ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 28 din 23 martie 2022pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 23 martie 2022  Luând în considerare necesitatea asigurării unor condiții adecvate pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, în alte locații decât în cadrul taberelor temporare de cazare și asistență umanitară sau în alte locații de cazare stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență,ținând cont de faptul că, până în prezent, au fost puse la dispoziție spații de cazare pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina, inclusiv în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat și private și instituțiilor de învățământ universitar de stat și private,având în vedere necesitatea diversificării opțiunilor de cazare, în condițiile amplificării fenomenului generat de afluxul de cetățeni străini și apatrizi care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România,ținând seama de faptul că există o situație de risc ca, într-un termen foarte scurt, celelalte opțiuni de cazare prevăzute până în prezent să fie epuizate,luând în considerare necesitatea sprijinirii unităților administrativ-teritoriale din statele vecine afectate de afluxul de cetățeni străini și apatrizi care provin din zona conflictului armat din Ucraina, în mod similar unităților administrativ-teritoriale din statele vecine aflate în stare de conflict armat care pot beneficia de un astfel de ajutor potrivit mecanismelor instituite ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară,întrucât situația actuală impune, cu celeritate, dezvoltarea unor mecanisme, astfel încât un astfel de sprijin să poată viza și unitățile administrativ-teritoriale din statele vecine afectate de afluxul de cetățeni străini și apatrizi care provin din zona conflictului armat din Ucraina, context care necesită adaptarea legislației incidente,având în vedere faptul că în cadrul reuniunilor task force-ului s-a concluzionat că se impune completarea de urgență a cadrului normativ referitor la mecanismele de sprijin, astfel încât statul român să poată oferi în mod eficient asistență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite, proveniți din Ucraina,în considerarea celor mai sus precizate, din perspectiva exigențelor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, motivarea urgenței și a situației extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată este generată de inexistența unor soluții alternative care să asigure cu celeritate măsuri de sprijin și asistență umanitară pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România.În egală măsură, promovarea și adoptarea unei legi care să vizeze instituirea unor astfel de măsuri de sprijin și asistență umanitară implică o procedură îndelungată care nu poate fi realizată în timp util.Ținând seama că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații urgente și extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor măsuri cu celeritate poate avea consecințe negative asupra modului de gestionare a situației cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România, reglementarea operativă neputându-se realiza pe calea procedurii obișnuite de legiferare, ce presupune un orizont de timp îndelungat.Întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voința Guvernului, care pune în pericol interesul public și a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea în procedură de urgență a actului normativ care să permită aplicarea măsurilor identificate, prin ordonanță de urgență.Deoarece toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență, extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILa articolul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 27 februarie 2022, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:(10) Persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a cheltuielilor cu hrana și cazarea în valoare de 20 de lei/zi/persoană găzduită pentru hrană și 50 de lei/zi/persoană găzduită pentru cazare. Mecanismul de decontare se stabilește prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul IILegea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local consiliile locale, județene sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot/poate aproba acordarea de ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale din România aflate în situații de extremă dificultate sau către unități administrativ-teritoriale din statele vecine aflate în stare de conflict armat sau afectate de fluxul de persoane care provin din zona conflictului armat din Ucraina, la solicitarea acestora sau din proprie inițiativă.2. La articolul 36, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 36(1) În bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local, județean și a Consiliului General al Municipiului București, precum și a sectoarelor municipiului București, după caz, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale, precum și pentru acordarea unor ajutoare către alte unități administrativ-teritoriale din România aflate în situații de extremă dificultate sau către unități administrativ-teritoriale din statele vecine aflate în stare de conflict armat sau afectate de fluxul de persoane care provin din zona conflictului armat din Ucraina, la solicitarea acestora sau din proprie inițiativă...................................................................................................(3) Prin excepție de la prevederile art. 58 alin. (1), în vederea acordării de ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale din statele vecine aflate în stare de conflict armat sau afectate de fluxul de persoane care provin din zona conflictului armat din Ucraina, fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local, consiliului județean, Consiliului General al Municipiului București, precum și a sectoarelor municipiului București poate fi majorat cu sume din excedentul bugetului local, neangajate în finanțarea altor cheltuieli.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 23 martie 2022.Nr. 28.----