GHID SPECIFIC din 24 martie 2022privind Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 292 bis din 25 martie 2022  Notă
  Conținut de ORDINUL nr. 444 din 24 martie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 25 martie 2022.
   +  PREAMBUL Acest document se aplică apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, Componenta C5 - Valul Renovării, Investiția I1 Instituirea unui fond pentru Valul renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Apelurile de proiecte se lansează prin aplicația electronică www.mdlpa.ro/investiții/PNRR Prezentul document se adresează tuturor potențialilor solicitanți pentru apelurile de proiecte mai sus-menționate. Interpretarea informațiilor incluse în cererea de finanțare se realizează sistematic, în conformitate cu prevederile Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, aprobate și publicate pe site-ul MDLPA. Aspectele cuprinse în aceste documente ce derivă din Planul Național de Redresare și Reziliență și modul său de implementare vor fi interpretate de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică. IMPORTANT Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare pentru apelurile de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate din fonduri europene aferente PNRR. Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul prezentelor apeluri de proiecte să consultați periodic pagina de internet www.mdlpa.ro/investiții/PNRR, pentru a urmări eventualele modificări/interpretări ale condițiilor specifice, precum și alte comunicări/ clarificări pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR.  +  CUPRINS1. INFORMAȚII OBIECTIV DE INVESTIȚII1.1. Pilonul, componenta, obiectivul general1.2. Obiective specifice, axe de investiții1.3. Activitățile sprijinite în cadrul axei de investiții/operațiunii1.4. Indicatorii apelului de proiecte1.5. Finanțarea acordată în cadrul apelurilor de proiecte2. INFORMAȚII DESPRE APELURILE DE PROIECTE2.1. Ce tipuri de apeluri de proiecte se lansează?2.2. Care este perioada în care pot fi depuse cererile de finanțare?2.3. Modalitatea de depunere a proiectelor2.4. Alocarea apelului de proiecte2.5. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect2.6. Solicitanții de finanțare eligibili în cadrul apelului de proiecte2.7. Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul apelului de proiecte?3. AJUTOR DE MINIMIS4. CRITERII DE ELIGIBILITATE4.1. Eligibilitatea solicitantului și a activităților4.2. Eligibilitatea cheltuielilor5. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANȚARE5.1. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare5.2. Anexele la cerere de finanțare aplicabile prezentului apel 5.3. Semnarea cererii de finanțare și a documentelor anexate6. VERIFICAREA, CONTRACTAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR6.1. Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității6.2. Depunerea și soluționarea contestațiilor6.3. Renunțarea la cererea de finanțare6.4. Actualizarea documentației tehnico-economice existente6.5. Contractarea proiectelor6.6. Documente de prezentat în etapa de implementare sau la finalizarea implementării contractelor de finanțare7. MODIFICAREA GHIDULUI SPECIFIC8. ANEXE1. INFORMAȚII OBIECTIV DE INVESTIȚII1.1. Pilonul, componenta, obiectivul general  +  Pilonul I. Tranziția verde  +  Componenta C5 - Valul Renovării Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării se va urmări îmbunătățirea fondului construit printr- o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor. În cadrul Investiției 1. Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de creștere a eficienței energetice a fondului construit existent, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale: renovarea moderată sau aprofundată/ renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale se va finanța renovarea energetică a cel puțin 4,3 milioane m2 de clădiri rezidențiale multifamiliale, prin următoarele tipuri de proiecte: proiecte integrate (consolidare seismică și eficiență energetică) și proiecte de renovare energetică. Schema de finanțare va asigura faptul că cel puțin 90% din alocarea totală pentru Axa 1 va fi utilizată pentru lucrări de creștere a eficienței energetice și nu mai mult de 10% din alocare va fi utilizată pentru consolidarea seismică și alte lucrări complementare (cum ar fi protecția împotriva incendiilor, accesibilitatea etc.). Întreaga schemă va asigura faptul că toate contractele îndeplinesc cerința relevantă de eficiență energetică privind o reducere minimă a consumului de energie cu cel puțin 50% în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire dinainte de renovare pentru fiecare clădire (cu excepția clădirilor cu statut de bun cultural), lucru care va trebui să asigure o reducere a consumului de energie primară de cel puțin 30% (renovare moderată) și peste 60% (renovare aprofundată) în comparație cu situația anterioară renovării și va respecta Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu aduce prejudicii semnificative" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01)*1. *1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01) from=EN  +  Obiectiv general: Tranziția către un fond construit rezilient și verde1.2. Obiective specifice, axe de investiții Obiective specifice: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență energetică și consolidare seismică); renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică). Axa de investiții 1: Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale Operațiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale1.3. Activitățile sprijinite în cadrul axei de investiții/operațiunii Prin intermediul acestei operațiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv: ● Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; ● Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; ● Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; ● Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior; ● Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; ● Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; ● Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; ● Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;● Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată*2);*2) Cheltuielile aferente acestor lucrări, respectiv instalarea infrastructurii încastrate (tubulatura pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereți, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice), realizate în cazul clădirilor supuse unor renovări majore (și care dețin mai mult de 10 locuri de parcare) ● Alte tipuri de lucrări; ● Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație.1.4. Indicatorii apelului de proiecte ● reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/mp an) ● reducere a consumului de energie primară totală (kWh/mp an) ● consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/mp an) ● arie desfășurată de clădire rezidențială multifamilială, renovată energetic (mp) ● reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgco2/mp an) ● puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (număr) ● persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice (ex. valuri de căldură) (număr*) * Numărul de persoane care beneficiază de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice include persoanele care locuiesc în clădirile rezidențiale respective, conform listelor de întreținere. Notă: Indicatorii vor fi preluați în cererea de finanțare, centralizat, la nivel de proiect. Centralizarea la nivel de cerere de finanțare a indicatorilor de proiect exprimați în kWh/mpan și respectiv kgCO2/mpan se realizează prin utilizarea mediei aritmetice ponderate (având în vedere suprafața desfășurată a clădirii). În cererea de finanțare vor fi prezentate următoarele informații, la nivel de componentă:
  RezultateValoare la începutul implementării proiectuluiValoare la finalul implementării proiectului
  Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/mp an)
  Consumul de energie primară totală (kWh/mp an)
  Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/mp an)
  Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/mp an)
  Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/mp an)
  1.5. Finanțarea acordată în cadrul apelurilor de proiecte Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA. În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 5 - Valul Renovării - MDLPA, în conformitate cu legislația în vigoare. În afara valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă și va fi suportată de beneficiar.
  2. INFORMAȚII DESPRE APELURILE DE PROIECTE2.1. Ce tipuri de apeluri de proiecte se lansează? Pentru Axa 1- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, prin prezentul Ghid se lansează următoarele apeluri:i. Apelul de proiecte de renovare energetică moderată*3 a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 *3 Conform Recomandării Comisiei privind renovarea clădirilor nr. 2019/786, renovarea moderată presupune economii de energie primară cuprinse între 30-60%.ii. Apelul de proiecte de renovare energetică aprofundată*4 a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1 *4 Conform Recomandării Comisiei privind renovarea clădirilor nr. 2019/786, renovarea aprofundată presupune economii de energie primară peste 60%. Fiecare din cele două apeluri este structurat astfel: ● Prima rundă de atragere de fonduri:– apeluri deschise pentru toți solicitanții eligibili pentru aceste apeluri de proiecte, în limita bugetului maxim eligibil prealocat pentru fiecare județe. Abordarea va fi de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, pe principiul primul venit, primul servit. ● Dacă după prima rundă de atragere de fonduri rămân fonduri necontractate, acestea vor face obiectul celei de-a doua runde de atragere de fonduri:– În această rundă abordarea va fi de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, pe principiul primul venit, primul servit. Proiectele respinse în prima rundă pot fi redepuse în cadrul apelului de proiecte din a doua rundă, fiind considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse.2.2. Care este perioada în care pot fi depuse cererile de finanțare? ● Prima rundă– Data deschidere apel de proiecte: 30 martie 2022– Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 aprilie 2022, ora 10.00;– Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 30 mai 2022, ora 23.59.– Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare: 31 iulie 2022 ● A doua rundă– Data deschidere apel de proiecte: 1 august 2022– Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10.00;– Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 octombrie 2022, ora 23.59.– Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare: 31 decembrie 20222.3. Modalitatea de depunere a proiectelor În cadrul celor două runde de atragere de fonduri, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică, disponibilă la adresa web http://www.mdlpa.ro/investiții/PNRR, doar în intervalul menționat la secțiunea de mai sus. Cererile de finanțare depuse prin sistemul informatic, precum și toate documentele care le însoțesc, se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului de finanțare sau a persoanei împuternicite de către acesta. Cererile de finanțare se vor completa cu valorile eligibile ale proiectelor, exprimate în lei fără TVA, luând în considerate cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Anexa III Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei. La transmitere, fiecare cerere de finanțare va primi un număr de înregistrare ce va fi comunicat solicitantului, care va fi utilizat, în mod obligatoriu, în orice corespondență ulterioară cu privire la respectivul document.2.4. Alocarea apelului de proiecte Alocarea financiară acordată prin PNRR pentru lucrările de creștere a eficienței energetice din cadrul Operațiunii A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale este de 670.000.000 Euro, distribuiți astfel:I. Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1I.a. Pentru solicitanții eligibili definiți la secțiunea 2.6 din prezentul Ghid Alocare financiară din PNRR: 603.000.000 Euro Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din Ordonanță de urgență nr. 124/2021: 180.900.000 Euro Alocare cumulată PNRR+sume suplimentare conform OUG 124/2021: 783.900.000 Euro Realocare pentru finanțarea schemelor de ajutor de stat, în cuantum de 39.195.000 Euro (5% din 783.900.000 Euro) Alocare financiară totală eligibilă**: 744.705.000 Euro, repartizată teritorial, pe județe, astfel:
  JudețValoare eligibilă PNRR renovare moderată (euro)Valoare suplimentară cf. OUG 124/2021*(euro)Valoare cumulată PNRR+sumeOUG 124/2021Valoare totală eligibilă** (euro)
  ALBA12.084.2993.625.29015.709.58914.924.109
  ARAD13.223.3503.967.00517.190.35516.330.837
  ARGEȘ15.360.6004.608.18019.968.78018.970.341
  BACĂU16.532.0234.959.60721.491.63020.417.048
  BIHOR17.123.8235.137.14722.260.97021.147.921
  BISTRIȚA-NĂSĂUD9.877.5352.963.26012.840.79612.198.756
  BOTOȘANI11.959.9333.587.98015.547.91314.770.517
  BRAȘOV18.117.7275.435.31823.553.04522.375.393
  BRĂILA10.256.5163.076.95513.333.47112.666.797
  BUZĂU13.242.3393.972.70217.215.04116.354.289
  CARAȘ-SEVERIN10.965.4263.289.62814.255.05413.542.301
  CĂLĂRAȘI9.668.2952.900.48812.568.78411.940.344
  CLUJ20.912.6806.273.80427.186.48425.827.160
  CONSTANȚA18.936.5935.680.97824.617.57123.386.692
  COVASNA9.029.2412.708.77211.738.01311.151.113
  DÂMBOVIȚA13.151.8693.945.56117.097.43016.242.558
  DOLJ18.017.3875.405.21623.422.60322.251.473
  GALAȚI14.250.3314.275.09918.525.43017.599.159
  GIURGIU9.048.2022.714.46011.762.66311.174.529
  GORJ10.509.9013.152.97013.662.87112.979.728
  HARGHITA10.894.6023.268.38114.162.98313.454.833
  HUNEDOARA14.360.4444.308.13318.668.57717.735.148
  IALOMIȚA9.689.7422.906.92312.596.66511.966.831
  IAȘI19.363.6085.809.08225.172.69023.914.056
  ILFOV13.172.2573.951.67717.123.93416.267.737
  MARAMUREȘ13.579.8354.073.95017.653.78616.771.096
  MEHEDINȚI9.444.7482.833.42412.278.17211.664.264
  MUREȘ17.090.0165.127.00522.217.02121.106.170
  NEAMȚ12.995.0233.898.50716.893.53016.048.853
  OLT11.920.9893.576.29715.497.28614.722.421
  PRAHOVA18.950.1525.685.04624.635.19823.403.438
  SATU MARE12.332.2253.699.66716.031.89315.230.298
  SĂLAJ9.714.9452.914.48412.629.42911.997.957
  SIBIU13.213.0413.963.91217.176.95316.318.106
  SUCEAVA15.939.1554.781.74620.720.90219.684.856
  TELEORMAN10.476.6513.142.99513.619.64612.938.664
  TIMIȘ21.836.2836.550.88528.387.16826.967.810
  TULCEA8.554.2072.566.26211.120.46910.564.446
  VASLUI11.242.1143.372.63414.614.74813.884.011
  VÂLCEA10.842.0703.252.62114.094.69113.389.956
  VRANCEA11.764.7433.529.42315.294.16614.529.458
  BUCUREȘTI - sector 18.541.3372.562.40111.103.73810.548.551
  BUCUREȘTI - sector 29.592.0492.877.61512.469.66411.846.181
  BUCUREȘTI - sector 310.328.2913.098.48713.426.77812.755.439
  BUCUREȘTI - sector 48.154.5192.446,35610.600.87510.070.831
  BUCUREȘTI - sector 57.777.3072.333,19210.110.4999.604.974
  BUCUREȘTI - sector 68.961.5812.688,47411.650.05511.067.553
  * Valoarea suplimentară este alocată conform art. 24 alin (1) din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență ** Valoarea totală eligibilă, alocată pentru fiecare județ și subdiviziuni administrativ-teritoriale a rezultat din valoarea obținută prin cumularea valorii PNRR cu valoarea suplimentară acordată în baza prevederilor din OUG nr. 124/2021, din care 5% au fost realocate pentru finanțarea schemelor de ajutor de stat, în cuantum de 39.195.0 Euro.
  După prima rundă, dacă suma aferentă finanțării ajutorului de stat nu este utilizată integral, diferența rămasă va fi pusă la dispoziția solicitanților în cadrul celei de-a doua runde.
  I.b. Pentru solicitanții eligibili definiți la secțiunea 2.6 din prezentul Ghid este prevăzută o alocare distinctă pentru instalarea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice, astfel:– alocare financiară din PNRR: 11.250.000 Euro– alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin. (1) din Ordonanță de urgență nr. 124/2021: 3.375.000 Euro– alocare financiară totală: 14.625.000 Euro Este obligatoriu ca în cadrul fiecărei solicitări de finanțare să fie prevăzută instalarea a câte o stație de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per stație, la fiecare 2.500 mp arie desfășurată renovată, dar nu mai puțin de o stație de încărcare de acest tip per proiect. După epuizarea fondurilor alocate cu această destinație, se stinge obligativitatea solicitantului, anterior prezentată, urmând ca în cazul în care acesta dorește prevederea în cadrul proiectului a unor astfel de stații, să asigure cheltuielile respective din fonduri proprii (cheltuieli neeligibile). Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Anexa III- Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei.
  II. Apelul de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1:II.a. Pentru solicitanții eligibili definiți la secțiunea 2.6 din prezentul Ghid Alocare financiară din PNRR: 67.000.000 Euro Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din Ordonanță de urgență nr. 124/2021: 20.100.000 Euro Alocare cumulată PNRR+sume suplimentare conform OUG 124/2021: 87.100.000 Euro Realocare pentru finanțarea schemelor de ajutor de stat, în cuantum de 4.355.000 Euro (5% din 87.100.000 Euro) Alocare financiară totală eligibilă**: 82.745.000 Euro, repartizată teritorial, pe județe, astfel:
  JudețValoare eligibilă PNRR renovare moderată (euro)Valoare suplimentară cf. OUG 124/2021* (euro)Valoare cumulată PNRR+sume OUG 124/2021Valoare totală eligibilă** (euro)
  ALBA1.342.700402.8101.745.5101.658.235
  ARAD1.469.261440.7781.910.0391.814.537
  ARGEȘ1.706.733512.0202.218.7532.107.815
  BACĂU1.836.891551.0672.387.9582.268.560
  BIHOR1.902.647570.7942.473.4412.349.769
  BISTRIȚA-NĂSĂUD1.097.504329.2511.426.7551.355.417
  BOTOȘANI1.328.881398.6641.727.5451.641.168
  BRAȘOV2.013.081603.9242.617.0052.486.155
  BRĂILA1.139.613341.8841.481.4971.407.422
  BUZĂU1.471.371441.4111.912.7821.817.143
  CARAȘ-SEVERIN1.218.381365.5141.583.8951.504.701
  CĂLĂRAȘI1.074.255322.2761.396.5321.326.705
  CLUJ2.323.631697.0893.020.7202.869.684
  CONSTANȚA2.104.066631.2202.735.2862.598.522
  COVASNA1.003.249300.9751.304.2241.239.013
  DÂMBOVIȚA1.461.319438.3961.899.7151.804.729
  DOLJ2.001.932600.5802.602.5122.472.386
  GALAȚI1.583.370475.0112.058.3811.955.462
  GIURGIU1.005.356301.6071.306.9631.241.615
  GORJ1.167.767350.3301.518.0971.442.192
  HARGHITA1.210.511363.1531.573.6641.494.981
  HUNEDOARA1.595.605478.6812.074.2871.970.572
  IALOMIȚA1.076.638322.9911.399.6291.329.648
  IAȘI2.151.512645.4542.796.9662.657.117
  ILFOV1.463.584439.0751.902.6591.807.526
  MARAMUREȘ1.508.871452.6611.961.5321.863.456
  MEHEDINȚI1.049.416314.8251.364.2411.296.029
  MUREȘ1.898.891569.6672.468.5582.345.130
  NEAMȚ1.443.891433.1671.877.0581.783.205
  OLT1.324.554397.3661.721.9201.635.824
  PRAHOVA2.105.572631.6722.737.2442.600.381
  SATU MARE1.370.247411.0741.781.3211.692.255
  SĂLAJ1.079.438323.8321.403.2691.333.106
  SIBIU1.468.116440.4351.908.5511.813.123
  SUCEAVA1.771.017531.3052.302.3222.187.206
  TELEORMAN1.164.072349.2221.513.2941.437.629
  TIMIȘ2.426.254727.8763.154.1302.996.424
  TULCEA950.467285.1401.235.6071.173.827
  VASLUI1.249.124374.7371.623.8611.542.668
  VÂLCEA1.204.674361.4021.566.0761.487.772
  VRANCEA1.307.194392.1581.699.3521.614.385
  BUCUREȘTI - sector 1949.037284.7111.233.7481.172.061
  BUCUREȘTI - sector 21.065.783319.7351.385.5181.316.242
  BUCUREȘTI - sector 31.147.588344.2761.491.8641.417.271
  BUCUREȘTI - sector 4906.058271.8171.177.8751.118.982
  BUCUREȘTI - sector 5864.145259.2441.123.3891.067.219
  BUCUREȘTI - sector 6995.731298.7191.294.4501.229.728
  * Valoarea suplimentară este alocată conform art. 24 alin (1) din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență ** Valoarea totală eligibilă, alocată pentru fiecare județ și subdiviziuni administrativ-teritoriale a rezultat din valoarea obținută prin cumularea valorii PNRR cu valoarea suplimentară acordată în baza prevederilor din OUG nr. 124/2021, din care 5% au fost realocate pentru finanțarea schemelor de ajutor de stat, în cuantum de 4.355.0 Euro.
  După prima rundă, dacă suma aferentă finanțării ajutorului de stat nu este utilizată integral, diferența rămasă va fi pusă la dispoziția solicitanților în cadrul celei de-a doua runde.
  II.b. Pentru solicitanții eligibili definiți la secțiunea 2.6 din prezentul Ghid este prevăzută o alocare distinctă pentru instalarea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice, astfel:– alocare financiară din PNRR: 1.250.000 Euro– alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin. (1) din Ordonanță de urgență nr. 124/2021: 375.000 Euro– alocare financiară totală: 1.625.000 Euro Este obligatoriu ca în cadrul fiecărei solicitări de finanțare să fie prevăzută instalarea a câte o stație de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per stație, la fiecare 2.500 mp arie desfășurată renovată, dar nu mai puțin de o stație de încărcare de acest tip per proiect. După epuizarea fondurilor alocate cu această destinație, se stinge obligativitatea solicitantului, anterior prezentată, urmând ca în cazul în care acesta dorește prevederea în cadrul proiectului a unor astfel de stații, să asigure cheltuielile respective din fonduri proprii (cheltuieli neeligibile). Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Anexa III- Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei. Dacă în prima rundă de atragere de fonduri există proiecte care nu se încadrează integral în alocarea financiară prestabilită acestea nu vor intra la finanțare în cadrul acestei runde, putând fi redepuse în cadrul celei de-a doua runde, în condițiile menționate de prezentul ghid, solicitantul fiind notificat în acest sens. În situația în care există un proiect care se încadrează parțial în alocarea financiară stabilită pentru cea de-a doua rundă de atragere de fonduri, suma care depășește alocarea va fi asigurată de beneficiar, fiind considerată neeligibilă, inclusiv valoarea TVA aferentă.
  2.5. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui: ● cost unitar pentru lucrările de renovare moderată* de 200 Euro/mp (arie desfășurată**), fără TVA; ● cost unitar pentru lucrările de renovare aprofundată* de 250 Euro/mp (arie desfășurată**), fără TVA; ● cost pentru o stație de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) cu câte două puncte de încărcare/stație de 25.000 Euro/stație. * Costul unitar pentru lucrările de renovare include toate costurile eligibile aferente proiectului. ** În cazul proiectelor (cererilor de finanțare) care cuprind mai multe componente, se va lua în considerare aria desfășurată cumulată a tuturor componentelor. Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Anexa III- Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei. Sumele care vor depăși pragurile sus-menționate vor fi asigurate de către beneficiar, fiind considerate neeligibile.În cererea de finanțare va fi justificată respectarea cerinței de mai sus, utilizând formula de calcul: Valoarea maximă eligibilă a proiectului = (aria desfășurată x cost unitar pentru lucrări de renovare moderată sau aprofundată, după caz) + (cost stație încărcare rapidă x număr de stații)2.6. Solicitanții de finanțare eligibili în cadrul apelului de proiecte Solicitanții proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi: ● Unitățile Administrativ Teritoriale - UAT comună, oraș, municipiu, municipiu reședință de județ, județ, Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului București), definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare Asociația/Asociațiile de proprietari va/vor pune la dispoziția Solicitantului Hotărârea/Hotărârile Adunării Generale a Asociației/lor de Proprietari, prin care se aprobă solicitarea finanțării prin PNRR, în condițiile prezentului ghid. În cazul în care proprietarii nu sunt constituiți în asociații de proprietari, aceștia vor pune la dispoziția Solicitantului o Hotărâre a proprietarilor prin care se aprobă solicitarea finanțării prin PNRR, care să conțină acordul scris al tuturor proprietarilor. Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Proprietari/Hotărârea proprietarilor trebuie să conțină următoarele informații minime:1) aprobarea intervențiilor/măsurilor de creștere a eficienței energetice,2) numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenții propuse (obligatoriu minim 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente în cazul asociațiilor de proprietari și toți proprietarii în cazul în care nu există asociație de proprietari constituită);3) numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările care presupun intervenții în interiorul apartamentelor (reprezintă obligatoriu 100% din totalul apartamentelor pentru care soluția tehnică prevede intervenții în interiorul apartamentelor);4) numărul apartamentelor cu destinație locuință aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice, precum și numărul apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice, ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenții propuse (reprezintă obligatoriu 100% din totalul spațiilor/apartamentelor încadrate în aceste categorii). În cazul în care într-un bloc sunt mai multe scări sau tronsoane cu mai multe Asociații de proprietari, este necesar acordul proprietarilor de apartamente, în proporția prevăzută la punctele 3), 4) din prezentul paragraf, cu raportare la numărul proprietarilor de apartamente aferenți fiecărei asociații de proprietari. În cazul în care în cadrul unei asociații de proprietari sunt incluse mai multe blocuri și doar unul din acestea face obiectul proiectului, adoptarea Hotărârilor AGAP se va putea lua cu acordul scris al majorității proprietarilor blocului obiect al proiectului, membrii ai asociației de proprietari, fiind aspecte care îi vizează direct, pe bază de tabel nominal, cu condiția ca acest lucru să fi fost prevăzut în statutul asociației de proprietari respective. Dacă blocul a fost construit cu spații comerciale/spații cu altă destinație decât cea de locuință la parter, iar proprietarii acestor spații nu sunt de acord cu lucrările de intervenție prevăzute prin proiect, se poate realiza proiectul fără spațiile comerciale de la parter. Astfel, în cadrul Hotărârii AGAP, la punctele 3), 4) din prezentul paragraf, toate spațiile comerciale/spațiile cu altă destinație decât cea de locuință situate la parterul blocului nu vor fi luate în considerare. În situația în care există la parter spații comerciale/spații cu altă destinație decât cea de locuință, dar blocul nu a fost construit cu astfel de spații, acestea vor fi tratate ca și spațiile comerciale aflate la nivelele superioare/etaje. Atenție: Hotărârea/Hotărârile Adunării Generale a Asociației/lor de Proprietari precum și Hotărârea proprietarilor nu se va/vor include ca anexă la cererea de finanțare, ci se va/vor păstra de Solicitant în vederea unor verificări ulterioare, de către instituțiile abilitate, pe perioada de valabilitate a contractului de finanțare. Se va avea în vedere Declarația Solicitantului privind cerințele menționate în secțiunea 2.6 din Ghidul specific (Model G). Totodată, Asociația/iile de proprietari/proprietarii va/vor prezenta la Solicitant un tabel cu toți proprietarii din bloc, din care să rezulte obligatoriu acordul din partea a 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente (în cazul asociațiilor de proprietari) și acordul scris al tuturor proprietarilor (în cazul în care aceștia nu sunt constituiți în asociație de proprietari) privind solicitarea finanțării în cadrul PNRR, și pentru lucrările de intervenție propuse prin documentația tehnico-economică. De asemenea, din tabel trebuie să rezulte acordul a 100% din proprietarii apartamentelor/spațiilor care se încadrează în situațiile prevăzute la punctele 3) și 4) din paragraful anterior al prezentei secțiuni. În cazul în care într-un bloc sunt mai multe scări sau tronsoane cu mai multe Asociații de proprietari, se va întocmi un tabel centralizator al proprietarilor la nivel de bloc. Atenție! Tabelul de proprietari nu se va include ca anexă la cererea de finanțare depusa, ci se va păstra de Solicitant în vederea unor verificări ulterioare, de către instituțiile abilitate, pe perioada de valabilitate a contractului de finanțare. Se va avea în vedere Declarația Solicitantului privind cerințele menționate în secțiunea 2.6 din Ghidul specific (Model H) și Situații particulare aplicabile (Model G). Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este terț față de relația dintre Solicitant și asociațiile de proprietari care și-au dat acordul pentru realizarea investițiilor ce fac obiectul contractului de finanțare.2.7. Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul apelului de proiecte? Solicitantul care se încadrează în condițiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid poate depune mai multe cereri de finanțare, conform regulilor detaliate în cadrul acestui ghid. Prin prezentul apel de proiecte este sprijinită realizarea de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor*5 rezidențiale multifamiliale (blocuri de locuințe) din mediul rural și urban. *5 Conform Legii nr. 372/2005, republicată, termenul "clădire" este definit ca ansamblu de spații cu funcțiuni precizate, delimitat de elementele de construcție care alcătuiesc anvelopa clădirii, inclusiv sistemele tehnice aferente acesteia, în care energia este utilizată pentru reglarea climatului interior. O cerere de finanțare poate include una sau mai multe clădiri rezidențiale multifamiliale (blocuri), fiecare dintre acestea constituind o "componentă" în cadrul proiectului. Un Solicitant care se încadrează în condițiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid poate depune mai multe cereri de finanțare, conform regulilor detaliate în cadrul acestui ghid. În accepțiunea prezentului Ghid, clădirea - bloc de locuințe - condominiu, proprietatea imobiliară formată din proprietăți individuale definite, apartamente sau spații cu altă destinație decât aceea de locuințe și proprietatea comună indiviză. Dacă un bloc de locuințe are mai multe scări sau tronsoane, având una sau mai multe Asociații de proprietari, toate acestea vor trebui să facă parte dintr-o singură componentă, în vederea asigurării unei soluții tehnice unitare pe întreaga construcție, inclusiv din punct de vedere al aspectului și cromaticii anvelopei blocului. În anumite situații particulare, justificate, dacă blocurile/tronsoanele/scările pot fi delimitate din punct de vedere structural, conform expertizei tehnice, acestea pot fi considerate clădiri distincte. Această delimitare nu se aplică în cazul clădirilor delimitate doar prin rost de dilatare. Prin prezentul apel de proiecte nu se finanțează: ● blocurile de locuințe expertizate tehnic și încadrate în clasa I și II de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, la care nu s-au executat sau se află în curs de execuție lucrări de intervenție pentru creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente. ● blocurile de locuințe cu destinație spațiu de locuit aflate exclusiv în proprietatea unui Solicitant.
  3. AJUTOR DE MINIMIS În conformitate cu prevederile articolului 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), este considerat ajutor de stat incompatibil cu Piața internă a UE orice măsură de sprijin a unui Stat Membru care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:– să fie acordată de către stat sau de către unitățile administrative teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unităților administrativ-teritoriale, ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale indiferent de formă;– să fie selectivă;– să asigure un avantaj agentului economic;– să distorsioneze ori să amenințe să distorsioneze concurența sau să afecteze comerțul dintre statele membre ale Uniunii Europene. Ajutorul de stat în cadrul prezentului Ghid se va acorda prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis, în cadrul "Sprijin acordat pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență - Renovare integrată/renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale". Astfel, pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință din incinta clădirilor rezidențiale multifamiliale deținute de operatori economici, se va acorda un ajutor de minimis pentru operatorii economici respectivi, care va fi gestionat concomitent cu lucrările, pentru a se asigura derularea completă a lucrărilor de renovare energetică. Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 352/ 1 din 24 decembrie 2013. Schema de ajutor de minimis nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013. Regulile de acordare a ajutoarelor de minimis sunt detaliate în cadrul schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență - Renovare integrată/renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale", aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr .434/2022  +  Valoarea ajutorului ● Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu depăși echivalentul în lei a 200.000 de euro, pe perioada a trei ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs). ● Atunci când o întreprindere, care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost, desfășoară și alte activități pentru care se aplică plafonul de 100.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile, care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro.  +  Întreprinderea unică ● În sensul Regulamentului de minimis, întreprinderea unică reprezintă un grup de întreprinderi legate. ● Plafonul de minimis (200.000 euro) se aplică întreprinderii unice, adică grupului de întreprinderi legate (din care întreprinderea solicitantă face parte), și nu fiecărei întreprinderi în parte. ● Întreprinderea unică (grupul de întreprinderi legate) include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:1. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;2. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;3. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;4. o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective;5. o întreprindere care întreține, prin intermediul uneia sau a mai multor întreprinderi, relațiile la care se face referire mai sus sunt considerate întreprinderi unice. Astfel, dacă întreprinderile A și B sunt legate (spre exemplu, A deține peste 50% din părțile sociale ale lui B), atunci A și B împreună vor putea beneficia de 200.000 euro (nu fiecare în parte de câte 200.000 euro). Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relațiile de mai sus, constituie, de asemenea, o întreprindere unică. Astfel, dacă întreprinderea A este legată cu întreprinderea B, iar B este, la rândul ei, legată de întreprinderea C, atunci toate cele 3 întreprinderi constituie o întreprindere unică și împreună vor putea beneficia de 200.000 euro (nu fiecare în parte de câte 200.000 euro).  +  Cumulul ajutoarelor ● Plafonul de minimis (200.000 euro) se va reduce cu toate ajutoarele în regim de minimis, cumulate, de care a beneficiat întreprinderea unică pe parcursul ultimilor 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare. ● Cumularea ajutoarelor primite în regim de minimis se face indiferent de:a. Sursa ajutoarelor (e.g. buget de stat, buget local, fonduri europene)b. Forma ajutoarelor (e.g. finanțare nerambursabilă, scutiri de la plata unor taxe, garanții, facilități privind creditele primite, dobânzi subvenționate, garanții bancare) ● Solicitantul va încărca Declarația de eligibilitate (Model B2) completată și semnată, de către reprezentantul legal al întreprinderii unice, în care va menționa informațiile referitoare la ajutoarele de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanțare, precum și în anul fiscal curent, precum și informații din care să reiasă dacă este sau nu subiect al unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis, până la depunerea cererii de finanțare, respectiv încheierea contractului de finanțare. ● În cazul în care, după aplicarea regulilor de cumul, valoarea finanțării nerambursabile solicitate prin cererea de finanțare depășește plafonul de minimis specific (respectiv 200.000 euro sau 100.000 euro), întreprinderea unică poate beneficia, dacă solicită acest lucru, de schema de ajutor de minimis doar pentru acea fracțiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depășește acest plafon.  +  Data acordării ajutorului de minimis ● Ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective. ● În cazul prezentului Ghid, data acordării ajutorului este data la care întră în vigoare contractul de finanțare aferent proiectului propus prin cererea de finanțare, indiferent de momentul efectuării plăților. Activitățile propuse în cadrul proiectelor ce au ca obiect instalarea stațiilor/punctele de reîncărcare pentru mașini electrice aferente clădirilor rezidențiale multifamiliale, nu trebuie să intre sub incidența ajutorului de stat. Amplasarea stațiilor/punctelor de reîncărcare se va realiza astfel încât să deservească accesării tuturor proprietarilor blocului, iar achiziționarea acestora se va realiza cu respectarea condițiilor de piață și a legii achizițiilor publice. Selectarea operatorului de energie electrică se va realiza cu respectarea legislației achizițiilor publice în vigoare. Taxa de reîncărcare se plătește la nivelul utilizatorilor finali în funcție de consum și nu se facturează sub prețul pieței.4. CRITERII DE ELIGIBILITATE Cererea de finanțare (inclusiv anexele/modelele la cererea de finanțare) completată de către solicitant, face obiectul verificării eligibilității solicitantului și a proiectului, pe baza criteriilor enumerate în continuare. Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant, începând cu momentul depunerii proiectului, implementării, precum și pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare, în condițiile stipulate de acesta. Pentru obținerea finanțării, solicitantul și proiectul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate mai jos menționate, în termenele stabilite în prezentul ghid și anexele la acesta. Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul acestei secțiuni. Solicitantul va menționa în cererea de finanțare în mod distinct care sunt clădirile (existente) care reprezintă Componente în cadrul proiectului, pentru care se vor verifica criteriile de eligibilitate, în condițiile prevăzute la secțiunea 4 din prezentul ghid.4.1. Eligibilitatea solicitantului și a activităților1. Forma de constituire a solicitantului Categoria solicitanților eligibili se regăsește la secțiunea 2.6.2. Solicitantul face dovada capacității de finanțare a proiectului pentru cheltuielile neeligibile Solicitantul va completa și semna Declarația de angajament (Model A).3. Solicitantul și/sau reprezentantul legal, NU se încadrează în niciuna din situațiile prezentate în Declarația de eligibilitate Pentru completarea cererii de finanțare se va utiliza Declarația de eligibilitate (Model B1), în care sunt detaliate situațiile în care solicitantul și/sau reprezentantul legal, NU trebuie să se regăsească pentru a fi beneficiarul acestei axe/operațiuni.4. Activitățile proiectului se încadrează în acțiunile specifice sprijinite în cadrul axei de investiții/operațiu nii Activitățile eligibile ale proiectului se pot încadra în următoarele acțiuni (a se vedea detaliat în Anexa 2 la prezentul ghid):– Lucrări de creștere a eficienței energetice: ● Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; ● Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; ● Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; ● Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior; ● Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; ● Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; ● Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; ● Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente; ● Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată; ● Alte tipuri de lucrări.– Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație. Toate măsurile de creștere a eficienței energetice trebuie să fie fundamentate, după caz, în raportul de expertiză tehnică și/sau în raportul de audit energetic, care apoi se detaliază în DALI și proiectul tehnic. Nu se finanțează prin PNRR:– investițiile privind repararea/înlocuirea cazanului și/sau a arzătorului din centrala termică proprie a clădirii Notă: Pentru proiectele de renovare energetică a clădirilor situate în regiunea Sud-Vest Oltenia, unde se finanțează prin PNRR (componenta Energie) o nouă rețea de distribuție (hydrogen ready), se va avea în vedere posibilitatea înlocuirii cu boilere de gaz în amestec cu hidrogen, care să fie compatibile cu acestea, numai în situația în care această opțiune va fi fezabilă din punct de vedere tehnic și economic (din fonduri existente la nivelul autorităților locale), după intrarea în funcțiune a rețelei și racordarea consumatorilor. Aceste cheltuielile nu sunt considerate eligibile și vor fi asigurate din fondurile proprii ale beneficiarului. Se va vedea Hotărârea de aprobare a depunerii proiectului, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect. Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare.5. O cerere de finanțare poate include unul sau mai multe blocuri, fiecare dintre acestea constituind o "componentă" Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare.6. Încadrarea proiectului în valoarea maximă eligibilă Proiectul se încadrează în valoarea maximă eligibilă, astfel cum este menționată la secțiunea 2.5. Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare și cu Declarația de asumare a implementării investiției (Model E)7. Proiectul propus spre finanțare include doar activități desfășurate după data de 1 februarie 2020 Activitățile/lucrările efectuate după 1 februarie 2020 sunt considerate cheltuielile eligibile în cadrul PNRR, cu condiția demonstrării, înainte de finalizarea activităților proiectului, a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate din prezentul ghid, inclusiv privind implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau "taxonomie") pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului. Nu sunt eligibile cheltuielile realizate ca urmare a unor activități finanțate în cadrul programelor operaționale din perioada 2014 - 2020. Se va asigura de către solicitant evitarea dublei finanțări a lucrărilor de intervenție/activităților propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură implementate prin programe cu surse publice naționale și/sau europene de finanțare. În cazul identificării unei situații de dublă finanțare, MDLPA emite decizii de reziliere a contractelor de finanțare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit. Proiectul poate fi complementar cu proiecte de creștere a eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale implementate prin alte programe cu surse publice de finanțare naționale și/sau europene sau componente din cadrul PNRR, care vizează, pe lângă aceste tipuri de lucrări de renovare și reabilitarea sistemului de termoficare, sistemul de gestiunea deșeurilor, iluminat public din surse regenerabile etc. Se va vedea Declarația de eligibilitate (Model B1). Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare.8. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 30 iunie 2026 Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de semnarea contractului de finanțare, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după semnarea contractului de finanțare a proiectului. Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare.9. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea În procesul de pregătire, implementare și durabilitate a contractului de finanțare, solicitantul a respectat și va respecta legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul egalității de șanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate, prin includerea măsurilor necesare pentru conformarea cu Pilonul Social European Se va vedea Declarația de angajament (Model A). Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare.10. Proiectul respectă principiul "Do No Significant Harm" (DNSH) Solicitantul va declara respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului (Declarația de angajament-Model A) Se va vedea Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (model E) și informațiile/documentele prezentate în implementarea proiectului pentru demonstrarea modului de aplicare a principiului DNSH. În situația în care solicitantul nu demonstrează implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") și nu prezintă documentele justificative, MDLPA va emite decizii de reziliere a contractelor de finanțare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit.11. Perioada de construire - clădirea este construită (are lucrările finalizate din punct de vedere fizic) înainte de anul 2000 Se va vedea Declarația de eligibilitate, cu indicarea documentului suport care certifică acest criteriu. (Model B1).12. Clădirea expertizată tehnic, conform Codului de proiectare seismică - Partea a IiI-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019, nu este încadrată, prin raport de expertiză tehnică, în clasa I de risc seismic, respectiv clădire cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială, la acțiunea cutremurului, sau în clasa II de risc seismic, respectiv clădire susceptibilă de avariere majoră la acțiunea cutremurului, care poate pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă Pentru a fi eligibilă, o clădire trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să nu fie încadrată în clasa I de risc seismic sau în clasa II de risc seismic și - dacă e cazul - să aibă finalizate lucrările de consolidare antiseismică la data depunerii proiectului. Atenție: Pentru proiectele la care au fost încheiate contracte pentru serviciile de proiectare și/sau execuție până la data intrării în vigoare a codului de proiectare P 100-3/2019, se va depune expertiza tehnică elaborată conform versiunii de cod în vigoare la data semnării contractelor. Se va vedea Declarația de eligibilitate (Model B1) și informațiile prezentate în documentația tehnică (Raport de expertiza tehnică). Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare.13. Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 50% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepția clădirilor clasate sau în curs de clasare ca monumente și a clădirilor cu valoare arhitecturală deosebită stabilite prin documentațiile de urbanism, clădirilor din zone construite protejate aprobate conform legii) Se va vedea Declarația de eligibilitate (Model B1) și informațiile prezentate în documentația tehnică (Raportul de audit energetic, certificatul de performanță energetică). Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare și a celor din Declarația de asumare a implementării investiției (model C).14. (după caz) Intervențiile de creștere a eficienței energetice propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, situată în intervalul 30% - 60% pentru proiectele de renovare energetică moderată, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare energetică aprofundată, în comparație cu starea de pre-renovare Se va vedea Declarația de eligibilitate (Model B1) și informațiile prezentate în documentația tehnică (Raportul de audit energetic, certificatul de performanță energetică). Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare și a celor din Declarația de asumare a implementării investiției (model C).15. Prin proiect se propune instalarea a câte o stație de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per stație, la fiecare 2.500 mp arie desfășurată renovată, dar nu mai puțin de o stație de încărcare de acest tip per proiect. Se va vedea Declarația de eligibilitate (Model B1). Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare și a celor din Declarația de asumare a implementării investiției (model C).4.2. Eligibilitatea cheltuielilor Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor:– ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, respectiv normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021.– Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 434/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență - Renovare integrată/renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale". Categoriile de cheltuieli eligibile aplicabile acestui apel de proiecte sunt:a) Cheltuieli pentru lucrări de creștere a eficienței energetice (cuprinse în devizul general - HG nr. 907/2016, la capitolul 4): ● Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; ● Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; ● Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; ● Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior; ● Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; ● Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; ● Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; ● Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente; ● Lucrări pentru echiparea clădirilor cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată*6; *6 Cheltuielile aferente acestor lucrări, respectiv instalarea cel puțin a unui punct de reîncărcare pentru vehiculele electrice sau infrastructură încastrată (tubulatura pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereți, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice) pentru cel puțin 20% din locurile de parcare prevăzute, realizate în cazul clădirilor supuse unor renovări majore (și care dețin mai mult de 10 locuri de parcare) ● Alte tipuri de lucrări.b) Cheltuieli pentru instalarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice aferente clădirilor (cu putere peste 22kW), cu minim două puncte de încărcare/stație (cuprinse în devizul general - HG nr. 907/2016, la capitolul 4).c) Cheltuieli pentru elaborarea sau actualizarea documentațiilor tehnico-economice - documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, expertiza tehnică, proiectul tehnic și detaliile de execuție, efectuarea auditului energetic precum și elaborarea certificatului de performanță energetică înainte și după intervenție, asistența tehnică, consultanța, obținere de avize, acorduri, autorizații, comunicare și publicitate și alte categorii de cheltuieli cuprinse în devizul general (HG nr. 907/2016) la capitolul 1 (1.2 T 1.4), capitolul 2, capitolul 3 (3.1 T 3.6, 3.7.1, 3.8), capitolul 4 (4.1 * 4.4), capitolul 5 (5.1, 5.2.2 T 5.2.5, 5.3, 5.4), capitolul 6. Este eligibilă valoarea TVA (asigurată din bugetul de stat) aferentă cheltuielilor eligibile. Cererile de transfer vor fi efectuate pentru suma totală necesară, cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR și a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli. Cheltuieli neeligibile– Sumele care vor depăși pragurile menționate la secțiunea 2.5 și valoarea TVA aferentă;– Investițiile privind repararea/înlocuirea cazanului și/sau a arzătorului din centrala termică proprie a clădirii;– Alte categorii de cheltuieli cuprinse în devizul general (HG nr. 907/2016) la cap. 3 (pct. 3.7.2), cap. 4 (pct. 4.5 și 4.6), cap. 5 (pct. 5.2.1);– alte cheltuieli privind imobilul (clădire și teren) pe care se realizează investiția care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile din capitolul 4 din devizul general, descrise mai sus;– toate cheltuielile care vizează alte clădiri existente care nu reprezintă componente în cadrul proiectului, aparținând solicitantului, amplasate în același perimetru/parcelă/adresă a solicitantului;– valoarea TVA aferentă cheltuielilor neeligibile.5. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANȚARE Cererea de finanțare este compusă din:– Cererea de finanțare, ale cărei secțiuni se completează în aplicația electronică.– Anexele la cererea de finanțare - set de documente completate sau, după caz, scanate, salvate în format .pdf, semnate digital și încărcate în aplicația electronică. Documentele încărcate în aplicația electronică, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete.5.1. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare Limba utilizată în completarea cererii de finanțare este limba română.5.2. Anexele la cerere de finanțare aplicabile prezentului apel Documentele enumerate mai jos se vor încărca obligatoriu pe platforma de investiții a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, www.mdlpa.ro/investiții/PNRR. Din lista de documente prezentată mai jos, sunt specificate documentele care:– se generează automat și sunt înglobate în cererea de finanțare;– se descarcă în format predefinit și completat - necesită doar semnare electronică și încărcare în platforma electronică;– se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant.1) Documentele statutare ale solicitantului [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Vor fi prezentate Hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului/președintelui consiliului județean(sau orice alte documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, pentru situații particulare) și Hotărârea de constituire a consiliului local/județean.2) Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Pentru reprezentantul legal al solicitantului se va anexa la cererea de finanțare o copie a cărții de identitate.3) Declarațiile de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal [se descarcă în format predefinit și completat - necesită doar verificarea datelor predefinite, semnare electronică și încărcare în platforma electronică] Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model F) se completează de către reprezentantul legal al solicitantului sau de persoana împuternicită, acolo unde este cazul, și se semnează conform prevederilor din secțiunea 2.3.4) împuternicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanțare și a anexelor la cererea de finanțare (dacă este cazul) [se descarcă în format predefinit și completat - necesită doar verificarea datelor predefinite, semnare electronică și încărcare în platforma electronică] În cazul în care Cererea de finanțare și anexele la cererea de finanțare (dacă este cazul) sunt semnate cu semnătura electronică extinsă de o persoană împuternicită de reprezentantul legal al solicitantului, se anexează documentul de împuternicire. Acesta reprezintă un document administrativ emis de reprezentantul legal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Observație: Dacă la depunere cererea de finanțare este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, iar pe parcursul procesului de verificare se împuternicește o persoană pentru semnarea electronică extinsă a răspunsurilor la solicitările de clarificări, cu respectarea prevederilor din secțiunea 2.3, acest document se poate prezenta odată cu răspunsul la respectiva solicitare de clarificări.5) Declarația de eligibilitate [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Se vor completa în platformă/anexa Declarația de eligibilitate (Model B1) de către solicitant. Se va completa în platformă/anexa Declarația de eligibilitate (Model B2) de către întreprinderea/întreprinderile solicitante de ajutor de minimis.6) Declarația de angajament pentru sumele neeligibile ce implică contribuția solicitantului [se va genera automat și este înglobată în cererea de finanțare] Se va anexa Declarația de angajament (Model A).7) Declarația privind eligibilitatea TVA a solicitantului [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Declarația privind eligibilitatea TVA (Model D) aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare de către solicitant.8) Declarația privind asumarea implementării investiției, a solicitantului [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Se va vedea Declarația de asumare a implementării investiției (model C).9) Raport de expertiza tehnică (evaluare calitativă) a clădirii la acțiuni seismice (pentru fiecare componentă - clădire în parte) [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Raportul este întocmit de către expertul tehnic atestat în urma expertizării tehnice a clădirii la acțiuni seismice și conține o sinteză a procesului de evaluare seismică a clădirii, furnizând informații care fundamentează decizia de încadrare a construcției în clasa de risc seismic. Raportul se elaborează conform Codului de proiectare seismică P100-3 în vigoare la momentul depunerii cererii de finanțare. Raportul trebuie să evidențieze clar, în partea de concluzii, clasa de risc seismic în care este încadrată clădirea și faptul că nu sunt necesare lucrări de intervenție structurale pentru realizarea lucrărilor de eficiență energetică propuse. Atenție: Pentru proiectele care au activități desfășurate după data de 1 februarie 2020 considerate eligibile, în condițiile îndeplinirii criteriilor din prezentul ghid, care au încheiate contracte pentru serviciile de proiectare și/sau execuție înainte de intrarea în vigoare a codului de proiectare P 1003/2019, se va depune expertiza tehnică elaborată conform versiunii de cod în vigoare la data semnării contractelor.10) Raportul de audit energetic, inclusiv fișa de analiză termică și energetică a clădirii, respectiv certificatul de performanță energetică (pentru fiecare componentă - clădire în parte). [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Raportul de audit energetic este întocmit de către auditorul energetic și conține informații privind principalele caracteristici termice și energetice ale clădirii, a măsurilor propuse de modernizare energetică a clădirii și instalațiilor interioare aferente acesteia, precum și principalele concluzii referitoare la măsurile eficiente din punct de vedere economic. Raportul de audit energetic se elaborează în conformitate cu prevederile din Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor, Partea a III-a "Auditul și certificatul de performanță a clădiri", indicativ Mc 001, în vigoare.11) Hotărârea de aprobare a depunerii proiectului, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, în baza acordului asociației de proprietari [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Se va transmite hotărârea de aprobare pentru depunerea proiectului (se va vedea Model D din cadrul Anexei 1 la ghid. În Hotărârea sus-menționată trebuie să fie inclusă valoarea maximă eligibilă a proiectului (calculată în conformitate cu precizările din secțiunea 2.5 din prezentul ghid). De asemenea, se va preciza că solicitantul se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico- economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare. De asemenea, se va anexa o descriere sumară a investiției propusă prin proiect, în concordanță cu măsurile propuse pentru renovarea energetică a clădirii (inclusiv a instalațiilor aferente acesteia), așa cum reies din Raportul de audit energetic, cu asumarea atingerii indicatorilor descriși la secțiunea 4.1.5.3. Semnarea cererii de finanțare și a documentelor anexate Pentru transmiterea cererilor de finanțare prin aplicația informatica, semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal/persoanei împuternicite, trebuie să fie certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Declarațiile în nume propriu ale reprezentantului legal al solicitantului pot fi semnate astfel:– Olograf de către reprezentantul legal al solicitantului și electronic (cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare) de către persoana împuternicită, pentru certificare la depunere.– sau– Electronic, cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către reprezentantul legal al solicitantului; Astfel, documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie format pdf. Sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile. Atenție! Pentru declarațiile solicitate în nume personal ale reprezentantului legal nu se acceptă însușirea și semnarea acestora de către o altă persoană împuternicită.6. VERIFICAREA, CONTRACTAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR6.1. Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității Cererile de finanțare se depun în sistemul informatic. Ulterior depunerii, cererile de finanțare vor intra într-un sistem non-competitiv de verificare și contractare, cu condiția întrunirii criteriilor de conformitate administrativă și eligibilitate, respectiv, încadrării în valoarea prealocată. După depunerea cererii de finanțare, se va analiza și verifica respectarea criteriilor de conformitate administrativă și de eligibilitate. Verificarea conformității administrative și a eligibilității va urmări în principal, existența informațiilor în secțiunile din cererea de finanțare și a anexelor, valabilitatea documentelor, precum și respectarea criteriilor de eligibilitate (cele ce trebuie îndeplinite obligatoriu în această etapă). MDLPA poate transmite solicitări de clarificări/completări asupra cererii de finanțare și/sau a anexelor la aceasta. În cazul în care, în urma verificării documentelor transmise de către solicitanți, există necorelări în cadrul cererii de finanțare și/sau între cererea de finanțare și documentele suport, MDLPA poate solicita clarificări cu scopul ca documentațiile de contractare să fie corecte și corelate. Termenul maxim de răspuns la solicitarea de clarificări este de 5 zile lucrătoare. Se va avea în vedere încadrarea în termenul estimat pentru finalizarea etapei de verificare, conform secțiunii 2.2. Pot fi depuse inclusiv documente care au fost emise ulterior depunerii cererii de finanțare. În cazul proiectelor (cererilor de finanțare) care cuprind mai multe blocuri (componente), dacă în urma procesului de verificare a conformității administrative și a eligibilității sau de contractare, una sau mai multe componente este/sunt declarată/e neeligibilă/e și/sau neconformă/e, iar restul componentelor sunt declarate eligibile și conforme, cererea de finanțare poate fi acceptată la finanțare, cu solicitarea eliminării componentelor neeligibile și/sau neconforme și a revizuirii corespunzătoare a secțiunilor relevante din cererea de finanțare. După finalizarea etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității, solicitantul va fi notificat asupra rezultatului verificării.6.2. Depunerea și soluționarea contestațiilor În cazul în care solicitanții se consideră nemulțumiți de rezultatul verificării conformității administrative și a eligibilității, se poate depune de către fiecare solicitant o singură contestație, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării de către MDLPA a rezultatului asupra procesului de verificare. Contestațiile depuse după termenul anterior de 5 zile lucrătoare vor fi respinse, rezultatul inițial fiind menținut. Decizia MDLPA privind soluționarea contestațiilor este finală, iar contestatarul nu mai poate înainta la MDLPA o nouă contestație având același obiect.6.3. Renunțarea la cererea de finanțare Retragerea cererii de finanțare se va face numai de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită prin mandat/împuternicire specială, în baza unei Hotărâri de retragere a proiectului (cererii de finanțare). Retragerea solicitării de finanțare se va realiza prin sistemul informatic, în maximum trei zile de la data aplicării.6.4. Actualizarea documentației tehnico-economice existente Pentru proiectele care au elaborată documentația tehnico-economică (faza DALI) și Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, înaintea depunerii cererii de finanțare, acestea se vor actualiza în scopul atingerii indicatorilor de eficiență energetică aferenți apelului de proiecte, stabiliți la secțiunea 1.4, precum și pentru conformare cu cerințele prevăzute la secțiunea 4.1, punctele 13 și 14, din prezentul ghid. Atenție: Solicitanții au obligația de a prezenta, înainte de semnarea contractului de finanțare, documentația tehnico-economică - DALI actualizată, împreună cu devizul general actualizat, precum și Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico- economici.6.5. Contractarea proiectelor MDLPA va întocmi documentațiile de contractare pentru proiectele care au fost acceptate în urma verificării, precum și în urma finalizării contestațiilor depuse, cu respectarea condiției de încadrare în alocarea apelului de proiecte. În urma verificării documentațiilor de contractare, MDLPA își rezervă dreptul de a refuza contractarea unor proiecte care nu îndeplinesc criteriile de verificare a conformității administrative și eligibilității. În acest sens, MDLPA va respinge documentațiile de contractare, oferind posibilitatea solicitanților să depună contestații în conformitate cu prevederile prezentului ghid. Clauzele specifice aplicabile proiectelor contractate în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, sunt detaliate în cadrul Modelului de contract de finanțare. Modelul de contract de finanțare va fi definitivat ulterior aprobării prezentului ghid.6.6. Documente de prezentat în etapa de implementare sau la finalizarea implementării contractelor de finanțare Monitorizarea implementării contractelor de finanțare din punct de vedere tehnic și financiar se va realiza de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. MDLPA poate transmite solicitări de clarificări/completări cu privire la documentele solicitate în această secțiune. Netransmiterea unui răspuns complet și în termen la solicitarea de clarificări poate conduce la rezilierea contractului de finanțare, în conformitate cu prevederile ghidului specific/contractului de finanțare. Perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului apel.6.6.1. Beneficiarii au obligația de a prezenta după semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, următoarele documente obligatorii, în caz contrar contractul de finanțare poate fi reziliat:6.6.1.1. Extras al cărții tehnice a clădirii, fișa tehnică a clădirii, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau alt document justificativ din care să rezulte faptul că respectiva clădire a fost construită înainte de anul 2000 (dacă din conținutul Raportului de expertiză tehnică nu reies informațiile respective) Dacă este cazul, un document justificativ pentru demonstrarea corespondenței denumirii menționate în cartea tehnică/fișa tehnică a blocului/alt document suport cu actuala denumire (adresă) a blocului.6.6.2. Beneficiarii au obligația de a prezenta după semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, următoarele documente obligatorii, în caz contrar contractul de finanțare poate fi reziliat:6.6.2.1. Certificatul de urbanism Certificatul de urbanism trebuie să fie cel eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru proiectul aferent cererii de finanțare depuse (acesta fiind scopul specificat în certificatul de urbanism), împreună cu avizele conforme pentru asigurarea utilităților, precum și avize, acorduri și studii specifice, după caz.6.6.2.2. Documentația tehnico-economică - DALI (elaborată la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului), împreună cu devizul general Se va transmite documentația tehnico-economică - DALI, împreună cu devizul general, în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă: H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare. În cadrul indicatorilor tehnico-economici prevăzuți, se va asigura atingerea indicatorilor de eficiență energetică aferenți apelului de proiecte, stabiliți la secțiunea 1.4, precum și conformarea cu cerințele prevăzute la secțiunea 4.1, punctele 13, 14 și 15, din prezentul ghid. De asemenea, se recomandă prevederea unei durate maxime a lucrărilor de execuție aferente proiectului de 12 luni. Suplimentar, se va anexa un deviz general centralizator al componentelor cererii de finanțare, dacă e cazul. De asemenea, se va atașa o anexă cu bugetul proiectului, pe structura liniilor bugetare din devizul general, care să cuprindă detalierea separată a cheltuielilor pe categorii cheltuieli: eligibile și neeligibile. Cheltuielile pentru lucrările privind instalarea de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice se vor menționa în mod distinct în cadrul bugetului. Pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare, asumarea suportării din bugetul propriu a corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției se face în Declarația de angajament (Model A). Solicitantul se va asigura de menționarea în cerințele documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție (caietul de sarcini pentru elaborare DALI), a măsurilor privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) și va prezenta documentele justificative aferente.6.6.2.3. Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, aprobată conform legii. Anexa la Hotărârea de aprobare trebuie să conțină detalierea indicatorilor tehnico-economici și a valorilor acestora în conformitate cu documentația tehnico-economică și este asumată de proiectant. În cazul în care proiectul are la bază o documentație tehnico-economică actualizată (DALI actualizat), hotărârea anterior menționată va fi anexată pentru documentația actualizată (iar dacă se menționează doar modificarea unei hotărâri anterioare, atunci se va anexa și documentul inițial care a fost modificat). Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă documentație (DALI).6.6.3. Beneficiarii au obligația de a prezenta după semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 9 luni* de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, următoarele documente obligatorii, în caz contrar contractul de finanțare poate fi reziliat: * Excepție fac proiectele pentru care procedura de achiziție a lucrărilor de execuție trebuie repetată sau pentru care s-au formulat contestații.6.6.3.1. Contractul de elaborare a proiectului tehnic (PT) Solicitantul se va asigura de menționarea în cerințele documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție (caietul de sarcini pentru realizarea proiectului tehnic) a măsurilor privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) și va prezenta documentele justificative aferente. Solicitantul va transmite contractul de achiziție pentru serviciile de proiectare. împreună cu caietul de sarcini.6.6.3.2. Autorizația de construire (emisă la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului) Se va transmite autorizația de construire eliberată în vederea realizării investiției aferente proiectului în termen de valabilitate. În cazul proiectelor care cuprind mai multe clădiri (componente), se poate anexa o singură autorizație de construire la nivel de proiect, conform legislației în vigoare, sau autorizații de construire distincte pentru fiecare clădire în parte din cadrul proiectului, conform legislației în vigoare.6.6.3.3. Proiect tehnic (PT) și. dacă este cazul. Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT. împreună cu procesul-verbal de recepție a proiectului tehnic Solicitantul va transmite proiectul tehnic, verificat în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, împreună cu devizul general actualizat, precum și procesul-verbal de recepție a proiectului tehnic. Dacă este cazul, se va transmite Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT sau cu modificările și completările intervenite la faza PT. Solicitantul se va asigura de menționarea în cerințele documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție (caietul de sarcini pentru elaborarea proiectului tehnic), a măsurilor privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) și va prezenta documentele justificative aferente.6.6.3.4. Centralizatorul situațiilor descrise la punctele 2, 3 și 4 din Model G - Situații particulare aplicabile, inclusiv Avizul/Declarația proiectantului privind conformitatea/neconformitatea lucrărilor cu soluția tehnică a proiectului (Model I).6.6.4. Beneficiarii au obligația de a prezenta după semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 13 luni* de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, următoarele documente obligatorii, în caz contrar contractul de finanțare poate fi reziliat: * Excepție fac proiectele pentru care procedura de achiziție a lucrărilor de execuție trebuie repetată sau pentru care s-au formulat contestații.6.6.4.1. Contractul de lucrări încheiat, împreună cu devizul general actualizat, cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole și subcapitole de cheltuieli conform HG nr. 907/2016 și a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile și TVA aferent acestora. Contractul de lucrări va cuprinde detaliat inclusiv măsurile privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) și tipul de documente prin care se va dovedi respectarea acestora. În cazul proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, se va avea în vedere recomandarea unei durate maxime de execuție a lucrărilor de 12 luni, fără a depăși termenul limită de recepție la terminarea lucrărilor de 30.06.2026. În cazul proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, se va avea în vedere ca data recepției la terminarea lucrărilor să nu depășească data de 30.06.2026. Dacă este cazul, se va transmite Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, actualizată conform contractului de lucrări semnat.6.6.5. Beneficiarii au obligația de a prezenta, atât după încheierea contractului de execuție, cât și pe parcursul execuției lucrărilor și la finalizarea acestora, următoarele documente obligatorii, în caz contrar contractul de finanțare poate fi reziliat: Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") în etapa de execuție a lucrărilor de intervenție), așa cum sunt solicitate și asumate prin Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (model E).6.6.6. Beneficiarii au obligația de a prezenta în termen de maxim 5 zile de la data întocmirii acestuia: Certificatul de performanță energetică la finalizarea lucrărilor, care să evidențieze în mod clar atât valorile indicatorilor de eficiență energetică aferenți apelului de proiecte, stabiliți la secțiunea 1.4 din prezentul ghid, obținuți prin implementarea proiectului, precum și conformarea cu cerințele prevăzute la secțiunea 4.1, punctele 13 și 14 din ghid. Plata finală a proiectului este condiționată de prezentarea acestui document.6.6.7. Beneficiarii au obligația de a prezenta, după finalizarea lucrărilor de execuție, în termen de maxim 5 de zile de la data întocmirii acestuia: Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a certificatului de performanță energetică la finalizarea lucrărilor din care să rezulte îndeplinirea cerințelor prevăzute la secțiunea 4.1, punctele 13 și 14 din ghid. Plata finală a proiectului este condiționată de prezentarea acestui document.6.6.8. Beneficiarii au obligația de a prezenta, după finalizarea lucrărilor de execuție, în termen de maxim 5 de zile de la data întocmirii procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Declarația Solicitantului privind cerințele menționate în secțiunea 2.6 din Ghidul specific (model H) și în anexa Model G - Situații particulare aplicabile. Centralizatorul situațiilor descrise la punctele 2, 3 și 4 din Model G - Situații particulare aplicabile, inclusiv Avizul/Declarația proiectantului privind conformitatea/neconformitatea lucrărilor cu soluția tehnică a proiectului (Model I).6.6.9. Beneficiarii au obligația de a prezenta, contractul de finanțare încheiat cu întreprinderea beneficiară a ajutorului de minimis, în termen de maxim 2 zile de la data semnării. Beneficiarul are obligația de a încărca în sistemul informatic toate documentele atribuirii contractelor de achiziții încheiate pentru implementarea proiectului, în copie format .pdf sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.7. MODIFICAREA GHIDULUI SPECIFIC Se pot emite ordine de modificare a prevederilor prezentului ghid pentru actualizarea cu eventuale modificări legislative aplicabile sau pentru îmbunătățirea procesului de verificare, în cuprinsul cărora vor exista și prevederi tranzitorii pentru proiectele aflate în procesul de verificare pentru asigurarea principiului tratamentului nediscriminatoriu al tuturor solicitanților de finanțare. MDLPA va emite instrucțiuni în aplicarea prevederilor prezentului ghid. Pentru asigurarea principiului transparenței MDLPA va publica ordinele de modificare a prezentului ghid pe pagina de internet a autorității.8. ANEXE
  Anexa 1Listă de lucrări eligibile de creștere a eficienței energetice
  Prezentul Ghid prevede următoarele modele standard sau orientative: ● Declarația de angajament (Model A) ● Declarația de eligibilitate (Model B1) ● Declarația de eligibilitate (Model B2) ● Declarația de asumare a implementării investiției (Model C) ● Declarația privind eligibilitatea TVA a solicitantului (Model D) ● Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (Model E) ● Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model F) ● Situații particulare aplicabile - privind cerințele menționate în secțiunea 2.6 din Ghidul specific (Model G) ● Declarația Solicitantului privind cerințele menționate în secțiunea 2.6 din Ghidul specific (Model H) ● Centralizatorul situațiilor descrise la punctele 2, 3 și 4 din Model G - Situații particulare aplicabile, inclusiv Avizul/Declarația proiectantului privind conformitatea/neconformitatea lucrărilor cu soluția tehnică a proiectului pentru blocul de locuințe
  PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
  COMPONENTA C5 - VALUL RENOVĂRII
  AXA 1 - SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENTĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE
  OPERAȚIUNEA A.3: RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE
  APELURILE DE PROIECTE
  PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1,
  PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1
  Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării se va urmări îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor. În cadrul Investiției 1. Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de creștere a eficienței energetice a fondului construit existent, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale: renovarea moderată sau aprofundată/ renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale se va finanța renovarea energetică a cel puțin 4,3 milioane mp de clădiri rezidențiale multifamiliale, prin următoarele tipuri de proiecte: proiecte integrate (consolidare seismică și eficiență energetică) și proiecte de renovare energetică. Schema de finanțare va asigura faptul că cel puțin 9G% din alocarea totală pentru Axa 1 va fi utilizată pentru lucrări de creștere a eficienței energetice și nu mai mult de 1G% din alocare va fi utilizată pentru consolidarea seismică și alte lucrări complementare (cum ar fi protecția împotriva incendiilor, accesibilitatea etc.). Întreaga schemă va asigura faptul că toate contractele îndeplinesc cerința relevantă de eficiență energetică privind o reducere minimă a consumului de energie cu cel puțin 5G% în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire dinainte de renovare pentru fiecare clădire (cu excepția clădirilor cu statut de bun cultural), lucru care va trebui să asigure o reducere a consumului de energie primară de cel puțin 3G% (renovare moderată) și de cel puțin 6G% (renovare aprofundată) în comparație cu situația anterioară renovării și va respecta Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu aduce prejudicii semnificative" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01)*1. *1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC021B(01) from=EN Alocările financiare din PNRR (670.000.000 Euro), pentru renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale au fost făcute în conformitate cu procentele stabilite în cadrul Componentei 5 - Valul Renovării, și anume: 9G% din fonduri (603.000.000 Euro,) au fost alocate pentru lucrările de renovarea moderată a clădirilor publice iar restul de 1G% (67.000.000 Euro) au fost alocate lucrărilor de renovare aprofundată. Alocările financiare provenite din PNRR au fost suplimentate în conformitate cu prevederile art. 24 alin (1) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, până la o valoare de 783.900.000 Euro pentru lucrările de renovare moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, și 87.100.000 Euro pentru lucrările de renovare aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale. Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1I. Astfel, pentru apelul de proiecte de renovare moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 (783.900.000 Euro), sumele au fost distribuite între solicitanții eligibili, astfel:– Alocare financiară din PNRR: 603.000.000 Euro– Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR,conform art. 24 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 124/2021: 180.900.000 Euro– Alocare cumulată PNRR+sume suplimentare conform OUG 124/2021: 783.900.000 Euro– Alocare pentru finanțarea schemelor de ajutor de stat în cuantum de 39.195.000 Euro (5% din 783.900.000 Euro) Alocarea financiară totală eligibilă*: 744.705.000 Euro, repartizată pe județe și municipiul București, s-a făcut ținând cont de trei factori, astfel: *Valoarea totală eligibilă, alocată pentru fiecare județ și subdiviziuni administrativ-teritoriale a rezultat din valoarea obținută prin cumularea valorii PNRR cu valoarea suplimentară acordată în baza prevederilor din OUG nr. 124/2021, din care 5% au fost realocate pentru finanțarea schemelor de ajutor de stat, în cuantum de 39.195.000 Euro.1. 35% din sumă distribuită în mod egal tuturor județelor,2. 40% din sumă distribuită proporțional, în funcție de populația rezidentă din fiecare județ,3. 25% din sumă distribuită proporțional, în funcție de numărul de blocuri de locuințe (Recensământ 2011). Pentru municipiul București, alocarea s-a redistribuit pe sectoare (subdiviziuni administrativ- teritoriale), ținând cont de aceiași trei factori, menționați mai sus.
  JudețValoare eligibilă PNRR renovare moderată (euro)Valoare suplimentară cf. OUG 124/2021* (euro)Valoare cumulată PNRR+sume OUG 124/2021Valoare totală eligibilă** (euro)
  ALBA12.084.2993.625.29015.709.58914.924.109
  ARAD13.223.3503.967.00517.190.35516.330.837
  ARGEȘ15.360.6004.608.18019.968.78018.970.341
  BACĂU16.532.0234.959.60721.491.63020.417.048
  BIHOR17.123.8235.137.14722.260.97021.147.921
  BISTRIȚA-NĂSĂUD9.877.5352.963.26012.840.79612.198.756
  BOTOȘANI11.959.9333.587.98015.547.91314.770.517
  BRAȘOV18.117.7275.435.31823.553.04522.375.393
  BRĂILA10.256.5163.076.95513.333.47112.666.797
  BUZĂU13.242.3393.972.70217.215.04116.354.289
  CARAȘ-SEVERIN10.965.4263.289.62814.255.05413.542.301
  CĂLĂRAȘI9.668.2952.900.48812.568.78411.940.344
  CLUJ20.912.6806.273.80427.186.48425.827.160
  CONSTANȚA18.936.5935.680.97824.617.57123.386.692
  COVASNA9.029.2412.708.77211.738.01311.151.113
  DÂMBOVIȚA13.151.8693.945.56117.097.43016.242.558
  DOLJ18.017.3875.405.21623.422.60322.251.473
  GALAȚI14.250.3314.275.09918.525.43017.599.159
  GIURGIU9.048.2022.714.46011.762.66311.174.529
  GORJ10.509.9013.152.97013.662.87112.979.728
  HARGHITA10.894.6023.268.38114.162.98313.454.833
  HUNEDOARA14.360.4444.308.13318.668.57717.735.148
  IALOMIȚA9.689.7422.906.92312.596.66511.966.831
  IASI19.363.6085.809.08225.172.69023.914.056
  ILFOV13.172.2573.951.67717.123.93416.267.737
  MARAMUREȘ13.579.8354.073.95017.653.78616.771.096
  MEHEDINȚI9.444.7482.833.42412.278.17211.664.264
  MUREȘ17.090.0165.127.00522.217.02121.106.170
  NEAMȚ12.995.0233.898.50716.893.53016.048.853
  OLT11.920.9893.576.29715.497.28614.722.421
  PRAHOVA18.950.1525.685.04624.635.19823.403.438
  SATU MARE12.332.2253.699.66716.031.89315.230.298
  SĂLAJ9.714.9452.914.48412.629.42911.997.957
  SIBIU13.213.0413.963.91217.176.95316.318.106
  SUCEAVA15.939.1554.781.74620.720.90219.684.856
  TELEORMAN10.476.6513.142.99513.619.64612.938.664
  TIMIȘ21.836.2836.550.88528.387.16826.967.810
  TULCEA8.554.2072.566.26211.120.46910.564.446
  VASLUI11.242.1143.372.63414.614.74813.884.011
  VÂLCEA10.842.0703.252.62114.094.69113.389.956
  VRANCEA11.764.7433.529.42315.294.16614.529.458
  BUCUREȘTI - sector 18.541.3372.562.40111.103.73810.548.551
  BUCUREȘTI - sector 29.592.0492.877.61512.469.66411.846.181
  BUCUREȘTI - sector 310.328.2913.098.48713.426.77812.755.439
  BUCUREȘTI - sector 48.154.5192.446,35610.600.87510.070.831
  BUCUREȘTI - sector 57.777.3072.333,19210.110.4999.604.974
  BUCUREȘTI - sector 68.961.5812.688,47411.650.05511.067.553
  Alocare pentru finanțarea schemelor de ajutor de stat în cuantum de 39.195.000 Euro va fi pusă la dispoziția tuturor solicitanților, funcție de necesarul identificat în cadrul proiectelor. După prima rundă, dacă suma aferentă finanțării ajutorului de stat nu este utilizată integral, diferența rămasă va fi pusă la dispoziția solicitanților în cadrul celei de-a doua runde.Pentru solicitanții eligibili este prevăzută o alocare distinctă pentru instalarea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice, astfel:– alocare financiară din PNRR: 11.250.000 Euro– alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din Ordonanță de urgență nr. 124/2021: 3.375.000 Euro– alocare financiară totală: 14.625.000 Euro Apelul de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1
  II. Astfel, pentru apelul de proiecte de renovare aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1 (87.100.000 Euro), sumele au fost distribuite între solicitanții eligibili, astfel:– Alocare financiară din PNRR: 67.000.000 Euro– Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin. (1) din Ordonanță de urgență nr. 124/2021: 20.100.000 Euro– Alocare cumulată PNRR+sume suplimentare conform OUG 124/2021: 87.100.000 Euro– Alocare pentru finanțarea schemelor de ajutor de stat în cuantum de 4.355.000 Euro (5% din 87.100.000 Euro) Alocarea financiară totală eligibilă*: 82.745.000 Euro, repartizată pe județe și municipiul BUCUREȘTI, s-a făcut ținând cont de trei factori, astfel: *Valoarea totală eligibilă, alocată pentru fiecare județ și subdiviziuni administrativ-teritoriale a rezultat din valoarea obținută prin cumularea valorii PNRR cu valoarea suplimentară acordată în baza prevederilor din OUG nr. 124/2021, din care 5% au fost realocate pentru finanțarea schemelor de ajutor de stat, în cuantum de 4.355.000 Euro.4. 35% din sumă distribuită în mod egal tuturor județelor,5. 40% din sumă distribuită proporțional, în funcție de populația rezidentă din fiecare județ,6. 25% din sumă distribuită proporțional, în funcție de numărul de blocuri de locuințe (Recensământ 2011). Pentru municipiul București, alocarea s-a redistribuit pe sectoare (subdiviziuni administrativ- teritoriale), ținând cont de aceiași trei factori, menționați mai sus.
  JudețValoare eligibilă PNRR renovare moderată (euro)Valoare suplimentară cf. OUG 124/2021* (euro)Valoare cumulată PNRR+sume OUG 124/2021Valoare totală eligibilă" (euro)
  ALBA1.342.700402.8101.745.5101.658.234
  ARAD1.469.261440.7781.910.0401.814.538
  ARGEȘ1.706.733512.0202.218.7532.107.816
  BACĂU1.836.891551.0672.387.9592.268.561
  BIHOR1.902.647570.7942.473.4412.349.769
  BISTRIȚA-NĂSĂUD1.097.504329.2511.426.7551.355.417
  BOTOȘANI1.328.881398.6641.727.5461.641.169
  BRAȘOV2.013.081603.9242.617.0052.486.155
  BRĂILA1.139.613341.8841.481.4971.407.422
  BUZĂU1.471.371441.4111.912.7821.817.143
  CARAȘ-SEVERIN1.218.381365.5141.583.8951.504.700
  CĂLĂRAȘI1.074.255322.2761.396.5311.326.705
  CLUJ2.323.631697.0893.020.7202.869.684
  CONSTANȚA2.104.066631.2202.735.2862.598.521
  COVASNA1.003.249300.9751.304.2241.239.012
  DÂMBOVIȚA1.461.319438.3961.899.7141.804.729
  DOLJ2.001.932600.5802.602.5112.472.386
  GALAȚI1.583.370475.0112.058.3811.955.462
  GIURGIU1.005.356301.6071.306.9621.241.614
  GORJ1.167.767350.3301.518.0971.442.192
  HARGHITA1.210.511363.1531.573.6651.494.982
  HUNEDOARA1.595.605478.6812.074.2861.970.572
  IALOMIȚA1.076.638322.9911.399.6291.329.648
  IAȘI2.151.512645.4542.796.9662.657.117
  ILFOV1.463.584439.0751.902.6591.807.526
  MARAMUREȘ1.508.871452.6611.961.5321.863.455
  MEHEDINȚI1.049.416314.8251.364.2411.296.029
  MUREȘ1.898.891569.6672.468.5582.345.130
  NEAMȚ1.443.891433.1671.877.0591.783.206
  OLT1.324.554397.3661.721.9211.635.825
  PRAHOVA2.105.572631.6722.737.2442.600.382
  SATU MARE1.370.247411.0741.781.3211.692.255
  SĂLAJ1.079.438323.8321.403.2701.333.106
  SIBIU1.468.116440.4351.908.5501.813.123
  SUCEAVA1.771.017531.3052.302.3222.187.206
  TELEORMAN1.164.072349.2221.513.2941.437.629
  TIMIȘ2.426.254727.8763.154.1302.996.423
  TULCEA950.467285.1401.235.6081.173.827
  VASLUI1.249.124374.7371.623.8611.542.668
  VÂLCEA1.204.674361.4021.566.0771.487.773
  VRANCEA1.307.194392.1581.699.3521.614.384
  BUCUREȘTI - sector 1949.037284.7111.233.7491.172.061
  BUCUREȘTI - sector 21.065.783319.7351.385.5181.316.242
  BUCUREȘTI - sector 31.147.588344.2761.491.8641.417.271
  BUCUREȘTI - sector 4906.058271.8171.177.8751.118.981
  BUCUREȘTI - sector 5864.145259.2441.123.3891.067.219
  BUCUREȘTI - sector 6995.731298.7191.294.4511.229.728
  Alocare pentru finanțarea schemelor de ajutor de stat în cuantum de 4.355.000 Euro va fi pusă la dispoziția tuturor solicitanților, funcție de necesarul identificat în cadrul proiectelor. După prima rundă, dacă suma aferentă finanțării ajutorului de stat nu este utilizată integral, diferența rămasă va fi pusă la dispoziția solicitanților în cadrul celei de-a doua runde. Pentru solicitanții eligibili este prevăzută o alocare distinctă pentru instalarea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice, astfel:– alocare financiară din PNRR: 1.250.000 Euro– alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din Ordonanță de urgență nr. 124/2021: 375.000 Euro alocare financiară totală: 1.625.000 Euro
  Apel de proiecteValoareeligibilăPNRR(euro)Valoare suplimentară cf. OUG 124/2021* (euro)ValoarecumulatăPNRR+sumeOUG124/2021Alocare scheme ajutor de stat (5% din col. 3)Valoaretotalăeligibilă(euro)
  0123( 1 + 2 )45(3-4)
  Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamilialePNRR/2022/C5/1/A.3.1/1603.000.000180.900.000783.900.00039.195.000744.705.000
  Stații de încărcare pentru vehicule electrice11.250.0003.375.00014.625.000-14.625.000
  Renovare energetică aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale PNRR/2022/C5/1/A.3.2/167.000.00020.100.00087.100.0004.355.00082.745.000
  Stații de încărcare pentru vehicule electrice1.250.000375.0001.625.000-1.625.000
  SUBTOTAL investiții renovare(moderată+aprofundată)670.000.000201.000.000871.000.00043.550.000827.450.000
  SUBTOTAL stații de încărcare12.500.0003.750.00016.250.000-16.250.000
  TOTAL682.500.000204.750.000887.250.00043.550.000843.700.000
   +  Anexa nr. 1 la cererea de finanțare
  LISTĂ DE LUCRĂRI ELIGIBILE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE
  1) Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:– izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin: ● înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată, ● înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite sau insuficient încălzite– izolarea termică a fațadei - parte opacă (termoizolarea pereților exteriori, inclusiv termo- hidroizolarea terasei): ● termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul existenței șarpantei, ● reabilitarea șarpantei, precum și repararea șarpantei în cazul podurilor neîncălzite ● înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care este justificată printr-o performanță termică superioară– închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților– izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea clădirii sunt prevăzute spații destinate activităților la parter– izolarea termică a planșeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereților subsolului (când acesta este utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității/urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității) sau a podului existent al clădirii (când acesta este utilizat/ încălzit pentru desfășurarea activității sau urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității),– izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimitează spațiul încălzit de alte spații comune neîncălzite;2) Reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum– repararea/refacerea instalației de distribuție a agentului termic între punctul de racord și planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor termice și de agent termic/apă caldă, precum și montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;– înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare, montarea/repararea/înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibile care face/fac obiectul proiectului și clădirea tip centrală termică;– reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - încălzire și apă caldă de consum, inclusiv zonarea (control zonal) și echilibrarea instalațiilor termice, montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare și izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă;– reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - încălzire și apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuințe, prin montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare și izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor termice și de agent termic/apă caldă și al creșterii eficienței energetice3) Instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior– soluții de ventilare naturală sau mecanică prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;– soluții de ventilare naturală organizată sau ventilare hibridă (inclusiv a spațiilor comune), repararea/refacerea canalelor de ventilație în scopul menținerii/realizării ventilării naturale organizate a spațiilor ocupate– soluții de ventilare mecanică centralizată sau cu unități individuale cu comandă locală sau centralizată, utilizând recuperator de căldură cu performanță ridicată;– repararea/înlocuirea/montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de condiționare a aerului, a instalațiilor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, după caz, a sistemelor de climatizare de tip "numai aer" cu rol de ventilare și/sau de încălzire/răcire, umidificare/dezumidificare a aerului, a sistemelor de climatizare de tip "aer-apă" cu ventiloconvectoare, a pompelor de căldură, după caz;– instalarea, în cazul în care nu există, sau înlocuirea ventilatoarelor și/sau a recuperatoarelor de căldură, dacă prevederea lor contribuie la creșterea performanței energetice a clădirii4) Reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri– reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;– înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED;– instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență, acolo unde acestea se impun pentru economie de energie.5) Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, respectiv modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente– montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice și/sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control și/sau monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;– montarea/înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru energie electrică și energie termică (ex. montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă și apă rece și a contoarelor de energie termică, exclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare și transmitere la distanță a datelor)– realizarea lucrărilor de racordare/branșare/rebranșare a clădirii la sistemul centralizat de producere și/sau furnizare a energiei termice;– realizarea lucrărilor de înlocuire a instalației de încălzire interioară cu distribuție orizontală la nivelul apartamentelor și modul de apartament inclusiv cu reglare și contorizare inteligentă;– implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice prin achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei.6) Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald– montarea unor elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă– realizarea de terase verzi, cu hidroizolații și termoizolații, folosind sisteme complete de straturi și substraturi de cultură, filtrare, drenare, control vapori, cu spații pentru rădăcini și colectarea apelor pluviale, realizate pentru a oferi structuri durabile și deschise pentru vegetația naturală, dacă acestea nu conduc la încărcări suplimentare care să determine schimbarea încadrării clădirii în clasa de risc seismic (clasa I sau II de risc seismic), fapt care să conducă la declararea acesteia ca neeligibilă.7) Sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie– instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu captatoare solare termice sau electrice, instalații cu panouri solare fotovoltaice, microcentrale care funcționează în cogenerare de înaltă eficiență și sisteme centralizate de încălzire și/sau de răcire, pompe de caldură și/sau centrale termice sau centrale de cogenerare pe biomasă, schimbătoare de caldură sol-aer, recuperatoare de căldură, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră etc, inclusiv achiziționarea acestora8) Echiparea clădirilor cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată– puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum și a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice9) Alte tipuri de lucrări– repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe– repararea/construirea acoperișului tip terasă/șarpantă, dacă aceasta nu conduce la încărcări suplimentare care să determine schimbarea încadrării clădirii în clasa de risc seismic (clasa I sau II de risc seismic), fapt care să conducă la declararea acesteia ca neeligibilă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;– demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție– repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii– refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;– înlocuirea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate, precum și repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate– reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate. Notă: aceste tipuri de lucrări nu au un caracter limitativ, ele putând fi adaptate cerințelor proprietarilor, specificului clădirii, tipului de intervenție și prevederilor legislative și normative în vigoare referitoare la asigurarea cerințelor de calitate, altele decât rezistența mecanică și stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena, sănătatea și mediu înconjurător, siguranța și accesibilitatea în exploatare, protecția împotriva zgomotului și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale.
  Perioada de realizare a verificăriinr.crt.Elemente de verificareObiectiv de mediuRezultat (Da/Nu/Nu este aplicabil N/A)Documente justificative privind conformarea cu cerințele DNSHObservații (obligatoriu in situatia in cazul N/A)
  Înainte de începerea execuției lucrărilor de renovare energetică1în proiect clădirea este utilizată pentru extracția, depozitarea, transportul sau producția de combustibili fosili?OM 1
  2Există un certificat de performanță energetică elaborat înainte de renovare?OM 1 OM2
  3Există o estimare a valorilor prevăzute în certificatului de performarță energetică după renovare?OM 1 OM2
  4În raportul de audit energetic se menționează măsurile propuse de renovare necesare pentru atingerea indicatorilor de eficiență energetică prevăzuți prin proiect?OM 1 OM2
  5În raportul de audit energetic se menționează valorile indicatorilor de eficiență energetică prevăzuți a se obține dupărenovare?OM 1 OM2
  6Prin proiect se asigură că materialele de construcție și componentele utilizate la renovarea clădirii nu conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită?OM 5
  7Prin proiect se asigură utilizarea produselor de construcții non-toxice?OM 5
  8Prin proiect se asigură utilizarea produselor de construcții reciclabile și biodegradabile?OM 5
  9Prin proiect se asigură utilizarea produselor de construcții fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul?OM 5
  10Prin proiect se au în vedere măsuri privind îmbunătățirea calității aerului interior, prin evitarea utilizării de ceruri și lacuri pentru curățarea suprafețelor?OM 5
  11Prin proiect se au în vedere măsuri privind îmbunătățirea calității aerului interior, prin evitarea utilizării de materiale de construcție, ce conțin substanțe precum formaldehida (din placaj), compuși organici volatili cancerigeni și substanțele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din soluri, câtși din materialele deconstrucție?OM 5
  12Prin proiect se au în vedere măsuri privind îmbunătățirea calității aerului interior, prin reducerea concentrației de radon care provine, atât din soluri, câtși din materialele de construcție?OM 5
  13Prin proiect se asigură utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare?OM 5
  14Prin proiect se asigură reduceri semnificative ale emisiilor în aerși la o îmbunătățire ulterioară a sănătății publice prin creșterea performanței de izolare termică a anvelopei clădirilor și înlocuirea sistemelor de încălzire?OM 5
  15Prin proiect se au în vedere măsuri de creștere a eficienței energetice prin înlocuirea cazanului din centrală, în cazurile în care centralele termice existente la nivelul clădirii sunt depășite moral, uzate tehnic și au randament energetic scăzut și nu pot asigura integral, în condiții de eficiență energetică, agentul termic și apa caldă menajeră pentru locatarii clădirii/clădirilor deservite?OM 1 OM2
  16Prin proiect se au în vedere măsuri de creștere a randamentului de funcționare a cazanelor și/sau arzătoarelor din centrala termică proprie prin repararea acestora sau prin instalarea unui nou sistem de încălzire/nou sistem de furnizare a apei calde de consum?OM 1 OM2
  17Prin proiect se are în vedere instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: surse regenerabile de energie în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră?OM 1 OM2
  18Prin proiect sunt prevăzute condițiile de mediu adecvate precum și condițiile privind funcționarea stațiilor de încărcare* pentru vehicule electrice (care are loc în exterior), prin asigurarea rezisterței echipamentelor și funcționării acestora la manifestările schimbărilor climatice și la alte dezastre naturale?OM 2
  19Prin proiect se are în vederea optimizarea sistemelor tehnice din clădirile renovate pentru a oferi confort termic ocupanților chiar și în temperaturile extreme respective?OM 2
  20Prin proiect se are în vedere ca 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări și generate pe șantier să fie pregătite pentru re utiliza re, reciclare și alte operațiuni de valorificare?OM 4
  21Prin proiect se asigură amplasarea stațiilor de încărcare* în afara sau în apropierea zonelor sensibile din punctul de vedere al biodiversității (rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone protejate etc)?OM 6
  22Prin proiect se asigură un nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii, prin aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii și montarea corespunzătoare a tâmplăriei termoizolante?OM 1 OM2
  23Prin proiect se are în vedere înlocuirea cu boilere de gaz mixat cu hidrogen, care să fie compatibile pentru toate reabilitările potențiale care vor avea loc în regiunea SV Oltenia unde se finanțează prin PNRR (componenta Energie) aceasta nouă rețea de distribuție (hidrogen ready), în situația în care această opțiune se consideră a fi fezabilă din punct de vedere tehnic și economic (din fonduri existente la nivelul autorităților locale), după intrarea în funcție a rețelei și racordarea consumatorilor?OM 1 OM2
  După finalizarea execuției lucrărilor de renovare energetică24Există un certificat de performanță energetică emis de un auditor energetic atestat la finalizarea lucrărilor?OM 1
  25Au fost implementate soluțiile stabilite prin raportul de audit energetic?OM 1
  26Există declarații de performanță pentru produsele pentru construcții, întocmite de producători, sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcții care face obiectul unei specificații tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcții (dacă sunt utilizate produse pentru construcții pentru care nu există specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice nearmonizate), după caz?OM 5
  27Există un raport/document din care reiese că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări și generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale?OM 4
  28Pentru deșeurile generate din activitățile de construcție și demolări au fost luate în considerare cele mai bune tehnici disponibile, care să permită îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor periculoase, reutilizarea și reciclare de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru dșeurile din construcții și demolări, inclusiv folosind tehnici de demolare selectivăOM 4
  29Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile prevăzute prin proiect, sunt disponibile specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare, pentru limitarea generării de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor?OM 4
  30Pentru sistemele tehnice ale clădirii: sisteme de climatizare și/sau ventilare mecanică prevăzute prin proiect, sunt disponibile specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare, pentru limitarea generării de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor?OM 4
  * elementele de verificare referitoare la stațiile de încărcare se aplică doar în cazul proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte de renovare energetică (moderată și aprofundată) a clădirilor publice(PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1)și a clădirilor rezidențiale multifamiliale (PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1).
   +  ANEXĂ la Ghidul specific  +  Model A
  Declarație de angajament
  pentru solicitant
  Subsemnatul ..... , CNP ..... ,posesor al CI seria ..... nr. ....., eliberată de ....., în calitate de reprezentant legal al (completați cu denumirea organizației solicitante), Solicitant de finanțare pentru proiectul (completați cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanțare Mă angajez ca (completați cu denumirea organizației solicitante)– Să finanțeze toate costurile neeligibile aferente proiectului (conform Acordului de parteneriat, dacă este cazul)– Să asigure resursele financiare necesare implementării optime ale proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile (fără TVA) din PNRR și a TVA aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 5 - Valul Renovării - MDLPA, în conformitate cu legislația în vigoare.– Să finanțeze, dacă este cazul, pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare, corecțiile ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției.– În cazul în care va primi finanțare din PNRR, trebuie ca în perioada de durabilitate să: ● mențină investiția realizată (asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare); ● nu realizeze o modificare asupra calității de proprietar/administrator al clădirii/clădirile componentă/e a/ale proiectului, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare; ● nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției.– Să respecte, pe durata pregătirii și implementării proiectului, prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul, dezvoltării durabile, egalității de șanse, egalității de gen și nediscriminării, prin includerea măsurilor necesare pentru conformarea cu Pilonul Social European– Să respecte obligațiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului.– Să se asigure cu privire la preluarea și respectarea recomandărilor din cadrul raportului de audit energetic în etapele următoare de proiectare și executare ale proiectului, în vederea realizării performanțelor energetice minime impuse de legislația națională și europeană aplicabilă, în vigoare.– Să notifice MDLPA asupra oricărei situații, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile menționate în Ghidul specific în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.– Să prezinte în etapa de implementare, cu respectarea termenelor prevăzute în cadrul ghidului specific aplicabil și în cadrul contractului de finanțare (dacă este cazul), ● Extrasul cărții tehnice a clădirii, fișa tehnică a clădirii, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau alt document justificativ din care să rezulte faptul că respectiva clădire a fost construită până la începutul anului 2000 (dacă din conținutul Raportului de expertiză tehnică nu reies informațiile respective), ● Certificatul de urbanism, ● Documentația tehnico-economică (DALI), împreună cu devizul general ● Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, ● Contractul de elaborare a proiectului tehnic, ● Proiect tehnic și, dacă este cazul, Hotărârea/decizia de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT, împreună cu procesul-verbal de recepție a proiectului tehnic ● Autorizația de construire, ● Contractul de lucrări încheiat, împreună cu devizul general actualizat, cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole și subcapitole de cheltuieli conform HG nr. 907/2016 și a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile și TVA aferent acestora, ● Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") în documentele de atribuire a contractelor de achiziție pentru elaborare SF/DALI, proiect tehnic, execuție lucrări, ● Certificatul de performanță energetică la finalizarea lucrărilor, ● Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
  Semnătura:
  Nume, prenume
  Semnătura reprezentantului legal al solicitantului
  Data:
  zz/ll/aaaa
   +  Model B1
  Declarația de eligibilitate
  Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului. Subsemnatul .............., CNP posesor al CI seria ..... nr. ........., eliberată de ............., în calitate de reprezentant legal (funcție) al .............. (completați cu denumirea organizației solicitante), cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că:A. (completați cu denumirea organizației solicitante) depune Cererea de finanțare cu titlul .................., din care această declarație face parte integrantă, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 - Valul Renovării, AXA 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, OPERAȚIUNEA A.3: RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, apelul de proiecte .............., în calitate de solicitantB. Blocurile (componentele) propuse în prezenta cerere de finanțare sunt următoarele:1. blocul de locuințe 2. etc. .C. Blocurile (componentele) propuse prin prezenta cerere de finanțare nu au mai beneficiat de finanțare publică înainte de data depunerii Cererii de finanțare, pentru lucrări de intervenție/activităților propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare.D. (completați cu denumirea organizației solicitante) nu se află în următoarele situații începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție și contractare:a) să se afle în stare de faliment/insolvență sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;b) să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la punctul a;c) să fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 651/2014 al COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;d) să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.E. Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare și contractare trebuie să nu se afle într-una din situațiile de mai jos:a) să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, contractare și implementare a proiectului.b) să se afle în situația de a induce grav în eroare MDLPA, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR.c) să se afle în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR.d) să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.F. Solicitantul prezintă Hotărârea/Hotărârile Adunării Generale a Asociației/lor de Proprietari, prin care se aprobă solicitarea finanțării prin PNRR, în condițiile prezentului ghid.G. Proiectul propus spre finanțare include activități eligibile desfășurate după data de 1 februarie 2020.H. Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie pentru încălzire de cel puțin 50% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepția clădirilor clasate sau în curs de clasare ca monumente și a clădirilor cu valoare arhitecturală deosebită stabilite prin documentațiile de urbanism, clădirilor din zone construite protejate aprobate conform legii).I. (după caz) Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, situată în intervalul 30% - 60% pentru proiectele de renovare energetică moderată, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare energetică aprofundată, în comparație cu starea de pre-renovare.J. Prin proiect se propune instalarea a câte o stație de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per stație, la fiecare 4.000 mp arie desfășurată renovată, dar nu mai puțin de o stație de încărcare de acest tip per proiect.K. Declar că blocurile (componentele) inclusă în cererea de finanțare respectă următoarele condiții:a. sunt construite (lucrări finalizate din punct de vedere fizic) până la începutul anului 2000, conform ;b. sunt expertizate tehnic, conform Codului de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019, și nu sunt încadrate, prin raport de expertiză tehnică, în clasa I de risc seismic, respectiv clădire cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială, la acțiunea cutremurului, sau în clasa II de risc seismic, respectiv clădire susceptibilă de avariere majoră la acțiunea cutremurului, care poate pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilăc. Dacă blocul de locuințe este monument sau este amplasat în centrul istoric al localității, într-o zonă de protecție a monumentelor istorice și/sau într-o zonă construită protejată aprobată potrivit legii, lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocului de locuințe sunt avizate în prealabil, din punct de vedere estetic și arhitectural, de către Ministerul Culturii sau structurile deconcentrate ale acestuia, în condițiile legii.L. Înțeleg că orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile menționate în Ghidul specific vor fi aduse la cunoștința MDLPA în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.M. Înțeleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea condițiilor de eligibilitate este permisă numai în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislației în vigoare.N. Declar că activitățile propuse în cadrul proiectului nu reprezintă ajutor de stat, conform legislației în vigoare.O. Înțeleg că, ulterior implementării proiectului, se vor asigura cheltuielile de operare și mentenanță a obiectivului de investiții din proiectul ce face obiectul prezentei cereri de finanțare pe toată durata de durabilitate a contractului de finanțare.
  Data:Semnătura:
  Nume, prenume
  Semnătura reprezentantului legal al solicitantului
  Declarație de eligibilitate (la depunerea cererii de finanțare) Acest model se va completa de către reprezentantul legal al întreprinderii unice solicitante. Selectați , [Numele complet], CNP [Codul numeric personal] , posesor/posesoare al/a C.I. seria [Seria documentului de identitate] , nr. [Numărul documentului de identitate], eliberate de [Denumirea autorității emitente], în calitate de reprezentant legal al [Denumirea întreprinderii unice solicitante], cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că:A. [Denumirea solicitantului] depune Cererea de finanțare cu titlul "[Titlul complet al proiectului]", din care această declarație face parte integrantă, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, în calitate de solicitant.B. [Denumirea întreprinderii unice solicitante] formează o întreprindere unică, în sensul Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu următoarele întreprinderi: [Dacă este cazul, enumerați întreprinderile cu care formează o întreprindere unică, precizând cel puțin denumirea și codul de identificare fiscală ale fiecăreia]C. [Denumirea întreprinderii unice solicitante] și întreprinderile cu care aceasta formează o întreprindere unică, în sensul Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis [ ] nu au mai beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) în ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și în anul curent depunerii cererii de finanțare; [ ] au beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) în ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și în anul curent depunerii cererii de finanțare, după cum urmează:
  Data acordării ajutoruluiValoarea ajutorului (EUR)Furnizorul ajutoruluiForma ajutorului, costuri finanțate
  [Data][Valoarea][Denumirea][Detalii]
  [Data][Valoarea][Denumirea][Detalii]
  [Data][Valoarea][Denumirea][Detalii]
  [Data][Valoarea][Denumirea][Detalii]
  [Data][Valoarea][Denumirea][Detalii]
  [Data][Valoarea][Denumirea][Detalii]
  [Data][Valoarea][Denumirea][Detalii]
  [Data][Valoarea][Denumirea][Detalii]
  [Data][Valoarea][Denumirea][Detalii]
  [Data][Valoarea][Denumirea][Detalii]
  [vezi Instrucțiuni de completare a secțiunii C din Declarație, mai jos]
  D. [Denumirea întreprinderii unice] are capacitatea financiară de a implementa proiectul, respectiv de a asigura: ● finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul și ● resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.E. [Denumirea întreprinderii unice] nu se află în următoarele situații începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție și contractare: ● se află în stare de faliment/insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în procedurile anterior menționate), și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale; ● Face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile sus-menționate; ● Este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu a fost deja executată și creanța nu a fost integral recuperată; ● a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.F. Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, nu se află într-una din situațiile de mai jos: ● este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare, sau se află într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare selecție, contractare și implementare a proiectului; ● se află în situația de a induce grav în eroare comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR; ● se află în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR; ● a suferit condamnări definitive în cauze referitoare obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
  Data:Semnătura:
  Nume, prenume
  (reprezentant legal întreprindere unică solicitantă)
   +  Instrucțiuni de completare a Secțiunii C. din Declarația de eligibilitate1. Identificați întreprinderea unică, respectiv grupul de întreprinderi legate din care face parte, în conformitate cu prevederile Regulamentului de minimis nr. 1407/2013 (aceste întreprinderi vor fi menționate la secțiunea B din declarație). A se vedea și secțiunea 3. "Ajutorul de minimis" din Ghidul specific, pentru detalii privind identificarea corectă a întreprinderii unice.2. Stabiliți dacă oricare din entitățile componente ale întreprinderii unice a beneficiat de ajutoare în ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și în anul curent, până la depunerea prezentei cereri de finanțare.3. Bifați căsuța corespunzătoare situației aplicabile.4. Enumerați toate ajutoarele de stat și ajutoarele de minimis primite, inclusiv de întreprinderile cu care întreprinderea solicitantă formează o întreprindere unică.5. Enumerați doar ajutoarele primite în România, în ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și în anul curent, până la depunerea cererii de finanțare. Un ajutor se consideră primit/acordat la data la care întreprinderea a obținut dreptul legal de a beneficia de ajutorul respectiv. Astfel, "Data acordării ajutorului" din tabel se va completa cu data intrării în vigoare a contractului de finanțare, ori data emiterii unui acord de principiu, după caz, aferent acelui ajutor. Nu contează dacă ajutorul respectiv a fost sau nu rambursat efectiv (dacă s-au efectuat sau nu plăți în cadrul respectivului proiect).6. Enumerați toate ajutoarele, indiferent de sursă (integral sau parțial din surse/resurse publice), formă (vezi mai jos), obiectivul sau scopul pentru care au fost acordate,7. "Valoarea ajutorului" se va completa cu valoarea, echivalentă în euro, a fiecărui ajutor primit, conform actului în baza căruia acesta a fost acordat. Se va completa cu valoarea integrală a ajutorului, indiferent dacă acesta a fost total sau parțial rambursat. Dacă actul (e.g. contractul de finanțare) în baza căruia s-a acordat ajutorul a fost amendat prin modificarea valorii ajutorului, atunci se va completa și lua în calcul valoarea actualizată a ajutorului acordat. Dacă valoarea în euro a ajutorului ori modalitatea de determinare a acesteia sunt specificate în actul de acordare (e.g. contract de finanțare, acord de principiu), atunci această valoare va fi menționată în tabel. În caz contrar, pentru determinarea valorii în euro a ajutorului primit, se va utiliza rata de schimb InforEuro valabilă în luna acordării ajutorului (i.e. luna emiterii/semnării actului de acordare a ajutorului).8. "Furnizorul ajutorului" reprezintă entitatea care a acordat ajutorul, respectiv instituția care a emis actul de acordare a ajutorului.9. "Forma ajutorului, costuri finanțate" - menționați următoarele:a. Forma sub care a fost acordat ajutorul și tipul acestuia (e.g. de minimis, ajutor de stat regional). Ajutoarele de stat/ de minimis pot fi acordate sub formă de: finanțări nerambursabile, subvenții, facilități fiscale, infuzii/ aporturi de capital, reduceri sau scutiri de la plata unor taxe, impozite, penalități, garanții, contragaranții, împrumuturi cu dobândă subvenționată etc.b. Costurile sprijinite de ajutorul primit, succint. Spre exemplu: achiziționare utilaj tehnologic, construire atelier producție, servicii de consultanță, servicii de instruire.10. Reverificați încadrarea ajutorului pe care îl solicitați în plafonul de minimis, ținând cont de valoarea ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice în ultimii 2 ani fiscali și în anul curent depunerii cererii de finanțare. Dacă, oricând pe parcursul procesului de verificare, evaluare, selecție, contractare a cererii de finanțare, se constată faptul că valoarea ajutorului solicitat, cumulat cu toate celelalte ajutoare de minimis primite în perioada de 3 ani fiscali relevantă, depășește plafonul de minimis, cererea de finanțare va fi respinsă.11. Pentru verificarea încadrării în plafonul de minimis, se vor cumula doar ajutoarele în regim de minimis. În situația în care caracterul de minimis al ajutorului primit nu vă este clar, ori acesta nu reiese din actul de acordare, adresați-vă furnizorului respectivului ajutor, pentru clarificare.
   +  Model B2
  Declarația de eligibilitate
  Acest model se va completa de către reprezentantul legal al întreprinderii unice solicitante. Selectați , [Numele complet] , CNP [Codul numeric personal] , posesor/posesoare al/a C.I. seria [Seria documentului de identitate] , nr. [Numărul documentului de identitate], eliberate de [Denumirea autorității emitente], în calitate de reprezentant legal al [Denumirea întreprinderii unice solicitante], cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că:A. [Denumirea solicitantului] depune Cererea de finanțare cu titlul "[Titlul complet al proiectului]", din care această declarație face parte integrantă, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3- Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamilialeB. [Denumirea întreprinderii unice solicitante] formează o întreprindere unică, în sensul Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu următoarele întreprinderi: [Dacă este cazul, enumerați întreprinderile cu care formează o întreprindere unică, precizând cel puțin denumirea și codul de identificare fiscală ale fiecăreia]C. [Denumirea întreprinderii unice solicitante] și întreprinderile cu care aceasta formează o întreprindere unică, în sensul Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis [ ] nu au mai beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) în ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și în anul curent depunerii cererii de finanțare; [ ] au beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) în ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și în anul curent depunerii cererii de finanțare, după cum urmează:
  Data acordării ajutoruluiValoarea ajutorului (EUR)Furnizorul ajutoruluiForma ajutorului, costuri finanțate
  [Data][Valoarea][Denumirea][Detalii]
  [Data][Valoarea][Denumirea][Detalii]
  [Data][Valoarea][Denumirea][Detalii]
  [Data][Valoarea][Denumirea][Detalii]
  [Data][Valoarea][Denumirea][Detalii]
  [Data][Valoarea][Denumirea][Detalii]
  [Data][Valoarea][Denumirea][Detalii]
  [Data][Valoarea][Denumirea][Detalii]
  [Data][Valoarea][Denumirea][Detalii]
  [Data][Valoarea][Denumirea][Detalii]
  [vezi Instrucțiuni de completare a secțiunii C din Declarație, mai jos]
  D. [Denumirea întreprinderii unice] are capacitatea financiară de a implementa proiectul, respectiv de a asigura: ● finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul și ● resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.E. [Denumirea întreprinderii unice] la data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție și contractare, îndeplinește următoarele: ● să nu fie în stare de faliment, lichidare, să nu aibă activitățile comerciale suspendate, să nu facă obiectul unui aranjament cu creditorii ori să aibă afacerile conduse de un administrator judiciar; ● să aibe îndeplinite obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetul general consolidat, precum și către bugetul local la acordarea ajutorului de minimis; ● nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile sus-menționate; ● nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene sau a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a unui furnizor de ajutor de stat sau de minimis privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care beneficiarul ajutorului de minimis a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă; ● să îndeplinească orice alte condiții-cerințe specifice, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de minimis care rezultă din dispozițiile legale aplicabile și ghidul solicitantului aferent; ● să desfășoare activități economice pe teritoriul României; ● să fie proprietarul/co-proprietarul de drept al spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, precum și a cotei de proprietate indiviză; ● nu a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.F. Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, nu se află într-una din situațiile de mai jos: ● este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/ comunitare în vigoare, sau se află într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare selecție, contractare și implementare a proiectului; ● se află în situația de a induce grav în eroare comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR; ● se află în situația de a încerca/ de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR; ● a suferit condamnări definitive în cauze referitoare obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
  Data:Semnătura:
  Nume, prenume
  (reprezentant legal întreprindere unică solicitantă)
   +  Instrucțiuni de completare a Secțiunii C. din Declarația de eligibilitate1. Identificați întreprinderea unică, respectiv grupul de întreprinderi legate din care face parte, în conformitate cu prevederile Regulamentului de minimis nr. 1407/2013 (aceste întreprinderi vor fi menționate la secțiunea B din declarație). A se vedea și secțiunea 3. "Ajutorul de minimis" din Ghidul specific, pentru detalii privind identificarea corectă a întreprinderii unice.2. Stabiliți dacă oricare din entitățile componente ale întreprinderii unice a beneficiat de ajutoare în ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și în anul curent, până la depunerea prezentei cereri de finanțare.3. Bifați căsuța corespunzătoare situației aplicabile.4. Enumerați toate ajutoarele de stat și ajutoarele de minimis primite, inclusiv de întreprinderile cu care întreprinderea solicitantă formează o întreprindere unică.5. Enumerați doar ajutoarele primite în România, în ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și în anul curent, până la depunerea cererii de finanțare. Un ajutor se consideră primit/acordat la data la care întreprinderea a obținut dreptul legal de a beneficia de ajutorul respectiv. Astfel, "Data acordării ajutorului" din tabel se va completa cu data intrării în vigoare a contractului de finanțare, ori data emiterii unui acord de principiu, după caz, aferent acelui ajutor. Nu contează dacă ajutorul respectiv a fost sau nu rambursat efectiv (dacă s-au efectuat sau nu plăți în cadrul respectivului proiect).6. Enumerați toate ajutoarele, indiferent de sursă (integral sau parțial din surse/resurse publice), formă (vezi mai jos), obiectivul sau scopul pentru care au fost acordate,7. "Valoarea ajutorului" se va completa cu valoarea, echivalentă în euro, a fiecărui ajutor primit, conform actului în baza căruia acesta a fost acordat. Se va completa cu valoarea integrală a ajutorului, indiferent dacă acesta a fost total sau parțial rambursat. Dacă actul (e.g. contractul de finanțare) în baza căruia s-a acordat ajutorul a fost amendat prin modificarea valorii ajutorului, atunci se va completa și lua în calcul valoarea actualizată a ajutorului acordat. Dacă valoarea în euro a ajutorului ori modalitatea de determinare a acesteia sunt specificate în actul de acordare (e.g. contract de finanțare, acord de principiu), atunci această valoare va fi menționată în tabel. În caz contrar, pentru determinarea valorii în euro a ajutorului primit, se va utiliza rata de schimb InforEuro valabilă în luna acordării ajutorului (i.e. luna emiterii/semnării actului de acordare a ajutorului).8. "Furnizorul ajutorului" reprezintă entitatea care a acordat ajutorul, respectiv instituția care a emis actul de acordare a ajutorului.9. "Forma ajutorului, costuri finanțate" - menționați următoarele:a. Forma sub care a fost acordat ajutorul și tipul acestuia (e.g. de minimis, ajutor de stat regional). Ajutoarele de stat/de minimis pot fi acordate sub formă de: finanțări nerambursabile, subvenții, facilități fiscale, infuzii/ aporturi de capital, reduceri sau scutiri de la plata unor taxe, impozite, penalități, garanții, contragaranții, împrumuturi cu dobândă subvenționată etc.b. Costurile sprijinite de ajutorul primit, succint. Spre exemplu: achiziționare utilaj tehnologic, construire atelier producție, servicii de consultanță, servicii de instruire.10. Reverificați încadrarea ajutorului pe care îl solicitați în plafonul de minimis, ținând cont de valoarea ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice în ultimii 2 ani fiscali și în anul curent depunerii cererii de finanțare. Dacă, oricând pe parcursul procesului de verificare, evaluare, selecție, contractare a cererii de finanțare, se constată faptul că valoarea ajutorului solicitat, cumulat cu toate celelalte ajutoare de minimis primite în perioada de 3 ani fiscali relevantă, depășește plafonul de minimis, cererea de finanțare va fi respinsă.11. Pentru verificarea încadrării în plafonul de minimis, se vor cumula doar ajutoarele în regim de minimis. În situația în care caracterul de minimis al ajutorului primit nu vă este clar, ori acesta nu reiese din actul de acordare, adresați-vă furnizorului respectivului ajutor, pentru clarificare.
   +  Model C
  Declarația de asumare a implementării investiției pentru Solicitant
  Subsemnatul ............., CNP .............,posesor al CI seria .... nr. ........, eliberată de .........., în calitate de reprezentant legal al (completați cu denumirea organizației solicitante), Solicitant de finanțare pentru proiectul (completați cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanțare, din care această declarație face parte integrantă, declar pe propria răspundere următoarele:A. Valoarea maximă eligibilă a proiectului, calculată în conformitate cu precizările din secțiunea 2.5 din ghidul specific, este, astfel cum reiese din următorul calcul Valoarea maximă eligibilă a proiectului = (aria desfășurată de .... mp x cost unitar pentru lucrări de renovare moderată)B. Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie pentru încălzire de ......% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepția clădirilor cu valoare arhitecturală deosebită stabilite prin documentațiile de urbanism, clădirilor din zone construite protejate aprobate conform legii)C. Intervențiile propuse pentru clădire conduc la reduceri ale consumului de energie primară de ...% și ale emisiilor de CO2 de ...%, în comparație cu starea de pre-renovare.D. Prin proiect se propune instalarea a .... stații de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per stație (corespunzătoare unei arii desfășurate renovate de mp).E. În situația în care proiectul este eligibil, după verificarea conformității administrative și a eligibilității cererii de finanțare, și se încheie contractul de finanțare, implementarea proiectului și transmiterea documentelor justificative se încadrează în termenele menționate în ghidul specific, la secțiunea 6.F. Proiectul respectă obligațiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), inclusiv cele din articolul 17 ("Prejudicierea în mod semnificativ a obiectivelor de mediu") din Regulamentul privind taxonomia, stabilite pentru fiecare obiectiv de mediu.G. Se va asigura durabilitatea investiției și arhivarea și accesul la documente timp de 5 ani de la data plății soldului sau, în absența unei astfel de plăți, de la data efectuării ultimei raportări. Această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanțării este mai mică sau egală cu 60.000 euro sau stabilită potrivit prevederilor normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă.
  Semnătura:
  Nume, prenume
  Semnătura reprezentantului legal al solicitantului
  Data:
  zz/ll/aaaa
   +  Model D
  Declarație privind eligibilitatea TVA
  aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul
  proiectului propus spre finanțare
  Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului.A. Datele de identificare a persoanei juridice Codul de identificare: [CIF] Denumirea: [Denumirea solicitantului] Domiciliul fiscal: [Județul, Localitatea, Strada, Ap., Codul poștal, Sectorul, Telefon, Fax, Email]B. Datele de identificare a proiectuluiTitlul proiectului: [Titlu] Data depunerii proiectului: [Data]C. [Denumirea și statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanțare pentru proiectul menționat mai sus, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că sunt: [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscalD. [Denumirea și statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanțare pentru proiectul menționat mai sus, declar că pentru achizițiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă potrivit .........................
  Nr. Crt.Obiectul achizițieiScopul achiziției/Activitatea prevăzută în cadrul proiectului^1
  1.[Obiectul achiziției][Detalii]
  2.[Obiectul achiziției][Detalii]
  [Numele și funcția reprezentantului legal al solicitantului] ^1 Atenție! Se va completa cu aceleași informații corespunzătoare din cererea de finanțare.
   +  Model E
  Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în
  implementarea proiectului pentru Solicitant individual sau Lider de parteneriat
  Subsemnatul ..............., CNP ...............,posesor al CI seria ... nr. ........, eliberată de ........, în calitate de reprezentant legal al (completați cu denumirea organizației solicitante), Solicitant de finanțare/solicitant individual sau solicitant de finanțare (parteneriat) - lider de parteneriat și membru în cadrul parteneriatului pentru proiectul (completați cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanțare, din care această declarație face parte integrantă,Declar că activitățile/lucrările realizate în cadrul proiectului care contribuie la unul dintre cele șase obiective de mediu sunt considerate conforme cu principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu aduce prejudicii semnificative" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01). ■ Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, principiul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 ("Regulamentul privind taxonomia"), conform căruia noțiunea de "prejudiciere în mod semnificativ" pentru cele șase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se definește astfel: ■ 1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES); ■ 2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor; ■ 3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine; ■ 4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului; ■ 5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol; ■ 6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. Referitor la obiectivul de mediu 3. - Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine și obiectivul de mediu 6. - Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor, se consideră că activitățile/lucrările de renovare energetică au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestor obiective de mediu, ținând seama atât de efectele directe, cât și de cele primare indirecte pe întreaga durată a ciclului de viață. Referitor la obiectivul de mediu 6. - Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor, se consideră că prin proiect se va asigura că instalarea stații de încărcare pentru vehiculele electric trebuie să fie în afara sau în apropierea zonelor sensibile din punctul de vedere al biodiversității (rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone protejate etc). Se verifică corelarea cu pct. 21 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH. Referitor la lucrările de creștere a eficienței energetice, pentru a realiza o evaluare de fond conform principiului DNSH în ceea ce privește obiectivele de mediu 1, 2, 4 și 5, sunt prezentate măsurile care trebuie să respecte principiul DNSH pentru a indica faptul că obiectivul de mediu specific nu face obiectul prejudicierii în mod semnificativ. Solicitantul își asumă preluarea principiilor "Do No Significant Harm" (DNSH) atât în procesul de elaborare a proiectelor fazele SF/DALI, DTAC și PTh, cât și monitorizarea și justificarea implementării acestor principii în timpul execuției. În cadrul procedurilor de achiziție pentru proiectare fazele SF/DALI, DTAC, PTh, beneficiarul își asumă să includă în caietele de sarcini și tema de proiectare obligativitatea proiectantului de a trata, corespunzător și în concordanță cu obiectivele de mediu menționate anterior, modalitățile și sarcinile pentru execuția lucrărilor. În cadrul procedurilor de achiziție pentru execuția lucrărilor, beneficiarul își asumă includerea în caietele de sarcini obligativitatea respectării măsurilor descrise în proiectul de autorizare a construcțiilor, respectiv de execuție în ceea ce privește respectarea principiilor DNSH. Totodată, MDLPA va condiționa plățile efectuate către beneficiari de prezentarea următoarelor documente în faza de execuție: → Situație de lucrări cu defalcarea următoare (unde este cazul):– Cantitate de materiale desființate mc/mp– Cantitate de materiale reutilizate mc/mp– Cantitate de materiale reciclate mc/mp– Cantitate de deșeuri mc/mp → Certificare de către firma de gestiune deșeuri cu cantitatea de deșeuri preluate, din care se specifică cantitatea de deșeuri incinerate → Declarații de performanță pentru produsele pentru construcții, întocmite de producători, sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcții care fac obiectul unei specificații tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcții (dacă sunt utilizate produse pentru construcții pentru care nu există specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice nearmonizate) → Fișă cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830) → Fișe tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale clădirii - dovada consumului redus de energie, respectiv posibilitatea utilizării energiei regenerabile, declarațiile de conformitate → Fișe tehnice ale utilajelor utilizate - măsuri de reducerea poluării(i) Referitor la Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbărilor climatice Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES) Renovarea energetică a clădirilor existente are o influență global pozitivă asupra obiectivelor de mediu, fiind în conformitate totală cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbărilor climatice, conducând la reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și la creșterea eficienței energetice, cu respectarea criteriilor de eficiență energetică, din anexa la Regulamentul privind Mecanismul de Redresare și Reziliență, cu un coeficient al schimbărilor climatice de 100 %. Investițiile realizate au scopul de a reduce consumul de energie, de a crește eficiența energetică, conducând la o îmbunătățire substanțială a performanței energetice a clădirilor în cauză, respectiv creșterea eficienței energetice a sistemelor tehnice, astfel:– reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 50% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepția clădirilor cu valoare arhitecturală deosebită stabilite prin documentațiile de urbanism, clădirilor din zone construite protejate aprobate conform legii).– reducerea consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, situată în intervalul 30% - 60% pentru proiectele de renovare energetică moderată, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare energetică aprofundată, în comparație cu starea de pre-renovare. În cazul în care intervenția se încadrează într-o investiție pentru care nu se preconizează nicio contribuție substanțială la acest obiectiv de mediu, cerințele DNSH care trebuie îndeplinite sunt următoarele:– clădirea nu este utilizată pentru extracția, depozitarea, transportul sau producția de combustibili fosili (pct. 1 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH).Intervențiile demonstrează o reducere semnificativă a emisiilor de CO2, prin următoarele verificări:  +  Elemente de verificare înainte de începerea execuției lucrărilor de renovare energetică– certificat de performanță energetică– raportul de audit energetic cu măsuri propuse de renovare, necesare pentru atingerea indicatorilor de eficiență energetică prevăzuți prin proiect, respectiv valorile indicatorilor de eficiență energetică prevăzuți a se obține după renovare– prevederi în caietele de sarcini pentru elaborarea documentației tehnico-economice și proiectului tehnic (descrierea modalității de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră atât pe parcursul execuției cât și în conformarea clădirii)Se verifică corelarea cu pct. 2 * 5, 15, 16, 17, 22, 23 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.  +  Elemente de verificare după finalizarea execuției lucrărilor de renovare energetică– certificat de performanță energetică la finalizarea lucrărilor Se verifică corelarea cu pct. 24 * 25 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.(ii) Referitor la Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbările climatice Proiectul nu conduce la creșterea efectului negativ al climatului actual și viitor asupra măsurii în sine, persoanelor, naturii sau asupra clădirilor. Pentru adaptarea clădirilor la schimbările climatice generate de valuri de căldură, prin proiect se asigură obligația optimizării sistemelor tehnice din clădirile renovate pentru a oferi confort termic ocupanților chiar și în temperaturile extreme respective. Prin proiect sunt prevăzute condițiile de mediu adecvate precum și condițiile privind funcționarea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice (care are loc în exterior), prin asigurarea rezistenței echipamentelor și funcționării acestora la manifestările schimbărilor climatice și la alte dezastre naturale. Intervențiile demonstrează că nu există influențe negative majore în ceea ce privește acestui obiectiv de mediu asupra activității în sine sau asupra oamenilor, naturii sau activelor, fiind preconizată îmbunătățirea fondului construit pe durată a ciclului de viață, prin următoarele verificări: Elemente de verificare înainte de începerea execuției lucrărilor de renovare energetică– certificat de performanță energetică– raportul de audit energetic cu măsuri propuse de renovare, necesare pentru atingerea indicatorilor de eficiență energetică prevăzuți prin proiect, respectiv valorile indicatorilor de eficiență energetică prevăzuți a se obține după renovare– prevederi în caietele de sarcini pentru elaborarea documentației tehnico-economice și proiectului tehnic (descrierea modalității de reducere a folosirii combustibililor fosili și a consumului de energie, descrierea modalităților de eficientizare energetică și utilizarea resurselor regenerabile atât pe parcursul execuției lucrărilor, cât și ulterior recepționării clădirii) Se verifică corelarea cu pct. 1÷5, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH. Elemente de verificare după finalizarea execuției lucrărilor de renovare energetică– certificat de performanță energetică la finalizarea lucrărilor Se verifică corelarea cu pct. 24÷25 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.(iii) Referitor la Obiectivul de mediu 4. Tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului în ceea ce privește economia circulară. Prin proiect se va asigura că cel puțin 70% (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări (cu excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. Prin proiect se va asigura limitarea generării de deșeuri în activitățile de construcție și demolări, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări și luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile și folosind demolarea selectivă pentru a permite îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor periculoase și pentru a facilita reutilizarea și reciclare de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile din construcții și demolări. Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se stabilesc specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare. În special, operatorii vor limita generarea de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. Prin proiect se prevede ca tehnicile de construcție sprijină circularitatea, astfel încât să fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile și demontabile. Intervențiile demonstrează că nu vor cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului în ceea ce privește economia circulară: Elemente de verificare înainte de începerea execuției lucrărilor de renovare energetică– asumarea solicitantului privind realizarea acestor măsuri (a se vedea pct. 20 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH).– prevederi în caietele de sarcini pentru elaborarea documentației tehnico-economice și proiectului tehnic (descrierea gestionării deșeurilor, inclusiv a categoriilor care necesită incinerare - deșeuri din construcție, deșeuri rezultate din ambalaje materiale etc.), descrierea materialelor de construcție propuse a fi utilizate, acestea obligatoriu fiind din categoria materialelor prietenoase cu mediul, echipamente pentru energie regenerabilă, descrierea modalității de reutilizare a materialelor desființate) Elemente de verificare după finalizarea execuției lucrărilor de renovare energetică– document din care să reiasă tipurile de deșeuri generate din activitățile/lucrările executate și cantitatea acestora;– listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări, listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice– contract încheiat cu operator economic care colectează și/sau transportă deșeuri sau care desfășoară operațiuni de valorificare a deșeurilor. Se verifică corelarea cu pct. 27÷30 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.(iv) Referitor la Obiectivul de mediu 5. Prevenirea și controlul poluării Proiectul nu va conduce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol. Nivelul de creștere a performanței energetice a clădirii impus prin proiect va conduce la reduceri semnificative ale emisiilor în aer și la o îmbunătățire a sănătății publice. Prin proiect se vor asigura măsuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizării de materiale de construcție ce conțin substanțe poluante, precum formaldehida din placaj și substanțele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcție. Prin proiect se va asigura că materialele de construcție și componentele utilizate nu conțin azbest și nici substanțe identificate pe baza listei substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Prin proiect se va asigura că materialele de construcție și componentele utilizate, care pot intra în contact cu ocupanții, emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe m3 de material sau componentă și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe m3 de material sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 16516 și ISO 16000-3 sau cu alte condiții de testare standardizate și metode de determinare comparabile. Prin proiect se recomandă utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare. Prin proiect se recomandă utilizarea materialelor cu conținut scăzut de carbon, prin folosirea materialelor disponibile cât mai aproape de locul construcției și a celor al căror proces de producție este cât se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avută în vedere utilizarea produselor de construcții non-toxice, reciclabile și biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul. Intervențiile demonstrează că nu conduc la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol, prin următoarele verificări: Elemente de verificare înainte de începerea execuției lucrărilor de renovare energetică– asumarea solicitantului privind realizarea acestor măsuri (lista de verificare a aplicării DNSH din Declarație - Model H)– prevederi în caietele de sarcini pentru elaborarea documentației tehnico-economice și proiectului tehnic (descrierea modalității de reducerea poluării în cadrul organizării de șantier, inclusiv utilajele folosite și transportul materialelor, descrierea modalității de reducere a poluării pe toată durata de existență a clădirii) Se verifică corelarea cu pct. 6 * 14 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH. Elemente de verificare după finalizarea execuției lucrărilor de renovare energetică– declarații de performanță pentru produsele pentru construcții, întocmite de producători, sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcții care fac obiectul unei specificații tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcții (dacă sunt utilizate produse pentru construcții pentru care nu există specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice nearmonizate;– specificații tehnice echipamente (sisteme tehnice ale clădirii: sisteme de climatizare și/sau ventilare mecanică, iluminat) Se verifică corelarea cu pct. 26 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.
  Data:Semnătura:
  Nume, prenume
  Semnătura reprezentantului legal al solicitantului
   +  Model F Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal Pentru cererea de finanțare cu titlul (completați cu titlul complet al cererii de finanțare) din care această declarație face parte integrantă, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, apelul de proiecte .................. (Această declarație se completează de către reprezentantul legal al solicitantului). Se semnează conform secțiunii 5.3 din ghidul specific).
  CONSIMȚĂMÂNT
  Subsemnatul/Subsemnata ..................., CNP ................, posesor/posesoare a ...... CI ............ seria ...... nr. .........., domiciliat/ă în ................., e-mail ................., telefon ............. în calitate de persoană fizică și reprezentant legal* al: .......................... (se vor completa denumirea, CUI/CIF și adresa sediului social al solicitantului) declar prin prezenta că sunt de acord ca Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) să fie autorizat prin compartimentele de specialitate responsabile cu verificarea și contractarea cererii de finanțare cu titlul .............., depusă în cadrul apelului de proiecte .............., săproceseze datele mele personale/ale instituției pe care o reprezint, în cadrul activității de evaluare, selecție și contractare, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente. De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menționat, cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv dreptul MDLPA/MIPE/AA/DNA/DLAF și a altor instituții implicate în sistemul de control și/sau audit al fondurilor aferente PNRR de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc în procesul de verificare și contractare a cererii de finanțare cu titlul ............... Declar că am luat cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la acces la date, dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informații este sistemul electronic și/sau adresa de email .............,și/sau fax ................ Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ. NUME ȘI PRENUME ................ DATA ........... SEMNĂTURA ................
   +  Model G
  Situații particulare aplicabile
  1. Modificarea tipului de proprietar/destinației apartamentelor în perioada de verificare și contractare a cererii de finanțare, respectiv în perioada de implementare a acestora:a. În situația în care apar modificări ale tipului de proprietar/de destinație a apartamentelor în perioada de pregătire a proiectelor, este responsabilitatea directă a solicitantului să verifice la momentul depunerii cererii de finanțare dacă modificările respective afectează sau nu condițiile de eligibilitate (ex. respectarea proporției de 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente care trebuie să fie de acord cu înscrierea în program în cazul asociațiilor de proprietari sau în totalitate, în cazul proprietarilor care nu sunt constituiți în asociație de proprietari; existența acordurilor aferente apartamentelor cu destinație locuință -aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice-, existența acordurilor aferente apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință -aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice etc.);b. Solicitantul va notifica asociațiile de proprietari/proprietarii ca, în situația în care apar modificări ale tipului de proprietar/de destinație a apartamentelor în etapa de verificare sau contractare a proiectelor, acestea trebuie declarate de Asociația de Proprietari/proprietari. Solicitantul va verifica dacă modificările respective afectează sau nu condițiile de eligibilitate (ex. respectarea proporției de 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente care trebuie să fie de acord cu solicitarea finanțării în cadrul programului, în cazul asociațiilor de proprietari sau în totalitate, în cazul proprietarilor care nu sunt constituiți în asociație de proprietari; existența acordurilor aferente apartamentelor cu destinație locuință - aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice, existența acordurilor aferente apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință -aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice etc.) și va notifica MDLPA asupra acestor modificări, inclusiv prin menționarea dacă rămân respectate sau nu toate condițiile impuse prin Ghidul specific.2. Pentru blocurile care au șarpante construite fără autorizație de construire, se poate proceda la:a. Includerea în proiect a intervențiilor la șarpante (inclusiv lucrări de termoizolare a planșeului peste ultimul nivel), cu condiția intrării în legalitate a șarpantelor neautorizate, nu mai târziu de data recepției la terminarea lucrărilor. Beneficiarul va verifica și va notifica MDLPA, nu mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data recepției la terminarea lucrărilor, în legătură cu finalizarea documentelor de intrare în legalitate a șarpantelor neautorizate cel mai târziu la termenul aplicabil mai sus menționat, sancțiunea în cazul neîndeplinirii obligației fiind rezilierea contractului de finanțare. Cheltuielile aferente intrării în legalitate nu se vor include în proiect (nici în categoria cheltuielilor neeligibile). Solicitantul va declara că procesul de intrare în legalitate a șarpantei/șarpantelor neautorizate va avea loc în condițiile legii, până cel mai târziu la data recepției la terminarea lucrărilor. Aspectele vor fi incluse în Declarația Solicitantului privind cerințele menționate în secțiunea 2.6 din Ghidul specific).b. Includerea în proiect a intervențiilor la șarpante (inclusiv lucrări de termoizolare a planșeului peste ultimul nivel) fără intrarea în legalitate a șarpantelor neautorizate, cu condiția încadrării respectivelor cheltuieli în categoria cheltuielilor neeligibile.c. Demolarea șarpantelor executate fără autorizație de construire, nu mai târziu de data recepției la terminarea lucrărilor, cu toate implicațiile de rigoare asupra documentației elaborate și asupra indicatorilor de performanță energetică. Beneficiarul va verifica și va notifica MDLPA, nu mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data recepției la terminarea lucrărilor, în legătură cu finalizarea lucrărilor de demolare a șarpantelor neautorizate cel mai târziu la termenul aplicabil mai sus menționat, sancțiunea în cazul neîndeplinirii obligației fiind rezilierea contractului de finanțare. Cheltuielile aferente demolării nu se vor include în proiect (nici în categoria cheltuielilor neeligibile). Solicitantul va declara că procesul de demolare a șarpantei/șarpantelor neautorizate va avea loc în condițiile legii, până cel mai târziu la data recepției la terminarea lucrărilor. Aspectele vor fi incluse în Declarația Solicitantului privind cerințele menționate în secțiunea 2.6 din Ghidul specific.3. Blocurile care au părți dintr-o scară de bloc deja reabilitate (de exemplu, doar prin izolarea termică (parțială) a părții opace a fațadelor, înlocuirea tâmplăriei exterioare, închiderea balcoanelor/logiilor)- situații:a. Lucrări executate CU autorizație de construire (ex. închiderea balcoanelor) sau realizate ulterior construirii blocului, dar care NU NECESITĂ autorizare (ex. înlocuirea tâmplăriei exterioare), care SUNT CONFORME cu soluția tehnică a proiectului (conform avizului proiectantului^1 care a pregătit documentația tehnico-economică în vederea solicitării de finanțare prin PNRR) și care se păstrează, conform soluției tehnice a proiectului. În proiectul propus spre finanțare se vor include doar măsuri/lucrări complementare de creștere a eficienței energetice. ^1 A se vedea Centralizatorul situațiilor descrise la punctele 2, 3 și 4 din Anexa la cererea de finanțare Model G - Situații particulare aplicabile, inclusiv Avizul/Declarația proiectantului privind conformitatea/neconformitatea lucrărilor cu soluția tehnică a proiectului (Model I din anexa la Ghidul specific). Costurile aferente acelor lucrări se identifică și se elimină din bugetul proiectului.b. Lucrări executate CU autorizație de construire (ex. închiderea balcoanelor) sau realizate ulterior construirii blocului, dar care NU NECESITĂ autorizare (ex. înlocuirea tâmplăriei exterioare), care NU SUNT CONFORME cu soluția tehnică a proiectului (conform declarației proiectantului^2 care a pregătit documentația tehnico-economică în vederea solicitării de finanțare prin PNRR) și care urmează a fi demolate/înlocuite în cadrul proiectului, conform soluției tehnice a proiectului. ^2 Idem 2c. Lucrări executate FĂRĂ autorizație de construire, dar care necesitau obținerea autorizației de construire (de exemplu, izolarea termică parțială a părții opace a fațadelor, închiderea balcoanelor), însă lucrările respective SUNT CONFORME cu soluția tehnică a proiectului (în acest sens existând avizul proiectantului^3 care a pregătit documentația tehnico-economică în vederea solicitării de finanțare prin PNRR) se poate continua procesul de pregătire, evaluare și selecție dacă în proiectul propus spre finanțare au fost incluse alte lucrări/măsuri complementare de creștere a eficienței energetice, conform Ghidului Specific (de exemplu, izolarea parțială a părții opace a fațadelor etc.). ^3 Idem 2 Costurile aferente acelor lucrări se identifică și se elimină din bugetul proiectului.d. Lucrări executate FĂRĂ autorizație de construire, dar care necesitau obținerea autorizației de construire, care NU SUNT CONFORME cu soluția tehnică a proiectului (conform declarației proiectantului^4 care a pregătit documentația tehnico-economică în vederea solicitării de finanțare prin PNRR) și care urmează a fi demolate, se poate continua procesul de pregătire, evaluare și selecție, cu condiția demolării lucrărilor în discuție nu mai târziu de data recepției la terminarea lucrărilor. ^4 Idem 2 Beneficiarul va verifica și va notifica MDLPA, nu mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data recepției la terminarea lucrărilor, în legătură cu finalizarea lucrărilor de demolare a lucrărilor neautorizate cel mai târziu la termenul aplicabil mai sus menționat, sancțiunea în cazul neîndeplinirii obligației fiind rezilierea contractului de finanțare. Cheltuielile aferente demolării nu se vor include în proiect (nici în categoria cheltuielilor neeligibile). Solicitantul va declara că procesul de demolare a lucrărilor de către Asociația/iile de proprietari va avea loc în condițiile legii, până cel mai târziu la data recepției la terminarea lucrărilor. Aspectele vor fi incluse în Declarația Solicitantului privind cerințele menționate în secțiunea 2.6 din Ghidul specific.4. Pentru blocurile care au extinderi (inclusiv extinderi de balcoane/logii). construite ulterior execuției blocului, fără autorizație de construire, se poate proceda la:a. Includerea activității de reabilitare a acestor extinderi (inclusiv balcoane/logii) în cadrul proiectului cu condiția intrării în legalitate a spațiilor executate ulterior construcției și neautorizate nu mai târziu de data recepției la terminarea lucrărilor. Beneficiarul va verifica și va notifica MDLPA, nu mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data recepției la terminarea lucrărilor, în legătură cu finalizarea documentelor de intrare în legalitate a acestor extinderi (inclusiv balcoane/logii) neautorizate cel mai târziu la termenul aplicabil mai sus menționat, sancțiunea în cazul neîndeplinirii obligației fiind rezilierea contractului de finanțare. Cheltuielile aferente intrării în legalitate nu se vor include în proiect (nici în categoria cheltuielilor neeligibile). Solicitantul va declara că procesul de intrare în legalitate a acestor extinderi (inclusiv extinderi de balcoane/logii) va avea loc în condițiile legii, până cel mai târziu la data recepției la terminarea lucrărilor. Aspectele vor fi incluse în Declarația Solicitantului privind cerințele menționate în secțiunea 2.6 din Ghidul specific.b. Includerea activității de reabilitare a acestor extinderi (inclusiv extinderi de balcoane/logii) în cadrul proiectului fără intrarea în legalitate a extinderilor neautorizate, cu condiția încadrării respectivelor cheltuieli în categoria cheltuielilor neeligibile.c. Demolarea extinderilor (inclusiv extinderi de balcoane/logii) executate fără autorizație de construire nu mai târziu de data recepției la terminarea lucrărilor. Beneficiarul va verifica și va notifica MDLPA, nu mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data recepției la terminarea lucrărilor, în legătură cu finalizarea lucrărilor de demolare a acestor extinderi (inclusiv extinderi de balcoane/logii) neautorizate cel mai târziu la termenul aplicabil mai sus menționat, sancțiunea în cazul neîndeplinirii obligației fiind rezilierea contractului de finanțare. Cheltuielile aferente demolării nu se vor include în proiect (nici în categoria cheltuielilor neeligibile). Solicitantul va declara că procesul de demolare a acestor extinderi (inclusiv extinderi de balcoane/logii) va avea loc în condițiile legii. până cel mai târziu la data recepției la terminarea lucrărilor. Aspectele vor fi incluse în Declarația Solicitantului privind cerințele menționate în secțiunea 2.6 din Ghidul specific.5. (dacă e cazul) Pentru prezentarea situației centralizatoare privind lucrările executate ulterior construcției blocului, în conformitate cu punctele 2, 3 și 4 de mai sus, proiectantul care a pregătit documentația tehnico-economică în vederea solicitării de finanțare prin PNRR, va completa Centralizatorul situațiilor descrise la punctele 2, 3 și 4 din Anexa Model G, inclusiv Avizul/Declarația proiectantului privind conformitatea/neconformitatea lucrărilor cu soluția tehnică a proiectului (Model I din Anexa la Ghidul specific).
   +  Model H
  Declarația Solicitantului privind cerințele menționate în secțiunea
  2.6 din Ghidul specific pentru blocul de locuințe ...................
  (Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului pentru fiecare bloc (componentă) din cadrul cererii de finanțare) Subsemnatul ..............., CNP ..........., posesor al CI seria ..... nr. ........, eliberată de ............., în calitate de reprezentant legal (funcție) al ............... (completați cu denumirea organizației solicitante), referitor la Cererea de finanțare cu titlul .................., din care această declarație face parte integrantă, Planului Național de Redresare și Reziliență, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, apelul de proiecte ..................., cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că: (Din prezenta declarație se vor elimina punctele care prezintă mențiunea "dacă este cazul" și care nu fac obiectul proiectului)A. Blocul propus în prezenta cerere de finanțare este blocul de locuințe .............. (adresa exactă), reprezentat de asociația/asociațiile de proprietari ............. (denumire).B. Solicitantul a încheiat un contract de mandat cu asociația/asociațiile de proprietari/proprietarii pentru depunerea și derularea proiectului, inclusiv, dacă e cazul, acte adiționale aferente acestuia.C. Asociația/Asociațiile de proprietari/proprietarii a/au pus la dispoziția Solicitantului Hotărârea/ Hotărârile Adunării Generale a Asociației de Proprietari/Hotărârea proprietarilor, prin care se aprobă solicitarea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, apelul de proiecte .................., în condițiile Ghidului specific.D. Hotărârea/Hotărârile Adunării Generale a Asociației de Proprietari/Hotărârea proprietarilor conține/conțin informațiile minime menționate în Ghidul specific, secțiunea 2.6.E. Asociația/Asociațiile de proprietari/proprietarii a/au pus la dispoziția Solicitantului Tabelul cu toți proprietarii din bloc (conform secțiunii 2.6 din Ghidul specific), din care rezultă obligatoriu:– acordul din partea a 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente (în cazul asociațiilor de proprietari) și acordul scris al tuturor proprietarilor (în cazul în care aceștia nu sunt constituiți în asociație de proprietari) privind solicitarea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, apelul de proiecte .................., și pentru lucrările de intervenție propuse prin documentația tehnico-economică.– acordul a 100% din proprietarii apartamentelor/spațiilor care se încadrează în situațiile prevăzute la punctele 3) și 4), secțiunea 2.6, din Ghidul specific.F. (dacă este cazul) În situația în care blocul are șarpantă construită fără autorizație de construire1. (dacă este cazul) pentru care soluția tehnică prevede includerea în proiect a intervențiilor la șarpantă, în conformitate cu prevederile pct. 2, lit. a., din Anexa Model G - Situații particulare aplicabile, aferentă Ghidului specific, ■ Declar că procesul de intrare în legalitate a șarpantei/șarpantelor neautorizate va avea loc în condițiile legii, până cel mai târziu la data recepției la terminarea lucrărilor.2. (dacă este cazul) pentru care soluția tehnică prevede demolarea șarpantei, în conformitate cu prevederile pct. 2, lit. c., din Anexa Model G - Situații particulare aplicabile, aferentă Ghidului specific, ■ Declar că procesul de demolare a șarpantei/șarpantelor neautorizate va avea loc în condițiile legii, până cel mai târziu la data recepției la terminarea lucrărilor.G. (dacă este cazul) În situația în care blocul are părți dintr-o scară de bloc deja reabilitate (dacă este cazul) pentru care soluția tehnică prevede demolarea lucrărilor executate FĂRĂ autorizație de construire, dar care necesitau obținerea autorizației de construire, care NU SUNT CONFORME cu soluția tehnică a proiectului, în concordanță cu prevederile pct. 3, lit. d., din Anexa Model G - Situații particulare aplicabile, aferentă Ghidului specific ■ Declar că procesul de demolare a lucrărilor neautorizate, neconforme cu soluția tehnică a proiectului, va avea loc în condițiile legii, până cel mai târziu la data recepției la terminarea lucrărilor.H. (dacă este cazul) În situația în care blocul are extinderi (inclusiv extinderi de balcoane/logii), construite ulterior execuției blocului, fără autorizație de construire,1. (dacă este cazul) pentru care soluția tehnică prevede includerea activității de reabilitare a acestor extinderi (inclusiv extinderi de balcoane/logii) în cadrul proiectului, în conformitate cu prevederile pct. 4, lit. a, din Anexa Model G - Situații particulare aplicabile, aferentă Ghidului specific ■ Declar că procesul de intrare în legalitate a acestor extinderi (inclusiv extinderi de balcoane/logii), construite ulterior execuției blocului și neautorizate, va avea loc în condițiile legii, până cel mai târziu la data recepției la terminarea lucrărilor.2. (dacă este cazul) pentru care soluția tehnică prevede demolarea acestor extinderi, în conformitate cu prevederile pct. 4, lit. c., din Anexa Model G - Situații particulare aplicabile, aferentă Ghidului specific ■ Declar ca procesul de demolare a extinderilor (inclusiv extinderi de balcoane/logii), construite ulterior execuției blocului și neautorizate, va avea loc în condițiile legii, până cel mai târziu la data recepției la terminarea lucrărilor. Subsemnatul ............ confirm că informațiile din această declarație sunt corelate cu informațiile din Centralizatorul situațiilor descrise la punctele 2, 3 și 4 din Anexa Model G - Situații particulare aplicabile, inclusiv Avizul/Declarația proiectantului privind conformitatea/neconformitatea lucrărilor cu soluția tehnică a proiectului (Model I). (dacă este cazul) Subsemnatul ................. mă oblig să notific MDLPA (inclusiv prin prezentarea documentelor doveditoare în acest sens), nu mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data recepției la terminarea lucrărilor, privind respectarea tuturor celor asumate la punctele F, G, H (după caz) din cadrul prezentei declarații, sancțiunea în cazul neîndeplinirii obligației fiind rezilierea contractului de finanțare.
  Semnătura:
  Nume, prenume
  Semnătura reprezentantului legal al solicitantului
  Data:
  zz/ll/aaaa
   +  Model I
  Centralizatorul situațiilor descrise la punctele 2, 3 și 4 din Anexa la
  ghid Model G - Situații particulare aplicabile,
  inclusiv Avizul/Declarația proiectantului
  privind conformitatea/neconformitatea lucrărilor cu soluția
  tehnică a proiectului pentru blocul de locuințe ..................
  (Acest model se va completa de proiectant pentru fiecare bloc (componentă) din cadrul cererii de finanțare) Referitor la proiectul nr. ... (nr. proiect DALI/PT), aferent blocului ... (se va completa denumirea și/sau adresa blocului conform celor declarate în cererea de finanțare): Subsemnatul ..............(denumire proiectant, inclusiv datele identificare ale acestuia), în calitate de proiectant în cadrul ........(se va completa cu denumirea firmei de proiectare), contractat pentru întocmirea documentației tehnico-economice - faza ... (se va completa denumirea fazei de proiectare- de ex. faza DALI sau faza PT), în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul PNRR, AXA 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3- RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, declar următoarele: În conformitate cu prevederile punctului 4, din cadrul Anexei Model G - Situații particulare aplicabile la Ghidul specific, conformitatea/neconformitatea lucrărilor cu soluția tehnică a proiectului este prezentată în tabelul de mai jos, coloana nr (3). Totodată, în conformitate cu prevederile punctelor 2 și 4 din cadrul Anexei Model G - Situații particulare aplicabile la Ghidul specific, decizia de păstrare a lucrărilor este prezentată în tabelul de mai jos, coloanele nr. (4) și (5), iar decizia de demolare/demolare și înlocuire a lucrărilor este prezentată în tabelul de mai jos, coloana nr. (6).
  Nr.crt.Tip lucrare executatăLegalitatea lucrărilor^1Avizul de conformitate al proiectantului cu soluția tehnică a proiectuluisau, după caz,Declarația de neconformitate a proiectantului cu soluția tehnică a proiectului^2Decizia de păstrare a lucrărilorDecizia de păstrare a lucrărilorcu includerea cheltuielilor aferente în categoria cheltuielilor neeligibileDecizia de demolare a lucrărilorLegătura cu prevederile Anexei Model G la Ghidul specific
  01234567
  1ÎnlocuiretâmplărieexterioarăLucrări executate prin construcția blocului/Lucrări realizate ulterior construirii blocului, dar care NU NECESITĂ autorizareLucrări avizate ca fiind CONFORME cu soluția tehnică a proiectului:NUMĂRUL TOTAL de apartamente care se regăsesc în această situație ..."DA"(nu este cazul)(nu este cazul)Punctul 3, litera a
  Lucrări declarate ca fiind NECONFORME cu soluția tehnică a proiectului:NUMĂRUL TOTAL de apartamente care se regăsesc în această situație ...(nu este cazul)(nu este cazul)"DA"(Cheltuielile aferente demolării lucrărilor sunt incluse în categoria cheltuielilor eligibile)Punctul 3, litera b
  2Izolarea termică (parțială) a părții opace a fațadelorLucrări executate CU ACLucrări avizate ca fiind CONFORME cu soluția tehnică a proiectului:Descrierea localizării (Spațiu comun)"DA"(nu este cazul)(nu este cazul)Punctul 3, litera a.
  Lucrări declarate ca fiind NECONFORME cu soluția tehnică a proiectului:Descrierea localizării (Spațiu comun)(nu este cazul)(nu este cazul)"DA"(Cheltuielile aferente demolării sunt incluse în categoria cheltuielilor eligibile)Punctul 3, litera b
  Lucrări executate FĂRĂ ACLucrări avizate ca fiind CONFORME cu soluția tehnică a proiectului:Descrierea localizării (Spațiu comun)"DA"(nu este cazul)(nu este cazul)Punctul 3, litera c
  Lucrări declarate ca fiind NECONFORME cu soluția tehnică a proiectului:Descrierea localizării (Spațiu comun)(nu este cazul)(nu este cazul)"DA"(Cheltuielile aferente demolării sunt suportate de proprietari, nefiind incluse în proiect)Punctul 3, litera d
  3.Închidereabalcoanelor/logiilorLucrări executate CU ACLucrări avizate ca fiind CONFORME cu soluția tehnică a proiectului:NUMĂRUL TOTAL de apartamente care se regăsesc în această situație ..."DA"(nu este cazul)(nu este cazul)Punctul 3, litera a.
  Lucrări declarate ca fiind NECONFORME cu soluția tehnică a proiectului:NUMĂRUL TOTAL de apartamente care se regăsesc în această situație ...(nu este cazul)(nu este cazul)"DA"(Cheltuielile aferente demolării sunt incluse în categoria cheltuielilor eligibile)Punctul 3, litera b
  Lucrări executate FĂRĂ ACLucrări avizate ca fiind CONFORME cu soluția tehnică a proiectului:NUMĂRUL TOTAL de apartamente care se regăsesc în această situație ..."DA"(nu este cazul)(nu este cazul)Punctul 3, litera c
  Lucrări declarate ca fiind NECONFORME cu soluția tehnică a proiectului: apartamentele nr. ...(se indică în mod concret apartamentele care se regăsesc în această situație)(nu este cazul)(nu este cazul)"DA"(Cheltuielile aferentePunctul 3, litera d
  demolării sunt suportate de proprietari, nefiind incluse in proiect)
  4.Extinderi,(inclusivextinderidebalcoane/logii)Lucrări executate CU AC(nu este cazul)"DA", AC nr. , cuindicarea apartamentelor care se regăsesc în această situație(nu este cazul)(nu este cazul)
  Lucrări executate FĂRĂ AC (I)(nu este cazul)"DA" pentru apartamentele nr. ...(se indică în mod concret apartamentele care se regăsesc în această situație)(Cheltuielile aferente intrării în legalitate sunt suportate de proprietari, nefiind incluse in proiect)(nu este cazul)(nu este cazul)Punctul 4, litera a
  Lucrări executate FĂRĂ AC (II)(nu este cazul)(nu este cazul)"DA" pentru apartamentele nr. ...(se indică în mod concret apartamentele care se regăsesc în această situație)(cheltuielile aferente se încadrează in categoria cheltuielilor neeligibile)Punctul 4, litera b
  Lucrări executate FĂRĂ AC (III)(nu este cazul)(nu este cazul)(nu este cazul)"DA" pentru apartamentele(se indică în mod concret apartamentele care se regăsesc în această situație)(Cheltuielile aferente demolării sunt suportate de proprietari, nefiind incluse în proiectPunctul 4, litera c
  5.ȘarpanteLucrări executate CU AC sau din construcția blocului(nu este cazul)"DA", AC nr. ........./din construcția blocului(nu este cazul)(nu este cazul)-
  Lucrări executate fără AC (I)(nu este cazul)"DA", dacă e cazul cu specificarea numărului șarpantelor parțiale (Descrierea localizării- spațiu comun)Cheltuielile aferente intrării în legalitate sunt suportate de proprietari, nefiind incluse în poriect)(nu este cazul)(nu este cazul)Punctul 2, litera a
  Lucrări executate FĂRĂ AC (II)(nu este cazul)(nu este cazul)"DA", dacă e cazul cu specificarea numărului șarpantelor parțiale (Descrierea localizării- spațiu comun)(cheltuielile aferente se încadrează în categoria cheltuielilor neeligibile)(nu este cazul)Punctul 2, litera b
  Lucrări executate FĂRĂ AC (III)(nu este cazul)(nu este cazul)(nu este cazul)"DA", dacă e cazul cu specificarea numărului șarpantelor parțiale (Descrierea localizării- spațiu comun)(Cheltuielile aferente demolării sunt suportate de proprietari, nefiind incluse în proiect)Punctul 2, litera c
  Nu este cazul, blocul are terasă(nu este cazul)(nu este cazul)(nu este cazul)(nu este cazul)-
  6........
  ^1 Stabilirea necesității obținerii AC pentru fiecare tip de lucrare se va face conform prevederilor legale privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. ^2 După situație, se va indica numărul total de apartamente sau se vor indica în mod concret apartamentele încadrate într-una dintre aceste situații sau se va preciza că lucrările respective se realizează la părțile comune sau se va completa "nu este cazul". Observații: În cazul în care se identifică și alte lucrări/alte situații care se încadrează în prevederile Anexei Model G - Situații particulare aplicabile la Ghidul specific, se va completa Modelul I corespunzător acestor situații. Informația completată în Italic va servi ca exemplu de completare. Modelul I se va completa conform situațiilor identificate în cadrul cererii de finanțare, revizuind secțiunile precompletate. În cazul în care nu se identifică lucrări/situații de tipul celor menționate în cadrul Anexei Model G - Situații particulare aplicabile la Ghidul specific, se vor completa secțiunile din cadrul Modelului I cu "Nu este cazul". Semnătura și ștampila proiectantului Data:
  -----