SF. MARIA BUCURESTIB_011.5501,88395,56
  30SPITALUL CLINIC DE URGENTA BUCURESTIB_021.8501,92106,71
  31SPITALUL CLINIC DE URGENTA DE CHIRURGIE PLASTICA, REPARATORIE SI ARSURI BUCURESTIB_032.2302,69176,88
  32SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR. CAROL DAVILA BUCURESTIB_041.5252,19295,38
  33SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII GR. ALEXANDRESCU BUCURESTIB_051.6001,55834,30
  34SPITALUL CLINIC FILANTROPIA BUCURESTIB_061.6001,10942,82
  35SPITALUL CLINIC DE URGENTE OFTALMOLOGICE BUCURESTIB_081.5750,64662,70
  36SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE OROMAXILOFACIALA PROF. DR. DAN TEODORESCU BUCURESTIB_091.6000,72802,99
  37TINOS CLINIC SRLB_1011.4751,32552,70
  38S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA S.R.L.B_1031.4751,20913,18
  39INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF. DR. AL. TRESTIOREANU BUCURESTIB_111.8001,48256,03
  40CLINICA ANGIOMEDB_1101.4302,85542,70
  41SC DELTA HEALTH CARE SRLB_1131.4751,81962,83
  42SC SANADOR SRL- SPITALUL SANADORB_1161.5002,13202,89
  43INSTITUTUL DE ENDOCRINOLOGIE C. I. PARHON BUCURESTIB_121.8001,10613,62
  44SC MEDLIFE SA SUCURSALA BUCURESTIB_1241.5000,72142,70
  45SC MEDICOVER HOSPITALS SRLB_1281.4751,23492,70
  46SC CENTRUL MEDICAL POLICLINICO DI MONZA SRLB_1291.4301,47933,72
  47SPITALUL CLINIC DR. I. CANTACUZINO BUCURESTIB_131.5001,83534,95
  48SC PROMED SYSTEM SRLB_1361.4300,71242,70
  49INSTITUTUL NATIONAL DE DIABET, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE PROF. DR. N. PAULESCU BUCURESTIB_141.8001,69744,97
  50FUNDATIA DR. VICTOR BABES SPITAL GENERALB_1401.4302,00883,96
  51SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE SI TBC OSTEOARTICULAR FOISOR BUCURESTIB_151.8252,37136,76
  52CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PROVITAB_1501.3801,10262,70
  53VICTORIA MEDICAL CENTERB_1531.3804,46782,70
  54SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCURESTIB_161.5502,55566,19
  55Spitalul de Oncologie MonzaB_1671.3800,59164,22
  56INSTITUTUL CLINIC FUNDENI BUCURESTIB_181.8081,90455,85
  57INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE C. C. ILIESCU BUCURESTIB_191.8002,77976,32
  58INSTITUTUL NATIONAL PENTRU SANATATEA MAMEI SI COPILULUI ALESSANDRESCU-RUSESCUB_201.8001,07384,97
  59SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON BUCURESTIB_211.6001,78495,96
  60SPITALUL CLINIC DE COPII DR. V. GOMOIU BUCURESTIB_221.5251,33883,48
  61SPITALUL CLINIC COLTEA BUCURESTIB_231.5752,33428,51
  62SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE DR. V. BABES BUCURESTIB_251.5251,45149,99
  63SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE DR. ALEXANDRU OBREGIA BUCURESTIB_271.5751,689710,07
  64SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII M. S. CURIE BUCURESTIB_281.6001,42054,79
  65SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. IOAN BUCURESTIB_291.6001,74237,96
  66SPITALUL CLINIC PROF. DR. TH. BURGHELE BUCURESTIB_311.6581,44614,99
  67INSTITUTUL DE FONOAUDIOLOGIE SI CHIRURGIE FUNCTIONALA ORL PROF. DR. D. HOCIOTA BUCURESTIB_321.8001,88666,18
  68SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTIB_331.8501,66396,60
  69SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE PROF. DR. PANAIT SIRBU BUCURESTIB_341.6001,19582,91
  70SPITALUL CLINIC DE URGENTA BAGDASAR- ARSENI BUCURESTIB_351.6003,28326,50
  71INSTITUTUL NATIONAL DE NEUROLOGIE SI BOLI NEUROVASCULARE BUCURESTIB_361.8002,20498,13
  72CENTRUL DE EVALURE SI TRATAMENT A TOXICODEPENDENTELOR PENTRU TINERI SF. STELIANB_381.4301,54677,12
  73SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. STEFANB_401.4301,042811,57
  74CENTRUL DE BOLI REUMATISMALE DR. I. STOIA BUCURESTIB_411.5801,69336,74
  75SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA BUCURESTIB_421.5001,54967,98
  76INSTITUTUL NATIONAL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA BUCUREȘTIB_471.8001,912610,00
  77INSTITUTUL NATIONAL DE BOLI INFECTIOASE PROF. DR. MATEI BALS BUCURESTIB_481.8002,51417,93
  78SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS BUCURESTIB_801.8501,77065,71
  79SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN DR. C. GORGOSB_901.4301,78197,43
  80SC CRESTINA MEDICALA MUNPOSAN 94 SRLB_911.4301,68212,70
  81EUROCLINIC HOSPITAL S.A.B_951.4751,76422,70
  82SC MED LIFE SAB_961.5001,47862,70
  83SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAUBC011.6001,39355,35
  84SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAUBC021.4301,14736,17
  85SPITALUL MUNICIPAL ONESTIBC031.5001,30086,64
  86SPITALUL ORASENESC BUHUSIBC041.4751,27627,36
  87SPITALUL ORASENESC IOAN LASCAR COMANESTIBC051.4751,31926,63
  88SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTIBC061.5001,62495,67
  89SC POLIMED SRLBC081.4751,00534,74
  90SC CLINICA PALADE SRL BACAUBC141.4300,93243,87
  91CLINICA NEWMEDICSBC381.3801,03592,70
  92SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEABH011.6001,91606,30
  93SPITALUL ORASENESC ALESDBH071.4751,16616,36
  94SPITALUL MUNICIPAL EPISCOP N. POPOVICI BEIUSBH091.4751,24406,06
  95SPITALUL MUNICIPAL DR. POP MIRCEA MARGHITABH101.4751,28365,66
  96SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCETBH111.4301,383312,53
  97SPITALUL MUNICIPAL SALONTABH121.4751,48865,63
  98SPITALUL ORASENESC STEIBH131.4301,07056,33
  99SC PELICAN IMPEX SRL ORADEABH261.5502,37784,23
  100SC EUCLID SRL ORADEABH321.4301,03032,70
  101SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BISTRITABN011.5001,57496,65
  102SPITALUL ORASENESC DR. G. TRIFON NASAUDBN021.4751,16206,15
  103SPITALUL ORASENESC BECLEANBN031.4751,20346,19
  104S.C. CLINICA SANOVIL S.R.LBN091.4751,42083,14
  105SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILABR011.5001,43627,18
  106SPITALUL ORASENESC FAUREIBR051.4751,36576,55
  107SPITALUL DE PSIHIATRIE SF.PANTELIMON BRAILABR071.4301,43808,93
  108SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAILABR091.4301,028211,35
  109SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA MAVROMATI BOTOSANIBT011.5001,35637,04
  110SPITALUL DE RECUPERARE SF. GHEORGHE BOTOȘANIBT021.4301,114810,91
  111SPITALUL MUNICIPAL DOROHOIBT061.4751,30155,62
  112SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOȘANIBT101.4301,129911,04
  113SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE URGENTA BRASOVBV011.6001,83086,37
  114SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE DR. I. A. SBARCEA BRASOVBV021.5251,07893,40
  115SPITALUL CLINIC DE COPII BRASOVBV031.6001,32365,01
  116SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE BRASOVBV041.5251,636611,73
  117SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOVBV051.5251,136010,90
  118SPITALUL MUNICIPAL DR. AUREL TULBURE FAGARASBV061.4751,40125,34
  119SPITALUL MUNICIPAL CODLEABV081.4301,18326,87
  120SPITALUL MUNICIPAL SACELEBV091.4301,12148,44
  121SPITALUL ORASENESC DR. C. T. SPARCHEZ ZARNESTIBV101.4751,07926,28
  122SPITALUL ORASENESC RUPEABV121.4751,13576,25
  123SPITALUL DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRASOVBV131.5251,350414,33
  124SC CLINICILE ICCO SRL BRASOVBV181.5251,69522,70
  125SC TEO HEALTH SA - SPITALUL SF. CONSTANTINBV211.5001,81572,92
  126CLINICA NEWMEDICSBV221.4300,76742,70
  127S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA S.R.L. BRASOVBV231.5001,51392,87
  128S.C. PDR S.A.BV241.4752,10442,70
  129SC ONCO CARD SRL- CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT ONCOLOGICBV251.4301,39422,70
  130SC CLINICILE ICCO ORTOPEDIE SRLBV281.4302,00476,13
  131SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAUBZ011.5001,52396,29
  132SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARATBZ021.4751,40327,83
  133SPITALUL ORASENESC NEHOIUBZ041.4751,01415,57
  134SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCABZ091.4751,41779,90
  135SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE URGENTA CLUJ- NAPOCACJ011.8502,05746,26
  136INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE-HEPATOLOGIE CLUJ- NAPOCACJ021.8002,90727,35
  137SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII CLUJ-NAPOCACJ031.6001,38913,65
  138SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEON DANIELLO CLUJ-NAPOCACJ041.6002,099710,46
  139SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ- NAPOCACJ051.5252,327210,08
  140SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ- NAPOCACJ061.5252,46938,57
  141SPITALUL MUNICIPAL CLINIC CLUJ- NAPOCACJ071.5502,173110,00
  142INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF. DR. I. CHIRICUTA CLUJ-NAPOCACJ081.8001,37146,78
  143INSTITUTUL INIMII PROF. DR. N. STANCIOIU CLUJ- NAPOCACJ091.8002,87907,06
  144SPITALUL MUNICIPAL DEJCJ101.4751,39066,86
  145SPITALUL MUNICIPAL TURDACJ111.4751,43777,31
  146SPITALUL MUNICIPAL GHERLACJ121.4751,16015,04
  147SPITALUL ORASENESC HUEDINCJ131.4751,19956,59
  148SPITALUL MUNICIPAL CAMPIA TURZIICJ141.4751,28294,76
  149INSTITUTUL CLINIC DE UROLOGIE SI TRANSPLANT RENAL CLUJ-NAPOCACJ211.8391,74563,50
  150ANGIOCARECJ341.4301,57032,70
  151S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA S.R.L. CLUJCJ361.4751,08113,48
  152SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASICL011.5001,63455,68
  153SPITALUL MUNICIPAL OLTENITACL021.4751,23437,18
  154SPITALUL ORASENESC LEHLIU-GARACL031.4750,91464,71
  155SPITALUL DE PSIHIATRIE SAPUNARICL061.4301,660910,89
  156SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CALARASICL071.4301,46186,64
  157SPITALUL JUDETEAN RESITACS011.5001,46077,44
  158SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA CARANSEBESCS021.5001,55046,92
  159SPITALUL ORASENESC ORAVITACS031.4750,81126,66
  160SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUACS051.4751,06665,12
  161SPITALUL ORASENESC OTELU ROSUCS071.4751,10126,28
  162SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTACT011.8501,61125,97
  163SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIACT041.5002,01797,85
  164SPITALUL ORASENESC CERNAVODACT051.4751,24283,61
  165SPITALUL MUNICIPAL MANGALIACT061.4751,24306,82
  166SPITALUL ORASENESC HARSOVACT071.4751,20963,94
  167SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTACT141.5252,27359,25
  168S.C. MEDICAL ANALYSISCT181.4302,17192,70
  169SC MEDSTAR 2000 CLINIC S.R.L.CT191.4301,71872,70
  170EUROMATERNA SACT201.4301,28433,10
  171ISIS MEDICAL CENTERCT221.4301,43712,70
  172SC ROCOMEDICOR SRLCT241.4302,01642,70
  173SC DIAGNOST SRLCT281.4302,17252,70
  174SC OVIDIUS CLINICAL HOSPITAL SRLCT321.4301,64832,70
  175SPITALUL JUDEȚEAN DR. FOGOLYAN KRISTOF SFANTU GHEORGHECV011.5001,34706,40
  176SPITALUL MUNICIPAL TARGU SECUIESCCV031.4751,08984,65
  177SPITALUL ORASENESC BARAOLTCV041.4750,94405,18
  178SPITALUL DE RECUPERARE CARDIOVASCULARA DR. BENEDEK GEZA COVASNACV051.4751,02627,02
  179SPITALUL JUDETEAN TARGOVISTEDB011.5001,55516,08
  180SPITALUL ORASENESC PUCIOASADB021.4751,33447,29
  181SPITALUL ORASENESC GAESTIDB031.4751,26637,34
  182SPITALUL ORASENESC MORENIDB041.4751,13847,42
  183SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE URGENTA CRAIOVADJ011.8001,36915,75
  184SPITALUL MUNICIPAL CLINIC FILANTROPIA CRAIOVADJ021.4751,24205,07
  185SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE VICTOR BABES CRAIOVADJ031.5251,41979,38
  186SPITALUL MUNICIPAL DR. IRINEL POPESCU BAILESTIDJ041.4750,98554,95
  187SPITALUL FILISANILOR FILIASIDJ051.4751,13525,30
  188SPITALUL ORASENESC SEGARCEADJ061.4751,02455,03
  189SPITALUL MUNICIPAL CALAFATDJ071.4751,09644,83
  190SPITALUL ORASENESC ASEZAMINTELE BRANCOVENESTI DABULENIDJ131.4751,15536,29
  191SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNADJ181.4301,39388,31
  192SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVADJ201.5251,37948,77
  193CENTRUL MEDICAL MOGOS MEDDJ301.4300,78582,70
  194SC EIFFEL MED SRLDJ401.4301,31272,87
  195SC ONIOPTIC MEDICAL PD SRLDJ551.4300,68942,70
  196SPITALUL JUDETEAN TARGU JIUGJ011.5001,37016,29
  197SPITALUL MUNICIPAL MOTRUGJ021.4751,08506,72
  198SPITALUL ORASENESC TARGU CARBUNESTIGJ031.5001,26109,69
  199SPITALUL ORASENESC ROVINARIGJ041.4751,09655,37
  200SPITALUL ORASENESC NOVACIGJ051.4750,99888,06
  201SPITALUL ORASENESC BUMBESTI-JIUGJ061.4751,14005,35
  202SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCUGJ101.4300,93039,98
  203SPITALUL ORASENESC TURCENIGJ111.4751,18434,97
  204SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI GALATIGL011.6001,70097,25
  205SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII SF. IOAN GALATIGL021.6001,28394,58
  206SPITALUL DE PSHIATRIE ELISABETA DOAMNA GALATIGL031.4301,55197,15
  207SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BUNAVESTIRE GALATIGL041.4300,97353,92
  208SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATIGL051.4300,956511,57
  209SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE SF. CUVIOASA PARASCHEVA GALATIGL061.4301,23429,03
  210SPITALUL MUNICIPAL ANTON CINCU TECUCIGL071.4750,96165,25
  211SPITALUL ORASENESC TARGU BUJORGL081.4750,92653,92
  212SPITALUL JUDETEAN GIURGIUGR011.5001,56177,24
  213SPITALUL ORASENESC BOLINTIN-VALEGR051.4751,05406,67
  214SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVAHD011.6001,52497,23
  215SPITALUL MUNICIPAL DR. A. SIMIONESCU HUNEDOARAHD021.5001,59617,05
  216SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PETROSANIHD031.5001,67197,04
  217SPITALUL MUNICIPAL LUPENIHD051.4751,23626,04
  218SPITALUL MUNICIPAL VULCANHD061.4751,24166,02
  219SPITALUL MUNICIPAL BRADHD071.4751,24125,02
  220SPITALUL MUNICIPAL ORASTIEHD081.4751,35446,74
  221SPITALUL ORASENESC HATEGHD091.4751,15885,85
  222SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA ZAMHD181.4301,30427,05
  223SPITALUL JUDETEAN MIERCUREA-CIUCHR011.5001,48825,29
  224SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIUL SECUIESCHR021.5001,50566,29
  225SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENIHR031.4751,34166,22
  226SPITALUL MUNICIPAL TOPLITAHR041.4751,39046,11
  227SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHESHR071.4301,431812,02
  228SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEAIF011.4301,29523,61
  229SPITALUL DE PSIHIATRIE EFTIMIE DIAMANDESCU BALACEANCAIF031.4301,488210,08
  230SPITALUL JUDETEAN SFINTII IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA ILFOVIF061.5501,75078,34
  231SC CARDIO_REC SRLIF101.4301,69482,70
  232SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIAIL011.5001,72154,87
  233SPITALUL MUNICIPAL URZICENIIL021.4751,11476,01
  234SPITALUL MUNICIPAL FETESTIIL031.4751,37166,41
  235SPITALUL ORASENESC TANDAREIIL041.4751,35748,84
  236SPITALUL JUDETEAN CLINIC DE URGENTA SF. SPIRIDON IASIIS011.8002,13206,80
  237SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII SF. MARIA IASIIS021.6001,64965,52
  238