ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 228 din 24 noiembrie 2000privind protejarea monumentelor istorice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 30 noiembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Titlul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează regimul juridic general al monumentelor istorice. (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, monumentele istorice sunt bunuri imobile, construcţii şi terenuri situate pe teritoriul României şi care sunt semnificative pentru cultura şi civilizatia naţionala şi universala. (3) Regimul de monument istoric este conferit prin clasarea acestor bunuri imobile în Lista monumentelor istorice conform procedurii prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) Monumentele istorice constituie parte integrantă a patrimoniului cultural naţional şi sunt protejate prin lege. (2) Protejarea monumentelor istorice este de interes public; în condiţiile legii, intervenţiile asupra monumentelor istorice pot constitui cauza de utilitate publică. (3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin protejare se înţelege ansamblul de măsuri cu caracter ştiinţific, juridic, administrativ, financiar, fiscal şi tehnic, menite să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, conservarea, inclusiv paza şi întreţinerea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a monumentelor istorice şi integrarea social-economică şi culturală a acestora în viaţa colectivităţilor locale. (4) Pentru protejarea monumentelor istorice se stabilesc, prin lege, măsuri stimulative cu caracter economic sau de alta natură. (5) Asupra monumentelor istorice se pot aplica servituţi de utilitate publică instituite potrivit legii.  +  Articolul 3Conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi protejate, sub titlul de monument istoric, următoarele categorii de bunuri imobile situate la suprafaţa solului, subteran sau subacvatic: a) monument - construcţie sau parte din construcţie, împreună cu instalaţiile, componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac parte integrantă din acestea, precum şi lucrări artistice comemorative, funerare şi de for public, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie mărturii cultural-istorice remarcabile din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic; b) ansamblu - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic, de construcţii urbane sau rurale, împreună cu terenul aferent, care formează o unitate delimitata topografic, ce constituie o mărturie cultural-istorică remarcabila din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic; c) sit - teren delimitat topografic cuprinzând acele creatii ale naturii sau creatii ale omului în cadru natural, care sunt mărturii cultural-istorice remarcabile din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific, tehnic sau al peisajului cultural.  +  Articolul 4 (1) Monumentele istorice pot aparţine domeniului public sau privat al statului ori al judeţelor, oraşelor şi comunelor sau pot fi proprietatea privată a persoanelor fizice ori juridice. (2) Dreptul de proprietate asupra monumentelor istorice aparţinând domeniului public este inalienabil, imprescriptibil şi insesizabil; potrivit legii, aceste monumente istorice pot fi date în administrare instituţiilor publice, pot fi concesionate sau închiriate, în condiţiile legii, numai cu avizul Ministerului Culturii. (3) Monumentele istorice aparţinând domeniului privat pot face obiectul circuitului civil în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă. (4) Asupra monumentelor istorice aflate în circuitul civil se exercită dreptul de preemţiune al statului sau al autorităţilor administraţiei publice locale numai în ceea ce priveşte vânzarea-cumpărarea acestora şi în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) În condiţiile legii, în vederea protejării monumentelor istorice se poate proceda, în cazuri extreme, la strămutarea acestora. (6) Monumentele istorice care se afla pe teritoriul României şi care sunt proprietatea altor state sunt protejate în condiţiile prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 5 (1) Paza, întreţinerea, conservarea, consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare prin mijloace adecvate a monumentelor istorice revin proprietarilor sau titularilor de alte drepturi reale asupra acestora, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În cazul în care un monument istoric nu are proprietar cunoscut, obligaţiile decurgând din prezenta ordonanţă de urgenţă revin autorităţii administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială în care se afla situat monumentul istoric ori autorităţilor administraţiei publice centrale, după caz.  +  Articolul 6 (1) Statul garantează şi asigura protejarea monumentelor istorice în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Ministerul Culturii este autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate care răspunde de elaborarea strategiilor şi normelor specifice de protejare a monumentelor istorice şi care urmăreşte aplicarea lor. (3) Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, instituţiile de specialitate subordonate acestora şi autorităţile administraţiei publice locale colaborează şi răspund, după caz, de activitatea de protejare a monumentelor istorice. (4) Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate şi instituţiile din subordinea acestora, precum şi autorităţile administraţiei publice locale cooperează cu proprietarii monumentelor istorice, persoane fizice sau juridice, cu deţinătorii şi administratorii acestora, precum şi cu instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale din domeniul protejării monumentelor istorice şi îi sprijină, în condiţiile legii.  +  Articolul 7Organismul ştiinţific de specialitate cu atribuţii şi competente specifice în domeniul protejării monumentelor istorice este Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice.  +  Titlul II Protejarea monumentelor istorice  +  Capitolul 1 Monumentele istorice  +  Articolul 8 (1) În Lista monumentelor istorice se înscriu: a) în grupa A: monumentele istorice care prin valoare sunt reprezentative pe plan naţional pentru patrimoniul cultural, inclusiv monumentele istorice declarate de valoare universala; b) în grupa B: monumentele istorice care prin valoare sunt reprezentative pentru patrimoniul cultural în plan local. (2) Înscrierea monumentelor istorice în grupe se face prin ordin al ministrului culturii, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Monumentele istorice înscrise în grupele prevăzute la alin. (1) şi aflate în proprietate publică pot fi declarate, potrivit legii, ca fiind de interes public naţional sau local, după caz, prin hotărâre a Guvernului şi, respectiv, prin hotărâre a consiliilor locale şi judeţene, la propunerea Ministerului Culturii.  +  Articolul 9 (1) Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecţie, prin care se urmăreşte conservarea integrată a monumentului istoric în cadrul sau construit sau natural şi care permite perceperea nealterata a monumentului. (2) Delimitarea şi instituirea zonei de protecţie se realizează simultan cu clasarea bunului imobil ca monument istoric, în condiţiile legii. (3) În zona de protecţie pot fi instituite servituţi de utilitate publică şi reglementări speciale de construire prin planurile şi regulamentele de urbanism aprobate şi avizate conform legii. (4) Procedura de delimitare şi instituire a zonelor de protecţie se stabileşte de Ministerul Culturii în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 10 (1) Monumentele istorice sunt protejate indiferent de regimul lor de proprietate sau de starea lor de conservare. (2) Protejarea monumentelor istorice este parte componenta a strategiilor de dezvoltare economico-socială, urbanistica şi de amenajare a teritoriului, la nivel naţional şi local. (3) Exproprierea monumentelor istorice nu poate fi initiata şi nici o servitute nu poate fi instituită şi aplicată monumentelor istorice şi zonelor lor de protecţie fără avizul emis de Ministerul Culturii. (4) Aplicarea de servituţi care au drept consecinţa desfiinţarea, distrugerea parţială sau degradarea monumentelor istorice şi a zonelor lor de protecţie este interzisă.  +  Articolul 11 (1) Orice intervenţie asupra monumentelor istorice şi imobilelor din zona lor de protecţie, precum şi orice modificare a situaţiei juridice a monumentelor istorice se fac numai în condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Desfiinţarea, distrugerea parţială sau degradarea monumentelor istorice sunt interzise şi se sancţionează conform legii.  +  Capitolul 2 Clasarea şi evidenta monumentelor istorice  +  Articolul 12 (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin clasare se înţelege procedura prin care unui bun imobil i se conferă regimul de monument istoric. (2) Evidenta monumentelor istorice cuprinde procedura de alcătuire a listei, precum şi consemnarea informaţiilor ştiinţifice şi tehnice privind monumentele istorice, cat şi a tuturor interventiilor umane şi a modificărilor naturale ale acestora survenite în decursul timpului; acestea alcătuiesc baza de date a monumentelor istorice. (3) Clasarea şi evidenta monumentelor istorice se realizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi potrivit normelor metodologice de clasare şi evidenta.  +  Articolul 13 (1) Procedura de clasare se declanseaza, indiferent de regimul de proprietate al bunului imobil respectiv, de către direcţiile judeţene pentru cultura şi patrimoniul cultural naţional, în conformitate cu prevederile legii, din oficiu sau la propunerea: a) proprietarului bunului imobil; b) primarului localităţii ori a consiliului local sau judeţean pe al cărui teritoriu administrativ se afla bunul imobil în cauza; c) prefectului judeţului pe al cărui teritoriu administrativ se afla bunul imobil în cauza; d) Comisiei zonale a monumentelor istorice din zona în care se afla bunul imobil respectiv, Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sau, după caz, Comisiei Naţionale de Arheologie; e) asociaţiilor şi fundaţiilor, legal constituite, cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice. (2) Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice analizează dosarul de clasare întocmit de direcţiile judeţene pentru cultura şi patrimoniul cultural naţional, hotărăşte şi, după caz, înaintează ministrului culturii propunerea de clasare. (3) Bunul imobil se claseaza prin ordin al ministrului culturii. (4) Ordinul de clasare emis de ministrul culturii sau hotărârea de neclasare adoptată de Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice se comunică proprietarului sau titularilor de alte drepturi reale, precum şi autorităţii administraţiei publice locale, în termen de cel mult 11 luni de la data declanşării procedurii de clasare.  +  Articolul 14 (1) Direcţiile judeţene pentru cultura şi patrimoniul cultural naţional au obligaţia de a comunică neîntârziat declanşarea procedurii de clasare, după caz, proprietarului, titularului dreptului de administrare sau, respectiv, titularului altui drept real asupra bunului imobil. (2) De la data comunicării către proprietar sau către titularul de alte drepturi reale a declanşării procedurii de clasare şi până la publicarea ordinului de clasare, dar nu mai mult de 12 luni, bunul imobil în cauza nu poate fi modificat, desfiinţat, stramutat sau expropriat şi nu poate face obiectul unor servituţi sau al unei autorizari de construire, fără avizul Ministerului Culturii.  +  Articolul 15 (1) Contestaţia la decizia de clasare sau neclasare poate fi depusa de proprietarul bunului imobil în cauza, în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării, la Ministerul Culturii şi se rezolva în termen de 30 de zile de la înregistrare. (2) În perioada rezolvarii contestaţiei bunului imobil în cauza i se aplică prevederile art. 14 alin. (2); în cazul în care contestatarul nu este multumit de răspunsul primit, acesta se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. (3) În cazul în care, prin votul a două treimi din numărul membrilor săi, Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice îşi susţine hotărârea iniţială de clasare sau de neclasare, ministrul culturii este îndreptăţit sa respingă contestaţia. (4) În cazul în care ordinul de clasare emis de ministrul culturii nu este contestat în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare, acesta rămâne definitiv. (5) La data adoptării deciziei de neclasare efectele aplicării prevederilor art. 14 alin. (2) încetează; reluarea procedurii de clasare nu poate interveni înainte de 3 ani, în absenta descoperirii unor elemente noi care să o justifice. (6) În situaţia introducerii unei acţiuni în contencios administrativ împotriva ordinului de clasare, până la emiterea unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, asupra bunului imobil în cauza se aplică prevederile art. 14 alin. (2).  +  Articolul 16 (1) Ordinul de clasare emis de ministrul culturii, rămas definitiv, este publicat în termen de 15 zile de la emitere, în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi într-un ziar cu acoperire naţionala, precum şi într-un ziar cu acoperire locală din judeţul în care se afla bunul imobil respectiv. (2) Calitatea de monument istoric a bunului imobil respectiv se înscrie de către proprietar în cartea funciară în termen de 30 de zile de la publicarea ordinului de clasare în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 17 (1) În termen de 90 de zile de la publicarea ordinului de clasare în Monitorul Oficial al României, Partea I, direcţia judeteana pentru cultura şi patrimoniul cultural naţional stabileşte şi comunică proprietarului "Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric", act prin care sunt stabilite condiţiile şi regulile de utilizare sau exploatare şi de întreţinere a bunului imobil în cauza. "Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric" însoţeşte actele de proprietate, de concesiune sau închiriere, pe tot parcursul existenţei imobilului în cauza. (2) Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric este servitute constituită în folosul imobilului şi se înscrie de către proprietar în cartea funciară în termen de 30 de zile de la comunicarea ei. (3) Procedura de întocmire şi aprobare, precum şi conţinutul Obligaţiei privind folosinţă monumentului istoric sunt stabilite de Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice şi, după caz, de Comisia Naţionala de Arheologie, prin metodologia care va fi aprobată prin ordin al ministrului culturii în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 18 (1) Monumentele istorice şi zonele lor de protecţie sunt evidentiate în planurile urbanistice generale şi în toate celelalte documentaţii de urbanism şi, respectiv, de amenajare a teritoriului. (2) Calitatea de monument istoric este evidenţiată, în mod obligatoriu, pe bunul imobil, printr-un însemn amplasat de reprezentanţii primăriei, în conformitate cu normele metodologice de semnalizare a monumentelor istorice.  +  Articolul 19 (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin declasare se înţelege procedura de eliminare din Lista monumentelor istorice a unui bun imobil sau numai a unei părţi din acesta. (2) Declasarea monumentelor istorice urmează aceeaşi procedura ca cea de clasare. Ea este declansata din oficiu în oricare din situaţiile următoare: a) descărcarea de sarcina arheologică, în cazul siturilor arheologice, conform avizului Comisiei Naţionale de Arheologie; b) dispariţia monumentului istoric.  +  Articolul 20 (1) Potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă schimbarea grupei de înscriere a monumentelor istorice în Lista monumentelor istorice se decide de către Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice, din proprie iniţiativă, la propunerea motivată a unei comisii zonale a monumentelor istorice sau, după caz, a Comisiei Naţionale de Arheologie. (2) Schimbarea grupei este validată prin ordin al ministrului culturii şi intră în vigoare o dată cu publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 22 alin. (2). (3) Schimbarea grupei se comunică în scris de către direcţia judeteana pentru cultura şi patrimoniul cultural naţional, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordinului, proprietarului sau titularului de alte drepturi reale, precum şi autorităţii administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială în care se afla bunul imobil în cauza.  +  Articolul 21 (1) Clasarea de urgenta este procedura excepţionala prin care un bun imobil aflat în pericol iminent de distrugere sau de alterare fizica este înscris în Lista monumentelor istorice, dacă îndeplineşte criteriile de clasare, în vederea luării măsurilor urgente necesare pentru salvarea sa. (2) Declanşarea procedurii de clasare de urgenta se face de îndată de către Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice, în situaţiile şi prin procedurile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Împotriva ordinului de clasare de urgenta proprietarul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. (4) Până la soluţionarea litigiului, bunului imobil în cauza i se aplică dispoziţiile art. 14 alin. (2).  +  Articolul 22 (1) Lista monumentelor istorice este întocmită de Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice şi este avizată de Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice şi, după caz, de Comisia Naţionala de Arheologie. (2) Lista monumentelor istorice este aprobată prin ordin al ministrului culturii, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se reactualizează la fiecare 5 ani. (3) Modificările aduse Listei monumentelor istorice se operează în condiţiile alineatelor precedente şi se publică, de asemenea, în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 15 zile de la aprobare. (4) Lista monumentelor istorice sta la baza întocmirii cadastrului de specialitate al monumentelor istorice.  +  Capitolul 3 Intervenţii asupra monumentelor istorice  +  Articolul 23 (1) Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de Ministerul Culturii. (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, intervenţiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt: a) toate lucrările de cercetare, construire, extindere, reparare, consolidare, conservare, restaurare, amenajări peisagistice, precum şi orice alte lucrări care modifica substanţa sau aspectul monumentelor istorice, inclusiv reparaţiile curente, lucrările de întreţinere şi iluminarea interioară şi exterioară de siguranţă şi decorativa; b) executarea de mulaje după componente ale monumentelor istorice; c) amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri, construcţii de protecţie, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de însemne pe şi în monumente istorice; d) schimbări ale modului de folosinţă a monumentelor istorice, inclusiv schimbările temporare; e) strămutarea monumentelor istorice; f) amenajări de cai de acces, pietonale şi carosabile, utilităţi anexe, indicatoare, inclusiv în zonele de protecţie a monumentelor istorice. (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) intervenţiile efectuate în regim de urgenta, cu condiţia ca acestea să fie reversibile. (4) Autorizaţia de construire, autorizaţia de desfiinţare, precum şi autorizaţiile referitoare la intervenţiile enumerate la alin. (2) sunt eliberate numai pe baza şi în conformitate cu avizul Ministerului Culturii şi cu celelalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (5) Autorizaţiile prevăzute la alin. (4), emise fără avizul instituţiilor abilitate prin lege şi fără respectarea condiţiilor acestora, sunt nule. (6) "Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric" face parte integrantă din Cartea tehnica a construcţiei; în situaţia în care aceasta nu exista, "Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric" tine locul documentaţiei tehnice de utilizare a bunului imobil, în condiţiile legii.  +  Articolul 24Intervenţiile ce se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar se afla în ansambluri, situri sau zone de protecţie ale monumentelor istorice, se autorizeaza pe baza avizului Ministerului Culturii, al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi a celorlalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 25 (1) Toate intervenţiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a modului de folosinţă, întreţinere sau reparaţii curente, indiferent de sursa lor de finanţare şi de regimul de proprietate al imobilului, se fac sub inspecţia şi controlul propriu al Ministerului Culturii şi al direcţiilor judeţene pentru cultura şi patrimoniul cultural naţional, cu personal atestat şi agreat, în condiţiile legii. (2) În condiţiile legii, în cazul realizării de lucrări neautorizate sau care încalcă avizele de specialitate, personalul de inspecţie abilitat are dreptul sa intrerupa lucrările până la intrarea în legalitate, să aplice sancţiuni şi, după caz, sa dispună revenirea la situaţia iniţială şi sa sesizeze organele de cercetare penală. (3) Expertizarea structurală a monumentelor istorice şi verificarea tehnica a proiectelor de consolidare a monumentelor istorice se fac numai de către experţi şi verificatori tehnici atestaţi de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului pentru cerinţele prevăzute în legislaţia specifică privind calitatea construcţiilor şi de Ministerul Culturii, pentru exigenţele specifice domeniului monumentelor istorice.  +  Articolul 26În perioada efectuării cercetărilor arheologice şi până la luarea deciziei finale asupra materialului arheologic descoperit, de către instituţiile abilitate, conservarea lucrărilor la monumentele istorice în cauza, precum şi a marturiilor arheologice descoperite revine atât responsabilului ştiinţific al şantierului arheologic, cat şi instituţiei organizatoare, conform avizului Ministerului Culturii, respectiv al direcţiilor judeţene pentru cultura şi patrimoniul cultural naţional, în funcţie de grupa în care monumentul istoric este înscris în Lista monumentelor istorice.  +  Articolul 27 (1) Conservarea monumentelor istorice reprezentând descoperiri arheologice rămase decopertate se face de autorităţile administraţiei publice locale, sub coordonarea unor specialişti şi experţi atestaţi în condiţiile legii. (2) Programul de conservare a monumentelor istorice reprezentând descoperiri arheologice rămase decopertate este avizat de Ministerul Culturii pentru cele înscrise în Lista monumentelor istorice în grupa A şi de direcţiile judeţene pentru cultura şi patrimoniul cultural naţional pentru cele înscrise în aceasta lista în grupa B.  +  Titlul III Instituţii şi organisme de specialitate cu atribuţii în protejarea monumentelor istorice  +  Capitolul 1 Instituţii  +  Articolul 28 (1) Ministerul Culturii asigura aplicarea strategiei naţionale, respectarea prevederilor legale şi a normelor şi metodologiilor din domeniul protejării monumentelor istorice. (2) Ministerul Culturii asigura îndeplinirea angajamentelor statului asumate prin convenţiile internaţionale referitoare la protecţia monumentelor istorice la care România este parte. (3) Ministerul Culturii reprezintă statul în relaţia cu proprietarii de monumente istorice şi cu titularii de alte drepturi reale asupra acestora. (4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Culturii organizează compartimente de specialitate în aparatul propriu şi în instituţii subordonate, având drept atribuţii activităţile de cercetare, evidenta, clasare, inspecţie şi control, conservare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice.  +  Articolul 29 (1) În vederea protejării monumentelor istorice, pe baza strategiei elaborate de Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice şi, după caz, de Comisia Naţionala de Arheologie, Ministerul Culturii îndeplineşte direct sau prin instituţiile sale subordonate următoarele atribuţii: a) organizează sistemul naţional de cercetare, evidenta, elaborare de reglementări tehnice, de supraveghere şi inspecţie a monumentelor istorice şi avizează reglementările tehnice cu aplicabilitate pentru domeniul monumentelor istorice, în cazul în care ele sunt elaborate de alte autorităţi decât Ministerul Culturii; b) conferă, prin ordin al ministrului culturii, regimul de monument istoric imobilelor clasate şi instituie zonele lor de protecţie; c) publică Lista monumentelor istorice în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi o actualizează periodic; d) instituie cadastrul monumentelor istorice; e) face propuneri pentru cuprinderea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare în vederea finanţării cheltuielilor pentru protejarea monumentelor istorice; f) emite avizele de specialitate necesare eliberării autorizaţiilor de construire pentru lucrările şi intervenţiile de orice natura asupra monumentelor istorice; g) emite avizul de specialitate privind regulamentele de construcţie din zonele de protecţie a monumentelor istorice; h) colaborează la elaborarea secţiunilor Planului de amenajare a teritoriului naţional care au ca obiect monumentele istorice şi emite avizele de specialitate privind planurile de amenajare a teritoriului judeţean; i) emite avizele de specialitate necesare în vederea eliberării autorizaţiilor de construire sau desfiinţare pentru imobilele aflate în zonele de protecţie a monumentelor istorice până la aprobarea în condiţiile legii a documentaţiilor de urbanism pentru zonele respective; j) emite avizele de specialitate privind planurile urbanistice generale ale localităţilor care cuprind monumente istorice, privind planurile urbanistice zonale pentru zonele protejate care cuprind monumente istorice, precum şi privind planurile urbanistice de detaliu care au ca obiect monumente istorice sau imobile din zona lor de protecţie; k) iniţiază, atunci când este necesar, şi, respectiv, solicita consiliilor judeţene, exproprierea pentru cauza de utilitate publică a monumentelor istorice din grupa A, respectiv a celor din grupa B, în vederea salvării acestora de la distrugere şi degradare; l) coordonează prin diriginti de specialitate, în condiţiile legii, lucrările de conservare şi restaurare a monumentelor istorice, atunci când intervenţiile sunt finanţate în totalitate sau în proporţie de cel puţin 51% din fondurile alocate de Ministerul Culturii; m) asigura inspecţia şi controlul propriu la monumentele istorice privind starea lor de conservare şi respectarea avizelor de specialitate emise, precum şi controlul propriu al santierelor având drept obiect monumentele istorice, indiferent de regimul de proprietate şi grupa monumentului istoric, de natura operaţiunilor şi de sursa lor de finanţare; n) constata contravenţii şi aplica sancţiuni prin împuterniciţii săi şi ia măsurile corespunzătoare de sesizare a organelor de cercetare penală în cazul infracţiunilor; o) instituie pentru domeniul protejării monumentelor istorice Registrul specialiştilor, Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici, precum şi Registrul agenţilor economici autorizaţi, în condiţiile legii; p) emite pentru domeniul protejării monumentelor istorice atestatul de specialist, atestatul de expert şi atestatul de verificator şi emite certificatul de agreare pentru verificatorii tehnici, experţii tehnici, responsabilii tehnici cu execuţia, responsabilii cu urmărirea comportării construcţiilor şi dirigintii de specialitate atestaţi de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului în conformitate cu Regulamentul privind atestarea specialiştilor, a experţilor şi verificatorilor tehnici din domeniul protejării monumentelor istorice, aprobat prin ordin al ministrului culturii; q) avizează, potrivit legii, constituirea agenţilor economici care au ca obiect de activitate efectuarea de cercetări, proiectarea şi executarea de lucrări asupra monumentelor istorice; r) colaborează cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de educaţie, pregătire şi perfecţionare a specialiştilor şi meseriasilor din domeniul protejării monumentelor istorice; s) susţine, în condiţiile legii, programe şi proiecte de revitalizare şi punere în valoare a monumentelor istorice, hotărăşte strategii şi cofinanteaza programe şi publicaţii pentru animarea culturală şi stimularea interesului public faţă de monumentele istorice; s) elaborează, împreună cu Ministerul de Interne, normele de prevenire şi stingere a incendiilor la monumente istorice; t) stabileşte, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, măsurile speciale de protecţie a monumentelor istorice, în caz de conflict armat; t) colaborează cu instituţiile culturale subordonate şi cu autorităţile publice locale la realizarea planurilor şi la luarea măsurilor de prevenire a distrugerilor cauzate de dezastrele naturale; u) instituie şi controlează amplasarea insemnului distinctiv care atesta regimul de monument istoric al unui bun imobil, în vederea protejării sale în timp de pace sau conflict armat; v) avizează implicarea organizaţiilor neguvernamentale în domeniul protejării monumentelor istorice şi colaborează cu acestea, în condiţiile legii, la realizarea de programe şi proiecte de protejare a monumentelor istorice; w) asigura funcţionarea, logistica, secretariatul tehnic permanent şi sediul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi al Comisiei Naţionale de Arheologie; x) colaborează cu organismele internaţionale interesate şi participa în cooperare cu acestea la finanţarea programelor de protejare a monumentelor istorice; y) exercita, în numele statului, dreptul de preemţiune asupra monumentelor istorice, în vederea protejării acestora, precum şi asupra imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în vederea păstrării integrităţii fizice a cadrului construit şi natural al monumentelor istorice; z) instituie şi acorda, la propunerea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi, după caz, a Comisiei Naţionale de Arheologie, titlul şi statutul de "Oraş istoric" sau "Sat istoric", în conformitate cu prevederile normelor metodologice de clasare a monumentelor istorice. (2) Pentru eliberarea avizelor prevăzute la alin. (1) lit. f), g), i), j) şi v) nu se percep taxe sau tarife. (3) Pentru eliberarea atestatelor, certificatelor de agreare şi a avizelor prevăzute la alin. (1) lit. p) şi q) se percep taxe care se fac venit la bugetul de stat. (4) Nivelurile taxelor pentru eliberarea atestatelor, a certificatelor de agreare şi a avizelor sunt: a) pentru eliberarea atestatelor prevăzute la alin. (1) lit. p) - 800.000 lei; b) pentru eliberarea certificatelor de agreare prevăzute la alin. (1) lit. p) - 400.000 lei; c) pentru eliberarea avizelor prevăzute la alin. (1) lit. q) 800.000 lei. (5) Nivelurile taxelor prevăzute la alin. (4) pot fi actualizate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 30 (1) Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Naţional se reorganizează în Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice, ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Culturii, finanţată din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat. (2) Organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Principalele atribuţii ale Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice sunt: a) elaborarea şi actualizarea Listei monumentelor istorice şi a evidentei monumentelor istorice; b) administrarea fondurilor provenite de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii cu destinaţia efectuării lucrărilor de intervenţie asupra monumentelor istorice, cu excepţia fondurilor pentru creditele prevăzute la art. 53 alin. (3) lit. a); c) fundamentarea ştiinţifică a deciziilor şi avizelor Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice privitoare la clasarea şi evidenta monumentelor istorice, la intervenţiile asupra lor, în zonele lor de protecţie, precum şi în zonele protejate care conţin monumente istorice; d) elaborarea de normative şi metodologii pentru domeniul monumentelor istorice. (4) Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice gestionează baza de date, arhiva, fototeca, fondul cartografic şi biblioteca monumentelor istorice, realizează cadastrul monumentelor istorice şi studii-pilot pentru monumente istorice, editează Buletinul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, precum şi alte publicaţii de specialitate. (5) În realizarea atribuţiilor sale Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice poate încheia contracte de colaborare cu persoane fizice sau juridice de specialitate.  +  Articolul 31 (1) Oficiul Naţional pentru Protejarea Patrimoniului se reorganizează în Eforia Monumentelor Istorice, ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Culturii, finanţată din venituri extrabugetare şi din alocaţii acordate de la bugetul de stat. (2) Organizarea şi funcţionarea Eforiei Monumentelor Istorice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Principalele atribuţii ale Eforiei Monumentelor Istorice sunt: a) fundamentarea necesarului de credite, propunerea prioritatilor şi evaluarea, în conformitate cu normele elaborate de Ministerul Culturii şi aprobate prin hotărâre a Guvernului, a documentaţiilor prezentate de persoanele de drept privat, în vederea obţinerii de credite fără dobânda, cu dobânda redusă sau cu dobânda pieţei, pentru efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute; b) gestionarea, în conformitate cu prevederile alin. (3) lit. a), în regim extrabugetar, a sumelor provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, instituit potrivit prevederilor art. 54, precum şi din alte surse cu aceeaşi destinaţie, obţinute în condiţiile legii; sumele încasate din rambursări de credite şi plati de dobânzi se utilizează în sistem revolving, cu acelaşi scop; c) administrarea, în numele Ministerului Culturii, cu toate drepturile şi obligaţiile care decurg din aceasta, de monumente istorice intrate cu orice titlu în proprietatea statului, altele decât cele administrate de instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii, în vederea protejării acestora; concesionarea şi închirierea de monumente istorice intrate cu orice titlu în proprietatea statului sau achiziţionate în numele statului de către Ministerul Culturii; d) editarea Revistei Monumentelor Istorice, editarea şi comercializarea de publicaţii privind protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice; e) realizarea de alte activităţi aducatoare de venituri, pe care le gestionează în regim extrabugetar.  +  Articolul 32 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în vederea protejării monumentelor istorice, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii, în cadrul direcţiilor judeţene pentru cultura şi patrimoniul cultural naţional se constituie serviciul monumentelor istorice, încadrat cu personal specializat în domeniu. (2) Organizarea serviciilor monumentelor istorice se face prin preluarea atribuţiilor şi a fondului documentar din domeniu de la oficiile judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru patrimoniul cultural naţional.  +  Capitolul 2 Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice  +  Articolul 33 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se reorganizează structura şi modul de funcţionare ale Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice. (2) Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice elaborează sau, după caz, avizează strategiile, metodologiile, normativele şi măsurile tehnico-ştiinţifice din domeniul protejării monumentelor istorice. (3) Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice este formată din specialişti în domeniul protejării şi punerii în valoare a monumentelor istorice, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice este compusa din 31 de membri şi este condusă de un preşedinte. (5) Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice funcţionează în conformitate cu regulamentul sau de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului culturii. (6) La propunerea preşedintelui Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi cu aprobarea, prin vot, a membrilor acesteia sunt aleşi, ca membri de onoare ai comisiei, specialişti din ţara sau din străinătate, personalităţi ştiinţifice de recunoaştere internationala din domeniul cercetării şi protejării monumentelor istorice. (7) Funcţionarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice este asigurata de Ministerul Culturii şi se finanţează din fondurile bugetare aprobate Ministerului Culturii.  +  Articolul 34 (1) În exercitarea atribuţiilor sale Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice emite avize şi adopta hotărâri, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale regulamentului sau de organizare şi funcţionare. (2) În conformitate cu prevederile regulamentului sau de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi activitatea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice se realizează prin lucrări în plen, prin lucrări pe secţiuni de specialitate sau prin activitatea comisiilor zonale ale monumentelor istorice. (3) Secţiunile de specialitate ale Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sunt conduse de un preşedinte de secţiune, ales din rândul membrilor acesteia, care este de drept vicepreşedinte al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice. (4) Preşedintele Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, împreună cu vicepreşedinţii şi secretarul, formează Biroul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice. (5) Deciziile plenului Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sau ale comisiilor zonale ale monumentelor istorice, ale secţiunilor şi Biroului Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice se iau, de regula, cu majoritate simpla de voturi, cu excepţia cazurilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 35 (1) Preşedintele Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice conduce activitatea acesteia şi o reprezintă pe plan naţional şi internaţional. (2) Preşedintele Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice este ales prin vot secret de către membrii acesteia din rândul membrilor săi pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit consecutiv o singură dată. (3) Propunerea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice privind persoana preşedintelui acesteia se înaintează ministrului culturii care poate să o aprobe sau sa o respingă, motivat, o singură dată. (4) În cazul în care prin votul a două treimi din numărul total al membrilor Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice aceasta îşi susţine propunerea nominală iniţială, este validată prin ordin al ministrului culturii.  +  Articolul 36 (1) Mandatul membrilor Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice este de 3 ani, cu posibilitatea de a fi reînnoit. (2) Primii membri ai Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice numiţi după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţei de urgenta au mandate pentru o perioadă de un an, 2 ani şi, respectiv, de 3 ani. (3) Propunerile de noi membri se fac din rândul specialiştilor şi experţilor din domeniul protejării monumentelor istorice de către: a) Academia Română; b) Ministerul Culturii; c) Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului; d) Ministerul Educaţiei Naţionale; e) organizaţii neguvernamentale cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice. (4) Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice înaintează lista cuprinzând membrii care îşi încheie mandatul conform alin. (1), precum şi lista cuprinzând persoanele care urmează să facă parte din Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice, în conformitate cu prevederile alin. (2). (5) Lista cuprinzând noii membri ai Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice se înaintează ministrului culturii, care o aproba sau o poate returna, motivat, o singură dată, Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice. (6) În cazul în care, prin votul a două treimi din numărul total al membrilor Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice aceasta îşi susţine lista nominală iniţială, ministrul validează, prin ordin, noii membri. (7) La solicitarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, la lucrările acesteia participa, cu rol consultativ, responsabilii serviciilor de specialitate ale Ministerului Culturii, după caz. (8) Funcţia de secretar al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice este îndeplinită de şeful compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Culturii.  +  Articolul 37 (1) Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice are următoarele atribuţii principale: a) formulează şi avizează din punct de vedere ştiinţific strategia naţionala de protejare a monumentelor istorice; b) fundamentează din punct de vedere ştiinţific normele şi metodologiile din domeniul protejării monumentelor istorice, care se aproba prin ordin al ministrului culturii; c) decide clasarea şi stabilirea grupelor monumentelor istorice; d) avizează din punct de vedere ştiinţific criteriile de atestare a specialiştilor şi experţilor din domeniul monumentelor istorice, criteriile de agreare a experţilor şi verificatorilor tehnici atestaţi de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi criteriile de avizare a constituirii agenţilor economici cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice; e) desemnează reprezentanţi în Consiliul ştiinţific al Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice şi în Consiliul de administraţie al Eforiei Monumentelor Istorice; f) avizează planurile urbanistice generale ale localităţilor care cuprind monumente istorice, planurile urbanistice zonale ale zonelor protejate care cuprind monumente istorice, precum şi regulamentele de construire aferente acestora, iar în absenta unor astfel de documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului aprobate, planurile urbanistice de detaliu care au drept obiect monumentele istorice sau imobilele din zona lor de protecţie; g) avizează studiile de fundamentare istorica şi din domeniul monumentelor istorice, care urmăresc definirea, instituirea şi delimitarea zonelor protejate de patrimoniu construit, precum şi reglementările generale de amenajare a teritoriului acestora; h) avizează documentaţiile tehnice privind intervenţiile asupra monumentelor istorice; i) avizează documentaţiile tehnice privind intervenţiile asupra imobilelor din zonele de protecţie a monumentelor istorice, în cazurile în care pentru aceste zone nu exista un regulament urbanistic avizat şi aprobat conform legii; j) formulează priorităţile lucrărilor de protejare a monumentelor istorice în vederea fundamentarii sumelor necesare ce urmează să fie alocate în acest scop de la bugetul de stat, examinează şi avizează priorităţile de finanţare din fondurile aprobate prin buget, precum şi modificările survenite în alocarea lor pe parcursul anului bugetar; k) avizează propunerile de achiziţii de monumente istorice, ce se realizează prin Ministerul Culturii; l) avizează contractele Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice privind intervenţiile asupra monumentelor istorice; m) propune monumente istorice pentru Lista patrimoniului cultural şi natural mondial, precum şi pentru Lista patrimoniului mondial în pericol, elaborate de UNESCO; n) controlează aplicarea deciziilor sale, luate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, de către Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice, Eforia Monumentelor Istorice şi de direcţiile judeţene pentru cultura şi patrimoniul cultural naţional; o) sesizează organele competente pentru aplicarea de sancţiuni şi luarea de măsuri de protejare ca urmare a constatărilor controalelor efectuate de către membrii săi, potrivit procedurilor stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă şi regulamentului sau de organizare şi funcţionare; p) analizează contestaţiile şi sesizările legate de activitatea de protejare a monumentelor istorice; r) avizează programele de pregătire a specialiştilor şi planurile de învăţământ şi specializare în domeniul protejării monumentelor istorice; s) reprezintă România în cadrul organismelor internaţionale de specialitate similare. (2) Atribuţiile Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice menţionate la alin. (1) lit. d), f), g), h), i), n) şi o) pot fi delegate secţiunilor sau comisiilor zonale ale monumentelor istorice în condiţiile stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice.  +  Articolul 38 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se înfiinţează comisiile zonale ale monumentelor istorice ca organisme ştiinţifice în teritoriu ale Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice. (2) Numărul, teritoriul de competenţa, organizarea şi funcţionarea comisiilor zonale ale monumentelor istorice sunt stabilite prin ordin al ministrului culturii.  +  Articolul 39În domeniul protejării monumentelor istorice proprietarii acestora au obligaţii şi beneficiază de drepturile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin alte acte normative; aceste drepturi pot fi cesionate de proprietari deţinătorilor cu orice titlu ai monumentelor istorice.  +  Titlul IV Responsabilităţile proprietarilor de monumente istorice şi ale autorităţilor administraţiei publice locale  +  Capitolul 1 Obligaţiile şi drepturile proprietarilor de monumente istorice  +  Articolul 40 (1) În scopul protejării monumentelor istorice proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligaţi: a) sa întreţină, sa folosească şi sa exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a "Obligaţiei privind folosinţă monumentului istoric", conform art. 17; b) să asigure paza monumentelor istorice şi sa ia măsuri pentru apărarea împotriva incendiilor; c) sa înştiinţeze în scris direcţia judeteana pentru cultura şi patrimoniul cultural naţional sau primarul oraşului ori al comunei respective, în termen de 5 zile de la constatare, despre orice modificări sau degradari în starea fizica a monumentelor istorice deţinute şi aflate în teritoriul unităţii administrativ-teritoriale; d) sa înştiinţeze în scris direcţia judeteana pentru cultura şi patrimoniul cultural naţional sau primarul oraşului ori al comunei respective, în termen de 5 zile de la constatare, despre descoperirea intamplatoare a oricăror construcţii, elemente de construcţii, a unor piese de inventar fix ori mobil sau a unui vestigiu arheologic necunoscut anterior; până la sosirea delegatului instituţiei de specialitate, dar nu mai mult de 15 zile, proprietarul este obligat să asigure păstrarea descoperirilor; e) să permită accesul specialiştilor desemnaţi de direcţiile judeţene pentru cultura şi patrimoniul cultural naţional, în vederea constatării stării de conservare sau pentru efectuarea de cercetări, inclusiv arheologice, şi de expertizare a monumentelor istorice; în cazul proprietarilor persoane fizice accesul va fi posibil numai cu acordul acestora; f) în cazul în care solicită descărcarea imobilului de sarcina arheologică, sa finanteze săpătura şi cercetarea arheologică aferentă; g) să obţină avizele prevăzute de lege pentru toate intervenţiile prevăzute la art. 23; h) să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, precum şi a oricăror alte lucrări, conform prevederilor legale, numai cu persoane fizice sau juridice atestate în acest sens şi sa prevadă în contracte obligativitatea respectării tuturor condiţiilor şi termenelor de execuţie cuprinse în avizul de specialitate; i) să respecte toate condiţiile şi termenele de execuţie cuprinse în avizul de specialitate atunci când executa ei înşişi lucrări de întreţinere curenta, precum şi orice alte intervenţii, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; j) să permită, pe baza prevederilor contractuale, executarea interventiilor asupra monumentelor istorice deţinute, în cazul în care acestea sunt iniţiate şi finanţate de persoane juridice abilitate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; k) să permită montarea şi sa întreţină însemnul şi sigla "Monument istoric"; l) sa comunice şi să obţină avizul direcţiei judeţene pentru cultura şi patrimoniul cultural naţional pentru programul, capacitatea de vizitare şi condiţiile oferite vizitatorilor în cazul în care, din proprie iniţiativă, proprietarii pun monumentele istorice la dispoziţie publicului pentru vizitare sau pentru alte activităţi. (2) În cazul în care în îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e) proprietarii monumentelor istorice constata producerea unor pagube, aceştia au dreptul la o justa despăgubire, ce intră în sarcina instituţiilor care au realizat cercetarea sau expertizarea, în termen de 60 de zile de la încheierea acestor acţiuni. (3) În situaţia înstrăinării, închirierii sau concesionarii imobilelor, monumente istorice, proprietarii acestora au următoarele obligaţii şi drepturi: a) sa notifice viitorului proprietar, chiriaş sau concesionar regimul juridic al monumentului istoric pe care îl deţin şi "Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric"; b) să solicite direcţiei judeţene pentru cultura şi patrimoniul cultural naţional pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale unde se afla respectivul monument istoric, eliberarea neîntârziată a "Obligaţiei privind folosinţă monumentului istoric", în cazul în care aceasta nu este elaborata; c) sa înştiinţeze în scris prefectul judeţului despre intenţia de a instraina monumentul istoric în cazul în care monumentul istoric este clasat în grupa A, sau, după caz, primarul localităţii în care se afla amplasat monumentul istoric, în cazul în care acesta este clasat în grupa B, în vederea exercitării dreptului de preemţiune al statului sau, respectiv, al unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; d) sa înştiinţeze în scris direcţia judeteana pentru cultura şi patrimoniul cultural naţional cu privire la schimbarea proprietarului sau a administratorului, în termen de 15 zile de la data legalizarii actelor de înstrăinare, cesiune sau partajare.  +  Articolul 41 (1) Pentru protejarea monumentelor istorice aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice statul ori autorităţile administraţiei publice locale, după caz, sunt obligate să asigure, la cererea proprietarilor, cu titlu gratuit, sprijin ştiinţific, tehnic şi de specialitate, în condiţiile legii. (2) Sprijinul prevăzut la alin. (1) se oferă pe baza convenţiilor încheiate între părţi, care stipulează condiţiile de acordare, utilizare şi de retragere a acestuia. (3) Sprijinul statului este acordat prin intermediul Ministerului Culturii. (4) Asistenţa ştiinţifică se realizează prin acces la evidentele de specialitate privind monumentele istorice deţinute, prin consultanţa, elaborarea de cercetări, studii şi expertize. (5) Sprijinul tehnic consta în expertizarea de specialitate, elaborarea de documentaţii şi asistenţa de profil pe parcursul executării lucrărilor de intervenţii asupra monumentelor istorice. (6) Sprijinul ştiinţific şi tehnic este asigurat de instituţiile abilitate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în conformitate cu priorităţile stabilite în strategia naţionala de protejare a monumentelor istorice. (7) Proprietarii în cauza au dreptul sa cunoască modul în care s-au utilizat sumele provenite de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pentru lucrările privind protejarea monumentelor istorice deţinute. (8) În cazul în care statul sau autorităţile publice locale acorda sprijin material, acesta consta în furnizarea de materiale de construcţii, echipamente, instalaţii şi utilaje pentru executarea lucrărilor de intervenţii asupra monumentelor istorice. (9) În cazul în care statul sau autorităţile publice locale acorda sprijin financiar, acesta consta în acoperirea parţială sau totală a costurilor studiilor şi documentaţiilor tehnice, precum şi ale lucrărilor de intervenţie asupra monumentelor istorice. Sprijinul financiar poate fi acordat şi sub forma de credite, potrivit art. 31 alin. (3) lit. a).  +  Articolul 42 (1) Contribuţia financiară a statului, constând din sume alocate prin bugetul Ministerului Culturii cu destinaţia protejării monumentelor istorice, poate să acopere în întregime sau, respectiv, parţial costul lucrărilor de protejare pentru monumente istorice, în funcţie de grupa în care acestea sunt înscrise în Lista monumentelor istorice. (2) Contribuţia financiară a consiliilor judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale, după caz, poate să acopere integral costul lucrărilor de intervenţie asupra monumentelor istorice care fac parte din grupa B, precum şi, individual sau cumulat, costul lucrărilor de protejare a monumentelor istorice care fac parte din grupa A, aflate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale. (3) Contribuţia financiară a statului şi a autorităţilor administraţiei publice locale poate fi asigurata prin cofinantare, precum şi în parteneriat, inclusiv cu proprietarul ori cu alte persoane fizice sau juridice. (4) Procedurile şi condiţiile pe care trebuie să le respecte proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna, pentru obţinerea contribuţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi a Ministerului Funcţiei Publice, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) În situaţiile şi în condiţiile prevăzute la alin. (4), la data alocării sprijinului financiar şi în cuantumul contribuţiei statului sau a autorităţilor administraţiei publice locale, asupra imobilului monument istoric în cauza se constituie o garanţie imobiliară pentru o perioadă de 10 ani în favoarea statului sau, respectiv, a unităţilor administrativ-teritoriale. (6) Garanţia imobiliară prevăzută la alin. (5) se recuperează în totalitate de la beneficiarul contribuţiei statului sau, după caz, a autorităţilor administraţiei publice locale, împreună cu dobânzile aferente, în situaţia în care bunul în cauza a fost înstrăinat de proprietar altei persoane decât statul sau autoritatea administraţiei publice locale înainte de împlinirea termenului de 10 ani de la constituirea garanţiei imobiliare. (7) Constituirea garanţiei imobiliare în favoarea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale este scutită de taxa de timbru. (8) La data implinirii termenului de 10 ani garanţia imobiliară instituită asupra imobilului se stinge de drept.  +  Articolul 43Pentru stimularea protejării monumentelor istorice proprietarii persoane fizice, care realizează pe cheltuiala proprie, integral sau parţial, lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare, precum şi acţiuni de animare culturală, beneficiază, în condiţiile legii, de reducerea de până la 50% a cuantumurilor impozitelor şi taxelor cuvenite bugetelor locale.  +  Articolul 44 (1) Proprietarii de monumente istorice sunt scutiţi în totalitate de plată impozitului pe clădirile care sunt monumente istorice, cu excepţia spaţiilor în care se desfăşoară activităţi economice sau comerciale, potrivit legii. (2) Pentru suprafaţa ocupată la sol de construcţiile care sunt monumente istorice nu se plăteşte impozitul pe teren. (3) Potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafeţele neconstruite din terenurile cu regim de monument istoric în funcţie de suprafaţa afectată şi de perioada punerii monumentelor istorice la dispoziţie publicului pentru vizitare.  +  Articolul 45 (1) Este exonerată de plată taxelor de timbru persoana fizica sau juridică ce dobândeşte prin moştenire un bun imobil clasat ca monument istoric, utilizat în scopul locuirii sau pentru activităţi necomerciale, şi care se angajează în scris, la direcţia judeteana pentru cultura şi patrimoniul cultural naţional în a carei raza teritorială de competenţa se afla bunul imobil în cauza, să execute, în termen de 12 luni, lucrările de restaurare şi consolidare stabilite prin documentaţie tehnica aprobată şi avizată în condiţiile legii. (2) În situaţii justificate şi cu avizul direcţiei judeţene pentru cultura şi patrimoniul cultural naţional acest termen poate fi prelungit o singură dată cu încă 12 luni. (3) În condiţiile neîndeplinirii obligaţiilor menţionate la alin. (1) şi asumate de proprietar la dobândirea bunului, precum şi în cazul înstrăinării bunului, înaintea efectuării sau încheierii lucrărilor de consolidare sau restaurare, taxa de timbru se recuperează prin direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat, pe baza notei de constatare a direcţiei judeţene pentru cultura şi patrimoniul cultural naţional. (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi celor care dobândesc prin donaţie un bun imobil clasat ca monument istoric. (5) Înstrăinarea cu titlu gratuit sau oneros către stat ori către unităţile administrativ-teritoriale a monumentelor istorice este scutită de plată taxelor de timbru.  +  Articolul 46Proprietarii de monumente istorice sunt scutiţi de plată taxei de autorizare a oricărei intervenţii asupra monumentelor istorice deţinute, în cazul în care utilizează bunul imobil numai pentru activităţi necomerciale sau, în mod direct, numai pentru locuire.  +  Articolul 47În condiţiile legii beneficiază, de prevederile art. 46 şi proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice pentru lucrările pe care le finanţează şi care sunt necesare în vederea păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice, astfel cum sunt ele reglementate prin documentaţia de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobată pentru zona de protecţie respectiva, sau prin avizul direcţiei judeţene pentru cultura şi patrimoniul cultural naţional.  +  Capitolul 2 Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale  +  Articolul 48 (1) În vederea protejării monumentelor istorice şi a respectării prevederilor legale în acest domeniu, autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii principale: a) cooperează cu organismele de specialitate şi cu instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protejării monumentelor istorice şi asigura punerea în aplicare şi respectarea deciziilor acestora; b) asigura protejarea monumentelor istorice aflate în domeniul public sau privat al municipiului, respectiv al oraşului sau comunei, precum şi protejarea monumentelor istorice abandonate sau aflate în litigiu, alocand în acest scop resurse financiare; c) cooperează cu ceilalţi proprietari sau administratori de monumente istorice; d) se pot asocia între ele, precum şi cu persoane fizice sau juridice pentru realizarea unor lucrări de protejare a monumentelor istorice şi pot înfiinţa în acest scop instituţii şi servicii publice de interes local; e) participa, în condiţiile legii, la finanţarea din bugetele proprii a lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, prevăzând distinct sumele necesare în acest scop în bugetele pe care le administrează; f) cuprind în programele de dezvoltare economico-socială şi urbanistica, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea monumentelor istorice, elaborează, actualizează şi aproba documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism privind monumentele istorice sau zonele protejate care conţin monumente istorice; g) iau măsurile tehnice şi administrative necesare în vederea prevenirii degradării monumentelor istorice; h) prevăd în structura aparatului propriu compartimente specializate sau, după caz, posturi ori sarcini de serviciu precise în domeniul protejării monumentelor istorice. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia sa realizeze studiile de fundamentare, delimitare şi instituire a zonelor protejate care conţin monumente istorice numai cu personal de specialitate atestat.  +  Articolul 49Pentru protejarea monumentelor istorice aflate în raza de competenţa a unităţii administrativ-teritoriale, consiliile locale au următoarele atribuţii: a) colaborează în permanenta cu direcţia judeteana pentru cultura şi patrimoniul cultural naţional, furnizand acesteia toate informaţiile actualizate din domeniul protejării monumentelor istorice; b) asigura, în vederea întocmirii sau modificării planurilor urbanistice generale sau a planurilor urbanistice zonale, elaborarea documentaţiei pentru delimitarea zonelor construite protejate care conţin monumente istorice; c) elaborează sau aproba regulamentele de urbanism pentru aceste zone protejate pe baza avizului Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sau al comisiei zonale a monumentelor istorice, după caz; d) prevăd în bugetele proprii, în termen de 12 luni de la clasarea siturilor ca monumente istorice, fondurile necesare pentru elaborarea documentaţiilor aferente de urbanism şi amenajare a teritoriului; e) asigura elaborarea şi aproba programe speciale de prevenire a degradării monumentelor istorice din municipiul, oraşul sau comuna respectiva, cu respectarea avizului Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sau al comisiei zonale a monumentelor istorice, după caz; f) la solicitarea direcţiei judeţene pentru cultura şi patrimoniul cultural naţional, acestea împreună cu organele de poliţie iau măsura interzicerii circulaţiei cu vehicule grele şi a transportului de materiale explozive în zona de protecţie a monumentelor istorice; g) colaborează cu compartimentele specializate ale altor autorităţi ale administraţiei publice locale, în cazul în care monumentele istorice se afla pe teritoriul mai multor unităţi administrativ-teritoriale.  +  Articolul 50Primarul are următoarele atribuţii specifice: a) la autorizarea lucrărilor asupra monumentelor istorice şi asupra imobilelor situate în zona lor de protecţie, respectiv la eliberarea pentru acestea a autorizaţiei de funcţionare, verifica existenta tuturor avizelor de specialitate în domeniul monumentelor istorice şi conformitatea autorizaţiei cu prevederile acestora, precum şi a îndeplinirii prevederilor cuprinse în "Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric", conform prevederilor legale, şi asigura menţionarea în autorizaţie a tuturor condiţiilor conţinute în avize; b) ia măsuri ca pentru autorizarea construirii documentaţiile tehnice ce se referă la intervenţii asupra monumentelor istorice să fie prioritar analizate; c) emite neîntârziat autorizaţia de construire, în conformitate cu avizul Ministerului Culturii, în vederea executării lucrărilor provizorii urgente de consolidare temporară şi de punere în siguranţa a monumentelor istorice; valabilitatea autorizaţiei de construire provizorie este de 6 luni, poate fi prelungită o singură dată cu încă 6 luni şi încetează o dată cu eliberarea unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare definitivă; d) dispune oprirea oricăror lucrări de construire sau de desfiinţare, în situaţia descoperirii de vestigii arheologice, hotărăşte şi, după caz, organizează paza acestora şi anunta în cel mai scurt timp direcţia judeteana pentru cultura şi patrimoniul cultural naţional; e) asigura prin aparatul propriu de specialitate şi în colaborare cu direcţia judeteana pentru cultura şi patrimoniul cultural naţional aplicarea însemnelor distinctive şi a siglelor de monumente istorice şi controlează întreţinerea lor de către proprietar; f) asigura prin intermediul gardienilor publici paza şi protecţia monumentelor istorice aflate în domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a monumentelor istorice abandonate sau aflate în litigiu, semnaland de urgenta direcţiei judeţene pentru cultura şi patrimoniul cultural naţional orice nerespectare a legii; g) asigura, împreună cu serviciile publice de pompieri, acţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor la monumente istorice.  +  Articolul 51Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: a) cooperează cu direcţiile judeţene pentru cultura şi patrimoniul cultural naţional, asigurând comunicarea tuturor informaţiilor referitoare la monumente istorice aflate în teritoriul lor administrativ de competenţa şi facilitează comunicarea dintre direcţiile judeţene pentru cultura şi patrimoniul cultural naţional şi consiliile locale ale oraşelor şi comunelor din teritoriul judeţului, respectiv ale sectoarelor, în cazul municipiului Bucureşti; b) iniţiază, numai cu avizul obligatoriu al comisiei zonale a monumentelor istorice, procedura de expropriere pentru cauza de utilitate publică în vederea protejării unor monumente istorice înscrise în Lista monumentelor istorice în grupa B, în situaţiile şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege; c) sprijină şi îndrumă activitatea consiliilor locale ale comunelor sau ale oraşelor care nu au organizate servicii în domeniu sau posturi specializate în aparatul propriu pentru protejarea monumentelor istorice înscrise în Lista monumentelor istorice în grupa B şi aflate pe teritoriul administrativ al acestora.  +  Titlul V Finanţarea protejării monumentelor istorice  +  Articolul 52 (1) Finanţarea protejării monumentelor istorice se realizează prin bugetul de stat, prin bugetele locale, precum şi de către proprietarii sau administratorii monumentelor istorice ori prin cofinantare publică şi privată. (2) Lucrările de proiectare şi de execuţie care se efectuează la monumente istorice şi care sunt finanţate din fonduri publice sunt supuse regimului general de atribuire a lucrărilor publice, de proiectare şi execuţie, potrivit legii achiziţiilor publice.  +  Articolul 53 (1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate sa prevadă în bugetele proprii fondurile necesare în vederea protejării monumentelor istorice aflate în proprietate publică de interes local. (2) Autorităţile publice centrale prevăd în bugetele proprii fondurile aprobate prin bugetul de stat pentru protejarea monumentelor istorice aflate în proprietate publică şi în administrarea acestora. (3) În bugetul Ministerului Culturii se prevăd: a) credite bugetare necesare pentru monumentele istorice aflate în administrarea Eforiei Monumentelor Istorice; b) credite bugetare necesare în vederea finanţării sau cofinanţării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice aflate în proprietate publică; c) credite bugetare necesare în vederea finanţării sau cofinanţării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice aflate în proprietate privată.  +  Articolul 54 (1) Se instituie timbrul monumentelor istorice, care este administrat în condiţiile legii de Ministerul Culturii, prin Eforia Monumentelor Istorice. (2) Valoarea, modalităţile de percepere, de încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea timbrului monumentelor istorice se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Culturii, avizate de Ministerul Finanţelor şi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) timbrul monumentelor istorice se aplică asupra: a) cărţilor poştale ilustrate comercializate în România, reprezentând monumente istorice individualizate sau în ansambluri, prin imagini fotografice ori reprezentari grafice de interior sau exterior; b) ghidurilor turistice comercializate în România şi care prezintă teritoriul românesc cu localizarea monumentelor istorice de interes turistic; c) casetelor video şi compact discurilor comercializate în România şi care prezintă monumente istorice; d) biletelor de intrare, inclusiv taxelor de fotografiere sau filmare, pentru monumentele istorice puse la dispoziţie publicului, în totalitate sau în parte, prin lucrări finanţate de la bugetul de stat sau al autorităţilor administraţiei publice locale; e) biletelor de intrare la manifestările culturale şi sportive desfăşurate în acele monumente şi situri istorice care au fost protejate şi puse la dispoziţie publicului pentru vizitare prin fonduri de la bugetul de stat sau al autorităţilor administraţiei publice locale. (4) Timbrul monumentelor istorice se percepe de la editorii cărţilor poştale ilustrate, ghidurilor turistice, casetelor video, compact discurilor, după caz, sau de la proprietarii sau administratorii monumentelor istorice, care realizează venituri din activităţile menţionate la alin. (3).  +  Articolul 55Fondurile obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice se utilizează de către Eforia Monumentelor Istorice în mod exclusiv pentru: a) acordarea de credite în condiţiile art. 31 alin. 3 lit. a) şi b), cu prioritate pentru proprietarii sau administratorii care pun la dispoziţie publicului monumentele istorice pentru vizitare şi pentru programe de animare culturală; b) finanţarea unor lucrări necesare în vederea pregătirii pentru vizitare, precum şi pentru realizarea unor lucrări sau programe de animare culturală a monumentelor istorice; c) organizarea de manifestări culturale, ştiinţifice şi de popularizare a monumentelor istorice, în cooperare cu proprietarii sau cu administratorii lor.  +  Titlul VI Sancţiuni  +  Articolul 56Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală.  +  Articolul 57 (1) Desfiinţarea, distrugerea parţială sau degradarea monumentelor istorice constituie infracţiune şi se sancţionează conform legii penale. (2) În cazul degradării monumentelor istorice, se poate aplica şi măsura corelativa a obligării făptuitorului la restaurarea părţilor de moment istoric pe care l-a degradat, pe baza avizului organismelor de specialitate prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 58 (1) Constituie contravenţii la regimul de protecţie a monumentelor istorice următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) declanşarea procedurii de expropriere a monumentelor istorice fără avizul Ministerului Culturii; b) modificarea, desfiinţarea sau strămutarea unui imobil fără avizul Ministerului Culturii, după declanşarea procedurii de clasare; c) încălcarea de către proprietar a obligaţiilor prevăzute la art. 40 din prezenta ordonanţă de urgenţă; d) neaplicarea şi nevirarea timbrului monumentelor istorice, în condiţiile prevăzute la art. 54 din prezenta ordonanţă de urgenţă; e) încălcarea prevederilor art. 63 de către proprietar sau de către titularul dreptului de administrare a imobilelor menţionate în acesta. (2) Contravenţiile prevăzute la lit. b) se sancţionează cu amendă de la 10 milioane lei la 50 milioane lei, iar cele de la lit. a), c), d), şi e) se sancţionează cu amendă de la 3 milioane lei la 30 milioane lei.  +  Articolul 59 (1) Contravenţiile se constata şi amenzile se aplică de specialiştii direcţiilor judeţene pentru cultura şi patrimoniul cultural naţional, de împuterniciţii Ministerului Culturii, de inspectorii teritoriali ai Inspecţiei de Stat în Construcţii, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului sau de inspectorii Ministerului Finanţelor, după caz. (2) Pentru contravenţiile prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. b) şi c) constatarea şi aplicarea amenzii se pot face şi de către primar, preşedintele consiliului judeţean şi împuterniciţii acestora sau de către organele de poliţie, după caz.  +  Articolul 60Contravenţiilor prevăzute la art. 58 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Titlul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 61Până la instituirea zonei de protecţie a fiecărui monument istoric conform art. 9 se considera zona de protecţie suprafaţa delimitata cu o raza de 100 m în localităţi urbane, 200 m în localităţi rurale şi 500 m în afară localităţilor, masurati de la limita exterioară, de jur imprejurul monumentului istoric.  +  Articolul 62 (1) Lista monumentelor, ansamblurilor şi siturile istorice, aprobată de Comisia Naţionala a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice, în 1991-1992, rămâne în vigoare şi produce efecte ca atare timp de maximum 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, perioada în care aceasta va fi reactualizata conform art. 3, 8 şi 22. (2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă direcţiile judeţene pentru cultura şi patrimoniul cultural naţional sunt obligate sa încunoştinţeze în scris proprietarii sau titularii de drepturi reale asupra monumentelor istorice despre obligaţiile ce le revin prin lege, ca urmare a regimului juridic special al bunurilor imobile în cauza.  +  Articolul 63Înstrăinarea cu orice titlu a unui monument istoric se face numai după emiterea, în condiţiile legii, către proprietar a "Obligaţiei privind folosinţă monumentului istoric"; proprietarii de construcţii şi de terenuri clasate ca monument istoric, iar pentru imobilele care fac obiectul Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, titularii dreptului de administrare, şi care nu dispun la data înstrăinării de "Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric", sunt obligaţi să solicite emiterea sa ori, până la aprobarea metodologiei prevăzute la art. 17 alin. (3) din prezenta ordonanţă de urgenţă, să obţină avizul de folosinţă de la direcţia judeteana pentru cultura şi patrimoniul cultural.  +  Articolul 64Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă orice prevederi contrare se abroga.  +  Articolul 65Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă art. 10 alin. 2 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 noiembrie 1995, se modifica după cum urmează:"Sunt, de asemenea, exceptate de la vânzare locuintele care au avut destinaţia de case de oaspeti, de protocol, precum şi cele folosite ca resedinte pentru foştii şi actualii demnitari."  +  Articolul 66Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Titlul capitolului VII va avea următorul cuprins:"Taxa pentru şederea în staţiunile turistice şi în sate şi oraşe istorice"2. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - Pentru şederea pe o durată mai mare de 48 de ore în staţiunile turistice, în satele sau în oraşele istorice declarate conform legii, consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, stabilesc taxa pentru şederea în respectivele staţiuni turistice ori în sate sau oraşe istorice.Taxa pentru şederea în staţiunile turistice ori în satele sau oraşele istorice se plăteşte de persoanele fizice în vârsta de peste 18 ani."3. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - Persoanele care au domiciliul în aceste localităţi, cele aflate în deplasare în interesul serviciului, turistii cazati la cabanele turistice aflate în afară staţiunilor turistice ori a satelor sau oraşelor istorice, persoanele cu handicap, pensionării de orice fel, elevii şi studenţii sunt scutiţi de plată taxei pentru şederea în staţiunile turistice ori în satele sau oraşele istorice."4. Articolul 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - Taxa pentru şederea în staţiunile turistice ori în satele sau oraşele istorice se încasează de persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea sau se face tratamentul balnear, o dată cu luarea în evidenta a turistilor, şi se vărsa la bugetul consiliului local în termen de 10 zile de la această dată."5. Articolul 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - În cazul în care taxa pentru şedere în staţiunile turistice ori în satele sau oraşele istorice este inclusă în chitanţa sau în costul biletului de odihnă şi tratament, persoanele juridice prevăzute la art. 40 vor vărsa la bugetul consiliului local suma aferentă acesteia, recuperată de la agenţiile de turism prin intermediul cărora a fost valorificată chitanţa sau biletul de odihnă şi tratament, în termen de 10 zile de la luarea în evidenta a turistilor."  +  Articolul 67Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 25 ianuarie 2001.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:----------------Ministrul culturii,Ion Caramitrup. Ministrul funcţiei publice,Marian Parjol,secretar de statMinistrul munciişi protecţiei sociale,Liviu Lucian Albup. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Flavius Baias,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de statMinistrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae Noica-----------