ORDIN nr. 449 din 23 martie 2022privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 64/2022 privind aplicarea prevederilor art. II din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", precum și privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 28 martie 2022  În temeiul art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, cu modificările ulterioare, al art. 41 alin. (17^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 101 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor, comunicat prin Adresa nr. 738.852 din 14.03.2022,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat“, după poziția 82 se introduce o nouă poziție, poziția 83, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea creanței fiscaleTemeiul legal
  „83Impozit pe profit datorat în conformitate cu prevederile art. 40^3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareLegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare“
  2. Anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“ se modifică și se completează după cum urmează:a) La capitolul I „Depunerea declarației“ punctul 1 „Termenul de depunere a declarației“ subpunctul 1.1 „Lunar, pentru obligațiile de plată reprezentând:“, litera o) se modifică și va avea următorul cuprins:o) impozit pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică. Impozitul se declară de către producătorii de energie electrică, cu excepția producătorilor de energie electrică pe bază de combustibili fosili, inclusiv cogenerare. Sunt exceptați și producătorii de energie electrică pe bază de biomasă, începând cu veniturile suplimentare realizate după data de 1 ianuarie 2022;b) La capitolul I „Depunerea declarației“ punctul 1 „Termenul de depunere a declarației“ subpunctul 1.2 „Trimestrial, pentru obligațiile de plată reprezentând:“ după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins: j) impozit pe profit datorat în conformitate cu prevederile art. 40^3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.c) La capitolul II „Completarea declarației“ punctul 3 „Secțiunea B «Date privind creanța fiscal㻓 subpunctul 3.2, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 11, 25-27, 29-51, 57-63, 65-71, 74-77 și 80-83 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.
   +  Articolul IIOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 64/2022 privind aplicarea prevederilor art. II din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, precum și privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 19 ianuarie 2022, se modifică după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:ORDINpentru aprobarea modelului și conținutului declarației privind impozitul pe venitul suplimentar prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei «Delta Dunării», precum și privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă2. Formula introductivă și preambulul se modifică și vor avea următorul cuprins:În temeiul prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei «Delta Dunării», cu modificările ulterioare, ale art. II din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei «Delta Dunării», cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) și art. 41 alin. (17^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 101 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor, comunicat prin Adresa nr. 743.072 din 14.01.2022,  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 23 martie 2022.Nr. 449.----