ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 231 din 24 noiembrie 2000pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 29 noiembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Titlul legii va avea următorul cuprins:"Lege privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor"2. Titlul capitolului I va avea următorul cuprins:"Autorizarea lucrărilor de construcţii"3. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare. Autorizaţia de construire sau de desfiinţare se emite la solicitarea deţinătorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - sau al altui act care conferă dreptul de construire sau de desfiinţare, în condiţiile prezentei legi. (2) Construcţiile civile, industriale, agricole, hidrotehnice sau cu orice alta destinaţie se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, emisă în condiţiile prezentei legi şi ale reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor."4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia se asigura aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor. (2) Autorizaţia de construire se emite în temeiul şi cu respectarea prevederilor planurilor urbanistice şi de amenajare a teritoriului, avizate şi aprobate potrivit legii. (3) Autorizaţiile de construire pentru reţele magistrale de transport energetic, cai de comunicaţie, amenajări pentru îmbunătăţiri funciare, reţele de telecomunicaţii ori alte lucrări de infrastructura, care se executa în extravilanul localităţilor, se emit cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, avizate şi aprobate potrivit legii. (4) Prin exceptare de la prevederile alin. (2) se pot emite autorizaţii de construire şi fără documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, pentru: a) lucrări de modificare, reparare, protejare, restaurare, conservare a clădirilor de orice fel, cu condiţia menţinerii aceleiaşi funcţiuni, a suprafeţei construite la sol şi a volumetriei acestora; b) lucrări de reparare privind cai de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare şi altele asemenea, fără modificarea traseului şi a functionalitatii acestora; c) lucrări de reparare privind împrejmuiri, mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri şi grădini publice, pieţe pietonale şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor publice; d) lucrări de cercetare şi de prospectare a terenurilor foraje şi excavari - necesare studiilor geotehnice, exploatarilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze şi de petrol, precum şi altor exploatări."5. La articolul 3, literele a), b), c), d) e) şi g) vor avea următorul cuprins:"a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaţie ori alte intervenţii care afectează siguranţa construcţiei sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 8 lit. f); b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, ce urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice; c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparaţii capitale, modernizare şi reabilitare privind cai de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare subterane şi aeriene, realizarea de noi capacităţi energetice de producere, de transport, de distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, reabilitarea şi retehnologizarea celor existente, împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice; d) lucrări de foraje şi excavari necesare studiilor geotehnice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări; e) lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării execuţiei lucrărilor de baza, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea;"........................................................................... g) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu, precum şi anexele gospodăreşti ale exploatarilor agricole situate în extravilan."6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti sau de primari, după cum urmează: a) de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor, pentru:- investiţiile care se aproba de către Guvern;- lucrările prevăzute la art. 3 lit. b) şi c), atunci când sunt efectuate în teritoriul administrativ al comunelor; b) de primării municipiilor sau oraşelor, pentru construcţiile şi lucrările de orice fel din intravilanul şi extravilanul localităţii, cu excepţia investiţiilor prevăzute la lit. a); c) de primarul general al municipiului Bucureşti, pentru construcţiile şi lucrările prevăzute la lit. a) şi b), precum şi de primării sectoarelor pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări urbanistice din cadrul sectoarelor, stabilite prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la propunerea consiliilor locale ale sectoarelor; d) de primării comunelor, pentru:- lucrările publice, lacasurile de cult, construcţiile pentru industrie, comerţ, prestări de servicii, social-culturale, precum şi casele de vacanta situate în intravilan, numai pe baza avizului favorabil al Comisiei tehnice de urbanism a consiliului judeţean, constituită potrivit legii;- lucrările prevăzute la art. 3 lit. d), precum şi construcţiile de infrastructura care se executa în extravilanul localităţilor;- construcţiile de locuinţe şi anexele gospodăreşti ale acestora, situate în intravilanul localităţii de reşedinţa şi al satelor componente;- anexele exploatarilor agricole situate în extravilan."7. După articolul 4 se introduc articolele 4^1 şi 4^2 cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - (1) În vederea simplificării procedurii de autorizare, obţinerea avizelor legale privind racordarea la reţelele de utilităţi şi influentele asupra altor reţele de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament, racordarea la reţeaua de transporturi, precum şi cele specifice privind prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea civilă şi protecţia mediului, asa cum sunt specificate în anexa nr. 1 la prezenta lege, se asigura de către emitentul autorizaţiei prin serviciile publice organizate în acest scop de consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru a căror funcţionare se vor putea stabili taxe speciale în condiţiile legii. (2) Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale vor organiza, în cadrul aparatului propriu, compartimentul de specialitate necesar pentru îndeplinirea următoarelor atribuţii aflate în responsabilitatea arhitectului-şef:- avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi emiterea certificatelor de urbanism;- obţinerea avizelor legale solicitate prin certificatul de urbanism, necesare în vederea emiterii autorizaţiei de construire sau de desfiinţare;- analizarea şi avizarea documentaţiilor depuse pentru autorizare, precum şi întocmirea şi emiterea autorizaţiei de construire sau de desfiinţare.Art. 4^2. - (1) Pentru creşterea operativitatii, prin hotărâri ale consiliilor judeţene, municipale, orăşeneşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi sub autoritatea acestora se vor constitui comisii tehnice de urbanism - organisme tehnice de lucru pe lângă autoritatea administraţiei publice locale -, formate din specialişti provenind din structura proprie, specialişti de pe plan local atrasi, precum şi din reprezentanţii delegaţi ai administratorilor/factorilor de autoritate abilitaţi sa emita avizele menţionate la art. 4^1 alin. (1), care vor emite acorduri unice pentru fiecare solicitare de autorizaţie. (2) Comisiile tehnice de urbanism constituite pe lângă consiliile judeţene acorda asistenţa tehnica de specialitate privind dezvoltarea urbanistica a localităţilor judeţului, analizează şi avizează atât planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism aferente localităţilor judeţului, cat şi documentaţiile tehnice pentru autorizaţiile de construire din competenţa de emitere a primarilor comunelor, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d), la cererea acestora. (3) În cazul în care, din cauza lipsei de specialişti, nu se pot constitui comisiile tehnice de urbanism prevăzute la alin. (1) la nivelul oraşelor sau al municipiilor, se vor aplica în mod corespunzător prevederile alin. (2). (4) Finanţarea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a comisiilor tehnice de urbanism se asigura din bugetul propriu al judeţului, municipiului Bucureşti, al municipiului sau oraşului, după caz."8. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării şi stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale necesare în vederea autorizării. (2) În anexa la certificatul de urbanism emitentul are obligaţia sa furnizeze solicitantului, la cerere, spre a fi introduse în proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor, toate elementele şi datele referitoare la imobil cuprinse în documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului anterior avizate şi aprobate. (3) Certificatul de urbanism se emite de către autorităţile prevăzute la art. 4, abilitate sa autorizeze lucrările de construcţii, şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii actului. (4) Certificatul de urbanism se semnează de preşedintele consiliului judeţean sau de primar, după caz, de secretar şi de arhitectul-şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind, în mod solidar, tuturor semnatarilor. Delegarea competentelor de semnare este interzisă, potrivit legii, iar lipsa unei semnături atrage nulitatea actului. (5) Prin certificatul de urbanism autorităţile prevăzute la art. 4 pot cere solicitantului elaborarea unei alte documentaţii de urbanism prin care să se justifice şi să se demonstreze posibilitatea intervenţiei urbanistice solicitate, dacă: a) prin documentaţia înaintată se solicita o derogare de la prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva; b) condiţiile specifice de amplasament şi/sau importanţa obiectivului de investiţii o impun.După aprobarea noii documentaţii de urbanism - plan urbanistic zonal ori plan urbanistic de detaliu - se poate întocmi proiectul pentru autorizarea execuţiei lucrărilor, urmând ca, prin grija compartimentelor de specialitate ale aparatului primăriilor, prevederile documentaţiilor urbanistice să fie preluate în cadrul P.U.Z. sau P.U.G., după caz. (6) Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. (7) Certificatul de urbanism se emite şi în vederea concesionarii de terenuri, a adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de studiu de fezabilitate, precum şi pentru operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară. (8) În vederea constituirii băncii de date necesare pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, toţi posesorii de reţele tehnico-edilitare supra- şi subterane au obligaţia de a depune planurile acestora pe suport cadastral la primăriile de arondare."9. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiei depuse la autorităţile prevăzute la art. 4, care cuprinde:- certificatul de urbanism;- dovada titlului asupra terenului şi/sau construcţiilor;- proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii;- avizele şi acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism;- dovada achitării taxei legale;- expertiza tehnica, după caz;- proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor, după caz. (2) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se elaborează în conformitate cu conţinutul-cadru cuprins în anexa nr. 1 la prezenta lege şi este extras din proiectul tehnic, în concordanta cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor şi acordurilor cerute prin acesta, şi se întocmeşte, se semnează şi se verifica potrivit legii. (3) Execuţia lucrărilor de construcţii se face numai pe baza proiectului tehnic de execuţie - cu detalii - întocmit conform prevederilor legale, iar proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii are valoare de martor al autorizării lucrărilor, fiind interzisă realizarea de lucrări numai în baza acestuia. (4) În termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii şi a documentaţiei pentru emiterea autorizaţiei, emitentul are obligaţia de a verifica conţinutul acesteia, procedând după cum urmează: a) în situaţia depunerii unei documentaţii incomplete - contrar prevederilor alin. (1) şi prevederilor legale în vigoare - aceasta se restituie solicitantului, cu menţionarea în scris a elementelor necesare în vederea completării documentaţiei; b) în cazul depunerii unei documentaţii complete, emitentul are obligaţia de a emite autorizaţia de construire în maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii. (5) Autoritatea emitenta stabileşte o perioadă de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval de timp în care solicitantul este obligat sa înceapă lucrările. În aceasta situaţie valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor, prevăzută prin autorizaţie. În cazul în care lucrările de construcţii nu au fost începute ori nu au fost executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se poate acorda o singură dată şi nu mai mult de 12 luni. Neinceperea lucrărilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea valabilităţii autorizaţiei. (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), numai în vederea finalizarii lucrărilor autorizate prelungirea valabilităţii autorizaţiilor emise se poate reacorda în transe de maximum 12 luni, pentru lucrările prevăzute la art. 3 lit. b) şi pentru lacasurile noi de cult, cu avizul Ministerului Culturii, respectiv al Secretariatului de Stat pentru Culte, precum şi pentru lucrări finanţate de la bugetul de stat sau din fonduri special constituite prin lege, în situaţia neasigurarii finanţării acestora la termenele stabilite, cu avizul Ministerului Finanţelor. (7) Investitorul are obligaţia sa înştiinţeze autorităţile prevăzute la art. 4, precum şi Inspecţia teritorială în construcţii despre data începerii lucrărilor autorizate, cu cel puţin 10 zile înainte. În caz contrar, dacă constatarea faptei de a începe lucrările fără înştiinţare s-a făcut:- în termenul de valabilitate a autorizaţiei, data începerii lucrărilor se considera ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei;- după expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei lucrarea se considera ca fiind executată fără autorizaţie. (8) O dată cu depunerea cererii pentru emiterea autorizaţiei de construire solicitantul deţinător cu titlu de proprietate al unui imobil sau cu alt act care îi conferă dreptul de execuţie de lucrări de construcţii are obligaţia de a prezenta o declaraţie autentificată notarial din care să rezulte ca imobilul - teren şi/sau construcţii - nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul instanţei judecătoreşti. În caz contrar documentaţia se restituie solicitantului, care o va putea depune spre autorizare numai după soluţionarea definitivă în instanţa a litigiului. (9) În condiţiile prezentei legi nu se emit autorizaţii provizorii. (10) Autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit numai în baza unor documentaţii complete, neadmitandu-se completări ulterioare sau modificări ale documentaţiei depuse - obţinerea de avize, completări sau modificări în piesele scrise şi desenate -, cu excepţia celor prevăzute la alin. (13). (11) Autorizaţia de construire se semnează de preşedintele consiliului judeţean sau de primar, după caz, de secretar şi de arhitectul-şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acesteia revenind, în mod solidar, tuturor semnatarilor. Delegarea competentelor de semnare este interzisă, potrivit legii, iar lipsa unei semnături atrage nulitatea actului. (12) Valabilitatea autorizaţiei se menţine în cazul schimbării investitorului înaintea finalizarii lucrărilor, cu condiţia respectării prevederilor acesteia şi a transcrierii actelor care conferă dreptul de construire. (13) Autorizaţia de construire pentru lucrările de intervenţie de prima necesitate în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamitati, ori alte evenimente cu caracter excepţional, inclusiv la construcţiile prevăzute la art. 3 lit. b), se emite imediat de către autoritatea administraţiei publice abilitata, conform legii, urmând ca documentaţia necesară în vederea autorizării să fie definitivata pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor legale. (14) Taxa de autorizare se calculează, potrivit legii, pe baza declaraţiei solicitantului şi în conformitate cu prevederile proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii prezentat pentru autorizare, după caz, în funcţie de:- suprafaţa desfăşurată a construcţiilor;- devizul general al investiţiei. (15) Instituţiile abilitate prin lege sa emita avize şi acorduri în vederea autorizării lucrărilor de construcţii au obligaţia să le emita în maximum 15 zile de la înregistrarea cererii, direct solicitantului, respectiv compartimentului care funcţionează în cadrul aparatului consiliilor locale, în conformitate cu prevederile art. 4^1 din prezenta lege."10. După articolul 6 se introduc articolele 6^1 şi 6^2 cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea - parţială sau totală - a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, precum şi a oricăror amenajări se face numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare obţinute în prealabil de la autorităţile prevăzute la art. 4. (2) Autorizaţia de desfiinţare se emite în aceleaşi condiţii ca şi autorizaţia de construire, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu excepţiile prevăzute la art. 8 alin. (3).Art. 6^2. - (1) Proiectele tehnice (P.Th.) în baza cărora se întocmesc proiectele pentru autorizarea lucrărilor de construcţii se elaborează de colective tehnice de specialitate şi se insusesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul construcţiilor, astfel: a) de arhitect diplomat, pentru proiectarea părţii de arhitectura pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanţa a construcţiilor supraterane şi a celor subterane; b) de inginer diplomat, de construcţii şi de instalaţii, pentru părţile de inginerie în domeniile specifice, pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanţa a construcţiilor şi pentru instalaţiile aferente acestora; c) de arhitect colegiu şi/sau inginer colegiu de construcţii şi de instalaţii, pentru clădiri de importanţa redusă şi numai în afară zonelor protejate, stabilite conform legii. (2) Semnarea documentaţiilor de către persoanele prevăzute la alin. (1) angajează răspunderea acestora în condiţiile legii."11. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii în zonele asupra cărora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecţie, prevăzut în planurile urbanistice şi în planurile de amenajare a teritoriului aprobate, se va proceda astfel: a) pentru lucrările prevăzute la art. 3 lit. b), solicitantul va obţine avizul Ministerului Culturii şi al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, potrivit competentelor specifice; b) pentru lucrările prevăzute la art. 3 lit. a), c), d), e), f) şi g), care se executa în ansamblurile de arhitectura, rezervaţiile de arhitectura şi de urbanism, în cazul siturilor istorice, al parcurilor şi gradinilor monument istoric, cuprinse în listele aprobate conform legii, precum şi în cazul lucrărilor de orice natura care se executa în zonele de protecţie ale monumentelor, solicitantul va obţine avizul Ministerului Culturii şi al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, potrivit competentelor specifice, dacă pentru aceste zone nu exista regulamente urbanistice aprobate potrivit legii sau dacă solicitarea nu corespunde prevederilor acestora; c) în zonele naturale protejate, stabilite potrivit legii, în zonele de siguranţă şi protecţie ale amenajărilor hidrotehnice de interes public, precum şi în alte arii protejate solicitantul va obţine acordul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului; d) în zonele de siguranţă şi protecţie a infrastructurilor de transport de interes public, stabilite prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi/sau de urbanism, se va obţine autorizaţia Ministerului Transporturilor, conform prevederilor legale; e) în zonele expuse la riscuri tehnologie se va obţine avizul Ministerului Industriei şi Comerţului sau al organelor abilitate de acesta, inclusiv al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat; f) în zonele în care s-a instituit alt tip de restrictie, solicitantul va obţine avizul organismelor competente. (2) Pentru autorizarea executării lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. b), privind intervenţii asupra construcţiilor monumente istorice, pe lângă avizele de specialitate din competenţa de avizare a Ministerului Culturii solicitantul are obligaţia de a obţine şi avizele specifice cerinţelor de calitate a construcţiilor, potrivit prevederilor legale. (3) Avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului în care se găsesc monumente istorice, clasate conform legii, se face de către Comisia Interministeriala pentru Zone Construite Protejate. Organizarea şi funcţionarea acestei comisii vor fi reglementate prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi."12. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări: a) reparaţii la împrejmuiri, acoperisuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimba forma acestora şi materialele din care sunt executate; b) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tamplariei; c) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit; d) zugraveli şi vopsitorii interioare; e) zugraveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifica elementele de fatada şi culorile clădirilor; f) reparaţii la instalaţiile interioare şi la bransamentele exterioare, de orice fel, aferente clădirilor, fără modificarea structurii de rezistenta, a caracteristicilor iniţiale, sau a aspectului arhitectural al acestora; g) reparaţii şi înlocuiri la pardoseli; h) reparaţii şi înlocuiri la finisaje interioare şi exterioare - tencuieli, placaje şi altele asemenea -, la trotuare, la ziduri de sprijin şi la scări de acces, fără modificarea elementelor constructive; i) lucrări de întreţinere, reparaţii curente şi periodice la infrastructura căilor de comunicaţie, care se executa în extravilanul şi intravilanul localităţilor, cu menţinerea aceloraşi funcţiuni, suprafaţa şi volumetrie în zonele de siguranţă şi protecţie a infrastructurilor de transport şi la instalaţiile aferente; j) lucrări de investigare, cercetare şi expertizare la construcţiile prevăzute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii; k) lucrări de foraje şi sondaje geotehnice de până la 5 metri adancime, pentru construcţii de importanţa normală sau redusă, situate în afară zonelor de protecţie instituite pentru zăcăminte acvifere. (2) Dacă lucrările prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor specificate la lit. j), se executa la construcţiile menţionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire. (3) Primăriile pot dezafecta, fără autorizaţie de desfiinţare, construcţiile proprietatea unităţii administrativ-teritoriale, aflate în stare avansată de degradare şi care pun în pericol siguranţa publică, cu excepţia construcţiilor monument istoric."13. Articolul 9 se abroga.14. După articolul 9 se introduce articolul 9^1 cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - (1) Autorizaţiile de construire sau de desfiinţare emise cu încălcarea prevederilor legale vor fi anulate de instanţele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare va fi cerută, în condiţiile legii, şi de către prefect, inclusiv la sesizarea expresă a organelor de control ale Inspecţiei de stat în construcţii. (2) Prin introducerea acţiunii autorizaţia de construire sau de desfiinţare se suspenda de drept."15. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Terenurile aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, destinate executării de construcţii, pot fi vândute, concesionate ori închiriate prin licitaţie publică, potrivit legii, în condiţiile respectării prevederilor planurilor urbanistice şi a regulamentelor locale de urbanism aferente, aprobate potrivit legii, şi realizării de către titular a construcţiei. (2) Terenurile aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se pot concesiona numai în vederea realizării de construcţii sau de obiective de uz şi/sau interes public, cu respectarea planurilor urbanistice, aprobate potrivit legii, precum şi cu respectarea reglementărilor legale privind integritatea fondului forestier. (3) Concesionarea se face pe bază de oferte prezentate de solicitanţi, cu respectarea prevederilor legale, urmărindu-se valorificarea superioară a potenţialului terenului."16. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 10 alin. (1) terenurile destinate executării de construcţii se pot concesiona fără licitaţie publică, cu plata taxei de redeventa stabilite potrivit legii, ori pot fi date în folosinţă gratuita pe termen limitat, după caz, în următoarele situaţii: a) pentru realizarea de obiective de utilitate publică sau de binefacere, cu caracter social, ori de sedii ale organizaţiilor nonguvernamentale recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, altele decât cele care se realizează de colectivitatile locale pe terenurile acestora; b) pentru realizarea de locuinţe de către Agenţia Naţionala de Locuinţe, potrivit legii; c) pentru realizarea de locuinţe pentru tineri căsătoriti până la împlinirea vârstei de 35 de ani; d) pentru strămutarea gospodariilor afectate de dezastre, potrivit legii; e) pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului, în cazul în care vecinii nu au ori nu îşi exercită dreptul de preemţiune dacă:- construcţiile sunt realizate anterior în regim de concesionare, în conformitate cu prevederile art. 10;- terenurile invecinate sunt improprii realizării de construcţii noi independente datorită suprafeţei şi dimensiunilor acestora; f) pentru lucrări de protejare ori de punere în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectura, cu avizul Ministerului Culturii, atunci când terenul se afla în zona de protecţie a acestora."17. La articolul 13, alineatele (2), (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(2) Publicaţiile privind licitaţia vor cuprinde data şi locul desfăşurării acesteia, suprafaţa şi destinaţia terenului, stabilite prin planurile urbanistice, precum şi taxa anuală minimala de redeventa. (3) Oferta solicitanţilor va fi însoţită de un studiu de prefezabilitate sau de fezabilitate, după caz, cuprinzând în mod obligatoriu elementele tehnice necesare în vederea caracterizarii functionalitatii şi capacităţii construcţiei, a gradului de ocupare a terenului, precum şi a celorlalte elemente cuprinse în certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate decât oferte care corespund prevederilor planurilor urbanistice aprobate potrivit legii. (4) Licitaţia se efectuează, în condiţiile legii, de comisiile instituite în acest scop prin hotărâre a consiliilor locale şi/sau judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu competentele de autorizare stabilite la art. 4. Comisiile funcţionează la sediul consiliilor locale în a căror unitate administrativ-teritorială sunt situate terenurile."18. La articolul 15, litera a) liniuţa a patra şi litera b) vor avea următorul cuprins:"- pentru clădirile cu mai mult de 6 apartamente suprafaţa de teren va fi stabilită potrivit planurilor urbanistice; b) în localităţile rurale, până la 1.000 mý pentru o locuinta."19. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Concesionarea terenurilor prevăzute la art. 10-16 se face în conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilită de către consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în funcţie de prevederile planurilor urbanistice şi de natura construcţiei. Pentru clădirile de locuinţe concesionarea se face pe durata existenţei construcţiilor."20. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Intravilanul localităţilor se stabileşte şi se modifica în conformitate cu nivelul şi tendintele de dezvoltare urbana ale acestora, prin planurile urbanistice generale (P.U.G.), aprobate în condiţiile legii. (2) Ulterior aprobării Planului urbanistic general (P.U.G.), vor putea fi introduse în intravilanul localităţilor şi unele terenuri din extravilan, numai în condiţii temeinic fundamentate pe bază de planuri urbanistice zonale (P.U.Z.), aprobate potrivit legii. (3) Terenurile destinate construirii, evidentiate în intravilan, se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, prin autorizaţia de construire şi se comunică de către preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti sau de primari, în termen de 10 zile de la eliberarea autorizaţiei de construire, la oficiile teritoriale de cadastru, în vederea stabilirii taxei pentru constituirea Fondului pentru ameliorarea fondului funciar, în conformitate cu categoria de folosinţă agricolă şi cu fertilitatea solului, conform evidentelor agricole şi pentru operare în aceste evidente, potrivit prevederilor legale. (4) Terenurile cu destinaţie forestieră cuprinse în intravilanul localităţilor pot fi scoase din circuitul silvic numai cu aprobarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului sau a Guvernului, potrivit legii."21. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni: a) executarea sau desfiinţarea totală ori parţială, fără autorizaţie, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor de la lit. b), de către investitor şi executant; b) executarea sau desfiinţarea cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei ori a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - PAC, PAD, POE - "vizat spre neschimbare", a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor de la lit. b), de către investitor şi executant; c) aprobarea şi executarea lucrărilor de bransamente şi racorduri la reţele pentru construcţii noi neautorizate; d) menţinerea, după expirarea termenului prevăzut prin autorizaţie sau după terminarea lucrărilor autorizate, ori adaptarea în alte scopuri decât cele prevăzute în autorizaţie a construcţiilor, lucrărilor şi amenajărilor cu caracter provizoriu; e) neaducerea terenurilor la starea şi funcţiunea iniţială, ca urmare a desfiinţării construcţiilor, precum şi după terminarea executării lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. c); f) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate; g) neanuntarea datei începerii lucrărilor de construcţii autorizate, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7); h) emiterea de certificate de urbanism:- incomplete, cu date eronate, cu nerespectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, cu depăşirea termenului legal sau formal întocmite;- care nu conţin lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesar a fi obţinute în vederea autorizării;- care impun obţinerea unor avize şi/sau acorduri care nu sunt legal necesare ori care nu sunt justificate în raport cu obiectivul de investiţii; i) emiterea de autorizaţii de construire/desfiinţare:- în lipsa titlului de proprietate sau a oricărui alt act care conferă dreptul de construire ori de desfiinţare, după caz;- în lipsa planurilor urbanistice aprobate potrivit legii sau cu nerespectarea prevederilor acestora;- în baza unor documentaţii care sunt incomplete sau care sunt întocmite în neconcordanta cu prevederile Codului civil, cu conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii ori cu normele tehnice de proiectare în vigoare, care nu conţin avizele şi acordurile legale necesare, care nu sunt întocmite şi verificate de persoanele abilitate potrivit legii, care contravin prevederilor certificatului de urbanism sau ale normelor metodologice emise pentru aplicarea prezentei legi, după caz;- în lipsa expertizei tehnice privind punerea în siguranţa a întregii construcţii, în cazul lucrărilor de consolidare;- în baza altor documente decât cele cerute prin prezenta lege;- cu date eronate sau formal întocmite;- cu nerespectarea dispoziţiilor art. 6 alin. (14);- cu depăşirea termenului legal de 30 de zile prevăzut la art. 6 alin. (4) lit. b); j) neorganizarea şi neexercitarea controlului de către serviciile sau persoanele abilitate cu sarcini în acest scop din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene şi al primăriilor, în unităţile lor administrativ-teritoriale şi în concordanta cu competentele de autorizare ori exercitarea formala a acestor obligaţii, precum şi neurmarirea modului de îndeplinire a celor dispuse de Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului în conformitate cu dispoziţiile art. 24^1 alin. (3); k) neîndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor dispuse de Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului la controlul anterior efectuat la serviciile sau la persoanele cu sarcini în acest scop din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene şi locale; l) refuzul sau obstructionarea de orice fel a accesului persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor juridice la documentele prevăzute la art. 29^1 alin. (1); m) întocmirea ori semnarea proiectelor tehnice pentru alte specialităţi decât cele certificate prin diploma universitară, în condiţiile prevăzute la art. 6^2; n) depăşirea termenului de 15 zile pentru emiterea avizelor şi acordurilor necesare în vederea autorizării lucrărilor de construcţii, conform prevederilor art. 6 alin. (15); o) netransmiterea la primării, în termen de 60 zile, a planurilor pe suport cadastral ale reţelelor tehnico-edilitare, conform prevederilor art. 5 alin. (8); p) neraportarea la termen sau raportarea de date eronate pentru constituirea băncii de date prevăzute la art. 32 alin. (4). (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1), săvârşite de persoanele fizice sau juridice, se sancţionează după cum urmează:- cele de la lit. a) şi b), cu amendă de la 40.000.000 lei la 110.000.000 lei;- cele de la lit. c), d) e), m) şi n), cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei;- cele de la lit. i) şi f), cu amendă de la 25.000.000 lei la 35.000.000 lei;- cele de la lit. g), h), j), k), o) şi p), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;- cele de la lit. l), cu amendă de la 2.000.000 lei la 3.000.000 lei. (3) Cuantumul amenzilor se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului. (4) Sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi persoanei juridice. (5) Sancţiunea amenzii pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. h) şi i) se aplică funcţionarilor publici responsabili de verificarea documentaţiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism sau a autorizaţiilor de construire ori de desfiinţare, precum şi celor care au semnat aceste documente."22. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Organele de control ale consiliilor judeţene şi ale primăriilor au obligaţia de a monitoriza respectarea disciplinei în domeniul autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii în cadrul unităţilor lor administrativ-teritoriale. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 23 se constata de organele de control ale consiliilor judeţene şi ale primăriilor pentru faptele săvârşite în cadrul unităţilor lor administrativ-teritoriale, respectiv de către organele de control ale consiliilor judeţene la primăriile din cadrul unităţilor lor administrativ-teritoriale, cu excepţia contravenţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. h), i), j), k), l), m), n) şi p), care se constata în condiţiile stabilite la art. 24^1. (3) Procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, încheiate de organele de control ale administraţiei publice locale, se înaintează, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui consiliului judeţean ori primarului unităţii administrativteritoriale unde s-a săvârşit contravenţia. (4) Contravenţiile privind executarea sau desfiinţarea construcţiilor fără autorizaţie, prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a), c) şi e), pot fi constatate şi de organele de poliţie. Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se trimite de îndată autorităţii administraţiei publice pe teritoriul căreia s-a săvârşit contravenţia, care va aplica sancţiunea potrivit legii."23. După articolul 24 se introduc articolele 24^1 şi 24^2 cu următorul cuprins:"Art. 24^1. - (1) Controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii se exercită de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului pe întreg teritoriul tarii şi de către inspecţiile teritoriale ale acestuia, care pot dispune măsurile şi sancţiunile prevăzute de lege. (2) Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi inspecţiile teritoriale pot dispune oprirea executării lucrărilor de construire sau de desfiinţare, după caz, atunci când constata ca acestea se realizează cu încălcarea dispoziţiilor legale privind asigurarea calităţii în construcţii, fără proiect tehnic de execuţie ori pe baza unor autorizaţii emise nelegal. (3) Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi inspecţiile teritoriale încunoştinţează autoritatea administraţiei publice pe teritoriul căreia s-a efectuat controlul, asupra conţinutului proceselor-verbale de constatare, precum şi asupra măsurilor dispuse. În aceasta situaţie organele de control ale consiliilor judeţene, respectiv ale primăriilor, după caz, au obligaţia de a urmări modul de conformare privind cele dispuse de inspecţia de stat.Art. 24^2. - (1) Cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii se suporta de către investitori, în valoare echivalenta cu o cota de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, cu excepţia celor prevăzute la art. 3 lit. b). (2) Virarea sumelor stabilite conform dispoziţiilor de la alin. (1) se face în contul inspecţiilor în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, o dată cu transmiterea înştiinţării privind data începerii lucrărilor, asa cum se prevede la art. 6 alin. (7) din prezenta lege. Întârzierile la plata a cotelor prevăzute la alin. (1) se penalizeaza cu 0,15% pe zi de întârziere, fără a se depăşi suma datorată. Disponibilităţile la finele anului din veniturile extrabugetare se reportează în anul următor şi au aceeaşi destinaţie. (3) Cota stabilită la alin. (1) se aplică şi diferenţelor rezultate din actualizarea valorii lucrărilor autorizate, care se face o dată cu recepţia la terminarea lucrărilor."24. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) O dată cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a) şi b) se dispune oprirea executării lucrărilor, precum şi, după caz, luarea măsurilor de încadrare a acestora în prevederile autorizaţiei de construire sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenţiei. (2) În cazul în care persoanele sancţionate contraventional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit prevederilor alin. (1), şefii autorităţii administraţiei publice pe teritoriul căreia s-a constatat contravenţia vor sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune, după caz: a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei; b) desfiinţarea construcţiilor nelegal realizate. (3) În cazul admiterii cererii instanţa va stabili termenele limita de executare a măsurilor prevăzute la alin. (2). (4) În cazul nerespectării termenelor limita stabilite, măsurile dispuse de instanţa, în conformitate cu prevederile alin. (2), se vor aduce la îndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de poliţie, cheltuielile urmând să fie suportate de către persoanele vinovate. (5) În situaţiile prevăzute la art. 21 organele de control vor putea cere instanţei sa dispună, prin hotărârea de condamnare, măsurile menţionate la alin. (2) lit. a) sau b). Organele de control pot cere organelor de urmărire penală sesizate şi, după caz, instanţei sa dispună ca măsura provizorie, în tot cuprinsul procesului penal, oprirea executării lucrărilor. (6) Decizia tehnica privind menţinerea sau desfiinţarea construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, în condiţiile alin. (1), se va lua de către autoritatea administraţiei publice competente, pe baza planurilor urbanistice şi a regulamentelor aferente, avizate şi aprobate în condiţiile legii. Pentru lucrări ce se executa la clădirile prevăzute la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului Culturii."25. După articolul 25 se introduce articolul 25^1 cu următorul cuprins:"Art. 25^1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 25, construcţiile executate fără autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, al judeţelor, oraşelor sau comunelor vor fi desfiinţate pe cale administrativă de către autoritatea administraţiei publice locale competente, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti, la expirarea termenului stabilit prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, pe cheltuiala contravenientului, scop în care primăriile comunale, orăşeneşti, municipale ori consiliile judeţene, după caz, pot contracta efectuarea acestor servicii cu societăţi comerciale, în condiţiile legii. (2) Persoanele care au beneficiat de subvenţie pentru construirea de locuinţe şi pentru care s-a dispus măsura prevăzută la art. 25 alin. (2) lit. b) vor restitui subvenţiile primite, cu plata dobânzilor legale pentru perioada în care le-au folosit."26. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Dreptul de a constata contravenţiile şi de a aplica amenzile prevăzute la art. 23 se prescrie în termen de 5 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, în cazul investitorilor şi executanţilor, respectiv 3 ani de la săvârşirea faptei, în cazul personalului cu atribuţii în domeniul autorizării şi controlului disciplinei în construcţii din cadrul administraţiei publice locale."27. Articolul 27 se abroga.28. Articolul 28 se abroga.29. După articolul 29 se introduce articolul 29^1 cu următorul cuprins:"Art. 29^1. - (1) Studiile de teren şi documentaţiile elaborate pentru realizarea investiţiilor, precum şi a lucrărilor de urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărie comunală ori alte elemente de infrastructura, elaborate la comanda fostelor consilii populare şi preluate, la constituire, în patrimoniul unităţilor de proiectare judeţene, aflate în arhivele acestora, constituie proprietate publică şi se gestionează, potrivit legii, de consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti. (2) Accesul persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor juridice la documentaţiile prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe baza regulamentului-cadru aprobat de Guvern. (3) Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului împreună cu Ministerul Funcţiei Publice vor iniţia şi vor supune spre aprobare Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, proiectul regulamentului-cadru prevăzut la alin. (2)."30. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor se aplică în mod corespunzător, cu excepţia art. 25-27."31. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Persoanele fizice şi juridice care realizează lucrări de construcţii au obligaţia de a executa integral lucrările la termenul prevăzut în autorizaţie, în condiţiile prezentei legi. (2) Lucrările de construcţii autorizate se considera finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizaţie şi dacă s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor, în condiţiile legii, emiterea autorizaţiei de funcţionare fiind condiţionată de existenta procesului-verbal de recepţie. Efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor este obligatorie şi în situaţia realizării lucrărilor în regie proprie. (3) Construcţiile executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum şi cele care nu au efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se considera finalizate şi nu pot primi titlul de proprietate ori nu pot fi intabulate în registrul de evidenta imobiliară. În aceasta situaţie se aplică în continuare sancţiunile prevăzute prin prezenta lege. (4) În vederea constituirii, actualizării şi gestionării băncii de date cuprinzând lucrările publice şi construcţiile autorizate, care se realizează din fonduri publice sau private, autorităţile emitente ale autorizaţiilor de construire, prevăzute la art. 4, au obligaţia de a raporta trimestrial Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului stadiul şi parametrii tehnico-financiari ai lucrărilor până la recepţia acestora, conform legislaţiei în vigoare."32. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau de înstrăinare a construcţiei pentru a carei realizare acesta a fost constituit."33. După articolul 35 se introduce articolul 35^1 cu următorul cuprins:"Art. 35^1. - (1) Autorizaţia de construire pentru lucrările de intervenţie în scopul asigurării cerinţelor de rezistenta, stabilitate şi siguranţa în exploatare a construcţiilor asupra cărora au intervenit factori distructivi de origine naturala sau umană se emite pentru consolidarea întregii construcţii. (2) Emiterea autorizaţiei de construire în vederea executării lucrărilor de intervenţie pentru consolidarea construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, precum şi a monumentelor istorice, cu excepţia celor în care se desfăşoară activităţi comerciale, este scutită de taxa de autorizare."34. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Autorizarea construcţiilor cu caracter militar se face în condiţiile stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului împreună cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale interesate."35. După articolul 36 se introduce articolul 36^1 cu următorul cuprins:"Art. 36^1. - (1) În condiţiile prezentei legi, în vederea creării unui cadru unitar privind autorizarea lucrărilor de construcţii, reglementările tehnice - norme, normative, instrucţiuni - cu aplicabilitate în domeniul construcţiilor şi urbanismului, elaborate şi aprobate de ministere şi de alte organe centrale, se transmit în mod obligatoriu spre avizare Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. (2) Ministerele şi celelalte organe centrale care au elaborat astfel de reglementări tehnice anterior apariţiei prezentei legi le vor transmite Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului spre avizare.36. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - În vederea aplicării prevederilor prezentei legi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale şi a autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate, va emite norme metodologice."  +  Articolul 2Anexa nr. 1 privind conţinutul-cadru al Proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcţii şi anexa nr. 2 privind definirea unor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii la prezenta ordonanţă de urgenţă devin anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 50/1991, iar anexa la această lege devine anexa nr. 3.  +  Articolul 3Legea nr. 50/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după adoptarea acesteia de către Parlament, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilorpublice şi amenajăriiteritoriului,Nicolae NoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrulfuncţiei publice,Marian Parjol,secretar de statMinistrul apelor,pădurilor şiprotecţiei mediului,Romica TomescuMinistrul industrieişi comerţului,Radu BerceanuMinistrultransporturilor,Anca BoagiuMinistrul culturii,Ion Caramitru  +  Anexa 1 CONŢINUTUL-CADRUal Proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcţiiProiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PAC/PAD/POE) se elaborează de proiectanţi autorizaţi, persoane fizice sau juridice, în condiţiile prevederilor art. 6^2 din prezenta lege, şi este extras din proiectul tehnic întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în concordanta cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta.Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se întocmeşte pentru:- Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - PAC;- Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - PAD;- Proiect pentru autorizarea organizării executării lucrărilor - POE.Conţinutul-cadru al Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii cuprinde opisul pieselor scrise şi desenate, necesar a fi prezentate pentru autorizare.În situaţii cu totul excepţionale, în funcţie de complexitatea investiţiei supuse autorizării, cu avizul Comisiei tehnice de urbanism, vor putea fi cerute, prin Certificatul de urbanism, şi alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentară, care să fie cuprinse în cadrul Proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (PAC/PAD).A. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC)I. Piese scrise1. Lista şi semnăturile proiectanţilorSe completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.2. Memoriu2.1. Date generaleSe prezintă elemente generale de identificare a obiectivului Proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cu referiri la:- amplasament, topografia acestuia, trasarea lucrărilor;- clima şi fenomenele naturale specifice;- geologia şi seismicitatea;- categoria de importanţa a obiectivului.2.2. Memorii pe specialităţiSe prezintă descrierea lucrărilor de:- arhitectura;- structura - inclusiv breviarul de calcul;- instalaţii;- dotări şi instalaţii tehnologice (după caz);- amenajări exterioare şi sistematizare pe verticala.2.3. Date şi indicii care caracterizează investiţia proiectata, cuprinse în anexa la cererea pentru autorizare:- suprafeţele: construită desfăşurată, construită la sol, utila;- inaltimile clădirilor şi numărul de niveluri;- volumul construcţiilor;- procentul de ocupare a terenului (POT);- coeficientul de utilizare a terenului (CUT).2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare2.5. Anexe la memoriu:2.5.1. studiu geotehnic;2.5.2. referatele de verificare a proiectului, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii (se întocmesc de verificatori atestaţi M.L.P.A.T., agreati de investitor);2.5.3. "Fise tehnice" cuprinzând elementele de aviz necesare pentru emiterea acordului unic (prin grija emitentului autorizaţiei), cu privire la utilitatile urbane necesare, inclusiv pentru organizarea execuţiei lucrărilor (apa/canal, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicaţii, salubritate, transport urban), precum şi de la comisiile tehnice ale administraţiei publice locale, cerute prin Certificatul de urbanism;2.5.4. documentaţiile specifice necesare pentru obţinerea (prin grija emitentului autorizaţiei) a avizelor Brigazii de pompieri, Comandamentului apărării civile, autorizaţiilor emise de Ministerul Transporturilor, precum şi a acordurilor de gospodărire a apelor şi de mediu, după caz;2.5.5. avize specifice cerute prin Certificatul de urbanism, ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament sau a functionalitatii investiţiei, obţinute în prealabil de solicitant (avizul Ministerului Culturii - Direcţia monumentelor istorice, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii, altor organisme ale administraţiei centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, după caz, conform reglementărilor legale în vigoare);2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în forma autentică, pentru construcţiile noi amplasate adiacent construcţiilor existente - sau în imediata lor vecinătate - şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora, pentru lucrări de construcţii necesare în vederea schimbării de destinaţii în clădiri existente, precum şi în cazul amplasarii de construcţii cu alta destinaţie decât cea a clădirilor invecinate.II. Piese desenate1. Planuri generale1.1. Plan de încadrare în teritoriu (plansa pe suport topografic scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz, vizat de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie);1.2. Plan de situaţie (privind amplasarea obiectivelor investiţiei) (plansa pe suport topografic scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie), prin care se precizează:- parcela cadastrala pentru care a fost emis Certificatul de urbanism (descrisă prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coama a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare);- amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, desfiinta sau construi (noi);- cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele trei dimensiuni (cotele ±0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor; cotele şi distanţele principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor, platformelor etc);- denumirile şi destinatiile fiecărui corp de construcţie;- sistematizarea pe verticala a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;- accesele pietonale şi carosabile din incinta şi clădiri, plantaţiile prevăzute;1.3. Planul privind construcţiile subteraneVa cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului - trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea căminelor (radier şi capac) şi va fi redactat la scara 1:500.În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnicoedilitara se vor indica instalaţiile proprii prevăzute prin proiect (în special cele pentru alimentare cu apa şi canalizare).2. Planşe pe specialităţi2.1. ArhitecturaPiesele desenate de arhitectura vor cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează:- planurile tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor, dimensiunilor (cote) şi a suprafeţelor, precum şi a finisajelor;- planurile acoperişurilor (terasa sau sarpanta), cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa invelitorile;- secţiuni caracteristice (în special pe linia de cea mai mare panta - acolo unde este cazul) care să cuprindă cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante ale acoperişului (cotele la coama şi la cornisa), fundaţiile clădirilor invecinate la care se alătură construcţiile proiectate;- toate fatadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor (inclusiv culorile), cotate şi cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat;- în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent se va prezenta şi desfăşurarea stradala prin care se va arata modul de integrare a acestora în tesutul urban existent.2.2. Structura2.2.1. Planul fundaţiilorSe redactează la scara 1:50 şi va releva:- modul de respectare a condiţiilor din avizul geotehnic;- măsurile de protejare a fundaţiilor clădirilor invecinate la care se alătură construcţiile proiectate.2.2.2. Detalii de fundaţii2.3. Instalaţii2.3.1. Schemele instalaţiilorSe vor prezenta parametrii principali şi schemele functionale ale instalaţiilor proiectate.2.4. Dotări şi instalaţii tehnologiceÎn situaţia în care investiţia urmează sa funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehnologice, determinante pentru configuraţia planimetrica a construcţiilor, se vor prezenta:2.4.1. Desene de ansamblu2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologicFiecare plansa prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartus care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al plansei, numărul proiectului şi al plansei, data elaborării, numele, calitatea şi semnatura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.B. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare (PAD)I. Piese scrise1. Lista şi semnăturile proiectanţilorSe completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.2. Memoriu2.1. Date generaleSe face descrierea construcţiei care urmează să fie desfiintata:- scurt istoric (anul edificarii, mesteri cunoscuţi etc);- descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;- menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează să fie prelevate;- fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor fatadelor (acolo unde este cazul se vor prezenta desfăşurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii);- descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare.2.2. Fise tehnice, cuprinzând elementele de aviz necesare emiterii Acordul unic (prin grija emitentului autorizaţiei), cu privire la utilitatile urbane necesare, inclusiv pentru organizarea execuţiei lucrărilor (apa/canal, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicaţii, salubritate, transport urban), cerute prin Certificatul de urbanism.II. Piese desenate1. Plan de încadrare în teritoriu(plansa pe suport topografic scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz, vizat de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie);2. Plan de situaţie a imobilelor(plansa pe suport topografic scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie), prin care se precizează:- parcela cadastrala pentru care a fost emis Certificatul de urbanism;- amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine sau se vor desfiinta;- modul de amenajare a terenului după desfiinţarea construcţiilor;- sistematizarea pe verticala a terenului rezultată şi modul de scurgere a apelor pluviale;- plantaţiile existente şi care se menţin după desfiinţare.Pe plansa se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desfiinţează şi cele propuse (plan de situaţie construcţii noi sau umpluturi de pământ, plantaţii etc., după caz).3. Planul privind construcţiile subteraneVa cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului (trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea căminelor (radier şi capac) şi va fi redactat la scara 1:500.În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalaţiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apa şi canalizare.4. Releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţatePlanşele se vor redacta la o scara convenabila (1:100 sau 1:50), care să permită evidentierea spaţiilor şi a funcţiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeţelor şi a materialelor din opera:- planurile tuturor nivelurilor şi acoperişului;- principalele secţiuni (transversala, longitudinala etc.);- toate fatadele.Fiecare plansa prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartus care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al plansei, numărul proiectului şi al plansei, data elaborării, numele, calitatea şi semnatura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.În situaţia în care desfiinţarea necesita operaţiuni tehnice complexe se va prezenta şi Proiectul de organizare a lucrărilor de desfiinţare a construcţiilor.C. Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor (POE)Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor (POE) este necesar în toate cazurile în care se realizează o investiţie. În situaţia în care acesta nu se prezintă împreună cu proiectul de autorizare a execuţiei lucrărilor, se va obţine o autorizaţie de construire separată de cea pentru investiţia propriu-zisa.Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât pe terenul aferent investiţiei, cat şi pe spaţiile ocupate temporar în afară acestuia (inclusiv cele de pe domeniul public), după cum urmează:I. Piese scrise1. Lista şi semnăturile proiectanţilorSe completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.2. MemoriuSe vor face referiri la:- descrierea lucrărilor provizorii (organizarea incintei, modul de amplasare a construcţiilor, amenajărilor şi depozitelor de materiale);- asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente;- asigurarea racordarii provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona amplasamentului;- accese, împrejmuiri;- precizări privind protecţia muncii.Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitatile urbane din zona, necesare în vederea obţinerii Acordului unic, se vor prezenta în cadrul "Fişelor tehnice" întocmite în proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PAC sau PAD, după caz).II. Piese desenatePlan general a) La lucrările de mai mare amploare se redactează o plansa realizată conform planului de situaţie (privind amplasarea obiectivelor investiţiei), cuprinzând amplasamentul investiţiei şi toate amenajările şi construcţiile provizorii necesare în vederea realizării acesteia. b) La lucrări de mai mica amploare, elementele de organizare a execuţiei lucrărilor vor putea fi prezentate şi în planul de situaţie (privind amplasarea obiectivelor investiţiei).  +  Anexa 2 DEFINIREAunor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul Legii nr. 50/1991● Acord unicDocument cu valoare de aviz conform, necesar pentru elaborarea şi emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, întocmit în baza concluziilor şi propunerilor rezultate ca urmare a examinării şi aprobării documentaţiilor tehnice depuse în vederea autorizării, insumand condiţiile şi recomandările formulate de:- gestionării de utilităţi urbane privind racordarea obiectivului şi a organizării execuţiei lucrărilor la reţelele de utilităţi urbane (apa/canal, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicaţii, salubritate, transport urban);- comisiile tehnice ale administraţiei publice locale.Acordul unic se elaborează de Comisia tehnica de urbanism, constituită sub autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile prevederilor art. 4^2 alin. (1) din prezenta lege.● Autorizaţia de construire/desfiinţareActul de autoritate al administraţiei publice locale - consilii judeţene şi consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale - pe baza căruia se pot realiza lucrări de construcţii.Procedura de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare este reglementată prin prezenta lege şi prin normele metodologice de aplicare a acesteia, elaborate de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în conformitate cu prevederile art. 38 din prezenta lege.● Anexe gospodăreştiConstrucţii cu caracter definitiv sau provizoriu, menite sa adaposteasca activităţi specifice, complementare funcţiunii de locuire, care prin amplasarea în vecinătatea locuinţei alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate funcţională distinctă.În categoria anexelor gospodăreşti, de regula în mediul rural, sunt cuprinse: bucatarii de vara, grajduri pentru animale mari, patule, magazii, depozite şi altele asemenea.În mod similar sunt asimilabile notiunii de anexe gospodăreşti: garajele, serele, piscinele şi altele asemenea.● Anexe ale exploatarilor agricoleConstrucţii situate în zone izolate în extravilan şi indepartate de localitatea de reşedinţa a lucrătorilor agricoli, menite sa adaposteasca scule, utilaje, maşini agricole, mici ateliere, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum şi spaţii pentru cazarea temporară pe timpul campaniilor agricole.● Avizare/aprobareAvizare - procedura de analiza şi de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, administraţiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluţiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea execuţiei lucrărilor, extras din proiectul tehnic pe baza căruia se vor executa lucrările.Avizarea se concretizează printr-un act (aviz - favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.Aprobare - opţiunea forului deliberativ al autorităţii competente de însuşire a propunerilor din documentaţiile prezentate şi susţinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise.Prin actul de aprobare se conferă documentaţiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea realizării programelor de dezvoltare teritorială şi urbanistica, precum şi al autorizării lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii.● Clădiri de importanţa redusăConstrucţii cu funcţii obişnuite, cu un grad de risc scăzut, care afectează un număr redus de oameni:- clădiri cu S+P+1E adapostind locuinţe, cu maximum 6 apartamente;- clădiri pentru învăţământ, cu cel mult 4 unităţi functionale;- dispensare comunale, fără stationar;- sedii administrative în mediul rural: primării, posturi de poliţie, cooperative de credit rural, biblioteci, oficii poştale şi altele asemenea;- clădiri pentru comerţ şi alimentaţie publică, cu o suprafaţa de până la 500 mý;- hale şi ateliere pentru activităţi meşteşugăreşti care nu generează vibratii, cu o suprafaţa de până la 200 mý şi cu deschideri până la 6 m;- dependinţe şi anexe gospodăreşti: garaje, bucatarii de vara, grajduri, suri şi altele asemenea;- construcţii cu caracter provizoriu.● Construcţii cu caracter provizoriuConstrucţii autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul funcţiunii adapostite ori datorită cerinţelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o durată de existenta limitată, precizată prin autorizaţia de construire.De regula, construcţiile cu caracter provizoriu se realizează din materiale şi alcatuiri care permit demontarea rapida în vederea aducerii terenului la starea iniţială - confecţii metalice, piese de cherestea, materiale plastice, ori altele asemenea - şi sunt de dimensiuni reduse.Din categoria construcţiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, corpuri şi panouri de afisaj, firme şi reclame, copertine, pergole ori altele asemenea.În sensul prezentei legi, realizarea construcţiilor provizorii se autorizeaza în aceleaşi condiţii în care se autorizeaza construcţiile definitive.● Construcţii specialeConstrucţiile cu caracter militar, care se autorizeaza în condiţiile prevederilor art. 36 din prezenta lege.● Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanismAnsambluri de documente scrise şi desenate referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizează situaţia existenta şi se stabilesc obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare pe o perioadă determinata.Structura documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism cuprinde: a) planurile de amenajare a teritoriului; b) planurile urbanistice; c) regulamentele locale de urbanism.Definirea şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se fac prin Legea amenajării teritoriului şi urbanismului.● Drept de execuţie a lucrărilor de construcţiiDreptul real - moştenire, act de vânzare-cumpărare, donaţie, comodat, hotărâre judecătorească ori concesiune - care conferă titularului dreptul de a solicita emiterea autorizaţiei de construire sau de desfiinţare.Dreptul de a solicita autorizarea lucrărilor de construcţii se poate obţine şi în baza închirierii în condiţiile legii, dar numai pentru construcţii cu caracter provizoriu.● Extravilanul localităţiiTeritoriul cuprins între limita intravilanului şi limita teritorial-administrativă a localităţii.● FirmaÎn sensul prezentei legi, prin firma se înţelege un element constructiv aplicabil pe clădire sau independent, pe care se inscriptioneaza date de identificare a unei instituţii, societăţi comerciale, fundaţii, denumirea comercială, obiectul de activitate sau orice alt text specific sub care o persoană fizica sau juridică îşi exercită activitatea într-o clădire sau într-o incinta.● Inginer diplomat de construcţiiCadru tehnic cu pregătire superioară, absolvent, cu diploma recunoscută de statul român, al unei instituţii de învăţământ universitar de lungă durata cu profil de construcţii, cu următoarele specialităţi:- construcţii civile, industriale şi agricole;- construcţii hidrotehnice;- construcţii de drumuri, poduri şi cai ferate.● Inginer diplomat de instalaţiiCadru tehnic cu pregătire superioară, absolvent, cu diploma recunoscută de statul român, al unei instituţii de învăţământ universitar de lungă durata cu profil de construcţii cu specialitatea "instalaţii pentru construcţii". Pentru specialitatea "instalaţii electrice" poate fi asimilat şi absolventul, cu diploma recunoscută de statul român, al unei facultăţi de profil din cadrul institutelor politehnice.● Intravilanul localităţiiTeritoriul determinat prin Planul urbanistic general (PUG) care cuprinde ansamblul terenurilor cu şi fără construcţii, ce constituie o localitate.Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea în extravilan numai pe bază de proiecte urbanistice zonale (PUZ), cu condiţia integrării prevederilor acestora în Planul urbanistic general (PUG) revizuit al localităţii.● ÎmprejmuiriConstrucţii definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafeţe, arii sau parcele, asupra cărora exista forme de proprietate, executate pentru protecţia împotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale - beton, caramida, piatra, lemn, metal (inclusiv sarma ghimpata întinsă pe bulumaci) şi altele asemenea - ori prin plantaţii specifice.● Lucrări de construcţiiOperaţiuni specifice prin care:- se realizează construcţii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane şi aeriene, cai de comunicaţii, lucrări inginereşti, de arta etc.;- se desfiinţează astfel de construcţii, prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc.● Lucrări specifice la infrastructura căilor de comunicaţie care nu necesita autorizaţie de construireLucrări care nu necesita proiect şi deviz general, care se executa la infrastructura căilor de comunicaţie:- întreţinerea - complex de lucrări care se executa în mod permanent în vederea menţinerii construcţiilor (instalaţiilor) în condiţii tehnice corespunzătoare desfăşurării continue, confortabile şi în deplina siguranţa a circulaţiei, la nivelul traficului maxim;- reparaţia curenta - ansamblu de lucrări cu caracter de intervenţie care se executa în tot timpul anului, ori de câte ori este necesar, în scopul remedierii unor defecte sau deformatii ale construcţiilor (instalaţiilor) peste limitele de toleranta sau pentru prevenirea unor deranjamente izolate;- reparaţia periodică - lucrări care se fac la intervale regulate, precizate prin normele de funcţionare şi întreţinere şi care aduc construcţiile (instalaţiile) la parametrii normali de funcţionare.● Mobilier urbanElemente functionale şi/sau decorative amplasate în spaţiile publice, care prin alcătuire, aspect, amplasare conferă personalitate aparte zonei sau localităţii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilabile construcţiilor, necesitand autorizarea amplasarii lor. Fac parte din categoria "mobilier urban": jardiniere, lampadare, bănci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice şi altele asemenea.● ParcelareOperaţiunea de proiectare urbanistica prin care se determina divizarea uneia sau mai multor proprietăţi funciare distincte, destinate construirii, în scopul atribuirii, concesionarii sau vânzării loturilor rezultate.● Proiect tehnic (P. Th.)Documentaţia - piese scrise şi desenate - care cuprinde soluţiile tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii, pe baza căreia se executa lucrările.● Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţiiProiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, necesar emiterii autorizaţiei de construire, este extras din Proiectul tehnic (P. Th.) şi se elaborează în condiţiile prevederilor prezentei legi şi în conformitate cu conţinutul-cadru cuprins în anexa nr. 1.● Recepţia lucrărilorRecepţia constituie o componenta a sistemului calităţii în construcţii şi este actul prin care se certifica finalizarea lucrărilor executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic şi cu detaliile de execuţie.Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie şi de instalaţii se efectuează atât la lucrări noi, cat şi la intervenţii în timp asupra construcţiilor existente, conform legii.● Zone protejateTeritorii delimitate geografic, în cuprinsul cărora se afla elemente sau ansambluri ale patrimoniului naţional-cultural, sau natural, cu valoare deosebită.În raport cu natura elementelor de patrimoniu zonele protejate sunt: a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebită; b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului construit cu valoare istorica, culturală sau memorialistica deosebită.-----