GHID SPECIFIC din 24 martie 2022privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 286 bis din 25 martie 2022  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 440 din 24 martie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 286 din 25 martie 2022.
   +  PREAMBUL Acest document se aplică apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.1/1, Componenta C5 - Valul Renovării, Investiția I1 Instituirea unui fond pentru Valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).Apelul de proiecte se lansează prin aplicația electronică www.mdlpa.ro/investiții/PNRR. Prezentul document se adresează tuturor potențialilor solicitanți pentru apelul de proiecte mai sus-menționat. Interpretarea informațiilor incluse în cererea de finanțare se realizează sistematic, în conformitate cu prevederile Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.1/1, aprobat și publicat pe site-ul MDLPA. Aspectele cuprinse în aceste documente ce derivă din Planul Național de Redresare și Reziliență și modul său de implementare vor fi interpretate de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.  +  IMPORTANT Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare pentru apelul de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.1/1, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate din fonduri europene aferente PNRR. Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte să consultați periodic pagina de internet www.mdlpa.ro/investiții/PNRR, pentru a urmări eventualele modificări/interpretări ale condițiilor specifice, precum și alte comunicări/ clarificări pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR.  +  CUPRINS1. INFORMAȚII OBIECTIV DE INVESTIȚII1.1. Pilonul, componenta, obiectivul general1.2. Obiective specifice, axe de investiții1.3. Activitățile sprijinite în cadrul axei de investiții/operațiunii1.4. Indicatorii apelului de proiecte1.5. Finanțarea acordată în cadrul prezentelor apeluri de proiecte2. INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE2.1. Ce tip de apel de proiecte se lansează?2.2. Care este perioada în care pot fi depuse cererile de finanțare?2.3. Modalitatea de depunere a proiectelor2.4. Alocarea apelului de proiecte2.5. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect2.6. Solicitanții de finanțare eligibili în cadrul apelului de proiecte2.7. Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentului apel de proiecte?3. AJUTOR DE STAT4. CRITERII DE ELIGIBILITATE4.1. Eligibilitatea solicitantului și a activităților4.2. Eligibilitatea cheltuielilor5. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANȚARE5.1. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare5.2. Anexele la cerere de finanțare aplicabile prezentului apel5.3. Semnarea cererii de finanțare și a documentelor anexate6. VERIFICAREA, CONTRACTAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR6.1. Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității6.2. Depunerea și soluționarea contestațiilor6.3. Renunțarea la cererea de finanțare6.4. Actualizarea documentației tehnico-economice existente6.5. Contractarea proiectelor6.6. Documente de prezentat în etapa de implementare sau la finalizarea implementării contractelor de finanțare7. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI8. ANEXE1. INFORMAȚII OBIECTIV DE INVESTIȚII1.1. Pilonul, componența, obiectivul general  +  Pilonul I. Tranziția verde  +  Componenta C5 - Valul Renovării Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării propune îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor. În cadrul Investiției 1. Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de creștere a eficienței energetice a fondului construit existent, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice: renovarea moderată sau aprofundată/ renovare integrată a clădirilor publice se va finanța renovarea energetică a cel puțin 2,3 milioane mP de clădiri publice, prin următoarele tipuri de proiecte: proiecte integrate (consolidare seismică și eficiență energetică) și proiecte de renovare energetică. Schema de finanțare va asigura faptul că cel puțin 90% din alocarea totală pentru Axa 2 va fi utilizată pentru lucrări de creștere a eficienței energetice și nu mai mult de 10 % din alocare va fi utilizată pentru consolidarea seismică și alte lucrări complementare (cum ar fi protecția împotriva incendiilor, accesibilitatea etc.). Întreaga schemă va asigura faptul că toate contractele îndeplinesc cerința relevantă de eficiență energetică privind o reducere minimă a consumului de energie cu cel puțin 50 % în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire dinainte de renovare pentru fiecare clădire (cu excepția clădirilor cu statut de bun cultural), lucru care va trebui să asigure o reducere a consumului de energie primară de cel puțin 30% (renovare moderată) și peste 60% (renovare aprofundată) în comparație cu situația anterioară renovării și va respecta Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu aduce prejudicii semnificative" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01)*1). *1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01) from=EN Obiectiv general: Tranziția către un fond construit rezilient și verde1.2. Obiective specifice, axe de investiții Obiective specifice: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență energetică și consolidare seismică); renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică). Axa de investiții 2: Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice Operațiunea B.1 - Renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice1.3. Activitățile sprijinite în cadrul axei de investiții/operațiunii Prin intermediul acestei operațiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru consolidarea seismică și creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, respectiv: ● Lucrări de consolidare seismică a clădirilor existente; ● Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; ● Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; ● Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; ● Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior; ● Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; ● Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; ● Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; ● Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente; ● Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (instalații de oxigen); ● Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale; ● Alte tipuri de lucrări; ● Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată*2). *2) Cheltuielile aferente acestor lucrări, respectiv instalarea cel puțin a unui punct de reîncărcare pentru vehiculele electrice sau infrastructură încastrată (tubulatura pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereți, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice) pentru cel puțin 20% din locurile de parcare prevăzute, realizate în cazul clădirilor publice supuse unor renovări majore (și care dețin mai mult de 10 locuri de parcare) ● Lucrări conexe pentru respectarea altor cerințele fundamentale privind calitatea în construcții (securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale), aplicabile după caz.1.4. Indicatorii apelului de proiecte ● reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/mp an) ● reducere a consumului de energie primară totală (kWh/mp an) ● consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/mp an) ● arie desfășurată de clădire publică, consolidată și renovată energetic (mp) ● reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO(2)/mp an) ● persoane care beneficiază de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice (ex. valuri de căldură) (număr*) *) Numărul de persoane care beneficiază de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice include persoanele care își desfășoară activitatea în clădirile publice respective precum și persoanele deservite/care beneficiază de serviciile publice oferite în cadrul acestora. Notă: Indicatorii vor fi preluați în cererea de finanțare, centralizat, la nivel de proiect. Centralizarea la nivel de cerere de finanțare a indicatorilor de proiect exprimați în kWh/mp an și respectiv kgCO(2)/mp an se realizează prin utilizarea mediei aritmetice ponderate (având în vedere suprafața desfășurată a clădirii). În cererea de finanțare vor fi prezentate următoarele informații, la nivel de componentă:
  RezultateValoare la începutul implementării proiectuluiValoare la finalul implementării proiectului
  Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/mp an)
  Consumul de energie primară totală (kWh/mp an)
  Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/mp an)
  Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/mp an)
  Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO_2/mp an)
  1.5. Finanțarea acordată în cadrul prezentelor apeluri de proiecte Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA. În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 5 - Valul Renovării - MDLPA, în conformitate cu legislația în vigoare. În afara valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă și va fi suportată de beneficiar/lider de parteriat/partener.
  2. INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE2.1. Ce tip de apel de proiecte se lansează? Pentru Axa 2- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, prin prezentul Ghid specific se lansează următorul apel de proiecte de renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată): Apelul de proiecte de renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată)*3) a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.1/1 Apelul de proiecte este structurat astfel: *3) Conform Recomandării Comisiei privind renovarea clădirilor nr. 2019/786, renovarea moderată presupune economii de energie primară cuprinse între 30-60%. ● Prima rundă de atragere de fonduri:– apel deschis pentru toți solicitanții eligibili pentru acest apel de proiecte, în limita bugetului maxim eligibil. Abordarea va fi de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, pe principiul primul venit, primul servit, cu respectarea cerințelor privind încadrarea clădirilor publice, prin raport de expertiză tehnică, în clasele de risc seismic Rsl sau RsII, și privind situarea acestora în zone în care valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,2g, pentru IMR=225 ani (a se vedea Anexa 2 la prezentul ghid). În cadrul primei runde, alocarea financiară pentru apelul de proiecte de renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) este dedicată lucrărilor de consolidare seismică, complementar însoțite de lucrări de renovare energetică. Proiectele de renovare integrată din acest apel cuprind obligatoriu lucrări de consolidare seismică, însoțite de lucrări de renovare energetică moderată pentru fiecare componentă din cadrul proiectului. ● Dacă după prima rundă de atragere de fonduri rămân fonduri necontractate, acestea vor face obiectul celei de-a doua rundă de atragere de fonduri:– În această rundă abordarea va fi de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, pe principiul primul venit, primul servit. În cadrul celei de-a doua runde, alocarea financiară pentru apelul de proiecte integrate este dedicată în principal lucrărilor de consolidare seismică, însoțite de lucrări de renovare energetică moderată sau lucrărilor conexe pentru respectarea altor cerințele fundamentale privind calitatea în construcții (securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale, cerințe aplicabile după caz), însoțite de lucrări de renovare energetică moderată. În situația în care, în runda a doua se solicită finanțare pentru proiecte care vizează lucrări de consolidare seismică, clădirea trebuie să fie încadrată, conform Codului de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019, prin raport de expertiză tehnică, în clasa I de risc seismic sau în clasa II de risc seismic. În această situație se aplică criteriul de eligibilitate privind situarea clădirii în zone în care valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,2 g, pentru IMR=225 ani. În situația în care, în runda a doua, se solicită finanțare pentru proiecte care vizează lucrări conexe, clădirea nu trebuie să fie încadrată, conform Codului de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019, prin raport de expertiză tehnică, în clasa I de risc seismic sau în clasa II de risc seismic și nu este aplicabil criteriul de eligibilitate privind situarea clădirii în zone în care valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,2g, pentru IMR=225 ani. Proiectele respinse în prima rundă pot fi redepuse în cadrul apelului de proiecte din a doua rundă, fiind considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse.2.2. Care este perioada în care pot fi depuse cererile de finanțare? ● Prima rundă– Data deschidere apel de proiecte: 30 martie 2022– Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 aprilie 2022, ora 10.00;– Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 30 mai 2022, ora 23.59.– Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare: 31 iulie 2022 ● A doua rundă– Data deschidere apel de proiecte: 1 august 2022– Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10.00;– Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 octombrie 2022, ora 23.59.– Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare: 31 decembrie 20222.3. Modalitatea de depunere a proiectelor În cadrul celor două runde de atragere de fonduri, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică, disponibilă la adresa web http://www.mdlpa. ro/investitii/PNRR, doar în intervalul menționat la secțiunea de mai sus. Cererile de finanțare depuse prin sistemul informatic, precum și toate documentele care le însoțesc în copie format .pdf, se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului de finanțare sau, după caz, al liderului de parteneriat sau a persoanei împuternicite de către acesta.Cererile de finanțare se vor completa cu valorile eligibile ale proiectelor, exprimate în lei fără TVA, luând în considerate cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Anexa III Metodologie costuri: 1 euro = 4,9227 lei.2.4. Alocarea apelului de proiecte Alocarea financiară pentru lucrările de intervenții integrate:
  Tipuri de lucrăriValoare eligibilă PNRR (euro)Valoare suplimentară cf. O.U.G. nr. 124/2021*)(euro)Valoare totală eligibilă (euro)
  Lucrări de consolidare seismică117.000.00035.100.000152.100.000
  Lucrări de renovare energetică moderată102.960.00030.888.000133.848.000
  TOTAL219.960.00065.988.000285.948.000
  *) Valoarea suplimentară este alocată conform art. 24 alin (1) din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
  Lucrările realizate în cadrul acestui apel vor cuprinde, pentru fiecare componentă din cadrul proiectului, atât intervenții care vizează consolidarea seismică, cât și intervenții care conduc la o renovare energetică moderată. Alocarea financiară se distribuie către toți solicitanții eligibili (autorități publice centrale, autorități/instituții publice locale), definiți la secțiunea 2.6 din prezentul Ghid. Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Anexa III- Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei. Notă: În cazul unui parteneriat între una sau mai multe autorității publice centrale și una sau mai multe autorități/instituții publice locale, finanțarea se va face din valoarea totală eligibilă apelului de proiecte corespunzător categoriei de solicitanți din care face parte liderul de parteneriat. Dacă în prima rundă de atragere de fonduri există proiecte a căror valoare maximă eligibilă nu se încadrează integral în alocarea financiară prestabilită acestea nu vor intra la finanțare în cadrul acestei runde, putând fi redepuse în cadrul celei de-a doua runde, în condițiile menționate de prezentul ghid, solicitantul fiind notificat în acest sens. În situația în care există un proiect a cărui valoare maximă eligibilă se încadrează parțial în alocarea financiară stabilită pentru cea de-a doua rundă de atragere de fonduri, suma care depășește alocarea va fi asigurată de beneficiar, fiind considerată neeligibilă, inclusiv valoarea TVA aferentă acesteia.
  2.5. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui: ● cost unitar pentru lucrările de consolidare seismică* de 500 Euro/mp (arie desfășurată ***), fără TVA. ● cost unitar pentru lucrările de renovare moderată ** de 440 Euro/mp (arie desfășurată ***), fără TVA; ● cost unitar pentru lucrările conexe* de 500 Euro/mp (arie desfășurată ***), fără TVA. * Costul unitar pentru lucrările de consolidare seismică sau, după caz, costul unitar pentru lucrările conexe, include toate cheltuielile proiectului aferente lucrărilor de consolidare seismică sau, după caz, aferente lucrărilor conexe. ** Costul pentru lucrările de renovare moderată include și celelalte cheltuieli eligibile cuprinse în devizul general - HG nr. 907/2016, care nu sunt incluse în capitolul 4 (a se vedea secțiunea 4.2 - Cheltuieli eligibile, litera d, din prezentul ghid)). *** În cazul proiectelor (cererilor de finanțare) care cuprind mai multe componente, se va lua în considerare aria desfășurată cumulată a tuturor componentelor. Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Anexa III- Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei. Sumele care vor depăși pragurile sus-menționate vor fi asigurate de către beneficiar, fiind considerate neeligibile. în cazul primei runde, în cererea de finanțare va fi justificată respectarea cerinței de mai sus, utilizând formula de calcul: Valoarea maximă eligibilă a proiectului = aria desfășurată x (cost unitar pentru lucrări de consolidare seismică + cost unitar pentru lucrări de renovare moderată) În cazul celei de-a doua runde, după caz (a se vedea secțiunea 2.1), în cererea de finanțare va fi justificată respectarea cerinței de mai sus, utilizând formula de calcul: Valoarea maximă eligibilă a proiectului = aria desfășurată x (cost unitar pentru lucrări de consolidare seismică + cost unitar pentru lucrări de renovare moderată) sau, după caz: Valoarea maximă eligibilă a proiectului = aria desfășurată x (cost unitar pentru lucrări conexe + cost unitar pentru lucrări de renovare moderată)2.6. Solicitanții de finanțare eligibili în cadrul apelului de proiecte Solicitanții proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi: ● Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează în subordinea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, autoritățile administrative autonome (înființate prin legi organice), Instituția prefectului (OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare); ● Autoritățile și instituțiile publice locale: Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT județ, municipiu reședință de județ, municipiu, orașe, comune), Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului București), definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale; definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. ● Parteneriate între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale. Solicitanții eligibili se încadrează într-una din următoarele situații:1. dețin (în proprietate publică sau administrare) și ocupă (își desfășoară activitatea) o clădire publică (inclusiv în cadrul parteneriatelor) sau2.a. dețin (în proprietate publică sau administrare) o clădire publică care este ocupată (în care își desfășoară activitatea) de aceștia și/sau de alte entități publice din categoria autorităților publice centrale, autorităților și instituțiilor publice locale (descrise mai sus)/2.b. în cazul parteneriatelor, cel puțin unul dintre membrii parteneriatului deține (în proprietate publică sau administrare) o clădire publică care este ocupată (în care își desfășoară activitatea) de cel puțin unul dintre membrii parteneriatului și/sau de alte entități publice din categoria autorităților publice centrale, autorităților și instituțiilor publice locale (descrise mai sus). Notă: Atât în cazul autorităților publice centrale cât și în cazul autorităților și instituțiilor publice locale cererile de finanțare se depun doar de către ordonatorul principal de credite.2.7. Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentului apel de proiecte? Solicitantul care se încadrează în condițiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid poate depune mai multe cereri de finanțare, conform regulilor detaliate în cadrul acestui ghid. Prin prezentul apel de proiecte este sprijinită realizarea de investiții pentru creșterea eficienței energetice și consolidare seismică a clădirilor*4) publice din mediul rural și urban, deținute (aflate în proprietate publică sau în administrare) de entitățile eligibile menționate la secțiunea 2.6 și ocupate (în care își desfășoară activitatea) de aceleași entități eligibile care le dețin și/sau de alte entități publice decât cele care le dețin, dar care se încadrează în categoria autorităților publice centrale, autorităților și instituțiilor publice locale (descrise la secțiunea 2.6), și care sunt clădiri de uz ori de interes public, cu excepția celor industriale, în care utilizatorul principal este omul. *4) Conform Legii nr. 372/2005, republicată, termenul "clădire" este definit ca ansamblu de spații cu funcțiuni precizate, delimitat de elementele de construcție care alcătuiesc anvelopa clădirii, inclusiv sistemele tehnice aferente acesteia, în care energia este utilizată pentru reglarea climatului interior. O cerere de finanțare va include o singură clădire publică existentă (componentă în cadrul proiectului) în cadrul căreia solicitantul/ții și/sau ocupantul/ții, după caz, își desfășoară activitatea. În cazul în care există clădiri tip corpuri/secții/pavilioane etc., care reprezintă construcții individuale, amplasate în aceeași localitate și în același perimetru/parcelă/adresă (care au număr cadastral comun sau numere cadastrale alăturate), în cadrul cărora solicitantul/ții și/sau ocupantul/ții, după caz, își desfășoară activitatea, o cerere de finanțare poate cuprinde una, mai multe sau toate aceste clădiri care vor reprezenta componente ale proiectului, în condițiile prevăzute la secțiunea 2.6, precum și la celelalte secțiuni din Ghid.
  3. AJUTOR DE STAT3.1. Activitățile propuse în cadrul proiectelor nu trebuie să intre sub incidența ajutorului de stat. Prin prezentul ghid nu sunt finanțate proiectele care intră sub incidența ajutorului de stat sau în cadrul cărora sunt identificate elemente de natura ajutorului de stat. În conformitate cu prevederile articolului 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), este considerat ajutor de stat incompatibil cu Piața internă a UE orice măsură de sprijin a unui Stat Membru care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: ● să fie acordată de către stat sau de către unitățile administrative teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unităților administrativ-teritoriale, ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale indiferent de formă; ● să fie selectivă; ● să asigure un avantaj agentului economic; ● să distorsioneze ori să amenințe să distorsioneze concurența sau să afecteze comerțul dintre statele membre ale Uniunii Europene.4. CRITERII DE ELIGIBILITATE Cererea de finanțare (inclusiv anexele/modelele la cererea de finanțare) completată de către solicitant, face obiectul verificării eligibilității solicitantului și a proiectului, pe baza criteriilor enumerate în continuare. Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant individual/parteneriat (lider și parteneri), începând cu momentul depunerii proiectului, implementării, precum și pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare, în condițiile stipulate de acesta. Pentru obținerea finanțării, solicitantul și proiectul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate mai jos menționate, în termenele stabilite în prezentul ghid și anexele la acesta.. Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul acestei secțiuni. Solicitantul va menționa în cererea de finanțare în mod distinct care sunt clădirile (existente) care reprezintă Componente în cadrul proiectului, pentru care se vor verifica criteriile de eligibilitate, în condițiile prevăzute la secțiunea 4 din prezentul ghid.4.1. Eligibilitatea solicitantului și a activităților1. Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili Categoria solicitanților eligibili se regăsește la secțiunea 2.6. Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică și partenerului, după cum este indicat în cadrul acestui capitol. Nu există restricții cu privire la numărul partenerilor. Liderul parteneriatului se va indica clar în toate documentele aferente proiectului. În scopul constituirii parteneriatelor se încheie un Acord de parteneriat, în scopul implementării proiectului - conform modelului orientativ din ghid (Model C). Acordul de parteneriat va stabili modalitatea de distribuire a cheltuielilor totale ale proiectului (atât cele eligibile, cât și cele neeligibile)/participare la finanțarea proiectului pentru cheltuielile neeligibile, modalitatea de cooperare între parteneri, atât în timpul cât și ulterior implementării proiectului, pe durata operării obiectivului de investiție. Partenerii vor respecta legislația specifică și pe cea generală, inclusiv pe cea în domeniul achizițiilor publice, a protecției mediului, egalității de șanse și nediscriminării. Notă: În cazul proiectelor care vizează unitățile de învățământ preuniversitar de stat, încadrate în categoria "Autorități și instituții publice locale", relația de subordonare față de unitățile administrativ teritoriale se verifică sub aspectul asigurării finanțării complementare (conform prevederilor din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare) din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale de care aparțin. Notă: În cazul proiectelor care vizează unități sanitare publice, încadrate în categoria "Autorități și instituții publice locale", relația de subordonare față de unitățile administrativ teritoriale se verifică sub aspectul asigurării finanțării respectivelor unități sanitare și din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale de care aparțin (a se vedea Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare).2. Solicitantul face dovada capacității de finanțare a proiectului pentru cheltuielile neeligibile Solicitantul individual și, în cazul parteneriatului atât liderul de parteneriat, cât și partenerii, vor completa și semna câte o Declarație de angajament (Model A), iar datele din Declarația de angajament vor fi corelate cu cele din Acordul de parteneriat (Model C) și din Ordinul/ Decizia/Hotărârea de aprobare a depunerii proiectului.3. Solicitantul individual și/sau reprezentantul legal, sau liderul de parteneriat și partenerii și/sau reprezentanții legali, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situațiile prezentate în Declarația de eligibilitate Pentru completarea cererii de finanțare se va utiliza Declarație de eligibilitate (Model B), în care sunt detaliate situațiile în care solicitantul și/sau reprezentantul legal, inclusiv liderul de parteneriat și partenerii partenerul și/sau reprezentantul reprezentanții său legali, dacă este cazul, NU trebuie să se regăsească pentru a fi beneficiarul finanțării din cadrul acestei axe/operațiuni.4. Drepturi asupra imobilului (clădire și teren), obiect al proiectului, la momentul depunerii cererii de finanțare, precum și pe o perioadă de minim 5 ani de la data plății finale (așa cum reiese din documentele depuse), pentru care poate fi acordat dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu legislația în vigoare (cu excepția superficiei și concesiunii). Solicitantul la finanțare trebuie să demonstreze existența dreptului invocat asupra imobilului pe care se propune a se realiza investiția în cadrul cererii de finanțare, conform legislației în vigoare*): *) În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioarea) dreptul de proprietate publicăb) dreptul de administrare a imobilului aflat în proprietate publică În cazul proprietății, înscrierea dreptului de proprietate trebuie să fie definitivă. În cazul administrării se face referire la dreptul de administrare, ca drept real, aferent proprietății publice, prevăzut de art. 866 și urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Atenție: Din documentele privind dreptul de administrare trebuie să reiasă faptul că acesta este menținut pe toată perioada de durabilitate a investiției. Prin perioada de durabilitate a proiectului se înțelege perioada de menținere obligatorie a investiției după finalizarea implementării proiectului (minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale). Prin perioada de implementare a proiectului se înțelege perioada în care se finalizează toate activitățile aferente proiectului. Atenție: Dacă pe parcursul perioadei de implementare a contractului de finanțare, sau în perioada de durabilitate a acestuia, sunt afectate condițiile de construire/exploatare asupra infrastructurii imobilului aferent proiectului, beneficiarul are obligația contractuală de a returna finanțarea acordată, precum și alte penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale. Prin imobil, obiect al proiectului, se înțelege terenul și clădirea ce fac obiectul proiectului. Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizație de construire. Imobilul/imobilele (în conformitate cu prezentul criteriu de eligibilitate - Declarația de eligibilitate-Model B) care fac obiectul proiectului, care implică execuția de lucrări de construcții, îndeplinește/ îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:– să fie libere de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului,– să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești,– să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun. Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului (de ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul etc). De asemenea, în cadrul acestei axe/operațiuni, nu se consideră sarcină sau interdicție care afectează implementarea proiectului și care să conducă la respingerea cererii de finanțare din procesul de verificare:– închirierea/darea în folosință gratuită/concesiunea a unor suprafețe din terenul aferent imobilului, cu condiția ca respectivele limite ale dreptului de proprietate să nu fie incompatibile cu realizarea activităților/ implementarea proiectului,– închirierea/darea în folosință gratuită/concesiunea a unor spații din clădirea aferentă imobilului, în condițiile precizate la secțiunea 4.1, punctul 18, din prezentul document. Garanțiile reale asupra imobilelor (ex. ipoteca etc.) sunt considerate în accepțiunea MDLPA incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul PNRR. În accepțiunea MDLPA nu este considerată sarcină dreptul de administrare înscris în cartea funciară și care nu afectează condițiile de implementare. Proiectul devine neeligibil dacă intervine o hotărâre judecătorească definitivă prin care este afectat dreptul de proprietate/administrare (privind imobilul) până la finalizarea perioadei de durabilitate. Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din PNRR pentru investiții în infrastructură, trebuie ca pe perioada de durabilitate: ● să mențină investiția realizată (asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare); ● să nu realizeze o modificare asupra calității de proprietar/administrator al infrastructurii, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare; ● să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției. Nerespectarea acestor elemente constituie cauze de reziliere a contractelor de finanțare.5. Activitățile proiectului se încadrează în acțiunile specifice sprijinite în cadrul axei de investiții/operațiunii Activitățile eligibile ale proiectului se pot încadra în următoarele acțiuni (a se vedea detaliat în Anexa 3, 4 și 5 la prezentul ghid): > Lucrări de consolidare seismică a clădirilor existente încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasele de risc seismic Rsl sau RsII, situate în zone în care valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,2g, pentru IMR=225 ani ● intervenții aplicabile cu menținerea configurației și funcțiunii existente a construcției, respectiv consolidarea/repararea elementelor structurale sau a sistemului structural în ansamblu și, după caz, a elementelor nestructurale ale construcției existente și/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare; ● intervenții aplicabile cu modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției, cuprinzând reducerea numărului de niveluri și/sau înlăturarea unor porțiuni de construcție, cu comportare defavorabilă la acțiuni seismice sau care prezintă un risc ridicat de dislocare și prăbușire; ● lucrări de îmbunătățire a terenului de fundare, după caz. > Lucrări de creștere a eficienței energetice: ● Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; ● Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; ● Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; ● Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior; ● Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; ● Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; ● Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; ● Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente; ● Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen); ● Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată; ● Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale; ● Alte tipuri de lucrări. > Lucrări conexe pentru respectarea altor cerințele fundamentale privind calitatea în construcții (securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale), aplicabile după caz: ● Lucrări necesare pentru păstrarea/îmbunătățirea calității arhitecturale, inclusiv prin conservarea și potențarea valorilor culturale; ● Lucrări necesare pentru îmbunătățirea securității la incendiu a clădirilor; ● Lucrări necesare pentru reducerea concentrațiilor de radon în clădiri; ● Lucrări necesare pentru adaptarea clădirilor și a spațiilor publice la îmbătrânirea populației și la nevoile persoanelor cu dizabilități; ● Dotarea cu echipamente digitale performante; ● Alte tipuri de lucrări care conduc la respectarea cerințelor fundamentale privind calitatea în construcții. Toate măsurile de consolidare seismică și de creștere a eficienței energetice trebuie să fie fundamentate, după caz, în raportul de expertiză tehnică și/sau în raportul de audit energetic, care apoi se detaliază în SF/DALI și proiectul tehnic. În cadrul primei runde de atragere de fonduri, pentru a fi eligibil proiectul, fiecare componentă (clădire) trebuie să cuprindă obligatoriu lucrări de consolidare seismică, însoțite de lucrări de renovare energetică moderată. În cadrul celei de-a doua runde de atragere de fonduri, dacă este cazul, pentru a fi eligibil proiectul, fiecare componentă (clădire) trebuie să cuprindă:– lucrări de consolidare seismică, însoțite de lucrări de renovare energetică moderată sau– lucrări conexe pentru respectarea altor cerințele fundamentale privind calitatea în construcții (securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale, aplicabile după caz), însoțite de lucrări de renovare moderată. În cadrul apelului din cea de-a doua rundă, nu sunt eligibile proiecte care vizează doar lucrări de creștere a eficienței energetice de tipul celor menționate mai sus (aceste tipuri de lucrări sunt finanțate în cadrul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1). Nu se finanțează prin PNRR:– investițiile privind repararea/înlocuirea cazanului și/sau a arzătorului din centrala termică proprie a clădirii Notă: Pentru proiectele de renovare energetică a clădirilor situate în regiunea Sud-Vest Oltenia, unde se finanțează prin PNRR (componenta Energie) o nouă rețea de distribuție (hydrogen ready), se va avea în vedere posibilitatea înlocuirii cu boilere de gaz în amestec cu hidrogen, care să fie compatibile cu acestea, numai în situația în care această opțiune va fi fezabilă din punct de vedere tehnic și economic (din fonduri existente la nivelul autorităților locale), după intrarea în funcțiune a rețelei și racordarea consumatorilor. Aceste cheltuielile nu sunt considerate eligibile și vor fi asigurate din fondurile proprii ale beneficiarului. Se va vedea Hotărârea de aprobare a depunerii proiectului, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect. Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare.6. Încadrarea proiectului în valoarea maximă eligibilă Proiectul se încadrează în valoarea maximă eligibilă, astfel cum este menționată la secțiunea 2.5 Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare și cu Declarația de asumare a implementării investiției (Model E)7. Proiectul propus spre finanțare include activități desfășurate după data de 1 februarie 2020 considerate eligibile, în condițiile îndeplinirii criteriilor din prezentul ghid Activitățile/lucrările efectuate după 1 februarie 2020 sunt considerate cheltuielile eligibile în cadrul PNRR, cu condiția demonstrării, înainte de finalizarea activităților proiectului, a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate din prezentul ghid, inclusiv privind implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile., prin crearea unui sistem de clasificare (sau "taxonomie") pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului. Nu sunt eligibile cheltuielile realizate ca urmare a unor activități finanțate în cadrul programelor operaționale din perioada 2014 - 2020. Se va asigura de către solicitant evitarea dublei finanțări a lucrărilor de intervenție/activităților propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură implementate prin programe cu surse publice naționale și/sau europene de finanțare. În cazul identificării unei situații de dublă finanțare, MDLPA emite decizii de reziliere a contractelor de finanțare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit. Proiectul poate fi complementar cu proiecte de creștere a eficienței energetice a clădirilor publice implementate prin alte componente PNRR (componenta C10 - Fondul local, componenta C15 - Educație, componenta C14 - Buna Guvernanță, componenta C13 - Reforme sociale, componenta C12 - Sănătate), prin alte programe cu surse publice de finanțare naționale și/sau europene. Se va vedea Declarația de eligibilitate (Model B). Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare.8. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 30 iunie 2026 Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de semnarea contractului, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul semnării contractului de finanțare a proiectului. Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare.9. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea În procesul de pregătire, verificare, implementare și durabilitate a contractului de finanțare, solicitantul respectă legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul egalității de șanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate, prin includerea măsurilor necesare pentru conformarea cu Pilonul Social European Se va vedea Declarația de angajament (Model A). Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare.10. Proiectul respectă principiul "Do No Significant Harm" (DNSH) Solicitantul va declara respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului. Se va vedea Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (model G) și informațiile/documentele prezentate în implementarea proiectului pentru demonstrarea modului de aplicare a principiului DNSH. În situația în care solicitantul nu demonstrează implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") și nu prezintă documentele justificative, MDLPA va emite decizii de reziliere a contractelor de finanțare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit.11. Perioada de construire - clădirea este construită (are lucrările finalizate din punct de vedere fizic) înainte de anul 2000 Se va vedea Declarația de eligibilitate (Model B), cu indicarea documentului suport care certifică acest criteriu.12. Clădirea expertizată tehnic, conform Codului de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019, este încadrată, prin raport de expertiză tehnică, în clasa I de risc seismic, respectiv clădire cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială, la acțiunea cutremurului, sau în clasa II de risc seismic, respectiv clădire susceptibilă de avariere majoră la acțiunea cutremurului, care poate pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă Pentru a fi eligibilă, o clădire trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să se încadreze în clasa I de risc seismic sau în clasa II de risc seismic și să fie situată în zone în care valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,2g, pentru IMR=225 ani. Se va vedea Declarația de eligibilitate (Model B) și informațiile prezentate în documentația tehnică (Raport de expertiza tehnică). Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare. Criteriul de la pct. 12 se aplică proiectelor depuse în apelul din ambele runde de atragere de fonduri, cu excepția situațiilor în care, în runda a doua de atragere de fonduri, proiectul vizează lucrări conexe pentru respectarea altor cerințele fundamentale privind calitatea în construcții (securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale, aplicabile după caz), însoțite de lucrări de renovare energetică moderată, caz în care:– clădirea expertizată tehnic, conform reglementărilor tehnice în vigoare, nu trebuie să fie încadrată, prin raport de expertiză tehnică, în clasa I de risc seismic (clădire cu risc ridicat de prăbușire) sau în clasa II de risc seismic (clădire care sub efectul cutremurului poate suferi degradări structurale majore) și nu trebuie să aibă în derulare lucrări de intervenție în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente. Atenție: Pentru proiectele la care au fost încheiate contracte pentru serviciile de proiectare și/sau execuție până la data intrării în vigoare a codului de proiectare P 100-3/2019, se va depune expertiza tehnică elaborată conform versiunii de cod în vigoare la data semnării contractelor. Se va vedea Declarația de asumare a implementării investiției (Model E) și informațiile prezentate în documentația tehnică.13. Intervențiile de creștere a eficienței energetice propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 50% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepția clădirilor clasate sau în curs de clasare ca monumente și a clădirilor cu valoare arhitecturală deosebită stabilite prin documentațiile de urbanism, clădirilor din zone construite protejate aprobate conform legii) Se va vedea Declarația de eligibilitate (Model B) și informațiile prezentate în documentația tehnică (Raportul de audit energetic, certificatul de performanță energetică). Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare și a celor din Declarația de asumare a implementării investiției (model E).14. Intervențiile de creștere a eficienței energetice propuse pentru clădire conduc la reduceri ale consumului de energie primară și reduceri ale emisiilor de CO2, de cel puțin 30%, în comparație cu starea de pre-renovare Se va vedea Declarația de eligibilitate (Model B) și informațiile prezentate în documentația tehnică (Raportul de audit energetic, certificatul de performanță energetică). Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare și a celor din Declarația de asumare a implementării investiției (model E).15. Clădirea nu este utilizată ca lăcaș de cult sau pentru alte activități cu caracter religios Aspectele sunt asumate prin Declarația de eligibilitate (Model B).16. Clădirea nu este o construcție cu caracter provizoriu prevăzută a fi utilizată pe o perioadă de până la 2 ani, nu este clădire industrială, nu este atelier sau clădire din domeniul agricol, clădirea publică nu este utilizată*)/ destinată a fi utilizată mai puțin de 4 luni pe an*) În ultimul an calendaristic înainte de depunerea cererii de finanțare Aspectele sunt asumate prin Declarația de eligibilitate (Model B).17. În cazul în care anumite suprafețe din terenul aferent imobilului au fost închiriate/ date în folosință gratuită/ concesionate unor persoane juridice, cerința este îndeplinită cu condiția ca respectivele limite ale dreptului de proprietate să nu fie incompatibile cu realizarea activităților/ implementarea proiectului. Aspectele sunt asumate prin Declarația de eligibilitate (Model B).18. În cazul în care în clădire există spații/unități de clădire închiriate/date în folosință gratuită/concesionate unor persoane juridice, sunt îndeplinite următoarele condiții:– Ocupanții (persoanele juridice) trebuie să fi fost selectați printr-o procedură transparentă și nediscriminatorie, conform legislației în vigoare Se va vedea Declarația de eligibilitate (Model B).– Suprafața utilă aferentă acestor spații/unități de clădire nu depășește 10% din suprafața totală utilă a clădirii. Se va vedea Declarația de eligibilitate (Model B), coroborată cu informațiile din extrasele de carte funciară.– Este atașată Declarația ocupantului (persoana juridică care a închiriat/a primit în folosință gratuită/a obținut în concesiune spații/unități de clădire) prin care își exprimă acordul ca Solicitantul să realizeze investiția.– (unde e cazul) În cazul în care într-o clădire sunt mai multe spații/unități de clădire închiriate/date în folosință gratuită/concesionate, în condițiile enunțate mai sus, se va întocmi un Tabel centralizator al acestor ocupanți la nivel de clădire, în care se vor menționa informațiile de mai sus, inclusiv suprafața totală utilă a clădirii (mp) și suprafața utilă a acestor spații/unități de clădire (mp și %). Suprafața utilă cumulată aferentă acestor spații/unități de clădire nu depășește 10% din suprafața totală utilă a clădirii. Condițiile de mai sus nu sunt aplicabile în cazul persoanelor juridice care au închiriat/au primit în folosință gratuită/ au obținut în concesiune spații/unități de clădire pentru a fi utilizate pe o durată limitată în cursul unei zile/săptămâni/luni în vederea desfășurării unor activități sportive, culturale, educaționale sau recreative. În cazul acestor persoane juridice sunt îndeplinite următoarele condiții:– Ocupanții (persoanele juridice) trebuie să fi fost selectați printr-o procedură transparentă și nediscriminatorie, conform legislației în vigoare Se va vedea Declarația de eligibilitate (Model B).– Activitatea desfășurată de persoanele juridice respective nu afectează activitatea principală/ funcțiunea clădirii publice Se va vedea Declarația de eligibilitate (Model B). Notă: Persoanele juridice mai sus-menționate sunt persoane juridice care nu se încadrează în categoriile solicitanților eligibili (conform secțiunii 2.6).19. Proiectul nu intră sub incidența ajutorului de stat sau în cadrul acestuia nu sunt identificate elemente de natura ajutorului de stat Se va vedea și Declarația de eligibilitate (Model B).4.2. Eligibilitatea cheltuielilor Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor:– ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, respectiv normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021. Categoriile de cheltuieli eligibile aplicabile acestui apel de proiecte sunt:a) Cheltuieli pentru lucrări de consolidare seismică (cuprinse în devizul general - HG nr. 907/2016, la capitolul 4): ● consolidarea/repararea elementelor structurale sau a sistemului structural în ansamblu și, după caz, a elementelor nestructurale ale construcției existente și/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare; ● reducerea numărului de niveluri și/sau înlăturarea unor porțiuni de construcție, cu comportare defavorabilă la acțiuni seismice sau care prezintă un risc ridicat de dislocare și prăbușire; ● îmbunătățirea terenului de fundare, dacă este cazul.b) Cheltuieli pentru lucrări de creștere a eficienței energetice (cuprinse în devizul general - HG nr. 907/2016, la capitolul 4): ● Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; ● Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; ● Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; ● Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior; ● Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; ● Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; ● Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; ● Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente; ● Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen); ● Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată ● Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale; ● Alte tipuri de lucrări.c) Cheltuieli pentru lucrări conexe pentru respectarea altor cerințele fundamentale privind calitatea în construcții (securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale), după caz (cuprinse în devizul general - HG nr. 907/2016, la capitolul 4): ● Lucrări necesare pentru păstrarea/îmbunătățirea calității arhitecturale, inclusiv prin conservarea și potențarea valorilor culturale; ● Lucrări necesare pentru îmbunătățirea securității la incendiu a clădirilor; ● Lucrări necesare pentru reducerea concentrațiilor de radon în clădiri; ● Lucrări necesare pentru adaptarea clădirilor și a spațiilor publice la îmbătrânirea populației și la nevoile persoanelor cu dizabilități; ● Dotarea cu echipamente digitale performante; ● Alte tipuri de lucrări care conduc la respectarea cerințelor fundamentale privind calitatea în construcții.d) Cheltuieli pentru elaborarea sau actualizarea documentațiilor tehnico-economice - documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, expertiza tehnică, proiectul tehnic și detaliile de execuție, efectuarea auditului energetic precum și elaborarea certificatului de performanță energetică înainte și după intervenție, asistența tehnică, consultanța, obținere de avize, acorduri, autorizații, comunicare și publicitate și alte categorii de cheltuieli cuprinse în devizul general (HG nr. 907/2016) la capitolul 1 (1.2 4 1.4), capitolul 2, capitolul 3 (3.1 4 3.6, 3.7.1, 3.8), capitolul 4 (4.1 4 4.4), capitolul 5 (5.1, 5.2.2 4 5.2.5, 5.3, 5.4), capitolul 6. Este eligibilă valoarea TVA (asigurată din bugetul de stat) aferentă cheltuielilor eligibile. Cererile de transfer vor fi efectuate pentru suma totală necesară, cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR și a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli. Cheltuielile eligibile cuprinse în devizul general - HG nr. 907/2016, la capitolul 4, trebuie defalcate în mod distinct pe tipuri de lucrări:– lucrări de consolidare seismică și lucrări de renovare energetică moderată - în cadrul primei runde, sau– după caz, fie lucrări de consolidare seismică și lucrări de renovare energetică moderată, fie lucrări conexe și lucrări de renovare energetică moderată - în cadrul celei de-a doua runde). Atenție: Lucrările de refacere/înlocuire a sistemelor tehnice ale clădirii, rezultate ca urmare a intervențiilor necesare consolidării seismice, vor fi preluate, în termeni de costuri, în partea de deviz general aferent cheltuielilor pentru lucrările de renovare energetică. Celelalte cheltuieli eligibile aferente proiectului, care nu sunt cuprinse în devizul general la Capitolul 4, inclusiv cheltuielile aferente elaborării sau actualizării documentațiilor tehnico-economice aferente lucrărilor de intervenție/activităților propuse prin proiect, și nu se defalcă pe tipuri de intervenții (consolidare seismică și eficiență energetică/ lucrări conexe și eficiență energetică). Cheltuieli neeligibile– Sumele care vor depăși pragurile menționate la secțiunea 2.5 și valoarea TVA aferentă;– Investițiile privind repararea/înlocuirea cazanului și/sau a arzătorului din centrala termică proprie a clădirii;– Alte categorii de cheltuieli cuprinse în devizul general (HG nr. 907/2016) la cap. 3 (pct. 3.7.2), cap. 4 (pct. 4.5 și 4.6), cap. 5 (pct. 5.2.1);– alte cheltuieli privind imobilul (clădire și teren) pe care se realizează investiția care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile din capitolul 4 din devizul general, descrise mai sus;– toate cheltuielile care vizează alte clădiri existente care nu reprezintă componente în cadrul proiectului, aparținând solicitantului, amplasate în același perimetru/parcelă/adresă a solicitantului;– cheltuieli pentru construirea clădirii care adăpostește centrala termică și cheltuieli aferente investiției într-o clădire tip centrală termică nou construită, care nu reprezintă componentă în cadrul proiectului, aparținând solicitantului, amplasată în același perimetru/parcelă/adresă a solicitantului și care deservește clădirea/clădirile componentă/e a/ale proiectului;– valoarea TVA aferentă cheltuielilor neeligibile.5. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANȚARE Cererea de finanțare este compusă din:– Cererea de finanțare, ale cărei secțiuni se completează în aplicația electronică.– Anexele la cererea de finanțare - set de documente completate sau, după caz, scanate, salvate în format .pdf, semnate digital și încărcate în aplicația electronică. Documentele încărcate în aplicația electronică, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete.5.1. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare Limba utilizată în completarea cererii de finanțare este limba română.5.2. Anexele la cerere de finanțare aplicabile prezentului apel Documentele enumerate mai jos se vor încărca obligatoriu pe platforma de investiții a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, www.mdlpa.ro/investiții/PNRR. Din lista de documente prezentată mai jos, sunt specificate documentele care:– se generează automat și sunt înglobate în cererea de finanțare;– se descarcă în format predefinit și completat - necesită doar semnare electronică și încărcare în platforma electronică;– se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant.1. Documentele statutare ale solicitantului și, dacă este cazul, ale partenerilor [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Vor fi prezentate/indicate, după caz:i. Pentru autorități și instituții publice locale, după caz:– Hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului (sau orice alte documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, pentru situații particulare),– Hotărârea de constituire a consiliului local,– Hotărârea de constituire a consiliului județean,– Hotărârea judecătorească de validare a mandatului președintelui Consiliului județean (sau orice alte documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, pentru situații particulare),– Hotărâre/decizie/alt act administrativ de numire a conducătorului instituției publice locale,– Hotărârea Consiliului Județean, Hotărârea Consiliului Local, după caz, de înființare a instituției sau serviciului public, precum și, dacă e cazul, alte documente din care să reiasă încadrarea solicitantului în această categorie.– În cazul în care solicitantul este și ocupantul clădirii, dacă din documentele menționate mai sus nu reiese că solicitantul își desfășoară activitatea în clădirea/clădirile care face/fac obiectul proiectului): Alte documente din care să reiasă îndeplinirea criteriului.ii. Pentru autorități publice centrale, după caz:– Hotărârea/ordinul/decizia/alt act administrativ de numire a reprezentantului legal al autorității publice centrale– Decizia primului ministru de numire a prefectului,– Legea, hotărârea de Guvern etc. din care să reiasă încadrarea solicitantului în categoria autorităților publice centrale (ex. act de înființare, actul privind organizarea și funcționarea).– În cazul în care solicitantul este și ocupantul clădirii, dacă din documentele menționate mai sus nu reiese că solicitantul își desfășoară activitatea în clădirea/clădirile care face/fac obiectul proiectului): Alte documente din care să reiasă îndeplinirea criteriului.iii. În cazul parteneriatului este prezentat în plus față de documentele menționate la punctele i și ii:– Acordul de parteneriat al proiectului (Model C) însoțit de Ordinele/Deciziile/Hotărârile de aprobare a proiectului ale fiecărui partener, în care se specifică și sumele pentru asigurarea participării la cheltuielile neeligibile.iv. În cazul în care ocupantul nu coincide cu solicitantul, sunt prezentate:– documente din care reiese că ocupantul/ții se încadrează în categoria entităților descrise la secțiunea 2.6 (ex. acte de înființare, actul privind organizarea și funcționarea);– în cazul ocupanților de tipul unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților sanitare publice, documentul relevant este considerat Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-economice (faza SF/DALI sau PT) și a indicatorilor tehnico-economici, depusă în cadrul proiectului;– dacă din documentele menționate mai sus nu reiese că ocupantul își desfășoară activitatea în clădirea/clădirile care face/fac obiectul proiectului): Alte documente din care să reiasă încadrarea în categoria entităților descrise la secțiunea 2.6.2. Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului și, dacă e cazul, al partenerilor [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Pentru reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat sau persoana împuternicită, acolo unde este cazul, se va anexa la cererea de finanțare o copie a cărții de identitate.3. Declarațiile de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal [se descarcă în format predefinit și completat - necesită doar verificarea datelor predefinite, semnare electronică și încărcare în platforma electronică] Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model F) se completează de către reprezentanții legali ai solicitantului (solicitant individual/ lider de parteneriat și partenerilor sau de persoana împuternicită, acolo unde este cazul, și se semnează conform prevederilor din secțiunea 5.3.4. împuternicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanțare și a anexelor la cererea de finanțare (dacă este cazul) [se descarcă în format predefinit și completat - necesită doar verificarea datelor predefinite, semnare electronică și încărcare în platforma electronică] În cazul în care Cererea de finanțare și anexele la cererea de finanțare (dacă este cazul) sunt semnate cu semnătura electronică extinsă de o persoană împuternicită de reprezentantul legal al solicitantului, se anexează documentul de împuternicire. Acesta reprezintă un document administrativ emis de reprezentantul legal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Observație: Dacă la depunere cererea de finanțare este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, iar pe parcursul procesului de verificare se împuternicește o persoană pentru semnarea electronică extinsă a răspunsurilor la solicitările de clarificări, cu respectarea prevederilor din secțiunea 2.3, acest document se poate prezenta odată cu răspunsul la respectiva solicitare de clarificări.5. Declarațiile de eligibilitate ale solicitantului, și, dacă este cazul, a partenerilor [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Se vor completa în platformă/anexa Declarațiile de eligibilitate (Model B), atât pentru liderul de parteneriat, cât și pentru fiecare partener, semnate conform prevederilor din secțiunea 2.3.6. Declarația de angajament a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor [se va genera automat și este înglobată în cererea de finanțare] Se vor completa în platformă/anexa Declarațiile de angajament (Model A), atât pentru liderul de parteneriat, cât și pentru fiecare partener. În cazul unui parteneriat în care partenerul nu are obligații financiare în proiect, informațiile legate de contribuția financiară a partenerului la cheltuielile neeligibile din declarația de angajament nu sunt aplicabile (se va completa cu sintagma "nu este cazul"). Restul informațiilor se vor menține în declarația de angajament a partenerului.7. Declarația privind eligibilitatea TVA, a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Se va vedea Declarația privind eligibilitatea TVA (Model D) aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare de către solicitant și, dacă este cazul, de parteneri.8. Declarația privind asumarea implementării investiției, a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Se va vedea Declarația de asumare a implementării investiției (model E).9. Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului, dacă este cazul [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] În cazul proiectelor implementate în parteneriat se va anexa acordul privind implementarea proiectului în parteneriat, încheiată între parteneri, conform Acord de parteneriat - Model C. Acesta trebuie să conțină informațiile prevăzute la secțiunea 4.1, punctul 1 din prezentul ghid referitoare la acordul de parteneriat.10. Raport de expertiza tehnică (evaluare calitativă și cantitativă) a clădirii la acțiuni seismice (pentru fiecare componentă (clădire) în parte) [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Raportul este întocmit de către expertul tehnic atestat în urma expertizării tehnice a clădirii la acțiuni seismice și conține o sinteză a procesului de evaluare seismică a clădirii, furnizând informații care fundamentează decizia de încadrare a construcției în clasa de risc seismic. Raportul se elaborează conform Codului de proiectare seismică P100-3 în vigoare la momentul depunerii cererii de finanțare. Raportul trebuie să evidențieze clar, în partea de concluzii, clasa de risc seismic în care este încadrată clădirea precum și măsurile de intervenție structurale propuse, necesare pentru renovarea integrată a clădirii. Atenție: Pentru proiectele care au activități desfășurate după data de 1 februarie 2020 considerate eligibile, în condițiile îndeplinirii criteriilor din prezentul ghid, care au încheiate contracte pentru serviciile de proiectare și/sau execuție înainte de intrarea în vigoare a codului de proiectare P 1003/2019, se va depune expertiza tehnică elaborată conform versiunii de cod în vigoare la data semnării contractelor.11. Raportul de audit energetic, inclusiv fișa de analiză termică și energetică a clădirii, respectiv certificatul de performanță energetică (pentru fiecare componentă (clădire) în parte) [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Raportul de audit energetic este întocmit de către auditorul energetic și conține informații privind principalele caracteristici termice și energetice ale clădirii, a măsurilor propuse de modernizare energetică a clădirii și instalațiilor interioare aferente acesteia, precum și principalele concluzii referitoare la măsurile eficiente din punct de vedere economic. Raportul de audit energetic se elaborează în conformitate cu prevederile din Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor, Partea a III-a "Auditul și certificatul de performanță a clădiri", indicativ Mc 001, în vigoare.12. Hotărârea de aprobare a depunerii proiectului, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] ● în cazul Autorităților publice centrale: hotărârea/decizia/ordinul de aprobare pentru depunerea proiectului ● în cazul Autorităților și instituțiilor publice locale: Hotărârea Consiliului local/Consiliului Județean de aprobare pentru depunerea proiectului. În Hotărârea sus-menționată trebuie să fie inclusă valoarea maximă eligibilă a proiectului (calculată în conformitate cu precizările din secțiunea 2.5 din prezentul ghid). De asemenea, se va preciza că solicitantul se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare. De asemenea, se va anexa o descriere sumară a investiției propusă prin proiect, în concordanță cu măsurile propuse pentru renovarea energetică a clădirii (inclusiv a instalațiilor aferente acesteia), așa cum reies din Raportul de audit energetic, cu asumarea atingerii indicatorilor descriși la secțiunea 4.1, punctele 13 și 14. În cazul parteneriatelor, toți partenerii vor depune aceste documente.13. Documente de proprietate [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Documentele anexate trebuie să demonstreze existența dreptului invocat de solicitant (proprietatea publică sau dreptul de administrare asupra imobilului (teren și clădire) aflat în proprietate publică) pe care se propune a se realiza investiția.a) Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică asupra imobilelor, la momentul depunerii cererii de finanțare sunt prezentate următoarele documente: înregistrarea imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea). Extrasele de carte funciară nu trebuie să fi fost emise cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii acestora. Aceste documente vor fi însoțite de un Tabel centralizator asupra numerelor cadastrale, obiectivele asupra cărora se realizează investiția, precum și suprafețele aferente, în cazul în care investiția vizează mai mult de un număr cadastral;b) Pentru dovedirea dreptului de administrare a imobilului aflat în proprietate publică*) sunt prezentate următoarele documente, în mod obligatoriu, la momentul depunerii cererii de finanțare:*) În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare1. Actul normativ/administrativ care să demonstreze că solicitantul este titularul dreptului de administrare asupra imobilului proprietate publică obiect al proiectului (care acoperă o perioadă corespunzătoare celei menționate la secțiunea 4.1, la punctul 4.1.4 din prezentul document),2. Înregistrarea imobilelor (teren și clădire) în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea dreptului de administrare, precum și încheierea), în termen de valabilitate la data depunerii acestora (emis cu maxim 30 de zile înaintea de data depunerii). Aceste documente vor fi însoțite de un Tabel centralizator al numerelor cadastrale, obiectivele asupra cărora se realizează investiția, precum și suprafețele aferente, în cazul în care investiția vizează mai mult de un număr cadastral. În cazul administrării se face referire la dreptul de administrare, ca drept real, aferent proprietății publice, prevăzut de art. 866 și urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Atenție: Din documentele privind drepturile asupra imobilului trebuie să reiasă faptul că dreptul respectiv este menținut pe toată perioada de durabilitate a investiției. Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizație de construire.5.3. Semnarea cererii de finanțare și a documentelor anexate Pentru transmiterea cererilor de finanțare prin aplicația informatica, semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului (individual/ lider de parteneriat) / împuternicitul solicitantului, trebuie să fie certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Declarațiile în nume propriu ale reprezentantului legal al solicitantului pot fi semnate astfel:– Olograf de către reprezentantul legal al solicitantului și electronic (cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare) de către persoana împuternicită, pentru certificare la depunere. sau– Electronic, cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către reprezentantul legal al solicitantului; Astfel, documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie format pdf. sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile. Atenție! Pentru declarațiile solicitate în nume personal ale reprezentantului legal nu se acceptă însușirea și semnarea acestora de către o altă persoană împuternicită.6. VERIFICAREA, CONTRACTAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR6.1. Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității Cererile de finanțare se depun în sistemul informatic. Ulterior depunerii, cererile de finanțare vor intra într-un sistem non-competitiv de verificare și contractare, cu condiția întrunirii criteriilor de conformitate administrativă și eligibilitate, respectiv, încadrării în valoarea prealocată. După depunerea cererii de finanțare, se va analiza și verifica respectarea criteriilor de conformitate administrativă și de eligibilitate. Verificarea conformității administrative și a eligibilității va urmări în principal, existența informațiilor în secțiunile din cererea de finanțare și a anexelor, valabilitatea documentelor, precum și respectarea criteriilor de eligibilitate (cele ce trebuie îndeplinite obligatoriu în această etapă). MDLPA poate transmite solicitări de clarificări/completări asupra cererii de finanțare și/sau a anexelor la aceasta. În cazul în care, în urma verificării documentelor transmise de către solicitanți, există necorelări în cadrul cererii de finanțare și/sau între cererea de finanțare și documentele suport, MDLPA poate solicita clarificări cu scopul ca documentațiile de contractare să fie corecte și corelate. Termenul maxim de răspuns la solicitarea de clarificări este de 5 zile lucrătoare. Se va avea în vedere încadrarea în termenul estimat pentru finalizarea etapei de verificare, conform secțiunii 2.2. Pot fi depuse inclusiv documente care au fost emise ulterior depunerii cererii de finanțare. În cazul proiectelor (cererilor de finanțare) care cuprind mai multe componente, dacă în urma procesului de verificare a conformității administrative și a eligibilității una sau mai multe componente este/sunt declarată/e neeligibilă/e și/sau neconformă/e, iar restul componentelor sunt declarate eligibile și conforme, cererea de finanțare poate fi acceptată la finanțare, cu solicitarea eliminării componentelor neeligibile și/sau neconforme și a revizuirii corespunzătoare a secțiunilor relevante din cererea de finanțare. După finalizarea etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității, solicitantul va fi notificat asupra rezultatului verificării.6.2. Depunerea și soluționarea contestațiilor În cazul în care solicitanții se consideră nemulțumiți de rezultatul verificării conformității administrative și a eligibilității, se poate depune de către fiecare solicitant o singură contestație, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării de către MDLPA a rezultatului asupra procesului de verificare. Contestațiile depuse după termenul anterior de 5 zile lucrătoare vor fi respinse, rezultatul inițial fiind menținut. Decizia MDLPA privind soluționarea contestațiilor este finală, iar contestatarul nu mai poate înainta la MDLPA o nouă contestație având același obiect.6.3. Renunțarea la cererea de finanțare Retragerea cererii de finanțare se va face numai de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită prin mandat/împuternicire specială, în baza unei Hotărâri de retragere a proiectului (cererii de finanțare). Retragerea solicitării de finanțare se va realiza prin sistemul informatic, în maximum trei zile de la data aplicării.6.4. Actualizarea documentației tehnico-economice existente Pentru proiectele care au elaborată documentația tehnico-economică (faza SF/DALI) și Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, înaintea depunerii cererii de finanțare, acestea se vor actualiza în scopul atingerii indicatorilor de eficiență energetică aferenți apelului de proiecte, stabiliți la secțiunea 1.4, precum și pentru conformare cu cerințele prevăzute la secțiunea 4.1, punctele 13 și 14, din prezentul ghid. Atenție: Solicitanții au obligația de a prezenta, înainte de semnarea contractului de finanțare, documentația tehnico-economică - SF /DALI actualizată, împreună cu devizul general actualizat, precum și Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a indicatorilor tehnico-economici.6.5. Contractarea proiectelor MDLPA va întocmi documentațiile de contractare pentru proiectele care au fost acceptate în urma verificării, precum și în urma finalizării contestațiilor depuse, cu respectarea condiției de încadrare în alocarea apelului de proiecte. În urma verificării documentațiilor de contractare, MDLPA își rezervă dreptul de a refuza contractarea unor proiecte care nu îndeplinesc criteriile de verificare a conformității administrative și eligibilității. În acest sens, MDLPA va respinge documentațiile de contractare, oferind posibilitatea solicitanților să depună contestații în conformitate cu prevederile prezentului ghid. Clauzele specifice aplicabile proiectelor contractate în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, sunt detaliate în cadrul Modelului de contract de finanțare. Modelul de contract de finanțare va fi definitivat ulterior aprobării prezentului ghid.6.6. Documente de prezentat în etapa de implementare sau la finalizarea implementării contractelor de finanțare Monitorizarea implementării contractelor de finanțare din punct de vedere tehnic și financiar se va realiza de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. MDLPA poate transmite solicitări de clarificări/completări. Netransmiterea unui răspuns complet și în termen la solicitarea de clarificări poate conduce la rezilierea contractului de finanțare, în conformitate cu prevederile ghidului specific/contractului de finanțare. Perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului apel.6.6.1. Beneficiarii au obligația de a prezenta după semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, următoarele documente obligatorii, în caz contrar contractul de finanțare poate fi reziliat:6.5.1.1. Extras al cărții tehnice a clădirii, fișa tehnică a clădirii, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau alt document justificativ din care să rezulte faptul că respectiva clădire a fost construită înainte de anul 2000 (dacă din conținutul Raportului de expertiză tehnică nu reies informațiile respective)6.6.2. Beneficiarii au obligația de a prezenta după semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 4 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, următoarele documente obligatorii, în caz contrar contractul de finanțare poate fi reziliat:6.6.2.1. Certificatul de urbanism Certificatul de urbanism trebuie să fie cel eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru proiectul aferent cererii de finanțare depuse (acesta fiind scopul specificat în certificatul de urbanism), împreună cu avizele conforme pentru asigurarea utilităților, precum și avize, acorduri și studii specifice, după caz.6.6.2.2. Documentația tehnico-economică - SF*5)/DALI (elaborată la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului, inclusiv, dacă e cazul, pentru clădiri existente care nu reprezintă componente în cadrul proiectului pentru clădiri noi vizate de proiect), împreună cu devizul general *5) În cazul unui proiect mixt de investiții care cuprinde pe lângă lucrările de intervenții asupra uneia/mai multor construcții existente și lucrări aferente unei clădiri noi care adăpostește centrala termică (ca urmare a cerințelor ISU). Se va transmite documentația tehnico-economică - SF/DALI, împreună cu devizul general, în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă: H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare. În cadrul indicatorilor tehnico-economici prevăzuți, se va asigura atingerea indicatorilor de eficiență energetică aferenți apelului de proiecte, stabiliți la secțiunea 1.4, precum și conformarea cu cerințele prevăzute la secțiunea 4.1, punctele 13 și 14, din prezentul ghid. De asemenea, se recomandă prevederea unei durate maxime a lucrărilor de execuție aferente proiectului de 24 luni. Suplimentar, se va anexa un deviz general centralizator al componentelor cererii de finanțare, dacă e cazul. De asemenea, se va atașa o anexă cu bugetul proiectului, pe structura liniilor bugetare din devizul general, care să cuprindă detalierea separată a cheltuielilor pe categorii cheltuieli: eligibile și neeligibile. Cheltuielile eligibile cuprinse în devizul general - HG nr. 907/2016, la capitolul 4, trebuie defalcate în mod distinct pe tipuri de lucrări (lucrări de consolidare seismică și lucrări de eficiență energetică în cadrul primelor două runde sau, după caz, lucrări conexe și lucrări de eficiență energetică în cadrul celei de-a doua runde). În cazul solicitărilor de finanțare depuse în prima rundă, devizul general al proiectului va evidenția separat costurile necesare lucrărilor de consolidare seismică și cele ale lucrărilor de renovare energetică moderată. În cazul solicitărilor de finanțare depuse în a doua rundă, devizul general al proiectului va evidenția separat costurile necesare lucrărilor de consolidare seismică și cele ale lucrărilor de renovare energetică moderată, respectiv, după caz, în deviz se vor evidenția separat costurile necesare lucrărilor conexe și cele ale lucrărilor de renovare energetică moderată. Pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare, asumarea suportării din bugetul propriu a corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției se face în Declarația de angajament (Model A). Solicitantul se va asigura de menționarea în cerințele documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție (caietul de sarcini pentru elaborare SF/DALI), a măsurilor privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) și va prezenta documentele justificative aferente.6.6.2.3. Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a indicatorilor tehnico-economici Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici aprobată conform legii. Anexa la Hotărârea de aprobare trebuie să conțină detalierea indicatorilor tehnico-economici și a valorilor acestora în conformitate cu documentația tehnico-economică și este asumată de proiectant. În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici va fi depusă de către toți partenerii. În cazul în care proiectul are la bază o documentație tehnico-economică actualizată (SF/DALI actualizat), hotărârea anterior menționată va fi anexată pentru documentația actualizată (iar dacă se menționează doar modificarea unei hotărâri anterioare, atunci se va anexa și documentul inițial care a fost modificat). Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă documentație (SF/DALI).6.6.3. Beneficiarii au obligația de a prezenta după semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 11 luni*) de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, următoarele documente obligatorii, în caz contrar contractul de finanțare poate fi reziliat: *) Excepție fac proiectele pentru care procedura de achiziție a proiectului tehnic trebuie repetată sau pentru care s-au formulat contestații.6.6.3.1. Contractul de elaborare a proiectului tehnic (PT) Solicitantul se va asigura de menționarea în cerințele documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție (caietul de sarcini pentru elaborarea proiectului tehnic) a măsurilor privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) și va prezenta documentele justificative aferente. Solicitantul va transmite contractul de achiziție pentru serviciile de proiectare, împreună cu caietul de sarcini.6.6.3.2. Autorizația de construire (emisă la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului) Se va transmite autorizația de construire eliberată în vederea realizării investiției aferente proiectului în termen de valabilitate. În cazul proiectelor care cuprind mai multe clădiri (componente), se poate anexa o singură autorizație de construire la nivel de proiect, conform legislației în vigoare, sau autorizații de construire distincte pentru fiecare clădire în parte din cadrul proiectului, conform legislației în vigoare.6.6.3.3. Proiect tehnic (PT) și, dacă este cazul, Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT, împreună cu procesul-verbal de recepție a proiectului tehnic Solicitantul va transmite proiectul tehnic, verificat în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, împreună cu devizul general actualizat, precum și procesul-verbal de recepție a proiectului tehnic. Dacă este cazul, se va transmite Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT sau cu modificările și completările intervenite la faza PT. Solicitantul se va asigura de menționarea în cerințele documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție (caietul de sarcini pentru realizarea proiectului tehnic), a măsurilor privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) și va prezenta documentele justificative aferente.6.6.4. Beneficiarii au obligația de a prezenta după semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 17 luni*) de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, următoarele documente obligatorii, în caz contrar contractul de finanțare poate fi reziliat: *) Excepție fac proiectele pentru care procedura de achiziție a lucrărilor de execuție trebuie repetată sau pentru care s-au formulat contestații.6.6.4.1. Contractul de lucrări încheiat, împreună cu devizul general actualizat, cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole și subcapitole de cheltuieli conform HG nr. 907/2016 și a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile și TVA aferent acestora Contractul de lucrări va cuprinde detaliat inclusiv măsurile privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) și tipul de documente prin care se va dovedi respectarea acestora. În cazul proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte, se va avea în vedere stabilirea unei durate maxime de execuție a lucrărilor de 24 luni, fără a depăși termenul limită de recepție la terminarea lucrărilor de 30.06.2026. Dacă este cazul, se va transmite Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, actualizată conform contractului de lucrări semnat.6.6.5. Beneficiarii au obligația de a prezenta, atât după încheierea contractului de execuție, cât și pe parcursul execuției lucrărilor și la finalizarea acestora, următoarele documente obligatorii, în caz contrar contractul de finanțare poate fi reziliat: Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") în etapa de de execuție a lucrărilor de intervenție), așa cum sunt solicitate și asumate prin Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (model G).6.6.6. Beneficiarii au obligația de a prezenta în termen de maxim 5 zile de la data întocmirii acestuia: Certificatul de performanță energetică la finalizarea lucrărilor, care să evidențieze în mod clar atât valorile indicatorilor de eficiență energetică aferenți apelului de proiecte, stabiliți la secțiunea 1.4 din prezentul ghid, obținuți prin implementarea proiectului, precum și conformarea cu cerințele prevăzute la secțiunea 4.1, punctele 13 și 14 din ghid.6.6.7. Beneficiarii au obligația de a prezenta, după finalizarea lucrărilor de execuție, în termen de maxim 5 de zile de la data întocmirii acestuia: Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor însoțit de memoriul inginerului proiectant de structuri care să cuprindă informații legate de încadrarea în clasa de risc seismic a clădirii existente, după efectuarea lucrărilor de consolidare (după caz) și a certificatului de performanță energetică la finalizarea lucrărilor din care să rezulte îndeplinirea cerințelor prevăzute la secțiunea 4.1, punctele 13 și 14 din ghid. Plata finală a proiectului este condiționată de prezentarea acestui document. Beneficiarul are obligația de a încărca în sistemul informatic toate documentele atribuirii contractelor de achiziții încheiate pentru implementarea proiectului, în copie format .pdf sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.7. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI Se pot emite ordine de modificare a prevederilor prezentului ghid pentru actualizarea cu eventuale modificări legislative aplicabile sau pentru îmbunătățirea procesului de verificare, în cuprinsul cărora vor exista și prevederi tranzitorii pentru proiectele aflate în procesul de verificare pentru asigurarea principiului tratamentului nediscriminatoriu al tuturor solicitanților de finanțare. MDLPA va emite instrucțiuni în aplicarea prevederilor prezentului ghid. Pentru asigurarea principiului transparenței MDLPA va publica ordinele de modificare a prezentului ghid pe pagina de internet a autorității.8. ANEXEAnexa 1 - Extras P 100-1/2013, ANEXA A. ACȚIUNEA SEISMICĂ DEFINIȚII ȘI PREVEDERI SUPLIMENTARE, Tabel A.1, Harta de zonare seismică a RomânieiAnexa 2 - Listă de lucrări eligibile de consolidare seismicăAnexa 3 - Listă de lucrări eligibile de creștere a eficienței energeticeAnexa 4 - Listă de lucrări conexe eligibile Prezentul Ghid prevede următoarele modele standard sau orientative: ● Declarația de angajament (Model A) ● Declarația de eligibilitate (Model B) ● Acordul de parteneriat (Model C) ● Declarația privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare (Model D) ● Declarația de asumare a implementării investiției (Model E) ● Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model F) ● Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (Model G)  +  Anexa Nr. 1la cererea de finanțare
  Extras P 100-1/2013, ANEXA A. ACȚIUNEA SEISMICĂ DEFINIȚII ȘI PREVEDERI SUPLIMENTARE
  Tabelul A1. Valorile accelerației terenului pentru proiectare, a(g) și valorile perioadei de control (colț), T(C), pentru localitățile urbane din România
  Nr.LocalitateJudețTc (s)a(g) pentru IMR = 225 ani
  1AdamclisiConstanța0,70,20 g
  2AdjudVrancea1,00,40 g
  3AgnitaSibiu0,70,20 g
  4ALEXANDRIATeleorman1,00,25 g
  5AmaraIalomița1,00,30 g
  6AninaCaraș-Severin0,70,20 g
  7ARADArad0,70,20 g
  8AvrigSibiu0,70,20 g
  9AzugaPrahova0,70,25 g
  10BabadagTulcea0,70,20 g
  11BACĂUBacău0,70,35 g
  12BalșOlt1,00,20 g
  13BanlocTimiș0,70,25 g
  14BaraoltCovasna0,70,20 g
  15MurfatlarConstanța0,70,20 g
  16BăicoiPrahova1,00,35 g
  17BăbeniVâlcea0,70,20 g
  18Băile GovoraVâlcea0,70,20 g
  19Băile HerculaneCaraș-Severin0,70,20 g
  20Băile OlăneștiVâlcea0,70,20 g
  21Băile TușnadHarghita0,70,20 g
  22BălanHarghita0,70,20 g
  23BălceștiVâlcea1,00,20 g
  24BăneasaConstanța0,70,20 g
  25BârladVaslui1,00,35 g
  26BechetDolj1,00,20 g
  27BerbeștiVâlcea0,70,20 g
  28BereștiGalați0,70,35 g
  29BicazNeamț0,70,25 g
  30Boldești-ScăeniPrahova1,60,40 g
  31Bolintin-ValeGiurgiu1,60,30 g
  32BOTOȘANIBotoșani0,70,20 g
  33BragadiruIlfov1,60,30 g
  34BRAȘOVBrașov0,70,20 g
  35BRĂILABrăila1,00,30 g
  36BreazaPrahova0,70,35 g
  37BrezoiVâlcea0,70,20 g
  38BuceceaBotoșani0,70,20 g
  39BUCUREȘTIBucurești1,60,30 g
  40BudeștiCălărași1,60,25 g
  41BufteaIlfov1,60,30 g
  42BuhușiBacău0,70,30 g
  43BușteniPrahova0,70,30 g
  44BUZĂUBuzău1,60,35 g
  45CaracalOlt1,00,20 g
  46CareiSatu Mare0,70,20 g
  47CĂLĂRAȘICălărași1,00,25 g
  48CălimăneștiVâlcea0,70,25 g
  49CăzăneștiIalomița1,00,30 g
  50CâmpinaPrahova1,00,35 g
  51CâmpulungArgeș0,70,30 g
  52CeahlăuNeamț0,70,20 g
  53CernavodăConstanța1,00,20 g
  54ChitilaIlfov1,60,30 g
  55CiacovaTimiș0,70,25 g
  56CisnădieSibiu0,70,20 g
  57CodleaBrașov0,70,20 g
  58MioveniArges0,70,30 g
  59ComarnicPrahova1,00,35 g
  60ComăneștiBacău0,70,35 g
  61CONSTANȚAConstanța0,70,20 g
  62Copșa MicăSibiu0,70,20 g
  63CorabiaOlt1,00,20 g
  64CorugeaTulcea0,70,20 g
  65CosteștiArgeș1,00,25 g
  66CotnariIași0,70,25 g
  67CovasnaCovasna1,00,25 g
  68CRAIOVADolj1,00,20 g
  69Curtea de ArgeșArgeș0,70,25 g
  70DăbuleniDolj0,70,20 g
  71DărmăneștiBacău0,70,35 g
  72DetaTimiș0,70,20 g
  73DolhascaSuceava0,70,20 g
  74DrăgășaniVâlcea1,00,20 g
  75Drăgănești-OltOlt1,00,20 g
  76DumbrăveniSibiu0,70,20 g
  77Eforie NordConstanța0,70,20 g
  78Eforie SudConstanța0,70,20 g
  79FăgărașBrașov0,70,20 g
  80FălticeniSuceava0,70,20 g
  81FăureiBrăila1,00,35 g
  82FeteștiIalomița1,00,25 g
  83FieniDâmbovița0,70,30 g
  84Fierbinți-TârgIalomița1,60,35 g
  85FiliașiDolj0,70,20 g
  86FlămânziBotoșani0,70,20 g
  87FOCȘANIVrancea1,00,40 g
  88FunduleaCălărași1,00,30 g
  89GALAȚIGalați1,00,30 g
  90GăeștiDâmbovița1,00,30 g
  91GhimbavBrașov0,70,20 g
  92GIURGIUGiurgiu1,00,25 g
  93GrivițaIalomița1,00,30 g
  94HârlăuIași0,70,20 g
  95HârșovaConstanța1,00,25 g
  96HorezuVâlcea0,70,20 g
  97HușiVaslui0,70,25 g
  98IancaBrăila1,00,30 g
  99IAȘIIași0,70,25 g
  100IsacceaTulcea0,70,25 g
  101ÎnsurățeiBrăila1,00,30 g
  102Întorsura BuzăuluiCovasna0,70,25 g
  103JimboliaTimiș0,70,20 g
  104JurilovcaTulcea0,70,20 g
  105Lehliu GarăCălărași1,00,30 g
  106LiteniSuceava0,70,20 g
  107MangaliaConstanța0,70,20 g
  108MarghitaBihor0,70,20 g
  109MăcinTulcea1,00,25 g
  110MăgureleIlfov1,60,30 g
  111MărășeștiVrancea1,00,40 g
  112MedgidiaConstanța0,70,20 g
  113MediașSibiu0,70,20 g
  114MIERCUREA CIUCHarghita0,70,20 g
  115MihăileștiGiurgiu1,60,30 g
  116MizilPrahova1,60,40 g
  117MoineștiBacău0,70,35 g
  118Moldova NouăCaraș-Severin0,70,25 g
  119MoreniDâmbovița0,70,35 g
  120MurgeniVaslui0,70,30 g
  121NădlacArad0,70,20 g
  122NăvodariConstanța0,70,20 g
  123NegreștiVaslui0,70,30 g
  124Negru VodăConstanța0,70,20 g
  125NehoiuBuzău1,60,40 g
  126Ocna SibiuluiSibiu0,70,20 g
  127Ocnele MariVâlcea0,70,25 g
  128OdobeștiVrancea1,00,40 g
  129OltenițaCălărași1,00,25 g
  130OneștiBacău0,70,35 g
  131OravițaCaraș-Severin0,70,20 g
  132OrșovaMehedinți0,70,20 g
  133OtopeniIlfov1,60,30 g
  134OvidiuConstanța0,70,20 g
  135PanciuVrancea1,00,40 g
  136PantelimonIlfov1,60,30 g
  137PașcaniIași0,70,25 g
  138PătârlageleBuzău1,60,40 g
  139PecicaArad0,70,20 g
  140PIATRA NEAMȚNeamț0,70,25 g
  141Piatra OltOlt1,00,20 g
  142PITEȘTIArgeș0,70,25 g
  143PLOIEȘTIPrahova1,60,35 g
  144PlopeniPrahova1,60,40 g
  145Podu IloaieiIași0,70,25 g
  146PogoaneleBuzău1,60,35 g
  147Popești LeordeniIlfov1,60,30 g
  148PotcoavaOlt1,00,25 g
  149PredealBrașov0,70,25 g
  150PucioasaDâmbovița0,70,30 g
  151RăcariDâmbovița1,60,30 g
  152RădăuțiSuceava0,70,20 g
  153RăuseniBotoșani0,70,20 g
  154Râmnicu SăratBuzău1,60,35 g
  155RÂMNICU VÂLCEAVâlcea0,70,25 g
  156RâșnovBrașov0,70,20 g
  157RecașTimiș0,70,20 g
  158RomanNeamț0,70,30 g
  159Roșiori de VedeTeleorman1,00,25 g
  160RoznovNeamț0,70,30 g
  161RupeaBrașov0,70,20 g
  162SalceaSuceava0,70,20 g
  163SăceleBrașov0,70,20 g
  164SăcuieniBihor0,70,20 g
  165Sânnicolau MareTimiș0,70,20 g
  166ScorniceștiOlt1,00,25 g
  167SegarceaDolj1,00,20 g
  168SFÂNTU GHEORGHECovasna0,70,20 g
  169Sf. GheorgheTulcea0,70,20 g
  170SIBIUSibiu0,70,20 g
  171Sighetul MarmațieiMaramureș0,70,20 g
  172SinaiaPrahova0,70,30 g
  173SiretSuceava0,70,20 g
  174SLATINAOlt1,00,20 g
  175Slănic MoldovaBacău0,70,35 g
  176Slănic PrahovaPrahova1,60,40 g
  177SLOBOZIAIalomița1,00,25 g
  178SUCEAVASuceava0,70,20 g
  179SulinaTulcea0,70,20 g
  180ȘtefăneștiArgeș0,70,30 g
  181ȘtefăneștiBotoșani0,70,20 g
  182TălmaciuSibiu0,70,20 g
  183TÂRGOVIȘTEDâmbovița1,00,30 g
  184Târgu BujorGalați0,70,35 g
  185Târgu FrumosIași0,70,25 g
  186Târgu OcnaBacău0,70,35 g
  187Târgu NeamțNeamț0,70,25 g
  188Târgu SecuiescCovasna1,00,25 g
  189TechirghiolConstanța0,70,20 g
  190TecuciGalați1,00,35 g
  191TituDâmbovița1,00,30 g
  192TIMIȘOARATimiș0,70,20 g
  193TopoloveniArgeș1,00,30 g
  194Turnu MăgureleTeleorman1,00,20 g
  195TULCEATulcea0,70,20 g
  196TușnadHarghita0,70,20 g
  197ȚăndăreiIalomița1,00,25 g
  198UrlațiPrahova1,60,40 g
  199UrziceniIalomița1,60,35 g
  200Valea lui MihaiBihor0,70,20 g
  201VASLUIVaslui0,70,30 g
  202Vălenii de MuntePrahova1,60,40 g
  203VictoriaBrașov0,70,25 g
  204VideleTeleorman1,60,25 g
  205VoluntariIlfov1,60,30 g
  206ZărneștiBrașov0,70,20 g
  207ZimniceaTeleorman1,00,20 g
  Harta de zonare seismică a teritoriului
   +  Anexa Nr. 2la cererea de finanțare
  LISTĂ DE LUCRĂRI ELIGIBILE PENTRU CONSOLIDARE SEISMICĂ
  Tipurile de intervenții pentru clădiri cu structura de beton armat pot cuprinde:1. Intervenții în vederea consolidării structurilor în cadre de beton armat:– Consolidarea prin cămășuirea cu beton armat - stâlpi, grinzi, noduri de cadre;– Consolidarea prin cămășuire cu piese de oțel- stâlpi, grinzi, noduri de cadre;– Cămășuirea cu polimeri armați cu fibre (FRP) - stâlpi, grinzi;– Introducerea de contravântuiri de oțel;– Introducerea de pereți structurali de beton armat.2. Intervenții în vederea consolidării structurilor în cadre de beton armat cu panouri de umplutură din zidărie;3. Intervenții pentru consolidarea structurilor cu pereți de beton armat prin soluții de consolidare a pereților - ca elemente structurale individuale și prin soluții de consolidare cu modificarea structurii în ansamblu, intervenții asupra planșeelor și lucrări de consolidare a fundațiilor cu intervenții pentru consolidarea terenului de fundare, acolo unde este cazul. Procedee de intervenție pentru clădiri cu structura de beton armat:a) Consolidarea structurilor în cadre de beton armat - creșterea rezistenței la forță tăietoare a grinzilor și stâlpilor, creșterea rezistenței la moment încovoietor a grinzilor și stâlpilor, creșterea capacității de deformare a elementelor structurale, introducerea de contravântuiri, de pereți de beton armat sau de panouri de umplutură din zidărieb) Consolidarea structurilor cu pereți de beton armat - creșterea rezistenței la încovoiere a pereților, creșterea deformabilității (creșterea ductilității), creșterea rezistenței la forță tăietoare, sporirea capacității de cuplare a pereților.c) Intervenții asupra planșeelor - sporirea rezistenței la forță tăietoare, sporirea rezistenței la încovoiere rezistenței la încovoiere, creșterea capacității de transmitere a forțelor de lunecare între placă și elementele structurii verticale, creșterea rezistenței în jurul golurilor, introducerea de noi colectori.d) Intervenții asupra fundațiilor și terenului de fundare - suplimentarea fundațiilor de suprafață, dezvoltarea fundațiilor de suprafață existente, dezvoltarea fundațiilor de adâncime, măsuri de consolidare a terenului de fundaree) Intervenții care reduc forțele seismice prin măsuri care reduc masa construcției (înlocuirea unor pereți de compartimentare din materiale grele cu pereți executați din materiale ușoare, înlocuirea straturilor grele ale terasei cu straturi din materiale ușoare cu eficiență superioară, reducerea încărcării de exploatare la nivelurile superioare ale clădirilor, desfacerea etajelor superioare), prin măsuri de control al răspunsului seismic prin montarea de dispozitive speciale (cum sunt amortizori activi, amortizori de acordare a maselor, amortizori metalici (histeretici), amortizori cu ulei (hidraulici)) sau izolarea seismică a bazei. Tipurile de intervenții pentru clădiri clădiri cu structura din zidărie pot cuprinde:1. Intervenții prin lucrări de reparație structurală: (refacere mortar din rosturi, rețesere zidărie, injectarea fisurilor/crăpăturilor, injectare cu amestecuri pe bază de ciment sau rășini epoxidice, plombare crăpăturilor din zidărie cu beton, injecții armate, tencuială armată locală, reparare panourilor de zidărie de umplutură);2. Intervenții prin lucrări de consolidare a elementelor structurale, prin:– Cămășuirea zidăriei prin placare cu materiale cu proprietăți superioare (cu beton/mortar armat cu plase legate/sudate din oțel beton, cu produse din polimeri armați cu fibre (FRP));– Consolidarea locală a plinurilor orizontale de zidărie de peste goluri;– Consolidarea zidăriei prin introducerea de centuri și stâlpișori din beton armat;– Consolidarea pereților prin introducerea de profile metalice aparente;3. Consolidarea elementelor nestructurale majore de zidărie ale fațadelor;4. Lucrări de consolidare prin îmbunătățirea conlucrării subansamblurilor structurale verticale sau orizontale (între pereți, între pereți și planșee sau șarpantă, precum și prin creșterea rigidității în plan orizontal a planșeelor. Tipurile de intervenții pentru clădiri cu structuri de oțel pot cuprinde:1. Intervenții în vederea consolidării stâlpilor, a grinzilor cu zăbrele, precum și a elementelor metalice cu beton;2. Intervenții pentru repararea elementelor structurale din oțel (stâlpi, plăci de bază, noduri de cadru, contravântuiri). Tipurile de intervenții pentru componentele nestructurale din clădiri care prezintă risc pentru utilizatori în caz de cutremur pot fi:1. Intervenții specifice reparării/eliminării/înlocuirii componentelor nestructurale arhitecturale (elemente atașate pe fațadă, parapete și atice de zidărie, coșuri de fum sau de ventilație din zidărie, pereți nestructurali exteriori grei din zidărie sau beton, fațade cortină), precum și pentru fixarea acestora de elementele de structură;2. Intervenții specifice pereților nestructurali interiori;3. Intervenții specifice pentru instalații, utilaje și echipamente aferente instalațiilor.4. Intervenții care conduc la limitarea deplasărilor sau a deformațiilor componentelor nestructurale;5. Intervenții pentru asigurarea deformabilității componentelor nestructurale. Tipurile de intervenții asupra fundațiilor și terenului de fundare - suplimentarea fundațiilor de suprafață, dezvoltarea fundațiilor de suprafață existente, măsuri de consolidare a terenului de fundare; Tipurile de intervenții care reduc forțele seismice prin măsuri care reduc masa construcției (înlocuirea straturilor grele ale terasei cu straturi din materiale ușoare cu eficiență superioară, reducerea încărcării de exploatare la nivelurile superioare ale clădirilor, desfacerea etajelor superioare), prin măsuri de control al răspunsului seismic prin montarea de dispozitive speciale (cum sunt amortizori activi, amortizori de acordare a maselor, amortizori metalici (histeretici), amortizori cu ulei (hidraulici)) sau izolarea seismică a bazei. Notă: aceste tipuri de lucrări nu au un caracter limitativ, ele putând fi adaptate cerințelor proprietarilor, specificului clădirii, tipului de intervenție și prevederilor legislative și normative în vigoare referitoare la asigurarea cerințelor de calitate, altele decât securitatea la incendiu, igiena, sănătatea și mediu înconjurător, siguranța și accesibilitatea în exploatare, protecția împotriva zgomotului, utilizarea sustenabilă a resurselor naturale și economia de energie și izolarea termică.
   +  Anexa Nr. 3la cererea de finanțare
  LISTĂ DE LUCRĂRI ELIGIBILE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE
  1. Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:– izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin: > înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată, > înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite sau insuficient încălzite– izolarea termică a fațadei - parte opacă (termoizolarea pereților exteriori, inclusiv termo-hidroizolarea terasei): > termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul existenței șarpantei, > reabilitarea șarpantei, precum și repararea șarpantei în cazul podurilor neîncălzite > înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care este justificată printr-o performanță termică superioară– închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților– izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea clădirii sunt prevăzute spații destinate activităților la parter– izolarea termică a planșeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereților subsolului (când acesta este utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității/urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității) sau a podului existent al clădirii (când acesta este utilizat/ încălzit pentru desfășurarea activității sau urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității),– izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimitează spațiul încălzit de alte spații comune neîncălzite;2. Reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum– repararea/refacerea instalației de distribuție a agentului termic între punctul de racord și planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor termice și de agent termic/apă caldă, precum și montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;– înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare, montarea/repararea/înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibile care face/fac obiectul proiectului și clădirea tip centrală termică;– reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - încălzire și apă caldă de consum, inclusiv zonarea (control zonal) și echilibrarea instalațiilor termice, montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare și izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă;– reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - încălzire și apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuințe, prin montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare și izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor termice și de agent termic/apă caldă și al creșterii eficienței energetice3. Instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior– soluții de ventilare naturală sau mecanică prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;– soluții de ventilare naturală organizată sau ventilare hibridă (inclusiv a spațiilor comune), repararea/refacerea canalelor de ventilație în scopul menținerii/realizării ventilării naturale organizate a spațiilor ocupate– soluții de ventilare mecanică centralizată sau cu unități individuale cu comandă locală sau centralizată, utilizând recuperator de căldură cu performanță ridicată;– repararea/înlocuirea/montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de condiționare a aerului, a instalațiilor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, după caz, a sistemelor de climatizare de tip "numai aer" cu rol de ventilare și/sau de încălzire/răcire, umidificare/dezumidificare a aerului, a sistemelor de climatizare de tip "aer-apă" cu ventiloconvectoare, a pompelor de căldură, după caz;– instalarea, în cazul în care nu există, sau înlocuirea ventilatoarelor și/sau a recuperatoarelor de căldură, dacă prevederea lor contribuie la creșterea performanței energetice a clădirii4. Reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri– reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;– înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED;– instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență, acolo unde acestea se impun pentru economie de energie.5. Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, respectiv modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente– montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice și/sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control și/sau monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;– montarea/înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru energie electrică și energie termică (ex. montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă și apă rece și a contoarelor de energie termică, exclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare și transmitere la distanță a datelor)– realizarea lucrărilor de racordare/branșare/rebranșare a clădirii la sistemul centralizat de producere și/sau furnizare a energiei termice;– realizarea lucrărilor de înlocuire a instalației de încălzire interioară cu distribuție orizontală la nivelul apartamentelor și modul de apartament inclusiv cu reglare și contorizare inteligentă;– implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice prin achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei.6. Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald– montarea unor elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă– realizarea de terase verzi, cu hidroizolații și termoizolații, folosind sisteme complete de straturi și substraturi de cultură, filtrare, drenare, control vapori, cu spații pentru rădăcini și colectarea apelor pluviale, realizate pentru a oferi structuri durabile și deschise pentru vegetația naturală7. Sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie– instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu captatoare solare termice sau electrice, instalații cu panouri solare fotovoltaice, microcentrale care funcționează în cogenerare de înaltă eficiență și sisteme centralizate de încălzire și/sau de răcire, pompe de căldură și/sau centrale termice sau centrale de cogenerare pe biomasă, schimbătoare de căldură sol-aer, recuperatoare de căldură, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră etc, inclusiv achiziționarea acestora8. Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen);9. Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale10. Alte tipuri de lucrări– lucrări de desfacerea și refacerea instalațiilor, echipamentelor, finisajelor, precum și alte lucrări strict necesare din zona de intervenție aferentă lucrărilor de consolidare seismică– repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe– repararea/construirea acoperișului tip terasă/șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;– demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție– repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii– refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;– înlocuirea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate, precum și repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate– reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate. Notă: aceste tipuri de lucrări nu au un caracter limitativ, ele putând fi adaptate cerințelor proprietarilor, specificului clădirii, tipului de intervenție și prevederilor legislative și normative în vigoare referitoare la asigurarea cerințelor de calitate, altele decât rezistența mecanică și stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena, sănătatea și mediu înconjurător, siguranța și accesibilitatea în exploatare, protecția împotriva zgomotului și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale.
   +  Anexa Nr. 4la cererea de finanțare
  LISTĂ DE LUCRĂRI CONEXE ELIGIBILE
  Tipurile de lucrări de intervenție la clădirile existente ce vizează măsuri conexe pentru respectarea altor cerințele fundamentale privind calitatea în construcții - securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale, aplicabile după caz, definite general, astfel:– lucrări pentru repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;– lucrări pentru păstrarea/îmbunătățirea calității arhitecturale, inclusiv prin conservarea și potențarea valorilor culturale;– lucrări privind îmbunătățirea securității la incendiu a clădirilor existente, din categoria lucrărilor necesare obținerii avizului ISU sau lucrări aferente cerințelor fundamentale de securitate la incendiu conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;– lucrări privind îmbunătățirea calității aerului interior, inclusiv lucrări necesare pentru reducerea concentrațiilor de radon în clădiri;– lucrări necesare pentru adaptarea clădirilor și a spațiilor publice la îmbătrânirea populației și la nevoile persoanelor cu dizabilități prin crearea de facilități/adaptarea infrastructurii (rampe de acces);– lucrări ce vizează măsuri de întreținere a fondului construit istoric;– dotarea cu echipamente digitale performante;– măsuri suplimentare de dezvoltare durabilă;– lucrări de recompartimentare interioară Notă: aceste tipuri de lucrări nu au un caracter limitativ, ele putând fi adaptate cerințelor proprietarilor, specificului clădirii, tipului de intervenție și prevederilor legislative și normative în vigoare referitoare la asigurarea cerințelor de calitate, altele decât rezistență mecanică și stabilitatea și economia de energie și izolarea termică.

  PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTĂ
  COMPONENTA C5 - VALUL RENOVĂRII
  AXA 2 - SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENTĂ ENERGETICĂ ȘI
  REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI PUBLICE
  OPERAȚIUNEA B.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE
  SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR PUBLICE
  APELUL DE PROIECTE
  PNRR/2022/C5/2/B.1/1
  Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării propune îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor. În cadrul Investiției 1. Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de creștere a eficienței energetice a fondului construit existent, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice: renovarea moderată sau aprofundată/ renovare integrată a clădirilor publice se va finanța renovarea energetică a cel puțin 2,3 milioane m2 de clădiri publice, prin următoarele tipuri de proiecte: proiecte integrate (consolidare seismică și eficiență energetică) și proiecte de renovare energetică. Schema de finanțare va asigura faptul că cel puțin 90% din alocarea totală pentru Axa 2 va fi utilizată pentru lucrări de creștere a eficienței energetice și nu mai mult de 10 % din alocare va fi utilizată pentru consolidarea seismică și alte lucrări complementare (cum ar fi protecția împotriva incendiilor, accesibilitatea etc.). Întreaga schemă va asigura faptul că toate contractele îndeplinesc cerința relevantă de eficiență energetică privind o reducere minimă a consumului de energie cu cel puțin 50 % în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire dinainte de renovare pentru fiecare clădire (cu excepția clădirilor cu statut de bun cultural), lucru care va trebui să asigure o reducere a consumului de energie primară de cel puțin 30% (renovare moderată) și de cel puțin 60% (renovare aprofundată) în comparație cu situația anterioară renovării și va respecta Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu aduce prejudicii semnificative" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01)1. *1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)6from=EN Alocările financiare din PNRR (219.960.000 Euro), pentru renovarea integrată a clădirilor publice au fost făcute în conformitate cu valorile stabilite în cadrul Componentei 5 - Valul Renovării, și anume: lucrări de consolidare seismică în valoare de 117.000.000 Euro, însoțite de lucrări de renovarea energetică moderată în valoare de 102.960.000 Euro. Alocările financiare provenite din PNRR au fost suplimentate în conformitate cu prevederile art. 24 alin (1) din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, până la o valoare de 152.100.000 Euro pentru lucrările de consolidare seismică a clădirilor publice, și 133.848.000 Euro pentru lucrările de renovare energetică moderată a clădirilor publice. Alocarea financiară pentru lucrările de intervenții integrate:
  Tipuri de lucrăriValoare eligibilă PNRR (euro)Valoare suplimentară cf. O.U.G. nr. 124/2021*) (euro)Valoare totală eligibilă (euro)
  Lucrări de consolidare seismică117.000.00035.100.000152.100.000
  Lucrări de renovare energetică moderată102.960.00030.888.000133.848.000
  TOTAL219.960.00065.988.000285.948.000
  *) Valoarea suplimentară este alocată conform art. 24 alin (1) din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
  Lucrările realizate în cadrul acestui apel vor cuprinde, pentru fiecare componentă din cadrul proiectului, atât intervenții care vizează consolidarea seismică, cât și intervenții care conduc la o renovare energetică moderată. Alocarea financiară se distribuie către toți solicitanții eligibili (autorități publice centrale, autorități/instituții publice locale), definiți la secțiunea 2.6 din Ghid.Verificarea aplicării principiului DNSH
  Perioada de realizare a verificăriinr.crt.Elemente de verificareObiectiv de mediuRezultat (Da/Nu/Nu este aplicabil N/A)Documente justificative privind conformarea cu cerințele DNSHObservații (obligatoriu în situația în cazul N/A)
  Înainte de începerea execuției lucrărilor de renovare energetică1În proiect clădirea este utilizată pentru extracția, depozitarea, transportul sau producția de combustibili fosili?OM 1
  2Există un certificat de performanță energetică elaborat înainte de renovare?OM 1 OM 2
  3Există o estimare a valorilor prevăzute în certificatului de performanță energetică după renovare?OM 1 OM 2
  4În raportul de audit energetic se menționează măsurile propuse de renovare necesare pentru atingerea indicatorilor de eficiență energetică prevăzuți prin proiect?OM 1 OM 2
  5În raportul de audit energetic se menționează valorile indicatorilor de eficiență energetică prevăzuți a se obține după renovare?OM 1 OM 2
  6Prin proiect se asigură că materialele de construcție și componentele utilizate la renovarea clădirii nu conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită?OM 5
  7Prin proiect se asigură utilizarea produselor de construcții non-toxice?OM 5
  8Prin proiect se asigură utilizarea produselor de construcții reciclabile și biodegradabile?OM 5
  9Prin proiect se asigură utilizarea produselor de construcții fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul?OM 5
  10Prin proiect se au în vedere măsuri privind îmbunătățirea calității aerului interior, prin evitarea utilizării de ceruri și lacuri pentru curățarea suprafețelor?OM 5
  11Prin proiect se au în vedere măsuri privind îmbunătățirea calității aerului interior, prin evitarea utilizării de materiale de construcție, ce conțin substanțe precum formaldehida (din placaj), compuși organici volatili cancerigeni și substanțele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcție?OM 5
  12Prin proiect se au în vedere măsuri privind îmbunătățirea calității aerului interior, prin reducerea concentrației de radon care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcție?OM 5
  13Prin proiect se asigură utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare?OM 5
  14Prin proiect se asigură reduceri semnificative ale emisiilor în aer și la o îmbunătățire ulterioară a sănătății publice prin creșterea performanței de izolare termică a anvelopei clădirilor și înlocuirea sistemelor de încălzire?OM 5
  15Prin proiect se au în vedere măsuri de creștere a eficienței energetice prin înlocuirea cazanului din centrală, în cazurile în care centralele termice existente la nivelul clădirii sunt depășite moral, uzate tehnic și au randament energetic scăzut și nu pot asigura integral, în condiții de eficiență energetică, agentul termic și apa caldă menajeră pentru locatarii clădirii/clădirilor deservite?OM 1 OM 2
  16Prin proiect se au în vedere măsuri de creștere a randamentului de funcționare a cazanelor și/sau arzătoarelor din centrala termică proprie prin repararea acestora sau prin instalarea unui nou sistem de încălzire/nou sistem de furnizare a apei calde de consum?OM 1 OM 2
  17Prin proiect se are în vedere instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: surse regenerabile de energie în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră?OM 1 OM 2
  18Prin proiect sunt prevăzute condițiile de mediu adecvate precum și condițiile privind funcționarea stațiilor de încărcare* pentru vehicule electrice (care are loc în exterior), prin asigurarea rezistenței echipamentelor și funcționării acestora la manifestările schimbărilor climatice și la alte dezastre naturale?OM 2
  19Prin proiect se are în vederea optimizarea sistemelor tehnice din clădirile renovate pentru a oferi confort termic ocupanților chiar și în temperaturile extreme respective?OM 2
  20Prin proiect se are în vedere ca 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări și generate pe șantier să fie pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare?OM 4
  21Prin proiect se asigură amplasarea stațiilor de încărcare* în afara sau în apropierea zonelor sensibile din punctul de vedere al biodiversității (rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone protejate etc)?OM 6
  22Prin proiect se asigură un nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii, prin aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii și montarea corespunzătoare a tâmplăriei termoizolante?OM 1 OM 2
  23Prin proiect se are în vedere înlocuirea cu boilere de gaz mixat cu hidrogen, care să fie compatibile pentru toate reabilitările potențiale care vor avea loc în regiunea SV Oltenia unde se finanțează prin PNRR (componenta Energie) aceasta nouă rețea de distribuție (hidrogen ready), în situația în care această opțiune se consideră a fi fezabilă din punct de vedere tehnic și economic (din fonduri existente la nivelul autorităților locale), după intrarea în funcție a rețelei și racordarea consumatorilor?OM 1 OM 2
  După finalizarea execuției lucrărilor de renovare energetică24Există un certificat de performanță energetică emis de un auditor energetic atestat la finalizarea lucrărilor?OM 1
  25Au fost implementate soluțiile stabilite prin raportul de audit energetic?OM 1
  26Există declarații de performanță pentru produsele pentru construcții, întocmite de producători, sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcții care face obiectul unei specificații tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcții (dacă sunt utilizate produse pentru construcții pentru care nu există specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice nearmonizate), după caz?OM 5
  27Există un raport/document din care reiese că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări și generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale?OM 4
  28Pentru deșeurile generate din activitățile de construcție și demolări au fost luate în considerare cele mai bune tehnici disponibile, care să permită îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor periculoase, reutilizarea și reciclare de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile din construcții și demolări, inclusiv folosind tehnici de demolare selectivăOM 4
  29Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile prevăzute prin proiect, sunt disponibile specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare, pentru limitarea generării de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor?OM 4
  30Pentru sistemele tehnice ale clădirii: sisteme de climatizare și/sau ventilare mecanică prevăzute prin proiect, sunt disponibile specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare, pentru limitarea generării de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor?OM 4
  *) Elementele de verificare referitoare la stațiile de încărcare se aplică doar în cazul proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte de renovare energetică (moderată și aprofundată) a clădirilor publice(PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1)și a clădirilor rezidențiale multifamiliale (PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1).
   +  Anexăla Ghidul specific  +  Model A
  Declarație de angajament
  pentru solicitant individual sau membri ai parteneriatului
  Subsemnatul ......., CNP ..........., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ..., în calitate de reprezentant legal al (completați cu denumirea organizației solicitante), Solicitant de finanțare/solicitant individual sau solicitant de finanțare (parteneriat) - lider de parteneriat și membru în cadrul parteneriatului pentru proiectul (completați cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanțare Mă angajez ca (completați cu denumirea organizației solicitante) ● Să finanțeze toate costurile neeligibile aferente proiectului (conform Acordului de parteneriat, dacă este cazul) ● Să asigure resursele financiare necesare implementării optime ale proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile (fără TVA) din PNRR și a TVA aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 5 - Valul Renovării - MDLPA, în conformitate cu legislația în vigoare. ● Să finanțeze, dacă este cazul, pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare, corecțiile ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției. ● În cazul în care va primi finanțare din PNRR, trebuie ca în perioada de durabilitate să:– mențină investiția realizată (asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare);– nu realizeze o modificare asupra calității de proprietar/administrator al clădirii /clădirile componentă/e a/ale proiectului, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;– nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției. ● Să respecte, pe durata pregătirii și implementării proiectului, prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul, dezvoltării durabile, egalității de șanse, egalității de gen și nediscriminării, prin includerea măsurilor necesare pentru conformarea cu Pilonul Social European ● Să respecte obligațiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului. ● Să se asigure cu privire la preluarea și respectarea recomandărilor din cadrul raportului de audit energetic și din raportul de expertiză tehnică în etapele următoare de proiectare și executare ale proiectului, în vederea realizării performanțelor energetice minime impuse de legislația națională și europeană aplicabilă, în vigoare. ● Să notifice MDLPA asupra oricărei situații, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile menționate în Ghidul specific în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective. ● Să prezinte în etapa de implementare, cu respectarea termenelor prevăzute în cadrul ghidului specific aplicabil și în cadrul contractului de finanțare (dacă este cazul),– Extrasul cărții tehnice a clădirii, fișa tehnică a clădirii, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau alt document justificativ din care să rezulte faptul că respectiva clădire a fost construită până la începutul anului 2000 (dacă din conținutul Raportului de expertiză tehnică nu reies informațiile respective),– Certificatul de urbanism,– Documentația tehnico-economică (SF/DALI), împreună cu devizul general– Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a indicatorilor tehnico-economici,– Contractul de elaborare a proiectului tehnic (PT),– Autorizația de construire,– Proiect tehnic (PT) și, dacă este cazul, Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT, împreună cu procesul-verbal de recepție a proiectului tehnic– Contractul de lucrări încheiat, împreună cu devizul general actualizat, cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole și subcapitole de cheltuieli conform HG nr. 907/2016 și a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile și TVA aferent acestora,– Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") în documentele de atribuire a contractelor de achiziție pentru elaborare SF/DALI, proiect tehnic, execuție lucrări,– Certificatul de performanță energetică la finalizarea lucrărilor,– Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Semnătura: Nume, prenume Semnătura reprezentantului legal al solicitantului Data: zz/ll/aaaa
   +  Model B
  Declarația de eligibilitate
  Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv de către membrii parteneriatului (dacă este cazul). Subsemnatul ........., CNP ........... posesor al CI ..... seria ..... nr. ....., eliberată de ............., în calitate de reprezentant legal (funcție) al ... (completați cu denumirea organizației solicitante), cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că:A. (completați cu denumirea organizației solicitante) depune Cererea de finanțare cu titlul ............., din care această declarație face parte integrantă, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1 - RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICA MODERATĂ) A CLĂDIRILOR PUBLICE, apelul de proiecte ..........., în calitate de: (alegeți varianta potrivită) ● Solicitant ● Solicitant - membru în cadrul Parteneriatului format din: completați cu lista integrală conținând denumirile complete ale partenerilor (Fiecare membru al parteneriatului va completa câte o Declarație de eligibilitate) ● Solicitant - Lider de proiect în cadrul Parteneriatului format din: completați cu lista integrală conținând denumirile complete ale partenerilorB. Componenta/componentele (clădirea publică/clădirile publice) inclusă/e în prezenta cerere de finanțare este/sunt următoarea/le:1. clădirea 2. etc. .C. (completați cu denumirea organizației solicitante) nu se află în următoarele situații începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de verificare și contractare:a) să se afle în stare de faliment/ insolvență sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, în cadrul procedurilor anterior menționate, și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;b) să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la punctul a);c) să fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 651/2014 al COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;d) să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.e) (Unde e cazul) să dețină dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului.D. Imobilul/imobilele care fac obiectul proiectului propus prin prezenta Cerere de finanțare, începând cu data depunerii cererii de finanțare, îndeplinește/îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: ● să fie liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului; ● să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești; ● să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.E. Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare și contractare trebuie să nu se afle într-una din situațiile de mai jos:a) să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, contractare și implementare a proiectului.b) să se afle în situația de a induce grav în eroare MDLPA, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR.c) să se afle în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR.d) să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.F. Solicitantul/oricare dintre membrii parteneriatului demonstrează drepturile asupra imobilului (clădire și teren), obiect al proiectului, respectiv dreptul de proprietate publică sau dreptul de administrare a imobilului aflat în proprietate publică, conform legislației în vigoare, după caz. Drepturile anterior menționate sunt acoperitoare pentru investiția propusă a fi realizată în conformitate cu datele din cadrul cererii de finanțare. Dreptul respectiv este menținut pe toată perioada de durabilitate a investiției.G. Proiectul propus spre finanțare include activități eligibile desfășurate după data de 1 februarie 2020. Proiectul nu include lucrări de intervenție/activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură implementate prin Programul Operațional Regional, prin alte programe operaționale, sau prin alte programe cu surse publice de finanțare, evitându-se astfel dubla finanțare.H. Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie pentru încălzire de cel puțin 50% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepția clădirilor clasate sau în curs de clasare ca monumente și a clădirilor cu valoare arhitecturală deosebită stabilite prin documentațiile de urbanism, clădirilor din zone construite protejate aprobate conform legii).I. Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, de cel puțin 30% pentru proiectele de renovare energetică moderată, în comparație cu starea de pre-renovare.J. Declar că fiecare componentă (clădire publică) inclusă în cererea de finanțare respectă următoarele condiții:a) clădirea este construită (lucrări finalizate din punct de vedere fizic) până la începutul anului 2000, conform ;b) Clădirea expertizată tehnic, conform Codului de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019, este încadrată, prin raport de expertiză tehnică, în clasa I de risc seismic, respectiv clădire cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială, la acțiunea cutremurului, sau în clasa II de risc seismic, respectiv clădire susceptibilă de avariere majoră la acțiunea cutremurului, care poate pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă sau, pentru proiectele la care au fost încheiate contracte pentru serviciile de proiectare și/sau execuție până la data intrării în vigoare a codului de proiectare P 100-3/2019, expertiza tehnică elaborată conform versiunii de cod în vigoare la data semnării contractelor.c) Criteriul de la pct. b se aplică proiectelor depuse în apelul din ambele runde, cu excepția situațiilor în care proiectul vizează lucrări de renovare energetică moderată, însoțite de lucrări conexe pentru respectarea altor cerințele fundamentale privind calitatea în construcții (securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale, aplicabile după caz), caz în care clădirea expertizată tehnic, conform reglementărilor tehnice în vigoare, nu este încadrată, prin raport de expertiză tehnică, în clasa I de risc seismic, respectiv clădire cu risc ridicat de prăbușire, sau în clasa II de risc seismic, respectiv clădire care sub efectul cutremurului poate suferi degradări structurale majore, și la care nu se află în execuție lucrări de intervenție în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente.d) Clădirea nu este utilizată ca lăcaș de cult sau pentru alte activități cu caracter religios;e) Clădirea nu este o construcție cu caracter provizoriu prevăzută a fi utilizată pe o perioadă de până la 2 ani, nu este clădire industrială, nu este atelier sau clădire din domeniul agricol, clădirea publică nu este utilizată/ destinată a fi utilizată mai puțin de 4 luni pe an;f) În cazul în care anumite suprafețe din terenul aferent imobilului au fost închiriate/ date în folosință gratuită/concesionate unor persoane juridice, este îndeplinită condiția ca respectivele limite ale dreptului de proprietate să nu fie incompatibile cu realizarea activităților/ implementarea proiectului;g) În cazul în care în clădire există spații/unități de clădire închiriate/date în folosință gratuită/concesionate unor persoane juridice, ocupanții (persoanele juridice) au fost selectați printr-o procedură transparentă și nediscriminatorie, conform legislației în vigoare și suprafața utilă aferentă acestor spații/unități de clădire nu depășește 10% din suprafața totală utilă a clădirii. Prin excepție, în cazul în care în clădire există spații/unități de clădire închiriate/date în folosință gratuită/concesionate unor persoane juridice, pentru a fi utilizate pe o durată limitată în cursul unei zile/săptămâni/luni, în vederea desfășurării unor activități sportive, culturale, educaționale sau recreative, ocupanții (persoanele juridice) au fost selectați printr-o procedură transparentă și nediscriminatorie, conform legislației în vigoare, și activitatea desfășurată de persoanele juridice respective nu afectează activitatea principală/ funcțiunea clădirii publice.K. Înțeleg că orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile menționate în Ghidul specific vor fi aduse la cunoștința MDLPA în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.L. Înțeleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea condițiilor de eligibilitate este permisă numai în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislației în vigoare.M. Declar că activitățile propuse în cadrul proiectului nu reprezintă ajutor de stat, conform legislației în vigoare.N. Înțeleg că, ulterior implementării proiectului, se vor asigura cheltuielile de operare și mentenanță a obiectivului de investiții din proiectul ce face obiectul prezentei cereri de finanțare pe toată durata de durabilitate a contractului de finanțare. Data: Semnătura: Nume, prenume Semnătura reprezentantului legal al solicitantului
   +  Model C
  Acord de parteneriat
  Model orientativ
  nr. .........../............
  pentru realizarea proiectului
  (acest document reprezintă un model orientativ în scopul reglementării de principiu a aspectelor legale, financiare și de orice altă natură care pot interveni în implementarea în parteneriat a proiectului). Acordul de parteneriat este supus legislației din România și se încheie până cel târziu la depunerea cererii de finanțare și este parte integrantă din aceasta. Potrivit prevederilor de la art. 2 lit. jj) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, parteneriatul este forma de cooperare între entități de drept public și/sau privat care urmăresc realizarea în comun a reformelor/investițiilor/investițiilor specifice locale/proiectelor, pentru care a fost încheiat un act juridic prin care sunt stabilite drepturile și obligațiile părților. Liderul de parteneriat, beneficiar al unui proiect, este responsabil cu asigurarea implementării proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului de finanțare, sens în care acesta trebuie să aibă în vedere includerea în acordul de parteneriat, după caz, a oricăror prevederi pe care acesta le consideră necesare și care nu contravin, în niciun fel, prevederilor contractului de finanțare, legislației comunitare și naționale incidente.  +  Articolul 1 Părțile1. denumirea completă a autorității/instituției, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ..., având calitatea de Lider de proiect (Partener 1) , astfel: Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată*1): ........... *1) Se vor avea în vedere prevederile art. 26 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 209/2022; Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ................... Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer*2): *2) Cerere de transfer - cererea depusă de către un beneficiar, alții decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1), prin care se solicită coordonatorilor de reforme și/sau investiții sau responsabililor de implementare a investițiilor specifice locale virarea sumelor, în baza contractului de finanțare și a documentației justificative stabilite prin ghiduri specifice pentru demararea și finanțarea activităților proiectului, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 124 din 13 decembrie 2021, art. 2 lit. m). Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: .........2. denumirea completă a autorității/instituției, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ......., având calitatea de Partener 2 , astfel: Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: .......... Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ............. Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer: ........ Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: .........3. denumirea completă a autorității/instituției, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal având calitatea de Partener n, unde n = numărul total de membri ai parteneriatului . au convenit următoarele:  +  Articolul 2 Obiectul(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: titlul proiectului, care este depus în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - ........., Axa 2- ......, Operațiunea ........, apel de proiecte ......., precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.(2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanțare.  +  Articolul 3 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:
  OrganizațiaRoluri și responsabilități
  Lider de parteneriat (Partener 1)Se vor descrie activitățile și subactivitățile pe care fiecare partener trebuie să le implementeze, în strânsă corelare cu informațiile furnizate în formularul cererii de finanțareDe asemenea, se va menționa valoarea estimată a fiecărei activități, defalcată pentru fiecare partener/lider de parteneriat
  Partener 2idem
  Partener nidem
  (2) Contribuția la finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului Partenerii vor asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.
  OrganizațiaContribuția (unde este cazul)
  Lider de parteneriat (Partener 1)Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %)
  Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %)
  Partener 2
  Partener n
  (3) Plățile Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022. în acest sens, se vor include în acordul de parteneriat prevederi precum următoarele:
   +  Articolul 4 Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.  +  Articolul 5 Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)A. Drepturile liderului de parteneriat(1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de transfer/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.B. Obligațiile liderului de parteneriat(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către MDLPA.(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către MDLPA a cererilor de transfer/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.(5) Liderul de parteneriat are obligația păstrării tuturor documentelor proiectului în original, precum și copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a PNRR sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.(6) În cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor proiectului, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la transfer/plată.(7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.(8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.(9) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către MDLPA.(10) Liderul de parteneriat, precum și partenerii acestuia cuprind în bugetele acestora sumele aferente finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate potrivit prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/ decizia/ordinul de finanțare, în conformitate cu prevederile OUG nr. 124/2021. Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de transfer pentru plățile care urmează a fi efectuate, către coordonatorul de investiții, conform prevederilor contractului de finanțare.(11) Liderul de parteneriat are obligația deschiderii conturilor corespunzătoare în vederea primirii de la coordonatorul de investiții a sumelor solicitate prin cererile de transfer pentru plățile care urmează a fi efectuate.  +  Articolul 6 Drepturile și obligațiile partenerilorA. Drepturile Partenerilor 2, 3, n(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către MDLPA, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.(2) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.(3) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către MDLPA.B. Obligațiile Partenerilor 2, 3, n(4) Partenerii au obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, comunicării și publicității în implementarea activităților proprii.(5) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de parteneriat documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.(6) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.(7) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată(8) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția MDLPA sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.(9) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.(10) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.(11) în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor proiectului, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.(12) Partenerii au obligația de a restitui MDLPA orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.(13) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.(14) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent și autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate și să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.(15) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.(16) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.(17) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.(18) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.(19) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.(20) În cazul în care unul dintre parteneri se retrage din parteneriat, liderul de parteneriat și ceilalți parteneri răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.(21) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de MDLPA.(22) Cel puțin unul dintre partenerii trebuie să dețină (în proprietate publică sau administrare) o clădire publică care este ocupată (în care își desfășoară activitatea) de cel puțin unul dintre parteneri și/sau de alte entități publice din categoria autorităților publice centrale, autorităților și instituțiilor publice locale.(23) Partenerii împreună cu liderul de parteneriat cuprind în bugetele acestora sumele aferente finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate potrivit prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/ decizia/ordinul de finanțare, în conformitate cu prevederile OUG nr. 124/2021.  +  Articolul 8 Achiziții publice Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea legislației specifice și generală în vigoare în domeniul achizițiilor publice, a condițiilor din contractul de finanțare, a instrucțiunilor/ordinelor emise de MDLPA și/sau alte organisme abilitate, precum și a protecției mediului, egalității de șanse și nediscriminării.  +  Articolul 9. Proprietatea(1) Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.(2) Înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport în comun etc. ce au făcut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final. Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor a mijloacelor de transport în comun, ce au făcut obiectul finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate. Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin PNRR, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plății finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.  +  Articolul 10 Confidențialitate Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.  +  Articolul 11 Legea aplicabilă(1) Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.(2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.  +  Articolul 12 Dispoziții finale Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente. Întocmit în număr de exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare. Semnături
  Lider de parteneriat (Partener 1)Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituțieiSemnăturaData și locul semnării
  Partener 2Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituțieiSemnăturaData și locul semnării
  Partener nNumele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituțieiSemnăturaData și locul semnării
   +  Model D
  Declarație privind eligibilitatea TVA
  aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul
  proiectului propus spre finanțare
  Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv de către membrii parteneriatului (dacă este cazul).A. Datele de identificare a persoanei juridice Codul de identificare: [CIF] Denumirea: [Denumirea solicitantului] Domiciliul fiscal: [Județul, Localitatea, Strada, Ap., Codul poștal, Sectorul, Telefon, Fax, Email]B. Datele de identificare a proiectuluiTitlul proiectului: [Titlu] Data depunerii proiectului: [Data]C. [Denumirea și statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanțare pentru proiectul menționat mai sus, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că sunt: [] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal [] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscalD. [Denumirea și statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanțarepentru proiectul menționat mai sus, declar că pentru achizițiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă potrivit ...........................
  Nr.Crt.Obiectul achizițieiScopul achiziției/Activitatea prevăzută în cadrul proiectului*1)
  1.[Obiectul achiziției][Detalii]
  2.[Obiectul achiziției][Detalii]
  *1) Atenție! Se va completa cu aceleași informații corespunzătoare din cererea de finanțare.
   +  Model E
  Declarația de asumare a implementării investiției
  pentru Solicitant individual sau Lider de parteneriat
  Subsemnatul .............. , CNP ................., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ................., în calitate de reprezentant legal al (completați cu denumirea organizației solicitante), Solicitant de finanțare/solicitant individual sau solicitant de finanțare (parteneriat) - lider de parteneriat și membru în cadrul parteneriatului pentru proiectul (completați cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanțare, din care această declarație face parte integrantă, declar pe propria răspundere următoarele:A. Valoarea maximă eligibilă a proiectului, calculată în conformitate cu precizările din secțiunea 2.5 din ghidul specific, este ............., astfel cum reiese din următorul calcul ................... În cazul primei runde: Valoarea maximă eligibilă a proiectului = aria desfășurată x (cost unitar pentru lucrări de consolidare seismică + cost unitar pentru lucrări de renovare moderată) În cazul celei de-a doua runde, (a se vedea secțiunea 2.1 din ghidul specific): Valoarea maximă eligibilă a proiectului = aria desfășurată x (cost unitar pentru lucrări de consolidare seismică + cost unitar pentru lucrări de renovare moderată) sau, după caz: Valoarea maximă eligibilă a proiectului = aria desfășurată x (cost unitar pentru lucrări conexe + cost unitar pentru lucrări de renovare moderată)B. Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie pentru încălzire de ..........% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepția clădirilor cu valoare arhitecturală deosebită stabilite prin documentațiile de urbanism, clădirilor din zone construite protejate aprobate conform legii)C. Intervențiile propuse pentru clădire conduc la reduceri ale consumului de energie primară de ....% și ale emisiilor de CO(2) de ....%, în comparație cu starea de pre-renovare.D. În situația în care proiectul este eligibil, după verificarea conformității administrative și a eligibilității cererii de finanțare, și se încheie contractul de finanțare, implementarea proiectului și transmiterea documentelor justificative se încadrează în termenele menționate în ghidul specific, la secțiunea 6.E. Proiectul respectă obligațiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), inclusiv cele din articolul 17 ("Prejudicierea în mod semnificativ a obiectivelor de mediu") din Regulamentul privind taxonomia, stabilite pentru fiecare obiectiv de mediu.F. Se va asigura durabilitatea investiției și arhivarea și accesul la documente timp de 5 ani de la data plății soldului sau, în absența unei astfel de plăți, de la data efectuării ultimei raportări. Această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanțării este mai mică sau egală cu 60.000 euro sau stabilită potrivit prevederilor normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă. Semnătura: Nume, prenume Semnătura reprezentantului legal al solicitantului Data: zz/ll/aaaa
   +  Model F
  Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
  Pentru cererea de finanțare cu titlul (completați cu titlul complet al cererii de finanțare) din care această declarație face parte integrantă, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B. 1 Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată a clădirilor publice, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B. 1/1 (Această declarație se completează de către reprezentantul legal al solicitantului sau, în situația unui parteneriat, de către reprezentanții legali ai membrilor parteneriatului. Se semnează conform secțiunii 5.3 din ghidul specific).
  CONSIMȚĂMÂNT
  Subsemnatul/Subsemnata .............., CNP ..............., posesor/posesoare a .... CI .... seria .... nr. ......., domiciliat/ă în ..........., e-mail ............, telefon .............. în calitate de persoană fizică și reprezentant legal*) al: ................ (se vor completa denumirea, CUI/CIF și adresa sediului social ale liderului / partenerului reprezentat) declar prin prezenta că sunt de acord ca Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) să fie autorizat prin compartimentele de specialitate responsabile cu verificarea și contractarea cererii de finanțare cu titlul .........., depusă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, să proceseze datele mele personale/ale instituției pe care o reprezint, în cadrul activității de evaluare, selecție și contractare, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente. De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menționat, cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv dreptul MDLPA/MIPE/AA/DNA/DLAF și a altor instituții implicate în sistemul de control și/sau audit al fondurilor aferente PNRR de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc în procesul de verificare și contractare a cererii de finanțare cu titlul ............. Declar că am luat cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la acces la date, dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informații este sistemul electronic și/sau adresa de email ............,și/sau fax ............. Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ. NUME ȘI PRENUME ............... DATA .................. SEMNĂTURA .............
   +  Model G
  Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în
  implementarea proiectului pentru Solicitant individual sau Lider de parteneriat
  Subsemnatul ..............., CNP ................, posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de .................., în calitate de reprezentant legal al (completați cu denumirea organizației solicitante), Solicitant de finanțare/solicitant individual sau solicitant de finanțare (parteneriat) - lider de parteneriat și membru în cadrul parteneriatului pentru proiectul (completați cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanțare, din care această declarație face parte integrantă, Declar că activitățile/lucrările realizate în cadrul proiectului care contribuie la unul dintre cele șase obiective de mediu sunt considerate conforme cu principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu aduce prejudicii semnificative" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01). ● Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, principiul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 ("Regulamentul privind taxonomia"), conform căruia noțiunea de "prejudiciere în mod semnificativ" pentru cele șase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se definește astfel:1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES);2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului;5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol;6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. Referitor la obiectivul de mediu 3. Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine și obiectivul de mediu 6. Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor, se consideră că activitățile/lucrările de renovare energetică au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestor obiective de mediu, ținând seama atât de efectele directe, cât și de cele primare indirecte pe întreaga durată a ciclului de viață. Referitor la lucrările de creștere a eficienței energetice, pentru a realiza o evaluare de fond conform principiului DNSH în ceea ce privește obiectivele de mediu 1, 2, 4 și 5, sunt prezentate măsurile care trebuie să respecte principiul DNSH pentru a indica faptul că obiectivul de mediu specific nu face obiectul prejudicierii în mod semnificativ. Solicitantul își asumă preluarea principiilor "Do No Significant Harm" (DNSH) atât în procesul de elaborare a proiectelor fazele SF/DALI, DTAC și pTh, cât și monitorizarea și justificarea implementării acestor principii în timpul execuției. În cadrul procedurilor de achiziție pentru proiectare fazele SF/DALI, DTAC, PTh, beneficiarul își asumă să includă în caietele de sarcini și tema de proiectare obligativitatea proiectantului de a trata, corespunzător și în concordanță cu obiectivele de mediu menționate anterior, modalitățile și sarcinile pentru execuția lucrărilor. În cadrul procedurilor de achiziție pentru execuția lucrărilor, beneficiarul își asumă includerea în caietele de sarcini obligativitatea respectării măsurilor descrise în proiectul de autorizare a construcțiilor, respectiv de execuție în ceea ce privește respectarea principiilor DNSH. Totodată, MDLPA va condiționa plățile efectuate către beneficiari de prezentarea următoarelor documente în faza de execuție: ● Situație de lucrări cu defalcarea următoare (unde este cazul):– Cantitate de materiale desființate ... mc/mp– Cantitate de materiale reutilizate ... mc/mp– Cantitate de materiale reciclate ... mc/mp– Cantitate de deșeuri ... mc/mp ● Certificare de către firma de gestiune deșeuri cu cantitatea de deșeuri preluate, din care se specifică cantitatea de deșeuri incinerate ● Declarații de performanță pentru produsele pentru construcții, întocmite de producători, sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcții care fac obiectul unei specificații tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcții (dacă sunt utilizate produse pentru construcții pentru care nu există specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice nearmonizate) ● Fișă cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830) ● Fișe tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale clădirii - dovada consumului redus de energie, respectiv posibilitatea utilizării energiei regenerabile, declarațiile de conformitate ● Fișe tehnice ale utilajelor utilizate - măsuri de reducerea poluării.i. Referitor la Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbărilor climatice Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES) Renovarea energetică a clădirilor existente are o influență global pozitivă asupra obiectivelor de mediu, fiind în conformitate totală cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbărilor climatice, conducând la reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și la creșterea eficienței energetice, cu respectarea criteriilor de eficiență energetică, din anexa la Regulamentul privind Mecanismul de Redresare și Reziliență, cu un coeficient al schimbărilor climatice de 100 %. Investițiile realizate au scopul de a reduce consumul de energie, de a crește eficiența energetică, conducând la o îmbunătățire substanțială a performanței energetice a clădirilor în cauză, respectiv creșterea eficienței energetice a sistemelor tehnice, astfel:– reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 50% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepția clădirilor cu valoare arhitecturală deosebită stabilite prin documentațiile de urbanism, clădirilor din zone construite protejate aprobate conform legii).– reducerea consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, situată în intervalul 30% - 60% pentru proiectele de renovare energetică moderată, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare energetică aprofundată, în comparație cu starea de pre-renovare. În cazul în care intervenția se încadrează într-o investiție pentru care nu se preconizează nicio contribuție substanțială la acest obiectiv de mediu, cerințele DNSH care trebuie îndeplinite sunt următoarele:– clădirea nu este utilizată pentru extracția, depozitarea, transportul sau producția de combustibili fosili (pct. 1 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH).Intervențiile demonstrează o reducere semnificativă a emisiilor de CO2, prin următoarele verificări:Elemente de verificare înainte de începerea execuției lucrărilor de renovare energetică– certificat de performanță energetică– raportul de audit energetic cu măsuri propuse de renovare, necesare pentru atingerea indicatorilor de eficiență energetică prevăzuți prin proiect, respectiv valorile indicatorilor de eficiență energetică prevăzuți a se obține după renovare– prevederi în caietele de sarcini pentru elaborarea documentației tehnico-economice și proiectului tehnic (descrierea modalității de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră atât pe parcursul execuției cât și în conformarea clădirii) Se verifică corelarea cu pct. 2 ÷ 5, 15, 16, 17, 22, 23 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH. Elemente de verificare după finalizarea execuției lucrărilor de renovare energetică– certificat de performanță energetică la finalizarea lucrărilor Se verifică corelarea cu pct. 24 ÷ 25 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.ii. Referitor la Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbările climatice Proiectul nu conduce la creșterea efectului negativ al climatului actual și viitor asupra măsurii în sine, persoanelor, naturii sau asupra clădirilor. Pentru adaptarea clădirilor la schimbările climatice generate de valuri de căldură, prin proiect se asigură obligația optimizării sistemelor tehnice din clădirile renovate pentru a oferi confort termic ocupanților chiar și în temperaturile extreme respective. Intervențiile demonstrează că nu există influențe negative majore în ceea ce privește acestui obiectiv de mediu asupra activității în sine sau asupra oamenilor, naturii sau activelor, fiind preconizată îmbunătățirea fondului construit pe durată a ciclului de viață, prin următoarele verificări: Elemente de verificare înainte de începerea execuției lucrărilor de renovare energetică– certificat de performanță energetică– raportul de audit energetic cu măsuri propuse de renovare, necesare pentru atingerea indicatorilor de eficiență energetică prevăzuți prin proiect, respectiv valorile indicatorilor de eficiență energetică prevăzuți a se obține după renovare– prevederi în caietele de sarcini pentru elaborarea documentației tehnico-economice și proiectului tehnic (descrierea modalității de reducere a folosirii combustibililor fosili și a consumului de energie, descrierea modalităților de eficientizare energetică și utilizarea resurselor regenerabile atât pe parcursul execuției lucrărilor, cât și ulterior recepționării clădirii) Se verifică corelarea cu pct. 1 ÷ 5, 15, 16, 17, 19, 22, 23 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH. Elemente de verificare după finalizarea execuției lucrărilor de renovare energetică– certificat de performanță energetică la finalizarea lucrărilor Se verifică corelarea cu pct. 24 ÷ 25 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.iii. Referitor la Obiectivul de mediu 4. Tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului în ceea ce privește economia circulară. Prin proiect se va asigura că cel puțin 70% (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări (cu excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. Prin proiect se va asigura limitarea generării de deșeuri în activitățile de construcție și demolări, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări și luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile și folosind demolarea selectivă pentru a permite îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor periculoase și pentru a facilita reutilizarea și reciclare de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile din construcții și demolări. Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se stabilesc specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare. În special, operatorii vor limita generarea de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. Prin proiect se prevede ca tehnicile de construcție sprijină circularitatea, astfel încât să fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile și demontabile. Intervențiile demonstrează că nu vor cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului în ceea ce privește economia circulară: Elemente de verificare înainte de începerea execuției lucrărilor de renovare energetică– asumarea solicitantului privind realizarea acestor măsuri (a se vedea pct. 20 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH).– prevederi în caietele de sarcini pentru elaborarea documentației tehnico-economice și proiectului tehnic (descrierea gestionării deșeurilor, inclusiv a categoriilor care necesită incinerare - deșeuri din construcție, deșeuri rezultate din ambalaje materiale, etc), descrierea materialelor de construcție propuse a fi utilizate, acestea obligatoriu fiind din categoria materialelor prietenoase cu mediul, echipamente pentru energie regenerabilă, descrierea modalității de reutilizare a materialelor desființate) Elemente de verificare după finalizarea execuției lucrărilor de renovare energetică– document din care să reiasă tipurile de deșeuri generate din activitățile/lucrările executate și cantitatea acestora;– listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări, listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice– contract încheiat cu operator economic care colectează și/sau transportă deșeuri sau care desfășoară operațiuni de valorificare a deșeurilor. Se verifică corelarea cu pct. 27 ÷ 30 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.iv. Referitor la Obiectivul de mediu 5. Prevenirea și controlul poluării Proiectul nu va conduce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol. Nivelul de creștere a performanței energetice a clădirii impus prin proiect va conduce la reduceri semnificative ale emisiilor în aer și la o îmbunătățire a sănătății publice. Prin proiect se vor asigura măsuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizării de materiale de construcție ce conțin substanțe poluante, precum formaldehida din placaj și substanțele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcție. Prin proiect se va asigura că materialele de construcție și componentele utilizate nu conțin azbest și nici substanțe identificate pe baza listei substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Prin proiect se va asigura că materialele de construcție și componentele utilizate, care pot intra în contact cu ocupanții, emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe m3 de material sau componentă și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe m3 de material sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 16516 și ISO 16000-3 sau cu alte condiții de testare standardizate și metode de determinare comparabile. Prin proiect se recomandă utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare. Prin proiect se recomandă utilizarea materialelor cu conținut scăzut de carbon, prin folosirea materialelor disponibile cât mai aproape de locul construcției și a celor al căror proces de producție este cât se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avută în vedere utilizarea produselor de construcții non-toxice, reciclabile și biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul. Intervențiile demonstrează că nu conduc la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol, prin următoarele verificări: Elemente de verificare înainte de începerea execuției lucrărilor de renovare energetică– asumarea solicitantului privind realizarea acestor măsuri (lista de verificare a aplicării DNSH din Declarație - Model H)– prevederi în caietele de sarcini pentru elaborarea documentației tehnico-economice și proiectului tehnic (descrierea modalității de reducerea poluării în cadrul organizării de șantier, inclusiv utilajele folosite și transportul materialelor, descrierea modalității de reducere a poluării pe toată durata de existență a clădirii) Se verifică corelarea cu pct. 6 * 14 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH. Elemente de verificare după finalizarea execuției lucrărilor de renovare energetică– declarații de performanță pentru produsele pentru construcții, întocmite de producători, sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcții care fac obiectul unei specificații tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcții (dacă sunt utilizate produse pentru construcții pentru care nu există specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice nearmonizate;– specificații tehnice echipamente (sisteme tehnice ale clădirii: sisteme de climatizare și/sau ventilare mecanică, iluminat) Se verifică corelarea cu pct. 26 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH. Data: Semnătura: Nume, prenume Semnătura reprezentantului legal al solicitantului
  ----