LEGE nr. 71 din 30 martie 2022pentru completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 31 martie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICDecretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1208 din 10 decembrie 2020, se completează după cum urmează:1. La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) De prevederile alin. (6)-(9) beneficiază în mod corespunzător și copilul minor la data căsătoriei părintelui său cu persoana aflată în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) și care a fost crescut de către părintele beneficiar de indemnizație potrivit prezentei legi.2. La articolul 13, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) În situația în care, în actele oficiale eliberate de organele competente, prevăzute la alin. (1), nu este specificată ziua din care persoana s-a aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 1, la stabilirea cuantumului indemnizației se ia în considerare ziua de 15 din luna menționată în documentul oficial.(1^2) În situația în care în actele oficiale eliberate de organele competente, prevăzute la alin. (1), este specificat doar anul persecuției, la stabilirea cuantumului indemnizației se ia în considerare data de 1 iulie din anul menționat în documentul oficial.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 30 martie 2022.Nr. 71.