METODOLOGIE din 23 martie 2022de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare și actualizare a strategiilor guvernamentale
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 24 martie 2022    Notă
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 379 din 23 martie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 285 din 24 martie 2022.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie stabilește obiectivele, principiile, cadrul general, instituțiile implicate și procedurile de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare și actualizare a strategiilor guvernamentale, ca parte a procesului de management strategic.  +  Articolul 2Strategiile guvernamentale se inițiază de Secretariatul General al Guvernului, ministere și celelalte autorități ale administrației publice centrale, aflate în subordinea și/sau în coordonarea Guvernului, organele de specialitate ale administrației publice centrale aflate în subordinea sau în coordonarea ministerelor, prin ministerele în a căror subordine sau coordonare se află, în conformitate cu atribuțiile și domeniul de activitate, precum și de autoritățile administrative autonome.  +  Articolul 3(1) Secretariatul General al Guvernului, denumit în continuare S.G.G., coordonează la nivel național procesul de elaborare a strategiilor guvernamentale, potrivit prezentei metodologii, evaluează concordanța propunerilor de strategii cu prioritățile stabilite la nivel guvernamental prin Programul de guvernare, cu obligațiile asumate de România față de Uniunea Europeană prin documente strategice naționale, precum și cu prioritățile impuse de situațiile excepționale care pot să apară pe parcursul guvernării și care au un impact economic și/sau social și verifică respectarea normelor impuse prin prezenta metodologie. (2) În cazul constatării de neconcordanțe între strategiile propuse de către instituțiile inițiatoare și prioritățile stabilite la nivel guvernamental, prin Programul de guvernare, S.G.G. notifică instituțiile inițiatoare în vederea reanalizării propunerilor prezentate și a identificării variantelor de strategii care să respecte aceste priorități.(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), S.G.G., prin Direcția coordonare politici și priorități, denumită în continuare D.C.P.P., și Departamentul pentru dezvoltare durabilă, denumit în continuare D.D.D., în sfera sa de competență referitoare la implementarea Agendei ONU 2030, colaborează cu unitățile de politici publice, denumite în continuare U.P.P., constituite conform dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005, cu modificările și completările ulterioare, sau cu structurile cu atribuții în domeniul elaborării, implementării, monitorizării, evaluării și actualizării strategiilor guvernamentale, constituite în cadrul fiecărei autorități a administrației publice centrale.  +  Articolul 4În sensul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) strategie guvernamentală - document de politică publică inițiat și aplicabil la nivel guvernamental ce definește viziunea, prioritățile, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță asociați, după caz, privind un anumit domeniu de activitate, pe termen mediu și lung; b) strategie intersectorială - document de politică publică inițiat și aplicabil la nivel guvernamental care vizează unul sau mai multe aspecte ce au o dimensiune comună și presupune cooperarea dintre diferite sectoare prin intermediul instituțiilor care le coordonează;c) instituții inițiatoare - Secretariatul General al Guvernului, ministere și celelalte autorități ale administrației publice centrale, aflate în subordinea și/sau în coordonarea Guvernului, organele de specialitate ale administrației publice centrale aflate în subordinea sau în coordonarea ministerelor, prin ministerele în a căror subordine sau coordonare se află, în conformitate cu atribuțiile și domeniul de activitate, precum și autoritățile administrative autonome;d) departament inițiator - structură de specialitate din cadrul instituției inițiatoare care elaborează proiecte de strategii în conformitate cu atribuțiile și domeniul de activitate; e) instituții implicate - instituții care au atribuții în domeniul politicii publice vizate de strategie;f) management strategic - totalitatea proceselor de identificare și îndeplinire a obiectivelor strategice naționale care vizează o mai bună prioritizare a politicilor publice, optimizarea procesului decizional și a cheltuielilor publice, precum și creșterea eficacității și a eficienței Guvernului;g) inventarul strategiilor - listă completă a strategiilor guvernamentale în implementare, publicată pe site-ul S.G.G.: https://sgg.gov.ro/new/strategy-unit-unitatea-de-coordonare-a-strategiilor/;h) aplicația informatică PSI - aplicația informatică dezvoltată în mediul de intranet pentru monitorizarea implementării obiectivelor strategice și a planurilor strategice instituționale (PSI), precum și pentru raportarea performanțelor și asigurarea transparenței cheltuirii resurselor publice la nivelul administrației publice centrale, aflată în proprietatea Secretariatului General al Guvernului;i) obiective de dezvoltare durabilă - cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030 adoptate prin Rezoluția Adunării Generale a ONU din septembrie 2015;j) indicatorii naționali de dezvoltare durabilă - setul oficial de indicatori naționali stabiliți pentru măsurarea implementării obiectivelor de dezvoltare durabilă;k) plan de acțiune - plan de lucru detaliat, care prezintă programe, proiecte și activități specifice, cu precizarea bugetelor sau a surselor de finanțare, a termenelor și a responsabilităților instituționale asumate, obligatoriu pentru punerea în aplicare a strategiei;l) indicator de performanță - factor măsurabil care arată gradul în care au fost atinse rezultatele; măsoară și evaluează realizarea obiectivelor planificate; poate fi de mai multe tipuri: de impact, de rezultat, de realizare imediată și de eficiență, de produs și de eficiență; se elaborează pe baza datelor statistice și trebuie să se afle într-o strânsă legătură cu rezultatele stabilite în documentele de politici publice;m) planul anual de lucru al Guvernului, denumit în continuare PALG - instrumentul de planificare anuală a documentelor de politică publică și a proiectelor de acte normative prioritare pe care instituțiile inițiatoare le au în vedere spre a le supune aprobării Guvernului, în cursul unui an calendaristic.  +  Capitolul II Obiectivele și principiile metodologiei și structura strategiei guvernamentale  +  Secţiunea 1 Obiectivele și principiile metodologiei  +  Articolul 5Prezenta metodologie urmărește:a) stabilirea unor obiective strategice sectoriale și a unor opțiuni de politici publice bazate pe date concrete, temeinic justificate, în vederea unei riguroase fundamentări a politicilor publice și a planificărilor financiare; b) ghidarea, eficientizarea și asigurarea unei abordări intersectoriale în procesul de elaborare a strategiilor; c) asigurarea concordanței cu prioritățile naționale și coordonarea cu strategiile sectoriale în scopul evitării paralelismelor și pentru crearea unui cadru unitar și coerent în abordarea managementului strategic;d) coerența politicilor publice pentru dezvoltare durabilă;e) îmbunătățirea procesului decizional;f) prioritizarea politicilor publice; g) eficientizarea și transparentizarea cheltuielilor publice.  +  Articolul 6Procesul de elaborare a strategiilor se fundamentează pe următoarele principii: a) principiul participării - se referă la procesele de consultare în elaborarea strategiilor, ce implică autorități ale administrației publice centrale și/sau locale, organizații neguvernamentale, parteneri sociali, asociații profesionale, reprezentanți ai sectorului privat, după caz; b) principiul responsabilității - reprezintă asumarea de către inițiatori a unui set explicit de rezultate în cadrul unei alocări bugetare definite într-o perioadă de timp specificată; c) principiul fundamentării - reprezintă utilizarea de date concrete, factuale în procesele de documentare și analize care precedă elaborarea strategiilor; d) principiul sustenabilității - reprezintă ansamblul acțiunilor și deciziilor inițiatorilor privind politicile publice care contribuie la îndeplinirea obiectivelor Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă;e) principiul predictibilității - reprezintă ansamblul acțiunilor și deciziilor inițiatorilor privind politicile publice și alocările bugetare stabilite în cadrul bugetar pe termen mediu și care contribuie la implementarea obiectivelor strategice și la obținerea rezultatelor asumate;f) principiul transparenței - reprezintă informarea prealabilă a cetățenilor asupra problemelor care sunt de interes public, în consultarea acestora cu privire la proiectele de strategii care vizează interesul public, precum și participarea lor activă la procesul de luare a deciziilor, la elaborarea de strategii, precum și asigurarea accesului acestora la informațiile relevante privind alocarea și cheltuirea resurselor publice pentru realizarea rezultatelor planificate, conform dispozițiilor art. 5 și art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Secţiunea a 2-a Structura strategiei guvernamentale  +  Articolul 7(1) Strategia guvernamentală este elaborată sub forma unei structuri care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele secțiuni: a) introducerea - argumentarea necesității elaborării strategiei, menționarea perioadei de implementare, descrierea modului de lucru și prezentarea instituțiilor implicate;b) viziunea - prezintă o evoluție dezirabilă, pe termen lung, a domeniului care face obiectul strategiei; aceasta este pusă în aplicare prin atingerea obiectivelor generale și specifice;c) prioritățile, politicile și cadrul legal existente - identificarea priorităților, politicilor și strategiilor guvernamentale sau europene în vigoare, precum și a legislației existente în domeniul strategiei, care influențează strategia respectivă și se regăsesc în strânsă corelație cu prioritățile generale ale Guvernului;d) analiza contextului și definirea problemelor - analiză a situației actuale și identificarea problemelor actuale care justifică necesitatea elaborării strategiei; e) obiectivele generale și specifice - obiectivele strategiei prin care sunt soluționate problemele identificate. Obiectivele reprezintă țintele pe care Guvernul se angajează să le realizeze prin inițierea de măsuri într-un anumit domeniu de politică publică; f) programe - direcțiile de acțiune care vor sprijini atingerea obiectivelor și implementarea strategiei, asigurând concordanța cu programele incluse în PSI;g) rezultatele așteptate - prezentarea efectelor preconizate ale strategiilor și rezultatelor conexe într-o manieră cuantificabilă, descriindu-se schimbările economice, sociale, de mediu și culturale, inclusiv contribuția la obiectivele de dezvoltare durabilă, ca rezultat al impactului implementării strategiei;h) indicatorii - prezentarea indicatorilor pe baza cărora se va măsura evoluția implementării strategiei, cu referire la indicatorii naționali de dezvoltare durabilă vizați, după caz; i) procedurile de monitorizare și evaluare - prezentarea modului în care se vor monitoriza și evalua implementarea și impactul strategiei;j) instituțiile responsabile - instituțiile implicate, răspunzătoare de sarcinile care le revin; k) implicațiile bugetare și sursele de finanțare - estimarea resurselor financiare necesare și identificarea surselor de finanțare necesare implementării acțiunilor strategiei;l) implicațiile asupra cadrului juridic - descrierea impactului strategiei asupra actelor normative în vigoare și propunerea de modificări sau adoptarea de noi acte normative pentru punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în strategie.(2) Strategiile sunt însoțite de o anexă care conține un plan de acțiune - defalcat pe acțiuni, instituții responsabile, perioade de implementare, rezultate așteptate și indicatori de monitorizare și etapele evaluării.  +  Capitolul III Grupurile de lucru/Structurile interministeriale și coordonarea activității acestora  +  Articolul 8(1) În cadrul fiecărei instituții inițiatoare se constituie un grup de lucru responsabil cu procesul de identificare a opțiunilor care vor avea ca rezultat obținerea unor soluții tehnice pentru problemele de politici publice din domeniul de competență, cu procesul de elaborare, consultare, avizare și finalizare a proiectului de strategie guvernamentală, precum și cu implementarea, monitorizarea și evaluarea implementării și a rezultatelor strategiei, coordonat de secretarul general sau de o altă persoană desemnată.(2) Componența grupului de lucru se aprobă prin decizie/ordin a/al conducătorului instituției inițiatoare, după caz.  +  Articolul 9(1) În funcție de domeniul ce urmează a fi reglementat prin proiectul de strategie se pot constitui structuri interministeriale, potrivit art. 24 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.(2) Structurile interministeriale prevăzute la alin. (1) sunt coordonate de secretarul de stat cu atribuții în domeniul de politică publică ce face obiectul respectivei strategii din cadrul instituției inițiatoare sau de o altă persoană desemnată de conducătorul instituției, după caz. (3) Structura interministerială are următoarea componență:a) reprezentanți ai departamentului inițiator, reprezentanți ai U.P.P. sau ai structurii cu atribuții similare, care pot asigura și secretariatul tehnic;b) reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului, ai structurilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în funcție de domeniul care face obiectul strategiei;c) reprezentanți ai departamentelor cu atribuții în domeniul care face obiectul strategiei din cadrul ministerelor/instituțiilor implicate, după caz;d) reprezentanți și/sau specialiști ai altor instituții, structuri sau organizații nonguvernamentale relevante care activează în domeniul vizat de strategie.(4) Reprezentanții prevăzuți la alin. (3) și numărul acestora se desemnează prin acte administrative ale conducătorilor ministerelor/instituțiilor implicate.  +  Articolul 10Pentru activitățile de elaborare, consultare, avizare și aprobare, precum și pentru cele de implementare, monitorizare și evaluare a implementării strategiei, structurile prevăzute la art. 8 și 9 au următoarele atribuții:a) coordonarea întregului proces de dezvoltare a unei strategii guvernamentale; b) asigurarea elaborării strategiilor guvernamentale în conformitate cu prezenta metodologie și cu respectarea metodologiei de evaluare preliminară a impactului;c) coordonarea implementării, monitorizării, evaluării și actualizării strategiilor guvernamentale în conformitate cu prezenta metodologie.  +  Articolul 11Instituțiile inițiatoare au următoarele atribuții:a) transmiterea către D.C.P.P. din cadrul S.G.G., prin e-mail, la adresa strategii@gov.ro, a unei informări cu privire la intenția de inițiere a fiecărei noi strategii guvernamentale, în scopul justificării oportunității acesteia și al verificării concordanței priorităților care vor fi avute în vedere în propunerea de strategie cu prioritățile sectoriale din Programul de guvernare și din alte documente strategice asumate de România, conform dispozițiilor art. 3 alin. (1); b) depunerea diligențelor necesare constituirii structurilor prevăzute la art. 8 sau 9, după caz;c) planificarea aprobării strategiei guvernamentale prin introducerea acesteia în planul anual de lucru al Guvernului - PALG; d) întreprinderea măsurilor necesare consultării publice și interministeriale, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, cu modificările ulterioare, și Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, anterior transmiterii strategiei spre aprobare; e) transmiterea la S.G.G. - D.C.P.P. a proiectului de strategie, în conformitate cu dispozițiile art. 20 alin. (2) din regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, cu modificările ulterioare; f) după încheierea procedurii de avizare, transmiterea către S.G.G. a proiectului de strategie, în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea dispozițiilor art. 23 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, cu modificările ulterioare;g) transmiterea strategiilor aprobate către S.G.G. în vederea includerii în inventarul de strategii al Guvernului; h) publicarea strategiei guvernamentale aprobate prin hotărâre a Guvernului pe pagina de internet proprie, cu respectarea dispozițiilor art. 46 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, cu modificările ulterioare, într-un format electronic editabil și care să conțină funcționalități de căutare; i) asigurarea introducerii și verificării datelor necesare în aplicația informatică PSI, în scopul monitorizării implementării obiectivelor strategiei;j) asigurarea întocmirii rapoartelor de monitorizare și evaluare privind implementarea strategiei, în conformitate cu dispozițiile prezentei metodologii și cu prevederile legale în vigoare, cuprinse în Regulamentul privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005, cu modificările și completările ulterioare;k) întreprinderea demersurilor necesare actualizării strategiei, atunci când identifică o astfel de necesitate, potrivit art. 16.  +  Articolul 12(1) S.G.G., prin Direcția coordonare politici și priorități, asigură îndrumare metodologică din etapa de elaborare a strategiilor până în etapa evaluării și actualizării acestora, după caz.(2) Îndrumarea metodologică a procesului de elaborare a strategiilor constă în:a) oferirea de sprijin în consultările inițiale legate de identificarea și alegerea opțiunilor, precum și în asigurarea concordanței propunerilor de strategii cu prioritățile stabilite la nivel guvernamental potrivit art. 3;b) organizarea de sesiuni de formare, inclusiv în domeniul colectării și analizei de date, adresate personalului din ministere implicat în procesul de elaborare a strategiilor;c) acordarea de asistență de specialitate pe tot parcursul procesului de elaborare și actualizare a strategiei pentru asigurarea armonizării obiectivelor, a rezultatelor și a indicatorilor, potrivit art. 3;d) operaționalizarea și gestionarea adresei de e-mail strategii@gov.ro, prin intermediul căreia se va desfășura comunicarea dintre S.G.G. și grupurile de lucru din cadrul instituțiilor inițiatoare și/sau implicate, respectiv comunicarea cu structurile interministeriale;e) participarea la grupuri de lucru, în cazul strategiilor intersectoriale, la solicitarea inițiatorului; f) acordarea de asistență de specialitate pentru asigurarea complementarității și a unei abordări integrate cu alte inițiative sau strategii din același domeniu sau din domenii conexe; g) asigurarea includerii strategiilor în inventarul documentelor strategice, după aprobarea acestora prin hotărâre a Guvernului; h) asigurarea sprijinului necesar identificării și stabilirii modalităților de actualizare a strategiilor, respectiv a măsurilor și acțiunilor necesar a fi întreprinse.  +  Capitolul IV Monitorizarea, evaluarea și actualizarea strategiilor guvernamentale  +  Articolul 13Pentru activitatea de monitorizare a implementării strategiei guvernamentale, S.G.G. și instituțiile inițiatoare utilizează aplicația informatică PSI, administrată de S.G.G. prin D.C.P.P., asigurându-se astfel corelarea obiectivelor cu acțiunile prevăzute și stabilirea gradului de realizare a obiectivelor strategiei.  +  Articolul 14(1) Fiecare strategie cuprinde un capitol de monitorizare și evaluare a atingerii rezultatelor, ce stabilește criterii de măsurare a evoluției indicatorilor. Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei se realizează periodic, astfel cum s-a prevăzut în planul de acțiune prezentat în anexa strategiei, și cuprind procedura consultării cu organizații neguvernamentale, parteneri sociali, asociații profesionale, reprezentanți ai sectorului privat, după caz.(2) Anterior publicării pe pagina de internet proprie, rapoartele de monitorizare și evaluare sunt transmise de către instituțiile inițiatoare către S.G.G.  +  Articolul 15Monitorizarea și evaluarea strategiilor se desfășoară potrivit art. 17-23 din regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 16(1) Actualizarea unei strategii guvernamentale se face: la momentul expirării perioadei de implementare, dacă domeniul necesită continuarea intervenției pentru atingerea obiectivelor; în contextul unor situații de criză/urgență nou-apărute ce justifică modificarea în timpul implementării; în vederea alinierii cu prioritățile europene.(2) Actualizarea strategiilor de către instituțiile inițiatoare se va face potrivit prezentei metodologii.-----