ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 29 din 23 martie 2022 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 24 martie 2022  În vederea asigurării respectării obligației statului român de a adopta măsurile necesare aplicării Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 536/2014, act normativ cu aplicabilitate directă în toate statele membre,având în vedere necesitatea adoptării de urgență la nivel național a dispozițiilor legale prin care să se creeze cadrul normativ, mecanismele administrative și instrumentele adecvate în scopul implementării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 536/2014,în considerarea prevederilor art. 99 al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 536/2014 și ale Deciziei (UE) 2021/1.240 a Comisiei din 13 iulie 2021 privind conformitatea portalului UE și a bazei de date UE pentru studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman cu cerințele menționate la articolul 82 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, termenul de aplicare a prevederilor acestui regulament este data de 31 ianuarie 2022.Având în vedere necesitatea corelării și armonizării legislației naționale cu legislația Uniunii Europene în domeniul studiilor clinice intervenționale cu medicamente de uz uman, în vederea asigurării în mod adecvat și efectiv a respectării Regulamentului (UE) nr. 536/2014 prin stabilirea măsurilor de punere în aplicare a acestuia pentru a proteja sănătatea umană, prin acte normative de nivel primar,în considerarea faptului că lipsa unei intervenții legislative imediate privind stabilirea unor norme naționale referitoare la studiile clinice intervenționale are ca efect crearea unei stări de incertitudine juridică și imposibilitatea îndeplinirii de către statul român a obligațiilor care decurg din aplicarea Regulamentului (UE) nr. 536/2014, cu atât mai mult cu cât acest regulament a armonizat procesele de evaluare și supraveghere pentru studiile clinice în întreaga Uniune Europeană, prin intermediul sistemului de informații privind studiile clinice - Clinical Trial Information System (CTIS), care a devenit funcțional de la data de 31 ianuarie 2022 potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene (UE) 2021/1.240, emisă în conformitate cu dispozițiile art. 82 alin. (3) din regulament,având în vedere că legiferarea delegată - legitimată constituțional de Curtea Constituțională în variate ipoteze care necesitau punerea de acord a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene în considerarea necesității evitării declanșării de către Comisia Europeană a unor proceduri de sancționare - asigură, în mod prompt și eficace, îndeplinirea de către România a obligațiilor care îi revin în calitate de stat membru al Uniunii Europene, vizând adoptarea măsurilor legislative pentru punerea în aplicare completă a Regulamentului (UE) nr. 536/2014,întrucât absența unui cadru legal adecvat poate avea consecințe negative constând în riscul declanșării de către Comisia Europeană a unei eventuale proceduri privind neîndeplinirea obligațiilor pe care România le are în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, iar împiedicarea punerii în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 în toate țările implicate într-un studiu clinic intervențional reprezintă un risc de infringement,având în vedere că în cazul cererilor multinaționale, întârzierile în aprobarea cadrului național de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 pot afecta activitatea altor state membre, caz în care se împiedică și capacitatea acestora de a autoriza aceste studii clinice,având în vedere că prevederea autorizării tacite presupune existența unui risc de sănătate publică, motivat de faptul că ar putea fi aprobate tacit studii clinice care nu au fost supuse procesului efectiv și adecvat de evaluare științifică și etică de către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România și Comisia Națională de Bioetică a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, acestea neputându-și exercita atribuțiile care le revin conform Regulamentului (UE) nr. 536/2014 în lipsa unui cadru legal reglementat,ținând cont și de faptul că nepromovarea actului normativ în regim de urgență poate avea consecințe negative asupra beneficiului public, privind accesul pacienților la terapii inovative în condiții de siguranță, pentru bolile cu încărcătură socială ridicată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România, și ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra sănătății populației, cu atât mai mult cu cât regulamentul vizează simplificarea și accelerarea procedurilor de autorizare a acestor studii, care sunt vitale pentru dezvoltarea de medicamente noi și pentru îmbunătățirea tratamentelor cu medicamente existente în beneficiul pacienților,pentru implementarea unor standarde înalte de calitate și siguranță în ceea ce privește studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman, asigurându-se astfel un nivel înalt de protecție a sănătății și siguranței pacienților, a utilizatorilor și a altor persoane,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul instituțional și măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE, denumit în continuare Regulament.(2) Termenii utilizați în prezenta ordonanță de urgență au semnificația stabilită prin Regulament.  +  Articolul 2(1) Se desemnează Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, denumită în continuare ANMDMR, ca autoritate competentă în domeniul studiilor clinice intervenționale cu medicamente de uz uman și ca punct de contact național pentru a facilita funcționarea procedurilor stabilite în cap. II și III din Regulament.(2) Se desemnează Comisia Națională de Bioetică a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, denumită în continuare CNBMDM, organism independent fără personalitate juridică, să efectueze analiza etică și să emită avize în sensul Regulamentului. Componența, modul de organizare, funcționare și finanțare ale CNBMDM și reglementarea aspectelor pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.  +  Capitolul II Reglementări privind autorizarea unui studiu clinic intervențional și de autorizare a unei modificări substanțiale a unui studiu clinic intervențional  +  Articolul 3(1) Autorizarea și desfășurarea studiilor clinice se realizează cu respectarea mecanismelor prevăzute de dispozițiile Regulamentului.(2) În vederea autorizării studiului clinic intervențional, analiza etică se efectuează de către CNBMDM, iar analiza științifică de către ANMDMR. Decizia se transmite prin intermediul sistemului informatic Clinical Trial Information System, denumit în continuare CTIS, instituit potrivit prevederilor art. 80 și 81 din Regulament.(3) Analiza etică realizată de CNBMDM cuprinde aspecte vizate de partea I a raportului de evaluare pentru autorizarea unui studiu clinic intervențional, astfel cum se prevede la art. 6 din Regulament, și aspecte vizate de partea a II-a a raportului de evaluare menționat la art. 7 din Regulament, conform procedurii de soluționare a dosarului prevăzut la art. 4 alin. (1).(4) Analiza etică are la bază principiile etice menționate în Ghidul pentru bună practică clinică (Guideline for good clinical practice) nr. EMA/CHMP/ICH/135/1995, emis de Comitetul pentru produse medicamentoase de uz uman al Agenției Europene pentru Medicamente (EMA), versiunea actualizată, publicat pe site-ul EMA: https://www.ema.europa.eu/en/ich-e6-r2-good-clinical-practice.(5) ANMDMR și CNBMDM se asigură că persoanele care validează și evaluează cererea nu fac obiectul unor conflicte de interese, sunt independente de sponsor, de locul de desfășurare a studiului clinic intervențional, de investigatorii implicați și de persoanele care finanțează studiul clinic intervențional și sunt libere de orice altă influență nejustificată.(6) ANMDMR și CNBMDM se asigură că evaluarea este efectuată în comun de un număr rezonabil de persoane care, în mod colectiv, dispun de calificarea și experiența necesare.(7) ANMDMR se asigură că medicamentele auxiliare neautorizate pot intra pe teritoriul României cu scopul de a fi utilizate în cadrul unui studiu clinic intervențional în conformitate cu art. 59 alin. (3) din Regulament.(8) Medicamentele auxiliare neautorizate se supun acelorași prevederi legale ca și medicamentele de investigație clinică în ceea ce privește fabricarea și importul acestora, în conformitate cu dispozițiile cap. IX din Regulament, și pot fi introduse în România în același mod ca și medicamentele de investigație clinică.(9) ANMDMR se asigură că procesele prevăzute la art. 61 alin. (5) din Regulament sunt supuse unor cerințe adecvate și proporționale care să asigure siguranța subiecților și fiabilitatea și robustețea datelor generate în cadrul studiului clinic intervențional.(10) Normele metodologice privind punerea în aplicare a prevederilor alin. (5), (6) și (9) se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.  +  Articolul 4(1) În vederea obținerii unei autorizații pentru desfășurarea unui studiu clinic intervențional în România sau pentru o modificare substanțială a unui studiu clinic intervențional, sponsorul transmite, prin intermediul CTIS, un dosar de cerere, în limba română, care conține toate documentele și informațiile necesare prevăzute în cap. II sau III din Regulament, după caz.(2) Prin excepție de la alin. (1), documentația care nu este destinată subiecților se poate depune și în limba engleză.(3) Procedura de soluționare a dosarului prevăzut la alin. (1), responsabilitățile ANMDMR și CNBMDM privind evaluarea documentelor conținute în acest dosar, termenele în care CNBMDM va transmite analiza etică către ANMDMR, precum și alte cerințe specifice se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.  +  Articolul 5(1) Prin derogare de la prevederile art. 9 lit. b) din Legea nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, ANMDMR și CNBMDM percep pentru evaluarea prevăzută la cap. II și III din Regulament un tarif unic în euro sau echivalentul în lei la cursul Băncii Naționale a României la data plății, compus din tarifele stabilite de către fiecare instituție pe baza metodologiilor proprii de calcul al acestora, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.(2) Excepțiile de la plata tarifului prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.(3) Costurile aferente medicamentelor pentru investigație clinică, medicamentelor auxiliare și dispozitivelor medicale utilizate pentru administrarea acestora și ale procedurilor cerute în mod specific în protocol se suportă de către sponsor.  +  Articolul 6(1) În studiile clinice intervenționale care se desfășoară pe teritoriul României nu pot fi înrolate persoane vulnerabile din categoria persoanelor private de libertate sau din categoria persoanelor aflate în grija instituțiilor de îngrijire de tip rezidențial.(2) Modalitățile de recrutare și de obținere a consimțământului informat al pacienților pentru înrolare în studiile clinice intervenționale se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.  +  Articolul 7(1) În situația în care un sponsor nu are posibilitatea să raporteze către baza de date EudraVigilance, prevăzută la art. 40 alin. (1) din Regulament, reacțiile adverse grave neașteptate suspectate, dacă s-au produs în România, din cauza lipsei de resurse financiare și/sau tehnice, acesta le poate raporta către ANMDMR, pe baza unui acord prealabil, potrivit prevederilor art. 42 alin. (3) din Regulament.(2) ANMDMR raportează reacțiile adverse grave neașteptate suspectate prevăzute la alin. (1) în conformitate cu art. 42 alin. (3) din Regulament.  +  Articolul 8(1) Sponsorii studiilor clinice intervenționale desfășurate pe teritoriul României sunt obligați să dețină o asigurare pentru acoperirea eventualelor prejudicii suferite de un subiect în urma participării la un studiu clinic, adecvată în ceea ce privește natura și amploarea riscului.(2) Evaluarea cu privire la natura, amploarea riscului, domeniul de aplicabilitate, excluderile de la aplicabilitatea poliței de asigurare și alte aspecte relevante revine în sarcina CNBMDM.(3) Despăgubirile vor fi suportate în condițiile legii, respectiv potrivit contractului de asigurare încheiat în condițiile alin. (1), cu respectarea tuturor garanțiilor prevăzute de Regulament.  +  Articolul 9Prelucrarea datelor cu caracter personal în studiile clinice intervenționale desfășurate pe teritoriul României se realizează conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor).  +  Capitolul III Supraveghere și sancțiuni  +  Articolul 10Constituie contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în altfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, următoarele fapte:a) desfășurarea pe teritoriul României de studii clinice intervenționale neautorizate, cu încălcarea prevederilor art. 8 din Regulament;b) desfășurarea pe teritoriul României de studii clinice intervenționale în locuri inadecvate, conform prevederilor art. 50 din Regulament;c) nerespectarea prevederilor art. 81 din Regulament privind transmiterea informațiilor care trebuie să fie făcute publice prin intermediul bazei de date a Uniunii Europene;d) nerespectarea prevederilor art. 41-43, 53 și 54 din Regulament referitoare la raportarea privind siguranța subiecților, în contextul unui studiu clinic intervențional, precum și la măsurile urgente pentru siguranța acestora.  +  Articolul 11(1) Faptele prevăzute la art. 10 lit. a), b) și d) se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 75.000 lei, care se aplică sponsorului sau investigatorului unui studiu clinic intervențional, după caz, iar în cazul celor prevăzute la lit. b) și d) se sancționează și cu suspendarea desfășurării studiului clinic până la remedierea deficiențelor constatate.(2) Faptele prevăzute la art. 10 lit. c) se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei, care se aplică sponsorului unui studiu clinic intervențional, și cu suspendarea desfășurării studiului clinic până la remedierea deficiențelor constatate.(3) În cazul faptei prevăzute la art. 10 lit. a), odată cu aplicarea sancțiunii contravenționale se interzice desfășurarea studiului clinic intervențional și se sesizează organele de urmărire penală, după caz.  +  Articolul 12(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 10 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 11 se realizează de către personalul împuternicit din cadrul ANMDMR.(2) Personalul împuternicit prevăzut la alin. (1) poate preleva probele de produs, pe care le consideră necesare, în vederea efectuării de verificări fizice și de laborator.(3) Personalul împuternicit prevăzut la alin. (1) asigură păstrarea confidențialității informațiilor conținute în documente și despre care a luat cunoștință în timpul acțiunilor de control, cu excepția situațiilor care constituie un risc pentru sănătatea publică.(4) Personalul împuternicit prevăzut la alin. (1) procedează la:a) verificarea datelor și a documentelor aferente studiilor clinice intervenționale și a locurilor de desfășurare a acestora, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului delegat (UE) 2017/1.569 al Comisiei din 23 mai 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului prin precizarea principiilor și a orientărilor pentru buna practică de fabricație a medicamentelor de uz uman experimentale și a modalităților de realizare a inspecțiilor;b) realizarea de copii ale documentele relevante și fotografii ale spațiilor și echipamentelor, care pot servi ca mijloc de probă cu privire la activitatea inspectată.(5) În situația în care oricare dintre contravențiile de la art. 10 lit. b) și d) este repetată într-o perioadă de 3 luni de la aplicarea primei sancțiuni, limita maximă a amenzii prevăzute la art. 11 alin. (1) se majorează la 100.000 lei, iar în situația în care contravenția prevăzută la art. 10 lit. c) este repetată într-o perioadă de 3 luni de la aplicarea primei sancțiuni, limita maximă a amenzii prevăzute la art. 11 alin. (2) se majorează la 75.000 lei. Sancțiunile contravenționale aplicate se publică pe pagina de internet a ANMDMR la adresa https://www.anm.ro/medicamente-de-uz-uman/inspectie-farmaceutica/.(6) Contravențiilor prevăzute la art. 10 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(7) În cazul suspendării studiului clinic intervențional ca urmare a aplicării sancțiunilor prevăzute la art. 11 alin. (1) și (2) și interzicerii studiului clinic ca urmare a aplicării sancțiunilor prevăzute la art. 11 alin. (3), investigatorul este obligat să asigure un plan de tratament alternativ pentru subiecții înrolați în studiu.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 13Dispozițiile cap. III intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 14În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea ANMDMR și a CNBMDM, ministrul sănătății aprobă ordinele prevăzute la art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (10), art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1) și (2) și art. 6 alin. (2) care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 15(1) Dispozițiile Ordinului ministrului sănătății publice nr. 904/2006 pentru aprobarea Normelor referitoare la implementarea regulilor de bună practică în desfășurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman se aplică potrivit dispozițiilor tranzitorii prevăzute la art. 96 din Regulament, respectiv până la data de 31 ianuarie 2025.(2) Dispozițiile Ordinului ministrului sănătății publice nr. 905/2006 privind aprobarea Principiilor și liniilor directoare de bună practică de fabricație pentru medicamentele de uz uman, inclusiv cele pentru investigație clinică se aplică în cazul fabricării medicamentelor experimentale utilizate în studiile clinice care intră sub incidența Directivei 2001/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre privind aplicarea bunelor practici clinice în cazul efectuării studiilor clinice pentru evaluarea produselor medicamentoase de uz uman, în conformitate cu dispozițiile tranzitorii prevăzute la art. 98 din Regulament, respectiv până la data de 31 ianuarie 2025.(3) Dispozițiile Ordinului ministrului sănătății publice nr. 903/2006 pentru aprobarea Principiilor și ghidurilor detaliate privind buna practică în studiul clinic pentru medicamente de uz uman pentru investigație clinică, precum și cerințele pentru fabricația și importul acestor medicamente se aplică în cazul studiilor clinice care intră sub incidența Directivei 2001/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului, în conformitate cu dispozițiile tranzitorii prevăzute la art. 98 din Regulament, respectiv până la data de 31 ianuarie 2025.(4) Autorizațiile privind locul de desfășurare al studiilor clinice pentru medicamentele de uz uman emise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență rămân valabile până la data de 31 ianuarie 2025.(5) Procedura referitoare la emiterea autorizațiilor privind locul de desfășurare al studiilor clinice pentru medicamentele de uz uman emise pentru unitățile medicale de fază I și bioechivalență se reglementează prin normele metodologice prevăzute la art. 3 alin. (10).  +  Articolul 16(1) Refuzul ANMDMR sau al CNBMDM, după caz, prevăzut la art. 8, 14, 19, 20 și 23 din Regulament se poate contesta în termen de 30 de zile de la primirea acestuia la instituția emitentă.(2) Decizia emisă în soluționarea contestației poate fi atacată la instanța judecătorească de contencios administrativ.  +  Articolul 17Prevederile art. 875 alin. (1) lit. n)-q) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică pentru faptele contravenționale săvârșite în legătură cu studiile clinice intervenționale pentru care au fost depuse cereri de autorizare la CNBMDM sau ANMDMR conform Ordinului ministrului sănătății publice nr. 904/2006, anterior datei de 31 ianuarie 2022 sau în perioada de 12 luni de la data de 31 ianuarie 2022.  +  Capitolul V Modificarea unor acte normative  +  Articolul 18Articolul 701^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 701^1ANMDMR autorizează și controlează studiile clinice în domeniul medicamentelor de uz uman, precum și unitățile medicale în care se vor desfășura studii clinice de fază I și bioechivalență.  +  Articolul 19Legea nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 17 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, litera k) va avea următorul cuprins:k) autorizarea studiilor clinice pentru medicamentele de uz uman, precum și unitățile medicale în care se vor desfășura studii clinice de fază I și bioechivalență;2. La articolul 4 alineatul (3), punctul 5 va avea următorul cuprins:5. autorizează și controlează studiile clinice cu medicamentele de uz uman, precum și unitățile medicale în care se vor desfășura studii clinice de fază I și bioechivalență;
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat
  București, 23 martie 2022.Nr. 29.----