ORDIN nr. 3.489 din 30 martie 2022pentru completarea Ordinului ministrului educației nr. 5.549/2021 privind structura anului școlar 2021-2022
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 31 martie 2022  Având în vedere:– prevederile art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 498/DGIP din 18.03.2022, prin care se propune aprobarea modificării Ordinului ministrului educației nr. 5.549/2021 privind structura anului școlar 2021-2022,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin:  +  Articolul I– Ordinul ministrului educației nr. 5.549/2021 privind structura anului școlar 2021-2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1064 din 5 noiembrie 2021, se completează după cum urmează:– După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 4^1(1) În situații deosebite, bine fundamentate, în funcție de condițiile climatice, de specificul zonei și al unității de învățământ, la solicitarea conducerii acesteia, consiliul de administrație al inspectoratului școlar poate aproba modificări ale structurii anului școlar stabilite prin prezentul ordin.(2) Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinților din unitatea/unitățile de învățământ respectivă/respective.(3) Aprobarea modificării structurii anului școlar, menționată la alin. (1), se acordă în condițiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puțin egal cu cel stabilit la art. 1, precum și a posibilității ca toți elevii să participe, fără restricții, la examenele și evaluările naționale: evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competențelor profesionale, examenele de atestare a competențelor, examenele de absolvire.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 30 martie 2022.Nr. 3.489.----